Page 1

ทัศนศิลป์

นายจักรวาล โพธิสาร สาระการเรียนรูศ ลิ ปะ โรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ www.debsirinsp.ac.th


คํานํา ( ขนาดตัวอักษรไมควรต่ํากวา 24 )


สารบัญ พิมพชื่อบท (ระดับ 1) .........................................................................1 พิมพชื่อบท (ระดับ 2) .............................................................................2 พิมพชื่อบท (ระดับ 3) ..........................................................................3 พิมพชื่อบท (ระดับ 1) .........................................................................4 พิมพชื่อบท (ระดับ 2) .............................................................................5 พิมพชื่อบท (ระดับ 3) .............................................................................6 แหล่งที่มาของข้ อมูล ผู้จดั ทํา

เนื้อหา ( ขนาดตัวอักษรไมควรต่ํากวา 24 ) และควรใชกลองขอความในการใสตวั อักษรและรูปภาพ ปกหลังควรสราง แลวกําหนดเสนขอบใหไมมีสีแลววางทับเลข หนา ตกแตงปกหนา ปกหลัง ใสพื้นหลังแตละหนาได จํานวนหนารวมปกหนาปกหลัง ตองเปนเลขคู


หัวขอขนาด 28 เนื้อหาขนาดไมต่ํากวา 24 [พิมพ์คาํ อ้างอิงจากเอกสารหรื อข้อมูลสรุ ปของประเด็นที�น่าสนใจ คุณสามารถวางกล่องข้อความไว้ที�ใดก็ได้ในเอกสาร ให้ใช้แท็บ เครื� องมือการวาด เพื�อเปลี�ยนการจัดรู ปแบบของกล่องข้อความคําอ้างอิงที�ดึงมา]

~ 1~


~ 2~


~ 3~


~ 4~


~ 5~


~ 6~


~ 7~


~ 8~


~ 9~


ที่มาของขอมูล ขอขอบคุณ -

~ 10~


~ 11~

ผูจัดทํา (ไมตองใสคําวาผูจดั ทํา) ใสรูปพรอมประวัติการศึกษา ผลงานที่โดด เดน รายละเอียดทีจ่ ําเปน


~ 1~

ปกหลัง

Profile for KRUART

312จักรวาล สำหรับการผสาน  

312จักรวาล สำหรับการผสาน  

Profile for kruart
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded