312จักรวาล สำหรับการผสาน

Page 1

ทัศนศิลป์

นายจักรวาล โพธิสาร สาระการเรียนรูศ ลิ ปะ โรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ www.debsirinsp.ac.th


คํานํา ( ขนาดตัวอักษรไมควรต่ํากวา 24 )


สารบัญ พิมพชื่อบท (ระดับ 1) .........................................................................1 พิมพชื่อบท (ระดับ 2) .............................................................................2 พิมพชื่อบท (ระดับ 3) ..........................................................................3 พิมพชื่อบท (ระดับ 1) .........................................................................4 พิมพชื่อบท (ระดับ 2) .............................................................................5 พิมพชื่อบท (ระดับ 3) .............................................................................6 แหล่งที่มาของข้ อมูล ผู้จดั ทํา

เนื้อหา ( ขนาดตัวอักษรไมควรต่ํากวา 24 ) และควรใชกลองขอความในการใสตวั อักษรและรูปภาพ ปกหลังควรสราง แลวกําหนดเสนขอบใหไมมีสีแลววางทับเลข หนา ตกแตงปกหนา ปกหลัง ใสพื้นหลังแตละหนาได จํานวนหนารวมปกหนาปกหลัง ตองเปนเลขคู


หัวขอขนาด 28 เนื้อหาขนาดไมต่ํากวา 24 [พิมพ์คาํ อ้างอิงจากเอกสารหรื อข้อมูลสรุ ปของประเด็นที�น่าสนใจ คุณสามารถวางกล่องข้อความไว้ที�ใดก็ได้ในเอกสาร ให้ใช้แท็บ เครื� องมือการวาด เพื�อเปลี�ยนการจัดรู ปแบบของกล่องข้อความคําอ้างอิงที�ดึงมา]

~ 1~


~ 2~


~ 3~


~ 4~


~ 5~


~ 6~


~ 7~


~ 8~


~ 9~


ที่มาของขอมูล ขอขอบคุณ -

~ 10~


~ 11~

ผูจัดทํา (ไมตองใสคําวาผูจดั ทํา) ใสรูปพรอมประวัติการศึกษา ผลงานที่โดด เดน รายละเอียดทีจ่ ําเปน


~ 1~

ปกหลัง