Page 1

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ความเป็นมาของห้องสมุดในไทย อ.เมตตา ภู่ศรี

799 ม.6 ถนนเทพารักษณ์ ตาบลเมือง อาเภอ บางเมืองใหม่ จังหวัด สมุทรปราการ 10270


คานา เนื่องจากการศึกษาความเป็นมาของห้องสมุด ความหมาย ความสาคัญ ของห้องสมุดนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการศึกษาความเป็นมาของของ ห้องสมุด รวมทั้งพัฒนาการของสมุดแต่ล่ะยุคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และ แหล่งข้อมูลจากหลายที่ หลายแหล่ง ท่านผู้สอน หรือผู้อ่านรวมไปถึงผู้ให้ความรู้ ความร่วมมือ และให้คาปรึกษา จากอาจารย์หลายท่าน จึงทาให้เอกสารนี้ ที่ท่านได้ให้คาแนะนา จน รายงานฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้าพเจ้าหวังว่า เนื้อหาในรายงาน ที่ได้เรียบเรียงมาอย่างละเอียดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็นอย่าดี หากมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุง ข้าพเจ้าพร้อมรับฟังและแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป ขอขอบคุณ

อาจารย์ เมตตา ภู่ศรี


1

อ.เมตตา ภู่ศรี

พัฒนาการของห้องสมุดในประเทศไทย พัฒนาการของห้องสมุดในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัย สุโขทัยโดยมีการเก็บคัมภีร์พระไตรปิฎกซึ่งจารึกลงในใบลานไว้ที่ “หอไตรหรือหอพระไตรปิฎก” ในวัดวาอารามต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บหลักศิลาจารึกและวรรณกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะอีกด้วย ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก มีการสร้าง “หอพระมณเฑียรธรรม” ขึ้นกลางสระน้า ตรงมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อให้เป็นที่เก็บคัมภีร์ พระไตรปิฎกจึงนับได้ว่าหอพระมณเทียรธรรมทาหน้าที่เป็น หอสมุดแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ใน สมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้โปรดให้มีการ ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ เพื่อให้เป็น แหล่งศึกษาหาความรู้ของประชาชนทั่วไปวัดพระเชตุพนจึ่งเป็น ห้องสมุดสาหรับ ประชาชนแห่งแรกของประเทศนอกจากนี้ยังถือ ว่าเป็น


2

อ.เมตตา ภู่ศรี

มหาวิทยาลัยประชาชน หรือ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ด้วยส่วน ห้องสมุดสมัยใหม่เริ่มต้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ 4 ทรงบริจาค ทรัพย์ร่วมกันสร้าง “หอสมุดวชิรญาณ” ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะ การดาเนินงาน คือ สมาชิกของห้องสมุดต้องเสียค่าบารุง มีกรรมการเป็นผู้บริหารและ ดาเนินงาน รัชกาลที่ 5 ยังโปรดให้สร้าง “หอพระพุทธศาสนสังคหะ” เพื่อใช้เก็บหนังสือและพระไตรปิฎก


3

อ.เมตตา ภู่ศรี

ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้าให้รวมหนังสือต่างๆจาก หอสมุดวชิรญาณหอมณเฑียรธรรม และหอสมุดศาสนสังคหะ แล้ว เปิดเป็นหอสมุดใหม่ชื่อว่า “หอพระสมุดวชิรญาณสาหรับพระนคร” เพื่อโปรดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานศึกษาหาความรู้ ซึ่ง หอพระสมุดแห่งนี้ถือว่าเป็นรากฐานแห่งหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบัน

หอสมุดในประเทศไทย ได้รับ การพัฒนาและขยายการ ให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างทั่วถึงโดยได้นาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงาน ห้องสมุดเป็นครั้งแรกที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institution of Technology (AIT) เมื่อ พ.ศ. 2519


4

อ.เมตตา ภู่ศรี

แบบฝึกหัดที่ 1 1.พัฒนาการห้องสมุดเริ่มจากยุคสมัยใด

2.หอมณเฑียรธรรมจัดสร้างขึ้นเพื่ออะไร

3.เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร

4. “หอสมุดวชิรญาณ”สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ใคร

5.นาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานห้องสมุดเป็นครั้งแรกที.่ f


5

อ.เมตตา ภู่ศรี

แหล่งที่มา 1.http://lib.swu.ac.th/th/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=275&Itemid=88

2.http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?cat egory=110&id=4036


6

อ.เมตตา ภู่ศรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ความเป็นมาของห้องสมุดในไทย อ.เมตตา ภู่ศรี


7

อ.เมตตา ภู่ศรี

Libarry  

Libarry,book

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you