Page 1

2011

ประวัติเครื่ องพิมพ์ดีด

อาจารย์ ศิวกร คล่องแคล่ว โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 9/21/2011


คานา ในยุคปัจจุบันมีเครื่องช่วยในการจัดการเอกสารมากมายหนึ่งในนั้นก็คือ เครื่องพิมพ์ดีด ซึ่งในยุคปัจจุบันมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้เป็น ความรู้ ความเข้าใจเดี่ยวกับประวัติ ความเป็นมารวมถึง พัฒนาการทางด้าน เครื่องพิมพ์ดีดข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูล และศึกษาจากเอกสาร และ แหล่งข้อมูลหลายๆที่ ตาราหลายเล่ม ผู้สอน ที่ท่านได้ให้คาแนะนา จนรายงานฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไป ด้วยดี ข้าพเจ้าหวังว่า เนื้อหาในรายงาน ที่ได้เรียบเรียงมาอย่างละเอียด นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็นอย่างดี หากมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุง ข้าพเจ้าพร้อมรับฟังและแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป ขอขอบคุณ

อาจารย์ ศิวกร คล่องแคล่ว


1

อ.ศิวกร คล่องแคล่ว

ประวัติเครื่องพิมพ์ดีด ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ดีดได้กลายเป็นเครื่องใช้สานักงาน ที่ล้าสมัยไปแล้ว เพราะมีเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาเข้า มาแทนที่ แต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เครื่องพิมพ์ดีดถือได้ว่าเป็นเครื่องใช้ สานักงานที่ทันสมัยที่สุด

ชิ้นหนึ่งในยุคนั้น เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกที่ผลิตขึ้นเป็นแบบภาษาอังกฤษจด ทะเบียน สิทธิบัตร เมื่อ พ.ศ. 2237 ที่ประเทศอังกฤษ โดยวิศวกรชื่อ เฮนรี่ มิล เรียกชื่อว่า WRITIG MACHINE


2

อ.ศิวกร คล่องแคล่ว

ประเทศไทยเริ่มนาเข้าเครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษมาใช้ครั้ง แรกเมื่อปี พ.ศ. 2419 โดยบริษัท แรมเซย์ เอคฟิลด์ กรุงเทพฯ ต่อมานายเอ็ดวิน แมคฟาร์แลนด์ เลขานุการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ได้เดินทางไป สหรัฐอเมริกาและมีความคิดที่จะดัดแปลงเครื่องพิมพ์ดีดภาษา อังกฤษเป็นเครื่อง พิมพ์ดีดภาษาไทย เนื่องจากเห็นว่าประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและอเมริกาได้มี เครื่องพิมพ์ดีดใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ประเทศไทยยังไม่มีผู้ใดคิดที่จะทาเครื่อง พิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้นใช้ จึงได้ตัดสินใจเข้าเรียนวิธีการทาเครื่องพิมพ์ดีดที่โรงงานส มิทพรีเมียร์ และพยายามคิดประดิษฐ์แป้นตัวอักษรไทย บรรจุลงในเครื่องพิมพ์ดีด แต่ก็ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากภาษาไทยมีสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์มาก ต้อง ใช้เครื่องพิมพ์ดีดที่มีแป้นอักษรมากกว่าชนิด


3

อ.ศิวกร คล่องแคล่ว

อื่น ในที่สุดจึงได้ตัดตัวพยัญชนะออก 2 ตัว คือ ตัว ฃ และ ฅ เพราะพยัญชนะทั้ง 2 ตัวนี้ไม่ได้ใช้ เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกได้ทาสาเร็จในปี พ.ศ. 2435 โดย นายเอ็ดวิน แมคฟาร์แลนด์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2438 นายเอ็ดวิน แมคฟาร์แลนด์ ถึงแก่กรรม นาย ยอร์ช บี แมคฟาร์แลนด์ (พระอาจวิทยาคม) ซึ่งเป็นน้องชายของนายเอ็ดวิน แมค ฟาร์แลนด์ ได้นาเครื่องพิมพ์ดีดไปตั้งแสดงที่ร้านทาฟันของตน มีข้าราชการและ ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เมื่อเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวอักษร ที่ปรากฏบนหน้ากระดาษและมี ความรวดเร็วกว่าการเขียน ต่อมาหน่วยงาน ราชการต่าง ๆ ในสมัยนั้นได้สั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดีดมาใช้กันอย่างแพร่หลายเป็น จานวนมาก นายยอร์ช บี แมคฟาร์แลนด์ ได้สั่งให้โรงงานสมิทพรีเมียร์ ประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยและส่งมาถึงประเทศไทย รุ่นแรก ในปีพ.ศ. 2440 ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 นายยอร์ช บี แมคฟาร์แลนด์ ได้ปรึกษาและ ทาการค้นคว้าร่วมกับนายสวัสดิ์ มากประยูร วิศวกร ออกแบบประดิษฐ์ตัวอักษร และนายสุวรรณประเสริฐ (กิมเฮง) เกษมณี ฝ่ายวิชาการ ได้คิดวางแป้นอักษรขึ้น ใหม่สาเร็จในปี พ.ศ. 2474 ต้องใช้เวลานานถึง 7 ปี สามารถพิมพ์ได้คล่องและ รวดเร็ว ได้ให้ชื่อว่า เครื่องพิมพ์ดีดแบบ “เกษมณี” ต่อมามีผู้คิดพัฒนาวางแป้น อักษรขึ้นใหม่ สามารถพิมพ์ได้รวดเร็วกว่าเครื่องพิมพ์ดีดแบบเกษมณี 25 : 8 % ได้ ให้ชื่อว่า เครื่องพิมพ์ดีดแบบ “ปัตตะโชติ” เครื่องพิมพ์ดีดสมัยโบราณถึงแม้ปัจจุบันจะมองเห็นว่าเป็น สิ่งที่ล้าสมัย ไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ในอดีตของเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสร้างความพอใจ


4

อ.ศิวกร คล่องแคล่ว

แบบฝึกหัดที่ 1 1.ใครเป็นผู้คิดค้นเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรก

2.ประเทศไทยเริ่มใช้เครื่องพิมดีดครั้งแระเมื่อไหร่

3.เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร


5

อ.ศิวกร คล่องแคล่ว

แหล่งที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=146681


6

อ.ศิวกร คล่องแคล่ว

2011

ประวัติเครื่ องพิมพ์ดีด

อาจารย์ ศิวกร คล่องแคล่ว โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 9/21/2011

เครื่องพิมดีด  

typewriter