Page 1

Οργανωμζνθ αναχώρθςθ κρουαηιζρασ

23 – 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 8/9 ιμερθ κρουαηιζρα «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΓΟΗΤΕΙΑ»

Με το πολυτελζσ κρουαηιερόπλοιο

COSTA SERENA θ

1 θμζρα Σάββατο 23 Ιουλίου: Ελλάδα – Μιλάνο – Γζνοβα ΢υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και αναχϊρθςθ για Μιλάνο με πτιςθ τθσ Aegean Airlines. Μεταφορά από το αεροδρόμιο Μαλπζνςα του Μιλάνο ςτθ Γζνοβα και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκερο το απόγευμα για μία πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ με τθ μεγάλθ ναυτικι παράδοςθ, που βρίςκεται ανάμεςα ςε πολυάρικμουσ λόφουσ ςτισ ακτζσ τθσ Λιγουρίασ. Πικανότατα γενζτειρα του Χριςτόφορου Κολόμβου. θ

2 θμζρα: Κυριακι 24 Ιουλίου: Γζνοβα - Σαβόνα Άφιξθ: Αναχ.: 17.00 Μετά το πρωινό ςασ χρόνο για μία τελευταία βόλτα ςτθν πόλθ τθσ Γζνοβα και το μεσημέρι μεταφορά στη Σαβόνα και επιβίβαςθ ςτο πολυτελζσ κρουαηιερόπλοιο Costa Serena για μια μοναδικι κρουαηιζρα. θ 3 θμζρα: Δευτζρα 25 Ιουλίου: Νάπολθ Άφιξθ: 13.00 Αναχ.: 19.00 Ζνα από το πιο ιςτορικά λιμάνια τθσ Μεςογείου. Περιθγθκείτε ςτθν πόλθ τθσ Νάπολθ ι πάρτε το τρζνο για ΢ορζντο, επιςκεφτείτε τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Πομπθίασ ι απολαφςτε ζνα παγωμζνο λιμοντςζλο ςτο κοςμοπολίτικο Κάπρι. Αυτζσ είναι μερικζσ από τισ επιλογζσ που μασ δίνουν οι προαιρετικζσ εκδρομζσ. θ 4 θμζρα: Τρίτθ 26 Ιουλίου: Κατάνια Άφιξθ: 08.00 Αναχ.: 18.00 Μοναδικόσ ο αζρασ τθσ ΢ικελίασ. Γνωρίςτε τθν Κατάνια, τθ δεφτερθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ ΢ικελίασ, μία πόλθ γεμάτθ αντικζςεισ από το μεςαίωνα αλλά και τθν αρχαιότθτα. ΢το κζντρο τθσ πόλθσ είναι θ piazza Duomo με τα κτίρια ρυκμοφ μπαρόκ και τθ μθτρόπολθ (Duomo) που χτίςτθκε τον 11ο αι. και επιςκευάςτθκε μετά τον καταςτροφικό ςειςμό του 1693. Θ πρόςοψθ είναι ζργο του Vaccarini και ςτο εςωτερικό του υπάρχει ο τάφοσ του ςυνκζτθ Vincenzo Bellini, τον οποίο αγαποφν πάρα πολφ ςτθν Κατάνια. θ 5 θμζρα: Τετάρτθ 27 Ιουλίου: Εν πλω Άφιξθ: Αναχ.: θ 6 θμζρα: Πζμπτθ 28 Ιουλίου: Πάλμα ντε Μαγιόρκα Άφιξθ: 08.00 Αναχ.: 18.00 Θ Μαγιόρκα είναι το μεγαλφτερο νθςί των Βαλεαρίδων νιςων. Ευκαιρία να αγοράςετε τα γνωςτά μαργαριτάρια τθσ, να επιςκεφτείτε το ιςτορικό κζντρο με τον κακεδρικό ναό και να καυμάςετε τθν πανοραμικι κζα από το κάςτρο Μπελβερ. Εναλλακτικά μπορείτε να επιςκεφτείτε τθσ ΢πθλιζσ των Δράκων, να χαλαρϊςετε κάνοντασ μπάνιο ςε παραλίεσ με λευκι άμμο. θ 7 θμζρα: Παραςκευι 29 Ιουλίου: Βαρκελώνθ Άφιξθ: 08.00 Αναχ.: 18.00 Με το άγαλμα του Χριςτόφορου Κολόμβου να δεςπόηει ςτθν αρχι ενόσ από τουσ πιο πολυςφχναςτουσ δρόμουσ, τθ Ράμπλασ, αρχίςτε τθν περιπλάνθςι ςασ ςτθ Βαρκελϊνθ. Δοκιμάςτε τα φθμιςμζνα «τάπασ», επιςκεφτείτε το Ιςπανικό χωριό, τθ Γοτκικι ςυνοικία, το γιπεδο Καμπ Νου τθσ ομϊνυμθσ ομάδασ και βζβαια μθν παραλείψετε να βρεκείτε μπροςτά ςτο μεγαλοπρεπι ναό τθσ Ιερισ Οικογζνειασ (΢αγράδα Φαμίλια) του Γκαουντί, αρχιτζκτονα ςφμβολο τθσ Βαρκελϊνθσ θ 8 θμζρα: Σάββατο 30 Ιουλίου: Μαςςαλία Άφιξθ: 09.00 Αναχ.: 18.00 Σο λιμάνι τθσ Μαςςαλίασ είναι ζνα από τα μεγαλφτερα φυςικά λιμάνια τθσ Μεςογείου. Ιδρφκθκε το 600 π.Χ αιϊνα από τουσ Ζλλθνεσ Φωκαείσ. Περιθγθκείτε ςτο ιςτορικό λιμάνι, καυμάςτε το οχυρό του Αγ. Ιωάννθ, τθ Ρωμαϊκι εκκλθςία του Αγ. ου Λαυρεντίου και βζβαια το ναό τθσ Παναγίασ Νοτρ Νταμ Ντε Λα Γκαρντ του 19 αιϊνα με το επίχρυςο άγαλμα τθσ Θεοτόκου. θ 9 θμζρα: Κυριακι 31 Ιουλίου: Σαβόνα Άφιξθ: 08.00 Αποβίβαςθ από το κρουαηιερόπλοιο και μεταφορά ςτο Πορτοφίνο και ΢άντα Μαργκαρίτα για τθν ξενάγθςι μασ. Μετάτο τζλοσ τθσ ξενάγθςθσ μεταφορά ςτο αεροδρόμιο του Μιλάνο για τθν πτιςθ επιςτροφισ ςτθν Ελλάδα.

*Σθμαντικι ςθμείωςθ: Για τισ επίγειεσ υπθρεςίεσ πριν από τθν επιβίβαςθ ι μετά τθν αποβίβαςθ από το κρουαηιερόπλοιο ενδζχεται να διαφοροποιθκοφν για τθν καλφτερθ διεξαγωγι του προγράμματοσ.


Αναλυτικόσ τιμοκατάλογοσ κρουαηιζρασ- Τιμζσ κατ’ άτομο ςε Ευρώ Οργανωμζνθ αναχώρθςθ 24 με 31 Ιουλίου Κατθγορίεσ Ι1 – Ι2 Ι3 – Ι5 Ε1 – Ε2 Β1 – Β2 Β3 – Β5 οσ

Περιγραφι καμπίνων Δίκλινθ εςωτερικι Δίκλινθ εςωτερικι Εξωτερικι με παράκυρο καταςτρϊματα 1 – 2 Εξωτερικι με μπαλκόνι καταςτρϊματα 6 – 7 Εξωτερικι με μπαλκόνι καταςτρϊματα 6 – 7 – 8 – 9

οσ

3 /4 ενιλικασ ςτθν ίδια καμπίνα Παιδιά και νζοι ζωσ 18 ςτθν ίδια καμπίνα με δφο ενιλικεσ

Λιμενικά ζξοδα & φόροι αεροδρομίων από Ακινα Λιμενικά ζξοδα & φόροι αεροδρομίων από Θεςςαλονίκθ

ΔΙΚΛΙΝΗ 1.090 € 1.160 € 1.260 € 1.410 € 1.520 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΗ 1.515 € 1.605 € 1.795 € 2.075 € 2.260 €

ΚΑΣΟΠΙΝ ΗΘΣΘ΢Θ΢ ΚΑΣΟΠΙΝ ΗΘΣΘ΢Θ΢

200 € 220 €

Χρζωςθ παροχισ υπθρεςιών κρουαηιερόπλοιου: Πλθρωτζα επί του πλοίου Ενιλικεσ: 49 € • Παιδιά & νζοι 14-18 ετϊν: 24,5 € • Παιδιά ζωσ 14 ετϊν: ΔΩΡΕΑΝ Στισ ανωτζρω τιμζσ περιλαμβάνονται: Ειςιτιρια κρουαηιζρασ ςτον τφπο καμπίνα τθσ επιλογισ ςασ. Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ για Μιλάνο με τθν Aegean Airlines. Πλιρθσ διατροφι κακθμερινά ςτο κρουαηιερόπλοιο. ΢υμμετοχι ςτισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ, τθν κακθμερινι ψυχαγωγία και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου. Όλεσ οι μεταφορζσ ςασ από/προσ αεροδρόμιο/ξενοδοχείο/κρουαηιερόπλοιο. Μία διανυκτζρευςθ πριν τθν κρουαηιζρα το ΢άββατο 23 Ιουλίου ςε ξενοδοχείο 4* κεντρικό ςτθ Γζνοβα με πρωινό. Εκδρομι μιςισ θμζρασ ςτο Πορτοφίνο και Σάντα Μαργκαρίτα. Ζλλθνασ ςυνοδόσ του γραφείου μασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ταξιδιοφ και τθσ κρουαηιζρασ. Αςφάλιςθ αςτικισ και επαγγελματικισ ευκφνθσ. Δεν Περιλαμβάνονται: Λιμενικά & λοιπά ζξοδα, φόροι αεροδρομίων, προαιρετικζσ εκδρομζσ, θ κατανάλωςθ ποτϊν και αναψυκτικϊν, θ χρζωςθ παροχισ υπθρεςιϊν κρουαηιερόπλοιου, οι υπθρεςίεσ του κζντρου αιςκθτικισ και αναηωογόνθςθσ (Samsara Spa), οι αγορζσ από τα καταςτιματα του πλοίου και ότι δεν αναφζρεται ςτα περιλαμβανόμενα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ • Για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν ανωτζρω κρουαηιζρα είναι απαραίτθτο να ζχετε διαβατιριο ςε ιςχφ ι ταυτότθτα νζου τφπου με λατινικοφσ χαρακτιρεσ • Για τθν επιβεβαίωςθ των κρατιςεων απαιτείτε προκαταβολι 40% τθσ αξίασ τθσ καμπίνασ και εξόφλθςθ ζνα μινα πριν τθν αναχώρθςθ • Για τον Ζλλθνα ςυνοδό του γκρουπ απαιτείται ελάχιςτθ ςυμμετοχι 18 ατόμων

Για περιςςότερεσ κρουαηιζρεσ πλθροφορίεσ και κρατιςεισ: Παλαιολόγου Μπενιηζλου 6, Πλάκα (δίπλα ςτθν πλατεία τθσ Μθτρόπολθσ Ακθνών) Τθλ: 210 3259900, Φαξ: 2103259999, Email: info@cruisexperts.gr & website: http://www.cruisexperts.gr

Κρουαζιέρες στη Μεσόγειο  

Κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με την Costa Cruises στην Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία