Page 1

Οργανωμζνθ αναχώρθςθ κρουαηιζρασ

30 ΙΟΤΛΙΟΤ ME 07 ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ 2011 8/9 ιμερθ κρουαηιζρα «ΡΟΜΑΝΣΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ»

Με το υπερπολυτελζσ κρουαηιερόπλοιο

MS NOORDAM

θ

1 θμζρα ΢άββατο 30 Ιουλίου: Ελλάδα – Σςιβιταβζκεια/Ρώμθ Αναχ.: 17.00 ΢υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και αναχϊρθςθ για Ρϊμθ με πτιςθ τθσ Alitalia. Μεταφορά από το αεροδρόμιο Φιουμιτςίνο ςτο επίνειο τθσ Ρϊμθσ τθν Σςιβιταβζκεια για μία μοναδικι εμπειρία κρουαηιζρασ. Επιβίβαςθ ςτο υπερπολυτελζσ κρουαηιερόπλοιο Noordam τθσ Holland America Line θ

2 θμζρα: Κυριακι 31 Ιουλίου: ΢άντα Μαργκαρίτα/Πορτοφίνο Άφιξθ: 08.00 Αναχ.: 17.00 Άφιξθ ςε ζνα από τα πιο κοςμοπολίτικα μζρθ τθσ Μεςογείου. Απολαφςτε τον καφζ ςασ με κζα τα κίτρινα, πορτοκαλί, ροη και ςομόν ςπίτια κυκλϊνουν το φυςικό λιμάνι του Portus Delphini (ζτςι ονομαηόταν παλαιότερα χάρθ ςτα πολλά δελφίνια που ηοφςαν ςτον κόλπο). Μπροςτά τουσ, μζςα ςτα γαλαηοπράςινα, διάφανα νερά ςαν διακοςμθτικά ςτοιχεία είναι αραγμζνα δεκάδεσ υπερπολυτελι ςκάφθ, κρφβοντασ ενίοτε τισ παραδοςιακζσ βάρκεσ των ψαράδων. θ 3 θμζρα: Δευτζρα 01 Αυγοφςτου: Κάννεσ Άφιξθ: 08.00 Αναχ.: 17.00 Πρόκειται αναμφιςβιτθτα για τθν "βαςίλιςςα" τθσ Κυανισ Ακτισ, το πιο κοςμοπολίτικο κζρετρο όχι μόνο τθσ Γαλλίασ αλλά και όλθσ τθσ Ευρϊπθσ. Σο κζντρο τθσ αποτελείται από τρία πολφ διαφορετικά τοπία. Σο διάςθμο παρακαλάςςιο δρόμο περιπάτου το γνωςτό Λα Κρουαηζτ, ζνα ηωντανό κζντρο που ξεχειλίηει από μπουτίκ, και το γραφικό παλιό λιμάνι με το λόφο ΢ουκζτ που ςυνκζτουν τθν παλιά πόλθ. Η πόλθ ςυνορεφει προσ τα ανατολικά με τθ Λα Καλιφορνί - ΢οφπερ Κάννεσ, ζνασ καταπράςινοσ παράδειςοσ με πολυτελείσ βίλεσ και προσ τα δυτικά με τθν Cannes Λα Μπόκα. θ 4 θμζρα: Σρίτθ 02 Αυγοφςτου: Βαρκελώνθ Άφιξθ: 09.00 Αναχ.: 22.00 Με το άγαλμα του Χριςτόφορου Κολόμβου να δεςπόηει ςτθν αρχι ενόσ από τουσ πιο πολυςφχναςτουσ δρόμουσ, τθ Ράμπλασ, αρχίςτε τθν περιπλάνθςι ςασ ςτθ Βαρκελϊνθ. Δοκιμάςτε τα φθμιςμζνα «τάπασ», επιςκεφτείτε το Ιςπανικό χωριό, τθ Γοτκικι ςυνοικία, το γιπεδο Καμπ Νου τθσ ομϊνυμθσ ομάδασ και βζβαια μθν παραλείψετε να βρεκείτε μπροςτά ςτο μεγαλοπρεπι ναό τθσ Ιερισ Οικογζνειασ (΢αγράδα Φαμίλια) του Γκαουντί, αρχιτζκτονα ςφμβολο τθσ Βαρκελϊνθσ θ 5 θμζρα: Σετάρτθ 03 Αυγοφςτου: Εν πλω Άφιξθ: Αναχ.: θ 6 θμζρα: Πζμπτθ 04 Αυγοφςτου: Σφνιδα Άφιξθ: 08.00 Αναχ.: 17.00 Ανακαλφψτε τθν Αραβικι κουλτοφρα. Επιςκεφτείτε τα πολφχρωμα ΢ουκσ, κάνοντασ πάντα με παηάρι τισ αγορζσ ςασ, τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Καρχθδόνασ ι απολαφςτε ζνα ηεςτό τςάι με κουκουνάρια ςτο ΢ιντι Μπου ΢άιντ όπου τα χρϊματα του λευκοφ και του μπλε κυριαρχοφν. θ 7 θμζρα: Παραςκευι 05 Αυγοφςτου: Παλζρμο Άφιξθ: 08.00 Αναχ.: 17.00 Μοναδικόσ ο αζρασ τθσ ΢ικελίασ. Γνωρίςτε το Παλζρμο, μία πόλθ γεμάτθ αντικζςεισ από το μεςαίωνα αλλά και τθν αρχαιότθτα. Βουτιξτε ςτα κρυςτάλλινα νερά του κόλπου Μοντζλο και γευτείτε τοπικζσ ςπεςιαλιτζ. Αν πάλι επικυμείτε να δείτε κάτι διαφορετικό επιςκεφτείτε τθν Κοιλάδα των Ναϊν ςτο Αργιγζντο, χϊροσ που ζχει χαρακτθριςκεί από τθν UNESCO ωσ μνθμείο παγκόςμιασ κλθρονομιάσ από το 1998, καυμάηοντασ ιςτορικά μνθμεία και ναοφσ του αρχαίου Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. θ 8 θμζρα: ΢άββατο 06 Αυγοφςτου: Σςιβιταβζκεια/Ρώμθ Άφιξθ: 07.00 Αναχ.: Άφιξθ ςτθν Σςιβιταβζκεια. Μετά το πρωινό μασ αποβίβαςθ από το ξενοδοχείο και μεταφορά ςτθν αιϊνια Πόλθ. ΢τθν πρωινι μασ ξενάγθςθ κα επιςκεφκοφμε τα πιο ςθμαντικά αξιοκζατα τθσ Ρϊμθσ, το Κολοςςαίο, τθ Φοντάνα ντι Σρζβι, τθ Βαςιλικι του Αγ. Πζτρου των Δεςμϊν με το Μωυςι του Μιχαιλ Άγγελου, τθν πλατεία Βενετίασ και τθν εκκλθςία του Αγ. Πζτρου ςτο Βατικανό. Επίςθσ κα περάςουμε από τουσ ςθμαντικότερουσ δρόμουσ που παρουςιάηουν ιςτορικό και πολιτιςτικό ενδιαφζρον Μετά το τζλοσ τθσ ξενάγθςθσ μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ θ 9 θμζρα: Κυριακι 07 Αυγοφςτου: Ρώμθ – Ελλάδα Μετά το πρωινό μασ χρόνοσ για μία τελευταία βόλτα ςτθν πανζμορφθ πόλθ τθσ Ρϊμθσ και μεταφορά ςτο αεροδρόμιο τθσ Ρϊμθσ για τθν πτιςθ επιςτροφισ ςτθν Ελλάδα. *΢θμαντικι ςθμείωςθ: Για τισ επίγειεσ υπθρεςίεσ μετά τθν αποβίβαςθ από το κρουαηιερόπλοιο ενδζχεται να διαφοροποιθκοφν για τθν καλφτερθ διεξαγωγι του προγράμματοσ.


Αναλυτικόσ τιμοκατάλογοσ Κρουαηιζρασ- Σιμζσ κατ’ άτομο ςε Ευρώ Οργανωμζνθ αναχώρθςθ 30 Ιουλίου με 07 Αυγοφςτου Κατθγορίεσ N HH* F VH VF οσ

Περιγραφι καμπίνων Δίκλινθ εςωτερικι Εξωτερικι με περιοριςμζνθ Θζα Εξωτερικι με παράκυρο Εξωτερικι με μπαλκόνι Εξωτερικι με μπαλκόνι

οσ

ΔΙΚΛΙΝΗ 1.150 € 1.220 € 1.445 € 1.490 € 1.650 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΗ 1.435 € 1.515 € 1.855 € 2.245 € 2.575 €

3 /4 ενιλικασ ΜΟΝΟ ΢ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ F Παιδιά και νζοι ζωσ 17 ςτθν ίδια καμπίνα με δφο ενιλικεσ ΜΟΝΟ ΢ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ F

800 € 800 €

Λιμενικά ζξοδα & φόροι αεροδρομίων από Ακινα & Θεςςαλονίκθ

220 €

΢τισ ανωτζρω τιμζσ περιλαμβάνονται: Ειςιτιρια κρουαηιζρασ ςτον τφπο καμπίνα τθσ επιλογισ ςασ. Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ για Ρϊμθ με τθν Alitalia. Πλιρθσ διατροφι κακθμερινά ςτο κρουαηιερόπλοιο. ΢υμμετοχι ςτισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ, τθν κακθμερινι ψυχαγωγία και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου. Όλεσ οι μεταφορζσ ςασ από/προσ αεροδρόμιο/ξενοδοχείο/κρουαηιερόπλοιο. Μία διανυκτζρευςθ μετά τθν κρουαηιζρα το ΢άββατο 06 Αυγοφςτου ςε ξενοδοχείο 4* κεντρικό ςτθ Ρώμθ με πρωινό. Εκδρομι μιςισ θμζρα (ξενάγθςθ) Ρώμθσ με ζλλθνα ξεναγό. Ζλλθνασ ςυνοδόσ του γραφείου μασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ταξιδιοφ και τθσ κρουαηιζρασ. Αςφάλιςθ αςτικισ και επαγγελματικισ ευκφνθσ. Δεν Περιλαμβάνονται: Λιμενικά & λοιπά ζξοδα, φόροι αεροδρομίων, προαιρετικζσ εκδρομζσ, θ κατανάλωςθ ποτϊν και αναψυκτικϊν, θ χρζωςθ παροχισ υπθρεςιϊν κρουαηιερόπλοιου, οι υπθρεςίεσ του κζντρου αιςκθτικισ και αναηωογόνθςθσ, οι αγορζσ από τα καταςτιματα του πλοίου και ότι δεν αναφζρεται ςτα περιλαμβανόμενα ΢ΗΜΕΙΩ΢ΕΙ΢ • Για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν ανωτζρω κρουαηιζρα είναι απαραίτθτο να ζχετε διαβατιριο ςε ιςχφ ι ταυτότθτα νζου τφπου με λατινικοφσ χαρακτιρεσ • Για τθν επιβεβαίωςθ των κρατιςεων απαιτείτε προκαταβολι 40% τθσ αξίασ τθσ καμπίνασ και εξόφλθςθ ζνα μινα πριν τθν αναχώρθςθ • Για τον Ζλλθνα ςυνοδό του γκρουπ απαιτείται ελάχιςτθ ςυμμετοχι 18 ατόμων

Πλθροφορίεσ και κρατιςεισ: Παλαιολόγου Μπενιηζλου 6, Πλάκα (δίπλα ςτθν πλατεία τθσ Μθτρόπολθσ Ακθνών) Σθλ: 210 3259900, Φαξ: 2103259999, Email: info@cruisexperts.gr & website: http://www.cruisexperts.gr

Κρουαζιέρες στη Μεσόγειο Holland America Line  
Κρουαζιέρες στη Μεσόγειο Holland America Line  

Κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με τη Holland America Line στην Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Οργανωμένη κρουαζιέρα με έλληνα συνοδό.