Page 1

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนเกาะยาววิทยา หน้ า 1

โรงเรียนเกาะยาววิทยา

เกาะยาวสาร ฉบับที่ ๑ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖

ร า ส

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ จากสถานศึกษาในสังกัด สพม.๑๔ จังหวัดพังงา จานวน ๓๙ คน เข้ ารับการพัฒนาศักยภาพด้ านการประชาสัมพันธ์

ว า ย

สพม.๑๔ จัดอบรมโครงการพัฒนา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ กบั ครูโรงเรียน ในสังกัด ระหว่างวันที่ ๕-๖ ก.ย. ๕๖ ณ ห้ องตะปู โรงแรมภูงา จังหวัด พังงา

ะ า ก


วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนเกาะยาววิทยา หน้ า 2

ร า ส

ว า ย

ะ า ก


วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนเกาะยาววิทยา หน้ า 3

ร า ส

ว า ย

ะ า ก


วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนเกาะยาววิทยา หน้ า 4

นายวิทยา ดาสมุทร ตาแหน่ง ครูผ้ ชู ่วย โรงเรียนเกายาววิทยา จังหวัดพังงา กกกก

ร า ส

ว า ย

ะ า ก

Ky 001  

เกาะยาวสาร 1

Ky 001  

เกาะยาวสาร 1

Advertisement