Page 1

Suffolk Stamboek Nederland Jaarboek 2013

1


J AA R B O E K 2 0 1 3 Uitgave van het S.S.N. Suffolk Stamboek Nederland I N H O U D: Voorwoord van de redactie. Verantwoordelijkheid. 2013 het jaar van de publiciteit. Van de Hoofdinspecteur Kort verslag van de kuddekeuring 2012 The van Boetelaere flock Lawshall Cupbearer (uit de oude doos 1971) Importen 2012 Leden die ons verlieten Exporten 2012 Bericht van de fokadvies Commissie. Fronfraith Suffolks Evenementen-agenda Uitreiken wisselbekers Fokkerij de Krommenhoek Antwoorden van de Suffolk Sheep Society op vragen uit Nederland Nationale Keuring 2012 Uitreiken Wisselbekers Uitslagen Nationale Keuring te Borger Reserve Dagkampioen Nationale keuring Dagkampioen Nationale keuring Suffolk fokkersdag Lakeview Suffolks Nieuwe leden Howeburn Suffolks In Nederland gefokte ram van het jaar Dagkampioen Nationale keuring Ring A Ding Britse Topfokkerij Uitslag kuddekeuring Ledenlijst Overzicht adverteerders Samenstelling bestuur en commissies

2 3 4 5 7 9 13 15 16 16 17 19 20 21 25 27 30 32 33 38 48 40 42 43 45 47 48 49 52 57 62 66 68 2


Voorwoord van de redactie. Dit is de eerste bladzijde van het jaarboek 2013 waarin u nog eens kunt nalezen wat er in het afgelopen jaar 2012 zoal is gebeurd aan wel en wee binnen onze vereniging. Veel leden zullen met meer of misschien wat minder genoegen terugdenken aan de ALV in voor-of najaar, de fokkersdag of de keuring die elk lid van onze vereniging bezocht zou kunnen hebben, want op de genoemde verenigingsdagen zie je heel vaak dezelfde mensen. Daar is absoluut niets mis mee, maar de vereniging telt méér leden. Als het bij de “vaste kern” blijft, zullen we in de komende jaren merken dat die groep door allerlei oorzaken kleiner wordt. Blijft de vraag of we dan nog een levendige vereniging zijn. Dus: Kom naar een vergadering en bezoek de fokkersdag of de keuring. En: blijf vooral onze Suffolks promoten! Ik ben eens in de ledenlijsten van de afgelopen jaren gedoken en vind dan de volgende aantallen: 2009: 183 leden 2010: 183 leden 2011: 167 leden 2012: 148 leden Vergeleken met 2010 is de vereniging in 2012 bijna 20% leden kwijtgeraakt en dat is substantieel veel. Nu hoop ik niet dat we 2- of 3jaarlijks zoveel leden verliezen, anders wordt het voortbestaan erg op de proef gesteld. De realiteit laat ook zien dat er, zoals bij veel verenigingen, heel weinig aanwas is van jonge/ jongere leden. Sinds de oprichting van het “Suffolk Stamboek Nederland” is de vereniging erin geslaagd om met eigen mensen en eigen middelen uit te groeien tot de vereniging die het nu is, maar het zou in de toekomst wel eens kunnen blijken dat de vereniging tè klein wordt om zelfstandig te blijven en op zoek moet naar (een) passende partner(s) binnen de schapenwereld in Nederland waarmee we kunnen samenwerken. We zullen niet de eerste en zeker niet de laatste vereniging zijn die om redenen op zoek gaat naar samenwerking om te blijven bestaan. Zo'n traject is lastig en hobbelig, maar aan het einde van die weg kunnen nieuwe mogelijkheden liggen. Ik hoop met u dat dit gegeven zich voorlopig niet zal voordoen, maar de realiteit dwingt je om soms ook eens in een andere richting te kijken. De redactie wenst u een levendig en boeiend jaar! 3


Peter Folkersma.

Verantwoordelijkheid. De uitgever van dit blad, het Suffolk Stamboek Nederland, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van hierin opgenomen advertenties en/of kopij. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt het Suffolk Stamboek Nederland geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Het zonder schriftelijke toestemming overnemen van artikelen of gedeelten daarvan is verboden.

Suffolk fokkerij “De Boekoel” Ingezette rammen voor het fokseizoen 2012 – 2013: -Specop Mighty Max

v. Bentley Jabulani

-Medir van ‘t Eikenbosje

v. Cairness Coldplay

Met dank aan Dré Hermans

-High Voltage van Buitenlust

v. Haddo High Voltage Met dank aan Marie-José en Pierre Krebbers

Onze fokkerij is zwoegervrij, scrapieresistent gecertificeerd en CL getest. Wij hebben het komende jaar weer uitstekend fokmateriaal te koop!

Henk en Henrieta Vintcent Email: H.Vintcent@hetnet.nl Boven Boukoul 32a Tel: 0475-508590 / 6071 AC Boukoul (gem Roermond) 06-22246168

4


2013 het jaar van de publiciteit. De huidige crisis duurt al vier jaar en lijkt nog wel even aan te houden. We spreken daarom liever niet meer van een crisis, maar over een tijd van verandering. Wanneer een verandering van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie en natuur en milieu van structurele aard is spreekt men van een transitie. Omdat transities structurele veranderingen zijn die een grote impact op de samenleving hebben, veronderstellen ze ook de nodige tijd (10 tot 20 jaar) om die verandering te kunnen laten plaatsvinden. Als die tijd niet beschikbaar is, en de verandering dus op korte tijd moet plaatsvinden, dan gaat ze gepaard met grote overgangsmoeilijkheden. We spreken dan eerder over een revolutie. Als vereniging hebben we er inmiddels 20 jaar opzitten. Sinds onze oprichting kan je dus zeggen dat er sprake is van een transitie naar de huidige vorm. Leden van het eerste begin zouden dat moeten kunnen bevestigen. Is onze huidige vorm dan sinds vorig jaar een revolutie? Of willen we graag de veranderingen doorzetten zodat we over tien tot vijftien jaar weer kunnen spreken van een transitie? De verandering van aanpak binnen onze vereniging lijkt te werken en daar zijn we erg gelukkig mee. We kijken terug op een energiek verenigingsjaar met veel activiteiten en enthousiaste leden die hielpen organiseren, meedachten en meededen. Een actieve fokadviescommissie organiseerde bespreekdagen en werkt aan een nieuwe visie en aanpak voor ons staartenfokprogramma en foktechnisch regelement. Initiatief tonen naar het Ministerie heeft geleid tot weer een tijdelijke ontheffing. De nieuwe zienswijze wordt uitgewerkt en u aangeboden op de komende ALV. Een actieve keuringscommissie organiseerde een succesvolle dag in Borger waar de Belgische keurmeester Paul Laeremans zijn kundig oordeel velde over alle inzendingen. Dit jaarboek wordt nog op papier naar u toegezonden dankzij een enthousiaste redactie van ons stamboek, maar binnenkort zal het laatste nieuws online te vinden zijn op onze nieuwe website. 5


Enkele zaken zijn revolutionair voor onze vereniging, andere onderdeel van de transitie die we doormaken. Als bestuur willen we graag dat deze veranderingen u plezier geven en inspireren bij uw liefhebberij. Als je zelf ge誰nspireerd bent en met liefde over je dieren praat is de kans groot dat de vonk overslaat naar anderen. Dat is onderdeel van verandering, inspiratie bieden en delen met elkaar en enthousiasme hebben voor nieuwe mensen die zich willen aansluiten bij ons stamboek. De beste PR zijn wij zelf. Laten we er samen een mooi jaar van maken! Namens het bestuur, Willem Groeneveld (penningmeester)

Van de Hoofdinspecteur In 2012 werden 1136 lammeren opgevoerd met de B-status, waarvan er 423 zijn geregistreerd als stamboekdier met de A-status. De verdeling is als volgt: 557 ooien Status A: 328 Status B: 229 579 rammen Status A: 95 Status B: 484 Van de geboren lammeren zijn er 34 aangeboden van 4 fokkers om ingeschreven te worden met punten voor de raseigenschappen. 6


Van de geboren lammeren zijn er 95 aangeboden van 4 fokkers voor het wegen en scannen. In Nederland is er een landelijk coupeerverbod voor schapen. Door het Ministerie van Landbouw is er ontheffing verleend aan het S.S.N. Om voor die ontheffing in aanmerking te komen is er een fokprogramma opgezet om bij de Suffolks kortere staarten te fokken. Vanwege het fokprogramma is er bij alle dieren een fokwaarde berekening gemaakt voor de staartlengte. De selectie op de fokwaardes is streng doorgevoerd bij de ramlammeren. Voordat de ramlammeren ingeschreven konden worden is er een fokwaardeberekening gemaakt voor de staartlengte. Aan de hand hiervan is de beslissing genomen om alleen nog maar ramlammeren met een fokwaarde van 103 of hoger in aanmerking te laten komen voor opname in het stamboek. Dit getal zal in 2013 naar aanleiding van de nieuwe berekening nader bekeken worden. Er zijn in 2012 tijdens de inspectie 22 bedrijven bezocht en 453 dieren ge誰nspecteerd. De leeftijdsopbouw van de stamboekdieren die aanwezig zijn bij de leden per 31 december 2012 is als volgt: Geboren

Rammen

Ooien

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2001

34 22 17 7 9 1 5 3 1 0 1 0 0 0

253 298 218 181 110 109 53 29 24 11 4 7 4 1

H.W.Haverslag 7


Kort verslag van de Suffolk Kuddekeuring 2012. Dit jaar hebben wij als trio, juryleden, de kuddekeuring van het Sufffolk stamboek mogen uitvoeren. Het trio bestond uit de heer Jan Jager uit Appelscha, de heer Geert Zeefat uit Zuidveen en ondergetekende uit Sneek. Bij het inrichten van de route’s was al duidelijk dat we de dagen vanaf het prilste moment zouden moeten benutten, daar we anders op het eind in tijdnood zouden komen. Alhoewel een Tom Tom een prima reisbegeleider blijkt te zijn , is hij niet altijd op de hoogte van wegomleggingen en wegversperringen zoals al op de eerste dag zou blijken. Dag 1 was de zogenaamde Hollandse route en dit bleek, evenals twee jaar terug, de route met de meeste verkeershobbels, alhoewel je dat aan het vlakke landschap niet af kon lezen. De eerste kudde was bij de familie Schuurmans, die ons reeds verwelkomde met een kop heerlijke koffie. Wij zullen in ons verslag niet inhoudelijk op onze jurering ingaan, de uitslag van deze kuddekeuring is reeds bekend geworden op de najaarsvergadering in Nieuwegein, alwaar de diverse bekers ook reeds zijn uitgereikt. Wij zullen ons hier beperken tot een algemene indruk van de opgevoerde kuddes. Wat de jury is opgevallen is het feit dat vrijwel alle deelnemers een duidelijke visie uitstraalden, welk doel zij voor ogen hebben en hoe ze dat denken te bereiken. Sprekend over verkeersproblemen, daar werden wij in Noord Holland uitdrukkelijk mee geconfronteerd en ook de omleidingsborden brachten ons tenslotte op een doodlopende weg op een industrieterrein. Maar er is dan altijd nog het Friese versje” it paad werom”, (de weg terug)van Pieter Wilkes en die bracht ons uiteindelijk toch in de prachtige badplaats Schoorl. Wij verwachtten daar een koppel schapen in de duinen , maar achter de duinen bleek ook nog erg nat en laag land te liggen . Het betreden van dit land bracht direct aan het licht dat mijn laarzen niet meer waterdicht waren. De mooie koppel schapen had hier schijnbaar geen last van de nattigheid, gezien hun conditie en uitstraling. Vandaar ging de reis naar Abcoude waar de inwendige mens danig werd versterkt. Ook hier een fokker met ambitie en visie waar we ongetwijfeld nog van zullen horen. Daarna was Leerbroek 2 maal in beeld , waar we evenals de jaren daarvoor weer op een paar mooie en goed verzorgde koppels schapen werden getrakteerd. 8


Op de terugweg hebben we nog een interessante groep schapen in Zijderveld gezien. Dag 2 begon in Langerak en via Nijkerk, waar we wederom kennis maakten met enthousiaste fokkers en mooie koppels schapen, ging de reis via de IJssel die ons langzaam noordwaarts voerde om deze dag via Punthorst en Zuidveen te eindigen in Oldeholtpade bij ‘t “Hooltpad”, de fokkerij van Ynze Hoekstra. Aankoop van superrammen die later ook nog geweldig blijken te fokken en voor prachtige nakomelingen zorg dragen, blijft voor een deel een geluksfactor, maar kan bijdragen aan een geweldige verbetering van de kudde . Hier was het voorbeeld voor handen. Op dag 3 trok de karavaan, vanuit Appelscha, weer zuidwaarts richting Brabant en Zuid Gelderland, waar we langs de oevers van de Maas, niet alleen prachtige landschappen, maar ook een paar kuddes mooie schapen konden bewonderen. Via Hummelo en Niftrik ging de reis deze keer langs de oostkant van de Veluwe en de Achterhoek naar de laatste kuddes van deze driedaagse tour en kwamen we, als laatste adres, in het liefelijke plaatsje Zweeloo terecht. Hier bleken wij aangekomen te zijn bij een chirurg, die nog niet zo lang geleden tot de ontdekking was gekomen dat het hebben van en fokken met Suffolk schapen een geweldige hobby is, die veel voldoening geeft. Voor de goede orde, het bleek om een boomchirurg te gaan, hetgeen u kunt opmaken uit de meegestuurde foto. Dit betekende het einde van drie fantastische dagen, waarin wij weer door een groot deel van Nederland mochten toeren en waar wij konden genieten van een groep enorm enthousiaste Suffolk fokkers . Daar wij het ook met het weer alle drie dagen geweldig hebben getroffen, hadden we het voorrecht tevens van de schitterende natuur van met name de Veluwe, de Achterhoek en omgeving te mogen genieten, zodat het naast een nuttige ook nog een aangename expeditie werd. Rest ons tenslotte te vermelden dat de jury absoluut van mening is, dat alle deelnemende bedrijven op een uitstekende manier bezig zijn de door hun nagestreefde fokdoelen te verwezenlijken. Het gemiddelde niveau van de beoordeelde kuddes is in vergelijking met voorgaande edities absoluut omhoog gegaan. De jury heeft de indruk dat het fenomeen Kuddekeuring bij de Suffolk fokkers lijkt aan te slaan en dat het daardoor bij kan dragen aan het verbeteren van de totale Suffolk populatie in Nederland. Ten slotte wil de jury iedere deelnemer bedanken voor de bijzonder gastvrije manier waarop wij overal zijn ontvangen. Dat maakte het ook voor ons een bijzonder evenement. Namens de jury Sijmen Wijbenga. 9


THE VAN BOETELAERE FLOCK :1996-tot heden : Zoals zovelen onder ons werden de eerste schapen aangekocht om als grasmachine te fungeren. Het was een kruising tussen suffolk- en melkschapen, maar gaande weg kwamen we in contact met de zuivere suffolk. Bij de eerste blik was het liefde op het eerste zicht :krachtige robuste dieren, met een prachtige uitstraling . De eerste zuivere suffolks werden aangekocht bij Hugo en Monique Esselens, later aangevuld met jaarlingooien van Aurel Decock en Jan Vanginderachter. Onze allereerste suffolk ram werd aangekocht bij Vigorena, een Bridgestone ram. De eerste jaren was het eerder vallen dan opstaan, want ik miste compleet enige ervaring. Noch mijn ouders of grootouders hadden schapen gekweekt. Ik begon dus niet bij nul, maar bij min 1. Gaandeweg vonden wij onze weg in de suffolk wereld, één van de belangrijkste rammen die we gebruikten was Antares van de Meierie, deze ram leverde ons prachtige suffolkooien . Door goede contacten in de UK konden we in 2007 de allereerste keer KI doen met Solwaybank Insignia, één van de beste nakomelingen van Glenisla Grimaldi . Wat we trachten te bereiken is het kweken van een schaap welke zowel voldoende show-gehalte vertoont als de nodige vlees-eigenschappen bezit. Niet de meest eenvoudige opdracht maar wel een doel op zich . De laatste twee jaar werden er rammen aangekocht bij Claude van Wijnsberghe, te samen met Sven Roels. Wij maakten gebruik van een Bailey’s Bachus zoon uit een uitstekende Bailey-ooi met als moeder de gekende ooi S46-U42 . De meeste recente aankoop betreft een Rhaeadr darco-zoon, wiens eerste lammeren zijn geboren, en op beide fokkerijen al danig indruk hebben gemaakt .

10


Tevens hebben wij een ooilam aangekocht bij de Limestone fokkerij van Mark Priestly, een Total-dochter. In de Uk hebben we goede contacten met oa Sitlow, Tomcroft, Rhaeadr, Solwaybank and Limestone Flock . De situering van onze Flock is aan de zijflanken van de Bosberg, gekend uit de Ronde van Vlaanderen, om exact te zijn in de Bosstraat te Onkerzele. Het aantal ooien houden wij beperkt tot maximaal 12, steeds proberen wij een aantal ooilammeren aan te houden met af en toe een gerichte aankoop van een ooilam of jaarling ooi. Binnen het gezin zijn de twee kids ook dier-minded: Ellen is een ferventepaardrijdster en Ruben heeft de suffolk-microbe te pakken: hij kent de meeste bloedlijnen van UK rammen uit het hoofd met tevens de moeders en grootmoeders van deze rammen erbij. De opvolging is dus verzekerd !!! Hier zijn enkele van de huidige rammen die we gebruiken op de flock: Tomcroft Canonball: Vader: Cairness Creator Moeder: Tomcrof Persuader Damocles vd meierie: Vader: Bailey’s Bacchus Moeder: Boreland Buddah. Exfactor vd meierie:Vader: Rhaeadr Darco Moeder: Cairness The General

Schapen kweken is een levenswerk waarin we ieder jaar weer geconfronteerd worden met plezier, vreugde maar tevens met pech en de pijn bij het verliezen van één van onze dieren . Ik hoop dat jullie een betere kijk hebben op onze fokkerij waar wij al onze krachten tegen aangooien ook in moeilijke omstandigheden, net zoals nu bij het schrijven van dit alles ligt mijn papa al weken in intensive zorgen te vechten voor zijn leven vandaar dat ik dit alles op draag aan hem. Met vriendelijke suffolkgroeten en steeds welkom om een kijkje te nemen , Wim, Ruben en Ellen Wauters. Bosstraat 74, Geraardsbergen België. 11


Suffolks “Van 't Kampeland” Wij hebben veel plezier in onze fokkerij. Alleen al de uitstraling van 't Suffolk dier. Dat doet ons telkens weer besluiten om met deze dieren door te gaan. Voor het fokseizoen 2012-2013 is ingezet

True Hill's Kenzo

XELD – 379

v. True Hill's Ibrahim vv. True Hill's Henk's Socks m. True Hill's Heartbeat mv. Castlewellan President Gecertificeerd zwoeger,scrapie en C.L vrij. Bezoek altijd welkom! Geert en Albertje Zeefat Burg. G. W. Stroinkweg 53 8343 XK Zuidveen Email: gzeefat@ziggo.nl.

12


KROONSTEE

SINDS 1969

zwoegervrij, arr/arr, 2x cl -negatief getest

In 2013 lammeren van de rammen:

SITLOW LES PAUL BAILEYS BOZZI

van Ynze en Martha.

SOLWAYBANK STING

van Ynze en Martha.

Breng muziek in Uw fokkerij met een Kroonstee ram! Najaar 2013, gedekte ooien van Birness Bono, Cairness Cuby of Rhaeadr Love. (het rammen team voor de volgende dekperiode)

Gerard Aardema Veenweg 19 Vries 06 11291941 gerard.aardema@gmail.com

WWW.KROONSTEE.NL 13


Uit de oude doos (1971) Lawshall Cupbearer Lawshall Cupbearer was “Venning Cup” winnaar in 1960. Dit was de titel behorende bij de kampioen ram op de belangrijkste veiling van Suffolk rammen in die tijd, de veiling van Ipswich. Te vergelijken met de huidige National Champion Ram van Engeland.

Uit de catalogus van de Drumkilbo Dispersal sale in 1971 het volgende: “De kwaliteit is bijzonder goed vastgelegd door de inzet van Lawshall Cupbearer, die bijzonder goede bevleesdheid bezat en vererfde. En wiens uitmuntende hoofd is gebruikt als logo van de Suffolk Sheep Society”.

14


Sinds enkele jaren heeft de Society een ander logo. Ontwikkeld omdat de leden vinden dat men meer het accent op de commerciele zijde van de Suffolk zou moeten leggen.

Het logo van het Suffolk Stamboek Nederland is een ontwikkeling op het Britse logo van vroeger. De bekende kop is al sinds de oprichting van het stamboek in gebruik bij onze vereniging.

Vrij recent kwam mij onderstaande logo onder ogen. Gemaakt vanuit inspiratie op de veranderingen op gebied van de Suffolk website, de ontwikkeling van Suffolkweb en ons verenigingsblad Suffolk Folks die de komende tijd steeds meer zichtbaar gaan worden.

We gaan de ontwikkelingen volgen! Gerard Aardema 15


Importen 2012 Import dat

schaap

gesl geb. dat.

Moeder

vader

22-02-2012 22-02-2012 22-02-2012 22-02-2012 22-02-2012 22-02-2012 22-02-2012 04-08-2012 04-08-2012 06-12-2012 23-11-2012 23-11-2012 08-12-2012

239;11028 NSX;11002 3810-0823 3810/0819 3810/0844 3810/0847 3810/0804 1223-0112 1223-0125 KPC:12:020 33H:12:061 1W:12:045 96230 ram

ooi 08-01-2011 ooi 01-01-2011 ram 09-01-2012 ooi 09-01-2012 ooi 11-01-2012 ooi 13-01-2012 ram 08-01-2012 ram 15-12-2011 ram 01-02-2012 ooi 02-01-2012 ram 30-12-2011 ram 01-01-2012 01-01-2012

239;L62 HJW:J67 3810/5450 3810/5450 3810/5455 3810/5455 FNV:H83 1223/0082 3810/0060 KPC:H18 33H;L69 1W;N39 A12;N87

94261 92622 A12-11021 A12-11021 A12-11021 A12-11021 A12-11021 3810-0656 3401-0283 94831 94939 95814 94597

04-12-2012 78X:12:012 23-11-2012 33H:12:044

ram 06-01-2012 ram 30-12-2011

78X;K76 33H;L58

94257 94939

23-11-2012 04-12-2012 04-12-2012 04-12-2012 06-12-2012 14-12-2012 14-12-2012 14-12-2012 14-12-2012 14-12-2012 14-12-2012

ram ooi ooi ooi ooi ooi ooi ooi ooi ooi ooi

L20;K43 78X:J57 78X:H41 78X:F20 KKC:H07 DYH:J31 DYH;L52 DYH:J190 DYH:F115 DYH;K80 DYH;K49

79274 92717 92717 92717 M31-K12 94170 94170 94170 91832 94170 94170

L20:12:069 78X:11:010 78X:11:043 78X:11:034 KPC;N56 DYH;N50 DYH:11:127 DYH:11:027 DYH;L41 DYH;N11 DYH;N72

04-01-2012 31-12-2010 04-01-2011 03-01-2011 28-05-2010 02-01-2010 17-01-2011 01-01-2011 02-01-2009 01-01-2010 03-01-2010

eigenaar Mevr. A. Lammers- Bokdam H.J.A. Westhoff P.J.J. Roggeveen P.J.J. Roggeveen P.J.J. Roggeveen P.J.J. Roggeveen P.J.J. Roggeveen Kuiper-Meinders Kuiper-Meinders P. Hoogendam G. Aardema G.Aardema en Y. Hoekstra G.Aardema en P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou P.L.G.Haccou en H.J.A.Westhoff P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou H.J.A. Westhoff H.J.A. Westhoff H.J.A. Westhoff H.J.A. Westhoff Mevr. A. Lammers- Bokdam J. Timmer

16


Leden die ons verlieten WUN HNN SSY DHA WHK DLU PBO SGU SHS LOY LNW KOS HBT

H.J.H. van Wiechen, Duifhuizerweg 6A, 5406TB Henk Huzen, Ruitenveen 8, 7711DH T. van Steijn-v.d.Burgh, Weelsedijk 58,3291LS B.H.F. ten Doeschot, Lonnekermeerweg 70, 7522PS Wit, Wogmeer 75A, 1711SX H.J. Drost, Scharrenburgersteeg 28, 6741LT P.A.J.M. van der Pasch, Brede Heide 11, 5281RX Stadsboerderij Griftsteede, van Swindenstraat 129,3514XR C. Speelman, Westdijk 65, 3222LL W.J.J. van Lanschot, Kruisstraat 26, 6576JS A.M. Laan, Noordwolderweg 9, 9784TA R. Klein, Terbekeweg 77, 8081KZ H.A. Havinga-v.d.Heide, Niekerkerdiep NZ 15, 9805TG

Uden. Nieuwleusen. Strijen. Enschede. Hensbroek. Lunteren. Boxtel. Utrecht. Hellevoetsluis. Ooy. Noordwolde. Oostendorp. Briltil.

Exporten in 2012. Naam P.Hoogendam P.Hoogendam P.Hoogendam P.Hoogendam Mw A.Lammers-Bodam Comb.Kuiper-Meinders Comb.Kuiper-Meinders Comb.Kuiper-Meinders Mw.A.Lammers-Bodam Mw.A.Lammers-Bodam Mw.A.Lammers-Bodam P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou P.L.G. Haccou

naar Belgie Belgie Belgie Belgie Duitsland Duitsland Duitsland Duitsland Duitsland Duitsland Duitsland Servië Servië Servië Servië Italië Italië Italië Italië Italië Italië Italië

schaap HLV/45922 XHLV/0026 HLV/10143 HLV/10141 LWD-58382 KMT/46234 KMT/46238 KMT/46239 XLWD/0923 XLWD/46270 XLWD/46282 78X-K74 45Z-L116 78X-N74 HVD-20469 JOD-11021 95588 KCT/20495 HVD/07924 KCT/07936 HVD/07954 KCT/07962

o/r o o o o r o o o o o o r r r r r r o o o o o

moeder XHLV/0026 XWBW/0113 XHLV/0026 FHT;N61 XLWD/0925 XKMT/0149 P98:D27 XELD/0202 XLWD/0736 XLWD/0602 P98;K19 78X:F91 45Z:J62 78X;K39 45Z;L85 JOD;K09 45Z;L01 XKCT/4476 H6:H136 XKCT/3827 78X;K24 XKCT/4079

vader XXAV-0412 A58-J25 FHT-11066 HLV-45920 XLWD-46289 3810-0048 3810-0048 3810-0048 XLWD-0839 XLWD-0871 93326 92160 93255 94497 239-N12 A12-N114 87633 45Z-L116 45Z-N52 45Z-N52 78X-K74 JOD-11021

17


Bericht van de Fokadvies Commissie. Het afgelopen jaar hebben we een succesvolle start gemaakt met de regionale kudde-bespreekdagen. Bij elkaar en met elkaar hebben we, in de vier windstreken, diverse bedrijven bezocht. Niet alleen passeerden schapen de revue, ook allerlei praktische ideeën over de schapenhouderij wisselden van eigenaar. Deze gezellige en leerzame activiteit wordt zeker voortgezet in 2013. Bestuurlijke energie hebben we vooral in de staarten problematiek gestoken. Tot voor kort hadden we een ontheffing waardoor we mochten couperen. Die ontheffing is verlopen. Analyse van de huidige situatie leerde dat van de 3 stamboeken, die mochten couperen, de Suffolks niet alleen de meeste vooruitgang boekten, maar belangrijker, dat wij de gegevensverzameling door de leden en het fokprogramma prima op orde hebben. Uiteindelijk streven we ernaar dat couperen niet meer nodig is omdat onze dieren, bij de geboorte, nog maar staarten hebben van 10 cm. Dit is een halvering. Bij ongewijzigd beleid zouden we dit doel pas over 146 jaar bereiken. Dat duurt te lang. In de gesprekken met het ministerie hebben we aangegeven dat we dit doel in 30 jaar willen bereiken. Hiervoor willen we een aantal zaken veranderen. Voorstellen hieromtrent zullen we indienen op de voorjaarsvergadering. We denken aan:  Strengere selectie van ramlammeren. Per jaar bekijken we hoeveel ramlammeren er aangemeld zijn en al naar gelang zullen we een selectielijn trekken. We zullen meer rammen laten afvallen voor de fokkerij.  Oudere rammen mogen ingezet worden mits ze niet meer dan 5 punten onder de grens van de actuele ramlammeren selectieondergrens zitten. Ook importrammen die een fokwaarde hebben op basis van in Nederland geboren nakomelingen gaan onder dit regime vallen.  Een advies aan de leden om geen ooilammeren te kopen die een fokwaarde voor staart onder de 100 hebben.  Een advies aan de leden om ooien met een slechte fokwaarde voor staartlengte versneld uit te sluiten van de fokkerij.  We willen de leden inzicht geven in de vooruitgang op bedrijfsniveau over meerdere jaren.

18


Deze voorstellen zijn door het ministerie positief ontvangen. In afwachting van een besluit om voor een periode van 30 jaren een ontheffing te krijgen, is er een tijdelijke ontheffing verleend tot 1 mei 2013. We hopen op goede berichten vanuit Den Haag. In 2013 wil de FAC onderzoeken of het haalbaar is om een selectieprogramma op te zetten gericht op wormresistentie. Voor vragen of opmerkingen staan de leden van de FAC voor u klaar. Walter Liebregts

Gecertificeerd zwoeger- en scrapievrij/ exportwaardig.

Fokram seizoen 2012/ 2013

True Hill’s Mike True Hill’s Irish Coffee

v.

Rookery Rockpower

m.

vv.

Pankymoor Prelude

mv. True Hill’s Harrison

Van deze ram zijn zowel ooi- als ramlammeren te koop, Voor meer informatie: Levi de Lange Rijksstraatweg 1 3956 CH Leersum

Tel: 0343-456060 Mob: 06-30377872 E-mail: L_delange@live.nl

19


Fronfraith Suffolks Op Plas Y Fronfraith hebben we ongeveer 30 fokooien. Deze lopen op circa 6.5 hectare huurland. De huidige fokrammen zijn Strathisla Stallone en Solwaybank Sonny Bill. De laatste heb ik op de National Show 2012 te Shrewsbury aangekocht. Veel van mijn ooilijnen zijn afkomstig van Strathisla ooien waarvan ik verschillende heb aangekocht. Een ram die een goede invloed heeft gehad op de huidige kudde is Baileys On Ice. Veel recente ooien zijn nog van hem. Middels KI zijn ook de toprammen Strathisla Schumacher en Strathisla Speed gebruikt. Beide rammen zijn toppers in het Suffolk ras. En ik heb er goede ooien uit verkregen. We wonen in Mid Wales ongeveer 3 kilometer van de zee. Met onze dieren doen we ook mee aan de performance recording, nu ongeveer 4 jaar. Nog niet bijzonder intensief, maar meer om de vooruitgang in de kudde te monitoren. De ooien worden relatief vrij commercieel gehouden. Het is ervaring van het monitoring dat de ooien met een positieve index voor vet gemakkelijker te houden zijn. Mijn ouders helpen me veel bij de schapen. Dit is een gemak voor me omdat ik docent Management ben, verbonden aan de Universiteit van Aberystwyth. Door gerichte aankoop van goede rammen en soms aankoop van sperma tracht ik te verbeteren. Via KI probeer ik de aflamperiode zo kort mogelijk te houden, in verband met mijn job liefst in de Kerstvakantie. Ik ben ook te vinden op “Fronfraith� op Facebook. De opzet daarvan was om mijn eigen kudde te promoten. Maar het heeft zich meer ontwikkeld tot een forum waar Suffolk fokkers onderling chatten en elkaar voorzien van raad en daad in de Suffolk fokkerij. En dat is natuurlijk ook een fijne ontwikkeling. Rest me nog te schrijven dat verzoeken om inlichtingen en bezoek van harte welkom zijn! Wyn Vinny Morris Plas y Fronfraith, Commins Coch Aberystwth Ceredigion

Wales

tel

0044 1970 627083 20


Evenementenagenda Voor 2013 staan al weer verschillende shows, keuringen en andere evenementen op de agenda. Hier een niet volledig overzicht. NEDERLAND: Nationale SSN-keuring

6 juli 2013te Hulshorst.

GROOT- BRITTANNIĂ‹: Royal Ulster Agricultural Show Devon County Show NSA Welsh Sheep NSA Highland Sheep NSA North Sheep Royal Cornwall South of England Show NSA Sheep South West Three Counties Show Royal Highland Agricultural Show Great Yorkshire Show National Show and Sale Royal Welsh Agricultural Show Northern Area Branch Show and Sale Ireland Show and Sale Northern Ireland Show and Sale Western Area show and Sale Northern Counties Show and Sale Pembrokeshire County Show Kelso Ram Sale

Balmoral Clyst St Mary Llansowell Dingwall Beckwithlaw Wadebridge Selsfield Common South Molton Malvern Ingliston Harrogate Shrewsbury Builth Wells Stirling Roscrea Ballymena Builth Wells Carlisle Withybush Kelso

15-17 16-18 21 30 5 6-8 6-8 11 14-16 20-23 9-11 19-20 22-25 25-26 2-3 5 5 9 13-15 13

mei mei mei mei juni juni juni juni juni juni juli juli juli juli augustus augustus augustus augustus augustus september

BELGIĂ‹: Interprovinciale prijskamp te Herne Interprovinciale prijskamp te Waver Interprovinciale prijskamp te Tongeren Interprovinciale prijskamp te Torhout Provinciale prijskamp te Eeklo Interprovinciale prijskamp te Aalst Interprovinciale prijskamp te Beveren-Leie (Waregem) Provinciale prijskamp te Wiekevorst (Heist-o/d-Berg)

20 mei 16 juni 23 juni 29 juni 14-juli 21 juli 18 augustus 14 september

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 21


Uitreiken Wisselbekers Peter Folkersma reikte tijdens de fokkersdag de wisselbekers uit: # de “Bakkes Hoeve Border wisselcup” voor de beste fokker van het jaar met minder dan 15 ooien ging met 92 punten naar Ynze en Martha Hoekstra van 't Hooltpad; # de “Erve Jonkman en Tjamsweer wisselbeker voor de fokkerij van het jaar ging met 92 punten naar Ynze en Martha Hoekstra van 't Hooltpad; 2de werd met 56 punten Henk-Jan Westhoff van Red- Creek; 3de werd met 25 punten Alexander Dijkman van Den Dijk; # de “Geerestein cup” voor de beste Nederlands gefokte ram ging naar Truehill Key to Success van Red- Creek van Henk-Jan Westhoff; # de wisselbeker “suffolk van het jaar 2012” + een mooi boeket ging naar jaarlingooi 121 van Ynze en Martha Hoekstra van 't Hooltpad. De “Kroonstee en Vijzelesch wisselbeker” voor de ram van het jaar kende geen winnaar.

De Geerestein cup voor de beste in Nederland gefokte ram.

22


23


Suffolk - fokkerij

De Krommenhoek heeft de eerste plaats gehaald bij de kudde keuring 2010 kleine kudde has taken the first place small flock 2010

Voor het seizoen 2013 is ingezet de ram

Medir van 't Eikenbosje halfbroer van de bekende schotse ram Cairness Carbon half-brother to Cairness Carbon Vader

Cairness Cold Play 33H:K14 v.v. Cairness v.m. Cairness

Moeder Karena van ’t Eikenbosje

Renovator 33H:H21

m.v. Herodes van de Meierie m.m. HF 74 van de Meierie

De dieren doen mee in bestrijdingsprogramma's voor: Caseous Lymphadenitis, Maedi-Visna, Scrapie en Brucellose. Om de kudde klein te houden zijn er af en toe enkele goede fokdieren te koop. In het voorjaar heeft u keuze uit de nieuw geboren ramlammeren. DrĂŠ Hermans, Keulseweg 135, 5953 HH Reuver. 06 26 47 88 57 mail; hermans@metaco.nl 24


Wij fokken een lange diepe suffolk. De ooien zijn voor gemiddeld breed en worden naar achteren steeds breder en bespierder. Wormresistentie klauwkwaliteit , gemakkelijk aflammeren en goede moedereigenschappen vinden wij belangrijk. Wij streven naar lage kosten en een dierenartsvrije houderij. Onze makke schapen zijn liefst ook nog mooi om te zien. 2009: tweede plaats SSN Kuddekeuring 2010: derde

plaats SSN Kuddekeuring

2012: derde

plaats SSN Kuddekeuring.

Ons fokdoel vullen wij in met de Vrijthof ooi-index. Voor meer info of aankoop fokmateriaal: fam. Liebregts, Wije (bij Zwolle). devrijthof@planet.nl 06-53342016

“Willinkhuizen� Stamboek Suffolks Familie Kampert

Ook in 2013 weer ramlammeren

Willinkhuizersteeg 1

te koop uit de Laurelbank 157A:F13

6733EA Wekerom

en de Woodford BOJ:D63 familie.

jobkampert@hetnet.nl Mob. 06-53817849 25


De Krommenhoek Een van de oudste Suffolk kuddes van het land is de Krommenhoek kudde van Dre Hermans. Welbekend in de vereniging mede omdat hij geen keuring in Nederland mist. Altijd op de vergaderingen aanwezig is. Daarnaast vrijwel alle Suffolk dagen bezoekt en ook nog eens regelmatig, met name in het voorjaar, zijn ronde doet in Nederland. “Zien wat de collega fokkers in de wei of nog in de stal hebben lopen”. Tevens prettig gezelschap voor de kleine groep Engelandvaarders, die daar de Kelso Ram Sales bezoeken en zo mogelijk Britse fokkers. De fokkerij van Dre is nooit gericht op het verzamelen van een groot aantal dieren. Wel op het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Het uitzoeken van fokrammen gebeurt daarom bijzonder zorgvuldig. En eigenlijk het liefst nadat ook nakomelingen van die ram zijn gezien. De ooien zijn voor het overgrote deel afkomstig uit nakomelingen van de ooi HRV/023. Zij is geboren in 1999 uit T57 vd Vijzelesch, een Kirkton Gold Star dochter. T57 stamde zowel via de moederlijn als haar vader Crown vd Vijzelesch af van een ooi die Pierre Wolfs in 1987 als ooilam kocht bij Michael Walton, Roseden Rosie. Rammen die bepalend zijn geweest voor de fokkerij waren ondermeer Kroonstee Kanu, Eric van het Eikenbosje en Primeros C78 van de Vijzelesch. In de huidige kudde van 2013 zijn een aantal fraaie ooien aanwezig die als vader Truehill’s Isaakios hebben. Isaakios heeft als vader Castlewellan Harry’s Choice en is geboren uit een import Bawnoque moeder. Met in het achterhoofd de goede ervaringen van Isaakios zijn in 2012 bij Truehill nog 2 ooilammeren bijgekocht. Met name omdat ook deze lammeren een Bawnoque achtergrond hebben. Dan is er ook nog een Fordafourie ooilijn op het erf. Uit deze lijn worden tot dusver echter voornamelijk ramlammeren geboren. Dre had dat graag anders gezien! Huidige fokram is Medir van het Eikenbosje, een excellente zoon van Cairness Coldplay. Moeders vader is Herodes van Meierie. Gerard Aardema (geschreven met als welkome hulp, de testversie bladeren van Suffolk web!) 26


SUFFOLKFARM

“LITTLE LAKE”

Dit jaar zijn we weer een beetje verder gekomen met ons fokdoel! Wij fokken hoge, lange, maar tevens volle Suffolks, alles in verhouding. Onze Suffolks zijn door hun lengte gemiddeld 10 -15% zwaarder dan gebruikelijk. Dit begint al bij de geboorte, met een gewicht van 7 a 8 kg bij 2-lingen. Dit jaar is zelfs een 2-ling geboren van 11,5 resp. 7 kg ! Er zijn 2 rammen ingezet op onze eigen gefokte ooien:

Solwaybank Castello FTH:11066 v Cairness Castello 33H:L68

vv

Cairness Just the Best 33H:J109m.

Little Lake C 676 Sir Kamal –* v True Hill Kamal : vv True Hill Ibrahim. Voor geboorten 2012/2013: zie onze stallijst. VOEDING: De voeding van onze kudde eet vooral gras en goed gewonnen, eigenbouw, hooi van natuurlijk bemeste weilanden. Drachtige ooien krijgen vanaf 4 weken voor het lammeren: Havens Schapen Muesli. Dit is ook de enige bijvoedering tijdens het zogen en de opfok. Calcium liksteen is onbeperkt bereikbaar. HUISVESTING: Vanaf ca. 4 weken voor het werpen verblijven onze drachtige ooien op stal in groepshuisvesting. Ca. 2 weken voor het werpen wordt de stal opgedeeld in kraamboxen van 2,65 x 1,5 meter. Elke ooi heeft zo haar eigen privacy en kan naar behoefte worden gevoerd. Na het werpen blijven de lammeren met de ooi nog 3 - 4 weken in de kraambox en drinken uitsluitend moedermelk. Deze is er echt voor bedoeld om de lammeren een super start te geven. De eerste 3 -4 weken dus geen bijvoedering van muesli. Onze erelijst is nog niet zo lang: 2012 Kudde kampioen SSN grote kuddes. (Zie ook catalogus Borger).

Voor meer info of aankoop interesse fokmateriaal: Wim Kortlever, Leerbroek (omgeving Leerdam). e-mail : reveltrok@planet.nl telefoon: 06 53418145 27


Antwoorden van de Suffolk Sheep Society, door Dr. Lewis Mc Clinton (CEO) op vragen vanuit Nederland. “Welk soort Suffolk wordt gevraagd door de tegenwoordige markt? Mijn dank gaat uit naar onze Nederlandse fokkers die mij deze gelegenheid boden om mijn mening te geven over de vraag welk soort Suffolk door de huidige markt wordt gevraagd. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet ik terug naar de fundamentele vraag: Waarom houden wij schapen? Als antwoord zou ik dan zeggen, in volgorde van belangrijkheid: voor het vlees, dan voor de fokdieren en voor de melk. De Suffolk is in principe een rammenfokkerij met als hoofdrol de productie van vlees. Er komen steeds meer commerciële boeren die met Suffolk gekruiste ooien gebruiken vanwege de uitstekende moedereigenschappen van het ras. Melkproductie is minder van belang in de huidige markt. Hoewel ik CEO (hoogstverantwoordelijke) van de Society ben, ben ik ook consument. Als ik in supermarkten de verschillende soorten vlees zie waaruit consumenten kunnen kiezen, dan zijn er redenen waarom lamsvlees minder wordt gewaardeerd dan kippen-, rund- of varkensvlees. Naar mijn idee moeten wij lammeren produceren met grotere rugspieren en minder afval ( zoals botten en vet) zodat de lamskoteletten er beter uitzien. Een hogere netto- slachtopbrengst verbetert de effectiviteit van het slachtproces door lagere kosten en verminderde afvalkosten. Om dit te bereiken moeten we de hoeveelheid vlees per dier omhoog brengen, vooral in het rugspiergebied en afval bij de slacht zien te verminderen. Consumenten moeten merken dat ze waar voor hun geld krijgen als we onze afzetmarkt echt willen vergroten. De netto-opbrengst na slacht ligt bij lammeren meestal tussen 46 en 50 %. Dit is slechter dan bij rundvee met 56 tot 60 % en bij varkens met 75 %. “Zijn show en prestatie twee verschillende werelden? En zo ja, hoe komen die samen? Het showen van schapen is een prachtig vak en een goed marktinstrument. Het kan heel veel plezier opleveren en in sommige gevallen veel frustratie. Ik geniet enorm van onze jonge leden die in de ring om de eer strijden. Als echter een commercieel niet acceptabel schaap wint, kan dit erg veel nadeel opleveren bij onze potentiële klanten. Naar mijn idee hoort het beste showdier van een ras ook het beste commerciële dier te zijn. Dit is niet altijd het geval. 28


Ik ben van mening dat de invoering op enkele van onze veilingen van een Elite karkas- klasse, die beoordeeld wordt door een beroeps-agrariër of een roodvleeshandelaar, een behoorlijke stap vooruit is. Wie kan beter dan een beroepsklant onze schapen beoordelen? Onze Society heeft heldere regels voor het puntensysteem voor ras-eigenschappen. Ik ben van mening dat alle keurmeesters met een nieuwe, frisse blik, volgens de fok-standaard moeten keuren. Onze Society is enthousiast om prestatie-fokkende leden te helpen en met de opheffing van PSB ( Premier Suffolk Breeders) is in 2012 een Performance Recorded Committee opgericht. David Rossiter is de voorzitter en zijn groep heeft al enkele bruikbare veranderingen doorgevoerd die door de Councel zijn goedgekeurd. Die veranderingen houden in: er is een ooien-index ontworpen om onze kopers van extra informatie te voorzien als zij rammen zoeken om ooilijnen te produceren. de presentatie van EBV (fokwaardes) en index-informatie wordt veranderd voor onze veiling-catalogi voor 2013. een opruimlijst is aangelegd die hopelijk aan Basco wordt toegevoegd; als een ooi uit de kudde van een van onze leden wordt verwijderd, wordt de reden vermeld. Uiteindelijk zal de opruimlijst wegwijzer zijn voor rasontwikkeling en misschien leiden tot het creëren van alternatieve EBV's. Voor sommige fokkers is het fokken van goed uitziende dieren een drijfveer. Anderen richten zich op het verbeteren van eigenschappen bij hun schapen, zodat die dieren goed presteren met minder werkinzet. Naar mijn idee is er geen reden waarom een schaap er niet goed kan uitzien én tegelijkertijd goed kan presteren. Als wetenschapper en agrariër hanteer ik een simpele regel bij het selecteren: Houdt alleen dochters aan van ooien die goede moeders zijn en die elke keer lammeren produceren die zonder al te veel gedoe opgroeien. Verwijder probleemschapen zonder naar hun afkomst te kijken en houdt hun nakomelingen niet aan. Laat nooit de aankoopprijs van een dier de grondslag voor een beslissing in fokselectie zijn. We hebben allemaal dure fouten gemaakt. Wat is uw mening over ET (embryo transfer) en AI (kunstmatige inseminatie) bij het vergroten van de kudde-kwaliteit?

29


ET en AI zijn voor onze leden geweldige werktuigen om in het genetisch proces vooruit te komen. Als men echter de verkeerde genen gebruikt kan dat uw kudde snel in een ongewenste richting sturen. ET is duur en niet altijd succesvol, dus is het belangrijk om de ooien die uw kudde verbeteren, te flushen. Het bestuur van de Society is serieus bezorgd over het feit dat bovenmatig gebruik van deze twee technologiëen de genetische breedte kan versmallen en dat heeft in de toekomst consequenties voor het ras. Dit is de reden waarom een ET administratie-vergoeding is ingevoerd. Ik geloof rotsvast dat het Suffolk-ras de essentiële werktuigen heeft om een effectief deel te zijn, van welke commerciële schapen-onderneming dan ook, ter wereld. Wanneer de totale kosten stijgen wordt het steeds belangrijker om een dier te hebben dat buiten de weide goed kan presteren. Wat uw doelen ook zijn, een Suffolkram dient een karkas te hebben dat geclassificeerd wordt in de E tot U klasse, een dichte vacht met mooi aangesloten wol en de aanleg te hebben om op een natuurlijke manier eerder slachtrijp te zijn bij een lager levend gewicht. Ik wens alle schapenfokkers een voorspoedig 2013.

Dr. Lewis Mc Clinton

Vertaling: Peter Folkersma 30


Nationale Keuring 2012 De Nationale keuring te Borger, op 14 juli 2012, ging gepaard met heel veel regen. Ondanks de regen had het SSN over belangstelling niets te klagen. Er was redelijk veel belangstelling en onder hen waren ook fokkers uit Duitsland en België. In vergelijking met de keuring op de Dag van het Schaap 2011 was de kwaliteit van de aangevoerde dieren beter. De rubriek ramlammeren was echter niet goed te noemen. Een aantal dieren missen power en lengte. Opvallend is daarbij dat, ondanks een gemis aan lengte, de ramlammeren over het algemeen zwakke ruggen vertoonden. Keurmeester Paul Laeremans keurde de dieren nauwgezet, vlot en het was telkens goed duidelijk hoe hij de dieren plaatste. Bij de oudere ooien was kampioen de 5 ½ jaar oude ooi van Alexander Dijkman, een dochter van een eigen gefokte ram. Kampioen bij de oudere rammen was Fons van de Vrijthof, een zoon van Eaton v.d . Lindehoeve. Fokker Walter Liebregts en in eigendom van Alexander Dijkman ( de buurman). Kampioen Jaarling rammen was Middelcopper Midas, een zoon van Murk van de Wijde Blik, fokker en eigenaar van Buuren. Hierna komt , wat je zou kunnen noemen het hoofdstuk ‘t Hooltpad. In de volgende rubrieken wordt duidelijk waarom. De kudde van de Fam. Hoekstra was met 4 dieren present op de keuring en is niet verslagen door dieren van andere fokkers. De Jaarlingooi van Hoekstra was kampioen in haar rubriek, zij is een dochter van een zelfgefokte ram van Hoekstra, 't Hooltpad Greaneg. 2e was de ooi van Johan van Buuren, weer een dochter van Murk 3e Alexander Dijkman's ooi, een dochter van Fons. Bij de ooilammeren was 1e en kampioen 45880 en 2e 52127 van 't Hooltpad beiden dochters van Baileys Bozzi. 31


Als 3e Redcreek 47229 een dochter van True Hill's Key to Success. Fokker Henk Jan Westhoff. Bij de ramlammeren was James van 't Hooltpad kampioen, een fraaie Solwaybank Sting zoon. Dit ramlam zal binnenkort vertrekken naar de Brandlicht kudde van Jos en Noel Kuipers. 2e was Redcreek Easy Rider een zoon van Haddo High Voltage. High Voltage is momenteel bijzonder gewild in UK De drietallen had als winnaar de drie reeds genoemde lammeren van 't Hooltpad en werd gevolgd door de drietallen van Westhoff en Dijkman. Na de eindkeuring was de jaarlingooi van Hoekstra Dagkampioen en zijn ramlam Reserve Dagkampioen. Voor Hoekstra een geweldige fokdag!

Prachtige outfit voor een suffolkfokkers familie.

32


Uitreiken Wisselbekers Suffolk van het Jaar SSN cup wisselbeker Jaarling ooi 52121 van 't Hooltpad, dagkampioen Nationale keuring.

fokk/eig

Y. Hoekstra

Fokkerij van het Jaar Erve Jonkman-Tjamsweer wisselbeker 1. ’t Hooltpad Hoekstra Oldeholtpade 92 punten 2. Redcreek Westhoff Hummelo 56 punten 3. van den Dijk Dijkman Wijhe 25 punten Kleine fokkerij van het Jaar Bakkeshoeve & Border cup ’t Hooltpad Y. Hoekstra.

33


Uitslagen Nationale Keuring te Borger Nationale Keuring 14 juli 2012.

Oudere ooien 1. 2.

0027 v./d Dijk Suffolks v. 0015 v./d Dijk Suffolks Red Creek Claudia v. True Hill’s Iv.o

XDWH/0027 fokker/inzender A. Dijkman. XWHU/47190 fokker/inzender H.J.A. Westhoff,

Kampioen oudere ooien

Oudere ram 1.

Fons v/d Vrijthof v. Eaton v/d Lindehoeve

XLWH-46381 fokker W. Liebregts inzender A. Dijkman.

Kampioen oudere ram

34


Jaarling ooien 1e serie 1. : 52121 van ’t Hooltpad v :Greaneg van ’t Hooltpad 2. : Middelcopper 45245 v : Murk v/d Wyde Blik 3. : Brandlicht Kathy v :Imperata 'Red Baron' ET 2e serie 1. : 26023 v/d Dijk Suffolks v : XELD-0214 2. : 26025 van Den Dijk Suffolks v : True Hill's Harm 3. : Famke van Buitenlust v : Rhaedr Rastafari

HOP/52121 XHOP-45881 fokker/inzender: Y. Hoekstra. BLB/45245 XMRT-0035 fokker/inzender: J. van Buuren. KMT/46227 3810-0048 fokker/inzender: Kuiper-Meinders. DWH/26023 fokker/inzender: A. Dijkman,. DWH/26025 XELD-0214 fokker/inzender: A. Dijkman. HLV/45921 A12-N114 fokker: P. Hoogendam. inzender: J. Timmer.

Kampioen jaarling ooien 52121 van ’t Hooltpad HOP/52121 v. Greaneg van ’t Hooltpad XHOP-45881 fokker/inzender Y. Hoekstra, Oldeholtpade.

Kampioen Jaarling ooi

35


Jaarling ram Middelcopper Midas v. Murk v./d Wyde Blik

BLB-45249 fokker/inzender J. van Buuren,

Kampioen jaarling ram

Ooilammeren 1e serie: geboren van 6-1-2012 t/m 15-1-2012 1. : Red-Creek Early v : True Hill's Key to Succes 2. : Red-Creek Expensive v : True Hill's Key to Succes 3. : Little Lake C 673 v : True Hill’s Kamal

WHU/47229 XELD-0338 fokker/inzender: H.J.A. Westhoff, WHU/92801 XELD-0338 fokker/inzender: H.J.A. Westhoff, KLB/36673 XELD-0378 fokker/inzender: W. Kortlever, Leerbroek.

2e serie: geboren van 13-12-2011 t/m 4-1-2012 1. : 52128 van ’t Hooltpad v : Baileys Bozzi 2. :52127 van ’t Hooltpad v : Baileys Bozzi 3. : 26059 v/d Dijk Suffolks v : Red Creek Chicago Bull

HOP/52128 93328 fokker/inzender: HOP/52127 93328 fokker/inzender: DWH/26059 XWHU-47200 fokker/inzender:

Y. Hoekstra.

Y. Hoekstra,.

A. Dijkman. 36


Kampioen ooilammeren 1.

52128 van ’t Hooltpad v. Baileys Bozzi

HOP/52128 93328 fokker/inzender Y. Hoekstra.

Kampioen ooilammeren

Ramlammeren 1.

Ram James van ’t Hooltpad v. Solwaybank Sting

HOP-52130 fokker/inzender Y. Hoekstra,

2.

Red Creek Easy Rider v. Haddo High Voltage

WHU-92802 fokker/inzender H.J.A. Westhoff.

3.

Andy v./d Dijk Suffolks v. Red Creek Chicago Bull

DWH-26058 fokker/inzender A. Dijkman.

Kampioen Ramlammeren

37


Drietallen

1.

Drietal van HOP 't Hooltpad Ram HOP-52130 v. FHT-N67 Solwaybank Sting Ooi HOP/52127 v. 93328 Baileys Bozzi Ooi HOP/52128 v. 93328 Baileys Bozzi fokker/inzender Y. Hoekstra.

2.

Drietal van WHU Red-Creek Ooi WHU/47229 v. XELD-0338 True Hill's Key to Succes Ooi WHU/92801 v. XELD-0338 True Hill's Key to Succes Ooi WHU/92806 v. XELD-0276 True Hill's Iv.o fokker/inzender H.J.A. Westhoff,

3.

Drietal van DWH den Dijk Suffolks Ooi DWH/26047 v. XWHU-47200 Red Creek Chicago Bull Ooi DWH/26048 v. XWHU-47200 Red Creek Chicago Bull Ooi DWH/26059 v. XWHU-47200 Red Creek Chicago Bull fokker/inzender A. Dijkman.

.

Kampioen drietallen

38


Reserve Dagkampioen Nationale keuring Ramlam 52130 van ‘t Hooltpad

Dagkampioen en Reserve dagkampioen keuring Borger in 2012, 39


Suffolkfokkerij Den Dijk (DWH)

Ingezette rammen voor seizoen 2012/2013:

Red Creek Chicago Bull Vader:

True hill’s Henk Socks

vv:

Glenho Pajero

Moeder:

True hill’s Hurricane

mv:

Bawnogue Buzz

Kroonstee Kahn Vader:

Baileys Bozzi

vv:

Rhaeadr Rossi

Moeder:

True hill’s Keila

mv:

True hill’s Ibrahim

De dieren zijn Zwoeger en Scrapie vrij en zijn export-waardig. Deze rammen zijn in gezamenlijke eigendom met de Vrijthof. Derde geworden in categorie “fokkerij van het jaar 2012”

Alexander Dijkman De Wellenberg 2

Bezoek is altijd welkom.

8131 PZ Wijhe Tel: 06-28770086 Mail: dieks@ziggo.nl

40


Suffolk fokkersdag 2012. Tussen 10.30 en 11.00 uur ontstond er (bijna) een file op de Groeneweg in Hummelo omdat veel Suffolk- fokkers op weg waren naar het huis van de familie Westhoff, die dit jaar de fokkersdag organiseerde. Nadat alle aanwezigen voorzien waren van een kop koffie en een broodje, verwelkomden Henk-Jan, Claudia, Marijn, Sophie en groom Teun ons onder een stralende zon. Henk-Jan schetste zijn kennismaking met en ontwikkeling in de schapenhobby vanaf het bezit van 1 geit t.m. de Ryelands en de Suffolks die nu op deze prachtige locatie rondlopen. Vervolgens werden de verschillende fokgroepen bekeken: iedere groep dieren in hun eigen, keurig omheinde en afgerasterde percelen. Henk-Jan vertelde het een en ander over enkele ooien en de rammen. Het geheel zag er verzorgd uit. Hierna kon er nog een kopje koffie of thee of een frisdrankje worden genoten en daarna was het woord aan drs. Albert Visscher die een lezing hield over “gentechnologie” en dan speciaal gericht op schapen: een enthousiast en gedreven verteller die heel veel weet over deze technologie en dat ook duidelijk kan uitleggen. In het kort komt het erop neer dat men in laboratoria middels DNA-onderzoek kan achterhalen of een bepaald schapenras in het bezit is van een bepaald gen dat van invloed is op een bepaalde eigenschap. Zo is bijvoorbeeld bekend dat het Booroola-gen zorgt voor meerlingen en dat het Myo-Max-Goldgen zorgt voor een betere bespiering. Dit in vergelijking met niet-dragers van dit gen. Via specifieke fokprogramma's is het mogelijk zo'n gen in een diergroep in te fokken en daarvan te “profiteren”. Dhr. Visscher stelde ook voor om ons staartenfokprogramma te versnellen door bij de in te zetten rammen de lat hoger te leggen en ook bij de ooien een grens qua staartlengte in te stellen. Fijn dat ons stamboek een foktechnische commissie heeft! Na zijn lezing kreeg de heer Visscher nog een aantal vragen te beantwoorden en werd daarna door Henk-Jan middels een presentje en onder applaus bedankt. Peter reikte na deze presentatie de wisselbekers uit. (zie blz 21 en 32) Daarna was het tijd voor het uitgebreide buffet waar dankbaar en veelvuldig gebruik van werd gemaakt en werd door velen nog even teruggekeken op deze zeer geslaagde, gezellige en zonnige fokkers- dag 2012. Namens alle deelnemers bedankte Willem Groeneveld Claudia en Henk-Jan voor de gastvrijheid en de organisatie en wenste allen wel thuis. Peter Folkersma 41


Fokrammen seizoen 2013: Baileys Bozzi v. m.

Rhaeadr Rossi HJW/F61

vv. mv.

Beste topram van de stal Baileys Solwaybank Sting v. Cairness Castello m. Als�Now

vv. mv.

Cairness First Flight Cairness Thunder II uit Ierland.

Cairness Just The Best Glenhead Commander

Nieuw aangekocht voor seizoen 2014

Birness Bono IW:12:045(2) v. Rhaeadr Giggsy A12:11:047 m. Birness 1W:N39 voor stal Aardema – Hoekstra. Zowel de dag-kampioen als ook de reserve-kampioen van de keuring 2012 te Borger komen uit deze fokkerij.

Gekozen als Fokkerij v.h. jaar 2012 Kleine fokkerij van het jaar 2012. Suffolk van het jaar 2012 bevindt zich ook in deze stal. Zwoeger - Scrapie en C.L. vrij ------Super ram- en ooilammeren te koop.-----Ynze en Martha Hoekstra. Oldeholtpade Tel. 0561 688502 @ martha.hoekstra@hetnet.nl

Bezoek altijd welkom 42


Lakeview Suffolks De Lakeview Suffolk kudde is gestart in 1996. We hebben altijd de beste rammen en ooien gekocht die we konden bemachtigen in zowel de UK als vanuit Ierland. De afgelopen 9 jaar hebben we met behulp van embryo transfer de kudde steeds maar beter gemaakt in kwaliteit. De Lakeview kudde bestaat nu uit 100 stamboek Suffolk ooien en daarnaast uit 200 kruising ooien, welke de embryo’s ingeplant krijgen. Voor dit intensieve ET programma worden alleen die ooien gebruikt die correct zijn, goede moeder eigenschappen hebben, goed bevleesd zijn en met een diepe betrouwbare afstamming van louter topdieren. Het programma stelt ons in staat elk jaar ook topdieren te kunnen verkopen. Dat is dan ook inclusief de moeders, dochters en zusters van al die top ramlammeren en ooilammeren die de kudde de afgelopen jaren geproduceerd heeft. Tot op heden is de hoogste prijs die is betaald voor een Lakeview Suffolk 15000 guineas. Dat was voor Lakeview Leeroy, verkocht naar Strathisla en Innfield kuddes, Hij heeft daar een geweldige job gedaan. Zelf was hij Kampioen ram en Reserve Algemeen Kampioen op de Royal Highland Show 2009. Zijn eerste drie zonen werden verkocht voor 7000, 7000 en 5000 guineas in Edinburgh. Lakeview heeft momenteel het record van het hoogst geprijsde ramlam en ooi verkocht in Noord Ierland. In 2004 is Lakeview Lancelot verkocht voor de recordprijs voor een Noord Ierlandse veiling voor 6000 guineas. Lancelot werd verkocht naar de Thrunton kudde in Northumberland. In 2010 braken we de recordprijs voor ooien met de verkoop, op onze productie veiling, van een jaarlingooi voor 7200 guineas naar Strathisla. Dat record is in 2011 verbeterd door een Lakeview ooi die verkocht is voor 7300 gns naar Cairness. Het eerste hoogtepunt in 2012 was het winnen van de kudde competitie in Noord Ierland. En 3 weken later waren ramlammeren, zonen van onze fokram Cairness Cyclone, eerste en derde op het kampioenschap van Noord Ierland, tevens algemeen rammen kampioen. Op de National Show en Sale te Shrewsbury behaalden we een topprijs van 5500 gns voor een Cyclone zoon, deze is gekocht voor de Kings kudde. Een andere Cyclone zoon is geveild voor 3000 gns en vertrok naar de Knowhill kudde. Met 6 rammen behaalden we het 3e hoogste gemiddelde van 2108 gns. Een week later in Stirling, op de Northern Area Branch Show en Sale, hadden we weer een succesvolle trip. deze is geveild voor 7000 gns en vertrok naar de 43


Birness kudde van vader en zoon George en Melvin Stuart. Ons gemiddelde op die veiling was 2184 gns. Het is geweldig om te zien en horen van de successen die onze verkoop ooien behaalden. Zij behaalden kampioenschappen op shows en nakomelingen, rammen, waren veiling kampioenen. Het was geweldig om te zien dat Robbie Wilson van de Strathisla kudde goede resultaten had met de ooi die hij van ons in 2010 kocht voor 7200 guineas. Zonen werden verkocht voor 12000 (Strathisla Stiffler) en 2000 gns te Stirling. Evenals 3200 pond in Kelso. Al onze ooien zijn in een Heptavac P routine, alle drachtige dieren worden gevaccineerd met Enzovax en Toxovax. Momenteel hebben we ook nog een kudde Belgische Blauwen, zoogkoeien. We hebben echter het plan om die kudde in te krimpen en het komende jaar de Suffolk kudde uit te breiden naar 200 fokooien. Belangstelling is altijd welkom! Gary Beacom Lakeview Farm Fivemiletown Noord Ierland lakeview_livestock@hotmail.co.uk

Nieuwe leden Wij willen de onderstaande personen hartelijk welkom heten bij onze vereniging. WME Mw. K. Wachsmuth, Moorhausen 20A, 26931 Elsfleth. Duitsland. 0448504485462670 KHW Kinderb. Holy Wood, J.v.d.Poel, p/a Oosthavenplaats 14, 3137BX Vlaardingen 060618428809 THE Dhr. G.G.M. Teunissen, Schoolstraat 33, 6049BM Herten. 04750475311342 FWI Dhr. R.J.J. Feenstra, De Steeg 2, 9495PJ Winde. 060615559010 BOH Dhr. H.M. Borreman, Broekstraat 3A, 8181SE Heerde. 060623804331 WZD Mw. A.M.S. Woltersom-van Dijk, Hoofdweg 84, 9966VD Zuurdijk. 05950595572722 MBA Dhr. D.H. Meenks, Lekdijk-oost 62B, 2861GB Bergambacht 060614624529 LOW Dhr. C. Lenssinck, Oudenweg 3, 3421GX Oudewater. 03480348568666 OVT Dhr. S. Ostmann, In den Tangen 1A, 49377 Vechta Duitsland. 0444104441858170 WGK Mw. W.A. Woudenberg, Voordorpsedijk 31, 3737BL Groenekan 060646603026

44


45


Howeburn Suffolks Ladyflat Farm, Duns, Berwickshire, Scotland, TD11 3QX Howeburn Suffolk’s is gestart in 2001 met de aankoop van 4 extra goede ooien van Crosemanor, 2 ooien van Cairness en elk 1 van Muiresk en Glenisla. We leven in zuidoost Schotland ongeveer 15 minuten rijden vanaf de beroemde Kelso Ram Sales. Ladyflat Farm is ongeveer 210 hectare, hoofdzakelijk landbouwgrond. We verbouwen voornamelijk tarwe, erwten en gerst. Daarbij mijn Suffolks en de 10 Charolais ooien van mijn vader. We hebben ook nog 250 productie ooien, een kruising van de Scotch Half Bred/Suffolk die gedekt worden door de Suffolk of Charolais rammen. De Suffolk is voornamelijk een hobby van me, ik werk voor een agrarische firma door de week en ben dan niet thuis. In ons eerste jaar hadden we het geluk een ooilam te fokken met als vader Birness Aqua uit een Crosemanor jaarling en zij was 2e op de Royal Highland Show. Sindsdien hebben we meer heel goede resultaten behaald op shows met als hoogtepunt reserve ram kampioen op de Royal Highland Show in 2011 met een ramlam van Sitlow Centurion. Welkome aanvullingen op de kudde zijn gedaan met dieren van Stockton, Sitlow en Strathisla. In de veilingring hebben we als topprijs 3200 Pound voor een lam, gekocht als embryo van de Strathisla kudde met als moeder de beroemde FNV X48. Dit lam, Howeburn Hotspot, was van Strathisla Kingsway en ET broer van Strathisla Dead Lucky en fokte Howeburn Last Laugh, onze meest succesvolle fokram, die we delen met de Capielaw kudde. Hij heeft veel van de grootste en sterkste ooien in de kudde gebracht, die nu uit 30 ooien bestaat. Andere rammen om te vermelden zijn Glenisla Grimaldi (met dank aan Iain Barbour), Bawnoque Bollinger 5000 pound en Meikleson Man O War 9000 pound die gedeeld was met Crosemanor. We hebben een geweldige aankoop gedaan in 2012, samen met Carnforth hebben we Carony Coolcat gekocht.

Carony Cool Cat

46


Carony Cool Cat heeft als vader de 7000 gns Rhaeadr Red Bull, de reserve kampioen op de National Sale in Shrewsbury 2011. Zijn oma is een zeer goed gefokte Glenho ooi van Boreland Buddah. Hij is uitgegroeid in een excellente grote, krachtige ram. Ondanks dat we een aflamperiode hadden om te vergeten, de lammeren die we hebben beloven zeer veel. Zij staan vierkant, hebben goede kleuren en hebben zeer goede koppen. Ik probeer altijd rammen te vinden die goed op te poten staan met goede bevleesdheid, goede kleuren en een goede huid. Carony Cool Cat toont al deze eigenschappen en lijkt die ook te vererven.

2013 lammeren op 4 weken We hebben gewoonlijk tussen de 15-20 rammen te verkopen. Daarmee gaan we naar de Nationale Sale te Shrewsbury, Stirling en die van Carlisle. De overige rammen worden verkocht in september op de Kelso Ram Sales. In 2012 verkochten we 4 van onze beste rammen aan een Duitse fokker in mei en exporteerden deze in juni. Dat was een goede transactie en gaf me een jaar vrij van de shows en veilingen van de society. Ik kijk er naar uit om weer naar de shows te gaan in 2013. We hebben enkele jaarling ooien nu al geschoren en de lammeren van dit seizoen doen het ook bijzonder goed. Het is mooi om terug te komen op de veilingen mede ook omdat het een hobby is en de sociale kant van de keuringen en veilingen is een van de leuke aspecten van het houden van Suffolks. We hebben goede vrienden gekregen in de Society sinds we met de Suffolks begonnen zijn. Te koop In 2013 , ramlammeren van Carony Cool Cat, Ook semen van huidige en voormalige rammen. Voor details email howeburnsuffolks@hotmail.com Of Thomas Darling op facebook

47


In Nederland gefokte ram van het jaar ram True Hill's Key to Succes

Geerestein wisselbeker

eigenaar Westhoff Hummelo

48


Dagkampioen Nationale keuring Jaarling ooi

52121 van 't Hooltpad,

.

49


Ring A Ding. Een apart begin van een artikel in dit jaarboek. De Engelandvaarders onder ons herkennen echter wel de naam Ring A Ding. Het is de naam van een ram : Rhaeadr Ring A Ding. (Ring A Ding = naar een befaamde Texelaar ram)

Op de veiling van de Suffolk Sheep Society te Stirling in 2011 was er 1 absolute uitblinker. Deze ram, Ardlea Arbennig (de Speciale) kwam uit de stal waar de bekende shepherd Pat Greaney de scepter zwaaide (zwaaide, want de Ardlea kudde is inmiddels opgeheven). Fokkers stonden voor het begin van de veiling rijen dik voor en in het pen om de ram eens goed te bekijken. De veilingring, later op de dag, puilde uit toen de ram in de veiling werd gebracht. Na een furieus biedingsduel mocht voor 90000 guineas (zo’n € 120000 ) Myfir Evans, van de Rhaeadr kudde, zich de eigenaar noemen van deze fantastische ram. Kort daarna was er sprake van geruchten dat deze super ram niet zou bevruchten en waardeloos zou zijn voor de fokkerij. Echter de aanhouder wint en vrij laat in het seizoen bleek de ram wel vruchtbaar. Er werden eind februari en in maart lammeren van hem geboren. Op de veiling te Stirling (de belangrijkste Show en Veiling) in 2012 was 1 zoon van hem aanwezig. Het ramlam was eind februari geboren en, net als zijn vader, groot en fors. Meerdere fokkers waren het met elkaar eens dat zijn karkas formidabel was. Het beste wat zij in jaren hadden gezien. Zou de ram echter al direct na de veiling kunnen dekken en bevruchten? Altijd maar weer de vraag met ramlammeren en nu zeker, met zo’n extra jonge ram. De topfokkers Robbie Wilson (Strathisla) en Mark Priestley (Limestone) kenden echter geen twijfel. Zij gingen deze ram kopen. En wel voor elke prijs! 50


De ram bracht een fors bedrag op. Voor pakweg zo’n 22000 euro waren bovengenoemde fokkers eigenaar geworden. En er bijzonder trots op. Ring A Ding, klinkt als een wekker. Een wake up call. En dan wel voor de Nederlandse fokkers! Waarom? Deze ram, Rhaeadr Ring A Ding, is namelijk ARR/ARQ. En dat is in de Nederlandse fokkerij, dus ook Nederlandse Suffolk fokkerij, bijna een schutting woord. Dan worden fokkers panisch en “zo’n ram moet je niet mogen/ of willen gebruiken” is de reactie. Binnen de meeste stamboeken is dat middels regelgeving ook helemaal vastgelegd. Binnen ons stamboek mag sinds jaren al geen andere ram als ARR/ARR worden ingezet. De fokkerij in UK is echter anders. Misschien wel eigenwijzer en men loopt zeker niet blind achter de mening van “het corps van deskundigen en schapen specialisten en adviseurs ” aan. Britse fokkers willen gewoon de beste ram voor hun fokkerij. En het zijn toch ook in de historie die fokkers geweest, die hun eigen mening bleven volgen die de veranderingen en verbeteringen teweeg brachten? Veel fokkers testen hun dieren ook al niet meer op scrapie genotype. Nu reeds, durf ik daarom de voorspelling aan dat binnenkort voor de Nederlandse fokkers geen geteste rammen meer beschikbaar zijn op de veilingen. En ik heb ook niet de verwachting dat die fokkers bereid zijn op de boerderij te gaan testen voor die ene Hollandse klant. Te veel fuzz en niet interessant. Persoonlijk ben ik van mening, dat het niet van deze tijd is om als stamboek vast te leggen dat alleen ARR/ARR dieren mogen worden ingezet. De leden zouden die overweging zelf moeten kunnen maken. Gerard Aardema

51


Ingezette rammen fokseizoen 2012/2013

SPECOP CARBONE - zoon van een van de best fokkende rammen in de UK v. Cairness Carbon m. Sitlow L130

v.v. Cairness Coldplay m.v. Tomcroft Fusion m.m.v. Strathisla Sinatra

FONS v/d VRIJTHOF - kampioen oudere rammen van de keuring in Borger 2012 v.. Eaton v/d Lindehoeve m. 008 v/d Vrijthofm.

v.v. Mere Talbot v. Kroonstee Kings Brother m.m.v. 098 v/d Marne

Onze ooien bevatten veel Bentley en True Hill bloed.

Jos en Meddy Sterke Berkel-Enschot (n-Br) Tel: 013-5333633 06-13401616 @: Josmeddysch@Hetnet.nl

52


Britse Top fokkerij. De dag na Kelso. Op stap met schapenvrienden Henk Jan en Patrick in Aberdeenshire. De avond ervoor waren we al vertrokken vanaf de Kelso Ram Sales. Een uren durende reis naar een B and B in de omgeving van Mintlaw. De volgende ochtend vroeg op weg naar Jimmy Douglas, Cairness flock. De Cairness Border Leicesters waren al fameus in 1973. Het jaar waarin, met de aankoop van enkele Donan ooien en een Lauderdale ooi, de Suffolk kudde is begonnen. De eerste ram die een goede basis legde, was Barrons Pure Gold, een schot in de roos. Zoon van de fameuze ram Lawshall Solid Gold. De ram bracht geweldige ooien. Samen met buurman Sandy Lee, eigenaar van de toenmalige Fordafourie kudde, kocht hij in 1977 de ram Lauderdale Sportsman. Met de nakomelingen van Sportsman voegde hij zich het jaar daarop bij de Britse Suffolk top. Tot op heden is Cairness niet uit de top geweest van de Suffolk fokkerij. Vele kampioenschappen zijn behaald op de National Show en de Edinburgh Show. Verschillende Cairness rammen werden Ram vh Jaar in de UK. Zo’n 20 jaar geleden is daar ook de Cairness Texel flock begonnen, en ook dat is een succesvolle onderneming. Bij aankomst op Cairness is Jimmy, de nacht ervoor laat terug uit Kelso, alweer bezig met de reparatie van een graandroger waarin brand was ontstaan. Na koffie, op naar de ooien. In de Land Rover langs de dieren. Eerst worden ons de Texelaars getoond. En eerlijk we worden er stil van. Lange brede karkassen, heldere koppen. En… de dieren kunnen lopen. Het formaat van de British Texel is ongeveer 140 % ten opzichte van de Nederlandse Texelaar. Jimmy heeft om bij de top te komen in de Texelaar wereld fors moeten investeren. Hij was aandeelhouder in de record geprijsde Tophill Joe en kocht de latere huidige record prijs Texelaar Deveronvale Perfection voor zich alleen. Perfection liep in zijn eentje op 5 hectare grasland. Hij moest nog aan het werk in de dekperiode. Een gigantisch groot beest. Daarna tussen de Suffolk ooien door. Het is fenomenaal, vanaf zicht kent hij al zijn ooien ( 200 +), kent de vaders en moeders. En welke prestaties de dieren hebben geleverd. Er zijn verschillende koppels waar we door komen. De ooien zijn sterk en groot, fraai van ras, het is genieten. Bij 2 koppels loopt steeds een prachtig ramlam. In de ene een ramlam afkomstig van de Baileys kudde en in de andere het ramlam waarvan hij zelf zegt, “1 van de besten ooit op Cairness”. 53


Bij de nog aanwezige ramlammeren kopen Henk Jan en Patrick een fraai ramlam. Cairness Chrome. De factor tijd is op dergelijke dagen altijd aanwezig. En we haasten ons naar het volgende adres. Essie Suffolks. Irene Fowlie heeft Suffolks sinds 1981. De kudde bestaat uit ongeveer 100 dieren. De fokkerij richt zich hier meer op de performance. Niet zozeer op de Shows, maar op vetbedekking, spierdikte, vlees/vet verhouding. We arriveren vrijwel gelijk met de familie, die juist terug vanuit, natuurlijk, Kelso. Ook zij hebben daar volop dieren verkocht. De Suffolks zien er ook hier voortreffelijk uit. Grote velden, veel ruimte en dat doet Suffolks ook hier zichtbaar goed. Het volgende adres is het adres van Robbie Wilson, Dorlaithers. Daar worden de Strathisla Suffolks en de Milnbank Suffolks gehouden. Bij aankomst is het meteen duidelijk, hier woont en werkt een secure baas. Op het bedrijf ligt geen strootje op het pad en slingert geen wol rond op het erf. Alles ligt er spic en span bij. De schapenhouderij hier is strak georganiseerd, de rasters strak en de hekken hangen zoals ze moeten. Het bedrijf geeft kortom gelijk zelf zijn visite kaartje af. De shepherd, Mark (Limestone) is aanwezig en gaat met ons rond door de velden. Vertelt veel over de dieren en over het reilen en zeilen van deze topfokkerij. Ondertussen genieten wij toch ook enorm van de prachtige Suffolk ooien die hier rondstappen. Ook wordt ons met trots de nieuwe fokram Rhaeadr Ring A Ding getoond. Ik had deze al gezien te Stirling eind juli, de ram was nu geschoren en zag er bijzonder goed uit. Dit bedrijf maakt, zoals vele Britse Suffolk fokkerijen, volop gebruik van KI. Als voordeel daarvan noemen de fokkers steeds dat het zorgt voor een korte aflamperiode en zo mogelijk dus een homogeen koppel lammeren. Ook zijn toprammen middels deze techniek breder in te zetten (met 1 sprong kunnen regelmatig meer dan 50 ooien worden geïnsemineerd). Daarnaast wordt volop gebruik gemaakt van ET, embryo transplantatie. De koppel Texelaars bestaat uit zo’n 80 ooien en de Suffolk kudde is ook ongeveer van dat formaat. 54


Op het bedrijf zijn echter zo’n 500 ooien aanwezig waarin de embryo’s worden geplaatst. Deze ooien zijn melktypisch, hier en daar half Suffolk of Clun type. Dit soort ooien lammert eenvoudig af en is bijzonder melkrijk. De beste fokooien worden geselecteerd voor het embryo programma. Veelal eerst nadat die ooien zelf een keer hebben gelammerd en gezoogd hebben. De kwaliteit van de nakomelingen goed is en de ooi de juiste moedereigenschappen heeft getoond. Ooien worden vooral geselecteerd uit de eigen kudde. Een befaamde donor ooi is FNV:X48. Deze ooi heeft de gehele kudde naar een nog hoger niveau gebracht. Van haar zijn ook niet minder dan 118 nakomelingen geregistreerd waaronder 26 fokrammen. Regelmatige worden toch ook toppers van collega fokkers gekocht. Vaak een forse investering, de ET maakt de aankoop echter rendabel. Het aflammeren van de Suffolks is begin januari en een maandje later is de Texelaar aan de beurt. Deze manier van werken zorgt voor een goede bron van inkomsten en een toestroom van topmateriaal in de Suffolk fokkerij en Texelaar fokkerij. Een unicum was dat in 2012 de kampioenschappen ramlam op de Royal Highland Show zowel bij de Texelaars als de Suffolks is behaald. We gaan verder. De Conveth Flock, van Charlie en Kevin Proctor is eveneens van goede kwaliteit en hebben de laatste jaren veel goede resultaten met hun rammen geboekt. De Proctor’s hadden eerder in het seizoen aangegeven dat in november de kudde zou worden verkocht te Stirling. Voor ons de laatste gelegenheid de dieren te zien, thuis in Mains of Tollo. De dieren zien er goed uit. Het gaat de fokkers aan het hart de dieren te verkopen. Recentelijk hebben ze echter enkele boerderijen overgenomen en voor de Suffolks is te weinig tijd over. We hadden weer “Hoogtij Dag” op Suffolk fokkerij gebied. Een bezoek aan fokkers, de National Show, de Stirling Show of het bezoeken van de Kelso Ram Sales. Ik kan het U aanbevelen! Gerard Aardema

55


56


Lindehoevesuffolks sinds 1995 Website: www.Lindehoevesuffolks.nl Fokrammen 2012-2013 Limestone v/d Lindehoeve

v. v.v. m. m.v

Rookery High Tower Stockton Temptation DND: Stockton Sky’s The

Navarro v/d Lindehoeve

v. v.v. m. m.v.

.Haddo High Voltage Strathisla Speed DND:N29 Rhaedr Obsession

Jocko v/d Lindehoeve

v. v.v. m. m.v.

Haddo High Voltage Strathisla Speed DND:J19 Castlewellan Nutcracker

Limit

57


Uitslag kuddekeuring De deelnemers werden verdeeld in kleine en grote kuddes waarbij de grens op 14 dieren lag. De uitslag is als volgt: Grote kudde: 3e Henk-Jan Westhoff uit Hummelo 2e Familie van Buuren uit Leerbroek 1e Wim Kortlever uit Leerbroek Kleine kudde: 3e Walter Liebregts uit Wijhe 2e Joop Timmer uit Zweeloo 1e Ynze en Martha Hoekstra uit Oldeholtpade

58


59


“STAL GREENLANDS“ Vanaf maart 2013 afstammelingen te koop van de volgende rammen: - VTB- 78712 - RSZ- 46848

(fokw. staart 111). (fokw. staart 122).

VaderTrueHill's Isaakios Vader Cairness Cold Play

Fam. H. de Vries Mensumaweg 34 Tolbert

Aangekocht voor seizoen 2012 - 2013

Grénery van ’t Hooltpad v. True Hill’s Ibrahim kampioen ramlam 2008, Ram van het jaar 2009 m. True Hill’s Glossy Kampioen + dagkampioen ooilam 2006 Kampioen + dagkampioen jaarling 2007 Kampioen oudere ooien 2008 Zwoeger, scrapievrij en CL vrij Arjan en Sandra v.d. Heide Uiterdijkenweg 58b Marknesse.

Bezoek altijd welkom. Tel: 0527-291674 60


61


“De Weergang�

suffolks

Ram; Bentley Foreign Affair 239:K48 Index 4.37 Second index 263.49 (top 1%) Fokwaarde staart 122

(betr;92!) Fokwaarde worpen 107

Ook hopen wij enkele lammeren te krijgen van Bentley Jabulani, met dank aan Patrick Haccou.

In het late voorjaar hebben wij te koop; ooi- en ramlammeren, overlopers en fokooien. Onze ooien hebben als vaders; Stockton Saint, Crosemanor Discovery en Red Creek Contador. De gemiddelde fokw. staart van de ooien; 110,8 Kom gerust kijken in Aalten. Graag eerst wel even bellen of mailen. Richard Maatkamp 0543470396 richardmaatkamp@hotmail.com 62


Ledenlijst AV ADT ATO AMM ARH BHF BU BHA BBD BN BLI BEM BWT BED BCB BOH BLT BGN BBJ BNK BLB CBK CCR DA DGR DOH DWH DHG DSO DPU DSB ELD EMW EBK FWI FWE FWA FWW GBS GDS GEH GTH GRB GAC

Aardema, G.J. Veenweg 19, 9481TJ Vries. Aarle, D.P.M. van Berg en Dalseweg 2B, 5473KC Dinther. Achtereekte, A.M. Holthuizerstraat 12, 7391JT Twello. Akker, J.J. Hooiweg 13, 9825TE Lucaswolde. Ammerlaan, W.J.Q Lavendelweg 5, 1435EW Rijsenhout. Bangma, R. Parallelweg 18, 1777PE Hippolytushoef. Berg, M.K. van den Ir.A.J.v.d.Brielweg 3, 9971TA Ulrum. Berg, J. van de Dorpsweg 86, 8051XW Hattem. Berghuis, B.G. Lageweg 11, 9781TD Bedum. Bocken, J.H.M. Soeterbeekseweg 27A, 5674NJ Nuenen. Boegheim, J.P.J. Wielsekade 55, 3411AC Lopik. Boelen, A. Oosterdiep W.Z. 182, 7881GV Emmercompascuum. Bongers, H. Heltenbosdijk 2A, 6006RZ Weert. Borgers, J.E.C. Burg.Weertslaan 17, 8162DP Epe. Borgstein, J. Hamseweg 1, 4101NT Culemborg. Borreman, H.M. Broekstraat 3A, 8181SE Heerde. Braaksma, J. Koestraat 31, 6988AA Lathum. Brink, J.J. van den Koudhoornseweg 68, 3886PK Garderen. Broek, A.G. van de Rijkel 31, 5954NJ Beesel. Buitink, I.J. Platte Capelledijk 4, 4306NE Nieuwerkerk. Buuren, J. van Middelkoop 36, 4245TT Leerbroek. Cazant, S.H. Oud-Aa 35, 3621LA Breukelen. Classens, H. Castenrayseweg 21, 5811AM Castenray. Dalhoeven, C.L.P. Hanenmorsweg 8, 7572PC Oldenzaal. Damme, T. van Woordweg 20, 4503GB Groede. Diever, T. Hamersweg 14, 8474CN Oldeholtpade. Dijkman, A. De Wellenberg 2, 8131PZ Wijhe. Doeschot, E.J.M. ten Woolderesweg 46, 7555LA Hengelo. Doren, F.W. van Nieuwendijk 133, 5712EL Someren. Drie, E.A. van Oude Nijkerkerweg 55A, 3882MC Putten. Duursema, B.Ph. Randweg 6, 9469PK Schipborg. Eck, H. van Willem Welgravenlaan 2 6741ZH Lunteren. Emmens, W.A. Marwijksoord 5, 9448XA Marwijksoord. Ernes, P. Daalstraat 42, 6191RL Beek. Feenstra, R.J.J. De Steeg 2, 9495PJ Winde. Folkersma, P.J. Steffensberg 17, 9431CX Westerbork. Frederix, B.H.P. Het Zandt 9, 5861CW Wanssum. Freriks, J.H. Veldhorstweg 3, 7109CC Winterswijk-Miste. Genderen, J. van Kooiweg Oost 59, 4153RK Beesd. Gimbrere, E.G.J. Waterstraat 14, 5087KE Diessen. Gosliga, P.Y. van Mardyk 20, 8581KG Elahuizen. Graaf, E. de Westbroeksebinnenweg 66, 3612AJ Tienhoven. Griek, W.J. van de Bathseweg 32, 4411BB Rilland-Bath. Groeneveld, W. Kanaaldijkwest 1, 1391HT Abcoude.

0592 541697 06 12092425 0571 280082 0594 549811 0297 326518 0227 591317 0595 401946 038 4447225 050 3014837 040 2832356 0348 551862 0591 352825 0495 532655 0578 641707 0345 512309 06 23804331 0313 631770 0577 461500 077 4744298 0111 650055 0345 599289 06 18300457 0478 571452 0541 520607 0117 376044 0561 688663 06 28770086 074 2917820 0495 697393 0341 491242 050 4094342 0318 484252 0592 242442 046 4371912 06 15559010 0593 333175 0478 539015 0543 564324 0345 518187 013 5042537 0514 602237 0346 281219 06 12110550 0294 283376

63


GH Grooters, G.W. Eibergseweg 50, 7273SR Haarlo. HWM Haan, R. de Oosternieuwkruisland 6A, 9852TE Warfstermolen. HVD Haccou, P.L.G. Zomervreugdweg 9, 7251NX Vorden. TIR Hagedorn, U. Gehrderstr.7, 49451 Holdorf-Fladderlohausen.Dld. HMK Haverkate, J. Poortweg 1, 7475MK Markelo. HNV Heide, J.A. v.d. Uiterdijkenweg 58B, 8316RS Marknesse. HKB Heijndijk-Koelewijn, D.C.W. De Els 27, 7361ED Beekbergen. HRV Hermans, DRE Keulseweg 135, 5953HH Reuver. HSO Heyden, J. v.d. Schietbergweg 21, 5492TH St.Oedenrode. HNL Hoek, A.J. van de Den Hulst 46, 7711GP Nieuwleusen. HOP Hoekstra, Y. Hoofdweg 98, 8474CJ Oldeholtpade. HAM Hoeve, T. Achterlaan 1, 1027AJ Amsterdam. HBG Hofmans, J. Liendensestraat 7, 6634KG Batenburg. HBB Holst, W. van der Engelanderholt 5, 7361CZ Beekbergen. KHW Holy Wood, J.v.d.Poel, p/a Oosthavenplaats 14, 3137BX Vlaardingen. HOA Hoogenboom, V.N.H. Akkerslootpolder 3A, 2374AA Oude-Ade. HLV Hoogendam, P. Oud Over 36, 3632VD Loenen a/d Vecht. HDL Huttenhuis, B.G.M. Postweg 47A, 7587PC De Lutte. JMO Jacobs, R.T.M. Elshout 3, 5864CG Meerlo. JAP Jager, J. Wester Es 10, 8426BK Appelscha. JLO Jagt-Buitink, B.A.T. van der Tiendweg 3, 3411NA Lopik. JOB Jelsma, P.K. Veenweg 56, 8096PN Oldebroek. JEO Jong & van Es, A. de Jousterweg 31, 8465PA Oudehaske. JK Jongbloed, P. Plaggenweg 8, 3774RN Kootwijkerbroek. KWK Kampert, J.G. Willinkhuizersteeg 1, 6733EA Wekerom. KKP Kattenberg, S. Mandjeswaardweg 2, 8267AW Kampen. KNR Klinkenberg, M.H. Westdijk 4, 1463PA Noordbeemster. KCR Knippels, A.A.M. Hooiberg 12, 5114AH Castelre. KCT Koelen, Y. van Noordlangeweg 27, 4486PR Colijnsplaat. KLT Kolk, H. van der Oerdijk 121, 7434RA Lettele. KJR Kooistra-Inia, F. Riperwei 12, 8623XH Jutrijp. KBR Kool, J.H. Rodenrijseweg 118A, 2651AT Berkel en Rodenrijs. KLB Kortlever, W. Middelkoop 62, 4245TV Leerbroek. KNF Krebbers, P.J.G. Lagestraat 13, 6606AB Niftrik. KWA Kuilenburg, A.R. van Bommelweg 69, 4014PV Wadenoijen. KPH Kuiper, A. Mr.J.B.Kanlaan 40, 7715PM Punthorst. KMT Kuiper-Meinders, Priorweg 4, 7591NJ Denekamp. LDS Laar, J.M.A. van der Lage Haghorst 16, 5089NC Haghorst. LHO Lambeek, K.H.J. Hermanstraat 2, 4741TR Hoeven. LWD Lammers-Bokdam, A. Notterweg 17, 7642LT Wierden. LLS Lange-Peters, S.J.H.M. de Rijksstraatweg 1, 3956CH Leersum. LHH Leij, T.J. van der Amersfoortseweg 59D, 3712BB Huis ter Heide. LOW Lenssinck, C. Oudenweg 3, 3421GX Oudewater. LWH Liebregts, W. Lierderholthuisweg 17, 8131PW Wijhe. LT Lolkema- v.d.Meulen, N. Farskewei 3, 8406AE Tijnje.

0545 261310 0594 688803 0575 559119 5493 548936 0547 274911 0527 291674 055 5063743 077 4743581 0413 473812 0529 483443 0561 688502 020 6322856 0486 436000 055 5063261 06 18428809 06 15688206 0294 237451 0541 551510 0478 692330 0516 431614 0348 553180 0525 651030 0513 677690 0342 421784 06 53817849 038 3446415 072 5020003 013 5039797 0113 696000 0570 551799 0515 332194 010 5190404 0345 599724 0486 413585 0344 662074 0529 481960 0541 356515 013 5041702 0165 503582 0548 542634 0343 456060 0346 352375 0348 568666 0572 394518 0513 571207

64


MAA Maatkamp, R. Dinxperlosestraatweg 109, 7122JE Aalten. 0543 470396 MBA Meenks, D.H. Lekdijk-oost 62B, 2861GB Bergambacht. 06 14624529 MRT Meester, H. Badweg 48, 8461ND Rottum. 0513 677576 MAD Megens, G.J.B. Hengeland 6, 5851EA Afferden. 0485 531327 MWV Meuwissen, J.C. Kreugerlaan 5-6, 1381HN Weesp. 0294 416503 NS Niekerk, J.A. Tiendweg 31, 2871AA Schoonhoven. 0182 382314 NB Nieuwenweg, J. Buerweg 13, 1861CC Bergen NH. 072 5895050 TDL Oever-Majoor J.M. ten Harinkweg 7, 7587NX De Lutte 0541 517711 OAG Oostendorp-Boudewijn, R. Grindgat 2, 6687LM Angeren. 026 3253708 OZB Ordeman, B.G. Purmerenderweg 52A, 1461DD Zuidoostbeemster.0299 683248 OVT Ostmann, S. In den Tangen 1A, 49377 Vechta. Duitsland. 04441858170 PP Peeters, J.H.C. Winkelweg 23, 6061AD Posterholt. 0475 401445 RZV Radstake, H. Wilgenhoek 15, 6903BR Zevenaar. 0316 333261 RSZ Roggeveen, P.J.J. Ligtvoetsweg 4, 4528EW St.Kruis. 0117 350460 RDP Room, S.J. Midden 122, 8337HK Wapserveen. 0521 588129 RLA Rosendal, P.H.J. Kempstraat 1, 7245SN Laren. 0573 221173 ROV Rutten, M.H.J.M. Vierlingsbeekseweg 50, 5825AX Overloon. 0478 642250 SEN Schaap, E.B.J. Hooiweg 15, 9825TE Lucaswolde. 06 55726434 SLT Schrijver, M.G.I. Stobbeplasweg 1, 7775BM Lutten. 0523 684686 SDS Schuurkes, J.A.J.A. Witvenstraat 22, 5089NG Haghorst. 013 5042377 SDI Schuurman, J.B.G. Parkweg 13, 6942PP Didam. 0316 226864 SZW Schuurman, T. Zwaagdijk 41, 1681NB Zwaagdijk. 0228 584701 SLE Sluijter, L. Snodenhoeksestraat 20, 6661ND Elst.(Gld) 0481 371959 SNB Stenfert, A.J. Middendijk 31, 7397NB Nijbroek. 0571 292318 SBE Sterke, J.J.A. De Kraan 88, 5056PA Berkel-Enschot. 013 5333633 SBP Struik Bijstein B.V., Postbus 325, 3880AH Putten. 0341 358471 SFK Sybrandi - Sinnema, Lutje Lollum 10, 8801PW Franeker. 0517 390681 BBL Tactus,tnv.Het Buitencentrum Waalbandijk 55, 6658KA Beneden Leeuwen. 0487 597800 THE Teunissen, G.G.M. Schoolstraat 33, 6049BM Herten. 0475 311342 TZO Timmer, J. Hoofdstraat 9, 7851AA Zweeloo. 06 53752221 VEW Velthoven, A.M. van p/a de Ganzert 8, 4024BS Eck en Wiel. 0344 692721 VDH Verboon, A.T. Kapellaan 29, 2635DA Den Hoorn. 015 2560388 VLK Vermeulen, P.D. Melkweg 16, 2967LA Langerak. 0183 602355 VVN Verwey-Bibrich, B.E. Veulenseweg 33, 5814AA Veulen. 06 12357727 VNK Verwijs, W. Schoenlapperweg 2A, 3862PL Nijkerk. 0342 471014 VZV Vink, J.R. Zijderveldselaan 7, 4122GN Zijderveld. 0345 518857 VSL Vintcent, H. Boven Boukoul 32A, 6071AC Swalmen. 0475 508590 VHT Vliegher, C.A. de Plattendijk 11, 4561RJ Hulst. 0114 312608 VTB Vries, H. de Mensumaweg 34, 9356TD Tolbert. 0594 549328 VJB Vries, A. de Suurdreed 3, 8411CM Jubbega. 0516 462987 WSO Waard-Woudsma & J.W.P.de Waard S. de Bickerslaan 18, 1871AT Schoorl. 072 5091756 WME Wachsmuth, K. Moorhausen 20A, 26931 Elsfleth. Duitsland. 04485462670 WZV Wardenier, J. Burg.Stroinkweg 48, 8343XJ Zuidveen. 06 55170208 WPU Wellenberg, J.L. Zuiderzeestraatweg 5, 3882NC Putten. 0341 363120

65


WHU Westhoff, H.J.A. Groeneweg 13, 6999AW Hummelo. 0314 382192 WBW Wijbenga, S.J. Gutsekop 67, 8604CX Sneek. 0515 423362 WSW Wijk, J.A.P. van Scheidingsweg 2A, 3998ND Schalkwijk. 030 6012261 WVH Winkelhorst-Wolters, Tonnendijk 99, 7681BL Vroomshoop. 0546 658443 WLD With, de Hoogeind 28, 4143LX Leerdam. 0345 631019 WE Wolfs, P.M.J. Padkamp 17, 9301AW Roden. 050 5010260 WZD Woltersom-van Dijk, A.M.S. Hoofdweg 84, 9966VD Zuurdijk. 0595 572722 WHA Woude,M.v.d.Weide, D.P. v.d. Goslingawei 2, 9178GK Wanswert.0519 346958 WGK Woudenberg, W.A. van Voordorpsedijk 31, 3737BL Groenekan. 06 46603026 ZBM Zee, J. van der Langestraat 64, 9045PD Beetgumermolen. 06 42888996 ZZV Zeefat, G. Burg.Stroinkweg 53, 8343XK Zuidveen. 0521 516414 ZRO Zevenbergen, A.A. Heistraatje 2, 4751TK Oud Gastel. 0165 317222

66


Overzicht adverteerders.

H. Vincent

Suffolk fokkerij “De Boekoel”

blz.

3

Webadres

Suffolk Stamboek Nederland

blz.

5

A. Stenfert

“Stenfert informatisering

blz. 11

G. Zeefat

Suffolks “Van ’t Kampeland”

blz. 11

G. Aardema

“Kroonstee”

blz. 12

L. de Lange

Suffolkfokkerij “Zuylenstein”

blz. 18

A. de Ruiter/W. Groeneveld “Van Veltersland”

blz 22

Dré Hermans

“De Krommenhoek”

blz. 23

W. Liebregts

“De Vrijthof”

blz. 24

J. Kampert

“Willinkhuizen”

blz. 24

W. Kortlever

Suffolkfarm “Little Lake”

blz. 26

A. Dijkman

Suffolkfokkerij “Den Dijk”

blz. 39

Y. en M. Hoekstra

“’t Hooltpad”

blz. 41

H. J. Westhof

“Red Creek”

blz. 44

Jos en Meddy Sterke

“Challenger Suffolks”

blz. 51

J. Timmer

“Lumberjack Suffolks”

blz. 55

Fam. Lammers-Bokdam

“Lindehoeve Suffokks”

blz. 56

Van Buuren

“Middelcopper Suffolks”

blz. 58

H. de Vries

“Stal Greenlands”

blz 59

A. v.d. Heide

stal “Dijkzicht”

blz. 59

Comb. Kuiper – Meinders

“Brandlicht Suffolks”

blz. 60

R. Maatkamp

“De Weergang”

blz. 61

67


68


Samenstelling bestuur en commissies. Bestuur Suffolk Stamboek Nederland: Voorzitter Vacant Secretaris Jos Sterke, 2013* De Kraan 88, 5056 PA Berkel Enschot, telefoon 013 – 333 633 @: josmeddysch@hetnet.nl Penningmeester Willem Groeneveld, 2015* Kanaaldijkwest 1, 1391 HT Abcoude, telefoon 0654 - 76 33 59 Bestuurlid Stamboekzaken Doeije van der Woude, mei 2015* Bestuurlid Gezondheidszaken Patrick Jelsma, oktober 2014*

Bureau Haverslag Fortmonderweg 6, 8121 SK Olst, tel: 0570 - 563 286, email: klein.akker@planet.nl (ondersteuning stamboekzaken, inspecties, administratie)

Erevoorzitter Dhr. P. Wolfs

Erelid: Mevr. A. ten Oever-Majoor

Fokadvies commissie Walter Liebregts, Jan Boegheim, DrĂŠ Hermans, Tienus Diever, Johan van Buuren, Patrick Haccou, Alexander Dijkman en Doeije van der Woude (bestuur)

Redactie Peter Folkersma, Albert Boelen, Grietje Diever, Gerard Aardema, Patrick Jelsma (bestuur) Redactieadres gdiever@hetnet.nl

Website Gerard Aardema, Patrick Haccou, Aart Stenfert en Patrick Jelsma (bestuur)

Keurings commissie Peter Folkersma, Albert Boelen, Grietje Diever, Tienus Diever, Jos Sterke (bestuur) 69


ISSN 1389-207X 70

Dutch Suffolk Sheep Society Yearbook 2013  

Yearbook of Suffolk Society Netherlands. With information from the Society and members advertisements.

Dutch Suffolk Sheep Society Yearbook 2013  

Yearbook of Suffolk Society Netherlands. With information from the Society and members advertisements.

Advertisement