Page 1

PhotoShot ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2553 www.photoshotmag.com

Ayutthaya Liquid Magic Infrared Effect Action Gallery by Kronsiri

PhotoShot

12233


Content Zone 3

From the Editor

4

New Camera

5

Indoor Shoot it now

6

Outdoor Travel

8

Photo Technique

9

Action Gallerry by KronSiri

14

2 l PhotoShot

Canon EOS 550D

Liquid Magic สร้างสรรค์ภาพถ่าย อันมหัศจรรย์ในบ้านคุณ

Out there Ayutthaya: Chaiyawattanaram Temple

Infrared Landscape Effect

Photo Trip & Trick

9 Technique เทคนิคถ่ายภาพให้ชัด


Editor’s Note

ภาพถ่ายมีความสำาคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการ บันทึกเรื่องราวและเล่าเรื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน ทำาให้เราได้เห็น และศึกษาเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างมากมาย จึงเป็น ธรรมดาที่สิ่งใหม่ๆ คุณสมบัติสมบูรณ์พร้อมจะเกิดตามมา ด้าน เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพเองก็เป็นหนึ่งในนั้น กล้องคอมแพค กล้อง D-SLR เจงๆ หลายตัวถูกพัฒนาขึ้นมาตอบสนองความ ต้องการของนักถ่ายภาพ และผู้ที่สนในด้านนี้มากขึ้น มีหลาย ค่ายที่คิดค้นผลิตกล้องถ่ายภาพที่มีคุณสมบัติหลากหลายและ มีคุณภาพดีขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานมากมาย ซึ่งก็ตรงกับความ ต้องการของแต่ละคนทีต่ า่ งกันไป ทัง้ ค่าย canon Nikon Fujifilm Sony Olympus Panasonic Pentax Casio Ricoh หรือแม้แต่ Samsung เองก็ตาม ซึ่งแต่ละค่ายก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป แล้ว แต่ว่าใครจะเลือกใช้ของค่ายไหนกันเลยค่ะ การถ่ายรูปมีอะไรหลายอย่างมากกว่าที่คุณคิด ไม่ใช่ แค่เพียงมีกล้องแพงๆ แล้วใช้โหมดออโต้ถ่ายแล้วภาพจะออก มาสวยได้ดั่งใจ ไม่อย่างนั้นใครๆก็คงเป็นนักถ่ายภาพกันได้หมด ไปแล้ว จริงมั้ยคะ สำาหรับฉบับนี้ PhotoShot Magazine ก็ เทคนิคการถ่ายภาพที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ ทั้งเรื่องการถ่าย ภาพให้คมชัดสวยงาม การจับภาพหยดนéÓ และการสร้างสรรค ภาพถ่ายอินฟราเรด นอกจากนัน้ ฉบับนีเ้ รายังพาคุณไปตะลุยแดน อารยธรรมเก่าแก่อย่างอยุธยากันอีกด้วยนะคะ และทีส่ าำ คัญเรายัง มีภาพมนต์เสน่ห์ของหยดนำา้สวยๆ มาฝากด้วยค่ะ กรณ์แก้ว ช้างศิริ KRONKAEW CHANGSIRI kaew_kronsiri@hotmail.com

Wat Chaiyawattanaram ÇÑ´äªÂÇѲ¹ÒÃÒÁ ¨.ÍÂظÂÒ

3 l PhotoShot


NEW CAMERA

Canon EOS 550D

เติมเต็มการถ่ายภาพให้สมบูรณ์แบบด้วยกล้องดิจิทัล Canon EOS 550D น้องใหม่ล่าสุดจากตระกูล EOS คุณภาพยอดเยี่ยมที่เพียบพร้อม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งการถ่ายภาพนิ่งความละเอียดสูงถึง 18 ล้านพิกเซล และการบันทึกวิดีโอคุณภาพสูง Full HD ที่มาพร้อมจอมอนิเตอร์ขนาด 3 นิ้ว ความละเอียด 1,040,000 พิกเซล และ EOS 550D ยังสามารถคว้ารางวัล Best DSLR Advance จาก TIPA Awards 2010 ซึ่งเป็นสิ่งการันตีถึง ความเป็นที่สุดของกล้อง DSLR ในระดับเดียวกัน • เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด APS-C ความละเอียด 18 ล้านพิกเซล • หน่วยประมวลผลภาพอัจฉริยะ DIGIC 4 • จุดโฟกัสอัตโนมัติ 9 จุด • ระบบวัดแสงแบบแบ่ง 63 โซน • ความไวแสงสูงสุด ISO12800 • ระบบออโต้โฟกัสแบบ Live Face Detection • บันทึกภาพวิดีโอคุณภาพ Full HD (1920x1080) • ใหม่ฟังก์ชั่น Movie Crop • ถ่ายภาพ ต่อเนื่องความเร็ว 3.7 เฟรมต่อวินาที • จอมอนิเตอร์ 3 นิ้ว ความละเอียด 1.04 ล้านพิกเซล • ระบบ Auto Lighting Optimizer • ระบบควบคุมแบบ Quick Control Screen 4 l PhotoShot


INDOOR SHOOT IT NOW

สร‡างสรรคภาพถ‹ายอันมหัศจรรยในบŒานคุณ

Liquid Magic

เรอง/ภาพ: Kronkaew

การถ่ายภาพหยดน้ำานั้นคุณต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการ จับภาพแต่ละครั้ง คุณต้องไวและเร็วพอ ที่สำาคัญคุณต้องจับจังหวะให้ถูก ด้วย เพราะไม่อย่างนั้นคุณจะได้ภาพเปล่าๆ มาแทน ที่สำาคัญอีกอย่างในการถ่ายภาพหยดน้ำาคือ การจัดเเสงเพื่อให้ ได้ภาพที่ทรงพลัง มีประกาย คุณควรเปิดค่ารูรับแสงที่สูงที่สุดและจำาเป็น ต้องใช้แฟลชเข้ามาช่วย ควรส่องแฟลชเข้าทางด้านข้างของแก้วเพื่อความ เป็นประกาย หรือถ้าคุณไม่ต้องการให้เห็นพื้นหลังมากเกิน คุณอาจไม่ ส่องแฟลชไปที่วัตถุตรงๆ แต่ตั้งแฟลชเงยขึ้นไว้ทมุมี่ 45 องศา แสงเฟล ชจะตกกระทบลงมาที่หยดน้ำาได้พอดี วิธีนี้นอกจากจะทำาให้หยดน้ำาเป็น ประกายแล้วพื้นหลังของคุณก็จะกลายเป็นสีดำา ทำาให้ัตัววัตถุเด่นขึ้นมา อย่างชัดเจนอีกด้วย

ทุกอยางขึ้นอยูกับเวลา... คุณต้องใช้ความพยายาม และสมาธิทจี่ ะบันทึกการกระเเทกของ หยดน้าำ ทีส่ มบูรณ์แบบ จังหวะในการกดชัตเตอร์ ภาพทีไ่ ด้ออกมาจะไม่ซา้ำ กันเลย เพราะตัวแบบจะเปลี่ยนรูปร่างไปทุกๆ เสี้ยววินาที! คุณจึงควรตัง้ กล้องของคุณไว้ทโี่ หมดต่อเนือ่ ง ซึง่ จะให้คณ ุ สามารถยิงภาพ ต่อเนื่องได้ด้วยความรวดเร็ว และจะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำาเร็จของ คุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใ่ส่สีเข้าไปในน้ำา หรือใช้น้ำานมแทนก็ได้ ซึ่งจะทำาให้ภาพของคุณสวย เกมากยิ่งขึ้น Note: เวลาโฟกัสให้ใช้ Manual focus ควรตั้งค่ารูรับแสงสูงๆ เพื่อ ให้เกิดประกาย และใช้สปีดชัตเตอร์สงู เพือ่ หยุดการเคลือ่ นไหว ในขณะเดียวกัน ก็ต้องให้แสงมีปริมาณมากพอสำาหรับการบันทึกภาพ

5 l PhotoShot


Out there... Travel

Wat Chaiwattanaram...

AYUT THAYA

ÇÑ´äªÂÇѲ¹ÒÃÒÁ໚¹ÇÑ´ÊÓ¤ÑÞÇÑ´Ë¹Ö§è ¢Í§ÍÂظÂÒ ·ÕèÁÕʶһ˜µÂ¡ÃÃÁ¡Òá‹ÍÊÌҧäÁ‹àËÁ×͹ÇÑ´ã´æ áÅÐã¹»˜¨¨ØºÑ¹ËÅѧ¨Ò¡ä´ŒÃѺ¡ÒúÙóЫ‹ÍÁá«Á ¨Ò¡¡ÃÁÈÔŻҡà ¨Ö§·ÓãËŒÂѧ¤§ÊÒÁÒöÁͧàËç¹ à¤ŒÒáË‹§¤ÇÒÁÂÔè§ãËÞ‹ÊǧÒÁµÃСÒÃµÒ «Öè§¼ÙŒä» àÂ×͹ŌǹäÁ‹¤ÇþÅÒ´ªÁÍ‹ҧÂÔè§

วัดนี้ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านปอม อ.พระนครศรีอยุธยา ริม แม่น้ำาเจ้าพระยาทางฝังตะวันตกของเกาะเมือง บางครั้ง เราเรียกวัดนี้ว่า“วัดไชยยาราม” หรือ“วัดไชยชนะทาราม” ซึ่งครั้งอดีตเคยเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา สร้าง ขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเพื่อ อุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา แต่มีข้อสันนิษฐาน ว่ า วั ด นี้ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์ แ ห่ ง ชั ย ชนะเหนื อ กรุ ง ละแวก(พนมเปญ) โดยจำาลองแบบมาจากปราสาทนครวัด สิง่ ทีน่ า่ สนใจในวัดได้แก่ พระปรางค์ศรีรตั นมหาธาตุ เป็นปรางค์ประธานของวัดตัง้ อยูบ่ นฐานสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั และ ที่มุมฐานมีปรางค์ทิศประจำาอยู่ทั้งสี่ทิศ การเดินทางมุง่ สูว่ ดั ไชยวัฒนารามสามารถใช้เส้นทาง ได้หลายเส้นทางทัง้ ทางเรือ ซึง่ ท่านอาจเช่าเหมาเรือหางยาว จากบริเวณหลังลานจอดรถฝังตรงข้ามพระราชวังจันทร เกษมด้านตะวันออกของเกาะเมือง ล่องไปตามลำาน้ำาปาสัก 6 l PhotoShot


OUTDOOR & TRAVEL

เรื่อง: Kronkaew ภาพ: Teerayut

ลงไปทางใต้ผ่านวิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วัด พนัญเชิงวรวิหาร วัดพุทไธศวรรย์ โบสถ์โปรตุเกส วัดไชย วัฒนาราม วัดกษัตราธิรา ชวรวิหาร และเจดีย์พระศรีสุริ โยทัยอันสง่างามอีกด้วย ซึง่ ทำ�ให้การเดินทางครัง้ นีม้ รี สชาติ ไปอีกแบบหนึง่ โดยเฉพาะเวลาพลบค่�ำ จะเห็นภาพบริเวณวัด ไชยวัฒนารามงดงามอย่างมาก ส่วนการเดินทางทางรถยนต์ สามารถใช้เส้นทางเดียวกับวัดกษัตราธิราช แต่พอข้ามผ่าน สะพานวัดกษัตราธิราชให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไปเรื่อยๆ ก็จะ เห็นวัดไชยวัฒนารามตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านหน้า ถ้าใครสนใจวัดนีก้ เ็ ปิดให้เข้าชมทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.30– 16.30 น. ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท และตั้งแต่เวลา 19.30 น. - 21.00 น. จะมีการส่องไฟ ชมโบราณสถานด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

7 l PhotoShot


PHOTO TECHNIQUE

Infrared Landscape เรื่อง: Kronkaew ภาพ: Teerayut-

คุณคงเคยเห็นภาพเเบบนีม้ าบ้าง ภาพถ่ายสถานทีท่ สี่ สี นั ดูแปลกตา ใบไม้ขาวโพลน ฟุง ๆสนามหญ้าเขียวๆ ก็ขาวโพลนเหมือนมีหมิ ะปกคลุม นัน่ ก็คอื การถ่ายภาพอินฟราเรด ค่ะ การถ่ายภาพอินฟาเรดด้วยกล้องดิจติ อล เป็นวิธที งี่ า่ ยและประหยัดทีส่ ดุ หลังจากนัน้ เมื่อได้ภาพแล้วจึงนำาไปปรับสีในโปรแกรม Photo shop ซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเลย หรืออีก วิธีที่ง่ายๆ คือการสวมฟิลเตอร์อินฟราเรดไว้ที่หน้าเลนส์ เปิดรูปที่ต้องการขึ้นมา ซึ่งคุณควรเลือกภาพที่มีสีเขียวเยอะๆ จะเห็นผลดีกว่า จากนั้นเลือก Image >> Adjustments >> Black s White หรือ (Alt+Shift+Ctrl+B) ส่วนตรง Preset ให้เลือกเป็น Infrared ค่ะ Note: ภาพอินฟาเรดที่ดี น่าสนใจนั้น ต้องเป็นภาพที่มีความเปรียบต่างของแสงสูงๆ โดยถ่าย กลางแจ้ง วันทีอ่ี ากาศแจ่มใส มีแดดค่อนข้างแรง หากถ่ายภาพในวันทีฟ่ า หม่นมีเมฆเยอะ โทนหรือน้ำาหนักสีของภาพที่ถ่ายได้จะมีความเปรียบต่าง (contrast) ต่่ำา 8 l PhotoShot


Gal l ery ACTION ACTION Gallery by KronSiri

by KronSiri

HALL OF FRAME


1. Canon EOS 500D 1/200 sec F/5 ISO 200 100 mm 2. Canon EOS 500D 1/200 sec F/4 ISO 200 55 mm 3. Canon EOS 500D 1/200 sec F/4.5 ISO 200 48 mm 4. Canon EOS 500D 1/200 sec F/5 ISO 200 62 mm 5. Canon EOS 500D 1/200 sec F/6 ISO 200 88 mm


3

4

5

1

2


PHOTO TECHNIQUE

1 1. Canon EOS 500D 1/200 sec F/13 ISO 200 39 mm Flash 2. Canon EOS 500D 1/200 sec F/13 ISO 200 55 mm Flash

2

3

3. Canon EOS 500D 1/200 sec F/13 ISO 200 55 mm Flash 4. Canon EOS 500D 1/200 sec F/13 ISO 200 42 mm Flash 5. Canon EOS 500D 1/200 sec F/13 ISO 200 55 mm Flash

12 l PhotoShot

5

4


Magic Liquid Liquid Magic


PHOTO TRIP & TRICK

9 TECHNIQUE à·¤¹Ô¤¶‹ÒÂÀÒ¾ãËŒªÑ´

เรื่อง/ภาพ: Kronkaew ปัญหาเบือ้ งต้นทีค่ ณ ุ พบเจอบ่อยๆ ในการถ่ายรูปคงหนีไม่พน้ เรือ่ ง การถ่ายรูปไม่ชดั ทัง้ ๆ ทีต่ อนดูรปู บนจอ LCD ก็ดชู ดั ดี แต่พอส่งรูปไปอัด ขยายหรือนำามาขยายรูปดูบนจอคอมรูปกลับไม่ชดั เสียอย่างนัน้ แล้วทำาไม อีกหลายๆ คนจึงถ่ายภาพออกมาได้คมชัด เขาทำากันอย่างไร วันนีเ้ รามีวธิ ี ถ่ายรูปให้คมชัดมาฝากทุกคนกันค่ะ ซึง่ เป็นวิธที ไ่ี ม่ยกุ ยากซับซ้อนอะไรเลย

วิธีที่ 1 กดชัตเตอรใหนิ่มนวลเวลาถายภาพ คุณต้องกดชัตเตอร์ให้นิ่มนวลเวลาถ่ายภาพ หลายครั้งที่การ กดชัตเตอร์ด้วยความรวดเร็วหรือหนักเกินไปจะทำาให้กล้องไหวได้ง่าย ซึ่ง ทำาให้ภาพถ่ายขาดความคมชัดหรือเบลอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับกล้อง คอมแพคทีข่ นาดเล็กและเบา ด้วยเหตุนกี้ ล้องในระดับโปรส่วนใหญ่จงึ มีนาำ ้ หนักทีค่ อ่ นมาก เพราะนำาห้ นักของกล้องทำาให้การกดชัตเตอร์มคี วามเสถียร มากกว่า ซึ่งจะทำาให้ได้ภาพที่คมชัดกว่าในการใช้งาน วิธีที่ 2 โฟกัสใหชัดกอนกดชัตเตอร ปัญหาถ่ายรูปไม่ชัดส่วนใหญ่เกิดจากการโฟกัสไม่ชัด ดังนั้นคุณ ต้องโฟกัสให้ชัดก่อนกดชัตเตอร์ ถ้าคุณโฟกัสภาพด้วยมือต้องระลึกเสมอ ว่าต้องปรับระยะชัดให้ดีเสียก่อน แต่ถ้าเป็นระบบออโต้โฟกัสสิ่งที่คุณต้อง จับจุดโฟกัสให้ได้ เมือ่ กล้องจับโฟกัสได้แล้วจะมีจะมีสญ ั ญาณเตือนเป็นการ ยืนยันโฟกัสค่ะ เช่นจุดเขียวในแถบข้อมูลของช่องมองภาพ หรือเสียงกระ พริบ เมื่อคุณกดชัตเตอร์จะทำาให้ได้ภาพที่คมชัดแน่นอนค่ะ

วิธีที่ 7 วัตถุมีความเปรียบตางสูง เลือกถ่ายภาพวัตถุทมี่ คี วามเปรียบต่างมากๆ ซึง่ จะทำาให้ภาพถ่าย มี ค วามคมชั ดทีด่ ี เพราะความเปรียบต่างหรือContrast นัน้ จะทำาให้ภาพมี วิธีที่ 3 เลือกความไวชัตเตอรใหสูง คุณอาจเลือกความไวชัตเตอร์ให้สงู ขึน้ เพือ่ ปองกันการสัน่ ไหวของ ความตัดกันในด้านของโทนภาพ หรือสีสนั ของภาพทีช่ ดั เจนขึน้ ทำาให้ภาพ กล้อง ถ้าความเร็วชัตเตอร์ตาำ เ่ กินไป ภาพทีถ่ า่ ยออกมาจะไหว แก้ได้ไม่ยากเลย ดูมีความคมชัดมากขึ้นค่ะ ค่ะ แค่คณ ุ ต้องถือกล้องให้มน่ั คง กดชัตเตอร์ให้นมุ่ นวลขึน้ และเลือกความไว วิธีที่ 8 ถายภาพวัตถุที่มีรายละเอียดมาก ชัตเตอร์สงู ขึน้ เพือ่ ลดการสัน่ ไหว เพียงเท่านีภ้ าพของคุณก็จะคมชัดขึน้ แล้วค่ะ อีกวิธีที่จะทำาให้ภาพของคุณดูคมชดขั้น ง่ายๆ เลยคือเลือกถ่าย ภาพวัตถุทมี่ รี ายละเอียดมากขึน้ ภาพวัตถุทมี่ รี ายละเอียดมากเปรียบเทียบ วิธีที่ 4 การใชขาตั้งกลอง หลายครัง้ ทีก่ ารถ่ายภาพจำาเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ตÓ่ ในการ กับวัตถุที่มีรายละเอียดน้อยกว่า เมื่อดูจะทำาให้เรารู้สึกว่าภาพมีความคม ถ่ายภาพ โดยเฉพาะในที่ที่มีแสงน้อยจะทำาให้ภาพสั่นไหวได้ง่าย และการ ชัดที่ดีกว่า ทั้งที่ความจริงแล้วความคมชัดนั้นเท่ากัน แต่ที่เห็นต่างกันก็คือ ถือกล้องไม่นงิ่ ก็เป็นอีกหนึง่ สาเหตุเช่นกัน ดังนัน้ คุณควรใช้ขาตัง้ กล้องช่วย ความรูส้ กึ ดังนัน้ อาจจะสร้างสรรค์ภาพให้คมชัดขึน้ ด้วยวิธนี กี้ ไ็ ด้เช่นกันค่ะ ปองกันการสั่นไหวของกล้อง ซึ่งจะทำาให้คุณได้ภาพที่คมชัดมากขึ้นค่ะ

วิธีที่ 5 รูรับแสงแคบเพิ่มความชัดลึก เมือ่ คุณเลือกรูรบั แสงแคบขึน้ จะเพิม่ ความชัดลึกให้กบั ภาพของคุณ ทำาให้วตั ถุมคี วามชัดลึกเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ถ้าการโฟกัสภาพคลาดเคลือ่ นเล็กน้อย การควบคุมภาพให้มคี วามชัดลึกก็จะช่วยให้วตั ถุยงั มีความคมชัดอยู่ การถ่าย ภาพทีม่ คี วามชัดลึกสูงนัน้ ทำาให้เวลามองภาพจะเสมือนมีความชัดมากขึน้ ค่ะ วิธีที่ 6 เลือกถายภาพเวลาที่กระแสลมสงบ ถ้าคุณจะถ่ายภาพวัตถุทบ่ี างเบาหรือวิวทิวทัศน์ทม่ี กี ง่ิ ไม้ใบหญ้า คุณควรระลึกไว้เสมอว่า กระแสลมที่แรงนั้นทำาให้วัตถุท่ีคุณกำาลังจะถ่าย เคลื่อนไหวได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ตÓè จะ ยิง่ ทำาให้วตั ถุมกี ารสัน่ ไหวด้วยแรงลมมากขึน้ ไปอีก ซึง่ จะทำาให้วตั ถุขาดความ คมชัด ดังนัน้ ควรรอเวลาให้ลมสงบก่อนจึงค่อยกดชัตเตอร์จะเป็นการลดการ ไหวได้อกี ทางหนèงÖ แล้วภาพคุณก็จะออกมาคมชัดอย่างทีค่ ณ ุ ต้องการค่ะ 14 l PhotoShot

วิธีที่ 9 ทิศทางแสงจะทําใหภาพถายมีมิติมากขึ้น ถ้าวัตถุที่เราถ่ายมีมิติก็จะทำาให้ภาพดูมีความคมชัดมากขึ้นไปด้ วย ซึง่ ทิศทางของแสงจะเป็นสิง่ หนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ภาพมีมติ ิ การตกกระทบของ แสงแต่ละด้านจะทำาให้ทิศทางของเงาที่ได้แตกต่างกัน ถ้าให้ดี็คงเป็นเงาที่ เกิดจากแสงด้านข้างซึง่ จะช่วยเพิม่ มิตแิ ละความคมชัดให้กบั วัตถุทเี่ ราถ่าย มากขึ้น


SILPAKORN

UNIVERSITY

ADS _ICT

Comm’ Arts Communication Arts

ICT: SU

Information and Communication Technology

¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·ÈáÅСÒÃÊ×èÍÊÒà ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡÃ


PHOTO SHOT MAGAZINE

COVER _BACK

DESIGN BY KRONKAEW CHANGSIRI 13510281

PhotoShot Magazine [PSM]  

PhotoShot Magazine [PSM] by kronkaew

PhotoShot Magazine [PSM]  

PhotoShot Magazine [PSM] by kronkaew

Advertisement