Page 1

หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ปีีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันจันทร์์ที่ 21-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ราคา 10 บาท

ยลงานศิลป์ “พระสุเมรุเอนกาย”

รถไฟสายสีแดง บางซือ่ -ตลง่ิ ชัน ทันใชป้ ี 2555 สังคม...หน้า 2

น้�ำ ลดตอผุด สีพ่ ระยาช้�ำ !

วอนรัฐแกไ้ ข..

เลี้ยงกระตาย ‘แกช้ ง’ ่ หรือ‘ทุกขลาภ’กองโต? ์

สิ่งเเวดล้อม...หน้า 7

บทความพิเศษ..หน้า 5


• 2 สังคม/Socail

สังคม/Socail

นำ�เ้ น่า นำ�เ้ สีย ปัญหามลพิษ อากาศ เสีย ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบันนี้ คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเป็นผล พวงมาจากปีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ธรรมชาติที่สะอาด สวยงาม คอยหล่อลี้ยง และสร้างประโยชน์ให้โลกเราถูกรุกราน ถูกทำ�ลาย มาเรื่อยๆ ตั้งแต่อดีตแล้วที่ถูกพวกเรานำ�มาใช้ ประโยชน์อย่างสูงโดยไม่คำ�นึงถึงผลในระยะยาว และการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น นอกจากจะนึกถึงแต่ ความสะดวกสบาย และผลประโยชน์ ข องตั ว เท่านั้น เมื่อหลายคนมีความต้องการที่ไม่จำ�กัด ก็ ต้ อ งขวนขวายหามาซึ่ ง การตอบสนองความ ต้องการเหล่านั้น แต่คงลืมไปว่าทรัพยากร และ ธรรมชาตินั้นมีจำ�กัด! หมดแล้วก็หมดเลย หรือใช้ เวลานานกว่าทีจ่ ะสามารถฟืน้ ตัวกลับมาเป็นอย่าง เดิมได้ เมื่อหลายคน หลายมือ และหลายความ ต้องการมารวมกัน ก็เท่ากลับเป็นการสูญเสีย มหาศาล และกลายเป็นอย่างทีเ่ ราเห็นกันทุกวันนี้ ธรรมชาติถูกทำ�ลายจนยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมา เป็นเหมือนเดิม

ผลจากฝีมือเรา เราสรา้ ง เราทำ�ลาย

‘ธรรมชาติท�ำ ลายง่าย แต่ฟนื้ ฟูยากยิง่ กว่า’ ตอนนีเ้ ราก็คงต้องทนรับกรรมทีเ่ ป็นผลพวง มาจากการกระทำ�ของเราเหล่ามนุษย์ผู้มีความรู้ ผู้กระหายความต้องการไม่รู้จบต่อไป เมื่อมีคนทำ�ลาย ก็ย่อมต้องมีคนฟื้นฟูเป็น ธรรมดา คำ�ถามคือ ใครล่ะที่จะเป็นผู้ฟื้นฟู...? ใครล่ะที่จะแก้ไขสิ่งที่ถูกทำ�ลาย ให้กลับ มาเป็นเหมือนเก่า...? ก็ต้องเป็นพวกเรากันเองนี่แหละที่จะช่วย รักษา อนุรกั ษ์ไว้ และอีกผูห้ นึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญและ จำ�เป็นมากที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบ ฟื้นฟู ดูแล ในเรื่องนี้ ก็คือ ‘รัฐ’ อีกเช่นเคย

รัฐต้องเข้ามาแก้ไข สอดส่อง ดูแลอย่าง จริงจัง มีแบบแผนชัดเจน จะมามัวมาทำ�ยึกยัก ชักช้า แล้วปล่อยให้ธรรมชาติเสื่อมโทรม ถูก รุกรานทำ�ลาย ไร้การเหลียวแล เช่นนี้ต่อไปไม่ได้ นอกจากจะเข้ามาแก้ไขแล้ว ทีส่ �ำ คัญยังต้อง ทำ�ให้ “สำ�เร็จ” ด้วย ไม่ใช่ว่าคิดโครงการขึ้นมา แล้วทำ�แค่ในระยะแรกเท่านัน้ หลังจากนัน้ ก็ปล่อย ปละละเลย ยืดเยื้อ ค้างคา แต่ละโครงการที่คิด ขึ้นมาเมื่อเริ่มทำ�แล้วต้องทำ�ให้ต่อเนื่อง และสาน ต่อจนเห็นผล บรรลุเป้าหมายนำ�ไปสูผ่ ลสำ�เร็จด้วย อย่างในกรณีแม่น�ำ เ้ จ้าพระยาทีน่ อกจากนำ�้ จะเสียแล้ว ขยะยังลอยให้เห็นเต็มไปหมด นีก่ ฝ็ มี อื มนุษย์

ทั้งฝ่ายประชาชน ฝ่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน ลงแรงกาย แรงใจ หรือแรงเงิน สุดที่กำ�ลังความ สามารถ และตามแต่หน้าที่ความรับผิดชอบของ ตนที่จะทำ�ได้ให้เต็มที่ที่สุด ในการอนุรักษ์ดูแล รักษาทรัพยากรนำ�้ เพราะทุกคนทุกฝ่ายเป็นผูใ้ ช้ประโยชน์จาก ธรรมชาติ แต่สงิ่ ทีต่ อบแทนกลับสูธ่ รรมชาติ กลาย เป็ น ความเสื่ อ มโทรม จากนำ �้ มื อ ประชาชนผู้ ทำ�ลาย แมนำ�้เจ้าพระยาเปรียบเสมือนเส้นเลือด หลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนกรุงเทพฯและในอีก หลายๆจังหวัด ดังนั้นถ้าแม่น้ำ�เสียหาย ก็ย่อม หมายถึงวิถชี วี ติ ผูค้ นทัง้ หลายก็จะได้รบั ผลกระทบ และเสียหายตามไปด้วย คนรู้ จั ก แต่ ใช้ เ ท่ า นั้ น ไม่ ย อมดู แ ลรั ก ษา อนุรักษ์ให้มันคงอยู่ หนำ�ซำ�้ยังทำ�ลาย มักง่ายทิ้ง ขยะไม่เป็นที่เป็นทางอีก ถังขยะก็มีให้ใช้แต่กลับ ไม่มีปัญญาเพียงแค่จะทิ้งให้ลงถัง เราคงต้องรอดูกันต่อไปว่า ในระยะยาว รัฐจะแก้ปัญหาได้จริงมั้ย...

บรรณาธิการ

รถไฟสายสีแดงบางซือ่ -ตลง่ิ ชันทันใชป้ ี 2555 แว้นซ์แดงซ่งิ เจ้าถนน รวมพลแถบปิน ่ เกลา้ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. เวลาประมาณ 13.00 น. มอเตอร์ไซค์คัน

รมต.การคมนาคมคาดปี 2555 ปชช.ได้ ใช้ ร ถไฟสายสี แ ดง บางซื่อ-ตลิ่งชันแน่ ชี้สัญญา งานระบบไฟฟ้ า อยู่ ร ะหว่ า ง การเปิดประมูล ด้าน ร.ฟ.ท.นำ� รถดีเซลวิ่งให้บริการแทนไป ก่อน โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสี แดง) ช่วงบางซือ่ -ตลิง่ ชัน เป็นหนึง่ ในโครงการ ระบบขนส่งมวลชนและทางด่วนเชื่อมโยงฝั่ง พระนครและธนบุรีของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง จั ด ทำ � ขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาจราจรในเขต กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยเริ่ ม ดำ�เนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2552 ในวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 8,749 ล้าน บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,100 วัน ซึง่ คาดว่า งานก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเปิดให้บริการ แก่ประชาชนได้ในปี 2555 นี้ นายฮิม ศิรธิ นั ญาภรณ์ รองวิศวกรใหญ่

ด้านโครงการพิเศษ กล่าวว่า จากผลการ ศึ ก ษาความเหมาะสมและออกแบบราย ละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติมใน โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน คือ สถานีบางกรวย – กฟผ. และ สถานีพระราม 6 จะออกแบบเป็น สถานียกระดับโดยตั้งอยู่ระหว่างสถานีบาง ซ่อนและสถานีบางบำ�หรุ โดยเน้นให้มรี ปู แบบ สอดคล้องกับสถานีในโครงการรถไฟสายสี แดง และเน้นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีความสวยงาม ทันสมัย รวมทั้งจัดให้มีสิ่ง อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เช่น จุด เปลีย่ นถ่ายการเดินรถ ทางเดินเชือ่ มต่อ บันได เลื่ อ นและลิ ฟ ต์ ที่ จ ะอำ � นวยสะดวกแก่ ค น พิการหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2556 มีผใู้ ช้บริการทัง้ 2 สถานี ประมาณ 28,700 คน/เที่ยว/วัน นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การเชือ่ มสะพาน รถไฟข้ามแม่น้ำ�เจ้าพระยาฝั่งพระนคร-ฝั่ง ธนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบรถไฟ

เวลา

ชานเมือง (สายสีแดง) บางซื่อ-ตลิ่งชัน ที่ช่วย เติ ม เต็ ม โครงข่ า ยรถไฟสายสี แ ดงช่ ว งข้ า ม แม่ น้ำ � เจ้ า พระยาให้ ส มบู ร ณ์ เชื่ อ มต่ อ ฝั่ ง พระนคร (เขตบางซื่อ) และฝั่งธนบุรี (เขต บางพลัด และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี) โดย จะก่อสร้างเป็นสะพานรถไฟทางคู่ รองรับ ความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาเมือ่ วันที่ 21 ก.พ. 54 นายโสภณ ซารัมย์ ได้ออกมาชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า ในระหว่าง การดำ�เนินการสร้างนัน้ ได้มปี ญ ั หางานระบบ ไฟฟ้าเกิดขึน้ โดยสัญญางานระบบไฟฟ้ายังอยู่ ระหว่ า งการเปิ ด ประมู ล ดั ง นั้ น จึ ง มอบ นโยบายให้ ร.ฟ.ท.นำ � รถดี เซลที่ มี อ ยู่ ใ น ปัจจุบันวิ่งให้บริการไปก่อน ทั้งนี้ ตามกำ�หนดรถไฟสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-ตลิ่งชัน จะก่อสร้างเสร็จในปี 2555 และคาดว่ า หากรถไฟชานเมื อ งสายสี แ ดง ดำ�เนินการก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการ จะ ทำ � ให้ ป ระชาชนสามารถใช้ ร ะบบขนส่ ง มวลชนทางรางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทัว่ ถึงมากขึ้น

เราทุกคนมีธนาคารเหมือนกัน ธนาคารแห่งนี้ชื่อว่า “เวลา” มันเข้าบัญชีให้คุณทุกๆ 86,400 วินาที ทุกคืนมันจะถูกล้างบัญชี ถือว่าขาดทุนตาม จำ�นวนที่คุณพลาดโอกาสที่จะลงทุนในสิ่งดีๆ มันไม่สะดสมยอดคงเหลือ ไม่ให้เบิกเกินบัญชี ในแต่ละวัน จะเปิดบัญชีใหม่ให้คุณ ทุกค่ำ�คืน จะลบยอดคงเหลือของทั้งวันหมดออก ถ้าคุณเสียโอกาสที่จะให้ระหว่างวัน ผลขาดทุนเป็นของคุณ ไม่สามารถถอยหลังกลับไปได้ ไม่มีการถอนของ “วันพรุ่งนี้” มาใช้ได้ คุณต้องมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ด้วยยอดเงินฝากของวันนี้ ให้ลงทุนจากเงินฝากเหล่า นี้ เพื่อผลตอบแทนมาสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพ ความสุข และความสำ�เร็จ นาฬิกากำ�ลังเดิน ........... ทำ�วันนี้ให้ดีที่สุด.......

หนึง่ วิง่ ตรงมายังแถบป้ายรถเมล์บริเวณริมสะพานปิน่ เกล้า ทัง้ คน ขับและคนนัง่ ล้วนใส่เสือ้ สีแดง รถจอดนิง่ อยูบ่ ริเวณนัน้ สักพักหนึง่ ก่อนทีจ่ ะมีรถในลักษณะเดียวกันตามมาสมทบ และในเวลาต่อมา การจราจรก็เริ่มแน่นขึ้น พร้อมๆกับจำ�นวนมอเตอร์ไซค์และรถ กระบะจะพากันมารวมตัวในบริเวณโดยรอบป้ายรถเมล์ หลังจากการประกาศชุมนุมของ นปช. ส่งผลให้เหล่ากลุ่ม ผู้ชุมนุมที่เดินทางมาจากส่วนต่างๆของประเทศไทยเดินทางมา เพื่อเตรียมไปรวมตัวกันที่สะพานผ่านฟ้า ด้านบรรยากาศที่ สะพานผ่านฟ้า เริ่มมีกลุ่มเสื้อแดงทยอยเดินทางมารวมตัวกัน ตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อเตรียมพร้อมตั้งขบวนในเวลา 15.00 น. จาก นั้นจะเคลื่อนขบวนไปยังสี่แยกราชประสงค์ พร้อมรถติดเครื่อง ขยายเสียงและเวทีนำ�ขบวนแถวหน้า และในเวลา 19.00 น. จะมีการจุดเทียนแดงเพื่อรำ�ลึกถึง ผู้เสียชีวิต ก่อนจะแยกย้ายกันกลับในเวลา 20.00 น.

เรง่ ฟืน ้ ฟูทวั รเ์ รือไหวพ้ ระ 9 วัด นายสุธยี ์ สุภาพร กรรมการผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด ทรัพย์ธนนคร ผู้ประกอบกิจการเรือนำ�เที่ยวเจ้าพระยา เปิด เผยว่า หากสถานการณ์การเมืองปีนี้ไม่มีปัญหา จำ�นวนนัก ท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางล่องแม่น�้ำ เจ้าพระยาไหว้พระ 9 วัด น่าจะ เพิม่ มากแน่นอน เนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมาต้องหยุดบริการล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด นานถึง 6-7 เดือน เพราะประสบปัญหา สถานการณ์การเมืองวุ่นวาย ปริมาณน้ำ�ในแม่น้ำ�เจ้าพระยา สูงมากและน้ำ�ท่วม ซึ่งเป็นอุปสรรคทำ�ให้ลูกค้าเดินทางมาใช้ บริการน้อย อย่างไรก็ตามการไหว้พระ 9 วัดนี้ ยังคงได้รับความ นิยมอย่างต่อเนือ่ งในสังคมไทย ซึง่ ถือเป็นการสร้างรายได้ให้ กับประเทศได้ดีอีกช่องทางหนึ่ง ดังนั้นทุกฝ่ายจึงควรเร่ง ทบทวนแผนฟืน้ ฟู และให้การสนับสนุนในโปรแกรมการไหว้ พระ 9 วัดนี้

เกษสุดา บูรณศักดิ์สถิตย์

เสาวรักษ์ กองสารศรี

ชุมชนริมคลอง บางพลัด

3 โปรเจก๊ ตย์ กั ษ์ ทำ � สะพานข้ า ม แมน ่ �้ำ เจา้ พระยา

กทม. เดินหน้า 3 โปรเจ็กต์ยกั ษ์ สะพานข้ามแม่น�ำ้ เจ้ า พระยา สะพานบริ เวณถนนราชวงศ์ - ถนน ท่าดินแดง /ถนนลาดหญ้า-ถนนมหาพฤฒาราม/ ถนนจันทน์-ถนนเจริญนคร ชีแ้ ก้ปญ ั หาการจราจร คับคั่ง ย้ำ�ยังขาดแคลนสาธารณูปโภค แจงงบ มหาศาล ทบทวนตะเวนคืนทีด่ นิ

นายจุ ม พล สำ � เภาพล ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก การโยธา กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในปีพ.ศ. 2553 ได้มีการวางโครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้เจ้าพระยา เพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง เพื่อลดปัญหา การจราจรติดขัด ซึ่งได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณถนน ราชวงศ์-ถนนท่าดินแดง บริเวณถนนลาดหญ้า-ถนนมหาพฤฒาราม และโครงการก่อสร้างสะพานบริเวณถนนจันทน์-ถนนเจริญนคร ทั้งนี้ ได้กำ�หนดไว้ในขนาด 6–8 ช่องจราจร โดยทั้ง 3 โครงการใหมนี้่ จะ ดำ�เนินการต่อจากสะพานข้ามแม่น�ำ ้เจ้าพระยาบริเวณเกียกกายซึ่งอยู่ ในกลุ่มแผนงานเดียวกัน       สำ�หรับ โครงการทั้ง 3 แห่งนี้ แต่ละโครงการจะใช้งบประมาณ เฉลี่ย 2,000- 3,000 ล้านบาท เพราะนอกจากงานก่อสร้างตัวสะพาน ที่ใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทแล้ว ยังต้องมีการสร้างถนนเชื่อมต่อ ด้วยทางขึน้ -ลงด้วย ทัง้ นีจ้ ะทำ�ให้กระทบต่อประชาชนให้นอ้ ยทีส่ ดุ โดย จะเน้นก่อสร้างตัวสะพานข้ามแม่นำ�้เจ้าพระยา และใช้แนวถนนเดิม เป็นหลักซึ่งอาจจะขยายเขตทางเพิ่มจากเดิม 4 ช่องจราจรเป็น 6-8 ช่องจราจร หรือหากถนนเดิมมีความกว้างแล้ว อาจจะไม่จำ�เป็นต้อง ขยายเขตทางเพิ่มก็เป็นได้ อย่ า งไรก็ ดี ทุ ก ฝ่ า ยต่ า งมองว่ า มี ค วามจำ � เป็ น และเหมาะสม เนือ่ งจากพืน้ ทีย่ า่ นฝัง่ ธนยังขาดแคลนสาธารณูปโภคค่อนข้างมาก ทีจ่ ะ ใช้สัญจรเชื่อมมายังฝั่งพระนคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดแนวมีแม่นำ�้ เจ้าพระยาคั่นกลาง ซึ่งมีความยาวเกือบ 100 กิโลเมตร แต่กลับมี สะพานข้ามแม่น�ำ เ้ จ้าพระยารองรับเพียง 5-6 สะพานในเขตพืน้ ที่ กทม. จากทั้งหมด 11 สะพาน เมื่อรวมจังหวัดในปริมณฑล ซึ่งในแต่ละวัน ต้องใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานหลายชั่วโมง จากการสำ�รวจเบื้องต้นพบว่า ปริมาณจราจรผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณฝั่งธนที่เชื่อมกับฝั่งพระนคร มีปริมาณมากถึง 1,500,000 คัน ต่อวัน และแนวโน้มในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว แต่ ปั จ จุ บั น สะพานดั ง กล่ า วสามารถรองรั บ ปริ ม าณจราจรได้ เ พี ย ง 800,000-900,000 คันต่อวันเท่านัน้ ส่งผลให้มปี ริมาณจราจรหนาแน่น

ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน จึงต้องการเร่งสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้เจ้าพระยา เพิม่ เติมอย่างโดยเร็วทีส่ ดุ เพราะหากล่าช้าจะทำ�ให้กทม. และพืน้ ทีโ่ ดย รอบมีผลกระทบมากขึ้นจากปัญหาจราจรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สำ�หรับสะพานข้ามแม่นำ�้เจ้าพระยาบริเวณ ท่านำ�้ราชวงศ์ท่าดินแดง มีจดุ เริม่ ต้นโครงการบนถนนราชวงศ์ บริเวณบรรจบกับถนน ทรงวาดข้ามแม่น�ำ เ้ จ้าพระยาไปลงตามแนวถนนท่าดินแดง โดยมีขนาด 4-6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 450 เมตร มูลค่าประมาณ 1,0002,000 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องมีค่าชดเชยเพื่อการเวนคืนอีกประมาณ 100 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์ของการสร้างสะพานแห่งนีเ้ พือ่ ช่วยแบ่งเบา ภาระการจราจรบริเวณพื้นที่ส่วนกลางจากสะพานพุทธและสะพาน พระปกเกล้า ด้านโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแมนำ�้เจ้าพระยาบริเวณถนน จันทน์-ถนนเจริญนคร  ได้กำ�หนดขนาดไว้ใน 4-6 ช่องจราจร มูลค่า ประมาณ 3,260 ล้านบาท ประกอบกับมีค่าชดเชยเพื่อการเวนคืนอีก 1,500 ล้านบาท  โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณถนนเจริญกรุง บริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ข้ามแม่นำ�้เจ้าพระยาไปตาม แนวถนนเจริญนครจนไปบรรจบถนนราษฎร์บูรณะ สำ�หรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�ำ เ้ จ้าพระยาบริเวณลาด หญ้า-มหาพฤฒาราม จะมีจดุ เริม่ ต้นบริเวณถนนมหาพฤฒารามไปตาม แนวคลองผดุงกรุงเกษมข้ามแม่น�ำ เ้ จ้าพระยาไปตามแนวถนนลาดหญ้า จนบรรจบทางแยกคลองสาน มีขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 210 เมตร มูลค่าประมาณ 2,400 ล้านบาท รวมทัง้ ค่าชดเชยเพือ่ การเวนคืน กว่า 800 ล้านบาท ทั้งนี้ในปีงบประมาณ2554 (ตุลาคม 2553-กันยายน 2554) กทม. ได้มีการว่าจ้างบริษัท เอฟซีลอน จำ�กัด ในวงเงินกว่า 100 ล้าน บาท เพื่อศึกษาด้านความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างสะพานข้าม แม่น�ำ เ้ จ้าพระยาทัง้ 3 แห่งนี้ โดยจะต้องเร่งทำ�การศึกษาอย่างละเอียด เพราะการลงทุนในครัง้ นีต้ อ้ งใช้งบในจำ�นวนทีม่ ากมายมหาศาล อีกทัง้ ยังต้องทบทวนในเรือ่ งของการเวนคืนทีด่ นิ ให้ดดี ว้ ย เพราะจะต้องมีการ เวนคืนที่ดินจากประชาชนในบริเวณเป็นจำ�นวนมาก

ชาวทา่ ดินแดงลา่ ชือ่ คา้ นสรา้ งสะพานขา้ มเจา้ พระยา

ภายหลังจากที่มีการวางสามโปรเจ๊กต์ยักษ์ทำ�สะพานข้าม แม่น้ำ�เจ้าพระยา ตลาดท่าดินแดงจึงเป็นจุดที่เปิดโต๊ะรวบรวม รายชื่อชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ� เจ้าพระยา จากถนนราชวงศ์มาลงทีทา่ ดินแดง ซึง่ ล่าสุดได้รวบรวม รายชื่อชาวชุมชนได้กว่า 1,000 รายชื่อแล้ว นอกจากนี้ยังมีการขึ้น ป้ายคัดค้านว่าไม่ต้องการสะพานด้วย โดยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของ

3•

บริเวณตึกแถวชุมชนท่าดินแดงบอกว่า ทำ�มาหากินและอาศัยอยู่ บริเวณนี้มากว่า 50 ปีแล้ว ชาวบ้านได้ช่วยกันดูเเลอนุรักษ์สภาพ แวดล้อม การก่อสร้างสะพานจะทำ�ลายวิถีชาวบ้านและวิถีชีวิต รวมทั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน อีกทั้งยังไม่เห็นว่าจะช่วย แก้ปัญหาการจราจรได้ กลับยิ่งจะทำ�ให้การจราจรฝั่งธนติดขัดมาก ยิ่งขึ้นกว่าเดิม

หากใครยั ง พอจำ � ได้ จากเหตุ ก ารณ์ นำ �้ ท่ ว มกรุ ง เทพฯ ครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2538 เพราะมีฝนตกหนักในช่วงเดือน สิงหาคมถึงตุลาคม เนื่องจากพายุ “โอลิส” ระดับนำ�้ในแม่นำ�้ เจ้าพระยาจึงมีระดับสูง โดยวัดทีส่ ะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2538 มีค่าระดับสูงถึง 2.27 เมตร (รทก.) ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำ�ให้นำ�้ล้นคันป้องกันนำ�้ท่วมริมสอง ฝัง่ แม่น�ำ เ้ จ้าพระยา เข้าท่วมพืน้ ทีร่ มิ แม่น�ำ ใ้ นระดับสูงถึง 50 - 100 ซ.ม บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด บางกอกน้อย และ ถนนเจริญกรุง เขตคลองสาน รวมระยะเวลานำ�้ท่วมประมาณ 2 เดือน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสูญเสียทางเศรษฐกิจ เป็นอย่างมาก กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นเมืองหลวง เป็นศูนย์กลางทีส่ �ำ คัญ ของประเทศ ศูนย์รวมของเศรษฐกิจและความเจริญต่างๆ แต่ก็ ยังคงมีบางพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบกับเหตุการณ์นำ�ท้ ว่ มทีเ่ กิดขึน้ ในทุกๆปี กรุงเทพมหานครจึงได้มกี ารป้องกันและแก้ไขปัญหานำ�ท้ ว่ มอย่าง เป็นระบบ โดยมีการสร้างเขื่อนเป็นแนวป้องกันนำ�้ท่วมริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา จากบางซือ่ -บางกอกน้อย ระยะทางยาว 77 กิโลเมตร สูง 2.5 เมตร ในส่วนพื้นที่ที่ยังสร้างเขื่อนไม่เสร็จ เจ้าหน้าที่ก็นำ� กระสอบทรายมาเสริมพื้นที่ ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหานำ�้ล้น จากนำ�้ทะเลหนุน สร้างแนวป้องกันนำ�้ท่วมถาวร คือ คันกั้นนำ�้ ตะวันออกความยาว 72 กิโลเมตร ป้องกันนำ�ห้ ลาก และเพิม่ พืน้ ที่ แก้มลิงทัว่ กรุงเทพฯ เพือ่ รองรับและกักนำ�ล้ น้ จากนำ�ก้ นั้ ระบายสู่ ทะเล

และจากการเข้ามาดูแลของกรุงเทพมหานคร จึงทำ�ให้ “ชุมชนริมคลองบางพลัด” เขตบางพลัด ชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำ� เจ้าพระยา ได้หลุดพ้นจากปัญหานำ�ท้ ว่ ม ชาวบ้านในชุมชนนัน้ ได้ เปิดเผยว่า แต่กอ่ นเมือ่ ถึงหน้านำ�้ ชุมชนนีน้ �ำ ท้ ว่ มทุกปี นำ�เ้ ข้าท่วม ชุมชน และบ้านเรือนสูงมากจนเกือบสูงถึงหนึ่งเมตร ต้องใช้เรือ ในการสัญจรไปมา วัดอาวุธวิกสิตาราม ที่อยู่ติดกับชุมชนก็ได้รับ ความเดือดร้อนจากนำ�้ท่วมด้วย ท่วมอยู่เป็นเดือนกว่านำ�้จะลง จึงลำ�บากมาก ข้าวของเสียหาย ออกไปไหนแทบจะไม่ได้ แต่หลังจากที่ได้มีการสร้างเขื่อนกันนำ�้ ตั้งแต่นั้นมาเป็น เวลาหลายปีแล้วชุมชนนี้ก็ไม่เคยนำ�้ท่วมอีกเลย ถึงแม้ว่าเมื่อ ปลายปีทผี่ า่ นมาดูเหมือนว่านำ�จ้ ะเยอะและท่วมหนักกว่าทุกปี แต่ ความสูงของแนวกั้นนำ�้บวกกับการเสริมกระสอบทรายก็ยังมาก เพี ย งพอที่ จ ะป้ อ งกั น นำ�้ ไ ด้ อี ก ทั้ ง ปริ ม าณนำ�้ ที่ ถู ก ปล่ อ ยมาสู่ กรุงเทพฯ และระบบการระบายนำ�ข้ องกรุงเทพฯ ก็ยงั ทำ�ให้ชมุ ชน ไม่ได้ถูกนำ�้ท่วม ส่วนปัญหาด้านอื่นๆ คือปัญหานำ�้ท่วมขัง ในชุมชนมีพื้นที่ นำ�้ท่วมขังจำ�นวนมาก ทั้งบริเวณบ้านคน และพื้นที่ว่าง ซึ่งเป็น นำ�้เน่าเสียจากการท่วมขังมานาน จึงอยากให้ทางสำ�นักงานเขต หรือผู้ใหญ่ในชุมชน เข้ามาช่วยปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ และดูแล เพราะมีความเสี่ยงในการที่เด็กๆ จะตกนำ�้ ทั้งเป็นที่อยู่ของสัตว์ มีพิษ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอีกด้วย


• 4 คอลัมน์/Column

โดยพื้นฐานของมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีความอยากได้ หรือ ตอบสนองต่อสิว่ เร้าใจหรือแรงจูงใจต่างๆ ทีม่ ผี มู้ าเสนอให้ หรือ ตามการชักจูงของโฆษณา ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วก็ย่อมมีความ โลภเป็นธรรมดา โดยเฉพาะในวงการธุรกิจที่มีกระแสเงินตรา ไหลเวียนจำ�นวนมหาศาล จนทำ�ให้เกิดปัญหาสังคมที่รุนแรง อย่าง ความเสี่ยงทางศีลธรรม หรือจรรยาวิบัติ ในการทำ� สัญญาธุรกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเจ้าหนี้ ลูก หนี้ ระบบธนาคาร และเศรษฐกิจ จริยวิบัติหรือภัยทางศีลธรรม ที่เรียกว่า Moral Hazard นี้ คือ แนวโน้มที่คนจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ เนือ่ งจากไม่ตอ้ งการรับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจากการทำ�สัญญา เป็นความไม่ซอื่ ตรงต่อตนเองและผูอ้ นื่ ซึง่ การกระทำ�นัน้ ๆ จะสร้าง ผลเสียให้กบั คูส่ ญ ั ญา ในลักษณะของการสูญเสียมูลค่าของทรัพย์สนิ หรือความเสียหายในทางการเงินต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น หากบุคคลหนึ่งกู้ยืมเงินจากธนาคารไป โดย บอกว่าจะนำ�ไปใช้ลงทุนทำ�ธุรกิจ หากเขากลับใช้เงินทีก่ ยู้ มื มาไปกับ การซื้อสินค้าบริโภคอันฟุ่มเฟือย แทนการลงทุน เมื่อถึงคราวต้อง ชำ�ระเงินกูค้ นื นัน้ ก็ไม่มเี งินมาคืนให้ แต่กลับกล่าวอ้างว่านำ�เงินกูไ้ ป ลงทุนแล้ว และการลงทุนเกิดความเสียหายไม่อาจสร้างรายได้ดังที่ คาดการณ์ไว้ได้ ธนาคารไม่สามารถพิสจู น์ได้วา่ การทีล่ กู หนีป้ ระสบ ปัญหาการชำ�ระหนี้คืนนั้น เป็นเพราะลูกหนี้ใช้เงินกู้ไปตรงตามที่ ควรแล้ว แต่ประสบปัญหาทางธุรกิจจริงๆ หรือเป็นเพราะใช้เงินกู้ ไม่ถูกทางกันแน่ กล่าวคือในส่วนของเจ้าหนี้ก็มีทั้งเจ้าหนี้ดีและเลว เจ้าหนี้จะ พยายามนำ�เสนอการให้กเู้ งินในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้คนมาใช้บริการ แต่ในบางครัง้ เจ้าหนีป้ ล่อยเงินกูแ้ บบลวกๆ ไม่ประเมินศักยภาพของ ลูกหนีใ้ นการชำ�ระหนีอ้ ย่างจริงจัง ไม่สนใจติดตามหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ลูกหนี้จึงไม่นำ�เงินมาใช้คืนตามกำ�หนดเวลา ทำ�ให้เกิดดอกเบี้ยที่ ชำ�ระช้าขึน้ ดอกทบต้น ต้นทบดอก กลายเป็นหนีส้ นิ พูนทวี จนท้าย สุดไม่สามารถนำ�เงินมาชำ�ระหนี้ได้ กลายเป็นกองหนี้เสียมหาศาล

ตำ�นานสายน้ำ�

ตำ�นานแห่งสายนำ�้เจ้าพระยาที่มีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ เคียงคูก่ บั ประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านานนี้ ได้มคี วามสำ�คัญและ กลายเป็นปัจจัยหนึ่งของวิถีชีวิตในชุมชนเจ้าพระยา เพราะล้วนมี ความสำ�คัญต่อการดำ�รงอยูข่ องทุกชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นแหล่ง นำ�สำ�คัญสำ�หรับใช้อุปโภคบริโภค อีกทั้งยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่ สำ�คัญด้วย เรามาดูกนั ว่าแมนำ�สายนีม้ ที ม่ี าทีไ่ ปกันอย่างไรบ้าง แม่น�ำ เจ้าพระยา เกิดขึน้ จากการรวมตัวกันของแม่น�ำ สายหลัก สองสายจากภาคเหนือ อันได้แก่ แม่น�ำ ปิงและแม่น�ำ น่าน ทีต่ �ำ บล ปากนำ�โพ อำ�เภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากนัน้ ไหล ลงไปทางทิศใต้ ผ่านจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ก่อน ออกสูอ่ า่ วไทยทีป่ ากนำ� ซึง่ อยูร่ ะหว่างเขตตำ�บลท้ายบ้าน ตำ�บลบางปู ใหม่ อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ และตำ�บลแหลมฟ้าผ่า อำ�เภอพระ สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากสายนำ�ไหลคดเคี้ยวมาก จึงต้องขุดคลองลัดขึ้นมา เพื่อทำ�ให้เดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการขุดคลองนั้นมีอยู่สาม สมัย ได้แก่ ครั้งแรก ขุดในสมัยของสมเด็จพระชัยราชา ขุดตั้งแต่คลอง บางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีรถไฟบางกอกน้อย ไปถึงคลอง บางกอกใหญ่ บริเวณหน้าวัดอรุณราชวราราม เพือ่ ความสะดวกใน การค้าขายซึง่ สมัยนัน้ จะติดต่อกับโปรตุเกส และจีน

คอลัมน์/Column

วิกฤติจริยวิบตั ิ ภาคธุรกิจ

ผู้ปล่อยกู้หรือธนาคารมีความหละหลวม ไม่แยแสว่าลูกนี้นั้นมี ความสามารถทีจ่ ะชดใช้หนีค้ นื ได้หรือไม่ และเมือ่ ปล่อยกูอ้ อกไปแล้ว ก็ไม่มีการติดตามผล ที่เป็นอย่างนี้เพราะเมื่อลูกหนี้ไม่มีปัญญาจะ ชดใช้ ธนาคารก็ยงั จะหากไรคืนได้จากการยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาด และผู้รับซื้อรายต่อไปก็สามารถนำ�ไปแปลเป็นสินทรัพย์ได้ ซึ่งวิธีการ แบบนี้จะเป็นการผลัก๓ระความเสี่ยงไปให้ผู้ที่รับช่วงต่อนั่นเอง เป็น ห่วงโซ่เลวๆ ที่ส่งต่อผลัดมือกันไป ผูท้ มี่ าขอกูเ้ หล่านีเ้ ป็นผูท้ ซี่ อื้ บ้านและทีด่ นิ แต่ตนเองกลับมีราย ได้ต่ำ�เกินกว่าเงินที่จะใช้ผ่อนหนี้ในแต่ละเดือน ซึ่งโดยปกติแล้ว ธนาคารจะไม่ปล่อยกู้ให้กับบุคคลเหล่านี้ เพราะมีความเสี่ยงสูงและ มีโอกาสใช้หนี้ธนาคารสำ�เร็จได้น้อยมาก เพราะบ้านนั้นมีราคาสูง ธนาคารจะใช้วิธียึดบ้านแล้วนำ�ไปขายเพื่อแปลงเป็นตัวเงินอีกครั้ง เมือ่ สังคมการลงทุนในยุคโลกาภิวฒ ั น์นมี้ ภี าวะ Moral Hazard ที่รุนแรง ทั้งความโลภ และความอยากมีอยากได้โดยไม่สนวิธีการขอ เพียงแค่ตนได้ผลประโยชน์เป็นพอ จึงทำ�ให้วธิ คี ดิ ของธนาคารเปลีย่ น

ครัง้ ทีส่ อง ขุดในสมัยพระมหาจักรพรรดิ ขุดคลองบางกอกน้อย เชือ่ มสายใน ระหว่างคลองบางกอกน้อย ส่วนทีเ่ ป็น แม่น�ำ เจ้าพระยา เดิมตรงวัดสุวรรณคีรกี บั คลองบางกรวยตรงวัดชลอ ครั้งที่สาม ขุดในสมัยพระเจ้าปราสาททองจากวัดเฉลิมพระ เกียรติมาเชือ่ มกับปากคลองบางกรวยในปัจจุบนั ปัจจุบนั แม่น�ำ ส้ ายนีไ้ ด้อยูเ่ คียงคูก่ บั ประเทศไทยมาเป็นเวลาช้า นาน อีกทัง้ ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเส้นทางหนึง่ ทีส่ �ำ คัญ อันได้แก่ การคมนาคมในรูปแบบของเรือด่วนเจ้าพระยา ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแล โดยกรมเจ้าท่า และด้วยเหตุทว่ี า่ แม่น�ำ เ้ จ้าพระยาสายนีเ้ ป็นเส้นทาง คมนาคมอีกเส้นทางสำ�หรับคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อ มาจึงมีการสร้างท่านำ�ข้ น้ึ จำ�นวนมากเพือ่ รองรับการขนส่งทางนำ�ใ้ ห้ เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้ในปัจจุบนั สำ�หรับสะพานแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่นำ�้เจ้าพระยานั้นคือ สะพานพระราม 6 โดยเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น�ำ เ้ จ้าพระยาสะพาน แรกของประเทศไทย เพือ่ เชือ่ มทางรถไฟฝัง่ ตะวันออกและฝัง่ ตะวัน ตกของแม่น�ำ เ้ จ้าพระยาให้ตดิ ต่อกัน โดยสร้างเสร็จในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2469 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่าสะพานพระราม 6 ซึง่ หมายถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 หลังจากทีท่ กุ คนได้ทราบถึงประวัตคิ วามเป็นมาของแม่น�ำ ส้ าย นี้แล้ว เราควรหันมาใส่ใจ และตระหนักถึงวิธีการทดแทนคุณต่อ สายนำ�เ้ จ้าพระยาแห่งนี้ ซึง่ วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ก็คอื พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน รักษาความสะอาด ไม่ทง้ิ ขยะหรือสิง่ ของลงในแมนำ�เ้ จ้าพระยา และ ควรพึงระลึกอยูเ่ สมอว่า “ขยะแค่หนึง่ ชิน้ เจ้าพระยาก็สน้ิ แล้ว”

ไปด้วย ธนาคารจะยอมปล่อยกูใ้ ห้กบั ผูท้ มี่ รี ายได้ต�่ำ พร้อมผ่อนปรน ให้ผกู้ มู้ โี อกาสได้บา้ น แม้พวกลูกหนีจ้ ะรูว้ า่ ตนมีโอกาสน้อยทีจ่ ะผ่อน สำ�เร็จแต่ก็ยังเลือกที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ เพราะถ้าหากชดใช้ไม่ได้ก็ นำ�ไปขายทอดตลาดเสีย พฤติกรรมที่แย่เหล่านี้กลับกลายเป็นค่า นิยมที่ผู้ต้องการผลประโยชน์เลือกใช้ พฤติกรรมเห็นแก่ตวั ของผูป้ ล่อยกูแ้ ละผูก้ ดู้ งั กล่าวไม่ได้จำ�กัด อยู่ เ พี ย งในวงแคบๆเท่ า นั้ น แต่ ลุ ก ลามกลายเป็ น ปั ญ หาระดั บ ประเทศ ดีมานความต้องการซื้อที่ต่ำ�ผกผันกับความต้องการขายที่ มีสูง ทำ�ให้เกิดภาวะที่มีบ้านรอขายอยู่ในระบบเศรษฐกิจมากมาย แต่ไม่มีผู้ที่ต้องการซื้อ ท้ายที่สุดเมื่อไม่อาจแปลกลับมาเป็นเงินสู่ ระบบได้ จึงกลายเป็นภาวะหนี้เสีย พร้อมอัตราการเติบโตของ ตัวเลข NPL หลายครั้งมีกรณีที่เจ้าหนี้เป็นธนาคารรัฐและถูกผู้มีอ�ำ นาจ ทางการเมืองสั่งให้ปล่อยเงินกู้มากๆ โดยตั้งเงื่อนไขง่ายๆ เพียงเพื่อ ต้องการเรียกคะแนนนิยม โดยไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือไม่ และไม่ สนใจกลั่นกรองลูกหนี้ เพราะรู้ดีว่าถึงอย่างไรรัฐก็ต้องเข้ามา “อุ้ม” ธนาคารถ้าเกิดหนี้เสียหรือขาดทุน เพราะรัฐเกรงว่าจะทำ�ให้ความ เชื่อมั่นหดหายไป และทำ�ให้ธนาคารอื่นๆพากันล้มตามไปด้วย เงิน ที่เอามาใช้นี้ก็เป็นเงินภาษีของประชาชนตาดำ�ๆ ที่ไม่ได้มีส่วน เกีย่ วข้องด้วย แต่กลับต้องเป็นผูเ้ ข้ามารับ ภาระจ่ายต้นทุน แทนลูก หนี้ ที่ ห นี ห นี้ ห รื อ ผิ ด นั ด และเจ้ า หนี้ ที่ ล ะเลยในการปฏิ บั ติ ง าน เป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง จึงเป็นธรรมดา ที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาโวยวาย สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอใน ระดับโครงสร้างสถาบันต่างๆ เช่นความอ่อนแอของภาครัฐในการ กำ�กับดูแลภาคการเงิน ภาครัฐควรรีบเข้ามากำ�กับดูแลสถาบันการเงินอย่างจริงจัง และเคร่งครัด ให้ภาคการเงินทำ�งานอย่างเป็นธรรม จำ�กัดปัญหา Moral hazard ให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งมุมมองของลูกหนี้และเจ้าหนี้ ก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามจนทำ�ให้เศรษฐกิจภาวะตกต่ำ�ซบเซา ควรวางแนวนโยบายที่เข้มงวดในการกู้ยืม ผ่อนชำ�ระ และติดตาม หนี้ รวมถึงต้องสร้างจิตสำ�นึกให้กับผู้ปล่อยกู้และธนาคารไม่ให้เอา รัดเอาเปรียบผูก้ แู้ ละแสวงหากำ�ไรระยะสัน้ เข้าระบบและผลักภาระ ความเสียงไปให้ผู้อื่นและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างที่ทำ�กันอยู่ในตอนนี้

>> เลี้ยงกระต่ายแก้ชงฯ (ต่อ)

สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือแท้จริงแล้วตามวัฒนธรรมของจีนและเรื่อง แก้ปชี งของจีนนัน้ ไม่เคยมีกล่าวไว้ในตำ�ราว่า ปีกระต่ายต้องซือ้ กระต่าย มาเลี้ยงแก้เคล็ด หรืออะไรทำ�นองนี้เลย ถามเพื่อนที่มีเป็นคนจีนก็บอก ว่าไม่เคยได้ยินเหมือนกัน แม้แต่ซนิ แส ภาณุวฒ ั น์ พันธุว์ ชิ าติกลุ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโหรศาสตร์ จีนมาหลายสิบปี ยังกล่าวถึงเรือ่ งทีค่ นเข้าใจว่าเลีย้ งกระต่ายแล้วแก้ชงได้ ว่า เป็นเรือ่ งไม่ได้ประโยชน์แถมยังเหลวไหลสิน้ ดี เป็นเรือ่ งทีแ่ ก้ไม่ได้แน่ การแก้ชงคือการทำ�ดี พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ที่ชราภาพอยู่คุณ เลี้ยงท่านดีแล้วหรือยัง บุญทานที่ผ่านมาได้ทำ�บ้างหรือเปล่า การเลีย้ งกระต่ายทีเ่ ป็นสัตว์ทผี่ สมพันธุง์ า่ ย เลีย้ งไว้ไม่นานก็มลี กู ออกมาเต็มบ้าน แล้วพอเลี้ยงไม่ไหวก็ต้องนำ�ไปแจกคนอื่นให้ช่วยเลี้ยง หรือนำ�ไปปล่อยให้สวนสัตว์เลี้ยงแทน เป็นการสร้างภาระให้กับคนอื่น เขาเสียอีก แล้วอย่างนี้คนเลี้ยงจะ “โชคดี” หรือ “โชคร้าย” กันแน่ การเลี้ยงสัตว์ให้ได้บุญนั้นเขาว่าไว้ว่า การเลี้ยงสัตว์ให้ได้บุญ เรา ต้องเลี้ยงด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ต้องดูแลเขาอย่างดี ถึงจะได้บุญ ต้องให้ข้าวให้น้ำ� เวลาไม่สบายก็ต้องรักษา การที่เราต้องมาดูแลเลี้ยงดู ก็เพราะมีเวรกรรมร่วมกันมา ชาตินี้เราถึงต้องมาคอยให้ข้าวให้น�้ำ ให้ อาหาร ให้ทอี่ ยู่ พวกเขานัน่ เอง ถ้าเราเลีย้ งเขาไม่ดี ไม่ดแู ลเอาใจใส่ ทิง้ ๆ ขว้างๆ ก็จะกลายเป็นการสร้างบาปแทนเสียนี่ การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด หากขาดการเอาใจใส่ดูแล ทั้งเจตนาและ ไม่เจตนาก็เป็นบาป เท่ากับเอาเขามาทรมาน สุดท้ายถ้าคุณต้องถามตัวเองอย่างจริงจัง และไตร่ตรองดูให้ดี ก่อนี่จะซื้อกระต่าย หรือสัตว์อื่นมาเลี้ยงว่าคุณมีความพร้อมแค่ไหน มีเวลาพอไหมที่จะเลี้ยงดูมัน ถ้าไม่ก็อย่าซื้อมันมาเลี้ยงให้ทรมาน ให้ มีเวรกรรมต่อกันเลย คุณควรเลีย้ งด้วยความเอาใจใส่ ใจรักจริงๆ หาก ไม่มีใจรักจริงก็อย่าเลี้ยงดีกว่า มิเช่นนั้นบุญจะกลายเป็นบาปเท่านั้น เอง และเดี๋ยวจากจะเสริมดวงแก้ชงจะกลายเป็นทุกข์ก้อนโตเสีย

5•

กรณ์แก้ว ช้างศิริ

เลี้ยงกระตา่ ย ‘แกช้ ง’

หรือ‘ทุกขล์ าภ’กองโต? เมื่อย่างเข้าสู่ปะเถาะหรือปีกระต่าย นีก้ ระแสทีด่ งั จีต้ ามมาติดๆ คงไม่พน้ กระแส “กระต่ายฟีเวอร์” ทั้งหาซื้อมาเลี้ยงเอง ซื้อให้เป็นของขวัญ หรือซื้อมาฝากเพื่อน หรือคนรักก็ตาม กระต่ายสัตว์เลี้ยงตัว น้อยแสนน่ารักถูกหลายคนหาซือ้ มาเลีย้ ง เพียงเพราะตามกระแส หนักไปกว่านัน้ ถูก เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ “แก้ชง” หรือ “สะเดาะเคราะห์” แทนที่จะหามาเลี้ยง เพื่อความรัก

เมือ่ ไร้ซงึ่ ความรักอย่างแท้จริงและเวลาว่างที่ จะดูแลเอาใจใส่แล้ว ในท้ายที่สุดกระต่ายพวกนี้ก็ กลับกลายเป็นภาระกองโตทีต่ อ้ งหาวิธกี �ำ จัดทิง้ โดย นำ�ไปปล่อยทิ้งไว้ให้สวนสัตวรับภาระเลี้ยงดูแทน พวกเขาจะรูไ้ หมว่ากระต่ายพวกนีม้ นั ก็มจี ติ ใจ ต้องการความรัก และการดูแลเอาใจใส่จากผู้เป็น เจ้าของเหมือนกัน ไม่ใช่วา่ ใครนึกจะเลีย้ งก็เลีย้ ง ใคร นึกจะทิ้งก็ทิ้ง อย่างนี้เจ้ากระต่ายพวกนี้คงได้แต่นั่ง น้ำ�ตาซึม รอคอยวันที่จะถูกทอดทิ้งเท่านั้นกัน ตอนนี้ถ้าใครได้แวะไปเที่ยวที่สวนสัตว์ดุสิต คุณก็จะเห็นพื้นที่จ�ำ กัดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยกระต่าย หลายสิบตัวทีถ่ กู คนนำ�มาทิง้ ไว้จนไม่มที จี่ ะอยู่ เพียง เพราะเลี้ยงไม่ไหว ไม่มีเวลาดูแล บางบ้านกระต่าย ก็ อ อกลู ก จนเลี้ ย งไม่ ไ หว จนต้ อ งนำ � มาให้ สวนสัตว์ดุสิตเลี้ยงตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้ว จนตอนนี้ สวนสัตว์ไม่มีพื้นที่รับเลี้ยงได้อีกต่อไป กระทั่งต้อง ประกาศหาผู้ที่ใจบุญมารับเลี้ยงกระต่ายพวกนี้ กระต่ า ยที่ เ คยสดใสหลายตั ว เปลี่ ย น พฤติกรรมเป็นเศร้า เซื่องซึม หงอยเหงา ไม่ร่าเริง และไม่ อ ยากอาหาร เพราะสภาพจิ ต ใจบอบชำ �้ ตรอมใจ ทีถ่ กู เจ้าของนำ�มาทิง้ หนักไปกว่านัน้ หลาย ตัวก็ป่วย ติดเชื้อ และใกล้จะตาย จนต้องแยกออก ไปดูแล ถ้าหนักมากก็จะถูกส่งเข้าโรงพยาบาล เพื่อ ให้สัตวแพทย์ทำ�การรักษาต่อไป ยิ่งกว่านั้นบางตัว ก็ได้แต่รอคอยวันตาย ส่วนตัวไหนที่สภาพยังคงดี หน่อยก็จะถูกนำ�มาเลี้ยงรวมกันไว้ในกรง คนที่จะเลี้ยงกระต่ายควรพึงระลึกไว้ว่า แม้ กระต่ายจะเป็นสัตว์ทนี่ า่ รัก เลีย้ งง่าย และขยายพันธุ์ ง่าย แต่กต็ ายง่ายไม่แพ้กนั กระต่ายเป็นชีวติ ทีเ่ ปราะ บางมาก การเลี้ยงกระต่ายไม่เหมือนกับการเลี้ยง หมา เลี้ยงแมว คำ�ถามหลักทีว่ า่ กระต่ายเป็นสัตว์ทนี่ า่ รักเลีย้ ง ง่าย เลี้ยงกระต่ายแล้ว “แก้ชง” “สะเดาะเคราะห์” “เสริมดวง” แบบที่หลายคนเข้าใจนั้นเป็นความเชื่อ ที่ถูกต้อง หรือเป็นเพียงภาพมายาเท่านั้น...?

ด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อเลี้ยงกระต่ายแล้วจะ สะเดาะเคราะห์ แก้ชงได้ เป็นการเสริมดวงให้กับผู้ เลี้ยง จึงทำ�ให้เกิดกระแสเลี้ยงกระต่ายฟีเวอร์ขึ้น ส่วนปีชงนั้น ถ้าเรียกกันง่ายๆ ก็คือ ปีที่ไม่ถูกกัน นัน่ เอง คนทีง่ มงาย และหลงเชือ่ ต่างก็ไปซือ้ กระต่าย มาเลีย้ ง หรือซือ้ เป็นของขวัญของฝาก และซือ้ ให้กบั คนรักเลี้ยงจำ�นวนมาก และกระต่ายก็มีราคาก็ไม่ แพง ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 200 บาท จนถึงหลักหมื่น บาท สิ่งที่ทำ�ให้ฉันฟังแล้วรู้สึกใจหายและหดหู่ใจ คงหนีไม่พน้ คำ�กล่าวของนักกระต่ายฟีเวอร์ 8 ใน 10 คน ที่กล่าวว่า “ราคานี้ แก้ชง ทำ�ให้ดวงดีได้ ตาย ไปก็ไม่เสียดาย” แล้วคนเลี้ยงพวกนี้ได้คิดถึงชีวิตของพวกเขา บ้างไหม ชีวิตของคนเราแม้จะเป็นเพียงยาจกคน ยากไร้กย็ งั มีคา่ แล้วนับประสาอะไรกับกระต่ายีซ้ งึ่ มี ชีวิต มีจิตใจ มีเลือดมีเนื้อ ไม่ต่างไปจากคนเราไม่ใช่ หรือ หรือเพราะเห็นว่ามันเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆ เท่ า นั้ น จะเป็ น ตายร้ า ยดี อ ย่ า งไรก็ ไ ม่ จำ � เป็ น ต้องไปสน

ต้องถามตัวเองวันละหลายๆ รอบก่อนว่า ตัว คุณเองและคนรอบข้างที่คุณจะซื้อกระต่ายไปมอบ ให้กับเขาว่า นอกจากจะซื้อมันเพราะรักหรืองมงาย แล้ว คุณมีความพร้อมแล้วหรือยังกับเวลา 6 – 7 ปีทจี่ ะอยูก่ บั กระต่าย และมีเวลาวันละมากกว่า 10 ชั่วโมงหรือไม่ที่จะให้กับมัน และคุณก็ควรมีเวลา อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงที่จะเล่นกับกระต่ายของ คุณ ไม่อย่างนั้นมันจะมีอาการซึมเศร้าได้ กระต่ายไม่ใช่วตั ถุมงคลทีค่ นเอามาตัง้ แล้วจะ ทำ � ให้ ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของร่ำ � รวย หรื อ ดวงดี อี ก อย่ า ง กระต่ า ยนั้ น เป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี ชี วิ ต จิ ต ใจ ถ้ า มั น สามารถเลือกได้ก็คงอยากจะอยู่กับคนที่รักและ อยากเลี้ยงมันจริงๆ ถ้าใครจะซื้อเพราะคิดว่าตามกระแส หรือ เสริมดวงเท่านั้นก็อย่าซื้อเขามาเลย ถ้าเลี่ยงแล้วมัน ตาย แทนที่คุณจะได้บุญ ก็กลับกลายเป็นได้บาป ไปเสีย ดวงจะตกเอาเปล่าๆ

“ราคานี้ แก้ชง ทำ�ให้ดวง ดีได้ ตายไปก็ไม่เสียดาย”

‘ชีวิตหนึ่งชีวิต คุ้มกับเงินแค่ไม่กี่ร้อย ไม่กี่ พัน กับความเชือ่ ผิดๆ และบาปทีจ่ ะได้ เพราะการ ทำ�ร้ายชีวิตของพวกเขาแล้วจริงหรือ’ คนส่วนใหญ่มกั มีความเข้าใจผิดเกีย่ วกับเรือ่ ง ของกระต่ายหลายอย่าง อาทิเช่น มีกระต่ายพันธุ์ แคระ จริงๆแล้วนัน้ ไม่มี หรือห้ามซือ้ กระต่ายทีย่ งั ไม่ อดนม วิ ธี สั ง เกตคื อ ดู ตั ว ที่ มั น ลื ม ตาแล้ ว และมี ร่ า งกายแข็ ง แรง ความเชื่ อ ผิ ด ๆ เรื่ อ งการดึ ง หู กระต่าย จริงๆแล้วกระต่ายห้ามดึงหู เพราะเป็นส่วน ที่มีเส้นประสาทมากที่สุด ต้องใช้วิธีอุ้มเอาเท่านั้น เรื่องกระต่ายชอบกินของสด เช่น ผักบุ้ง แตงโม แตงกวา ถั่วฝักยาว จริงๆ ห้ามให้กินเด็ดขาดเพราะ เปอร์เซ็นต์เสี่ยงท้องเสียจะสูงกระต่ายอาจจะเสีย ชีวิตลงได้ หรือเรื่องที่ห้ามกระต่ายตากฝน ตากแดด จะดี จริงๆกระต่ายไม่มีต่อมเหงื่อ ห้ามเลี้ยงในที่มี แดดจัด ต้องอยู่ในที่ร่ม และอากาศถ่ายได้สะดวก คนที่ เ ลี้ ย งกระต่ า ยเป็ น แฟชั่ น หรื อ ซื้ อ มา เพราะแก้ชง ถ้าไม่รักจริงหรือศึกษาข้อมูลการเลี้ยง ดูกระต่าย นิสัยใจคอ อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย มา ก่ อ นก็ ไ ม่ ค วรที่ จ ะซื้ อ มาเลี้ ย ง เพราะการเลี้ ย ง กระต่ายไม่ใช่เรือ่ งง่าย ทีส่ �ำ คัญคนทีจ่ ะเลีย้ งกระต่าย ได้นั้น ต้องมีความพร้อม และมีเวลาที่จะดูแลมันให้ ดี มิใช่ซื้อมาแล้วก็ไม่เอาใจใส่ เลี้ยง แบบทิ้ ง ๆขว้ า งๆ จนทำ � ให้ มั น ตรอมใจ เหงาหงอยซึมเศร้า ป่วย หรืออาจถึงขั้นตายได้ในที่สุด

กระต่ายอาจจะช่วยเสริมดวงได้จริง แต่เขาไม่ ได้หมายถึงกระต่ายจริง จะใช้ตกุ๊ ตา รูปปัน้ หรือพวง กุญแจ ฯลฯ ก็ค่าเท่ากัน และก็ไม่ได้จำ�กัดว่าเสริม เฉพาะปีกระต่ายเท่านั้นด้วย ถ้าเกิดเราต้องซื้อสัตว์มาเลี้ยงเพื่อแก้ชงและ เสริมดวงแล้วอย่างนีท้ กุ ครัง้ ทีข่ นึ้ ต้นปีนกั ษัตรใหม่ ก็ เท่ากับว่ามีปีชงทุกปี และต้องหาสิ่งมาเสริมดวง คน ทีเ่ ป็นปีชงไม่ตอ้ งไปหาซือ้ สัตว์ตามปีนกั ษัตรมาเลีย้ ง กันหมดหรือ ทั้งปีเสือ ปีม้า ปีมังกร หรือปีงู แล้ว อย่างนี้ทำ�จะไปหามาจากไหนได้ละ มันเป็นอะไรที่ เป็นไปไม่ได้ อย่างปีกอ่ นๆ ก็ไม่เห็นมีวธิ แี ก้ชงแบบนี้ ที่เห็นจะมีก็คงเป็นการไปไหว้ บูชาเทพเจ้า ละซื้อ สิ่งของมงคลเท่านั้น นอกจากตัวผูซ้ อื้ เองแล้วทีส่ ร้างปัญหาก็ยงั มีผู้ ค้าบางประเภททีห่ วังทำ�เงิน หวังฟันกำ�ไรจากกระแส ความเชื่อเลี้ยงกระต่ายแก้ชงนี้ มาล่อลวงประชาชน ทั้งพยายามโฆษณา หลอกล่อด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อ ให้คนมาซือ้ กระต่ายอยูเ่ หมือนกัน ร้านขายกระต่าย หลายร้านแข่งกันติดป้ายโฆษณาชวนเชื่อทำ�นองว่า เลี้ยงกระต่ายแล้วเสริมดวง ทำ�ให้ดวงดีในปีเถาะมา ติดกัน และส่วนใหญ่จะเอากระต่ายเด็กคัวเล็กๆ มา หลอกขาย คนทีไ่ ม่มขี อ้ มูลจะถูกหลอกให้ซอื้ กระต่าย เด็กกันเยอะ เพราะเห็นว่าตัวเล็กน่ารัก พวกนี้เลี้ยง เอาไว้ไม่นานก็จะตายเพราะมันยังไม่อย่านมนั่นเอง วิธีการและความเชื่อเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่กลยุทธ์ ในการค้าของแม่ค้า พ่อค้าเท่านั้น ส่วนคนที่จะซื้อก็ ต้องใช้วิจารณญาณ กันด้วย นอกจากราคา กระต่ า ยที่ ผู้ ซื้ อ ต้ อ ง จ่ายแล้วนัน้ จริงๆ ยัง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆอี ก มากมายที่ นั ก เลี้ ย ง กระต่ายตามกระแส

ต้องจ่าย เช่นนอกจากราคากระต่ายทีจ่ ะอยูไ่ ม่กรี่ อ้ ย ไปจนถึงหลักหมื่นบาทแล้ว ยังมีค่ากรงกระต่ายซึ่ง ขนาดมาตรฐานราคาเริม่ ต้นที่ 700 บาท อาหารเม็ด เริ่มต้นที่ถุงละ 200 บาท หญ้าแห้งราคาเริ่มต้นที่ถุง ละ 150 บาท อุปกรณ์ให้น้ำ�กระต่ายราคาเริ่มต้นที่ 100 บาทเป็นต้น ไหนจะค่ากระต่าย ค่าอาหาร ค่ายา ค่าหมอ ค่าอุปกรณ์การเลีย้ ง ค่าข้าวของทีเ่ สียหาย ค่า... และ เวลาทีต่ อ้ งใช้ดแู ล ถ้าไม่ได้รกั ไม่ได้ชอบจะเอาเขามา เป็นภาระทำ�ไม ไม่แน่พอพ้นปีนี้ไปตัวเสริมดวงพวก นี้อาจจะถูกทิ้ง แล้วพวกเขาจะได้ไปอยู่ที่ไหนกัน ไม่ใช่วา่ ซือ้ กระต่ายมาแล้วจะจบเพียงเท่านัน้ ยังมีเรือ่ งอาหารการกิน เรือ่ งทีอ่ ยู่ เรือ่ งความสะอาด ที่เป็นเรื่องสำ�คัญมากๆ ตามมาอีก คนที่ไม่ศึกษาก็ จะไม่รู้ ต้องเปลี่ยนน้ำ� อาหาร และเปลี่ยนถาดรอง ของเสี ย ทุ ก วั น ถ้ า ปล่ อ ยปละละเลยเรื่ อ งความ สะอาดก็อาจมีสทิ ธิจะทำ�ให้กระต่ายติดเชือ้ ได้ จึงไม่ ควรเลีย้ งในห้องแอร์ และไม่ดแู ลความสะอาด เพราะ สุขภาพก็จะแย่ไปตามๆ กัน จะเกิดอันตรายทั้งกับ สัตว์เลี้ยงและผู้เลี้ยงได้ แหล่งซือ้ กระต่ายทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ คือตลาดจตุจกั ร โดยเฉพาะกระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์ลอปจะขายดี ทีส่ ดุ ราคาเริม่ ต้นที่ 2,500 บาท เป็นกำ�ลังซือ้ สำ�หรับ แฟนพันธ์แท้ทรี่ กั กระต่ายจริง ส่วนสำ�หรับขาจรพันธุ์ กระต่ายที่ขายดีที่สุดคือพันธุ์ไทยผสม ราคาจะเริ่ม ต้นที่ 200 บาท ซึ่งถือว่าไม่แพงเลย สำ�หรับกระต่ายทีก่ �ำ ลังได้รบั ความนิยมอยูใ่ น ขณะนี้มี 5 สายพันธุ์ ได้แก่ 1. พันธุ์ฮอลแลนด์ลอป เพราะเป็นพวกกระต่ายหูตูบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ ให้ตัวเล็กลงและหูสั้นขึ้น คล้ายลูกสุนัข ขี้อ้อน ฝึก เรียกชื่อฝึกเข้าห้องน้ำ�ก็ได้ ถือเป็นกระต่ายที่ฉลาด และมีคนหาซือ้ มากทีส่ ดุ และราคาสูงทีส่ ดุ ด้วย ราคา เริม่ ต้นจะอยูท่ ี่ 2,500 – 20,000 บาท 2. เนเธอร์แลนด์ ดรอฟ จะเสน่ห์อยู่ที่มีสีให้เลือกสรรเยอะ 3. วูดดี้ ทอย ขนฟูตัวเล็กที่คนไทยพัฒนาขึ้นมาเอง 4. มินิ เร็กซ์ ขนกำ�มะหยี่น่าฟัด และ 5. พันธุ์ดัชต์และพันธุ์ มิ นิ ล็ อ ปที่ ข ายดี อั น ดั บ ต้ น ๆของร้ า น และตลาด กระต่ายโดยรวม กระแสความฮิตที่สื่อมวลชนประโคมกระแส ซื้อกระต่ายฟีเวอร์ จริงๆ แล้วนั้น กระแสความฮิตมี มาก่อนหน้านี้แล้ว จุดพีคที่สุดของกระต่ายคือช่วง 2 –3 ปีที่ผ่านมา โดยมีกระต่ายสายพันธุ์ฮอลแลนด์ ลอป เป็นตัวจุดกระแสความนิยม ต่อมาความนิยม เริ่มอยู่ตัว และก็พีคอีกครั้งหลังเข้าสู่ปีกระต่าย อี ก ด้ า นหนึ่ ง สำ � หรั บ ตลาดธุ ร กิ จ การค้ า นั้ น กระแสกระต่ายฟีเวอร์นบั เป็นเรือ่ งดี ทำ�ให้ผคู้ า้ มีราย ได้และกำ�ไรมากขึน้ มีเงินตราไหลสะพัด ถ้าจะลงทุน เปิดร้านกระต่ายตอนนีถ้ อื ว่ารายได้ดมี าก เมือ่ หักค่า ใช้จ่ายก็ถือว่าคุ้มกับการลงทุน ปัจจุบันตลาดฟาร์ม กระต่ายกำ�ลังบูมได้เงินดีจริง เพราะคนนิยมเลี้ยงเพื่อแก้ชงเสริมดวงชะตา ค่อนข้างเยอะ แต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาหลังเม็ดเงินคือ ผู้ขายจะต้องรักและเข้าใจกระต่ายจริงๆ เพราะต้อง อยู่กับมันตลอดเวลา และกระต่ายก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ห้ามปิดร้านแม้สักวัน เพราะถ้ากระต่ายขาดน้�ำ อากาศถ่ายเท และอาหาร ไม่นานอาจจะทำ�ให้ตายยกร้านได้ >> มีต่อ หน้า 4


• 6 เศรษฐกิจ/Economic :: อัตราแลกเปลี่ยน :: ธนบัตร

สกุลเงิน /บาท

ราคารับซื้อ

ราคาขาย

USD

30.21

30.86

GBP

48.65

50.18

EUR

41.75

42.90

JPY

36.60

38.06

HKD

3.85

4.02

:: อัตราเงินฝาก :: เงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย (%)

สะสมทรัพย์

0.262

กระเเสรายวัน

0.00

ประจำ� 3 เดือน

1.25

ประจำ� 6 เดือน

1.50

ประจะ 12 เดือน

1.75

ประจำ� 24 เดือน

2.25

:: อัตราเงินกู้ :: เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย (%)

MLR

6.375

MOR

6.625

MRR

7.00

:: ราคาทองคำ�วันนี้ :: ราคาซื้อทองคำ�แท่ง

ซื้อบาทละ

20,250

ราคาขายทองคำ�แท่ง

ขายบาทละ

20,350

ราคาซื้อทองคำ�รูปพรรณ

ซื้อบาทละ

19,950.56

ราคาขายทองคำ�รูปพรรณ ขายบาทละ

20,750

:: ราคานำ�้มันวันนี้ :: ราคานำ�้มัน ปตท. แก๊สโซฮอล ออกเทน 95, E10 แก๊สโซฮอล ออกเทน 95, E20 แก๊สโซฮอล ออกเทน 95, E85 แก๊สโซฮอล ออกเทน 91, E10 เบนซิน ออกเทน 95 เบนซิน ออกเทน 91 ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนเร็ว บี5

แก๊ส NGV

ราคา (บาท/ลิตร) 36.34 32.94 21.42 33.84 40.74 29.99 29.99 ราคา (บาท/กก.) 8.50

สิ่งแวดล้อม/Environment

เรือดว่ นฯ เตรียมปรับโฉมตลาด เรือด่วนเจ้าพระยา เตรียมแผนฉลอง ครบรอบ 40 ปี ทุ่มกว่า 100 ล้าน ทำ�การตลาดครั้งใหญ่ปรับภาพลักษณ์ คาดรายได้ทอ่ งเทีย่ วจากสัดส่วน 10% เป็น 50% เร่งทยอยปรับปรุงแต่ละ ท่าเรือ พร้อมเตรียมเสนออัตราค่าเรือ โดยสารขึ้นอีกระยะละ 1 บาท

ในปี 2554 นี้ ผู้ให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา มีแผนการปรับโฉมการตลาดครั้งใหญ่ โดยเริ่มต้น จากการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณจุดที่ให้บริการ ท่าเรือต่างๆ รวมทั้งเร่งทยอยปรับปรุงแต่ละท่าเรือ ให้มีความทันสมัย และสะดวกปลอดภัยมากขึ้น นายสุ พ จน์ ทรั พ ย์ ล้ อ ม ปลั ด กระทรวง คมนาคม เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่ามีแผนดำ�เนินการ อย่างเร่งด่วน ในปี 2554 ในการปรับปรุงท่าเรือใน แม่น�ำ เ้ จ้าพระยาทีข่ ณะนีม้ คี วามทรุดโทรมเป็นอย่าง มาก ให้มคี วามทันสมัย และมีความปลอดภัยมากขึน้ โดยในเบื้องต้นจะปรับปรุงก่อนปิดท่าเรือที่สำ�คัญ โดยจะคัดท่าเรือทีม่ กี ารเชือ่ มโยงขนส่งประเภทอืน่ ๆ ทั้งการเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้า รถประจำ�ทาง และ สถานที่ สำ � คั ญ ๆ และจะมี ก ารจั ด รถประจำ � ทาง สาธารณะมาเชื่อมต่อท่าเรือที่สำ�คัญๆ เพื่อเชื่อมโยง โครงข่ายการเดินทางของประชาชนให้เดินทางได้ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และสามารถเดินทางอย่าง ต่อเนื่องได้ในทันที นายฟาน ศรีไตรรัตน์ กรรมการบริหารบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำ�กัด กล่าวว่า ในโอกาสที่เรือ ด่วนเจ้าพระยาจะครบรอบ 40 ปีในปี 2554 นี้นั้น บริษัทจะใช้โอกาสดังกล่าวในการทำ�การตลาดครั้ง ใหญ่ในรอบ 40 ปี เพื่อปรับภาพลักษณ์และขยาย ฐานลูกค้าที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยามากขึ้น นายฟาน ศรีไตรรัตน์  กล่าวต่อว่า บริษัทจะ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ โดยใช้งบการตลาด มู ล ค่ า ไม่ ต่ำ � กว่ า 100 ล้ า นบาทเพื่ อ ทำ � การ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งการ ปรับภาพใหม่ เช่น การใช้สีส้ม เป็นสีหลัก ,เปลี่ยน เครือ่ งแต่งกายแก่พนักงาน, พัฒนาความรูด้ า้ นภาษา แก่ พ นั ก งาน, โปรโมทสโลแกนของบริ ษั ท   เช่ น รวดเร็ว ทันใจ ไปกับเรือด่วนเจ้าพระยา และการจัด กิจกรรมลุ้นโชค 2 ชั้น แจกรางวัลทุกเดือน สำ�หรับ สะสมและส่งตั๋วโดยสารชิงรางวัล เป็นต้น

นายพิริยะ วัชจิตพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและ ฝ่ายการตลาด กล่าวว่า ในปีนี้นอกจากนี้บริษัทจะ ใช้งบกว่า 100 ล้านบาทเพือ่ ปรับปรุงเรือ่ งมาตรฐาน การบริการเพื่อรองรับผู้โดยสารคนไทยแล้ว ยังจะ ให้ความสำ�คัญกับลูกค้านักท่องเทีย่ วทัง้ คนไทยและ ต่างชาติมากขึน้ เนือ่ งจากเป็นตลาดทีม่ โี อกาสขยาย ตัวสูงที่สุด โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนลูกค้า นักท่องเที่ยวจากเดิม 10-20% เป็น 30-40% และ เพิ่มสัดส่วนรายได้จาก 10% ในปัจจุบันเป็น 3050% เทียบเท่ากับรายได้หลักจากผู้โดยสารทั่วไป ภายในปีนี้ นอกจากนีบ้ ริษทั ได้จดั ทำ�แผนทีป่ า้ ยบอกทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้ง ขยายช่องทางจำ�หน่ายตั๋วโดยสารสำ�หรับเรือท่อง เที่ยว (One day Trip) ราคา 150 บาท จากที่ จำ�หน่ายตามท่าเรือต่างๆ ไปยังเอเย่นต์ทัวร์และ โรงแรมต่ า งๆ มากขึ้ น และจะประชาสั ม พั น ธ์ โปรแกรมการท่องเที่ยวทางเรือ ซึ่งมีประมาณ 3-4 โปรแกรมและจำ�หน่ายผ่านไทยทิคเก็ต เมเจอร์ พร้อมร่วมกับสำ�นักพิมพ์ต่างๆ ออกพ็อกเก็ตบุ๊ค แนะนำ�แหล่งกินเทีย่ วริมฝัง่ แม่น�้ำ เจ้าพระยา อีกทัง้ จะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า มากขึ้น ด้ า นอั ต ราค่ า โดยสารสำ � หรั บ เรื อ ด่ ว น เจ้าพระยาในปีนี้ ผู้ให้บริการเตรียมพร้อมที่จะขอ ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารทางเรือระยะละ 1 บาท หลังแบกรับต้นทุนราคาน้ำ�มันและค่าแรงขั้นต่ำ�ที่ ปรับตัวสูงขึ้น นาวาโทปริญญา รักวาทิน กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เรือด่วนเจ้าพระยาจำ�กัด กล่าวว่า สมาคมเรือ ไทย เตรียมเสนอขอปรับขึ้นอัตราค่าเรือโดยสารขึ้น อีกระยะละ 1 บาท ต่อกรมเจ้าท่า เนื่องจากราคา นำ�้มันดีเซลได้ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 29.99 บาท ต่อลิตร หากรัฐบาลไม่มีมาตรการอุดหนุนราคา นำ�ม้ นั ดีเซลคาดว่าราคาจะไต่ระดับไปแตะที่ 30 บาท ต่อลิตรในเร็วๆ นี้ ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมาผูป้ ระกอบการเรือ

ด่วนได้ตรึงอัตราค่าโดยสารมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ส่ ง ผลให้ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งแบกรั บ ต้ น ทุ น ราคา น้�ำ มันทีป่ รับตัวสูงขึน้ ประกอบรัฐบาลปรับขึน้ ค่าแรง ขัน้ ต่ำ�เพิม่ ขึน้ เมือ่ ต้นปี 2554 และหากกรมเจ้าท่าไม่ อนุ มั ติ ใ ห้ ป รั บ เพิ่ ม อั ต ราค่ า โดยสาร คาดว่ า ผล ประกอบการในปี 2554 จะประสบปัญหาขาดทุน “อัตราค่าโดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีการ ปรับมาเกือบ 2 ปีแล้ว และคิดบนฐานราคานำ�้มันดี เซลที่ลิตรละ 25-28 บาท ซึ่งล่าสุดราคานำ�้มันปรับ สูงเกือบลิตรละ 30 บาทแล้ว โดยหากรัฐไม่ปรับขึ้น ค่าโดยสารจะทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานในปี 2554 ของบริษัทประสบปัญหาขาดทุน โดยในปี 2553 บริ ษั ท มี กำ � ไรประมาณ 20 ล้ า นบาท มี ร ายได้ ประมาณ 130 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายประมาณ 110 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายน้ำ�มัน ค่าซ่อมบำ�รุง และ แรงงาน คิดเป็นสัดส่วน 94% ของค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด” นาวาโทปริญญา กล่าว สำ�หรับการขอปรับขึ้นราคาในครั้งนี้เป็นไป ตามข้อตกลงกับคณะกรรมการพิจารณาเกีย่ วกับเรือ เดินประจำ�ทาง ที่ได้ระบุเกณฑ์การปรับอัตราค่า โดยสารโดยแยกช่วงการพิจารณาราคานำ�้มันออก เป็น 2 ช่วง คือระดับราคา 25-28 บาทต่อลิตร ปรับ ขึน้ ระยะละ 1 บาท และระหว่าง 28-31 บาทต่อลิตร ปรับขึ้นอีกระยะละ 1 บาท ขณะเดียวกันจะขอให้ คณะกรรมการพิจารณาปรับขึน้ อัตราค่าโดยสารเรือ ข้าฝากอีก 0.50 สตางค์ต่อเที่ยว โดยจะให้มีผลใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ อย่างไรก็ตามหากมีการปรับขึน้ ค่าโดยสารอีก ระยะละ 1 บาทจะส่งผลให้ เรือด่วนเจ้าพระยา (ธง ส้ม) คิดค่าโดยสารจากเดิม 14 บาทตลอดสาย เป็น 15 บาทตลอดสาย เรือด่วนเจ้าพระยา (ธงเหลือง) จากเดิม 19 บาท เป็น 20 บาท และเรือด่วน เจ้าพระยาธงประจำ�ทางธรรมดา จากเดิม 9-13 บาท เป็น 10 -15 บาท ส่วนเรือข้ามฝากจะปรับขึ้นจาก เดิม 3 บาท เป็น 3.50 บาท

สรา้ งจุดขายลมุ่ น้ำ�เจา้ พระยา ยกระดับสเู่ วนิสต.อ. “อลงกรณ์” ชี้ริเริ่มโครงการเจ้าพระยาสร้างสรรค์ หวังพลิกฟื้นแม่น้ำ� เจ้าพระยาให้กลับมาสร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชนและประเทศ ย้�ำ ขอความร่วม มือจากภาครัฐและเอกชน นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช. กระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธาน กรรมการบริหารสำ�นักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ และประธาน อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการล่อง ลำ�น้ำ�เจ้าพระยาขึ้น โดยร่วมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันเพื่อลงเรือล่องลำ�น้ำ�เจ้าพระยาเพื่อสำ�รวจพื้นที่ดำ�เนินโครงการ เจ้าพระยาสร้างสรรค์ ในเบื้องต้นได้มอบให้สำ�นักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติซึ่งมีนาง ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้อำ�นวยการ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และกรมเจ้าท่าจัดกิจกรรม ล่องเรือสำ�รวจพืน้ ทีใ่ นการขับเคลือ่ นโครงการเจ้าพระยาสร้างสรรค์ โดยเชิญ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 200 คน เข้าร่วม

การสำ�รวจในครั้งนี้เริ่มขึ้นโดยการขึ้นเรือที่ท่าของโรงแรมริเวอร์ไซด์ ซึง่ เป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนเรือเพือ่ สำ�รวจเส้นทางสองฝัง่ แม่น้ำ�ระหว่างสะพาน กรุงธนบุรีถึงสะพานพระราม 9 ว่าจะสามารถร่วมกันพัฒนาให้เป็นเส้นทาง สร้างสรรค์ และสร้างรายได้ให้เพิม่ ขึน้ แก่ชมุ ชนสองฝัง่ แม่น�ำ ร้ วมทัง้ ทำ�รายได้ ให้ประเทศได้อย่างไร สำ�หรับโครงการเจ้าพระยาสร้างสรรค์นี้ จะช่วยส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เชิงวัฒนธรรม และจะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้กรุงเทพฯ เป็นเมือง สร้างสรรค์ หรือ Creative City ให้สมบูรณ์แบบยิง่ ขึน้ เพราะเดิมประเทศไทย ได้รบั การขนานนามจากชาวโลกว่าเป็น “เวนิสตะวันออก” เนือ่ งจากมีแม่น�ำ ้ ลำ�คลอง ที่เป็นเส้นทางขนส่ง ค้าขาย และท่องเที่ยวมากมาย สำ�หรับแนวคิดของการจัดทำ�โครงการนี้ก็เพื่อช่วยพลิกฟื้นแม่นำ �้ เจ้าพระยา ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ เพราะแมนำ�้ เจ้าพระยามีเรื่องเล่าขาน ตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ชุมชนดั้งเดิม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน ที่ทรงคุณค่า และน่าสนใจมากมาย สามารถนำ�มาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ และชุมชนได้

7•

น้�ำ ลดตอผุด สีพ่ ระยาช้�ำ ! วอนรัฐแกไ้ ข

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. บริเวณท่าเรือสี่พระยา พบว่าระดับนำ�้ ลดต่ำ�ลง แต่ยงั คงอยูใ่ นระดับสูง ตามกำ�แพงข้างทางมีคราบตะ ไคร่หลังนำ�้ลดขนาดประมาณหนึ่งฝ่ามือติดอยู่โดยรอบ และใน มุมหนึง่ ของบริเวณศาลานัง่ รอเรือด่วนเจ้าพระยาพบถุงกระสอบ ทรายกองสูง ตามผิวนำ�้ และซอกตลิ่ง พบเศษขยะ ถุงพลาสติก ลอยอยู่จำ�นวนหนึ่ง และกองผักตบชวากระจายทั่วบริเวณ เหตุการณ์นำ�้ขึ้นทั่วบริเวณริมฝั่งแม่นำ�้เจ้าพระยาที่ส่งผลกระทบให้เกิดเหตุการณ์นำ�้ล้นตลิ่ง บางชายฝั่งเอ่อล้นไปด้วยนำ�้ เดือดร้อนถึงชาวบ้านบริเวณนั้นในการทำ�มาหากิน ทั้งด้านการสัญจร บนบกทัง้ หลาย จนถึงปัจจุบนั นำ�ล้ ดลงได้ระดับหนึง่ จากทีบ่ ริเวณท่าเรือสีพ่ ระยาจะมีกระสอบทราย ตั้งเรียงเป็นแนวกั้นนำ�้ รวมทั้งแผ่นไม้วางพาดเป็นทางเดินเพื่อความสะดวกในยามนนำ�้ล้นตลิ่ง ก็ ถูกเก็บไปกองรวมอยูม่ มุ หนึง่ ของบริเวณศาลาพักรอเรือ แต่ผลกระทบหลังนำ�ล้ ดปรากฏให้เห็นเป็น แนวยาวสูงระดับฝ่ามือวัดจากพื้นโดยรอบ เห็นได้ชัดบริเวณกำ�แพง ขาตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องใช้ ทั้งหลายที่ตั้งอยู่บริเวณนั้น เกิดความเสียหายผุพังไปบางส่วนจากระดับนำ�้ขึ้นสูงดังกล่าว นายสมชาย แก้วแสงส่าน ชาวบ้านทีท่ ำ�งานค้าขายและจัดทัวร์เรือหางยาวให้กบั นักท่องเทีย่ ว บริเวณท่าเรือสี่พระยาได้กล่าวว่า “สี่พระยายังดี ท่าเรือสูงกว่าท่าอื่น เลยเป็นทางนำ�้ผ่าน นำ�้จะ ท่วมสูงขนาดเท่าฝ่ามือระยะหนึ่ง ก่อนจะไหลผ่านลงท่อไป แต่ในช่วงที่มีนำ�้ท่วม ทาง กทม. จะนำ� เอากระสอบทราย แผ่นไม้ มาวางไว้เพื่อให้สะดวกแก่คนเดินผ่านท่านี้” ทั้งนี้ด้วยเหตุหลังนำ�้ลด ปรากฏว่าข้าวของมีผุพังบางส่วน และขยะมากองรวมบริเวณริม ชายฝัง่ นายสมชายได้ให้ความเห็นอีกว่า “ผมจะติดตามข่าวว่าระดับนำ�ส้ งู ถึงระดับไหน และทำ�การ เตรียมตัวยกข้าวของรอไว้ เพื่อไม่ให้ได้รับผลเสียมากมายนัก แต่ช่วงนำ�้ลด จะปรากฏให้เห็นขยะที่ ลอยมาจากทีต่ า่ งๆแถบริมแม่นำ�้ บริเวณนี้เป็นเวิ้ง ทำ�ให้ขยะลอยมาติดอยูบ่ ริเวณนี้ แต่ก็มบี างส่วน ไหลไปตามนำ�้” ทั้งนี้ด้านการแก้ปัญหา นายสมชายเปิดเผยว่า ทุกเช้า ทางกรมเจ้าท่าจะแล่นเรือมาเก็บขยะ ส่วนในเรื่องของผักตบชวา มันเป็นเรื่องยากในการแก้ไข จึงปล่อยไว้ให้ไหลไปตามกระแสนำ�้ หรือ ปล่อยให้ย่อยสลายไปเอง สุดท้าย นายสมชายทิ้งท้ายไว้ว่า “ถ้าเปรียบเทียบกับแต่ก่อนเมื่อนึกถึง แม่นำ�้เจ้าพระยา ผมขอให้ 1 คะแนนเต็มสิบ เพราะน้ำ�ผิดกับแต่ก่อนมาก แต่ก่อนเราดื่มกินนำ�้จาก แม่น�ำ ไ้ ด้ แต่ตอนนีถ้ า้ ลืมตาในนำ�้ อาจทำ�ให้ตาบอดได้ เรือ่ งการแก้ปญ ั หา ผมคงทำ�ได้แค่รกั ษาความ สะอาดในส่วนของตนเอง แต่ถา้ จะให้แก้แมนำ�ท้ งั้ สายคงต้องวอนขอไปถึงผูน้ �ำ ระดับสูง จำ�เป็นต้อง ใช้เงินจำ�นวนมากเพื่อช่วยแก้ไขต่อไป”

ธรรมยาตรา ศรัทธาแหง่ สายน้�ำ

เมื่อเวลา 15.15 น. วัน ที่ 29 ม.ค.54 ณ ถนน พ ร ะ สุ เ ม รุ ช่ ว ง ใ ก ล้ ธนาคารกรุ ง เทพสาขา ผ่านฟ้า ได้มีการเสวนา “มหัศจรรย์แห่งศรัทธา ธรรมยาตราเพื่ อ สาย นำ�”้ ซึง่ เป็นกิจกรรมหนึง่ ใ น ง า น “ พ ร ะ สุ เ ม รุ เอนกาย” ครัง้ ที่1 ตอน “ชม ศิลปะแกล้มซาลาเปา” การเสวนานำ�โดย นิคม พุทธา และคณะเดินธรรมยาตรา ศรัทธา แห่งสายนำ�้ จากขุนน้�ำ ปิงสูล่ มุ่ เจ้าพระยา การเสวนานีเ้ ป็นการบอกเล่า ถึงที่มาของการเดินธรรมยาตรา ประสบการณ์ สิ่งที่ได้ประสบพบเจอ และความรู้สึกที่เกิดขึ้น ตลอดการเดินของเหล่าคณะธรรมยาตรา เริม่ ต้นการเสวนาโดยการกล่าวถึง จุดมุง่ หมายของชาวคณะธรรม ยาตราที่เดินทางไกลจากต้นนำ�้สายแม่ปิง สู่ปากนำ�้ของทะเลอ่าวไทย เป็นการปกป้องสายนำ�้เพื่อเรียนรู้ตนเอง ชุมชนและธรรมชาตเพื่อรับรู้ รับฟัง ความในใจของธรรมชาติและชุมชนระหว่างทาง และเพือ่ สือ่ สาร และเชิญชวนให้ชุมชนร่วมกันดูแลและรักษาธรรมาติ นิคม กล่าวว่า เขาได้เคยไปฝึกเดินทีโ่ ครงการสันติปตั ตานีมาก่อน ในครั้งนี้จึงได้ใช้การเดินนำ�ไปสู่การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงทาง สังคม ได้ใช้การเดินเพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่าง เดินตามสายนำ �้

เชียงดาว กำ�เนิดแม่นำ�ป้ งิ เพราะพืน้ ทีป่ า่ ต้นนำ�ถ้ กู บุกรุก ส่งผลกระทบ ถึงแม่นำ�้ นำ�้แห้งไม่พอใช้ หน้าฝนเกิดอุทกภัย ขาดความตระหนักถึง ความสำ�คัญของปัญหาและรับรูว้ า่ มันเป็นปัญหาร่วมกัน เราได้ขา้ วปลา อาหารจากชาวบ้าน ก็อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านในการรักษาดูแล ธรรมชาติ การมาเดินเป็นการเก็บเกีย่ วความรูป้ ระสบการณ์ไปบอกต่อ การรักษาธรรมชาติ เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา จะขยายผลแค่ไหนไม่รู้ แต่ให้ เราตระหนักถึงความสำ�คัญของสายใยธรรมชาติ ทั้งป่า นำ�้ ทรัพยากร ธรรมชาติทั้งหมดเชื่อมโยงกัน สุรางค์รัตน์ อาจารย์จากจังหวัดตรัง ผู้ร่วมเดินในคณะธรรม ยาตรา กล่าวว่า ตั้งใจมาเดินเพราะชอบธรรมชาติ เตรียมตัว 1 เดือน วันแรกเดินประมาณ 30 กม สองสามวันแรกปวดเมื่อยเจ็บเท้า แต่ไม่ เหนื่อยไม่ท้อเพราะมาด้วยความตั้งใจ อากาศหนาวไม่เป็นปัญหาและ อุปสรรค ได้เห็นลำ�นำ�้ แม่นำ�้ มีประโยชน์นำ�ไปใช้เพาะปลูก ประมง ได้ ความรู้ เห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเห็นวิถี ชีวติ ของชาวบ้าน บางช่วงนำ�ท้ ว่ มบางช่วงนำ�แ้ ห้งเห็นการทำ�ลายแม่น�ำ ้ การทำ�ประโยชน์ลุกลำ�้ที่แม่นำ�้ มีการถมดิน ถมที่ให้สูง เพื่อหนีนำ�้ท่วม ทำ�ใหนำ�้ไม่มีที่อยู่ ไหลท่วมที่อื่น เห็นประโยชน์ส่วนรวม รณรงค์การ ปลูกต้นไม้ ใช้ทกุ สิง่ อย่างคุม้ ค่า ไม่ฟมุ่ เฟือย ได้เรียนรูเ้ พาะบ่มความรัก ความเมตตา ฟื้นฟูศรัทธาในการอยู่ร่วมกัน เป็นการเดินภายใน ที่ไป ด้วยกันกับทางกายทางใจ พระไพศาล วิสาโล พระสงฆ์ทรี่ ว่ มเดินในคณะธรรมยาตรา กล่าว ว่า เห็นข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตว่าจะมีเดินธรรมยาตรา ศรัทธาแห่ง

สายนำ�้ จากนำ�ป้ งิ ถึงอ่าวไทย การเดินทำ�ให้ได้สมั ผัสกับธรรมชาติอย่าง ลึกซึ้ง ได้เห็นต้นน้ำ�เจ้าพระยาผ่านต้นน้ำ�แม่ปิง ทำ�ให้มีสติตลอดเวลา ความเจ็บที่โดนแต่ละครั้ง สร้างความเพียร ธรรมมะคือธรรมชาติ อยู่ อย่างสอดคล้องกับเขา ทุกวันนี้เรากำ�ลังทำ�ลายธรรมชาติ เอาธรรมมะ ธรรมชาติ เผยแผ่ให้คนอื่นเห็น ในตลอดการเดิน ได้เห็นความงดงาม สิ่ ง ไม่ ดี การทิ้ ง ขยะ ปลาที่ พ ยายามโดดข้ า มฝายแต่ โ ดดไม่ ผ่ า น นกกระยางยังจ้องจะกินอีก สิ่งที่ดี เยาวชนที่รวมกลุ่มกันเพื่อรักษา ธรรมชาติ บ้านนาโบสถ์ เรียนรูธ้ รรมชาติ เกิดความรัก รณรงค์ การเก็บ ขยะของนักเรียนชัน้ ประถม เห็นแบบนีไ้ ด้แบบนี้ นำ�ไปแนะนำ�บอกคน อื่น เกิดประโยชน์ ได้พบปะญาติโยม ให้ญาติโยมตามทางเกิดความ ศรัทธาธรรมชาติ ให้เห็นความสำ�คัญของสายนำ�้ ได้รับประสบการณ์ ฝึกตน ประโยชน์ตน ประโยชน์ทา่ น สิง่ นีเ้ ป็นการฝึกตัวเอง ไม่ให้ยดึ ติด ยึดมั่นถือมั่น มาเดินเพื่อสร้างศรัทธา แนะนำ�การอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยโครงการเดินธรรมยาตรา ศรัทธาแห่งสายนำ�้ ถือกำ�เนิดขึ้น ภายใต้ศรัทธาของคนกลุ่มหนึ่งที่มีต่อธรรมชาติ ลุกขึ้นมาเดินร่วมกัน ตามสายนำ �้ จากแหล่ ง กำ � เนิ ด ของต้ น นำ �้ แ ม่ ปิ ง สู่ แ ม่ นำ �้ เ จ้ า พระยา ลัดเลาะไปตามสายนำ�้ผ่านขุนเขา ที่ราบลุ่ม หมู่บ้านในชนบท ชุมชน เมือง ลงสู่ท้องทะเลที่อ่าวไทย ผ่าน 14 จังหวัด ระยะทางประมาณ 1200 กิโลเมตร เพือ่ จะน้อมรับฟังความในใจจากธรรมชาติทสี่ ง่ ผ่านไป กับสายนำ�้ และสื่อสารไปยังผู้คนให้รับรู้ความในใจนี้ พร้อมฟื้นฟูมิติ ความสัมพันธ์ระหว่าง คน กับ ธรรมชาติ เริม่ ต้นการเดินธรรมยาตรา ณ ขุนเขาแม่น�ำ ป้ งิ จ.เชียงใหม่ ตัง้ แต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 และจะมาสิน้ สุดการเดิน ถึงจุดหมายปลาย ทาง ปากนนำ�้ อ่าวไทย ณ ป้อมพระจุลฯ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554


• 8 ศิลปวัฒนธรรม/Arts and Culture เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00น. ณ ถนนพระสุเมรุ ช่วงใกล้ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า เครือข่าย ศิลปะปลายถนนพระสุเมรุได้ร่วมมือกันจัด นิทรรศการขึน้ เพือ่ เชิญชวนผสู้ นใจเขา้ รว่ มงาน ภายใตน้ ทิ รรศการชือ่ วา่ “พระสุเมรุเอนกาย” ครั้งที่ 1 ตอน “ชมศิลปะแกล้มซาลาเปา” การจัดนิทรรศการในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความ ร่วมมือกันของเครือข่ายศิลปะปลายถนนพระสุเมรุ ซึ่งประกอบด้วย ห้องศิลป์สห+ภาพ ชุมชนคนถ่าย ภาพ ร้านซาลาเปาป้าอ้วน ร้านหนังสือเดินทาง (Passport) ร้ า นเครื่ อ งแต่ ง เรื อ นและของเก่ า Dang’s Shop ร้านกาแฟและดนตรีแจ๊ส ร้าน Bamsha และ ร้าน “Gallery Kitchen” โดยทั้งหมดได้ รวมตัวกันจัดโชว์แสดงผลงานทางศิลปะแขนงต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานดังกล่าว สำ�หรับนางวนิดา วงศ์ดาษ เจ้าของร้าน Dang’s Shop ซึ่งเป็นร้านที่ขายของมือสองกล่าว ว่า การจัดงานในครัง้ นีว้ ตั ถุประสงค์ทสี่ �ำ คัญคือ พวก เราชาวเครือข่ายศิลปะปลายถนนพระสุเมรุตอ้ งการ ให้ ป ระชาชนทั้ ง คนไทยและต่ า งชาติ ไ ด้ รู้ จั ก กั บ ประวัติความเป็นมาของถนนพระสุเมรุและชมผล งานทางศิลปะแขนงต่างๆ “คนไทยหลายคนส่วนใหญ่ยงั ไม่ทราบว่าถนน พระสุเมรุนมี้ รี า้ นทีเ่ กีย่ วข้องกับศิลปะจำ�ต่างๆทีเ่ รียง รายตลอดสายถนนพระสุเมรุ ส่วนใหญ่จะนิยมไป เดินถนนพระอาทิตย์เสียมากกว่า พวกเราได้อาศัย อยู่บนสายถนนแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่รุ่น บรรพบุรุษ จึงอยากเชิญชวนให้คนรู้จักและสนใจ ในผลงานของพวกเรา และอยากให้ถนนพระสุเมรุ ของเรากลายเป็นถนนแห่งตำ�นานศิลปะให้คนไทย และคนต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชม” นางวนิดากล่าว

ไลฟ์สไตล์/Lifestyle

ในส่ ว นของกิ จ กรรม การเสวนาฟืน้ ความหลัง ครัง้ ถนนพระสุเมรุ ได้บอกเล่า ถึงประวัติศาสตร์วันวานให้ ศึ ก ษาสั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด ในรู ป แบบของการเสวนาข้างหลัง ภาพ โดยการกล่าวถึงความ ผูกพันจาก 5 ลุม่ นำ�้ ซึง่ สมาชิก สห+ภาพชุมชนคนถ่ายภาพ ร่วมบอกเล่า อีกทัง้ การแสดง ครั้งนี้จะจัดแสดงต่อเนื่องที่ ห้องศิลป์สห+ภาพ

ไหวพ้ ระเกา้ วัดสิริมงคลชีวิต(1)

“วัดอรุณราชวราราม”

ระพุ ท ธศาสนาคื อ สิ่ ง ที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจ พุทธศาสนิกชน ให้เกิดจิตใจทีส่ งบ ผ่องใส เบิกบาน ดังนั้นไม่ว่าจะแห่งหนตำ�บลใด จึงเห็นวัดวา อารามกับสังคมชาวพุทธที่อยู่คู่เกื้อกูลกันมาเนิ่นนาน ตลอดจวบจนปัจจุบัน ชาวพุทธชอบทำ�บุญเพื่อความ เป็นสิริมงคล ความรุ่งเรืองกับชีวิต หรือเมื่อเกิดความ ไม่สบายอกสบายใจ รู้สึกชีวิตย่ำ�แย่ สาส์นริมน้ำ� จึงขอ แนะนำ�วัดทีต่ งั้ อยูร่ มิ แม่น�้ำ เจ้าพระยา ให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ ไปไหว้พระเก้าวัดกัน นอกจากจะได้สักการะสิ่งศักด์ สิทธิ์ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้ว ยังได้ ชื่นชมกับความงดงามและสัมผัสกับวิถีชิวิตสองฝั่ง แม่น้ำ�อีกด้วย เรียกว่าได้บุญและได้ท่องเที่ยวด้วย สำ�หรับวัดแรก เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นหนึ่ง ในเก้าวัดที่ประชาชนนิยมเป็นอย่างมากในการไปไหว้ พระ ทำ�บุญ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลตามชือ่ ของวัด โดย มีความเชื่อว่าจะทำ�ให้ “ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน” ซึ่งมี สถาปัตยกรรมทีท่ รงคุณค่าและเป็นสัญลักษณ์หนึง่ ของ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ พระปรางค์ใหญ่ เป็นพระเจดีย์ ทรงปรางค์ก่ออิฐถือปูน ประดับกระเบื้องเคลือบสี ต่างๆ อย่างดงาม วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้น เอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณ สร้างมา ตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า “วัดมะกอก” และภาย หลังเปลี่ยนเป็น “วัดมะกอกนอก” เมื่อ พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงกอบกู้ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาสำ � เร็ จ เรี ย บร้ อ ย เสด็ จ มาทาง ชลมารคพอถึงหน้าวัดนีก้ ไ็ ด้เวลาอรุณ หรือรุง่ แจ้งพอดี ต่อมาได้โปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัด แล้วเปลี่ยนชื่อ เป็น “วัดแจ้ง” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย เมื่อครั้งยังทรงดำ�รงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จ

สืบสานศิลปะ บนสายถนนพระสุเมรุ

นายพิชญ์ เยาวภิรมย์ นักถ่ายภาพสารคดีรุ่นแรกหนึ่งในผู้ร่วมเสวนา ได้ ร่วมบอกเล่าถึงประวัติของความเป็นมาของสองฝั่งนำ�้เจ้าพระยา เรือในลุ่มนำ� และภาพพาหนะที่มีใช้ในวันวาน โดยมีภาพจากลุ่มน้ำ�บางนราร่วมถ่ายทอด ความเคลื่อนไหวสายน้ำ�ร่วมด้วย นอกจากนี้ทางเครือข่ายศิลปะปลายถนนพระสุเมรุได้น�ำ ผลงานภาพถ่าย ภาพวาด สีสนั อาหารจากร้านเก่าแก่ อย่างเช่น ซาลาเปา ลิม้ รสชาติกาแฟ ดนตรี

9•

บทกวี เครือ่ งเรือนร่วมสมัย อีกทัง้ กิจกรรมเสวนาต่างๆโดยจะมีขนึ้ ในหลายพืน้ ที่ บริเวณถนนพระสุเมรุ สำ � หรั บ บริ เวณท้ อ งถนนพระสุ เ มรุ นี้ ถื อ เป็ น มนต์ เ สน่ ห์ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย ประวัติศาสตร์การสืบสานศิลปวัฒนธรรมมากมาย ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นอกจาก จะมีป้อมพระสุเมรุ ป้อมปราการที่สร้างขึ้นนับแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์และยัง คงยืนหยัดเป็นป้อมปราการแห่งราชธานีมายาวนานกว่าสองศตวรรษ  

80% พร้อมด้วยโปรโมชั่นลดเพิ่มอีก 20% สำ�หรับสมาชิกบัตร เ ค ร ดิ ต C I T I B A N K แ ล ะ H S B C และลุ้นรางวัลทุกชั่วโมงบนเวที

พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้ให้มี การปฏิสงั ขรณ์วดั ได้สำ�เร็จลงไปปี พ.ศ. ๒๓๖๓ จนใน สมัยรัชกาลที่ ๒ จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการฉลองแล้ว พระราชทานชื่อวัดใหม่ ่ว่า “วัดอรุณราชธาราม” ถึง รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีก แล้วทรง เปลีย่ นชือ่ วัดเป็น “วัดอรุณราชวราราม” ดังทีเ่ รียกกัน จนถึงปัจจุบัน ในสมัยกรุงธนบุรีวัดอรุณราชวรารามเคยเป็นที่ ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนที่จะอัญเชิญไป ประดิษฐานทีว่ ดั พระแก้ว นอกจากนัน้ ยังมียกั ษ์ปนู ปัน้ ขนาดใหญ่ 2 ตน ตั้งอยู่หน้าประตูซุ้มยอดพระมงกุฏ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “ยักษ์วัดแจ้ง” ภายในวั ด อรุ ณ ราชวรารามนี้ มี สิ่ ง ที่ น่ า สนใจ มากมาย อาทิ พระปรางค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง 33 วา เศษ ประดับด้วยชิ้นกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ ยอดพระ ปรางค์เป็นนภศูล ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีปรางค์ทิศทั้ง 4 ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประสูติ เทศน์พระธัมม จักร ตรัสรู้ นิพพาน มีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” ซึ่งรัชกาลที่ 2 ทรงปั้นหุ่นและพระพักตร์ด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์เอง และยังมีพระวิหารที่มีพระบรมสารีริกธาติที่เกศพระ พุทธชมภูนุชฯ มีพระอรุณหรือพระแจ้ง ที่รัชกาลที่ 4 ทรงอัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ สำ�หรับการไหว้พระเก้าวัดทีว่ ดั อรุณราชวราราม ต้องไปสักการะ “พระประธาน” ด้วยธูป 3 ดอก เทียน คู่ และต้องไปเดินทักษิณาวัตรรอบพระปรางค์ 3 รอบ โดยเดิ น เวี ย นขวา (ตามเข็ ม นาฬิ ก า) เพื่ อ “ชี วิ ต รุ่งโรจน์”

• Fringe Festival 2010 @ Hua Hin ประชาสัมพั • หลงเวลา:ลั้นลาพาชาติเจริน

วันที่: 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา: 15.00 - 21.00 น. สถานที่:  ณ ลานกลางแจ้ง มิวเซียมสยาม เชิญสัมผัสบรรยากาศยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ช่วงสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติและความ เป็นไทยอารยะ โดยใช้ “วัธนธัม” เป็นเครื่องมือสะท้อนสังคมไทย ทีม่ รี ะเบียบวินยั ศิวไิ ลซ์ และสงบสุข ผูร้ ว่ มกิจกรรมจะได้ซมึ ซับกับ บรรยากาศความเป็นอารยะจากรัฐนิยม 12 ประการ และจะได้ลมิ้ รสอาหารชัน้ เลิศอย่างชาววัง วัฒนธรรมการบริโภคอาหารจานเด็ด ที่ทำ�จากเส้น เลือกซื้อหาสิ่งของตามสมัยนิยม “มาลานำ�ไทย” พร้อมชมหนังกลางแปลง รำ�วง ลีลาศ หลงเวลากับราตรี ขับบรรเลง เพลงย้อนยุคโดยศิลปินร่วมสมัย พร้อมสุดยอดคอนเสิรต์ ของเหล่า ศิลปิน อาทิ นภ พรชำ�นิ/โป้ โยคีเพลย์บอย/บอยตรัย/สวีทนุช /ป๊ อด-โมเดิร์นด็อก ร่วมกับวงราชนาวี แสดงรอบเดียวในวันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 *ร่วมกันแต่งตัวย้อนยุคสมัย จอมพล ป. พิบลู สงคราม สอบถามรายละเอียด: 02-225-2777 ต่อ 504 www. facebook.com/museumsiamfan

• ไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 21

วันที่: 3-6 มีนาคม 2554 สถานที่: ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานไทยเที่ ย วไท ครั้ ง ที่ 21 ภายในงานได้ รวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไว้ครบ ทุกประเภท อาทิ โรงแรม รีสอร์ท สปา รถเช่า สายการบิน บริษัท ทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ บัตรบุฟเฟ่ต์ อุปกรณ์เดินทาง แคมป์ ปิ้ง ดำ�นำ�้ ฯลฯ รวมทั้งหมด 1,185 ราย มาลดราคาแพ็คเกจที่พัก ที่เที่ยวทั่วประเทศในช่วงฤดูหน้าร้อนนี้ โดยมีโปรโมชั่นลดสูงสุด

(หัวหิน สร้างสรรค์ บานตะไท)

สถานที่: ณ วิกหัวหิน โรงละครแห่งใหม่ในอำ�เภอหัวหิน วันที่:  ทุกวันศุกร์ - วันอาทิตย์ เริ่ม 22 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2553 เชิญเทีย่ วอย่างสร้างสรรค์ ชิมอาหารจานเด็ดของหัวหิน ดูหนัง ฟัง เพลง ชมการแสดงหลากหลายรูปแบบกันให้บานตะไท กับเทศกาล ศิลปะและการแสดงนานาชาติ หรือ Fringe Festival 2011 @ Hua Hin & Bangkok ร่วมกับสถานทูตต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล เยรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ ญี่ปุ่น ฯลฯ มา ร่วมสร้างสีสันให้กับเทศกาล ด้วยรูปแบบการแสดงที่หลากหลาย ตลอดเดื อนมกราคม-มีน าคม นอกจากนี้ ในบริ เวณงาน ยัง มี กิจกรรมตลาดเรียนรู้ ซึ่งจัดในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เปิดสอนการแสดงและศิลปะแขนงต่างๆ สำ�หรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถโดย ครูเล็ก ภัทราวดี มีชู ธน พร้อมคณะครูผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม..โทร. 0 2412 7287-8 ติดต่อจองบัตร.. โทร. 0 2833 5555 www.totalreservation.com, www.patravaditheatre.com

•คอมมาร์ทไทยแลนด์ 2011 (Commart Thailand 2011)

วันที:่ 17 มีนาคม 2554 เวลา: 10.00-20.00 น. สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตืน่ ตากับเทคโนโลยี 3D และสินค้าไอทีราคาพิเศษในงาน มหกรรม ไอทีครั้งใหญ่แห่งปี 2011 ต้อนรับฤดูร้อน พบสินค้าไอทีมากมาย เช่น โน๊ตบุ๊ค ไอพอด และส่วนลด โปรโมชั่นหลากหลาย สัมผัส นวัตกรรมล้ำ�สมัย อาทิ Tablet PC, รวมสุดยอด Smart Phone และแอพพลิเคชั่น, Smart TV ทีวีที่เชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต

เสาวรักษ์ กองสารศรี

ากต้องการมานั่งรับประทานอาหาร ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ สายลมเย็นๆ ริมน้ำ� กับอาหารเมนูเด็ด ไม่ต้องเดินทางไปไหน ไกล ติดริมแม่น้ำ�เจ้าพระยาและอยู่ในกรุงเทพฯ มี ร้านอาหารเด็ดๆสามแห่ง มาแนะนำ� ดังนี้

บ้านเจ้าพระยา

ร้ า นอาหารสไตล์ ไ ทยโมเดิ ร์ น บรรยากาศ สบายๆ ริมแมนำ�้เจ้าพระยา โดดเด่นด้วยเฉลียงที่ ทอดยาวออกยังแม่น�้ำ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้มโี อกาสสัมผัส ความสดชื่นของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ตกแต่งแบบ ธรรมชาติ ร่มรืน่ ไปด้วยไม้ดอกและใบไม้ บรรยากาศ ตั้ ง ใจให้ เ หมื อ นนั่ ง ทานอาหารที่ บ้ า นริ ม นำ �้ รั บ ประทานอาหารพร้อมรับลมชมบรรยากาศสองฝัง่ นำ�้ อาหารอร่อยถูกหลักอนามัย ให้บริการห้องจัดเลี้ยง ถึงสามห้อง และที่พิเศษคือ ลูกค้าสามารถเหมาเรือ ล่องแม่นำ�้เจ้าพระยาดื่มด่ำ�บรรยากาศสองฝั่งแม่นำ�้ เจ้าพระยาที่งดงามยามค่ำ�คืน เปิดทุกวัน 11.0023.00 น.

เมนูแนะนำ� กุ้งซอสตะไคร้ ปลาช่อนหลุดโค้ง หน่อไม้ทะเลอบยอดผัก ที่ตั้ง 446 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 94 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม โทร 0-2424-1717

รา้ นเด็ดริมน้ำ�

เรือนเจ้าพระยา

เรือนไม้สไตล์ไทยแท้ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็น เรื อ นของเจ้ า พระยาในสมั ย นั้ น ด้ ว ยเช่ น กั น รับลมเย็นๆ จากเรือนไม้ย้อนยุค บรรยากาศทำ�ให้ นึกถึงบ้านเรือนไม้รมิ น้�ำ สมัยก่อน ซึง่ เป็นทีม่ าของชือ่ สวนอาหาร  เน้นบรรยากาศสบายๆ คุยกันได้เรือ่ ยๆ มีทั้งให้สูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอก หรือจะเลือกตาก แอร์ด้านใน อาหารเน้นไปทางสไตล์ ซีฟู้ด สดๆ และ อาหารไทย – จีน ร้านเรือนเจ้าพระยายังได้รับการ ยกย่องให้เป็นครัวตัวอย่างของเขตบางคอแหลม ด้วยครัวที่ใหญ่โปร่ง สะอาดถูกสุขลักษณะ นั่งสูด อากาศบริสทุ ธิร์ มิ แม่น�้ำ เจ้าพระยา และได้ชมทิวทัศน์ ของสะพานพระราม 9 ไปจนถึงสะพานวงแหวน อุตสาหกรรม เปิดทุกวัน 11.00-22.00 น. เมนูแนะนำ� กุ้งแม่นำ�้เผาทานคู่นำ�้จิ้มซีฟู้ด ปลาเก๋าต้มเผือก หน่อไม้ทะเลเจี๋ยน ที่ตั้ง 3817/4 ซ.โรงเรื่อยเก่า ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม

Take a view House Restaurant

ร้านสไตล์บาหลีโมเดิร์น บรรยากาศโรแมนติก อยู่บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี ชั้นล่างมีที่ นั่งสบายหลากมุม หลายบรรยากาศ มีน้ำ�ตกขนาดใหญ่ที่ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย และบริเวณลาน เบียร์ที่มีโปรเจคเตอร์ยักษ์เหมาะสำ�หรับคอบอลเป็นอย่างยิ่งที่ ไม่อยากพลาดฟุตบอลนัดสำ�คัญ ชั้น 2 มอง เห็นสะพานพระราม 8 ที่สวยงามที่สุด ปลอดโปร่งโล่งสบายกับอากาศที่เป็นธรรมชาติ หรืออยากจะร้อง เพลงก็มี ห้องคาราโอเกะ เปิดทุกวัน 17.00-24.00 น. เมนูแนะนำ� ปลาช่อนเทคอะวิว ต้มแซ่บเอ็นหมูตุ๋น ไก่อบอ้อย ที่ตั้ง 1752 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม โทร 0-2433-8262-3


Sanrimnum News  
Sanrimnum News  

Newspaper Newspaper

Advertisement