Page 1

Akkerbouw in Zuid-Amerika

marktrapport rijst

2009


marktbeschrijving Markt rijst

• Ecuador is zelfvoorzienend in rijst.

Inleiding De FAPRI 2008 Agricultural Outlook voorspelt in de komende tien jaar een stabiele groei in consumptie van rijst van 1% per jaar1. De stijging komt tot stand door bevolkingsgroei. De OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-20162 stelt vast dat de internationale rijstvoorraden in het afgelopen decennium drastisch zijn gedaald door een sterke toename van de mondiale handel3. De trend in handelsexpansie zal blijven voortduren. Ecuador behoort samen met Brazilië, Colombia, Peru en Uruguay tot de belangrijkste producenten van rijst in ZuidAmerika. Marktomschrijving Ecuador produceert op jaarbasis ongeveer 1.200.000 ton ongepelde rijst. Gepeld bedraagt het volume gemiddeld 700.000 ton rijst4. Gemiddelde consumeert Ecuador 47 kg gepelde rijst per capita5. De consumptie per capita behoort tot de hoogste in Zuid-Amerika, zie tabel op de volgende pagina. Rijst behoort tot de belangrijkste voedingsmiddelen in Ecuador. Het totale consumptievolume gepelde rijst bedraagt 650.000 ton6. Uit deze cijfers valt af te lezen dat in Ecuador de productie van gepelde rijst licht hoger is dan de consumptie. Ecuador bevindt zich feitelijk in een uitzonderlijke positie. Aangrenzende landen kampen in tegenstelling tot Ecuador met een tekort aan rijst, zie wederom tabel. Colombia en Peru hebben na Brazilië het grootste tekort aan rijst. Door haar ligging is Ecuador voor hen een belangrijke handelspartner om de rijsttekorten aan te vullen. Het teveel aan rijst in Ecuador wordt geëxporteerd naar Peru en Colombia. De overige Zuid-Amerikaanse landen met een rijstsurplus, Uruguay, Argentinië, Guyana en Suriname richten zich qua afzet merendeels op de tekorten van Brazilië, Chili, Venezuela, Bolivia en de Cariben. Ecuador heeft een jaarlijks aanbodoverschot van 50.000 ton. Het tekort in Peru bedraagt 80.000 ton per jaar. In Colombia bedraagt het tekort 100.000 ton per jaar. Ecuador heeft derhalve een surplus aan rijst dat onvoldoende is om Peru en Colombia te kunnen voorzien. Er is dus ruimte voor groei in de productie van rijst op regionaal niveau. Door het tekort aan rijst in Colombia en Peru is de prijs van rijst daar in aanvang hoger dan in Ecuador. In de praktijk heeft dit het volgende gevolg: Het aanbodoverschot bedraagt maar 50.000 ton. Het prijsverschil stimuleert de export van rijst naar Peru en Colombia dusdanig dat de exporthoeveelheid het aanbodoverschot overtreft. Dit zorgt voor schaarste en stijgende prijzen in Ecuador. De hoge prijzen in Peru en Colombia weerhoudt pellers en handelaren van het aanleggen van strategische voorraden, waardoor de schaarste en prijs, naarmate het oogstseizoen verder achter hen komt te liggen, sterk toeneemt.

KRONOS B.V.

De conclusies:

2

• Ecuador kent een zeer hoge consumptie van rijst per capita. Het behoort in Ecuador tot de belangrijkste voedingsmiddelen. • Ecuador is binnen de Andesgemeenschap het enige land met een overschot aan rijst. Het is een belangrijke handelspartner voor Peru en Colombia, landen met een tekort aan rijst. • Hogere prijzen van rijst in Peru en Colombia resulteren in massale export van rijst uit Ecuador. • Het exportvolume rijst is groter dan het aanbodoverschot. De markt voor rijst in Ecuador krijgt met tekorten en stijgende prijzen te kampen.


x 1.000 ha

x 1.000 ton

ton/ha

x 1.000 ton

kg/ capita

3.600

12.500

3,48

- 4.500

43

Peru

340

2.250

6,81

- 80

45

Colombia

470

2.200

4,77

-100

33

Ecuador

320

1.200

3,75

+ 50

47

Uruguay

180

1.200

6,50

+ 750

22

Brazilië

Argentinië

165

1.125

6,84

Venezuela

135

600

Guyana

125

487

Bolivia

145 50

Suriname

Venezuela - 22.000 ton Colombia - 100.000 ton

Consumptie

Netto import / export

Areaal

Productie

Productiviteit

Netto import / export rijst in Zuid-Amerika in combinatie met de belangrijkste handelslijnen7:

+ 350

10

4,72

- 22

19

3,87

+ 200

23

400

2,70

- 20

20

187

3,80

+ 20

25

Chili

26

120

4,70

- 100

12

Paraguay

30

114

3,95

-7

8

Guyana Suriname + 220.000 ton Export naar: Jamaica Trinidad & Tobago Venezuela

Ecuador + 50.000 ton Export naar: Colombia Peru Peru - 80.000 ton 1 Bolivia 1 Paraguay 2 - 27.000 ton

Chili - 100.000 ton

Brazilië - 450.000 ton 2

Uruguay + 750.000 ton Export naar: Brazilië Chili Peru Argentinië + 350.000 ton Export naar: Brazilië Chili

Piladora Pronaca in Montalvo

KRONOS B.V.

3


Marktverhoudingen De productie van rijst wordt in Ecuador voor 85 tot 90% niet voorverpakt verkocht op de markt en in kleine kruidenierswinkels8. Tussenpersoon in dit traject zijn de vele pelfabrieken. Er zijn 1.500 van deze fabrieken in Ecuador. De fabrieken zijn over het algemeen klein van opzet. Dit kan men onder andere aflezen uit het feit dat maar 10% van deze fabrieken het hele jaar rond een voorraad rijst heeft9. Ecuador kent 20 merken verpakte rijst welke te vinden zijn in de supermarkten. Dit segment is verantwoordelijk voor de inkoop van 10 tot 15% van de rijstproductie. Voedingsmiddelenproducent Pronaca is marktleider binnen het segment verpakte rijst middels haar merken Rendidor en Gustadina10. Marktontwikkelingen De consumptie per capita van rijst is traditioneel hoog in zowel Ecuador als in Colombia en Peru. Peru en Ecuador consumeren 45-50 kg per capita. Colombia consumeert 33-38 kg per capita. Binnen Zuid-Amerika is de rijstconsumptie per capita van Ecuador en Peru het hoogst. Colombia neemt een vierde positie in. Groei in de productie van rijst zal in deze landen in mindere mate mogelijk zijn door een toename van de consumptie per bevolkingshoofd. Het afgelopen decennium is de consumptie per capita stabiel gebleven. Een sterke daling van de consumptie per capita ligt ook niet in de lijn der verwachting. Rijst is in de Andesgemeenschap veel meer een basis voedingsmiddel dan in andere Zuid-Amerikaanse landen. Toename van de vraag naar rijst zal in Ecuador, Peru en Colombia tot stand komen door bevolkingsgroei11. Populatie

Bevolkingsgroei

Ecuador

13. 927.650

0,935% per jaar

Peru

29.180.899

1,264% per jaar

Colombia

45.013.672

1,405% per jaar

Indien er geen sprake is van vermeerdering dan wel vermindering van de consumptie per capita zal deze bevolkingstoename grofweg leiden tot de volgende toename van de vraag in 2013: Netto import/ Vraagvergroting export 2007 2013

Netto import/ export 2013

Ecuador

+ 50.000 ton

35.000 ton

+ 15.000 ton

Peru

- 80.000 ton

85.100 ton

- 165.100 ton

Colombia

- 100.000 ton

107.300 ton

- 207.300 ton

Totaal

- 130.000 ton

228.100 ton

- 357.400 ton

Bij een gelijkblijvende teeltopbrengst per hectare en het niet uitbreiden van het productieareaal resulteert deze toenemende vraag in een ruime verdubbeling van het productietekort in de regio in 2013. De stijgende vraag door bevolkingstoename en het huidige tekort creëren de noodzaak voor uitbreiding van het productieareaal en/of productiviteitsverbetering in de regio.

KRONOS B.V.

4

Het productieareaal dan wel de productiviteit moet in 2013 met 6,33% zijn toegenomen om aan de verwachte vraagtoename te kunnen voldoen. Het International Rice Research Institute (IRRI) heeft in een in 2008 uitgebracht verslag haar bezorgdheid geuit over het aanbod van rijst in Latijns-Amerika en in het bijzonder de Andesgemeenschap. Zij stelt dat geheel Latijns-Amerika in 2015 te kampen krijgt met een tekort aan rijst van 3.5 miljoen ton. Het aanbod in de Andesgemeenschap zal in het bijzonder kunnen dalen doordat 60% van de rijsttelers op dit moment 55 jaar of ouder is13. Jonge, moderne ondernemingen actief in de productie van rijst, zoals Kronos, kunnen in Ecuador voordeel halen uit het toenemende tekort aan rijst in de regio. In vergelijking met Peru en Colombia kan de productie van rijst in Ecuador sterk toenemen. Het is niet noodzakelijk om daar direct akkerbouwgrond voor vrij te maken. Ecuador kan een inhaalslag maken ten aanzien van de productiviteit in de teelt van rijst. De productiviteit per hectare in de rijstteelt is in Ecuador lager dan in Peru en Colombia. Ecuador produceert gemiddeld 3,75 ton ongepeld rijst per hectare. Peru en Colombia produceren respectievelijk 6,81 ton en 4,77 ton rijst per hectare. Marktkarakteristieken Prijsontwikkeling De prijs van langgraan rijst explodeerde begin 2008 doordat verschillende rijstproducerende landen restricties oplegden ten aanzien van de export van rijst en internationale voorraden drastisch daalden. In de tweede helft van 2008 trad er een correctie op in de prijs van rijst grotendeels door het algemene sentiment op de financiële markten en in navolging op dalingen van overige grondstofprijzen. Deze daling is begin november 2008 minder sterk dan voorgaande prijsstijgingen. De prijs van rijst noteerde in oktober 2008 nog steeds fors hoger, 80%, vergeleken met het prijsniveau van 200712. Het feit dat rijst algemeen bestemd is voor menselijke consumptie en een relatief goedkope vorm van voedsel is, maakt de prijs minder gevoelig voor economische en financiële ontwikkelingen vergeleken met voedergranen en oliegewassen. Het IRRI13 geeft aan dat de consumptie van rijst in tijden van mindere welvaart toe kan nemen doordat de consumptie van duurder, vaak proteïnerijk, voedsel afneemt en men eetpatronen weer afstemt op goedkoper voedsel zoals dus rijst14. Dit principe is uitsluitend daar van toepassing waar rijst al tot de basis voedingsbronnen behoort. De binnenlandse prijs van rijst in Ecuador is afhankelijk van de volgende factoren: Internationale marktprijzen, basis uitgangspunt zijn de noteringen in Bangkok, Thailand. Productievolume in Ecuador. Tekorten en prijzen van rijst in Colombia en Peru.


Prijsontwikkeling rijst in US$ per ton15

682 568

277

2001

330

2002

513

361

2003

497 308

2004

2005

2006

2007

2008

Prijs gepelde rijst Ecuador, 4% gebroken Prijs gepelde rijst FOB Thailand, 100% B

Minimale prijzen 2008 De minimale prijs van ongepelde rijst voor de oogstperiode tweede helft van 2008 is in augustus in samenspraak met de belangenorganisatie van de teelt van rijst en de verwerkende sector door de overheid vastgesteld op US$ 301,10 per ton. Begin november 2008 bedroeg de marktprijs voor ongepelde rijst in Ecuador US$ 322,62 tot 333,37 per ton, maximaal 22% vocht en 4% gebroken16. Voor de prijs van gepelde rijst is een bandbreedte opgesteld. De bandbreedte welke voor de tweede helft van 2008 is vastgesteld, heeft een bodem van US$ 616 en een plafond van US$ 68217. Concurrentie Ecuador behoort tot de grotere producenten van rijst in ZuidAmerika. Niettemin wordt de sector gekenmerkt door kleinschalige productiearealen en laagproductieve teelttechnieken18: De teelt van rijst geschiedt voor 65% op akkerbouwbedrijven met een areaal dat kleiner is dan 20 hectare, 2% van de producenten heeft een areaalgrootte van meer dan 100 hectare. Het totaal te bewerken areaal wordt maar voor 20% ingezaaid met gecertificeerde zaden. Irrigatie wordt door 34% van de telers toegepast. Rijstproducenten welke op grote schaal telen, plus 100 hectare, zijn in verhouding zeer productief: 2% van het totaal aantal telers verbouwen 24% van de totale productie19. Door het geringe aantal producenten dat op grote schaal produceert, is de onderlinge concurrentie laag. Marktaandeel wordt voornamelijk verworven ten koste van kleinschalige producenten, welke door de gestegen productiekosten meer moeite krijgen om rendabel te produceren. Kleine piladora aan Via Babahoyo - Quevedo

KRONOS B.V.

5


voetnoten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

FAPRI: 2008 Agricultural Outlook, world rice, p170. OECD-FAO Agricultural Outlook: beoordeling van de vooruitzichten van de landbouwmarkt op basis van ramingen voor de productie, consumptie, handel, voorraden en prijzen van landbouwproducten in voornamelijk de gematigde zones. http://www.agri-outlook.org OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2016, p.24. MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR: Cadenas Agroindustriales, Arroz. http://www.sica. gov.ec/cadenas/arroz/index.html Ibid. Ibid. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomiqui pour le Developpement (CIRAD): Rice Markets of the America’s: An Analyst View. http://www.cirad.fr/ur/politiques_et_marches/content/download/1392/6683/version/3/file/Rice+Markets+of+the+Ameri ca%E2%80%99s+An+Analyst+View+Rice+-+P.+Mendez+del+Villar+-+Rice+Congress+of+the+Americas+2007.pdf MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR: Cadenas Agroindustriales, Arroz. http://www.sica. gov.ec/cadenas/arroz/index.html Ibid. PRONACA: CADENAS PRODUCTIVASDESARROLLO DE PROVEEDORES, pagina 30. Central Intelligence Agency (CIA), the world factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ International Rice Research Institute (IRRI): Financial Crisis To Trigger Global Demand. http://oryza.com/prina/9336.html International Rice Research Institute (IRRI): Keeping up in Latin America: Rice strategic research from Colombia. http://dspace.irri.org:8080/dspace/handle/123456789/1008 International Rice Research Institute (IRRI): Credit crisis could lead to rice price rise. http://www.foodnavigator.com/content/view/print/232430 Hoy: La venta de arroz, 6 mei 2008. FAO: Rice Market Monitor. http://www.fao.org/es/ESC/en/15/70/index.html MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR: Bolétin juridico juni-september. http://www.mag. gov.ec/docs/juridico/Boletin05.pdf Ibid. MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR: Censo Nacional Agropecuario. http://www.sica.gov. ec/censo/index.htm Ibid.


Kronos B.V. Kastanjelaan 40 6828 GM Arnhem Nederland

Handelsregister:

Email communicatie:

K.v.K. Centraal Gelderland

info@kronosagri.nl

Nr. 09180683

Bezoek onze website voor meer informatie www.kronosagri.nl of bel +31 (0)26 370 33 51

* * *


Ecuador: marktrapport rijst  

Markt rijst

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you