Page 1

Piątek 12 OC 9 OC

Dzień: Noc:

najlepszy tygodnik w świnoujściu

Sobota Dzień: 8 C Noc: 6 OC O

Niedziela Dzień: 7 OC Noc: 2 OC

piątek, 18 listopada 2016 r.

nr 45 (110), ISSN 2391-9914

www.kroniki-portowe.pl

egzemplarz bezpłatny

Przestaną dymić za sześć lat

Będzie Niebezpieczne żonglować związki butelkami

Nasi na historycznym maratonie

wydarzenia

historia

sport

Strona 2

Strona 9

Poniedziałek Dzień: 11 OC Noc: 8 OC

Strona 12

Uciekają, bo żyją w trójkącie!

Wścibstwo i zainteresowanie cudzym życiem to jedna z naszych cen narodowych. Nie tolerujemy odmienności, internetowe fora dosłownie spływają obelgami, gdy tylko pojawi się na nich temat związany np. z naszymi sąsiadami – Niemcami. I potrafimy zamienić życie drugich ludzi, którzy różnią się od nas kolorem skóry, czy tym, z kim śpią... w prawdziwe piekło! obyczaje

relacji. Faktem jest, że stało się tak, że ten nietypowy związek połączyła miłość obydwóch młodych mężczyzn do jednej kobiety. Panów nie łączy miłość – tylko przyjaźń. Nie potrafiłam wybrać. Oni stwierdzili na pewnym etapie – co nie ukrywam- że powinniśmy ze Wojciech Basałygo sobą pobyć. I tak minęły trzy basalygo@kroniki-portowe.pl lata. Młodzi kochankowie dbają razem o wspólny – wynajęll Kilka lat temu do Świnouj- ty dom. Spędzają czas. Dzielą ścia wprowadziła się para mło- się swoimi problemami i zastadych ludzi. Pani Marta i pan nawiają nad przyszłością. Seks Piotr. Po jakimś czasie do tego jest tematem o którym najlesamego mieszkania wprowa- piej wiedzą... sąsiedzi. dził się jeszcze jeden mężczyzna – pan Kamil. l Zboczeńcy Po kilku miesiącach spo- Panie to całkowite zboczenie! strzegawczy sąsiedzi zauwa- Podobno oni ze sobą we wszystżyli, że pani Marta na spacery kich konfiguracjach, no rozui zakupy chodzi raz to z jed- mie pan – ona z nim on z nim itd. nym, raz z drugim panem. I że – mówi około 50-cio letni mężcałuje się czule, trzyma za rękę czyzna. Powinna się tym zająć raz z Kamilem, raz z Piotrem! policja! Sąsiadka podobno naI wtedy zaczęły się problemy. wet to zgłosiła gdzieś, żeby się Spostrzegawczy miłośnicy tym zajęli. – dodaje głośno cudzego życia i brazylijskich spluwając na chodnik. Nie wszyscy sąsiedzi mają telenowel, szybko doszli do wniosku, że trójka żyje w praw- taką opinię. Tylko nie rób mi Trójkąty miłosne są bardzo często kanwą scenariuszy filmowych. W Świnoujściu to nie film, lecz życie! dziwym... trójkącie! Pani żadnego zdjęcia, bo mi te okienne poduszkowce żyć nie wyglądają naprawdę na zako- skomplikowane. Ale nie rozu- – postanowił uciec z wysp. Do – kochamy się. Czy naprawdę dadzą! – mówi emeryt z blo- chanych! Głupie docinki na uli- mie, dlaczego i jakim prawem dużego miasta. Tu mieszkamy to trudno zrozumieć, że w żyl Żyjemy w trójkącie W Świnoujściu mieszkamy ku naprzeciwko. One z zazdro- cy i śmieszki. Wysypane śmieci ludzie tak bardzo zaintere- do 1 grudnia. Trudno opisać ciu nie wszystko jest stworzood 5 lat. – opowiada p. Marta ści tak plotkują. Sam pan sobie na wycieraczce. Życie w niety- sowani są cudzym życiem. wściekłość jaką mam w środ- ne wedły jednego wzoru? (28l.). Wraz ze swoim partne- opowiedz czego zazdroszczą powym związku w Polsce nie Nie ukrywa, że w związ- ku, gdy uświadomię sobie, że – dodaje p. Marta. rem – Kamilem (25l.). Na wy- i czego im brakuje. ku z tym, że w swojej pracy muszę uciekać z miasta, które jest łatwe. spy przyciągnęła nas praca. ma do czynienia z młodzie- tak kocham, w którym mam ro- Redakcja Kronik Portowych Mnie to nie interesuje co żą, zamieszaniem wokół jego dzinę i przyjaciół tylko dlatego, serdecznie dziękuje dzienniPo jakimś czasie w ich związ- Oni tam robią. Ale... to nor- l Wolnoć Tomku ku pojawiła się kolejna osoba malne nie jest! – mówi jedw swoim domku karzom wydawnictwa Bauer prywatnego związku jest bar- że kogoś mocno kocham. – Piotr ( 26l.). Kobieta nie chce ne z sąsiadek. Choć tak po P. Kamil przyznaje, że rela- dzo zaniepokojony. I dlateNie jesteśmy swingersa- za pomoc w przygotowanie opowiadać o szczegółach ich cichu to panu powiem, że oni cje w których żyje są dość go – wraz z p. Martą i Piotrem mi. Nie chodzi też tylko o seks materiału. l

Historię pewnego nietypowego, świnoujskiego związku, który może posłużyć za dowód na wyżej postawioną tezę, opisała jedna z niemieckich gazet.


2

WYDARZENIA

Piątek, 18 listopada 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

Strumień pieniędzy Z taką opaską w dwunastu ratach –– bezpieczniej!

Plusy i minusy tygodnia

ll Pomimo tego, że sezon let-

ll W przyszłym roku do kasy

samorządów. Zadłużenie miasta ma wpłynąć około miasta, jest spłacane zgodnie 40 mln złotych podatku od z przyjętym harmonogramem. gazoportu. Mało prawdopo- W 2015 i 2016 roku będzie to dobne, aby spółka wpłaciła w sumie około 37 mln złotych. jednorazowo całą kwotę i zaTo nie jedyne pieniądze jakie pewne wybierze możliwość zasilą przyszłoroczny budżet. wpłaty w 12 równych ratach. Pieniądze ze sprzedanych nieZastrzyk gotówki postawi mia- dawno atrakcyjnych działek sto na nogi. Dzięki temu uda w dzielnicy nadmorskiej rówsię spłacić zadłużenie miasta nież znajdą się w przyszłoroczzgodnie z zaplanowanym har- nym budżecie. monogramem. Kwota uzyskana z ostatnieZadłużenie miasta na koniec go przetargu nieruchomości roku wynieść ma 78 mln zło- zasili przyszłoroczny budżet, tych. Posiadając wskaźnik ob- pozwalając nie tylko nie zaciąsługi długu wynoszący 7,8 przy gać żadnych zobowiązań, ale dopuszczalnym 12,36 jesteśmy również spłacić znaczącą część jednym z najbardziej wiary- pozostałych. l godnych finansowo polskich

i zaprojektowali własne, koloni, plażowanie i beztroska zaba- rowe i wymarzone opaski na wa w wodzie oraz cykl pokazów rękę, które będą jak co roku ratownictwa wodnego w wyko- rozdawane przez WOPR na nananiu Świnoujskich Ratowni- szej plaży podczas lata dla ma- + + + ków WOPR dawno już za nami łych plażowiczów. W sumie Organizatorzy Święta Niepodw tym roku, to nasi wodniacy udział w projekcie opaski wzię- ległości i rodzinnego festynu dalej pracują na wysokich obło około 300 dzieci ze świnouj- podczas którego zbierano pierotach. W ramach paskich przedszkoli, ilość niądze na leczenie chorego świkietu projektów prac która wpłynę- noujścianina. Udział edukacyjnych, ła to 89 koloroktóre woprowwych opasek + + w projekcie c y, w s p i e z pośród któ- Świnoujska policja, za szybką opaski wzięło około rani przez rych komisja reakcję na zgłoszenia napły300 dzieci, ilość prac firmę GAZ SYSskładająca się wające przez mieszkańców koktóra wpłynęła to TEM realizują z przedstawi- rzystających z „mapy zagrożeń” 89 opasek. w naszym miecieli wszystkich dostępnej w internecie. ście – dobiegł właprzedszkoli, GAZ śnie końca projekt pt. SYSTEM-u oraz zapro- + „Ja Już WIEM” podczas któszonych gości wybrała 8, które Rada Dzielnicy Warszów za rego najmłodsi mieszkańcy będą podstawą do stworzenia to, że świadomie uczestniczą naszego miasta oprócz wiedzy unikalnych, jedynych, oryginal- w życiu publicznym, są aktywna temat bezpieczeństwa nad nych i niepowtarzalnych opa- ni i odpowiedzialni za losy swowodą, jaką zdobywają podczas sek bezpieczeństwa na których jej dzielnicy. spotkań z ratownikami w swo- będzie można umieścić numer ich przedszkolach, sami za- telefonu komórkowego do opie- Więcej informacji przeczytasz dbali o swoje bezpieczeństwo kuna. l na stronie: swinoujskie.info

Przestaną dymić za sześć lat

ll Mieszkańcy ulic: Wielkopol-

skiej, Małopolskiej, Mazowieckiej i części ulicy Markiewicza nie mają możliwości podłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Właściciele nieruchomości w tej części miasta, wodę użytkową i do CO ogrzewają najczęściej przy użyciu pieców węglowych. Gdy nadchodzą chłody, z kilku- Domki na os. Zachodnim powstały wiele lat temu. Nie było foto: W. Basałygo dziesięciu kominów, jednocze- wówczas możliwości podłączenia do sieci PEC. śnie unosi się dym. Mieszkańcy osiedla Zachodniego, zamyka- – mówi pani Teresa, mieszkanka bowiem podłączone do miejją wówczas szczelnie okna i za- bloku przy ulicy Gdyńskiej 27d. skiej sieci ogrzewania. Mamy tykają nosy. Smród jest nie do Z niektórych kominów leci biały jednak dobrą wiadomość, wytrzymania. dym, a z innych czarny jak smo- PEC zastanawia się nad poNajgorzej jest około godziny ła. Trują nas na potęgę – dodaje. prowadzeniem sieci w stronę Mieszkańcy tej części mia- zachodnią. Jeśli mieszkańcy 19-20. Wtedy wszyscy zaczynają palić i nad osiedlem unosi się sta nie mają wyboru i muszą będą chcieli się podłączyć, zygęsty dym. Gdy do tego docho- palić w piecach. Osiedle dom- ska na tym przede wszystkim dzi mgła, ciężko się oddycha ków jednorodzinnych nie jest środowisko.

– – – Kierowca czarnego opla, który pędząc na złamanie karku po ulicy Kościuszki, w środę ochlapał idąca po chodniku matkę z dzieckiem. Wstyd!

– – Otrzymuje właściciela auta z przyczepą reklamową, który zajmuje aż 2 miejsca na parkingu przy ul. Wybrzeże Władysława IV. Pojazd wcześniej parkował na pl. Kościelnym.

– Listonosze, którzy zapominają na czym polega ich praca i nie wrzucają już nawet awiza do skrzynki. Po czasie okazuje się, że listy wracają do nadawcy z adnotacją „adresat nie odebrał przesyłki w terminie”.

Kolejny metanowiec

Przyjęta przez spółkę koncepcja rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Świnoujścia do roku 2022 z perspektywą roku 2030, przewiduje po roku 2022 możliwość podłączenia do miejskiej sieci cieplnej mieszkańców ulic: Wielkopolskiej, Małopolskiej, Mazowieckiej oraz części ulicy Markiewicza – tłumaczy Tomasz Majewski, z-ca dyrek- ll Do świnoujskiego TermiSurowiec po opomiarowatora ds. techniczno-eksploata- nalu LNG przypłynął kolejny niu na stacji pomiarowej kiecyjnych PEC. statek ze skroplonym gazem rowany jest bezpośrednio Mieszkańcy korzystający ziemnym. To już dziewiąta do- do gazociągu Świnoujście– z tradycyjnych pieców węglo- stawa surowca do Polski. Szczecin, skąd następnie jest wych liczą po cichu na pomoc Większość skroplonego gazu przesyłany do pozostałej inmiasta. Chcieliby, aby podob- jest najpierw regazyfikowana, frastruktury przesyłowej spółki nie jak inne miasta w Polsce, czyli poddawana procesowi GAZ-SYSTEM i dalej do klientów. dofinansowało wymianę pie- zmiany stanu skupienia z płynWedług harmonogramu doca węglowego na ogrzewanie nej na lotną, a następnie prze- staw w bieżącym roku do Terbardziej przyjazne dla środo- kazana do krajowego systemu minalu zawinie jeszcze jeden wiska. metanowiec. l przesyłowego. l

reklama


Piątek, 18 listopada 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

WYDARZENIA

Zareklamuj swoją firmę! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

Port: Przeładunki dalej w górę

koncert

Koncert pamięci

KOMENTARZ

ll W sali teatralnej MDK

Monika Woźniak-Lewandowska – rzecznik prasowy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

ll Ponad 20 mln ton towarów

o 188,7 tys. ton więcej niż w paź- ze śrutą sojową z Argentyny Także przeładunki kontenerów paliwa ze wzrostem o 31,5%, przeładowały w ciągu 10 mie- dzierniku ub. roku. Co stanowi oraz cztery statki w eksporcie w październiku br. były o 6,8 zboża – tych było więcej o 15,1 sięcy br. porty Szczecin i Świno- wzrost o 86,2 proc. Wpływ na z pszenicą do Afryki. Przeła- proc. lepsze niż w tym samym % oraz drobnica z wynikiem ujście. Czyli o blisko milion ton to miały m.in. dwa duże statki dunki drobnicy utrzymały się miesiącu ub. roku. Jedyną gru- lepszym o 9,9 % (w tym drobwięcej niż w tym samym czasie w imporcie z Kanady i Mozam- na poziomie analogicznym pą towarową, która w paździer- nica promowa +8,3 % i konteubiegłego roku. Oznacza to, że biku oraz eksport węgla do In- do roku ubiegłego i osiągnęły niku odnotowała spadek były nerowa +4,2 %). Niestety dalej dotychczasowy wynik obsłużo- dii i Niemiec. Przeładunki rudy poziom 1 107,6 tys. ton. W tej towary inne masowe. Tych poniżej poziomu z poprzednej masy ładunkowej jest o 4,5 utrzymały się na tym samym grupie stałe wzrosty notuje było mniej o 20,1 proc. Wpły- niego roku są przeładunki węproc. lepszy niż rok wcześniej. poziomie, co rok wcześniej tj. drobnica promowa. Tej w paź- nęły nań mniejsze ilości kru- gla, rudy i inne masowe. Biorąc Rekordowy okazał się 175,2 tys. ton. Znakomity wy- dzierniku było o 3,1 % więcej. szyw i chemikaliów. pod uwagę dotychczasowe październik br., który por- nik w październiku odnoto- Odnotowano duży wzrost, bo W sumie w ciągu 10 miesię- wyniki, ZMPSiŚ SA przewiduje, ty zamknęły wynikiem blisko wały zboża. Tych było w obu o 85 proc. przeładunków pa- cy br. w portach w Szczecinie że ten rok powinien zamknąć 2,4  mln ton przeładunków. portach więcej o 140,8 %, czy- liw, ze 120,9 tys. ton w 2015 do i Świnoujściu przeładowano się wynikiem lepszym aniżeli Oznacza to wzrost, porównując li o 150,1 tys. ton, tj. z 106,6 tys. 223,7 tys. ton w 2016 r. Wpłynę- o 861,4 tys. ton towarów więcej, rok ubiegły, tj. ponad 23 mln rok do roku o 19,2 proc. Naresz- ton w 2015 r. do 256,7 tys. ton ły nań przeładunki gazu LNG, tj. z 19 153,5 tys. ton w 2015 r. ton.l cie wzrosły przeładunki węgla. w 2016 r. Wpływ nań miały dwa a także zwiększony import do 20 014,9 tys. ton w 2016 r. Tego surowca przeładowano duże masowce w imporcie i eksport oleju napędowego. Prym w rankingu wiodą:

Skąd ambicje, żeby wszystko zabetonować? KOMENTARZ

Piotr Piwowarczyk – Prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej

ll Z dużą uwagą śledzę ostat-

w miejscu gdzie był ten „niby nie dyskusje, które wywołuje przemysł” od zawsze, zlokalizotemat budowy w Świnoujściu wane było piękne osiedle ChoTerminala Kontenerowego. rzelin. Z drewnianymi, pięknymi Mimo że samo hasło „termi- domkami, szumiącymi sosnami. nal kontenerowy” wywołuje Potężną twierdzą, która przyu mnie podwyższone ciśnienie pominała stary zamek i portem (czekamy na konkrety,) to sło- rybackim. Osiedle zrównano wa prawobrzeże – przemysło- z ziemią, mieszkańców wywe, lewobrzeże - turystyczne gnano w imię wyższej racji stapowoduje niekontrolowane śli- nu – budowy portu węglowego, nienie, palpitację serca, skurcze chemicznego i innych ważnych i naprawdę – obstrukcje żołądka. inwestycji. Gdy dziś oglądam Niestety, jak to często bywa, stare zdjęcia nie wierzę, że ktoś nieprawda powtarzana przez mógł podjąć taką decyzję. Dlalaty, z czasem staje się prawdą. czego portu nie wybudowano Tak też jest i w tym wypadku. dwa, trzy kilometry na połuO tym, że prawobrzeże to teren dnie? Dziś to osiedle mogłoby przemysłowy można usłyszeć być prawdziwą turystyczną nie tylko z ust prezydenta mia- perłą. Łatwo policzyć, że w 250sta i jego zastępców, wielu rad- letniej historii miasta ten teren nych, prezesów różnych spółek, pełni dzisiejsze portowe funkale nawet od inwestorów, którzy cje (na takim dużym terenie) przyjechali do Świnoujścia, by je od 40 lat. Miejsca na port, oby ozłocić (w części za naszą kasę) się rozwijał i kwitł, wzdłuż Świnową inwestycją, czyli oceana- ny jest naprawdę dużo! Po drurium. A jaka jest prawda? gie, jeżeli weźmiemy pod uwagę Po pierwsze, do rozbudowy powierzchnię terenów chronioŚwinoportu, czyli niemal aż do nych, wartości przyrodnicze połowy lat 70-tych XX wieku, i zaludnienie naszych wysp, to

prawobrzeże, które ma 8 kilometrów plaży (Uznam zaledwie 3 km) ma o wiele lepsze warunki do rozwoju turystyki niż lewobrzeże! Dzielnica rozrywkowa? Proszę bardzo – tu nie ma strefy uzdrowiskowej. Niskie bungalowy otoczone prawdziwym, sosnowym lasem? Proszę bardzo – z piaszczystą, nie obsraną betonem ścieżką na plaże. Czystą, piękną i tak szeroką i długą, że każdy znajdzie dla siebie tu miejsce – jeśli zechce w samotności. Dostrzegła to między innymi Irena Eris, która „jeszcze” chce tu zbudować swój ośrodek. Dostrzegą inni inwestorzy, gdy przyjdzie na to czas. Skąd w naszym samorządzie ambicje, by zabetonować wszystko za „naszego” życia? Zostawmy coś przyszłym pokoleniom, lub... zagrajmy w sprawdzam? Deweloperzy czekają. l Wynajmę wróżkę!

Kolejna, wkurzająca i obiegowa opinia, która wynika z w/w tezy, to stwierdzenie, że ci, którzy

wybrali mieszkanie na prawobrzeżu sami zdecydowali i niejako sami sobie zgotowali „ten los”, zdając sobie oczywiście sprawę z utrudnień i upierdliwości, które czekają ich na Wolinie. Po pierwsze – duża cześć mieszkańców nie ma możliwości wyboru miejsca swojego zamieszkania, bo nie zarabia jak np. kolegium prezydenckie, czy prezes fabryki kredek i mieszka z pokolenia na pokolenie w jednym domu/ mieszkaniu. Po drugie ci, którzy w sposób świadomy kupują nieruchomości na prawobrzeżu mają chyba prawo ufać lokalnemu prawu i dokumentom, który „wytwarza” urząd. A w żadnym z nich nie ma mowy o tym, że port będzie łamał wszelkie możliwe normy i pylił nawet w promieniu kilometra (kiedy będą pieniądze na modernizacje?), a za rogiem, w Naturze 2000 i terenie przeznaczanym w strategii rozwoju (sic!) i planie zagospodarowania miasta na turystykę i rekreację, ktoś postanowi wyciąć

3

w Świnoujściu odbył się wyjątkowy koncert w wykonaniu uczniów pracowni wokalno -artystycznej Mariny Nikoriuk oraz gościnnie zespołu Chwaty. W Dzień Niepodległości na scenie Sali Teatralnej Miejskiego Domu Kultury zabrzmiały tradycyjne oraz współczesne piosenki opisujące wojenne zmagania zwykłych ludzi, ludzi takich jak my. l edukacja

Wywiadówka inaczej ll Policjantka z Komen-

dy Miejskiej Policji w Świnoujściu uczestniczyła w środę w wywiadówce z rodzicami uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej nr 6. Tematem spotkania były zagrożenia „czyhające” na młodego człowieka w cyberprzestrzeni. Spotkanie miało formę instruktażu i apelu. Wszystko po to, by chronić młodzież, aby nie stała się ofiarami cyberprzemocy, ale też jej sprawcami. Prelekcja przeplatana była krótkimi filmikami z kampanii ilustrującymi omawiane zagadnienia. l

wszystko co stoi po horyzont. Ot tak, bo tak. I tyle! Czyli, kupiłem dom, który miał przylegać do pięknego lasu, a nazajutrz ktoś rozpoczyna budowę elektrowni jądrowej tuż za płotem i jeszcze próbuje mi wmówić, że to moja wina, bo.. no właśnie, warsztaty bo co? Nie potrafię czytać w myślach? Czy miałem zatrudnić Warsztaty ze scenarzystą wróżkę? Czy tylko mi się wydaje, że ktoś, czyli samorząd próbu- ll Miejska Biblioteka Publiczje zrobić swoich mieszkańców na im. Stefana Flukowskiew przysłowiowego konia? I jesz- go w Świnoujściu serdecznie cze im w mówić, że to wszystko zaprasza wszystkich zainteich wina? Podczas spotkania resowanych do udziału w warszmieszkańców w Krasiborze mia- tatach scenariuszowych, które ły podobno paść propozycję poprowadzi Zbigniew Masterwynajęcia przez mieszkańców nak – pisarz, dziennikarz, scekancelarii prawnej, która będzie narzysta filmowy i producent. w imieniu blisko czterotysięcz- Pan Zbigniew Masternak jest nej społeczności prawobrzeża między innymi autorem autoskładać pozwy przeciwko (?) biograficznego cyklu powiemiędzy innymi z tytułu pogor- ściowego pt. „Księstwo”, który szenia warunków życia. Trzy- stał się w 2012 roku kanwą filmam kciuki za nasz samorząd. mu w reżyserii Andrzeja BarańI jego mądrość. Może pora na skiego. Serdecznie zapraszamy jakąś refleksję i prawdziwy dia- w piątek, 18 listopada o godz. log z mieszkańcami? PS. znacie 11:00 do Biblioteki Głównej. jakaś sprawdzoną wróżkę? l Wstęp wolny! l

reklama

Smaczna polska kuchnia Codziennie nowe menu Organizacja imprez Plac Słowiański 6/7 (obok Banku Spółdzielczego) +48 798 727 666 f facebook.com/bistropubsabroso


4

WYDARZENIA

Nowe eksponaty w Forcie Gerharda

Piątek, 18 listopada 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

Frajda za 4 euro Gwiazda wieczoru

Łyżwy to doskonały pomysł na spędzenie wolnego czasu. Samorząd obiecuje, że podczas ferii młodzież szkolna będzie miała foto: Robert Ignaciuk bezpłatny wstęp. ll Na ten moment czeka-

Marcin Ossowski z Fortu Gerharda trzyma tabliczkę z niemieckiego okrętu podwodnego. foto: Dariusz Krzywda ll K o l e k c j a

m u z e u m zamontowane. Między innymi wzbogaciła się tym razem U426, U 1881, U1182. Co ciekao kilkadziesiąt tabliczek zna- we niektóre z ubootów, których mionowych, winietek od klu- numery wybito na kilku winetczy itp. z niemieckich okrętów kach nigdy nie zeszły z pochyli podwodnych. Niektóre z nich stoczniowych – podjęto decyzje w opisie mają numery ubootów, o wstrzymaniu ich produkcji. Taw których wnętrzach miały być bliczki trafiły do konserwacji.l

Groził żonie i dziecku Trzy miesiące aresztu – tyle spędzi za kratkami mężczyzna, który znęcał się fizycznie i psychicznie nad rodziną. ll Policjanci zatrzyma-

li 43-latka w trakcie interwencji związanej ze wszczęc i e m przez niego awantury. Za ten rodzaj przestępstwa kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. 43-latek wszczął bez powodu awanturę, podczas której

zaczął agresywnie się zachowywać w stosunku do żony i dziecka, grożąc przy tym pozbawieniem życia. Mundurowi podjęli decyzję o zatrzymaniu agresora. Mężczyzna trafił za kratki policyjnego aresztu. Po zapoznaniu się z zebranymi dowodami winy prokurator zdecydował o złożeniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec 43-latka środka zapobiegawczegowpostaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna na najbliższe trzy miesiące trafił do aresztu. l

ło wielu mieszkańców Świnoujścia. Największe lodowisko w okolicy otwarto w sobotę w pobliskim Heringsdorfie. Lodowisko zostało uruchomione tydzień wcześniej niż przed rokiem. Specjalna maszyna do pielęgnacji lodu zapewnia doskonałe przygotowanie tafli. Na lodowisku można grać w hokeja, curling i tradycyjnie jeździć na łyżwach hokejowych

lub figurowych. Aby skorzystać Księżyc był dużo jaśniejszy. To zasługa jego bliskości do Ziemi. foto: Mariusz Basałygo z lodowiska nie trzeba mieć własnych łyżew, lodowisko dysponuje wypożyczalnią. Se- ll Olbrzymi księżyc oświetlił przereklamowany. Tak „wielzonowe lodowisko jest czynne miasto w poniedziałkowy wie- ki” Księżyc ostatnio był widziawe wtorek, czwartek i niedzie- czór. Świnoujścianie ruszy- ny 68 lat temu. Od 25 stycznia lę 14-19, piątek i sobotę 14-21, li z aparatami fotograficznymi 1948 Księżyc ani razu nie zbliśrodę 14-17, w poniedziałek w pogoń na srebrnym globem. żył się tak bardzo do Ziemi! Wezamknięte. Bilet dla dorosłych Największy był w momencie dług NASA, gdy Księżyc jest tak kosztuje 4 euro, a dla dzieci po- wschodu. Później, z każdą mi- blisko „wydaje się o 14% więkniżej 16 roku życia – 2 euro. Bilet nutą malał. Niektórzy oceniali, szy i o 30% jaśniejszy niż kietraci ważność po wyjściu poza że spodziewali się większego dy znajduje się w najdalszym teren lodowiska. l zjawiska, a „superksiężyc” jest punkcie na orbicie”. l

Kobieta podtruta tlenkiem węgla!

Miejsca dla kamperów

ll Trzy zastępy straży pożar-

są wadliwe lub źle użytkowane nej wysłano w niedzielę na uli- wzrasta ryzyko śmiertelnego cę Wielkopolską w Świnoujściu. zatrucia czadem, który nazyStrażacy odebrali zgłoszenie wany jest także cichym zabójo kobiecie, która prawdopo- cą, ponieważ jest niewidoczny dobnie podtruła się tlenkiem oraz nie ma smaku ani zapachu. węgla z piecyka zainstalowaD l a w ł a s n e g o b e z p i e - Ośrodek Relaks chce stworzyć więcej miejsca dla turystów ponego w łazience. Ratownicy czeństwa rekomendujemy ruszających się kamperami. foto: Wojciech Basałygo weszli do wnętrza budynku zabezpieczenie mieszkań czujw aparatach powietrznych. Ko- kami wykrywającymi tlenek ll Domki są z lat 70 ubiegłe- projektu rozbiórki i samej rozbieta siedziała w pokoju na pię- węgla w powietrzu – informu- go wieku. Ekspertyza stanu biórki domków od numeru 19 trze budynku. Podano jej tlen ją strażacy. technicznego obiektu wykaza- do 36, wywiezienie gruzu oraz do oddychania, a strażacy zaPrawo zobowiązuje zarząd- ła, że nie można ich użytkować. utylizację pozostałych po rozopiekowali się do momentu ców oraz właścicieli budynków Łącznie jest 9 takich domków. biórce elementów, wykonanie przybycia ratowników medycz- mieszkalnych wielorodzinnych Remont obiektów były ekono- projektu i przekształcenie terenych. oraz jednorodzinnych, do prze- micznie nieuzasadniony. Plano- nu na pole caravaningowe wraz W okresie jesienno-zimo- prowadzania kontroli instalacji wana kwota dofinansowania z wykonaniem niezbędnych siewym, w domach, w których gazowej, przewodów wentyla- wynosi 160 tys. złotych. We- ci energetycznych i wodno-kaurządzenia grzewcze oraz prze- cyjnych i kominowych co naj- dług planu środki te mają być nalizacyjnych. Ma powstać 20 wody kominowe i wentylacyjne mniej raz w roku. l przeznaczone na wykonanie miejsc dla kamperów. l reklama

reklama


WYDARZENIA

Piątek, 18 listopada 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

Zareklamuj swoją firmę! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

Martwa mewa z wirusem H5N8 Spadł z lokomotywy

5

kościół

Słowo na niedzielę

W kanale portowym w Świnoujściu znaleziono martwego ptaka. Mewa była zarażona wirusem grypy ptaków. Dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka. ll Ostatnia niedziela roku

ll W ramach środków prewen-

cyjnych wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i dziki ptakami. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorym drobiem, padłym ptactwem oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów. Głównym źródłem zakażenia dla drobiu są dzikie ptaki, dlatego koniecznym jest zabezpieczenie drobiu przed kontaktem z dzikimi ptakami poprzez:

Rannego mężczyznę przewieziono do szpitala w Gryficach. W ostatnim czasie to nie jedyna martwa mewa znaleziona w Świ- ll Karetka zabrała pracowni- się o metalowy stojak. Mężczynoujściu. W środę nasza Czytelniczka znalazła martwego ptaka ka PKP Cargo do szpitala w Gry- zna był trzeźwy. Z urazem barfoto: Wojciech Basałygo ficach. Podczas schodzenia ku trafił do szpitala w Gryficach. w basenie portowym z lokomotywy upadł z wysokoBędziemy w tej sprawie proszczelne przykrycie pojemni- używanie odzieży ochronnej ści, uderzając o metalowy sto- wadzić postępowanie mające ków z karmą i wodą, ogranicze- przez osoby przebywające na jak. na celu dokładne ustalenie przenie przemieszczania się osób terenie gospodarstwa. Do zdarzenia doszło we biegu zdarzeń oraz ustalenie czy postronnych oraz zwierząt Każdy przypadek wzmo- wtorek około godziny 8.30 na doszło do ewentualnych zaniemiędzy obiektami, w których żonych zachorowań u drobiu rozjeździe kolejowym przy uli- dbań ze strony pracodawcy przetrzymywany jest drób, wy- powinien być zgłaszany do or- cy Wolińskiej. Ze wstępnych – informuje oficer prasowy KMP łożenie mat dezynfekcyjnych ganów Inspekcji Weterynaryj- ustaleń wynika, że 45-letni pra- w Świnoujściu asp. szt. Beata i dezynfekcja pojazdów wjeż- nej. l cownik podczas schodzenia Olszewska. l dżających do gospodarstwa, z lokomotywy spadł i uderzył

Stworzyli wyjątkową grę! Szukasz prezentów? ll 7 listopada w LO im. Miesz-

ka I w Świnoujściu oraz Bibliotece Miejskiej w Międzyzdrojach zaprezentowano wyniki projektu Archipelag Pamięci. Archipelag Pamięci to historyczna gra przygodowa oraz platforma internetowa przedstawiające historię powstawania nowej, powojennej rzeczywistości wsyp Wolin, Uznam i Karsibór. To historia spotkania polskich osadników z niemieckimi mieszkańcami, oraz walki o „normalność” na polskim Dzikim Zachodzie. Gra planszowa oraz platforma internetowa są nowoczesnym narzędziem edukacyjnym, pozwalającym na wzbogacenie edukacji historycznej i obywatelskiej o komponent regionalny. Projekt został zrealizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych dzięki dofinansowaniu Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Realizatorzy projektu podkreślają, że nie jest on kierowany tylko do uczniów. Za cel postawiliśmy sobie przedstawienie społecznej historii regionu polskich wysp w pierwszych latach po II wojnie światowej, w taki sposób, by zainteresować szerokie grono odbiorców, zarówno mieszkańców regionu, jak i wszystkich Polakówpasjonujących się historią swojego kraju – mówi dr Piotr Oleksy z Fundacji CIRiM. Platforma prezentuje historie zebrane w trakcie rozmów z mieszkańcami wysp pamiętającymi ten niezwykły moment dziejowy, jakim było zasiedlanie Archipelagu po II wojnie światowej. Rozmowy zostały przeprowadzone w lipcu 2016 r. Oddając głos bezpośrednim świadkom opisywanych historii chcieliśmy pokazać procesy i zjawiska, które ich zdaniem najlepiej pokazują ówczesną rzeczywistość – podkreśla Mateusz Sikora, prezes Fundacji CIRiM Archipelag Pamięci to zbiór historii, które można poznawać dzięki grze lub dzięki lekturze internetowej platformy. Każda z opowieści jest odrębną wyspą, dlatego można je poznawać w dowolnej kolejności, jednak dopiero zebrane razem tworzą całość – archipelag,

foto: Artur Kubasik

czyli odrębny świat mający swą niepowtarzalną specyfikę. Tutejsze doświadczenie oswajania polskiego Dzikiego Zachodu nie jest unikalnym – taki proces odbywał się na terenach od Świnoujścia po Kotliną Kłodzką – jednak zarówno wyspiarskość, jak i fakt oddalenia od państwowego centrum, zadecydowały o niepowtarzalnej specyfice Archipelagu. Autorzy projektu zaznaczają, że celem Archipelagu Pamięci nie było ukazanie pełnej historii regionu w latach powojennych. Mamy nadzieję, że dzięki platformie internetowej uda nam się oddać ducha tej epoki, zaś gra planszowa zachęci młodych ludzi do poznawania tych niezwykłych historii – piszą na swej stronie. Region wysp Karsibór, Uznam i Wolin – czyli nasz Archipelag – kryje w sobie wiele tajemnic, które czekają na odkrycie.  l

W holu pasażu będzie można kupić wyroby od 45 rękodzielników. foto: Robert Ignaciuk ll W najbliższą sobotę 19 listo-

oraz gości naszego miasta zapada 2016 r., w godzinach 10.00 praszają: Akademia Każdego –14.00, w Pasażu RONDO przy Wieku oraz handlowcy z Pasaplacu Wolności odbędzie się żu RONDO. Udział w tym wykolejny już Jarmark Rękodzie- darzeniu zadeklarowało 45 ła. Na jarmark mieszkańców rękodzielników. l reklama

liturgicznego to Uroczystość Chrystusa Króla. W Ewangelii przypisanej do tego dnia ukazane jest ukrzyżowanie Jezusa. Wielu gapiów stojących na Golgocie naśmiewa się z Jezusa. Uważają, że Jego wizja Królestwa Bożego upadła, a On sam nie jest zapowiadanym Mesjaszem – Królem Izraela, ale naiwniakiem, kimś przegranym. Jednakże Królestwo Jezusa nie jest z tego świata, a On sam nie jest Władcą, którego potęgę mierzy się liczbą podbitych terytoriów, wielkością pałaców czy zasobnością skarbca. Jezus jest Królem naszych, serc, Królem Miłości. Jedynie On ma moc zapanować nad sercem łotra i skruszyć je (por. werset 43 oraz K. Wons, Modlitwa Ewangelią na każdy dzień 4, s. 307) Jest Królem, który dla dobra swego królestwa nie tyle poświęca żołnierzy, co samego siebie. Jest Królem bardziej niż jakikolwiek inny monarcha, bo Jego panowanie dotyka nie tylko np. naszych podatków, lecz tego co w nas najskrytsze i najbardziej istotne. Chrystus nie jest Królem pomimo Krzyża lub jakby obok niego. On jest Królem paradoksalnie właśnie przez Krzyż! Krzyż to nie przegrana, ale początek zwycięstwa. Czy nie warto stanąć po stronie Kogoś takiego? Warto zadać sobie pytanie czy traktuję Jezusa jako swojego Króla i Pana? Czy pragnę być w jego Królestwie? Czy Go słucham? Czy moje serce należy tylko do Niego? ks. Paweł Olewiński l


6

WYDARZENIA

porady lokatorskie

Sprzedaż strychu i jego rozbudowa na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej

Dla starszych i schorowanych

wierzchni Wspólnoty Mieszkaniowej każdorazowo wymaga zgody współwłaścicieli, czyli podjęcia stosownej uchwały zawierającej przede wszystkim udzielenie nabywcy zgody na przebudowę lub rozbudowę , cenę sprzedaży powierzchni wspólnej oraz na zmianę udziałów wszystkich lokali w nieruchomości wspólnej. Można również w niej upoważnić zarząd do dokonania wszelkich dalszych formalności związanych ze sprzedażą. Dobrze jeśli umową jest zawarta w obecności notariusza. Kolejna czynnością jest podpisanie przez obie ze stron umowy przedwstępnej sprzedaży . Zawarte w niej będą zarówno zakres prac niezbędnych do wykonania oraz czytelny podział kosztów . Czasami obie strony ustalają ze w zamian za wyrażenie zgody na zaadoptowanie powierzchni na lokal mieszkalny inwestor/ nabywca wykona remont dachu wspólnoty czy inną inwestycję . Inwestor zobowiązany jest do wykonania projektu architektonicznego zamierzenia budowlanego oraz wszelkich pozostałych czynności wynikających z umowy. Nowo powstały lokal musi spełniać wymogi lokalu samodzielnego – i tym samym niezbędne jest uzyskanie zaświadczenie o jego samodzielności. Ostatnim elementem jest zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego . Dzięki niej można wystąpić do właściwego sądu o założenie nowej księgi wieczystej dla nowo powstałego lokalu. Zmianie ulegną wysokości udziałów wszystkich lokali – co wymaga sprostowania udziałów we wszystkich księgach wieczystych lokali na terenie wspólnoty. Marta Lewandowska, zarządca nieruchomości Renoma s.c. l

Odpowiedzialni za losy Warszowa Progów zwalniających, posprzątania śmieci, rozwiązania problemu Modrzejewskiej 20, a także informacji na temat budowy terminala kontenerowego oczekują mieszkańcy Warszowa.

Wybrano już nawet miejsce – teni mieszkańcy będą mieć ren przy ul. Bydgoskiej. Dopięszansę na spokojną starość. to także wszelkich formalności, Nowy Zakład Pielęgnacyjno działkę pozyskano od Lasów -Opiekuńczy ma pomieścić 50 Państwowych. Pomysł jedłóżek. Miasto zadecydowało, nak upadł. Kilka tygodni temu ll W środę spotkali się w sali że obiekt wybuduje ze środków podjęto decyzję, że powinna MDK, aby rozmawiać o swoich samorządowych. Pieniądze ruszyć natychmiast budowa problemach. W zebraniu mieszbędą zabezpieczone w przy- ZPO. Koszt finansowy weźmie kańców wzięli udział przedstaszłorocznym budżecie. Najna barki miasto. Szacuje się, wiciele miasta. lepszym miejscem na że budowa obiektu Zastępca prezydenta Bartego typu miejsce wraz z wyposaże- bara Michalska przedstawiniem może kosz- ła plany związane z osiedlem jest teren w sąNowy Zakład siedztwie szpitować około 20 Warszów w ciągu najbliższych Pielęgnacyjno tala miejskiego. mln złotych. kilku lat. Wśród inwestycji jest -Opiekuńczy ma D z i ś ZPO W n o w y m budowa centrum przesiadkopomieścić mieści się miejscu ma wego, budynku komunalnego, w starym bubyć miejsce dla a także remont kilku ulic. Wła50 łóżek. dynku przy uli50 pacjentów. Za dze miasta chcą także szybko cy Żeromskiego. pobyt pensjonariu- wybudować ścieżkę rowerową szy płacić ma Narodo- do Międzyzdrojów bez względu Obiekt nie spełnia standardów, a warunki w jakich wy Fundusz Zdrowia. Miasto na to, czy terminal konteneroprzebywają pacjenci pozosta- chciałoby, aby placówka funk- wy powstanie, czy nie. wiają wiele do życzenia. Braku- cjonowała jako oddział szpitaMieszkańcy Warszowa proje chociażby windy. Wszyscy są la miejskiego. sili m.in. o rozwiązanie problezgodni, że to miejsce nie przyAktualnie trwają prace kon- mu związanego z niektórymi staje do współczesnych czasów. cepcyjne i ustalanie szczegó- lokatorami bloku socjalneDo miasta zgłosił się jakiś łów. Jeśli wszystko pójdzie po go przy ul. Modrzejewskiej 20. czas temu chętny, który chciał myśli, na jednej z kolejnych se- Barbara Michalska przyznawybudować ZPO. Miasto mu- sji, rada miasta zajmie się nową ła, ze miasto popełniło błąd siało znaleźć tylko działkę. inwestycją. l lokując w jednym miejscu ll Samotni i schorowa-

ll Decyzja o sprzedaży po-

Piątek, 18 listopada 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

środowisko

Jesienne porządki

Dariusz Krzywda z Rady Osiedla Warszów pokazał zastępcom prezydenta plany budowy terminala kontenerowego. Widzieli je foto: Wojciech Basałygo po raz pierwszy

Zastępca prezydenta Paweł ludzi z podobnymi problemami. W ciągu najbliższych kilku Sujka zapewnił, że akcja odłalat, osoby z prawem do miesz- wiania dzików będzie przeprokania w lokalach socjalnych wadzana także na Warszowie. będą zasiedlani pośród zwyŚrodowe spotkanie na Warkłych lokatorów – tak, aby byli szowie pokazało, że rady osiezmuszeni akceptować normy dli to doskonały pomysł na budowanie społeczeństwa społeczne. Wśród poruszanych te- obywatelskiego. W przeciwieńmatów była potrzeba mo- stwie do lewobrzeżnej części dernizacji ulicy Barlickiego. miasta, mieszkańcy WarszoMieszkańcy usłyszeli, że ta in- wa świadomie uczestniczą westycja będzie mogła ruszyć w życiu publicznym, są aktywdopiero wraz z budową dróg ni i odpowiedzialni za losy swojej dzielnicy. dojazdowych do portu. l

Znaleziono kolejne Marysia stoi przed kradzione silniki szansą na wyleczenie

ll Na tyłach Parku Chopina

trwa przegląd drzewostanu. Połamane gałęzie lądują w rozdrabniaczu. Ta część parku chociaż uprzątnięta, to jest bardzo zaniedbana. Przydałaby się modernizacja. Na remont czekają schody, przydałyby się nowe nasadzenia, a także uformowanie alejek. l komunikacja

Będą utrudnienia ll Terminal Promowy Świ-

noujście Sp. z o.o. informuje iż w dniach 14-16 listopada 2016 firma remontowa przystępuje do wymiany nawierzchni asfaltowej na ulicy Duńskiej na odcinku około 300 m. Remont będzie polegał na frezowaniu asfaltu i położeniu nowej warstwy asfaltowej. W związku z powyższym mogą wystąpić czasowe zamknięcia ulicy Duńskiej. l

Straż graniczna co kilka dni znajduje w samochodach jadących ze foto: Straż Graniczna Skandynawii kradzione silniki zaburtowe. ll Silniki zaburtowe z poodci-

i agregat, ponieważ przewożąnanymi przewodami i agregat cy mężczyzna nie miał żadnych prądotwórczy o łącznej warto- dokumentów ich pochodześci przeszło 101 tysięcy złotych nia, a wygląd poodcinanych przewoził w naczepie ciągnika przewodów mógł świadczyć siodłowego 52-letni obywa- o kradzieży tych rzeczy w Skantel Rumunii. Auto zatrzymali dynawii. Kierowca powiedział, w niedzielę do kontroli drogo- że rzeczy nie są jego własnością, wej w Świnoujściu funkcjona- przewozi je tylko na polecenie riusze Straży Granicznej. swojego szefa.Placówka StraC i ę ża r ó w k a z j e c h a ł a ży Granicznej w Świnoujściu z promu przybyłego ze Szwe- prowadzi czynności związane cji. Strażnicy graniczni za- z ustaleniem pochodzenia zabezpieczyli siedem silników trzymanych przedmiotów. l

Przed Marysią kolejna szansa na uratowanie zdrowia. foto: archiwum rodzinne ll Kilka miesięcy temu pi-

sama będzie mogła normalnie saliśmy o Marysi Waś. Ta kil- żyć. Zbieramy środki na tą tekuletnia dziewczynka ze rapię, bo możliwe, że to jedyŚwinoujścia walczy z nowo- na szansa na ocalenie życia tworem mózgu. W czerwcu tej dziewczynki. Jeśli chcielizbierano środki na jej leczenie by Państwo pomóc w leczeniu w Kolonii. Niestety terapia nie małej świnoujścianki, wszystkie informacje o tym jak wpłazadziałała. Lekarze dali Marysie jeszcze cić pieniądze są pod adresem: jedną szansę, być może ostat- https://www.siepomaga.pl/ nią – chcą poddać ją nowej uratujmnie terapii, a w międzyczasie podaAdres fanpage’a, na którym wać jej lek przeciwnowotworo- rodzice regularnie piszą na tewy, który może doprowadzić mat leczenia Marysi: https:// do tego, że guzy w głowie Mary- www.facebook.com/Marysiasi przestaną się rozwijać, a ona iRak/# l


Piątek, 18 listopada 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

WYDARZENIA

Zareklamuj swoją firmę! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

7

Pierwsze przymrozki za nami Z potrzeby serca

Pierwsze przymrozki już za nami. Remondis w gotowości. Gotowe także schronisko i ogrzewalnia dla bezdomnych.

ll 300 ton chlorku sodu, 200

ton piasku i 60 ton chlorku magnezu – to zapas zgromadzony przez firmę Remondis na usuwanie skutków opadów śniegu czy gołoledzi. To tzw. pierwsza transza, która powinna wystarczyć na przynajmniej miesiąc. Uspokajamy kierowców. Zapas ten będzie na bieżąco uzupełniany. Od października działa już również ogrzewalnia dla osób bezdomnych, a schronisko dla takich ludzi jest przygotowane na przyjęcie ewentualnych dodatkowych potrzebujących. W Świnoujściu Akcja Zima prowadzona jest w oparciu o umowę zawartą z firmą Remondis, która obejmuje między innymi świadczenie takich usług jak: całoroczne utrzymanie czystości ulic i chodników, opróżnianie ulicznych śmietniczek, obsługę Pchlich Targów, utrzymanie czystości

plaży w prawobrzeżnej części miasta. Zgodnie z zawartą umową zakres świadczonych usług dostosowany jest do faktycznych potrzeb. Rozliczanie następuje powykonawczo, czyli na podstawie faktycznie zrealizowanych usług. Środki na prowadzenia „Akcji Zima” zabezpieczono w budżecie w oparciu o prognozowany zakres świadczonych usług. Należy pamiętać, że brak opadów śniegu czy mrozu, nie zwalnia Gminy od świadczenia innych usług w zakresie oczyszczania miasta. Zmianie ulega jedynie charakter świadczonych usług, na przykład zamiast odśnieżania, ulice i chodniki oczyszczane są z innych nieczystości, usuwane są skutków wichur itp. Usuwanie skutków ostatniej poprzedniej zimy kosztowało miasto około 4 mln złotych. Oprócz wspomnianych już zapasów chlorku sodu, piasku i chlorku magnezu, Remondis ma już przygotowany również odpowiednie sprzęt: 7 pojazdów pługopiaskarek, 1 pojazd z pługiem, 4 ciągniki z posypywarkami i pługami oraz Nilfisk, czyli pojazd z lekkim oprzyrządowaniem (pług,

posypywarka). Przypominamy, że miasto nie jest odpowiedzialne za uprzątanie śniegu czy błota pośniegowego na terenie całego miasta. Służby komunalne gminy sprzątają chodniki, drogi, ścieżki rowerowe, którymi administruje miasto, a za posprzątanie terenów przylegających do konkretnych posesji odpowiedzialni są właściciele tychże nieruchomości, zgodnie z ustawą utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania porządku w mieście.– przypomina Robert Karelus rzecznik prezydenta miasta. Za niewywiązywanie się z tego obowiązku, instytucje i osoby odpowiedzialne mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości nawet do 500 zł. Choć w ostatnim czasie liczba osób bezdomnych przebywających na terenie miasta zdecydowanie spadła, to jednak nadal jest kilkunastu. To osoby, które nie chcą zamieszkać w schronisku dla bezdomnych przy ulicy Portowej. Głównym, jeśli nie jedynym, powodem jest bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, jaki obowiązuje w tej placówce. Od początku października do końca

marca, osoby te mogą, nawet będąc pod wpływem alkoholu, skorzystać z ogrzewalni, która funkcjonuje przy schronisku. Obiekt czynny jest przez siedem dni tygodniu w godzinach od 18.00 do 7.00. Znajduje się tam 5 miejsc siedzących. Osoby przebywające w ogrzewalni mają zapewniony jeden ciepły posiłek wieczorem oraz ciepłe napoje. Każdy ma możliwość skorzystania z łazienki, toalety, W trakcie charytatywnego festynu sprzedawano m.in ciasta foto: Robert Ignaciuk przebrania się w czystą odzież. i wojskową grochówkę Dla tych, którzy podporządkują się zakazowi spożywa- ll Krzysztof Kastrau od 2010 ręce. Co chwilę Krzysiek lądunia alkoholu, czekają miejsce roku walczy z guzami mózgu je w szpitalu na kroplówkach w schronisku dla osób bez- – gwiaździakiem i wyściółcza- przeciwobrzękowych, gdy leki domnych przy ul. Portowej 10. kami anaplastycznymi. Obec- przyjmowane w domu już nie Oprócz już istniejących 50 miej- nie ma 5 guzów. Przez ostatnie dają rady, guzy są nieoperacyjsca, na okres zimowy placówka 6 lat przeszedł 5 operacji neu- ne, a dostępna w naszym kraju jest przygotowana na przyjęcie rochirurgicznych, chemiotera- chemia czy terapia protonowa dodatkowych nawet 40 osób. pię i 2 radioterapie. W piątek na nie przyniesie poprawy sytuacji. Podopieczni mają zapewnio- pl. Wolności, podczas festynu Ostatnią deską ratunku okazał ne nie tylko warunki bytowe, niepodległościowego zbiera- się profesor z Berlina, który zamiędzy innymi całodobowe no pieniądze na dalsze lecze- proponował leczenie Talidomiwyżywienie, ale również w ra- nie. W zaledwie 3 godziny, do dem, który jest w fazie badań, zie potrzeby opiekę medyczną. puszek wrzucono 13,6 tys. zło- jeśli chodzi o guzy mózgu. Nie Telefon stacjonarny do tych oraz euro. spowoduje on, że guzy cudowschroniska 91 35 09 541, teleKrzysztof chce walczyć nie znikną, ale może je zmniejfony komórkowe: 512032445 z chorobą o każdy kolejny szyć albo chociaż zatrzymać ich – kierownik schroniska, dzień: dla siebie, dla synów, wzrost i rozprzestrzenianie się. 512032449 – pracownik so- dla żony, dla rodziców i reszty To jego jedyna szansa na popracjalny. l bojącej się o jego życie rodzi- wę stanu zdrowia. l ny. Polscy lekarze rozkładają

zdjęcie tygodnia

Halo redakcja! zadzwoń do nas! tel. 510 55 55 24 lMam przyjemność podzięko- l Przeczytałem artykuł

wać wszystkim osobom którzy poczynili staarania w przygotowaniu Dnia Niepodległości na Placu Wolności. Piekarni P. Mikołajczyk, ciastkarni „Karpatce”, kawiarni „Sonata”, kawiarni „Costa”, P.Iwonie Postułce, Uzdrowisku Świnoujście, hotelowi Trzy Wyspy, restauracji „Osada”, restauracji „Bryza”, ogrodom za degustacje wyrobów swojej pracy, dzieciaczkom za występy wraz z nauczycielami i rodzicami, wszystkim występującym z Domu Kultury, Seniorom, Senioritkom, oraz wszystkim których zapomniałam wymienić.

Wraz ze spadnięciem liści z drzew, poranne mrozy to codzienność. Jeszcze przez jakiś czas cieszmy się plusowymi temperaturami foto: robert ignaciuk w ciągu dnia.

o sprzedaży działek w dzielnicy nadmorskiej. Bardzo mnie interesuje dlaczego nikt nie zwraca uwagi na dzikie zwierzęta tam mieszkające. Przecież rosnące w tym miejscu drzewa, będzie trzeba wyciąć. A co ze zwierzętami, które mają tam swoje domy? Dlaczego nikt o tym nie pisze?

lDzwonię w sprawie ośrodka

opiekuńczego Fregata. Byłem w środku i widok mnie przeraził. Są tam osoby, którzy czekają na swój koniec, wewnątrz jest ciemno i przygnębiająco. Nie ma nawet windy. Osoby, które chciałyby wyjść na spalKorzystam z zabiegów w Ru- cer, nie mają nawet jak, bo nie sałce. Chciałem zwrócić uwagę zejdą po schodach. Tak bogana problem z brakiem numer- te miasto jak Świnoujście chyków do szatni. Momentami ba stać na windę?! tworzy się spora kolejka, trzeba wówczas czekać nawet kil- lPani prezes ROD Granica poka minut. Problem można ruszyła bardzo ciekawy temat prosto rozwiązać – dokupić osób wynajmujących działki tuwięcej numerków, bo wiesza- rystom. Kiedy Ci ludzie zaczną ków jest wystarczająco dużo. płacić opłatę klimatyczną?


8

historia/wydarzenia

Piątek, 18 listopada 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

Wspomnienia Brunona Lorbieckiego: 54 W cieniu tragedii część

Brunon Lorbiecki dociera do Szkocji. Wkrótce ma zacząć się szkolenie. Wkrótce świat obiega smutna wiadomość o śmierci generała Sikorskiego. wspomnienia

Zapraszamy do kolejnej części wspomnień Brunona Lorbieckiego. Brunon Lorbiecki

l Na brytyjskiej ziemi 4 czerwca 1943 roku wieczorem zauważyliśmy wysokie góry Wysp Brytyjskich. Stanęliśmy na kotwicy w zatoce koło Glasgow. Ktoś z lądu zabrał nasze dokumenty. Widok był wspaniały. Zielone stoki górskie. W dali widać sylwetkę jakiegoś olbrzyma. To HMS Queen Elizabeth, duma brytyjskiej Royal Navy. Stojące obok statki o pojemności kilku tysięcy ton to małe łupinki obok tej wspaniałego jednostki, z której to właśnie odbywało się wyokrętowanie jednostek wojskowych z Kanady. Nazajutrz z rana wręczono nam nasze dokumenty, poprzednio zabrane do sprawdzenia. Zarazem otrzymaliśmy odpowiedni dokument upoważniający każdego z nas do prawa przebywania na terenach Imperium Brytyjskiego. A więc skrupulatnie tutaj w Anglii „Scotland Yard” gromadził

zwierzęta

Czyj to kot?

ll Kotek od ok tygodnia prze-

bywał przy warsztatach Żeglugi. Jest to niekastrowany, przyjazny kocurek. Widać po nim że to czyjaś zguba, jest zadbany i nie jest wychudzony. Obecnie znajduje się pod opieką Fundacji Animals Przystań Świnoujście. Pilnie szukamy jego właściciela. l

wszelkie dane każdego niemal dorosłego człowieka na kuli ziemskiej. Tego samego dnia trafiłem do Obozu Wojska Polskiego w Cowdenbeath (Szkocja). 11 czerwca 1943 roku po mojej weryfikacji zwróciłem dokumenty wystawione mi w Hiszpanii, oraz karty demobilizacyjnej 30027. 21 czerwca 1943 roku powierzono mi szefostwo II Kompanii. „Bractwo” jest tutaj nieco wypieszczone, gdyż są wielkie braki w stanach osobowych żołnierzy, więc każdy może drogą służbową przenosić się tam, gdzie uważa, że będzie miał lepiej. Do Kinghorn odjechałem 29 czerwca 1943 roku. l Śmierć generała

Sikorskiego Cały świat obeszła 5 lipca 1943 roku smutna wiadomość o tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej w Gibraltarze naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego. Wraz z generałem Sikorskim zginęła jego córka oraz adiutant. Różne krążyły pogłoski na temat przyczyny tej

katastrofy. Pilot samolotu „Liberator”, Czech z pochodzenia miał zostać tylko ranny i uratowany – gdyż bomba zegarowa umieszczona była w kabinie, gdzie siedział generał Władysław Sikorski z córką. Po wojnie zaś, jeszcze bardziej fałszowano i to celowo, przyczyny tej katastrofy gibraltarskiej. Przecież stojących samolotów na lotnisku w Gibraltarze, specjalnie tak nie strzeżono, a w tym czasie na lotnisku stał rosyjski samolot. l 1. Pułk Artylerii Ciężkiej 7 lipca 1943 roku przydzielony zostałem do 1 Pułku Artylerii Ciężkiej w Cowdenbeath. 21 lipca 1943 roku skierowany zostałem do „Centrum Wyszkolenia Pancerno-Motorowego”. A.F.V Waitwith Catlerick Camp. Jorks P.91 – celem przeszkolenia i zapoznania się w obsłudze nowego, pancer- wszelkie pojazdy mechanicz- terenu tego wielkiego cen- tego przeszkolenia, po otrzynego sprzętu. zastałem tutaj ne, które miały wejść do wypo- trum, które wyszkoliło tysią- maniu dyplomu i prawa jazdy, jeż przebywającego jako in- sażenia i uzbrojenia I Polskiej ce dobrych kierowców. Nic przyjechałem do sam. plut. struktor kaprala Knuta Bernar- Dywizji Pancernej. Przy do- się nie stało na drodze – ziemia zaop. Dowódcą był kapitan da z 8. Batalionu Pancernego brej woli oraz chęci wnet zgłę- pokryta była śladami gąsienic Groczyk. Stąd zabrał mnie do w Bydgoszczy. Był to okres wy- biło się tajniki nowego sprzętu. czołgowych, zryta niemiłosier- 2. Pułku Artylerii Motorowej tężonego szkolenia nas: Czoł- Jeżdżono po rozległych tere- nie we wszystkich kierunkach. por. Kasprzak, który był dogi, ciągniki artyleryjskie oraz nach – o różnej konfiguracji Po pomyślnym zakończeniu wódcą 6 bat/ III dywizjonu. l

reklama


Piątek, 18 listopada 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

historia

9

Niebezpieczne związki

Ponad dekadę po wojnie faktyczną władzę w Świnoujściu sprawowała Armia Radziecka. Wojsko kontrolowało miejską infrastrukturę, przeprawę promową, większość basenów portowych oraz znaczne części miasta: obecne osiedle „Posejdon”, dzielnicę nadmorską oraz Chorzelin – osiedle znajdujące się wówczas w okolicy latarni morskiej. historia

Żołnierze radzieccy pozują przed nieistniejącym już pomnikiem na pl. Słowiańskim.

– jak strzelanie do lamp ulicz- był strach. Oni na Warszowie to nych, do tych bardziej niebez- całe miasteczko zamieszkiwali, piecznych – jak napaści czy wszystko zniszczyli. gwałty Wspomnienie Pana PawluDo Świnoujścia samemu nie sińskiego z Karsiboru dobrze można było jeździć. Jak jecha- pokazuje jak radzieccy żołło pięć kobiet, to dwóch męż- nierze zapisali się w pamięPiotr Oleksy czyzn z nimi jeździło. Jak jeden ci mieszkańców Archipelagu. Fundacja Centrum Inicjatyw sam pojechał to zabili go Ruscy. Mundur radziecki kojarzył się Regionalnych i Międzynarodowych Strach było jechać… Ja raz po- z władzą i zagrożeniem. Opojechałem po żonę do Świnouj- wiadając o wielu miejscach ll Prowadziło to prowadziło ścia, a Ruscy, gdzie były dobre nasi rozmówcy często wspodo wielu ekscesów: od błahych budynki to mieszkali. To wtedy minali: „tam to Rosjanie byli”.

Do tych miejsc Polacy nie mieli prawa wstępu. Radzieccy żołnierze przez lata czuli się na terenie Świnoujścia jak panowie na podbitej ziemi.

Widok żołnierzy w mundurach ZSRR był normalnością. Tu w roku 1968 na ulicy Piłsudskiego.

Oznaczało to zazwyczaj, że obszar ten był niedostępny dla Polaków. Należało do innego świata. Najmocniej obecność Armii Radzieckiej odczuli mieszkańcy Świnoujścia, w którym żołnierze ze wschodu kontrolowali duże obszary miasta, a także strategiczne urządzenia, takie jak wodociągi czy przeprawa promowa. By dostać się do Świnoujścia

potrzebna była specjalna przepustka. Na Warszowie przy promie znajdował się punkt kontroli przypominający przejście graniczne. Nadzorowali i obsługiwali go oczywiście żołnierze radzieccy. Dr Józef Pluciński stwierdził wprost: Rosjanie mieli tutaj najwięcej do gadania, bez ich zgody nie można było tu nic robić. Posunęli się trochę żeby zrobić miejsce dla marynarki polskiej, ale baza rosyjska była czynnikiem decydującym o wielu aspektach życia. Poza tym, dostawali za friko wodę, marnotrawili tę wodę. To rzutowało na budżet miasta. Odrębność dwóch światów – polskiego i radzieckiego, była widoczna przede wszystkim w braku relacji społecznych. Po jednej stronie mieliśmy grupę młodych mężczyzn, po drugiej społeczeństwo pełne młodych kobiet. W latach powojennych nie doszło jednak w Świnoujściu żadnego polsko-rosyjskiego małżeństwa. Wpływ na to miały zarówno odgórne zakazy, jak i wzajemne uprzedzenia. Inaczej przedstawiały się relacje radzieckich żołnierzy z miejscowymi Niemcami. Część z nich trafiła pod radziecki nadzór jako specjaliści, często też tworzyły się rosyjsko-niemieckie pary. Między obywatelami Niemiec i ZSRR dochodziło jednak do wielu napięć. Zwłaszcza w pierwszych miesiącach

niemieckie kobiety stawały się ofiarami rosyjskich żołnierzy. Tragicznego losu doświadczyła rodzina doktora Alferda Trosta. Efektem wyrządzonej córce i matce krzywdy było samobójstwo jednej i ciężka choroba drugiej. Wpływy armi radzieckiej w Świnoujściu widocznie zmniejszyły się dopiero pod koniec lat 50., gdy miasto to przestało być taktowane jako teren ściśle przygraniczny. W 1958 r. Armia Radziecka opuściła dzielnicę nadmorską – żołnierzy osiedlono w strefie przygranicznej, gdzie znajdowały się również koszary. Od tego czasu Rosjanie nie kontrolowali już w pełni życia w mieście, jednak wpływ tego sąsiedztwa był wciąż odczuwalny. Opowiada dr Józef Pluciński: Były śmieszne historie nawet w latach 70., kiedy relacje były niby bardziej normalne. Kiedy budowano pierwsze wieżowce, tu koło koszar (dziś ul. Wyspiańskiego), to Rosjanie postawili veto, bo z takiego wieżowca widać co robi się u nich na placu. Dopiero potem dogadano się, że tam będą mieszkali ludzie wybrani, pracownicy wojska, milicji itd. Przymiarki do budowy tunelu z lat 70. też się spotkały z rosyjskim veto, a sprawy były bardzo zaawansowane. l Śledź nas na Facebooku FB/kronikiportowegazeta


10

INFORMATOR

Piątek, 18 listopada 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

HOROSKOP

repertuar kina cinema 3D 18 listopada → 24 listopada 18.11 – 24.11.2016

tytuł/czas trwania/gatunek/produkcja/wiek l Trolle, 92 min., animowany, USA, b.o., DUBBING

wygraj bilety!

13:15 09:00 I 11:15 I 13:45 I 17:30

l Wilk w owczej skórze, 93 min., animowany, Rosja, b.o., DUBBING l Za niebieskimi drzwiami, 84 min., familijny, Polska, od lat 12

09:15

l Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra, 71 min., kryminał, Francja, od lat 10, DUBBING

09:15

l Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, 104 min., familijny, USA/Wlk. Bryt. , b.o, DUBBING

11:00 I 16:00 I 18:45

l Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć 3D, 104 min., familijny, USA/Wlk. Bryt. , b.o, DUBBING 09:15 I 12:00 I 14:45 I 17:30 l Zwierzęta nocy, 115 min., thriller, USA, od lat 13

15:15 I 19:30 I 21:30

l Pitbull. Niebezpieczne kobiety, 135 min., sensacyjny, Polska, od lat 12

PKP

12:15 I 15:00 I 18:00 I 20:15 I 20:45 I 21:45

lŚwinoujście 06:04 -  Świnoujście Warszów  06:06 -  Świnoujście Przytór  06:10 -  Lubiewo  06:15 •  Wysoka Kamieńska  06:51 - Goleniów 07:15 - Szczecin Dąbie 07:36 - Szczecin Zdroje 07:40 - Szczecin Port Cent. 07:47 - Szczecin Główny 07:51 lŚwinoujście  06:32

- Międzyzdroje 06:45 -  Wysoka Kamieńska  07:09 -  Goleniów  07:29 •  Szczecin Główny 08:04 - Szczecin Dąbie 08:22 • Poznań Główny 10:30 - Warszawa Zachodnia 13:11 - Warszawa Centralna 13:16 - Warszawa Wschodnia 13:37

lŚwinoujście 08:19

- Świnoujście Warszów 08:21 - Świnoujście Przytór 08:25 - Lubiewo 08:29 • Szczecin Dąbie 09:47 - Szczecin Główny 10:02 - Szczecin Dąbie 10:39 - Stargard 11:00 - Krzyż 12:12 - Poznań Główny 13:22

lŚwinoujście 09:39

- Świnoujście Warszów 09:41 - Świnoujście Przytór 09:45 - Lubiewo 09:49 • Szczecin Dąbie 11:14 - Szczecin Główny 11:33 - Szczecin Dąbie 12:20 - Stargard 12:42 - Krzyż 13:56 - Poznań Główny 15:12

lŚwinoujście 13:08

- Świnoujście Warszów 13:10 - Świnoujście Przytór 13:14 - Lubiewo 13:18 • Szczecin Dąbie 14:36 - Szczecin Główny 14:52 - Szczecin Dąbie 15:25 - Stargard 15:48 - Krzyż 17:00 - Poznań Główny 18:13

lŚwinoujście 15:43 -  Świnoujście Warszów  15:45 -  Świnoujście Przytór  15:49 -  Lubiewo  15:53 •  Wysoka Kamieńska  16:29 - Goleniów 16:51 - Szczecin Dąbie 17:12 - Szczecin Zdroje 17:20 - Szczecin Port Cent. 17:28 - Szczecin Główny 17:32 lŚwinoujście  17:32

- Świnoujście Warszów  17:34 -  Świnoujście Przytór  17:38 -  Lubiewo  17:43 •  Wysoka Kamieńska  18:20 - Goleniów 18:43 - Szczecin Dąbie 19:03 - Szczecin Zdroje 19:13 - Szczecin Główny 19:26 lŚwinoujście  20:08 -  Świnoujście Warszów  20:10 -  Świnoujście Przytór  20:14 -  Lubiewo  20:18 •  Wysoka Kamieńska  20:54 - Goleniów 21:15 - Szczecin Dąbie 21:35 - Szczecin Zdroje 21:39 - Szczecin Port Cent. 21:47 - Szczecin Główny 21:51 lŚwinoujście  20:44

- Międzyzdroje  20:57 -  Wysoka Kamieńska  21:23 -  Goleniów  21:47 •  Szczecin Główny 22:30 - Szczecin Dąbie 22:59 - Stargard 23:20 -  Choszczno  23:44 -  Dobiegniew 00:05 - Krzyż 00:22 - Wronki 01:08 - Szamotuły 01:22 - Poznań Główny 01:51 - Ostrów Wielkopolski 04:27 - Wrocław Główny 05:51 - Oława 06:30 - Brzeg 06:41 - Opole Główne 07:07 - Gliwice 08:29 - Katowice 09:00 - Mysłowice 09:23 - Jaworzno Szczakowa 09:35 - Trzebinia 09:57 - Krzeszowice 10:20 - Kraków Główny 11:08 lŚwinoujście  20:44

- Międzyzdroje  20:57 -  Wysoka Kamieńska  21:23 -  Goleniów  21:47 •  Szczecin Główny 22:30 -  Poznań Główny 01:51 - Kutno 05:31 - Warszawa Zachodnia 06:56 - Warszawa Centralna 07:02 - Warszawa Wschodnia 07:14

producent gum do ˙ zucia

tlenek wegla ˛

mały model Daewoo Przemysław

˙ odkaza wode ˛

... Bergkamp, piłkarz

˙ staroz. tor wy´ scigowy

majak, mamidło

˙ u zołnierzy Ko´ sciuszki

Witold, ˙ ksie ˛ zyc Saturna grał Balcerka

chipsy z reklamy członek zastepu ˛ miasto we Francji płn.

kopiec Celine z estrady

˙ mozli´c ´ Orlando, wos sprzeda- aktor ˙ zy

tworzo- małpy ne przez wielko´ sci fryzjera kota

ma prawo głosowania

sportowiec

˙ zywica do wyrobu politur

91 321 56 51 91 321 97 77 91 321 94 71 91 321 99 40 91 321 31 93 91 322 02 00 91 321 22 80 91 321 54 10 91 322 21 06 91 322 49 99 91 321 37 81 91 321 39 12 91 321 91 77

DYŻURY APTEK

reklama

niewielka siekiera

papieskie imie ˛

odgłosy z obory

meska ˛ w tytule "g" z befilmu molem O.Stone

999 998 997 91 321 59 65 91 321 21 40 91 321 62 03 601100100 91 321 53 29 993 991 992 994 604378376 91 326 73 45 91 321 59 70 91 322 54 60

Apteka dyżurna: Apteka „Centrum Zdrowia” ul. Grunwaldzka 21 91 321 08 17

ogół nagród

jednostka napiecia ˛ elektr. SI

wymaga uzasadnienia

60 sztuk lina przy symbol ˙ bomie załoby

wystep ˛ w pojedynke ˛ szwedzki "grosz"

Pogotowie Straż Pożarna Policja Zakład Wodociagów i Kanalizacji Żegluga Świnoujska Ruch statków WOPR Kasa Biletowa PKS Pogotowie ciepłownicze Pogotowie energetyczne Pogotowie gazowe Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne Pomoc Drogowa 24h Szpital Miejski Federacja Konsumentów Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatowy Urząd Pracy Prokuratura Straż Miejska Urząd Miasta Urząd Skarbowy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Pływalnia miejska Hala tenisowa Biuro Informacji Turystycznej OSIR Wyspiarz Kamping Marina

bandyta

otrzymany od szatniarza

´ kon siwej ´ masci Mieczysław, piosenkarz

WAŻNE TELEFONY

Rozkład dla dni roboczych od poniedziałku do piątku. Redakcja nie odpowiada za wszelkie zmiany w rozkładzie jazdy pociągów.

lŚwinoujście 04:40 -  Świnoujście Warszów  04:42 -  Świnoujście Przytór  04:46 -  Lubiewo  04:50 •  Wysoka Kamieńska  05:26 - Goleniów 05:48 - Szczecin Dąbie 06:09 - Szczecin Zdroje 06:13 - Szczecin Główny 06:24

ll Kino Cinema 3D w tym tygodniu ma dla Czytelników Kronik Portowych jedno podwójne zaproszenie na dowolny seans. Aby wziąć udział w zabawie należy poprawienie odpowiedzieć na proste pytanie: Wymień nazwy trzech istniejących fortów w Świnoujściu. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: redakcja@kroniki-portowe.pl (proszę podać nr telefonu) lub SMS na numer 510 55 55 24. Odpowiedzi prosimy nadsyłać do soboty (19.11) do godz. 12. Ze zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie. W minionym tygodniu podwójne zaproszenie wygrała Pani Nikola Palicka. l

´ sledzi ruch aktora sprzedał pierworództwo

˙ plazowe sandałki

pluszowy ´ mis ˙ zadanie udostepnił ˛ serwis krzyzówkowy szarada.net

sterta

Mauer z pistoletem

u boku Warsa

Baran (21.03 – 19.04) Nie rozdrapuj starych ran. Otwórz się na nowe znajomości, a swoje serce przygotuj na nową miłość. W stałym związku pamiętaj, że najwięcej osiągniesz spokojną rozmową. Twoje marzenia i oczekiwania dotyczące spraw zawodowych będą teraz się spełniały. Częstsza niż zwykle zmienność nastrojów. Byk (20.04 – 22.05) Wypracujesz z partnerem lepszą komunikację i porozumienie w związku. Samotne i zranione Byki swe uczucia zechcą przelać na papier. Mogą powstać z tego świetne pamiętniki! Zanim przystąpisz do działania, dokładnie zdefiniuj swoje cele tak, aby więcej zyskać niż stracić. Wirusy atakują teraz ze zdwojoną siłą. Bliźnięta (23.05 – 21.06) W związkach bliskość, zgoda i bezpieczeństwo. Samotne Bliźnięta mogą otrzymać frapującą propozycję wspólnego spędzenia sylwestra. Warto ją poważnie rozważyć. Wytężaj słuch, dowiedz się, o co chodzi. Nie po to, aby jątrzyć, lecz trzymać rękę na pulsie wydarzeń. Mogą pojawić się problemy gastryczne. Rak (22.06 – 22.07) Warto zatrzymać się na chwilę i określić swoje uczucia do partnera i cele na przyszłość. Tylko pamiętaj, nie pod wpływem emocji, bo są złym doradcą. Mierz siły na zamiary i odmów, jeśli czujesz, że nie podołasz lub zabierze ci to zbyt dużo czasu. Nie lekceważ żadnych dolegliwości. Lew (23.07 – 23.08) Twój wdzięk i kokieteria zaprocentują w związku. Samotne, jeśli zapragną skorzystać z serwisów randkowych, niech się nie wahają, ale warto odwiedzić te sprawdzone, z renomą. Najgorsze za tobą, teraz już z górki. Jesteś silniejsza i spokojnie pokonasz wszelkie przeciwności. Więcej ruchu na świeżym powietrzu. Panna (24.08 – 22.09) W związkach nieformalnych podejmiecie nareszcie rozmowy o ślubnych planach. Zaś w tych z dłuższym stażem szykuje się wyjazd z okazji waszej kolejnej rocznicy. Jesteś teraz na właściwej ścieżce do rozwoju kariery i do zawodowego spełnienia. Ogranicz słodycze. Waga (23.09 – 22.10) Zdobądź się na szczerą rozmowę z partnerem. Powiedz mu, co cię męczy. To najlepszy sposób na budowanie trwałego związku. Jeśli jesteś samotna, twój flirt może zakończyć się ślubem. Bierz to, co daje los. Wykorzystaj ten czas na uzupełnienie zaległości i rozwiązanie swoich problemów. Mimo jesiennej aury, więcej spaceruj. Skorpion(23.10 – 21.11) Znajdziesz porozumienie z partnerem i pokonacie wszelkie kłopoty. Single mogą poznać kogoś w mało romantycznym miejscu, takim jak poczta, bank czy urząd. Poczujesz w sobie ogromną siłę do działania. Z impetem będziesz realizować wszystkie zadania. Pij dużo wody mineralnej. Strzelec (22.11 – 21.12) Nie zawsze musisz mieć rację, więc nie idź w zaparte, tylko przyznaj się do błędu. Partner to doceni i zapomni o nieprzyjemnych chwilach. Samotne niech zaszaleją i powróżą sobie w andrzejki. Nowe wyzwania, ale też dużo stresu. Zachowaj równowagę między pracą a życiem osobistym. Więcej się ruszaj i jedz więcej warzyw. Koziorożec (22.12 – 19.01) Uważaj, by w swoich zapędach samarytańskich nie przyzwyczaić partnera, że zawsze wszystkim się zajmiesz. Samotne Koziorożce niech stresujące sytuacje wyjaśniają od razu. Nie musisz się martwić o swoja pozycję, jest nawet szansa na premię lub podwyżkę. Sprawdzaj okresowo ciśnienie krwi. Wodnik (20.01 – 18.02) Jeśli pozostajesz w związku formalnym, nie zapomnij o zbliżającej się uroczystości męża. Przed samotnymi perspektywa bliższego poznania kogoś, kto od dawna ma na was oko. Dobra wiadomość – efekty twojej pracy zaspokoją twoje potrzeby materialne. Sprawdzaj uważnie etykiety produktów. Ryby (19.02 – 20.03) Możesz mieć odczucie, że twój związek to jedna wielka iluzja. Nie wpadaj w panikę, tylko zmień tok myślenia. Samotne też niech nie rozpaczają – wszystko zakończy się dobrze. Otwórz się na innych. Razem osiągniecie więcej, a praca w grupie zapewni ci sympatię i umocni pozycję. Zadbaj o odpowiedni nocny wypoczynek.


ŚWINOUJŚCIE, ul. Karsiborska 6

www.mrowka.com.pl

GODZ. OTWARCIA / ÖFFNUNGSZEITEN: PN.-PT./MO.-FR.: 8-20, SOB./SAT.- 8-19, ND./SOT.: 10-17

1299

39

99

zł/szt.

zł/szt.

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA CLASSI PROFI 16

499

długość (l): 415 mm, szerokość (w): 220 mm, wysokość (h): 205 mm

zł/szt.

599

zł/szt.

REGAŁ METALOWY

1500 x 750 x 300 mm

ŻARÓWKA ŚWIECZKA E14, 4 W ciepła

ŻARÓWKA ŚWIECZKA E14, 6 W ciepła

HIT CENOW Y

2799 zł/szt.

179 zł/szt.

PROSZEK DO PRANIA WASCHKÖNIG UNIVERSAL, COLOR, 7,5 kg (3,73 zł/kg, 0,30 zł/pranie)

3399

zł/szt.

KOMPAKT LAVITA ZETA ECO

PROSZEK DO PRANIA WASCHKÖNIG LAVENDA, 7,5 kg (4,53 zł/kg, 0,34 zł/pranie)

OFERTA WAŻNA OD 18 DO 23 LISTOPADA


12

SPORT

Piątek, 18 listopada 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

Wrócili z workiem medali Wyniki turnieju tenisowego W dniach 11-13.11.2016 na Hali Tenisowej OSiR rozgrywany był Halowy Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Święta Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujście.

ll Udział w nim wzięło 31 za-

wodników, którzy rywalizowali w kategoriach OPEN mężczyzn foto: Klub West Coast Team Świnoujście i kobiet, debel oraz MIXT. Puchary wręczyła Dyrektor OSiR złote medale kończąc swoje Bartosz Turlejski zdobył medal „Wyspiarz” Anna Kryszan. l W minioną sobotę wszystkie walki przez bardzo brązowy minimalnie przegryw Luboniu pod wyniki halowego turnieju tenisa ziemnego szybkie i efektowne poddania. wając półfinał. Bartek wystarPoznaniem odbyła się Bartosz Kosiński w katego- tował również w kategorii już 2 edycja Mistrzostw Turniej główny: gra pojedyn- Wójcicka (Świnoujście) 3:6 rii Juniorów Młodszych +55 kg Masters (powyżej 35 lat – i zdoEuropy w Brazylijskim cza mężczyzn w kat. OPEN /7:6 (2)/11:9 po trzech wygranych walkach był medal srebrny) Jiu Jitsu pod patronatem Finał: Aleksander Wróbel III miejsce: Katarzyna MikulJesteśmy bardzo zadowolenieznacznie uległ na punkty federacji CBJJP. (Świnoujście) – Grzegorz Sob- ska (Świnoujście) – Anna Maw finale i wywalczył srebrny ni ze startu naszych zawodniczyk (Świnoujście) 7:5/7:6 (3) jewska (Troszyn) 6:3/6:2 ków – to dobra prognoza przed medal. Kategoria Białych pasów dalszą częścią sezonu który ll Klub West Coast Team III miejsce: Tomasz Giętkow- Gra deblowa 80+ Świnoujście wystawił na te do 85 kg została zdominowa- w tym roku zaczęliśmy z deliski (ze Szczecina) i David Butt- Finał: Aleksander Wróbel / Mazawody 6 zawodników w ka- na przez naszych zawodników. katnym opóźnieniem – teraz ner (Bansin) riusz Gliwicki (Świnoujście) tegoriach Juniorów i białych Szymon Tysowski pokazał się startów będzie dużo więcej! Gra pojedyncza kobiet w kat. – Wojciech Lisowski (Poznań) pasów którzy zdobyli łącznie 6 ze świetnej strony i wywalczył Za miesiąc czeka nas turniej OPEN /Waldemar Ratajczak (Świnomedali. Nikodem Sura w kate- złoty medal po trzech wygra- Winter Open na który wybieujście) 6:2/7:6 (6) Finał: Aniela Ostraszewska goriach Juniorów +78 kg w ki- nych w bardzo dobrym stylu ramy się większym składem!l (11 lat, Gorzów Wlkp.) – Marta III miejsce: Grzegorz Sobczyk monach oraz bez zdobył dwa walkach. W tej samej kategorii

Nasi na historycznym maratonie w Grecji ll Świnoujścianka Aleksan-

dra Andryszak wybiegała kawał historii! W niedzielę wzięła udział w historycznym greckim maratonie. Start był w mieście Marathon z metą na stadionie Panathinaiko, na którym odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. Aleksandra to nie jedyna świnoujścianka, która wzięła udział w greckim maratonie. W biegu wzięło udział 15 świnoujścian. Jestem szczęśliwa, że przebiegłam, może nawet momentami przetruchtałam z Maratonu do Aten, trasą

Biało-czerwony parkrun

autentyczną, prawdziwie górzystą, dla mnie osobiście trudną do pokonania – opisuje wrażenia Aleksandra. Jestem tutaj w grupie 6 osób: Jackiem Gibą, Kamilem Mazurem, Anią Górską, Bartkiem Wutke, i Andrzejem Skrzyp cem – mówi w rozmowie z reporte - ll 18. parkrun przeszedł, rem swino- a właściwie przebiegł do historii! Był wyjątkowy, bo paujskie.info. N a s t a r - triotyczny. Wolontariusze c i e s ta w i ł o i biegacze stawili się w narodosię 20 tys. bie- wych biało-czerwonych bargaczy, wśród nich wach, aby uczcić 98 rocznicę 400 Polaków i 15 osób ze odzyskania przez Polskę niepodległości. Świnoujścia. Pomimo mroźnej aury do Polecam wszystkim biegaczom, triathlonistom, tru- Parku Zdrojowego o poranku chtakom, wszystkim – mówi przyszło 15 wolontariuszy i 52 Aleksandra. l biegaczy. Rozgrzewkę przed

REDAKCJA ul. Armii Krajowej 12 lok. 312 72-600 Świnoujście E-MAIL redakcja@kroniki-portowe.pl TELEFON: 510 55 55 24 REDAKTOR NACZELNY Wojciech Basałygofoto: robert ignaciukfoto: OSIR

/Zbigniew Opaliński oraz Jarosław Król/Zdzisław Gogol (Świnoujście) Gra deblowa MIXT: Finał: Marc Fischer / Silke Jacoby (Ahlbeck) – Marta i Edward Wójciccy (Świnoujście) 6:4 III miejsce: Aneta Wicińska /Mariusz Gliwicki (Świnoujście) oraz Anna Majewska / Tomasz Śpiewak (Troszyn)

jogging

Bieg przy blasku pochodni

ll Świnoujscy biegacze

biegiem poprowadziły profesjonalnie – młode zawodniczki MKL Maraton – Asia Zając i Gabrysia Zienko. Bieg odbył się w bardzo nastrojowej mglistej aurze, wśród oszronionych drzew i krzewów. Może mniej romantycznie było bliżej ziemi, bo jak mróz to i ślisko bywa, ale wszyscy bez uszczerbku na zdrowiu, za to w doskonałym humorze przekroczyli linię mety. Dzisiejszy bieg wygrał

i całe rodziny z dziećmi chciaKrzysztof Walkowiak z czasem ły w sportowy sposób uczcić 20:57, drugi był ex aequo Syl- Święto Niepodległości. W piąwester Swędrowski i Grzegorz tek punktualnie o godzinie 18 Sławiński (dali się wyprzedzić ruszyli, aby przebiec alejkami zwycięzcy tylko o jedną sekun- Parku Zdrojowego dystans blidę). Wśród kobiet zwyciężyła sko 2 kilometrów. Trasę biegu Aleksandra Keplin z czasem pochodniami oświetlali harce23:44, druga była Karolina Ro- rze z 3. Szczepu Harcerskiego mańska a trzecia Magdalena „Słowianie” ZHR im. Zawiszy Juszczyk-Bukowiecka. Do gro- Czarnego. l na społeczności parkrunowej dołączyło 6 osób, a 7 poprawi- Więcej informacji przeczytasz ło swoje czasy na tej trasie. l na stronie: swinoujskie.info

WSPÓŁPRACA Mirka Stefaniak, Paweł Ukraiński, Robert Ignaciuk, Joanna Maraszek, Marcin Ossowski, Brunon Tomasiewicz, Alegrafia Studio (skład)

WYDAWCA Red Top Media Wojciech Basałygo ul. Armii Krajowej 12 lok. 312 72-600 Świnoujście REKLAMA: 510 55 55 24 Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

Profile for Kroniki Portowe

Kroniki portowe wyd 110  

Kroniki portowe wyd 110  

Advertisement