Page 1

¡ÓÃÆÛÁáÑÕÔÞ ÌÕÃÆÍÊÙÆÏÊà ÑÒÐÅÁÈ £ÕÌÐÃÐÅÓÔÃÐÅÍáÐÑÔÊÎÊÉÁØÊÊÐÓÃÆÛÆÏÊá ÃÁÚÆÄÐÎÁÄÁÉÊÏÁ


¦”—ž›ª¯¥— ¡“­—Ÿ¢£¡–’™ ©ÓÏÍÏÇÅÓÏÈÎÀØÀÓÝËÏÌÌÅË×ÉàÌÀÍÐ 1IJMJQT."45&3ÄÌàÂÀÙÅÃÏÍÀÃÀÈÉ ÎÀ ’ÏÌÅÅàÑËÉÊÒÂÅÓÉÌÔØÙÀà×ÂÅÓÏ ÐÅÑÅÄÀØÀÄÅÌÀßÓÂÀÙÍÀÃÀÈÉÎÁÏÌÅÅ ÐÑÉÂÌÅËÀÓÅÌÝÎÜÍ ÐÑÉÃÌÀÙÀàÐÏËÔÐÀ ÓÅÌÅÊ ÏÁÅÒÐÅØÉÂÀßÓÁÏÌÅÅÎÀÄÅÇÎÜÊ ÒÑÏËÒÌÔÇÁÜÉÞÎÅÑÃÏÐÏÓÑÅÁÌÅÎÉÅ ØÓÏÞËÏÎÏÍÉÓÂÀÙÉÄÅÎÝÃÉ

‘ÒÒÏÑÓÉÍÅÎÓÐÑÏÕÅÒÒÉÏÎÀÌÝÎÜÖÌÀÍÐ1IJMJQT ."45&3

™ÀÍÀÎÉÂÀßÚÀàÂÉÓÑÉÎÀ

’ÏÌÅÅÎÉÈËÏÅ ÓÅÐÌÏÂÜÄÅÌÅÎÉÅ

¯ËÏÎÏÍÉà ÞÌÅËÓÑÏÞÎÅÑÃÉÉ

£ÎÉÇÅÎÉÅÑÀÒÖÏÄÏ ÎÀÏÁÒÌÔÇÉÂÀÎÉÅ

ŸÀÄÅÇÎÏÒÓÝÂ ÓÅØÅÎÉÅÂÒÅÃÏ ÒÑÏËÀÒÌÔÇÁÜ

£ÎÉÇÅÎÉÅ ÑÀÒÖÏÄÏÂ

ÀÍÐÜ."45&3kÂÏÐÌÏÚÅÎÉÅÂÒÅÖÄÏÒÓÉÇÅÎÉÊÒÏÂÑÅÍÅÎÎÏÊ ÒÂÅÓÏÓÅÖÎÉËÉ ÓÌÉØÎÏÅËÀØÅÒÓÂÏÒÂÅÓÀÉ×ÂÅÓÏÐÅÑÅÄÀØÉ ÒÏÂÅÑÙÅÎÎÜÅÞÎÅÑÃÏÒÁÅÑÅÃÀßÚÉÅÕÔÎË×ÉÉ ÉÒËÌßØÉÓÅÌÝÎÏ ÄÏÌÃÉÊÒÑÏËÁÅÈÏÓËÀÈÎÏÊÒÌÔÇÁÜÉÍÉÎÉÍÀÌÝÎÏÅÂÏÈÄÅÊÒÓÂÉÅ ÎÀÏËÑÔÇÀßÚÔßÒÑÅÄÔkÂÒÅÞÓÏÄÅÌÀÅÓÌÀÍÐÜ1IJMJQT."45&3 ÏÓÌÉØÎÜÍÂÜÁÏÑÏÍÄÌàÏÒÂÅÚÅÎÉàÍÀÃÀÈÉÎÀ

–”œ ™‘ž–Ÿš¤®

’ÏÌÝÙÅÒÂÅÓÀ

¡ÑÅÄÒÓÀÂÌÅÎÉÅÓÏÂÀÑÏ ÂÅÒÓÅÒÓÂÅÎÎÏÍ×ÂÅÓÅ

£ÓÀÎÄÀÑÓÎÀà ÍÅÓÀÌÌÏÃÀÌÏÃÅÎÎÀà ÌÀÍÐÀ £ÏÈÄÀÎÉÅÐÑÉàÓÎÏÊ ÀÓÍÏÒÕÅÑÜÄÌà ÒÏÂÅÑÙÅÎÉàÐÏËÔÐÏËœÀØÅÒÓÂÏ ÏÒÂÅÚÅÎÉà

."45&3$PMPVS$%.

–”œ £¯œ Ÿ žš¤®


•›“¡¤¥¯ –›š’œ ’” ¡¤”—¬— ›› Ÿ’•’š› ¡” ™ÀÐÏÒÌÅÄÎÉÅÌÅÓÂÏÁÌÀÒÓÉÒÂÅÓÏ ÄÉÏÄÎÜÖÓÅÖÎÏÌÏÃÉÊÁÜÌÄÏÒÓÉÃÎÔÓ ÈÎÀØÉÓÅÌÝÎÜÊÐÑÏÃÑÅÒÒ ÏÒÏÁÅÎÎÏÒ ÓÏØËÉÈÑÅÎÉàÑÀÒÙÉÑÅÎÉà×ÂÅÓÏÂÏÊ ÃÀÍÍÜÉÐÏÂÜÙÅÎÉàÒÂÅÓÏÂÏÊÏÓÄÀØÉ ¥ÒÂÅÓÏÄÉÈÀÊÎÅÑÏÂÐÏàÂÉÌÉÒÝÎÏÂÜÅ ÂÏÈÍÏÇÎÏÒÓÉÏÒÏÁÅÎÎÏÂÏÒÂÅÚÅÎÉÉ ÍÀÃÀÈÉÎÏÂ

£ÂÅÓÏÄÉÏÄÎÜÅÍÏÄÔÌÉ

“ÜÍÏÇÅÓÅÉÒÐÏÌÝÈÏÂÀÓÝÒÂÅÓÏÄÉÏÄÎÜÅ ÍÏÄÔÌÉ1IJMJQTÄÌàÒÏÈÄÀÎÉàÒÏÂÑÅÍÅÎÎÜÖ ÒÂÅÓÏÄÉÏÄÎÜÖÒÂÅÓÉÌÝÎÉËÏ ÉÌÉÇÅÐÑÏÒÓÏ ÂÒÓÑÏÉÓÝÉÖÂÒÓÅÎÜ ÐÏÌÜÉÌÉÐÏÓÏÌËÉk ÐÑÀËÓÉØÅÒËÉÌßÁÜÅÐÏÂÅÑÖÎÏÒÓÉÉÏÁÛÅËÓÜ ÏÒÂÅÚÅÎÉÅÂÜÂÅÒÏË ÀÑÖÉÓÅËÓÔÑÎÏÅÏÒÂÅÚÅÎÉÅ ÏÒÂÅÚÅÎÉÅÍÀÃÀÈÉÎÏ ÏÑÉÅÎÓÀ×ÉÏÎÎÏÅÏÒÂÅÚÅÎÉÅ ÏÒÂÅÚÅÎÉÅ ÄÏÑÏÇÅË ÑÀÈÂÌÅËÀÓÅÌÝÎÏÅÏÒÂÅÚÅÎÉÅ ÀÂÀÑÉÊÎÏÅÉÏÖÑÀÎÎÏÅÏÒÂÅÚÅÎÉÅ £ÂÅÓÏÄÉÏÄÎÜÅÓÅÖÎÏÌÏÃÉÉkÈÀÂÓÑÀÙÎÉÊÄÅÎÝÂÏÒÂÅÚÅÎÉÉ ÍÀÃÀÈÉÎÏ “ÏÓÓÏÌÝËÏÎÅËÏÓÏÑÜÅÉÈÉÖÐÑÅÉÍÔÚÅÒÓ ©ÑÅÈÂÜØÀÊÎÏÄÏÌÃÉÊÒÑÏËÒÌÔÇÁÜ ÄÏØÀÒÏ  ÀÒÌÅÄÏÂÀÓÅÌÝÎÏ ÐÑÀËÓÉØÅÒËÉÏÓÒÔÓÒÓÂÔßÓÈÀÓÑÀÓÜÎÀ ÏÁÒÌÔÇÉÂÀÎÉÅ £ÎÉÇÅÎÎÏÅÞÎÅÑÃÏÐÏÓÑÅÁÌÅÎÉÅÏÁÅÒÐÅØÉÂÀÅÓÈÎÀØÉÓÅÌÝÎÏÅ ÒÏËÑÀÚÅÎÉÅÉÈÄÅÑÇÅËÎÀÞËÒÐÌÔÀÓÀ×Éß ŸÀÄÅÇÎÏÒÓÝÉÐÑÏØÎÏÒÓÝÃÀÑÀÎÓÉÑÔßÓÒàÈÀÚÉÓÏÊÏÓÔÄÀÑÏ ÉÂÉÁÑÀ×ÉÉ ÓÉØÎÏÅËÀØÅÒÓÂÏÒÂÅÓÀÎÅÓÓÅÐÌÀÉÂÑÅÄÎÜÖÉÈÌÔØÅÎÉÊ ÎÀÓÔÑÀÌÝÎÜÅ×ÂÅÓÀÉÑÅÃÔÌÉÑÔÅÍÀààÑËÏÒÓÝ

£ÂÅÓÏÄÉÏÄÎÜÅÃÉÑÌàÎÄÜ ¡ÑÅËÑÀÒÎÏÐÏÄÖÏÄàÓÄÌàÉÒÐÏÌÝÈÏÂÀÎÉà ÂÈÎÀËÀÖÉÂÜÂÅÒËÀÖ ÂËÏÎÓÔÑÎÏÊÐÏÄÂÅÒËÅÎÀÂÅÒÏÂÉÈÄÀÎÉÊ ÂÓÀËÉÖÏÁÌÀÒÓàÖÄÅËÏÑÀÓÉÂÎÏÃÏÏÒÂÅÚÅÎÉà ËÀËÏÓËÑÜÓÏÅÉÏÓÑÀÇÅÎÎÏÅ ÏÒÂÅÚÅÎÉÅ ÂÏÂÎÔÓÑÅÎÎÅÍÉÎÀÑÔÇÎÏÍ ÏÑÉÅÎÓÀ×ÉÏÎÎÏÍÏÒÂÅÚÅÎÉÉ ÄÏÑÏÇËÉ ÐÔÓÉÞÂÀËÔÀ×ÉÉ ÔËÀÈÀÓÅÌÉ ÂÄÏÑÏÇÎÏÍÏÒÂÅÚÅÎÉÉ


¡ÑÉÂÌÅËÀÓÅÌÝÎÀà ÂÉÓÑÉÎÀ

“ÏÓËÀËÍÜÈÀÍÀÎÉÂÀÅÍ ÐÏËÔÐÀÓÅÌÅÊÂÂÀÙÍÀÃÀÈÉÎ."45&3-JOF

."45&31"3&

."45&3$PMPVS$%.

."45&35-%4VQFS

."45&31-$

#SJMMJBOUMJOF

%JBNPOEMJOF

."45&3$BQTVMF

.)/5%

ÔØÙÉÊÂÜÁÏÑ ÄÌàÞËÏÌÏÃÉÉ

."45&3-JOF&4

#FUUFSDIPJDF

ÞËÏÌÏÃÉØÒÅËÉÌÔØÙÉÊ ÂÜÁÏÑ

(SFFO'MBHTIJQ

ŸÀÙÅÑÅÙÅÎÉÅÄÌàÂÀÙÅÃÏÍÀÃÀÈÉÎÀ kÏÒÂÅÚÅÎÉÅ ÐÏÄØÅÑËÉÂÀßÚÅÅÂÒÅ ÏÓÌÉØÉà“ÀÙÅÃÏÍÀÃÀÈÉÎÀÏÓÐÑÏØÉÖ ÓÌÉØÎÀàÒÂÅÓÏÏÓÄÀØÀ ×ÂÅÓÏÐÅÑÅÄÀØÀ àÑËÉÊÉÒËÑàÚÉÊÒàÒÂÅÓÒÔÍÅÎÝÙÅÎÎÜÍ ÏÒÌÅÐÌàßÚÉÍÞÕÕÅËÓÏÍ ÞÕÕÅËÓÎÀà ÀÓÍÏÒÕÅÑÀÂÎÅÏÁÖÏÄÉÍÜÖÍÅÒÓÀÖ ÂÜÒÓÀÂÏØÎÏÊÞËÒÐÏÈÉ×ÉÉ ÍÀËÒÉÍÀÌÝÎÜÊ ËÏÍÕÏÑÓÂÌßÁÏÅÂÑÅÍà¡ÏÄÔÍÀÊÓÅ ÏÁÏÂÒÅÖÞÓÉÖÐÑÅÉÍÔÚÅÒÓÂÀÖÐÑÉ ÒÎÉÇÅÎÉÉÂÀÙÉÖÈÀÓÑÀÓÎÀÏÒÂÅÚÅÎÉÅ ÉËÏÎÄÉ×ÉÏÎÉÑÏÂÀÎÉÅÂÏÈÄÔÖÀ ÄÏÀÁÒÏÌßÓÎÏÃÏÍÉÎÉÍÔÍÀ ¥ÈÎÀÊÓÅÂÒÅÐÑÅÉÍÔÚÅÒÓÂÀ ÐÏÌÔØÀÅÍÜÅÏÓ ÎÀÙÉÖÒÂÅÓÏÂÜÖÑÅÙÅÎÉÊ

£ÏÃÌÀÒÎÏÎÅÈÀÂÉÒÉÍÏÍÔÉÒÒÌÅÄÏÂÀÎÉß £Í1IJMJQT"OOVBM4VTUBJOBCJMJUZ3FQPSUT É


’ÏÌÅÅÎÉÈËÏÅ ÓÅÐÌÏÂÜÄÅÌÅÎÉÅ ¡ÑÏÒÓÀàÈÀÍÅÎÀÒÓÀÎÄÀÑÓÎÜÖÃÀ ÌÏÃÅÎÎÜÖÌÀÍÐÎÀÐÑÅÄÒÓÀÂÌÅÎÎÜÅ ÎÉÇÅÃÀÌÏÃÅÎÎÜÅÌÀÍÐÜ1IJMJQTÒÅÑÉÉ ."45&3ÐÑÉÂÅÄÅÓËÒÎÉÇÅÎÉßÓÅÐ ÌÏÂÜÄÅÌÅÎÉàÄÏ

œÏÍÕÏÑÓÎÀàÏÁÒÓÀÎÏÂËÀ 1IJMJQTÐÑÅÄÌÀÃÀÅÓÉÄÅÀÌÝÎÏÅÑÅÙÅÎÉÅÄÌàÓÅÖ ËÓÏÖÏØÅÓ ÒÏÈÄÀÓÝËÏÍÕÏÑÓÎÜÅÔÒÌÏÂÉàÄÌàÑÀÁÏÓÜÉÒÏÂÅÑÙÅÎÉà ÐÏËÔÐÏËŸÀÙÅÍÏÚÎÏÅÉÐÑÉÞÓÏÍÁÅÈÂÑÅÄÎÏÅÏÒÂÅÚÅÎÉÅÎÅ ÐÏÂÜÙÀÅÓÓÅÍÐÅÑÀÓÔÑÔÂÏÈÄÔÖÀÂÂÀÙÅÍÍÀÃÀÈÉÎÅ

 ."45&3-JOF&4

£ÐÏÍÏÚÝß1IJMJQTÂÜÍÏÇÅÓÅ p ¡ÏÂÜÒÉÓÝËÏÍÕÏÑÓÄÌàÐÏËÔÐÀÓÅÌÅÊÉÒÏÓÑÔÄÎÉËÏÂÉ ÉÈÁÅÇÀÓÝÎÅÎÔÇÎÏÃÏÓÅÐÌÀÏÓÏÒÂÅÚÅÎÉà p £ÏÈÄÀÓÝÀÓÍÏÒÕÅÑÔ ÒÐÏÒÏÁÒÓÂÔßÚÔßÒÏÂÅÑÙÅÎÉßÐÏËÔÐÏË p ™ÀÚÉÓÉÓÝÎÅÇÎÜÅÓËÀÎÉ p ¡ÏÄÄÅÑÇÉÂÀÓÝÏÓÌÉØÎÜÊÔÑÏÂÅÎÝÒÂÅÓÏÏÓÄÀØÉ

p ¥ÆÑÍÐÐÔÅÁÙÁÅÐ ÏÊÈÆÑÐÓÒÁÃÏÆÏÊà ÓÐÓÔÁÏÅÁÒÔÏÝÎÊ ÅÊ×ÒÐÊÙÏÝÎÊÍÁÎÑÁÎÊ p ¤ÏÊÈÁÆÔÉÁÔÒÁÔÝÏÁ ÌÐÏÅÊØÊÐÏÊÒÐÃÁÏÊÆ ÃÐÉÅÕ×Á

 ."45&3$PMPVS$%.5% p ¥ÆÑÍÐÐÔÅÁÙÁÅÐ ÏÊÈÆÑÐÓÒÁÃÏÆÏÊàÓ ÄÁÍÐÄÆÏÏÝÎÊÍÁÎÑÁÎÊ p ¤ÏÊÈÁÆÔÉÁÔÒÁÔÝÏÁ ÌÐÏÅÊØÊÐÏÊÒÐÃÁÏÊÆ ÃÐÉÅÕ×Á

 ."45&31"3& p ¥ÆÑÍÐÐÔÅÁÙÁÏÊÈÆ ÅÐ p ¤ÏÊÈÁÆÔÉÁÔÒÁÔÝÏÁ ÌÐÏÅÊØÊÐÏÊÒÐÃÁÏÊÆ ÃÐÉÅÕ×Á

 ."45&3-JOF p ¥ÆÑÍÐÐÔÅÁÙÁÏÊÈÆ ÅÐ p ¤ÏÊÈÁÆÔÉÁÔÒÁÔÝÏÁ ÌÐÏÅÊØÊÐÏÊÒÐÃÁÏÊÆ ÃÐÉÅÕ×Á

 ."45&3$BQTVMF p ¥ÆÑÍÐÐÔÅÁÙÁÏÊÈÆ ÅÐ p ¤ÏÊÈÁÆÔÉÁÔÒÁÔÝÏÁ ÌÐÏÅÊØÊÐÏÊÒÐÃÁÏÊÆ ÃÐÉÅÕ×Á
¯ÎÅÑÃÏÒÁÅÑÅÇÅÎÉÅ

9 šš

."45&3-JOF&4

."45&31"3&

p °ÏÆÒÄÐÓÂÆÒÆÈÆÏÊÆ ÅÐ

p°ÏÆÒÄÐÓÂÆÒÆÈÆÏÊÆÅÐ ÑÒÊßÔÐÎÏÁÂÐÍÞÚÆÓÃÆÔÁ ÑÒÊÉÁÍÊÃÁàÛÆÎÐÓÃÆÛÆÏÊÊ ÊÃÒÁÉÂÐÍÞÚÆÓÃÆÔÁÑÒÊ ÔÐÙÆÙÏÐÎÐÓÃÆÛÆÏÊÊ

."45&3-JOF

."45&3$BQTVMF

p °ÏÆÒÄÐÓÂÆÒÆÈÆÏÊÆ ÅÐ

p °ÏÆÒÄÐÓÂÆÒÆÈÆÏÊÆ ÅÐ

¡ÑÏÒÓÀàÈÀÍÅÎÀÒÓÀÎÄÀÑÓÎÜÖÃÀÌÏÃÅÎÎÜÖÌÀÍÐÉÖ ÞÎÅÑÃÏÒÁÅÑÅÃÀßÚÉÍÉÞËÂÉÂÀÌÅÎÓÀÍÉÐÏÈÂÏÌàÅÓ ÐÏÓÑÅÁÌàÓÝÍÅÎÝÙÅÍÏÚÎÏÒÓÉ ÐÏÄÄÅÑÇÉÂÀà ÐÑÉÞÓÏÍÓÀËÏÊÇÅÔÑÏÂÅÎÝÏÒÂÅÚÅÎÎÏÒÓÉ ŸÉÇÅÐÑÉÂÅÄÅÎÜÞÎÅÑÃÏÈÀÓÑÀÓÜ ÒÏÈÄÀÂÀÅÍÜÅ ÒÓÀÎÄÀÑÓÎÜÍÉÌÀÍÐÀÍÉ ÉÞÎÅÑÃÏÈÀÓÑÀÓÜÎÀÙÉÖ ÀÎÀÌÏÃÏÂÒÅÑÉÉ."45&3 ŸÀÒÅÃÏÄÎàÙÎÉÊÄÅÎÝÂÓÅÖÎÏÌÏÃÉàÖÐÑÏÉÈÂÏÄÒÓÂÀ ÃÀÌÏÃÅÎÎÜÖÌÀÍÐÄÏÒÓÉÃÎÔÓËÀØÅÒÓÂÅÎÎÜÊ ÐÑÏÑÜ ÐÏÈÂÏÌàßÚÉÊÈÎÀØÉÓÅÌÝÎÏÞËÏÎÏÍÉÓÝ ÞÌÅËÓÑÏÞÎÅÑÃÉߤÅÖÎÏÌÏÃÉà1IJMJQT&DP#PPTU ÔÍÅÎÝÙÀÅÓÞÎÅÑÃÏÐÏÓÑÅÁÌÅÎÉÅÎÀ  ÈÀÂÉÒÉÍÏÒÓÉÏÓÓÉÐÀÉÒÐÏÌÝÈÔÅÍÜÖÌÀÍЯÓÏ ÏÁÒÓÏàÓÅÌÝÒÓÂÏÐÏÍÏÃÀÅÓÈÎÀØÉÓÅÌÝÎÏÒÎÉÈÉÓÝ ÂÜÁÑÏÒÜÄÂÔÏËÉÒÉÔÃÌÅÑÏÄÀÂÂÏÈÄÔÖ ØÓÏÂÎÏÒÉÓ ÏÃÑÏÍÎÜÊÂËÌÀÄÂÏÖÑÀÎÔÏËÑÔÇÀßÚÅÊÒÑÅÄÜ ¯ÎÅÑÃÏÒÁÅÑÅÇÅÎÉÅÎÅÂÌÉàÅÓÎÀËÀØÅÒÓÂÏÒÂÅÓÀÏÎ ÏÒÓÀÅÓÒààÑËÉÍ ÉÒËÑàÚÉÍÒàÉÁÅÌÜÍ ÒÏÓÌÉØÎÏÊ ×ÂÅÓÏÐÅÑÅÄÀØÅÊ

 £ÍÓÀÁÌÉ×Ô h¯ËÏÎÏÍÉàÒ."45&3-JOFt

1200

!

1000 800 600 400 200 0

  MASTER
¯ÎÅÑÃÏÒÁÅÑÅÇÅÎÉÅ £ÅÑÉà1IJMJQT."45&3ÐÏÈÂÏÌàÅÓ ÒÎÉÈÉÓÝÑÀÒÖÏÄÜÎÀÞÌÅËÓÑÏÞÎÅÑÃÉß ¡ÑÏÒÓÏÈÀÍÅÎÉÓÅÏÁÜØÎÜÅÌÀÍÐÜ ÉÐÏÌÔØÉÓÅÑÅÀÌÝÎÔßÞËÏÎÏÍÉß ÞÌÅËÓÑÏÞÎÅÑÃÉÉÄÏ

ÁÏÒÎÏÂÀÎÎÜÅÉÎÂÅÒÓÉ×ÉÉ 1IJMJQTÍÏÇÅÓÒÎÉÈÉÓÝÏÁÚÉÅÈÀÓÑÀÓÜÎÀÉÍÅßÚÅÅÒàÔÂÀÒ ÏÒÂÅÚÅÎÉÅ  ÒÂÅÚÅÎÉÅ1IJMJQTÐÏÈÂÏÌàÅÓ p £ÎÉÈÉÓÝÑÀÒÖÏÄÜÎÀÞÌÅËÓÑÏÞÎÅÑÃÉßÎÀ p £ÎÏÂÀÂËÌÀÄÜÂÀÓÝÒÞËÏÎÏÍÌÅÎÎÜÅÒÑÅÄÒÓÂÀ ÂÒÓÉÍÔÌÉÑÏÂÀÎÉÅÒÁÜÓÀ p žÉÎÉÍÉÈÉÑÏÂÀÓÝÞËÒÐÌÔÀÓÀ×ÉÏÎÎÜÅÑÀÒÖÏÄÜ ÎÀËÏÎÄÉ×ÉÏÎÉÑÏÂÀÎÉÅÂÏÈÄÔÖÀ ÒÎÉÈÉÂÓÅÐÌÏÂÜÄÅÌÅÎÉÅ ÐÑÉÏÒÂÅÚÅÎÉÉ

¯ËÏÎÏÍÉàÒ."45&3-JOF ¤ÉÐÌÀÍÐÜ œÏÌÉØÅÒÓÂÏÌÀÍÐ ¡ÏÓÑÅÁÌÅÎÉÅÞÌÅËÓÑÏÞÎÅÑÃÉÉ ©ÀÒÏÂÑÀÁÏÓÜÂÃÏÄ £ÓÏÉÍÏÒÓÝÞÌÅËÓÑÏÞÎÅÑÃÉÉ˓Ó=Ø £ÑÅÄÎÉÊÒÑÏËÒÌÔÇÁÜÌÀÍÐÜ £ÓÏÉÍÏÒÓÝÌÀÍÐÜ ™ÀÅÄÉÎÉ×Ô B£ÓÏÉÍÏÒÓÝÞÌÅËÓÑÏÞÎÅÑÃÉÉÂÃÏÄ C£ÓÏÉÍÏÒÓÝÌÀÍÐÜÂÃÏÄ šÓÏÃÏÂÀàÒÓÏÉÍÏÒÓÝÌÀÍÐÜÂÃÏÄ

ÎÜÎÅÙÎààÌÀÍÐÀ 4UBOEBSE)BMPHFO

ÎÏÂÀàÌÀÍÐÀ ."45&3-JOF ÙÓ “Ó ØÀÒÏ ÑÔÁ ØÀÒÏ ÑÔÁ

    

    

 

 ÑÔÁ  ÑÔÁ

 

 ÑÔÁ  ÑÔÁ ¯œ Ÿ žš± “” •Ÿ‘ •Ÿ › ‘ž¡–
£ÎÉÇÅÎÉÅÑÀÒÖÏÄÏ ÎÀÏÁÒÌÔÇÉÂÀÎÉÅ

 ."45&3-JOF&4

9

 

šš

9

ŸÅÒÍÏÓÑàÎÀÓÏ ØÓÏÐÅÑÂÏÎÀØÀÌÝÎÀàÒÓÏÉÍÏÒÓÝÎÀÙÉÖ ÌÀÍÐÒÅÑÉÉ."45&3ÂÜÙÅÒÓÏÉÍÏÒÓÉÏÁÜØÎÏÊÌÀÍÐÜ ÁÌÀÃÏÄÀÑàÃÏÑÀÈÄÏÌÔØÙÉÍÐÀÑÀÍÅÓÑÀÍ ÞÎÅÑÃÏÒÁÅÑÅÇÅÎÉÅ ÉÁÏÌÝÙÉÊÒÑÏËÒÌÔÇÁÜ ÒÔÍÍÀÑÎÜÅÉÈÄÅÑÇËÉÐÑÉ ÉÒÐÏÌÝÈÏÂÀÎÉÉÌÀÍÐÒÅÑÉÉ."45&3ÎÉÇÅ

’ÏÌÅÅÄÌÉÓÅÌÝÎÜÊÒÑÏËÒÌÔÇÁÜ

."45&31"3&

p ¤ÒÆÅÏÊËÓÒÐÌÓÍÕÈÂÝ p ¤ÒÆÅÏÊËÓÒÐÌÓÍÕÈÂÝ ÙÁÓÐÃkÃÒÁÉÅÐÍÞÚÆ ÙÆÎ ÙÁÓÐÃkÏÁÅÐÍÞÚÆ ÙÆÎ ÕÍÁÎÑÒÆÖÍÆÌÔÐÒÏÝ×ÍÁÎÑ ÕÓÔÁÏÅÁÒÔÏÐËÅÊ×ÒÐÊÙÏÐË ÏÁÌÁÍÊÃÁÏÊá3ÊÃÒÁÉÁ ÍÁÎÑÝ ÅÐÍÞÚÆ ÙÆÎÕÍÁÎÑ1"3

 ."45&35-%4VQFS p ¤ÒÆÅÏÊËÓÒÐÌÓÍÕÈÂÝ ÙÁÓÐÃkÏÁ ÅÐÍÞÚÆ ÙÆÎÕ ÍàÎÊÏÆÓØÆÏÔÏÝ× ÍÁÎÑÓÔÁÏÅÁÒÔÏÐË ØÃÆÔÐÑÆÒÆÅÁÙÊ

."45&31-$

ØÀÒÜ£ÓÀÎÄÀÑÓÎÀà ÄÉÖÑÏÉØÎÀà ÌÀÍÐÀ

."45&3 -JOF&4

p ¤ÒÆÅÏÊËÓÒÐÌ ÓÍÕÈÂÝÙÁÓÐà kÏÁÅÐÍÞÚÆ ÙÆÎÕ ÓÔÁÏÅÁÒÔÏÐËÌÐÎÑÁÌÔÏÐË ÍàÎÊÏÆÓØÆÏÔÏÐËÍÁÎÑÝ

 

."45&3$PMPVS$%.5% p ¤ÒÆÅÏÊËÓÒÐÌ ÓÍÕÈÂÝÙÁÓÐà kÏÁÅÐÍÞÚÆ ÙÆÎÕ ÎÆÔÁÍÍÐÄÁÍÐÄÆÏÏÝ×ÍÁÎÑ ÓÌÃÁÒØÆÃÐËÄÐÒÆÍÌÐË9

."45&3-JOF p ¤ÒÆÅÏÊËÓÒÐÌÓÍÕÈÂÝ ÙÁÓÐÃkÃÒÁÉÁÅÐÍÞÚÆ ÙÆÎÕÄÁÍÐÄÆÏÏÝ×ÍÁÎÑ "MVMJOF

  ØÀÒÜ."45&3 1"3& £ÓÀÎÄÀÑÓÎÀà ÑÅÕÌÅËÓÏÑÎÀà ÌÀÍÐÀ


£ÎÉÇÅÎÉÅÑÀÒÖÏÄÏ ÎÀÏÁÒÌÔÇÉÂÀÎÉÅ ¡ÏÒËÏÌÝËÔÌÀÍÐÜ1IJMJQTÒÌÔÇÀÓ ÄÏÌÝÙÅ ÎÅÓÎÅÏÁÖÏÄÉÍÏÒÓÉÓÅÑàÓÝ ÂÑÅÍàÎÀÈÀÍÅÎÔÏÄÎÏÊÌÀÍÐÜkÞÓÉ ÌÀÍÐÜàÂÌàßÓÒàÉÄÅÀÌÝÎÜÍÑÅÙÅÎÉÅÍ ÄÌàÃÑÔÐÐÏÂÏÊÈÀÍÅÎÜ

£ÂÅÓÏÂÜÅÑÅÙÅÎÉà1IJMJQT p ÀÍÐÜ1IJMJQT."45&3ÒÌÔÇÀÓÄÏÌÝÙÅÏÁÜØÎÜÖÌÀÍÐ p ™ÎÀØÏË."45&3ÏÈÎÀØÀÅÓ ØÓÏÌÀÍÐÜÉÍÅßÓÁÏÌÅÅ ÂÜÒÏËÉÅÖÀÑÀËÓÅÑÉÒÓÉËÉ ØÅÍÌÀÍÐÜÍÀÑËÉ4UBOEBSEÐÏ ÒÑÏËÔÒÌÔÇÁÜ ÎÀÄÅÇÎÏÒÓÉÂÓÅØÅÎÉÅÂÒÅÃÏÒÑÏËÀÒÌÔÇÁÜÉ ÞËÏÎÏÍÉÉÂÑÀÒÖÏÄÀÖ

“ÀÙÅÂÑÅÍàÁÅÒ×ÅÎÎÏ ¡ÑÉÉÒÐÏÌÝÈÏÂÀÎÉÉÌÀÍÐÒÁÏÌÝÙÉÍÒÑÏËÏÍÒÌÔÇÁÜ ÂÜÐÏÌÔØÀÅÓÅÒÌÅÄÔßÚÉÅÐÑÅÉÍÔÚÅÒÓÂÀ p ’ÏÌÝÙÅÂÑÅÍÅÎÉÎÀÒÂÏÉÄÅÌÀÉÏÁÒÌÔÇÉÂÀÎÉÅËÌÉÅÎÓÏ p •ÌàÈÀÍÅÎÜÓÑÅÁÔÅÓÒàÍÅÎÝÙÅÌÀÍÐ ØÓÏÞËÏÎÏÍÉÓÈÀÓÑÀÓÜ ÎÀÐÑÏÂÅÄÅÎÉÅÈÀÍÅÎÜÉÏÁÒÌÔÇÉÂÀÎÉà

."45&31"3&ÎÏÂÀàÞÑÀÂÏÒÂÅÚÅÎÉÉ ÐÑÉÍÅÎÝÙÅÊÏÁÚÅÊÒÓÏÉÍÏÒÓÉÂÌÀÄÅÎÉà ’ÏÌÅÅÎÉÈËÉÅÒÔÍÍÀÑÎÜÅ ÉÈÄÅÑÇËÉÎÀÏÄÎÔÌÀÍÐÔÂÃÏÄ ÑÔÁ

ÑÔÁ

šÈÑÀÒØÅÓÀØÀÒÏÂÑÀÁÏÓÜÂÃÏÄ £ÓÏÉÍÏÒÓÝÌÀÍÐÜ3FGMFDUPS3 ÑÔÁÙÓ ."45&31"3&ÑÔÁÙÓ ¡ÌÀÓÀÈÀÞÌÅËÓÑÏÞÎÅÑÃÉß ÑÔÁË“Ó Ø
’ÏÌÝÙÅÒÂÅÓÀ

."45&3-JOF&4

9

 šš."45&31"3&

p ÁÂÐÍÞÚÆÓÃÆÔÁÑÐÓÒÁÃÏÆÏÊà ÓÐÓÔÁÏÅÁÒÔÏÝÎÊÍÁÎÑÁÎÊ ÑÒÊÉÁÎÆÏÆ”ÔÐÂÝÙÏÝ×ÍÁÎÑ ÏÁÍÁÎÑÝÎÐÛÏÐÓÔÞà”Ô p ¤ÐÉÅÁàÔÒÐÃÏÐÆÓÃÆÔÐÃÐÆ ÑáÔÏÐÂÍÁÄÐÅÁÒáÓÑÆØÊÁÍÞÏÐ ÓÌÐÏÓÔÒÕÊÒÐÃÁÏÏÐÎÕÐÔÒÁÈÁÔÆÍà

p –ÐÂÐÍÞÚÆÓÃÆÔÁÑÒÊ ÉÁÍÊÃÁàÛÆÎÐÓÃÆÛÆÏÊÊ ÃÆÒÓÊÊGMPPE

p ”ÒÁÉÂÐÍÞÚÆÓÃÆÔÁÑÒÊ ÔÐÙÆÙÏÐÎÐÓÃÆÛÆÏÊÊ ÃÆÒÓÊáTQPU

."45&35-%4VQFS p –ÐÂÐÍÞÚÆ ÓÃÆÔÁÑÐÓÒÁÃÏÆÏÊà ÓÍàÎÊÏÆÓØÆÏÔÏÝÎÊ ÍÁÎÑÁÎÊÓÔÁÏÅÁÒÔÏÐË ØÃÆÔÐÑÆÒÆÅÁÙÊ

 ."45&3$PMPVS$%.5% p –ÐÂÐÍÞÚÆÓÃÆÔÁ p ”ÝÓÐÌÁáÊÏÔÆÏÓÊÃÏÐÓÔÞ ÑÕÙÌÁÓÃÆÔÁ."45&31-$ p –ÐÂÐÍÞÚÆ ÓÃÆÔÁÑÐÓÒÁÃÏÆÏÊà ÓÐÓÔÁÏÅÁÒÔÏÝÎÊ ÌÐÎÑÁÌÔÏÝÎÊ ÍàÎÊÏÆÓØÆÏÔÝÎÊÍÁÎÑÁÎÊ¥ÌÔØÙÅÎÉÅÏÒÂÅÚÅÎÉà ÒÐÏÍÏÚÝßÌÀÍÐ."45&31-$ ."45&31-$k ÒÔÍÍÀÑÎÏÎÀÁÏÌÝÙÅÒÂÅÓÀ  ¡ÑÏÒÓÀàÈÀÍÅÎÀÏÁÜØÎÜÖÌÀÍÐÓÀËÏÊÇÅ ÍÏÚÎÏÒÓÉÎÀÎÀÙÉÀÎÀÌÏÃÉ."45&3 ÐÏÈÂÏÌàßÓÐÏÌÔØÉÓÝÃÏÑÀÈÄÏÁÏÌÝÙÅÒÂÅÓÀ ØÓÏÏÐÑÅÄÅÌÅÎÎÏÐÏÌÏÇÉÓÅÌÝÎÏÒËÀÇÅÓÒà ÎÀÏÁÒÓÀÎÏÂËÅÂÂÀÙÅÍÍÀÃÀÈÉÎÅ

  

      

."45&3-JOF p ÁÂÐÍÞÚÆÓÃÆÔÁÑÐÓÒÁÃÏÆÏÊà ÓÐÂÝÙÏÝÎÊÍÁÎÑÁÎÊ ÑÒÊÉÁÎÆÏÆ ”ÔÐÂÝÙÏÝ×ÍÁÎÑÏÁÍÁÎÑÝ ÎÐÛÏÐÓÔÞà”Ô p ¤ÐÉÅÁàÔÒÐÃÏÐÆÓÃÆÔÐÃÐÆ ÑáÔÏÐÂÍÁÄÐÅÁÒáÓÑÆØÊÁÍÞÏÐ ÓÌÐÏÓÔÒÕÊÒÐÃÁÏÏÐÎÕÐÔÒÁÈÁÔÆÍà
’ÏÌÝÙÅÒÂÅÓÀ ¥ÎÉËÀÌÝÎÀàhÓÅÖÎÏÌÏÃÉàÍÏÒÓÉËÀt ÉÒÐÏÌÝÈÔÅÍÀàÂÌÀÍÐÀÖÍÀÑËÉ1IJMJQT ."45&31-$ ÐÏÈÂÏÌàÅÓÎÅÓÏÌÝËÏ ÄÏÁÉÓÝÒàÁÏÌÅÅÄÏÌÃÏÃÏÒÑÏËÀÒÌÔÇ ÁÜÌÀÍÐÜ ÎÏÓÀËÇÅÁÏÌÅÅàÑËÏÃÏ ÏÒÂÅÚÅÎÉàÐÑÉÓÀËÏÍÇÅÑÀÒÖÏÄÅ ÐÏÓÑÅÁÌàÅÍÏÊÞÎÅÑÃÉÉ

£ÂÅÓÏÂÜÅÑÅÙÅÎÉà1IJMJQT p ¡ÑÏÒÓÏÈÀÍÅÎÉÓÅÂÀÙÉÏÁÜØÎÜÅÌÀÍÐÜÎÀËÀÌÉÂÀÎÉà ÐÑÅÄÌÀÃÀÅÍÜÍÉÌÀÍÐÀÍÉ ØÓÏÁÜÎÅÍÅÄÌÅÎÎÏ ÂÏÒÐÏÌÝÈÏÂÀÓÝÒàÐÑÅÉÍÔÚÅÒÓÂÀÍÉÁÏÌÅÅËÀØÅÒÓÂÅÎÎÏÃÏ ÏÒÂÅÚÅÎÉà

¡ÑÉÂÌÅØÅÎÉÅÁÏÌÝÙÅÃÏËÏÌÉØÅÒÓÂÀÐÏËÔÐÀÓÅÌÅÊ §ÏÑÏÙÏÏÒÂÅÚÅÎÎÜÊÍÀÃÀÈÉÎkÎÅÏÒÐÏÑÉÍÀàÎÅÏÁÖÏÄÉÍÏÒÓÝ ÄÌàÖÏÑÏÙÉÖÐÑÏÄÀÇ p £ÏÂÅÑÙÅÎÒÓÂÔÅÓÐÏÍÅÚÅÎÉÅÄÌàÑÏÈÎÉØÎÏÊÓÏÑÃÏÂÌÉ ÐÏÄØÅÑËÉÂÀÅÓÂÉÓÑÉÎÜÉÔÌÔØÙÀÅÓÏÁÑÀÈÂÀÙÅÃÏÍÀÃÀÈÉÎÀ p •ÅÌÀÅÓÂÀÙÉÑÅËÌÀÍÎÜÅÒÓÅÎÄÜÁÏÌÅÅÐÑÉÂÌÅËÀÓÅÌÝÎÜÍÉ p ¡ÏÈÂÏÌàÅÓÂÜÄÅÌÉÓÝÒàÒÑÅÄÉËÏÎËÔÑÅÎÓÏ p £ÏÈÄÀÅÓÐÑÉÂÌÅËÀÓÅÌÝÎÔßÀÓÍÏÒÕÅÑÔÄÌàÐÏËÔÐÀÓÅÌÅÊ

Ÿ “šŸœ‘ £‘ž­›ž‘–Ÿ®œš› ”‘ ”–ŸŸ­› •š§¢ šœ #SJMMJBOUMJOF%JDISPJD

&TTFOUJBM

£ÀÍÀàÍÀÌÅÎÝËÀàÃÀÌÏÃÅÎÎÀà ÌÀÍÐÀÒ×ÏËÏÌÅÍ(; ÐÏÄÖÏÄàÚÀàÐÏÄÂÒÅ ÔÎÉÂÅÑÒÀÌÝÎÜÅÐÀÓÑÏÎÜÎÀ (6É(6¡ÏÈÂÏÌàÅÓ ÄÏÒÓÉÃÎÔÓÝÂÜÒÏËÏÊ ÉÎÓÅÎÒÉÂÎÏÒÓÉÒÂÅÓÏÂÏÃÏ ÐÏÓÏËÀÉÎÅÉÈÍÅÎÎÏÂÜÒÏËÏÃÏ ËÀØÅÒÓÂÀÏÒÂÅÚÅÎÉà ÒÑÏË ÒÌÔÇÁÜÂÑÀÈÀÐÑÅÂÏÒÖÏÄÉÓ ÓÀËÏÂÏÊÄÌàÒÓÀÎÄÀÑÓÎÜÖ ÄÉÖÑÏÉËÏÂ
¡ÑÅÄÒÓÀÂÌÅÎÉÅÓÏÂÀÑÏ ÂÅÒÓÅÒÓÂÅÎÎÏÍ×ÂÅÓÅ

3B

."45&3-JOF&4 p ¡ÔÍÊÙÏÁáØÃÆÔÐÑÆÒÆÅÁÙÁ3B p šÁÛÊÔÁÐÔ¦§ÍÕÙÆËÓÓÁÎÝÎÏÊÉÌÊÎ ¦§ÊÉÍÕÙÆÏÊÆÎÅÍáÄÁÍÐÄÆÏÏÝ× ÅÊ×ÒÐÊÙÏÝ×ÍÁÎÑ ÙÔÐÓÏÊÈÁÆÔ ÒÊÓÌÃÝØÃÆÔÁÏÊáÅÐÁÂÓÐÍàÔÏÐÄÐ ÎÊÏÊÎÕÎÁ

3B

."45&35-%4VQFS

3B

3B

."45&31"3&

%JBNPOEMJOF

p ¡ÔÍÊÙÏÁáØÃÆÔÐÑÆÒÆÅÁÙÁ3B p “ÍÐÌÊÒÐÃÌÁÕÍÞÔÒÁÖÊÐÍÆÔÐÃÐÄÐ ÊÉÍÕÙÆÏÊá¤ÏÊÈÁÆÔÒÊÓÌÃÝØÃÆÔÁÏÊá ÅÐÁÂÓÐÍàÔÏÐÄÐÎÊÏÊÎÕÎÁ

p ¡ÔÍÊÙÏÁáØÃÆÔÐÑÆÒÆÅÁÙÁ 3B

3B

3B

."45&31-$

."45&3$BQTVMF

p ¡ÔÍÊÙÏÁáØÃÆÔÐÑÆÒÆÅÁÙÁ3B p •ÐÒÁÉÅÐÂÐÍÆÆÌÁÙÆÓÔÃÆÏÏÁá ØÃÆÔÐÑÆÒÆÅÁÙÁÑÐÓÒÁÃÏÆÏÊàÓÐ ÓÔÁÏÅÁÒÔÏÝÎÊÍàÎÊÏÆÓØÆÏÔÏÝÎÊ ÍÁÎÑÁÎÊ ÓÔÁÏÅÁÒÔÏÐËØÃÆÔÐÆÑÆÒÆÅÁÙÊ

p ¡ÔÍÊÙÏÁáØÃÆÔÐÑÆÒÆÅÁÙÁ3B

p ¡ÔÍÊÙÏÁáØÃÆÔÐÑÆÒÆÅÁÙÁ 3B

3B

3B

3B

."45&3$PMPVS$%.5% p ¡ÔÍÊÙÏÁáØÃÆÔÐÑÆÒÆÅÁÙÁ3B , ÅÐ3B ,

p “ÍÐÌÊÒÐÃÌÁÕÍÞÔÒÁÖÊÐÍÆÔÐÃÐÄÐ ÊÉÍÕÙÆÏÊá ÓÏÊÈÁàÛÁáÒÊÓÌ ÃÝØÃÆÔÁÏÊá p ÆÒÁÎÊÙÆÓÌÁáÔÆ×ÏÐÍÐÄÊáÅÍá ÑÐÅÅÆÒÈÁÏÊáÌÁÙÆÓÔÃÁÓÃÆÔÁÃÔÆÙÆÏÊÆ ÃÓÆÄÐÓÒÐÌÁÓÍÕÈÂÝ.)/5% p ¡ÔÍÊÙÏÁáØÃÆÔÐÑÆÒÆÅÁÙÁ3B

."45&3-JOF p ¡ÔÍÊÙÏÁáØÃÆÔÐÑÆÒÆÅÁÙÁ 3B p “ÍÐÌÊÒÐÃÌÁ ÕÍÞÔÒÁÖÊÐÍÆÔÐÃÐÄÐ ÊÉÍÕÙÆÏÊá¤ÏÊÈÁÆÔÒÊÓÌ ÃÝØÃÆÔÁÏÊáÅÐÁÂÓÐÍàÔÏÐÄÐ ÎÊÏÊÎÕÎÁ


¡ÑÅÄÒÓÀÂÌÅÎÉÅÓÏÂÀÑÏ ÂÅÒÓÅÒÓÂÅÎÎÏÍ×ÂÅÓÅ ¨ÂÅÓÏÐÅÑÅÄÀØÀÒÂÅÓÏÂÏÃÏÑÅÙÅÎÉà ÉÒÐÏÌÝÈÔÅÍÏÃÏÂÂÀÙÅÍÍÀÃÀÈÉÎÅ ÏÐÑÅÄÅÌàÅÓ ÎÀÒËÏÌÝËÏÔÄÏÁÎÏÂÀÙÉÍ ÐÏËÔÐÀÓÅÌàÍÂÜÁÉÑÀÓÝÉÒÑÀÂÎÉÂÀÓÝ ÓÏÂÀÑÜÑÀÈÎÏÃÏ×ÂÅÓÀ¡ÑÉÐÏÍÏÚÉ ÎÀÙÉÖÌÀÍÐÏÎÉÁÏÌÝÙÅÎÉËÏÃÄÀ ÎÅÐÅÑÅÐÔÓÀßÓËÏÑÉØÎÅÂÜÊ×ÂÅÓ ÒÈÅÌÅÎÜÍ

£ÂÅÓÏÂÜÅÑÅÙÅÎÉà1IJMJQT p šÎÄÅËÒ×ÂÅÓÏÐÅÑÅÄÀØÉ $3* ÏÐÑÅÄÅÌàÅÓÒÐÏÒÏÁÎÏÒÓÝ ÌÀÍÐÜÐÅÑÅÄÀÂÀÓÝ×ÂÅÓÓËÀÎÅÊÉÄÑÔÃÉÖÐÏÂÅÑÖÎÏÒÓÅÊ ÂÉÒÓÉÎÎÏÍ×ÂÅÓÏÂÏÍÓÏÎŝÀÍÐÜ1IJMJQTÒÉÎÄÅËÒÏÍ ×ÂÅÓÏÐÅÑÅÄÀØÉÑÀÂÎÜÍÐÏØÓÉÐÑÀËÓÉØÅÒËÉÐÏÌÎÏÒÓÝß ÉÒËÌßØÀßÓ×ÂÅÓÏÂÏÅÉÒËÀÇÅÎÉÅ p ÀÍÐÜ1IJMJQT."45&3ÏÒÎÀÚÅÎÜ¥¦ÕÉÌÝÓÑÏÍ ÃÀÑÀÎÓÉÑÔßÚÉÍÄÏÌÃÏÂÅØÎÏÒÓÝÂÀÙÉÖÓÅËÒÓÉÌÝÎÜÖÉÈÄÅÌÉÊ ÒÎÉÈÉÂÑÉÒËÉÖÂÜ×ÂÅÓÀÎÉà

¥ÌÔØÙÅÎÎÏÅËÀØÅÒÓÂÏÐÑÏÄÔË×ÉÉ ’ÌÀÃÏÄÀÑà1IJMJQT ÓÅÐÅÑÝ“ÜÒÍÏÇÅÓÅÐÑÅÄÒÓÀÂÉÓÝÓËÀÎÉ ÂàÑËÏÍ ÂÜÃÏÄÎÏÍÒÂÅÓÅ ŸÀÙÉÌÀÍÐÜÐÏÍÏÃÔÓÂÀÍ p £ÎÉÈÉÓÝÑÉÒËÎÅÔÄÏÂÌÅÓÂÏÑÅÎÎÏÒÓÉÐÏËÔÐÀÓÅÌÅÊ ÉÈÈÀÎÅÓÏØÎÏÊ×ÂÅÓÏÐÅÑÅÄÀØÉ p ¡ÏËÀÈÜÂÀÓÝÉÈÜÒËÀÎÎÔßÏÄÅÇÄÔ ÎÅÏÐÀÒÀàÒÝÓÏÃÏ ØÓÏÏÎÀÂÜ×ÂÅÓÅÓÒÏÂÑÅÍÅÎÅÍkÁÌÀÃÏÄÀÑ०ÈÀÚÉÓÅ p ÇÉÂÉÓÝÓËÀÎÉÓÀË ØÓÏÁÜÂÀÙÉÍÐÏËÔÐÀÓÅÌàÍÈÀÖÏÓÅÌÏÒÝ ÂÈàÓÝÂÅÚÉÂÑÔËÉ ÐÑÉÍÅÑÉÓÝÉÖÉËÔÐÉÓÝ

œÅÑÀÍÉØÅÒËÀàÓÅÖÎÏÌÏÃÉà ÉÒÐÏÌÝÈÔÅÍÀàÂÌÀÍÐÀÖ ."45&3$%.kØÓÏÁÜÐÏËÀÈÀÓÝÉÒÓÉÎÎÔßËÑÀÒÏÓÔÂÀÙÉÖÓÏÂÀÑÏ !(.-(%%(+ /*, - (! (%,MASTER + /*+(&/ %, -(/-(% #( /&'!) % )*%

MASTER

+ /*+(&/ %, -(/-( 

  

 

  

$ /(*.(*. )) (%, '+(- +* .*- '*

+ /*+(&/ %, -(/-(% #( /&''-()*% -*'" 
£ÏÈÄÀÎÉÅÐÑÉàÓÎÏÊ ÀÓÍÏÒÕÅÑÜÄÌàÐÏËÔÐÏË

,

,

."45&3-JOF&4

."45&31"3&

p ©ÃÆÔÐÃÁáÔÆÎÑÆÒÁÔÕÒÁ ,ÅÍááÒÌÐÄÐÂÆÍÐÄÐ ÓÃÆÔÁ

p ©ÃÆÔÐÃÁáÔÆÎÑÆÒÁÔÕÒÁ ,ÅÍáÔÆÑÍÐÄÐÂÆÍÐÄÐ ÓÃÆÔÁ

, ,

, ,

•

•

,

%JBNPOEMJOF p ©ÃÆÔÐÃÁáÔÆÎÑÆÒÁÔÕÒÁ ,ÅÍáÓÐÉÅÁÏÊá ÑÒÐ×ÍÁÅÏÐËÁÔÎÐÓÖÆÒÝ

,

."45&35-%4VQFS

."45&31-$

#SJMMJBOUMJOF

p ”ÝÂÐÒÎÆÈÅÕØÃÆÔÐÃÝÎÊ ÔÆÎÑÆÒÁÔÕÒÁÎÊÐÔ, ÔÆÑÍÝËÂÆÍÝËÓÃÆÔ ÅÐ , ÅÏÆÃÏÐËÓÃÆÔ

p ”ÝÂÐÒÎÆÈÅÕØÃÆÔÐÃÝÎÊ ÔÆÎÑÆÒÁÔÕÒÁÎÊÐÔ, ÔÆÑÍÝËÂÆÍÝËÓÃÆÔ ÅÐ , ÅÏÆÃÏÐËÓÃÆÔ

p ©ÃÆÔÐÃÁáÔÆÎÑÆÒÁÔÕÒÁ ,ÅÍááÒÌÐÄÐÂÆÍÐÄÐ ÓÃÆÔÁ

, ,

,

•

."45&3$PMPVS$%.5%

."45&3-JOF

p ”ÝÂÐÒÎÆÈÅÕØÃÆÔÐÃÝÎÊ ÔÆÎÑÆÒÁÔÕÒÁÎÊÐÔ, ÏÆËÔÒÁÍÞÏÝËÂÆÍÝËÓÃÆÔ ÅÐ, ÊÓÌÒáÛÊËÓá ÑÒÐ×ÍÁÅÏÝËÓÃÆÔ

p ©ÃÆÔÐÃÁáÔÆÎÑÆÒÁÔÕÒÁ ,ÅÍááÒÌÐÄÐÓÃÆÔÁ p “ÍÊÌÐÑÐÅÁÃÍáàÛÊË ÌÐÍÑÁÙÐÌÅÍáÑÐÅÁÃÍÆÏÊá ÓÃÆÔÐÃÝ×ÂÍÊÌÐÃ,

."45&3$BQTVMF p ©ÃÆÔÐÃÁáÔÆÎÑÆÒÁÔÕÒÁ ,ÅÍááÒÌÐÄÐÓÃÆÔÁ


£ÏÈÄÀÎÉÅÐÑÉàÓÎÏÊ ÀÓÍÏÒÕÅÑÜÄÌàÐÏËÔÐÏË £ÅÃÏÄÎàÍÏÇÎÏÌÅÃËÏÉÈÍÅÎàÓÝ ÀÓÍÏÒÕÅÑÔÂÂÀÙÅÍÍÀÃÀÈÉÎÅÒÐÏ ÍÏÚÝßÒÂÅÓÀžÏÇÎÏÒÏÈÄÀÂÀÓÝ ÏØÅÎÝÓÅÐÌÔßÉÌÉÏØÅÎÝÐÑÏÖÌÀÄÎÔß ÀÓÍÏÒÕÅÑÔÂÌßÁÏÍÎÔÇÎÏÍÍÅÒÓÅ ÀÍÐÜ%JBNPOEMJOFÁÜÌÉÒÐÅ×ÉÀÌÝ ÎÏÑÀÈÑÀÁÏÓÀÎÜÄÌàÏÐÑÅÄÅÌÅÎÎÜÖ ÒÕÅÑÐÑÉÍÅÎÅÎÉà ÃÄÅÓÑÅÁÔÅÓÒàÒÏ ÈÄÀÓÝÐÑÏÖÌÀÄÎÔß×ÂÅÓÏÂÔßÓÅÍÐÅ ÑÀÓÔÑÔkÎÀÐÑÉÍÅÑ ÐÑÉÏÒÂÅÚÅÎÉÉ ÉÈÄÅÌÉÊÉÈÁÑÉÌÌÉÀÎÓÏÂÉÌÉÈÏÌÏÓÀ

£ÂÅÓÏÂÜÅÑÅÙÅÎÉà1IJMJQT p œÏÍÐÀÎÉà1IJMJQTÐÑÅÄÏÒÓÀÂÌàÅÓÐÑÏÄÀÂ×ÀÍÍÏÄÎÏÊÏÄÅÇÄÜ ÙÉÑÏËÉÊÒÐÅËÓÑÌÀÍÐÉÒÀÍÜÊÁÏÌÝÙÏÊÂÜÁÏÑ×ÂÅÓÏÂÜÖ ÓÅÍÐÅÑÀÓÔÑkÏÓÓÅÐÌÏÊ,ÄÏÖÏÌÏÄÎÏÊ, p ÀÍÐÜ1IJMJQTÐÏÍÏÃÀßÓÐÏÄØÅÑËÉÂÀÓÝÏÐÑÅÄÅÌÅÎÎÜÅ ËÀØÅÒÓÂÀÓÏÂÀÑÏÂÉÒÏÈÄÀÂÀÓÝÐÑÉàÓÎÔßÀÓÍÏÒÕÅÑÔ ÑÀÒÐÏÌÀÃÀßÚÔßËÐÏËÔÐËÀÍ

£ÏÈÄÀÎÉÅÎÔÇÎÏÊÀÓÍÏÒÕÅÑÜ £ÂÅÓÈÀÄÀÅÓÓÏÎ ×ÂÅÓÉÀÓÍÏÒÕÅÑÔÂÀÙÅÃÏÍÀÃÀÈÉÎÀ ¡ÑÉÉÒÐÏÌÝÈÏÂÀÎÉÉÐÑÏÖÌÀÄÎÏÃÏÉÌÉÓÅÐÌÏÃÏÏÒÂÅÚÅÎÉà ÍÏÇÎÏÒÏÈÄÀÂÀÓÝÒÂÏßÒÏÁÒÓÂÅÎÎÔßÀÓÍÏÒÕÅÑÔÉÐÑÉàÓÎÔß ÏËÑÔÇÀßÚÔßÏÁÒÓÀÎÏÂËÔ p £ÏÈÄÀÂÀÓÝÑÀÒÒÌÀÁÌÅÎÎÔßÀÓÍÏÒÕÅÑÔ ÂËÏÓÏÑÏÊÐÏËÔÐÀÓÅÌÉ ØÔÂÒÓÂÔßÓÒÅÁàËÀËÄÏÍÀ p ”ÑÀÍÏÓÎÏÐÏÄÂÏÄÉÓÝÐÏÒÅÓÉÓÅÌÅÊÓÔÄÀ ÃÄÅÏÎÉÄÏÌÇÎÜ ÏËÀÈÀÓÝÒà p ¡ÏÄØÅÑËÎÔÓÝÂÎÔÓÑÅÎÎÅÅÏÕÏÑÍÌÅÎÉÅÂÀÙÅÃÏÍÀÃÀÈÉÎÀ p ÁÅÒÐÅØÉÓÝÐÑÉÂÌÅËÀÓÅÌÝÎÏÅÑÀÄÔÙÎÏÅÏÒÂÅÚÅÎÉÅÂÉÓÑÉÎ ÂÀÙÅÃÏÍÀÃÀÈÉÎÀ
1IJMJQT¢ÏÒÒÉà žÏÒËÂÀ ÔÌ¥ÒÀØÅÂÀ ÓÅÌ  ÕÀËÒ  XXXQIJMJQTSV

Освещая путь к увеличению продаж  

Освещая путь к увеличению продаж

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you