Page 1


ศาลหลักเมือง


สารบัญ การเดินทาง สถานที่นาสนใจ อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอลําลูกกา อําเภอสามโคก อําเภอลาดหลุมแกว อําเภอคลองหลวง อําเภอธัญบุรี

กิจกรรมที่นาสนใจ เทศกาลงานประเพณี สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก สิ่งอํานวยความสะดวกในจังหวัดปทุมธานี สถานที่พัก รานอาหาร สนามกอลฟ สปา

หมายเลขโทรศัพทสําคัญ

๖ ๗ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๕ ๑๖ ๒๔ ๒๖ ๒๙ ๓๐ ๓๒ ๓๒ ๓๔ ๓๖ ๓๗

๓๙


วัดเสด็จ

ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงขาว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตําหนักรวมใจ สดใสเจาพระยา กาวหนาอุตสาหกรรม


๕ จังหวัดปทุมธานี เดิมเปนถิ่นฐานบานเมืองมาแลวไมนอยกวา ๓๐๐ ป นับตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา คือเมื่อป พุทธศักราช ๒๒๐๒ มังนันทมิตรไดกวาดตอนครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภยั จากศึกพมาเขามาพึง่ พระบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระนารายณ มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหครอบครัวมอญเหลานั้นไปตั้ง บานเรือนอยูที่บานสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกไดพัฒนาขึ้นมา ตามลําดับ ตอมาแผนดินสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชแหงกรุงธนบุรี ชาวมอญไดอพยพหนีพมาเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเปนครั้งที่ ๒ สมเด็จพระเจาตากสิน มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งบาน เรือนที่สามโคก และครั้งสุดทายในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หลานภาลัยไดมกี ารอพยพ ชาวมอญครัง้ ใหญจากเมืองเมาะตะมะ เขาสู ประเทศไทยเรียกวา “มอญใหญ” พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให ชาวมอญ บางสวนตั้งบานเรือนอยูที่บานสามโคกอีกเชนเดียวกัน ฉะนั้น จากชุมชนที่ขนาดเล็ก “บานสามโคก” จึงกลายเปน “เมืองสามโคก” ใน กาลตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงเอาพระทัยใส ดูแล ทํานุบํารุง ชาวมอญเมืองสามโคกไมไดขาด ครั้งเมื่อเดือน ๑๑ พุทธศักราช ๒๓๕๘ ไดเสด็จประพาสทีเ่ มืองสามโคก และประทับที่ พลับพลาริมแมนาํ้ เจาพระยาฝงซายเยื้องเมืองสามโคก ยังความปลาบปลื้ม ใจใหแกชาวมอญเปนลนพนจึงไดพากันหลั่งไหลนําดอกบัวขึ้นทูลเกลาฯ ถวายราชสักการะอยูเ ปนเนืองนิจยังความซาบซึ้งในพระราชหฤทัยเปนที่ ยิ่ง จึงบันดาลพระราชหฤทัยให พระราชทานนามเมืองสามโคกเสียใหม วา “เมืองประทุมธานี” ซึ่งวันนั้น ตรงกับวันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๓๕๘ ดวยพระมหากรุณาธิคุณ ดังกลาว ชื่อเมืองประทุมธานีจึงได กําเนิดนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาในปพุทธศักราช ๒๔๖๑ พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาใหใชคําวา “จังหวัด” แทน ”เมือง” และใหเปลี่ยนการเขียนชื่อจังหวัดใหมจาก “ประทุมธานี” เปน “ปทุมธานี” ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรง โปรดเกลาฯใหยุบจังหวัดธัญบุรีขึ้นกับจังหวัดปทุมธานีเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๗๕ นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดพระราชทาน นาม เมืองปทุมธานีเปนตนมา จังหวัดปทุมธานีก็เจริญรุงเรืองขึ้นเปน ลําดับ เปนจังหวัดที่อุดมสมบูรณมีศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณอื่นๆ เปนของ ตัวเองซึ่งเปนสิ่งที่ชาวปทุมธานีภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง และเปน จังหวัดใน เขตปริมณฑลที่มีความเจริญรุงเรืองมาก ตัวเมืองปทุมธานีอยู หางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ ๔๖ กิโลเมตร มีพื้นที่ ประมาณ ๑,๕๖๕ ตารางกิโลเมตร เเบงการปกครองออกเปน ๗ อําเภอ คือ อําเภอเมืองปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมเเกว ธัญบุรี หนองเสือ คลองหลวง และลําลูกกา


อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก

ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด สระบุรี ติดกับจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดกับจังหวัดนนทบุรี

การเดินทาง รถยนต จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได ๔ เสนทาง ดังนี้ ๑. กรุงเทพฯ - บางเขน - รังสิต - ปทุมธานี ๒. กรุงเทพฯ - นนทบุรี - ปากเกร็ด - ปทุมธานี ๓. กรุงเทพฯ - บางใหญ - บางบัวทอง - ลาดหลุมแกว - ปทุมธานี ๔. กรุงเทพฯ - ใชเสนทางดวนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด ลงที่ดวนบางพูน เลี้ยวซายเขาเสนทางรังสิต - ปทุมธานี (หมายเลข ๓๔๖) รถโดยสารประจําทาง ๑. รถธรรมดาสาย ๓๓ สนามหลวง - ปทุมธานี ๒. รถธรรมดาสาย ๙๐ รัชโยธิน - ทานํ้าปทุมธานี ๓. รถธรรมดาสาย ๒๙, ๓๔, ๓๙, ๕๙, ๙๕ รถปรับอากาศสาย ๑๘๕, ๕๐๓, ๕๑๐, ๕๑๓, ๕๒๐, ๕๒๒, ๒๙, ๓๔ และ ๓๙ ลงรถที่รังสิต แลวตอรถสายรังสิต - ปทุมธานี ๔. รถรวมบริการสาย ๑๐๔ (สถานีขนสงจตุจักร - ปากเกร็ด) หรือสาย ๓๒ (วัดโพธิ์-ปากเกร็ด) แลวตอรถสาย ๓๓ และ ๙๐ จากปากเกร็ดไป จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเสนทางเดินรถ ขสมก.เพิ่มเติมไดที่ โทร.๑๘๔ หรือ www.bmta.co.th รถไฟ จากสถานีหัวลําโพง สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง เดินทางโดยรถไฟไปลงที่สถานีรังสิต แลวตอรถโดยสารจากสายรังสิตปทุมธานี สอบถามเกี่ยวกับตารางรถไฟ โทร. ๑๖๙๐ , ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔ หรือ www.railway.co.th เรือ จากกรุงเทพฯ โดยสารเรือดวนเจาพระยาไปลงที่ทานํ้านนทบุรีแลวตอ รถสายนนทบุรี - ปทุมธานี สอบถามขอมูลเรือดวนเจาพระยา โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๖๐๐๑-๓ หรือ www.chaophrayaboat.co.th

ระยะทางจากตัวเมืองปทุมธานี ไปยังอําเภอตาง ๆ สามโคก ลาดหลุมเเกว

๕ ๑๖

กิโลเมตร กิโลเมตร


๗ ธัญบุรี หนองเสือ คลองหลวง ลําลูกกา

๓๔ ๔๗ ๒๒ ๓๒

กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดปทุมธานีไปยังจังหวัดใกลเคียง นนทบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก

๒๖ ๘๐ ๘๙ ๑๐๑

กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร

สถานที่นาสนใจ อําเภอเมืองปทุมธานี พิพิธภัณฑหินแปลก ตั้งอยูที่ ๒๙/๒ หมู ๑ ถนนสายรังสิต-ทานํ้าปทุมธานี ตําบลบานกลาง ภายในพิพิธภัณฑจัดแสดงเก็บรักษาและสะสมหิน จํานวนมาก เชน หินแปลก หินหยก หินฟอสซิล หินธรรมชาติ หินงอก หินยอย หินแร จากที่ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากหิน แลวยังมีรูปภาพ, แสตมป, หนาไมขีด, ที่เขี่ยบุหรี่เกา, ภาพวาด, ภาพเขียน พิพิธภัณฑหินแปลกตระหนักถึงคุณคาทางประวัติศาสตรของหินแปลก รวมทั้งของสะสมเกาแกที่สามารถสะทอนศิลปวัฒนธรรมไทยไดและ ยังเปนการเปดโลกทัศนสง เสริมความรู ความเขาใจแกประชาชนและผูส นใจ ทั่วไป พิพิธภัณฑฯ เปดใหเขาชมทุกวัน ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. คาเขาชม คนไทย ผูใหญ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวตางชาติ ๑๐๐ บาท สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๔๘๓๕, ๐๘ ๗๕๕๐ ๐๘๐๓, ๐๘ ๗๐๑๕ ๖๖๒๙ โทรสาร ๐ ๒๙๗๕ ๖๙๔๓ หรื อ www.rarestonemuseum.com อีเมลล: rarestonemuseum@gmail.com ศาลหลักเมือง เปนที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยูบริเวณ ทางเขาศาลากลางจังหวัด เปนศาลาแบบจตุรมุขยอดปรางค ประดิษฐาน เสาหลักเมืองซึ่งมีลักษณะคลายกานดอกบัวหลวงทําจากไมชัยพฤกษ และ มีรูปหลอพระนารายณสี่กรทรงเหนือหลังนกฮูก และพระวิษณุหลอดวย สัมฤทธิ์ ดานหลังของมณฑปบรรจุพระยอดธงวัดไกเตี้ย อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มากมายประกอบด ว ยเครื่ อ งรางของขลั ง ที่ ร วบรวมมาจากวั ด ต า งๆ ในจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเกา) ตั้งอยูดานตะวันตกของแมนํ้า เจาพระยา สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ เปนเรือนปนหยา ดานหนากอปูน เปนสถาปตยกรรมแบบยุโรป มีลวดลายตกแตงดานหนาที่สวยงาม ซึ่งทาง กรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแหงชาติ กลับหนาสารบัญ


๘ วัดโบสถ ตั้งอยูที่ตําบลบานกลาง ทางฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา เดินทางโดยขามสะพานปทุมธานีไปฝงตะวันออกจะมีทางแยกซายไป กลับรถใตสะพานเพื่อไปยังวัดซึ่งอยูอีกฟากหนึ่งของถนน วัดโบสถสราง เมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๔ โดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดี ชื่อวัดโบสถ มาจากชื่อหมูบานที่ชาวมอญอพยพมาจากเมืองมอญเชนเดียวกับวัด อีก หลายวัดในปทุมธานี เชน วัดหงษ วัดบางตะไนย ประชาชนมักมาที่วัด เพื่อสักการะหลวงพอสามพี่นองในพระอุโบสถและรูปหลอหลวงปูเทียน (พระครูบวรธรรมกิจ) พระเถระผูทรงคุณวิทยา สงเสริมดานการศึกษา ใหกับชาวปทุม วัดนี้ยังคงมีวิหารเกาเหลืออยู ๑ หลัง เปนที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปเกาแกจากรามัญ คือ พระแสงอาญาสิทธิ์ และยังเก็บรักษาสิ่ง สําคัญคือ ชางสี่เศียรและบุษบกสัมฤทธิ์สําหรับประดับเสาหงส และรูปปน สุนัขยาเหลหลอดวยตะกั่วที่เจาอาวาสไดรับพระราชทานมาจากรัชกาล ที่ ๖ เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองปทุมธานี วัดหงษปทุมาวาส (วัดมอญ) ตั้งอยูริมแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก ตําบล บางปรอก ใกล กั บ ตลาดสดเทศบาล เป น วั ด ที่ ส ร า งโดยชาวมอญที่ อพยพหนีพมามาไทยในสมัยพระเจากรุงธนบุรมี สี ญั ลักษณของวัดมอญ คือ เสาหงส ลักษณะบนยอดเสาเปนตัวหงส หมายถึง เมืองหงสาวดี เมืองหลวง ของชาวมอญ ปูชนียวัตถุสาํ คัญของวัด คือ พระพุทธชินราชจําลองปาง มาร วิชัย เจดียมอญจําลองแบบมาจากเจดียจิตตะกองในเมืองหงสาวดีวิ ห าร จําลองแบบมาจากกรุงหงสาวดีหลังคาเปนชั้นๆ มีลวดลายที่สวยงาม มาก อุโบสถเปนอุโบสถสรางใหมตามสถาปตยกรรมของไทยมองเห็นชอฟา ใบระกา หางหงสไดแตไกล ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราว พุทธประวัติและยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย รูปหลอหลวงปูเฒาที่ชาว บานนับถือและมีศาลาการเปรียญประดับดวยไมแกะสลัก สวยงาม วัดแหง นี้ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการอนุรักษพันธุปลาหนาวัดมีพันธุปลาตางๆ มากมายที่อาศัยอยูในแมนํ้าเจาพระยาเชน ปลาสวาย ปลาเทโพ วายมา ชุมนุมกันอยูเนืองแนนเพื่อรอรับอาหารจากผูมาทําบุญไหวพระที่วัด วัดชินวราราม ตั้งอยูริมฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา ดานทิศใตของ ตัวเมือง ตามทางไปสะพานนนทบุรี (สะพานนวลฉวี) กอนถึงสะพาน ๑ กิโลเมตร มีทางแยกซายไปวัดอีก ๑ กิโลเมตร เปนวัดเกาแก และเปน พระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร เดิมชื่อ “วัดมะขามใต” ในพระอุโบสถ มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดกที่งดงาม วัดนี้ไดรับการปฏิสังขรณ โดยพระเจาวรวงศเธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒนา สมเด็จพระสังฆราชเจา อดีตเจาอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในสมัยรัชกาลที่ ๗ หองสมุดเรือและชุมชนบางปรอก ชุมชนบางปรอก ตั้งอยูติดกับวัดหงส ปทุมาวาส เปนชุมชนชาวมอญทีเ่ ขมแข็งในดานการอนุรกั ษฟน ฟูวฒั นธรรม


๙ ไดรวมกันสรางหองสมุดเรือที่ทําจากเรือเกาไวบริเวณใตรมไทรที่มีอายุมาก กวา ๑๐๐ ป ซึ่งเปนศูนยรวมใหเยาวชนในชุมชนไดศึกษาคนควาหา ความรู มีการสอนคอมพิวเตอร เรียนรําไทย กลองยาว ดนตรีไทย เปนสถานทีผ่ ลิต - จําหนายสินคาชุมชน สนามเด็กเลน และเปนศูนยตอ นรับ คณะผูมาเยือนโดยจัดกิจกรรมตอนรับ เชน การแสดงดนตรี - รํามอญ อาหารพืน้ บานชาวมอญ เชน ขาวแช กวนกะละแม แสดงวัฒนธรรมชาวมอญ เชน ประเพณีแหหางหงษ - ธงตะขาบ ชมศูนยแพทยแผนไทย การทําปุย ชีวภาพ การผลิตของที่ระลึกจากวัสดุเหลือใช สอบถามขอมูลไดที่ คุณฉลวย กะเหวานาค ประธานชุมชน โทร.๐ ๒๕๘๑ ๑๒๕๒, ๐๘ ๖๓๕๕ ๘๓๐๖ วัดฉาง ตั้งอยูที่บานฉาง ภายในวัดมีสิ่งสําคัญคือพระวิหารเกา มีจิตรกรรม ปรากฎอยูที่หนาบันพระวิหาร และพระพุทธรูปปางสมาธิที่สรางจาก สตางคแดงทั้งองค ซึ่งประชาชนเลื่อมใสมานมัสการอยูมิไดขาด นอกจาก นี้ ยังมีศาลาทานํา้ ทีม่ คี วามงดงามอยูท ลี่ วดลายแกะสลักทีช่ ายคาวัดนี้ ชาว บานใชประกอบศาสนาพิธีตั้งแตรัชกาลที่ ๒ จนถึงปจจุบัน วัดโคก ตั้งอยูบนฝงขวาของแมนํ้าเจาพระยา ตําบลบานฉาง ภายในวัด มี พระประธานปางสมาธิ เจดียมอญกอสรางแบบกออิฐถือปูนทาสีขาว ธรรม มาสนเกาทําดวยไมมะเกลือฝงมุขอายุกวารอยป และศาลาการเปรียญ กอสรางดวยไมสัก เสาเปนไมแดง มีอายุ ๑๐๐ ปเศษ วัดบางหลวง ตั้งอยูที่ตําบลบางหลวง หางจากตัวจังหวัดประมาณ ๓ กิโลเมตร เปนทีป่ ระดิษฐานพระอุโบสถทรงไทยโบราณ ภายในมีพระประธาน ปางมารวิชัยและภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนภาพพุทธประวัติ นอกจากนี้ยัง มีเจดียมอญ ๒ องค คือ ทรงชเวดากอง และทรงมูเตา ซึ่งทางวัดใชประกอบ ศาสนพิธีของชาวบานมาตั้งแตสมัยอยุธยาจนมาถึงปจจุบัน วัดนํ้าวน ตั้งอยูที่ตําบลบางเดื่อ หางจากจังหวัดประมาณ ๔ กิโลเมตร ใน วัดมีเจดียทรงรามัญ (ยางกุง) อุโบสถมีหงสหนาอุโบสถ หนาวัดเปน แหลง อาศัยของพันธุปลาตางๆ มากมาย เปนวัดที่ประชาชนจากที่ตางๆ นิยม มาเที่ยวชมกัน วัดปากลางทุง ตั้งอยูที่ตําบลบางขะแยง ภายในอุโบสถผนังดานหลัง พระประธาน ปรากฏภาพเขียนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อครั้ง อดีตประดิษฐานอยูบนฐานชุกชีภายในซุมเรืองแกวอันวิจิตร ดานซายขวา มีสาวกบนฐานดอกบัวบาน ประนมมือดวยดอกบัว ๓ ดอก นอมกายไป ขางหนาอยางออนชอยเต็มเปยมดวยศรัทธาพื้นผนังสีแดงชาด เขียนภาพ ดอกไมรวงโปรยลงมาเปนระยะ จึงเปนผลงานในอดีตอันทรงคุณคาของ เมืองปทุมธานี กลับหนาสารบัญ


๑๐ วัดเจตวงศ ตัง้ อยูท ต่ี าํ บลบางขะแยง ดานหนาพระอุโบสถมีโบราณสถาน ขนาดเล็ก ผนังกออิฐมุงดวยกระเบื้องดินเผา ดานหนามีชายคาปกนก ยื่นมากันฝน มีชองประตูเดียว มีหนาตางขางๆ ๓ ชอง ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานบนฐานชุกชีปางมารวิชัย ลดหลั่นลงมาเปนพระ อันดับซายขวา ๒ องค และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกาแกงดงามที่ควร คาแกการศึกษา

อําเภอลําลูกกา อนุสรณสถานแหงชาติ ตัง้ อยูท ต่ี าํ บลคูคต บริเวณถนนวิภาวดีรงั สิตบรรจบ กับถนนพหลโยธิน มีเนื้อที่ประมาณ ๓๘ ไร อยูในความดูแลของกรมยุทธ ศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เปนทั้งอนุสรณสถานเทิดทูน วีรกรรมบรรพบุรุษไทยที่ไดใชสติปญญา ความสามารถตลอดจนเลือดเนื้อ และชีวิตเขาปกปองผืนพสุธามาตุภูมิแหงนี้ไว และเปนพิพิธภัณฑที่ให ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรชาติไทยตลอดจนเหตุการณรบครั้งสําคัญ ของไทย และสงครามที่กองทัพไทยไดไปปฏิบัติการรบในตางประเทศ อาทิ สงครามเวียดนาม สงครามเกาหลี โดยใชหุนจําลองเหตุการณและ ภาพถาย มีหองจัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบเครื่องหมายยศของทหาร ทุกยุคสมัย ดินจากสมรภูมริ บทีส่ าํ คัญ ดานหนาอาคารประดิษฐานพระบรม รูปรัชกาลที่ ๕ แกะสลักดวยหินออนขนาดเทาครึ่งของพระองคจริง และที่นาสนใจมากคืออาคารภาพปริทัศนแสดงภาพจิตรกรรมอันงดงาม บนผนังโคงวงกลม เรื่องราวจากสมัยสุโขทัยถึงปจจุบันประกอบเสียง คําบรรยาย รวมความยาวโดยรอบถึง ๙๐ เมตร ดานนอกจัดแสดงวัตถุ ยุทโธปกรณขนาดใหญที่ปลดประจําการ เปดใหเขาชมวันจันทร - วันศุกร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยไมเสียคาใชจาย (หมูคณะตองการผูบรรยายควรติดตอลวงหนา) โทร. ๐ ๒๕๓๒ ๑๐๒๑ การเดินทาง สามารถใชบริการรถประจําทางสาย ๒๙, ๓๔, ๓๙, ๕๙, ๙๕, ปอ.๕๐๓, ปอ.๕๐๔, ปอ.๕๑๐, ปอ.๕๑๓, ปอ.๕๒๔, ปอ.๕๒๙ และ ปอ. ๕๓๙ วัดพืชอุดม ตั้งอยูที่ตําบลลําไทร ริมคลองหกวา บริเวณวัดเต็มไปดวยรูป ปนแสดงความเชื่อเรื่องบาปบุญในพระพุทธศาสนา สวนในพระอุโบสถ ประดิษฐานหลวงพอโสธรจําลอง มีบนั ไดเล็กๆ ขึน้ ไปยังสวรรคภมู ทิ ง้ั ๙ ชัน้ ที่ไดจําลองไว และมีทางลงไปนรกภูมิใตอุโบสถ การเดินทาง จากแยกอนุสรณสถานแหงชาติ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๒ ประมาณ ๓๑ กิโลเมตร มีรถสองแถวบริการจากมีนบุรี หนองจอก และจากสะพานใหมมายังวัดตลอดวัน


๑๑

อําเภอสามโคก วัดสิงห ตั้งอยูบนฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา ตําบลสามโคก การเดินทางใชถนนสายปทุมธานี - สามโคก ประมาณ ๓ กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาเขาวัด เปนวัดเกาแกซึ่งยังปรากฏเจดีย โบสถ วิหารเกาแก ควรคาแกการศึกษาดานประวัติศาสตรโบราณคดี พระพุทธรูปสําคัญ ของวัดคือ หลวงพอโต พระพุทธรูปลงรักปดทอง ปางมารวิชยั สมัยกรุง ศรีอยุธยา พระพุทธไสยาสน (หลวงพอเพชร) นอกจากนี้ยังมีโกศบรรจุอัฐิ หลวงพอพญากราย ซึ่งเปนพระมอญธุดงคมาจําพรรษาที่วัดสิงห บนกุฏิ ของวัดมีพิพิธภัณฑเก็บรักษาของเกา ไดแก ตุมสามโคก แทนบรรทมของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมือง สามโคก ใบลานอักษรมอญ ตูพระธรรม และพระพุทธรูป การเขาชม ตองขออนุญาตเจาอาวาสวัดกอน ดานหนาวัดสิงหมกี ารขุดคนพบโบราณสถานเตาโองอาง ซึง่ ถือเปนหลักฐาน ของการตั้งชุมชนมอญในสมัยแรกในบริเวณนี้นับแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ตุมสามโคก เปนภาชนะบรรจุที่ใหญที่สุดซึ่งผลิตจากเตาแหลงนี้ ตอมา ภายหลังชาวรามัญเมืองสามโคกไดเลิกรางการผลิตไปโดยยายการผลิต ไปที่เกาะเกร็ด เมืองนนทบุรี ซึ่งไดขยายการผลิตตุมสามโคกขึ้นเปน จํานวนมากและไดนําไปขายขึ้นลองตามลํานํ้าไปทั่วทุกภาค กอนที่จะถูก แทนที่ดวยโองลายมังกรจากราชบุรี ลักษณะตุมสามโคกมีเนื้อดินสีแดงสมเหมือนสีอิฐหรือสีมันปู เนื้อภาชนะ คอนขางหนา รูปทรงปากโองแคบ คอโองจะติดกับไหล มีลายยืดเปนเสน คูตรงไหล ตรงกลางตุมปองกลม รูปทรงเตี้ยปอม ปากและกนโองมี ขนาดใกลเคียงกัน ปจจุบนั หาดูตมุ สามโคกของเกาไดทว่ี ดั สิงห วัดสามโคก และตุม สามโคกขนาดใหญทพ่ี พิ ธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนครทีก่ รุงเทพฯ วัดสะแก ตั้งอยูที่ตําบลสามโคก หางจากจังหวัดปทุมธานีประมาณ ๖ กิโลเมตร ภายในวัดมีกุฏิสงฆ อาคารทรงไทยแบบรามัญ เปนอาคารเจดีย ยอมุมไมสิบสองและเจดียแบบอื่น มีโบสถและหอระฆังเกาสมัยอยุธยา วัดตําหนัก ตั้งอยูที่ตําบลสามโคก หางจากจังหวัดปทุมธานีประมาณ ๘ กิโลเมตร วัดนี้มีอุโบสถลักษณะฐานเปนรูปทองเรือสําเภาพระประธาน ในอุโบสถสรางดวยศิลาแลง และเจดียเหลี่ยมยอมุมไมสิบสอง วัดทายเกาะ อยูริมฝงแมนํ้าเจาพระยาทางทิศตะวันตก หมูที่ ๓ ตําบล ทายเกาะ ตั้งอยูทายเกาะใหญมีเจดียมอญที่ใหญที่สุด กุฏิลายจําหลักไม สวยงาม สามารถชมศาลาสองหลังตอกันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ ในคราวเสด็จประพาสตนเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕ ซึ่งพระองคเสด็จประทับ ณ ศาลาหลังนี้ และชมจระเขสต็าฟ กลับหนาสารบัญ


๑๒ แตกอนนั้นจระเขบริเวณนี้ชุกชุมมาก มอญเรียกวา “เวียงจาม” เปนวัดที่อยู สุดเขตจังหวัดปทุมธานีตอกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดเมตารางค อยูใ นเขตตําบลเชียงรากนอย ภายในมีเจดียแ บบชะเวดากอง เปนรูปแปดเหลี่ยม ยอดเจดียมีฉัตรทําดวยทองเหลืองเปนลายเทพพนม อายุ ๑๕๐ ป หอสวดมนตเปนพื้นไมสัก เสาไมแกนกลมศาลาการเปรียญมี เสาหงส ซึ่งเปนสัญลักษณของวัดมอญ มีรูปหงสอยูบนยอดเสา วัดพลับสุธาวาส ตัง้ อยูท ต่ี าํ บลเชียงรากนอย วัดมีสิ่งสําคัญคือ พระพุทธรูป สรางดวยโลหะเงินปางสะดุงมาร ธรรมาสนทําดวยไมสักฉลุสีแดงลายทอง และเจดียมอญอายุกวา ๑๐๐ ป มีฐานเปนสิงห องคสถูปชั้นยอดเจดียเปน ดอกบัว ๙ ชั้น ลักษณะเจดียเปนทรงสี่เหลี่ยม วัดศาลาแดงเหนือ ตั้งอยูหมูที่ ๒ ตําบลเชียงรากนอย อยูริมฝงแมนํ้า เจาพระยาฝงตะวันออกมีสิ่งที่นาสนใจคือ ธรรมาสนลายจําหลักไม ศาลาการเปรียญ หมูกุฏิหอไตร และเครื่องกรองนํ้าสมัยโบราณที่หาชมได ยาก นอกจากนี้มีการสวดมนตดวยภาษามอญทุกวัน เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. บริเวณวัดนี้มีการรักษาความสะอาดของหมูบานไดอยางดีเยี่ยม จนเปนหมูบานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมูบานอนุรักษแมนํ้า เจาพระยาดีเดนของกระทรวงสาธารณสุขป พ.ศ. ๒๕๔๑ และยังมีการ ปลูกบานเรือนไทยผสมผสานแบบมอญที่หาชมไดยากยิ่ง วัดจันทนกะพอ ตั้งอยูที่ตําบลบางเตย ฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา หางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๖ กิโลเมตร สรางโดยชาวมอญ ใน สมัยรัชกาลที่ ๒ ชื่อวา “วัดโกวะ” แปลวา “จันทนกะพอ” ซึ่งชาวมอญ ถือวาเปนไมมงคลเหมือนตนราชพฤกษ ภายในวัดมีหอวัฒนธรรม ซึ่งเก็บ รวบรวมศิลปวัตถุมอญ และยังมีโครงการอนุรกั ษพนั ธุป ลาหนาวัด นอกจากนี้ ยังเปนวัดที่ใชเปนที่ประกอบพิธีสําคัญของชาวปทุมธานี เชน พิธี “ออกฮอย ปะจุ” แขงธงตะขาบ งานตักบาตรพระรอย เปนตน วัดเจดียทอง ตั้งอยูบนฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา ตําบลคลอง ควาย การเดินทางใชเสนทางสายปทุมธานี - สามโคก ประมาณ ๘ กิโลเมตรและแยกขวาเขาวัดอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร ในวัดนี้มีเจดียทรง รามัญ สรางในสมัยตนรัตนโกสินทรโดยชาวมอญ เปนสถาปตยกรรม มอญที่ เลียนแบบมาจากเจดียจิตตะกองของพมา และมีพระพุทธรูปปาง มารวิชัย สรางขึ้นดวยหยกขาว เปนที่เคารพสักการะของชาวไทยรามัญ วัดบางนา ตั้งอยูตําบลบางโพธิเหนือ เปนวัดที่สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ โดยมีครอบครัวคนไทยอพยพหนีภยั สงครามมาจากกรุงศรีอยุธยา และไดจดั สรางวัดนี้ขึ้นซึ่งแตเดิมอยูในคลอง ไมสะดวกตอการคมนาคม จึงไดยา ยมา อยูริมแมนํ้าเจาพระยา ภายในบริเวณวัดมีพระปาเลไลย เจดียยอมุม


๑๓ ไมสิบสอง ๒ องค เสาหงสและกุฏิตึกโบราณ นอกจากนี้ยังขุดคน พบ กระเบื้องดินเผาตัวผู ตัวเมียสําหรับมุงหลังคาโบสถอายุกวา ๑๐๐ ป ประชาชนมักแวะมาสักการะหลวงปูเส็งซึ่งมรณภาพแลวแตสรีระไมเนา ไมเปอยและยกหินศักดิ์สิทธิ์เสี่ยงทาย วัดไผลอม ตั้งอยูที่ตําบลบานงิ้ว บนฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา ดานเหนือของจังหวัดปทุมธานี ใชเสนทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๙ (ถนน สายเชียงรากนอย ซึง่ เปนทางเลียบแมนาํ้ เจาพระยา) เปนแหลงดูนกปากหาง ที่ไดรับความสนใจทั้งจากนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศเปน อันมาก ไดรบั การประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา ซึง่ รวมพืน้ ทีข่ องวัดไผลอ ม และวัดอัมพุวรารามในเนื้อที่ ๗๔ ไร บริเวณวัดมีตนไมขึ้นอยูหนาแนน เปนที่อาศัยของนกปากหางมากวา ๑๐๐ ปแลว นกปากหางเปนนกในวงศนกกระสา มีลักษณะเฉพาะที่จะงอยปากปด ไมสนิท มีรองโคงตรงกลางปาก ซึ่งมีประโยชนตอนกในการจับหอยโขง กินเปนอาหาร นกปากหางมีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา พมา ไทย ลาว เขมร และเวียดนาม อพยพมาหาพื้นที่เหมาะสมในไทย เพื่อผสมพันธุ สรางรังและวางไข ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน มิถุนายนของทุกป ซึ่งในชวงฤดูผสมพันธุนี้จะเห็นถึงสายสัมพันธของ ครอบครัวนกในการสรางรังดวยกิ่งไม ผลัดกันหาอาหารและดูแลลูกนอย

วัดสิงห กลับหนาสารบัญ


๑๔

วัดบัวขวัญ

มีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติและหอดูนก รายละเอียดติดตอที่สํานักงาน เขตหามลาสัตวปาวัดไผลอมและวัดอัมพุวราราม โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๘๖๗๗ การเดินทาง ไปวัดไผลอมสามารถโดยสารรถสองแถวจากตัวเมืองสาย ปทุมธานี- เชียงราก ลงรถหนาวัดหรือนั่งรถสองแถวสายปทุมธานี- สามโคก ลงรถที่วัดดอน (วัดสุราษฏรรังสรรค) หรือ วัดสามัคคิยาราม แลวตอ เรือ ขามแมนํ้าเจาพระยามายังวัด คาโดยสารเรือคนละ ๑๐ บาท นอกจากนีย้ งั มีรถสายหมอชิต - อําเภอเสนา และรถสายนนทบุรี - อําเภอ เสนา ลงรถที่วดั ดอนแลวนั่งเรือขามฟากมายังวัดไผลอม นอกจากนี้ ยังมีบริการ นําเที่ยวทางเรือ กรุงเทพฯ - วัดไผลอม - ศูนยศิลปาชีพ บางไทร จัดโดย บริษัท เรือดวนเจาพระยา จํากัด ไปเชา - เย็นกลับ ทุก วันอาทิตย สอบถาม รายละเอียด โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๖๐๐๑-๓ หรือ www. chaophrayaboat.co.th วัดศาลาแดงเหนือ ตั้งอยูหมู ๒ ตําบลเชียงรากนอย อยูริมฝงแมนํ้า เจาพระยาฝงตะวันออก มีศาลาการเปรียญซึ่งสรางเมื่อป พ.ศ. ๒๔๑๗ เดิมเปนโรงโขนหลวงที่กรุงเทพฯ บนศาลามีตูพระพุทธรูปดัดแปลงจาก ธรรมาสนลายจําหลักไม และยังมีการสวดมนตภาษามอญทุกวันเวลา ๑๖.๐๐ น. บนกุฏิมีเครื่องกรองนํ้าสมัยโบราณ ที่เกิดจากภูมิปญญา ชาว


๑๕ บานซึ่งหาชมไดยาก ชุมชนรอบวัดศาลาแดงเปนชุมชนเล็กๆ ริมนํ้า เจาพระยาที่มีการรักษาความสะอาดของหมูบานไดอยางดีเยี่ยมจนเปน หมูบานที่ชนะเลิศการประกวดหมูบานอนุรักษแมนํ้าเจาพระยาดีเดนของ กระทรวงสาธารณสุขป พ.ศ. ๒๕๔๑ วัดสองพี่นอง ตั้งอยูที่ตําบลบานงิ้ว ริมฝงแมนํ้าเจาพระยา เหนือวัดไผ ลอม สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๒ องคประดิษฐาน อยู ริมแมนํ้า คือ หลวงพอเพชร เปนพระพุทธรูปศิลา ศิลปะอูทองปางมาร วิชัย และหลวงพอพลอย เปนพระพุทธรูปศิลปะอูทองจําหลักดวยศิลา แตถูก ขโมยไป ทางวัดไดจัดสรางขึ้นมาใหม เปนที่เคารพนับถือของชาว เรือ และประชาชนทั่วไป

อําเภอลาดหลุมแกว วัดบัวขวัญ เปนวัดเกาแกของอําเภอลาดหลุมแกว ที่วัดนี้มีพระพุทธรูป ทองสําริด ปางบําเพ็ญทุกขกิริยา ซึ่งสรางขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๕ พรอมกับ พระพุทธรูปตามระเบียงวัดเบญจมบพิตร นอกจากนีย้ งั มีรอยพระพุทธบาท จําลอง ซึ่งจําลองมาจากวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีและพลับพลา ที่ประทับแรกนาขวัญ สมัยรัชกาลที่ ๖ เดิมเรียกวา “ศาลาแดง” ตั้งอยู ที่วังพญาไท ในกรุงเทพฯ การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๑ (ปทุมธานี - ลาดหลุมแกว) เลี้ยวซายที่หลักกิโลเมตรที่ ๒๑ - ๒๒ ไปอีก ๕ กิโลเมตร วัดเจดียหอย ตั้งอยูหมูที่ ๔ ตําบลบอเงิน บริเวณวัดมีการขุดพบซากหอย นางรมยักษอายุนับลานปจํานวนมาก หลวงพอทองกลึงจึงนําซากหอย โบราณมากอเปนเจดียขึ้นที่ดานหนาทางเขาและในวัด นอกจากนี้ยังมี พิพธิ ภัณฑรวบรวมพระพุทธรูปและศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ขาวของเครื่องใช เกาๆ จํานวนมาก เชน ตุมสามโคก ถวยชามดินเผา ไมแกะสลัก เครื่องคิดเลข เปนตน ในบริเวณวัดมีสวนสมุนไพร บอเลี้ยงเตาและบอปลา สําหรับใหนักทองเที่ยวพักผอนหยอนใจกับการใหอาหารสัตวเหลานี้ การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๑ (ปทุมธานี - ลาดหลุมแกว) ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๑ - ๒๒ แลวแยกเขาวัดไปอีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร วัดลํามหาเมฆ ตั้งอยูที่บานลํามหาเมฆ หมู ๕ ตําบลบอเงิน หางจากตัว จังหวัดตามเสนทางสายปทุมธานีบางเลน ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร สิ่งที่นา สนใจคือ บริเวณบึงนํ้าไหลของวัดมีนกมากมายหลายชนิดอาศัย สรางรัง ฟกไขตามธรรมชาติจํานวนมาก ไดแก นกกระยางขาว นกกระสา นก กานํ้าและนกชนิดอื่นๆ ตลาดรอยประแหง ตั้งอยูที่ชายคลองระแหง ติดกับคลองพระอุดม ตําบล ระแหง ทางอําเภอลาดหลุมแกวไดรวมกับเทศบาลตําบลระแหงและ ชาวตลาดระแหงอนุรักษตลาดเกาที่ยังรักษาชุมชนเดิมไว โดยจัดเปน กลับหนาสารบัญ


๑๖ ตลาดนํ้ า เหมื อ นในอดี ต เพื่ อ ให เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ ข อง จังหวัดปทุมธานี ในอดีตผูคนจํานวนมากตองสัญจรกันทางเรือและทางรถไฟ โดยมีทาง รถไฟสายแรก คือ สายตลาดระแหง - บางบัวทอง สิ้นสุดเสนทางที่ โรง เรียนวรพงษ หมู ๔ ตําบลระแหง ตอมาการคมนาคมเจริญขึ้น มี ถนนผานหนาอําเภอลาดหลุมแกว ผูคนหันมาสัญจรทางรถยนตเพิ่มขึ้น กิจกรรมรถไฟจึงลมเลิกไป แตยังคงเหลือตลาดไวใหเปนอนุสรณอยูจน ทุกวันนี้ ตลาดสองฝงคลองปลูกสรางดวยไม เปนหองแถวยาวติดตอกัน จําหนายสินคาทุกวันเสารและวันอาทิตย เชน ขนมพืน้ บาน ขนมไทยโบราณ ผลิตผลทางการเกษตร ในตลาดมีรานขายอุปกรณจับสัตวนํ้าอายุกวา ๙๐ ป รานขายยาจีนและยาแผนโบราณ รานตัดผมรุนคุณปู รานขาย อุปกรณการเกษตรซึ่งมีทั้งเคียวเกี่ยวขาว จอบ เสียม คอน ตะปู เครื่องใชในครัวเรือน ปุยหมัก หมอดินเผาหุงขาว รานอาหารขึ้นชื่อ คือ รานแปโภชนา ซึ่งเปนรานเกาแก ขายมาเกือบ ๗๐ ปแลว นอกจากนี้ ที่บานของนายเกียรติคุณ สุทธาภิรมย นายกเทศมนตรี ตําบลระแหง ยั ง จั ด ทํ า เป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ สดงข า วของเครื่ อ งใช ใ นสมั ย โบราณบริ เ วณ คลองระแหงหนาลานวัดบัวแกวเกษรซึ่งอยูติดกับตลาดจัดเปนสถานที่ เลี้ยงปลา ศาลาริมนํ้าขางหองสมุดเปนทาเรือรับ - สงนักทองเที่ยว ตัง้ แต สะพานคลองระแหงจะทําทางเดินเชื่อมตอกันระหวางลานวัดกับตลาด โดยยังอนุรักษชุมชนดั้งเดิมไวตั้งแตรุนทวด จนไดรับรางวัลจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปดใหเขาชมโดยไมเสีย คาใชจาย ผูสนใจสามารถเดินทางมาชมตลาดระแหงไดทุกวัน (ชาวบาน จะเปดรานสินคาสําหรับนักทองเที่ยวกันในวันเสารและอาทิตย ติดตอ เทศบาลตําบลระแหง) โทร. ๐ ๒๕๙๙ ๑๖๐๖ การเดินทาง ตลาดระแหงอยูหางจากตัวเมืองปทุมธานีไปทางอําเภอ ลาดหลุมแกว ๑๓ กิโลเมตร สามารถเขาถึงได ๓ เสนทาง คือ กรุงเทพฯรังสิต - ปทุมธานี หรือ กรุงเทพฯ - นนทบุรี - ปากเกร็ด - ปทุมธานี หรือ กรุงเทพฯ - บางใหญ - บางบัวทอง - ลาดหลุมแกว - ปทุมธานี จากตัวเมืองปทุมธานีมุงหนาไปยังอําเภอลาดหลุมแกวตามเสนทางหลวง หมายเลข ๓๔๖ ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร ถึงตลาดตําบลระแหง

อําเภอคลองหลวง องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ถือไดวาเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ที่เปนการสื่อสารความรูใหกับผูเขาชม ใหเขาใจสาระทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไดโดยงาย และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตั้งอยูที่ตําบลคลองหก ในบริเวณ


๑๗ เทคโนธานี ตัวอาคารโดดเดนดวยการออกแบบเปนรูปลูกเตา ภายในจัด แสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตรดวยเทคโนโลยีทันสมัย ที่สามารถสราง ความเพลิดเพลินไปพรอมกับการเรียนรู ชั้นที่ ๑ จัดแสดงภาพ และผลงาน นักวิทยาศาสตร การจําลองลูกโลกขนาดใหญ ชั้นที่ ๒ จัดแสดงหุนจําลอง ลูซี่ ที่ทําจากฟอสซิล เปนรูปเหมือนที่แสดงถึงการกําเนิดมนุษยคนแรก ยานอวกาศ และมนุษยอวกาศจําลอง ชั้นที่ ๓ เปนอุโมงคเงา และเรือนไม จัดแสดงในเรื่องของแสง ชั้นที่ ๔ จัดแสดงพื้นฐาน และเทคโนโลยีใน ประเทศไทยลักษณะทางภูมิศาสตร ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา การผลิตดาน การเกษตรและเทคโนโลยีการกอสราง ชั้นที่ ๕ คือแสดงการแยกแยะ สวนตางๆ ของรางกายมนุษย รวมถึงสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน และชั้นที่ ๖ แสดงถึงภูมิปญญาไทย นอกจากนี้แลวยังมีอาคารธรรมชาติ วิทยาที่จัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติ และพิพิธภัณฑเทคโนโลยี สารสนเทศ เปดใหชมทุกวันอังคาร - วันศุกร เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น วันเสาร - วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ปดวันจันทร คาเขาชม ผูใหญ ๕๐ บาท เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผูสูงอายุ ไมเสียคาเขาชม สอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ หรือ www.nsm.or.th

วัดไผลอม กลับหนาสารบัญ


๑๘ การเดินทาง ไปตามถนนสายรังสิต - นครนายก ประมาณ ๔ กิโลเมตร สามารถโดยสารรถประจําทางสาย ปอ.๑๑๕๕ สายรังสิต - ฟวเจอรพารคพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กาญจนาภิเษก สรางขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชครบ ๕๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนพิพิธภัณฑทางดานชาติพันธุวิทยา ตั้งอยู ณ ตําบล คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ ๓๐๕ ไร เพื่อรวม เฉลิมฉลองในวโรกาสที่สําคัญยิ่งของพสกนิกรชาวไทย กรมศิลปากรเปน ผูดําเนินการกอสราง จึงไดอัญเชิญนามพระราชพิธีมาเปนชื่อหนวยงานนี้ วา “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กาญจนาภิเษก” โครงการจัดสรางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ดานชาติพันธุวิทยานั้นกําเนิด มาจากนโยบายของกรมศิลปากรที่ตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่มุงเนน ทางดานการกระจายความเจริญจากเมืองไปสูช านเมือง นับเปนพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติเฉพาะสาขาในสวนกลาง ลําดับที่ ๓ นอกจากนี้ทางกรมศิลปากรไดจัดใหพิพิธภัณฑสถานเฉพาะดานสาขาอื่นๆ ผนวกกั บ การสร า งอาคารของหน ว ยงานอนุ รัก ษ ม รดกศิ ล ปวั ฒ นธรรม ที่โยกยายออกจากกรุงเทพฯ มารวมอยูในพื้นที่เดียวกันเพื่อเตรียมจัดให เปนพื้นที่ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แหลงเรียนรูสหสาขา วิชาที่ครอบคลุมความรูเรื่องที่เกี่ยวกับคนไทยทั้งศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ วิทยาและธรรมชาติวิทยา เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนการเรียนรูแกผูที่มา เยี่ยมเยียน เปนบทนําการเดินทางทองเที่ยวและศึกษาในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ภายในพื้นที่โครงการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กาญจนาภิเษกจึงมี พิพิธภัณฑและหนวยงานดานการอนุรักษ อยูรวมกันหลายหนวยงาน อาทิ หอจดหมายแหงชาติเฉลิมพระเกียรติรชั กาลที่ ๙ หออัครศิลปนพิพธิ ภัณฑ สถานแหงชาติธรณีวิทยา เปนตน ถึงแมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กาญจนาภิเษก ยังไมเสร็จสมบูรณก็ตาม แตสามารถใหความรูแกนักเรียน หรือผูที่สนใจไดในรูปแบบของนิทรรศการสัญจรตามสถานศึกษาและ ศูนยกลางชุมชน พรอมสื่อการเรียนรูตางๆ ไมวาจะเปน ศิลปะวัตถุ โบราณวัตถุจําลอง ภาพสไลด เปนตน โดยมีผูเชี่ยวชาญเปนผูบรรยาย และตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กาญจนาภิเษกเปด ใหบริการในสวนของศูนยขอมูลโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ซึ่งจะมีการจัด แสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุประเภทเครื่องปนดินเผา ผา อาวุธ เครื่องใชในการเกษตร เปนตน จํานวนมากกวา ๑๐,๐๐๐ รายการ ในรูปแบบของคลังเปด เปดใหเขาชมเปนหมูคณะ (กรุณาติดตอลวงหนา กอนเขาชม) สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๙๐๒ ๗๕๖๘-๙


๑๙ หออัครศิลปน ตั้งอยูตําบลคลองหา อยูเลยพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ไปประมาณ ๓ กิโลเมตร สรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ผูทรงเปนเลิศในศิลปะทั้งมวล เปนที่ประจักษชัดแก พสกนิกรและศิลปนทั่วโลก เปนสถานที่จัดแสดงผลงานดานศิลปะและ วัฒนธรรมอันทรงคุณคาของพระองค ๙ ดาน คือ ดานหัตถกรรม ดานกีฬา ดานวรรณศิลป ดานจิตรกรรม ดานถายภาพ ดานภูมิสถาปตยกรรม ดานประติมากรรม ดานดนตรี และดานการพระราชนิพนธเพลง นอกจากนี้ ยังเปนทีจ่ ดั แสดงประวัตแิ ละผลงานอันลาํ คาของศิลปนแหงชาติ ทุกทานในรูปแบบนิทรรศการภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถายทอด ผลงานและภูมิปญญาของศิลปนแหงชาติทั้ง ๔ สาขา คือ สาขาวรรณศิลป ศิลปการแสดง ทัศนศิลป และสถาปตยกรรม ผูสนใจสามารถเขาชม ไดในวันจันทร - วันศุกร และ วันหยุดนักขัตฤกษ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โทร. ๐ ๒๙๘๖ ๕๐๒๐-๔ โทรสาร ๐ ๒๙๘๖ ๕๐๒๓ ภายในบริเวณใกลเคียงกับหออัครศิลปน ยังมีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ อีกหลายแหงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดแก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กาญจนาภิเษก หอจดหมายเหตุแหงชาติและ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชสมบัติครบ ๕๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมศิลปากรไดทําการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแหงชาติ ขึ้นเพื่อนอมเกลา นอมกระหมอมถวายเปนสิ่งอนุสรณเฉลิมพระเกียรติ ดวยงบประมาณ ทั้งสิ้น ๗๒๐.๔ ลานบาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวา “หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช” หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ พลอดุลยเดช ตั้งอยูบนพื้นที่ ๗๕ ไร อาคารกอสรางเปนแบบสถาปตยกรรม ไทยประยุกต สมัยรัชกาลที่ ๙ ตั้งอยู ณ ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเปนกลุมอาคาร ๔ สวน มีทางเชื่อมและ ลานเอนกประสงครวมพื้นที่ ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร ประกอบดวย อาคารสวนที่ ๑ อาคารเก็บเอกสารจดหมายเหตุ เปนอาคาร ๙ ชั้น มีพื้นที่ ๖,๐๐๐ ตารางเมตร อาคารสวนที่ ๒ อาคารใหบริการคนควา มีพื้นที่ ๔,๕๐๐ ตารางเมตร อาคารสวนที่ ๓ - ๔ อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระราช กรณียกิจและโครงการในพระราชดําริมีพื้นที่ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร กลับหนาสารบัญ


๒๐

วัดเจดียหอย

ลานเอนกประสงค เปนสวนจัดกิจกรรม มีพื้นที่ ๓,๕๐๐ ตารางเมตร อาคารทั้ง ๔ อาคารในหอจดหมายเหตุแหงชาติแหงนี้ ทางกรมศิลปากร ตองการใหเปนหอสมุดจดหมายเหตุแหงชาติท่สี มบูรณท่สี ุด ในการเก็บรวบรวมเอกสารสําคัญของชาติเกี่ยวกับพระราช ประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ เพื่อใหเปน ศูนยกลางในการศึกษา คนควา วิจยั ใหแกหนวยงานราชการ เอกชน นิสติ นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป อํานวยประโยชน ในการรวบรวมจัดเก็บจัดแสดง ใหบริการสืบคนและอนุรกั ษ เอกสารทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในพระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจ อาทิ พระราชหัตถเลขา พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส พระราชนิพนธ ภาพเขียนฝพระหัตถ พระบรมฉายาลักษณ แถบบันทึกพระสุรเสียง ฯลฯ ตลอดจนเอกสารการดําเนิน งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการ เฉลิมพระเกียรติตางๆ หอจดหมายเหตุแหงชาติแหงนี้จึง เปนสถานที่ใหความรู และใหเยาวชนรุนหลังไดซาบซึ้งถึง พระปรีชาสามารถในการปกครองแผนดิน รวมไปถึงความ


๒๑ จงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีตอพระมหากษัตริยไทย ทุกพระองค ผูสนใจสามารถเขาชมไดในวันจันทร - ศุกร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การคนภาพ, จดหมายเหตุ, เขาชมเปนหมูคณะควรติดตอลวงหนากอนเขาชม โทร. ๐ ๒๙๐๒ ๗๙๔๐ ตอ ๑๑๑, ๑๑๓ พิพธิ ภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตัง้ อยูท ต่ี าํ บลคลองหนึง่ ถนนพหล โยธิน กม. ๔๖ - ๔๘ ตรงขามนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประกอบดวยกลุม อาคารพิพธิ ภัณฑ ๙ อาคาร มีทางเดินเชือ่ มตอกัน จัดแสดงเรือ่ งราวทางการ เกษตรผานเทคโนโลยีทันสมัย และหุนจําลอง ครอบคลุมเนื้อหางานการ เกษตรทุกดาน ไดแก การพัฒนาที่ดิน ปาไม ประมง ปศุสัตว ระบบนิเวศ สวนดานนอกมีเรือนเพาะปลูก แปลงนาสาธิต และจําลองสภาพความเปนอยู ของเกษตรกรทุกภูมิภาคของไทย นอกจากนี้ยังเปนศูนยฝกอบรม ศูนยประชุมสัมมนาดานวิชาการเกษตร และยังเปนแหลงการศึกษา ทางดานโครงการพระราชดําริ เปดวันอังคาร - วันอาทิตยและวันหยุด นักขัตฤกษ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ปดวันจันทร วันปใหมและ วันสงกรานต ไมเก็บคาเขาชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๒๙ ๒๒๑๑-๔ โรงกษาปณ รังสิต มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒๘ ไร เริ่มดําเนินการกอสราง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมธนารักษไดยา ยโรงกษาปณจากถนนประดิพทั ธ มาอยูที่รังสิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และดําเนินการผลิตอยาง เต็มรูปแบบตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนมา สํานักกษาปณ เปนหนวยงานของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง มีหนาที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณหมุนเวียนใชให เพียงพอตอความตองการในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยอํานาจ ตาม พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ และผลิตเหรียญกษาปณที่ระลึก ในโอกาสสําคัญทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับสถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษั ต ริ ย ห รื อ เหตุ ก ารณ ร ะหว า งประเทศเพื่ อ เป น การเผยแพร เกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ นอกจากนี้สํานัก กษาปณ ยั ง มี ห น า ที่ ผ ลิ ต เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ เ ครื่ อ งหมายตอบแทน และผลิตภัณฑสั่งจายตางๆ ตามความตองการของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมทั้งติดตั้งซอมแซมระบบประตูหองมั่นคง ตูนิรภัยใหคลังจังหวัดทั่วประเทศ สํานักกษาปณไดกําหนดนโยบายในการ พัฒนาองคกรอยางตอเนือ่ งทั้งดานคุณภาพและการบริการใหไดมาตราฐาน ระดับสากลรวมทั้งสืบสานชางดานศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของ ไทยใหดํารงสืบตอไป

กลับหนาสารบัญ


๒๒ ศูนยบริการการกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีจุดกําเนิดมาจากการกอสรางสนามกีฬา เพื่อรองรับการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ ๑๓ ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซึ่งมีการกอสรางอาคารขึ้นมาเพื่อรองรับเปน จํานวนมาก ไมวาจะเปนอาคารที่พักนักกีฬา จํานวน ๕,๐๐๐ ยูนิต สนามกีฬา อาคารสระวายนํา้ อาคารยิมเนเซียม ทั้งหมด ๗ อาคาร ซึง่ ปจจุบนั ไดทาํ การปรับปรุง เพือ่ ประโยชนตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย อาทิ เชน อาคารยิมเนเซียม ๓ ไดปรับปรุงใหเปนสถานทีต่ ง้ั ของศูนยบริการ การกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน ศูนยบริการการกีฬา เปนหนวยงานที่แยกสวนของการกีฬาออกจาก สํานักงานจัดการทรัพยสิน เนื่องจากมีสภาพในการทํางานที่แตกตางกัน ซึง่ ในสวนของศูนยบริการการกีฬานัน้ มีพนั ธกิจหลักคือ การจัดใหมกี จิ กรรม ดานการกีฬาและการออกกําลังกายอยางหลากหลายและทั่วถึง รวมทั้ง เปดโอกาสใหบุคคลากร นักศึกษา คณาจารย และประชาชนทั่วไป สามารถใชสนามกีฬาไดอยางเต็มที่ พรอมทั้งใหความรวมมือกับการกีฬา ของประเทศในทุกๆดาน ศูนยบริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกอบดวยสนามกีฬาหลัก ศูนยกีฬาทางนํ้า สนามเทนนิส อาคารยิมเนเซียม ๓ หลัง รวมพื้นที่ ประมาณ ๔๐๐ ไร ภายในศูนยกีฬาแหงนี้ตองการใหบริการทางดานกีฬา ที่ครบถวนมากที่สุด ในเรื่องของกีฬาและสุขภาพ เปดใหบริการกับ ประชาชนทั่วไป พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยูภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตําบลคลองหนึ่ง ภายในจัดแสดง ศิลปโบราณวัตถุ เครื่องถวยที่ผลิตจากแหลงเตาในประเทศไทย เชน เครื่องถวยสุโขทัย เครื่องถวยลานนาและเครื่องถวยอยุธยา รวมทั้ง เครื่องถวยที่ผลิตจากเตาเผาในตางประเทศ ซึ่งคนพบในประเทศไทย อาทิ เครื่องถวยจีน เครื่องถวยเวียดนามและเครื่องถวยพมา เปนตน พิพิธภัณฑ แบงออกเปนหองนิทรรศการถาวร หองนิทรรศการชั่วคราว รานจําหนาย หนังสือและสินคาที่ระลึก เปดใหเขาชมวันอังคาร - วันเสาร ปดวันอาทิตย วันจันทร และวันหยุดนักขัตฤกษเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถามขอมูล เพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๐๒ ๐๒๙๙ ตอ ๒๘๙๐ โทรสาร. ๐ ๒๕๑๖ ๖๑๑๕ หรือ http://museum.bu.ac.th อีเมลล museum@bu.ac.th


๒๓

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

ศูนยศึกษาประชาธิปไตย ตั้งอยูหลังอาคาร SME ภายในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ถนนพหลโยธิน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปนศูนยตนแบบในการศึกษาประชาธิปไตย จัดตั้งขึ้นเพื่อสราง ประสบการณโดยตรงในการเรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีสว นรวมทางการเมืองแกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีโครงการรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยใหนักศึกษา มาเปนผูชวยวิทยากรประจําศูนยฯ เปนผูออกแบบ และเปนผูจัดรูปแบบ โสตทัศนูปกรณทั้งหมด ผูที่เขาศึกษาจะไดรับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่ ผานการเรียนรูหลักการและกระบวนการประชาธิปไตย การเดินทาง สามารถเดินทาง โดยสารประจําทางปสาย ๒๙, ปอ.๒๙, ปอ.๓๙, ปอ.๕๐๔, ปอ.๕๑๐, ปอ.๕๒๐ ผูที่สนใจสามารถเขาชมไดวันละ ๔ รอบ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.และ ๑๔.๐๐ น. (รอบละ ๔๐ - ๖๐ คน) ใชเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง เปดบริการวันจันทร - ศุกร เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ตองการชมวันเสาร - อาทิตย เปนหมูคณะ โปรดติดตอลวงหนา) โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๓๓๖๖ โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๓๓๖๖ อีเมลล: dec-thailand@hotmail.com กลับหนาสารบัญ


๒๔ โครงการสระเก็บนํ้าพระราม ๙ โครงการสระเก็บนํ้าพระราม ๙ เปน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตั้งอยูระหวางคลองระบายนํ้ารังสิต ๕ และ ๖ มีพื้นที่โครงการรวม ๒,๘๒๗ ไร ๑๐ ตารางวา ซึ่งลักษณะของโครงการเปนสระเก็บนํ้า ขนาดใหญเนื้อที่ ๒,๕๘๐ ไร แยกออกเปน ๒ สระ คือสระเก็บนํ้าที่ ๑ พื้นที่ ประมาณ ๗๙๐ ไร ความจุประมาณ ๖ ลาน ลบ.ม. เพื่อรับนํ้าจาก คลองระบายนํ้ารังสิต ๖ สวนสระนํ้าที่ ๒ มีพื้นที่ประมาณ ๑,๗๙๐ ไร ความจุประมาณ ๑๑.๑ ลาน ลบ.ม.รองรับนํ้าจากคลองรังสิต ๕ นอกจากนี้ พื้ น ที่ โ ดยรอบสระเก็ บ นํ้ า ยั ง จั ด ให เ ป น พื้ น ที่ ป ลู ก ต น ไม แ ละ จัดแตงสวน เพื่อใหเปนสถานที่พกั ผอนของประชาชนทัว่ ไป โครงการนี้ สามารถชวยเหลือดานการเกษตรกรรมในช ว งฤดู แ ล ง และช ว ยบรรเทา ปญหานํ้าทวมพื้นที่ตอนลางของโครงการไดเปนอยางดี การเดินทาง รถนั่งรถประจําทางปรับอากาศ สาย ๕๓๘ และ สาย ๕๕๙ รถประจําทางสาย ๑๘๘ หรือรถโดยสาร บขส. สายปราจีนบุรี - รังสิต องครักษ สวนสนุกดรีมเวิลด ตัง้ อยูท ต่ี าํ บลบึงยีโ่ ถ ดรีมเวิลดเปนสวนสนุกและสถานที่ พักผอนทีร่ วบรวมความบันเทิงนานาชนิดเขาไวดว ยกันใน เนื้อที่กวา ๑๖๐ ไร ประกอบดวยดินแดนตางๆ ๔ ดินแดน ซึ่งไดรับการออกแบบใหมี บรรยากาศแหงความสุข สนุกสนานที่แตกตางกันออกไป ไดแก ดรีมเวิลด พลาซา ดินแดนที่เต็มไปดวยความงดงามของสถาปตยกรรมอันวิจิตร พิสดารตลอดสองขางทาง ดรีมการเดน เปนอุทยานสวนสวยที่ถูกจัดไว อยางสวยงามทามกลางความเย็นสบายจากทะเลสาบขนาดใหญและ เคเบิ้ลคาร ที่จะพาชมความงามของทัศนียภาพในมุมสูง แฟนตาซีแลนด เปนดินแดนแหงเทพนิยาย ประกอบดวย ปราสาทเจาหญิงนิทรา บานขนมปง และบานยักษ แอดแวนเจอร แลนด ดินแดนแหงการผจญภัย และทาทาย ประกอบดวย รถไฟตะลุยจักรวาล ไวกิ้งส เมืองหิมะ เปนตน

สวนสนุกดรีมเวิลด


๒๕ อัตราคาบริการ บัตรผานประตู ชาวไทย ผูใหญ ๑๕๐ บาท เด็ก ๑๒๐ บาท บัตรรวมเครื่องเลนและคาผานประตู ผูใหญและเด็ก ๓๙๕ บาท (เลนได รอบเดียว) และ ๔๔๐ บาท (เลนไดหลายรอบ) ชาวตางประเทศ ๔๕๐ บาท เปดบริการ วันจันทร - อาทิตย เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. วันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. โทร. ๐ ๒๕๓๓ ๑๑๕๒ เว็บไซต http://www.dreamworld-th.com การเดินทาง ไปตามเสนทางสายรังสิต - นครนายก กิโลเมตรที่ ๗ บริเวณคลองสาม หากเดินทางโดยรถประจําทาง ปอ. ๕๓๘ (อนุสาวรียชัย สมรภูมิ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ) หรือนั่งรถโดยสาร ขสมก. มาลงที่ รั ง สิ ต แล ว ต อ รถสายที่ ไ ปมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลฯ แวะลงที่หนาดรีมเวิลด วัดมูลจินดาราม ตั้งอยูริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหา หางจาก ตลาดรังสิต ๑๓ กิโลเมตร ตามเสนทางรังสิต - นครนายก บริเวณคลอง หนาวัดมีปลาสวายจํานวนมาก มีขนาดใหญตัวละ ๓ - ๕ กิโลกรัม แตละวัน มีนักทองเที่ยวมาแวะใหอาหารปลาอยูเสมอ วัดเขียนเขต สรางเมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยหมอมเขียน หมอมในพระเจา วรวงศเธอเจาสายสนิทวงศเปนผูมอบถวายที่ดินเพื่อสรางวัด แรกเริ่มนั้น วัดนี้เปนเพียงสํานักสงฆ มีหลวงพอดําเปนเจาสํานัก โดยใชวัสดุหางาย มาใชในการสรางสํานัก เชน นําเอาไมไผมาขัดเปนพื้นหลังคาและฝาผนัง ทําดวยหญา หมอมเขียนพรอมดวยเครือญาติและประชาชนในทองถิ่น เห็นความลําบากของพระเณรที่จําพรรษาอยู จึงไดรวมกันบริจาคทรัพย สรางกุฏิเปนทรงไทยขึ้นใหมรวม ๖ หลัง เพื่อเปนพุทธศาสนสมบัติ ภายในวัดมีสิ่งที่นาสนใจ เชน หอระฆังเกา โบสถหินออนเกาและ จิตรกรรมฝาผนังที่สะทอนใหเห็นประเพณีไทยดั้งเดิมและชีวิตความ เปนอยูของชาวปทุมธานี ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต ตัง้ อยูบ ริเวณคลองหก ทางเขาอยูต ดิ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยแยกจากถนนสายรังสิต - นครนายก เขาไป ๔ กิโลเมตร อยูในความดูแลของกรมการศึกษานอกโรงเรียน เปนแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรแกเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เปนอาคาร ๓ ชั้น สรางตามลักษณะสถาปตยกรรมแบบใหมเรียกวา โพสตเทนชั่น ซึ่งไมมีคานรับนํ้าหนัก อาศัยแรงดึงจากเสาแทนและในตัว อาคารมีการจัดแสดงนิทรรศการเกีย่ วกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยีธรรมชาติ วิทยา ดาราศาสตรอวกาศและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังมีทองฟาจําลอง แหงใหม ซึ่งมีโดมเอียงเสนผานศูนยกลาง ๑๘ เมตร เกาอี้นั่งชมเปน ขั้นบันไดแบบภาพยนตรรองรับได ๑๖๐ ที่นั่ง นําเสนอเรื่องเกียรติ ภูมิดาราศาสตรไทย การกําเนิดระบบสุริยะ ทรงกลมบนทองฟา ดวงดาว กลับหนาสารบัญ


๒๖

วัดไผลอม

และอวกาศ ปรากฏการณแหงจักรวาล พรอมสนุกสนานกับภาพยนตร เต็มโดม ๓๖๐ องศา เรื่อง Infinity Express และ Kaluoka’hina (ผูพิทักษทองทะเล) กิจกรรมทดลองตางๆ กระตุนใหเกิดการเรียนรู อยางสนุกสนาน สัมผัสประสบการณทางวิทยาศาสตรไดจริง เปดใหเขาชม ในวันอังคาร - วันอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หยุดวันจันทรและ วันหยุดนักขัตฤกษ ไมเสียคาเขาชม ยกเวนคาเขาชมทองฟาจําลอง ราคา ๓๐ บาท สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๒๕๗๗ ๕๔๕๖-๙ ตอ ๑๐๓ โทรสาร ๒๕๗๗ ๕๔๕๕ หรือ www.rscience.net พิพิธภัณฑบัว ตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๔๓ ในการดูแลของสํานักงานโครงการภูมิทัศนและ สํ า นั ก งานกิ จ การพิ เ ศษของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ตามโครงการอนุ รั ก ษ พันธุกรรมพืชอันนื่องมาจากพระดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเปาหมายหลักเพื่อรวบรวมพันธุบัว ทั้งพันธุไทย พันธุเ ทศและพันธุล กู ผสม เพือ่ ใชเปนแหลงเรียนรูคนควาวิจยั ขยายพันธุบ วั เพื่อนํามาศึกษาการนําสวนตางๆ ของบัวไปใชประโยชน อีกทั้งเพื่อเปน แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีการรวบรวมพันธุบัวตางๆ ทั้งของไทยและ ตางประเทศ และพันธุลูกผสมกวา ๑๐๐ สายพันธุปลูกไวในกระถางและ สระนํ้า อาทิ บัวหลวง บัวผัน บัวเผื่อน บัวยักษ บัวจงกลนี บัวกระดง ฯลฯ รวมทั้งบัวที่ชื่อวา “มังคลอุบล” ซึ่งไดรับรางวัล Best New Hardy Waterlily ๒๐๐๔ ในการประกวดบัวโลกครั้งที่ ๑๙ ที่สหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ เปดใหเขาชมฟรี ในวันจันทร - ศุกร เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ พิพิธภัณฑบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ๓๙ หมู ๑ ถนนรังสิต - นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๔๓, ๐๘ ๙๖๙๒ ๙๘๐๘ หรือ http://lotus.rmutt.ac.th


๒๗

กิจกรรมที่นาสนใจ ลองเรือแมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าเจาพระยาไหลผานจังหวัดปทุมธานี มีทัศนียภาพชุมชน บานเรือน ธรรมชาติที่สวยงาม นักทองเที่ยวสามารถแวะชมวัดเกาแกริมแมนํ้า หลายแหงในเขตอําเภอเมืองและอําเภอสามโคก ไดแก วัดบางนา วัดหงษ ปทุมาวาส วัดจันทนกะพอ วัดสองพี่นอง วัดศาลาแดง และวัดไผลอม รวมทั้งแวะตลาดริมนํ้าของปทุมธานีเพื่อซื้อหาอาหารอรอยเปนของฝาก นักทองเที่ยวจากกรุงเทพฯ สามารถเชาเรือ จากทาเรือทาชางลองมาตาม แมนํ้าเจาพระยามายังปทุมธานี หรือจะติดตอเชาเรือที่ทานํ้าเทศบาล ปทุมธานีก็ได เรือหางยาวขนาดจุ ๒๐ คน ที่ทานํ้าปทุมธานีคิดคาบริการ ๕๐๐ (วัดไผลอม) - ๒,๐๐๐ (ศูนยศิลปาชีพบางไทร) บาทตอชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีเรือนําเที่ยวขนาดจุ ๘๐ คนใหเชาสําหรับหมูคณะไปยัง ศูนยศิลปาชีพบางไทรและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคา ๑๔,๐๐๐ บาท ตอวัน ติดตอลวงหนาไดที่ทานํ้าเทศบาลปทุมธานี โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๒๙๗๗ ทองเที่ยวเชิงเกษตร (อยูใกลกับวัดเจดียหอย) จังหวัดปทุมธานีเปนแหลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญหลายชนิด จึงมี การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเผยแพรความรูแกผูสนใจ ไดแก การปลูกขาวแบบลมตอซัง สวนกลวยไมสงออกและสวนสมุนไพร ซึ่งจุด เยี่ยมชมเหลานี้อยูในเขตอําเภอลาดหลุมแกว ผูสนใจสามารถติดตอ ลวงหนาไดที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๗๙๖๗-๘ หรือ สํานักเกษตรอําเภอลาดหลุมแกว โทร. ๐ ๒๕๙๙ ๑๒๓๙

กิจกรรมคายลูกเสือ ศรีปทุมลองสเตยรีสอรท ถนนปทุมธานี - เสนา อําเภอสามโคก จัดกิจกรรม คายลูกเสือสําหรับหมูคณะ ดวยประสบการณ ๒ วัน ๑ คืน กับหลักสูตร Robe Courses ประกอบดวย ๑๘ ฐานเชือก ฝกปนหนาผาจําลอง และกิจกรรมการผจญภัยตางๆ สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๙๗๘ ๘๘๕๑-๔ หรือ www.longstaythailand.com

เรียนมวยไทย โรงเรียนมวยไทย เปนศูนยรวมของศิลปะแมไมและลูกไมมวยไทยมีหลักสูตร การสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นอาชีพ หลักสูตรผูฝกสอนมวยไทย หลักสูตรผูตัดสินมวยไทย สําหรับนักเรียน นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป เปดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๙๙๒ ๐๐๙๖-๙ โทรสาร ๐ ๒๙๙๒ ๐๐๙๕ กด ๐ หรือ www.muaythai-institute.net

กลับหนาสารบัญ


๒๘

ฝกสุนัข ศูนยฝกสุนัขคลองหลวง เลขที่ ๒๑/๒ หมู ๗ ถนนบางขันธุ - หนองเสือ ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง หางจากวัดพระธรรมกาย ๓ กิโลเมตร เปนสถาบันฝกสุนัขของเอกชน รับฝกสุนัขใชงานจริง ดวยหลักสูตรการ สอนหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรวินัยความเชื่อฟงพื้นฐาน หลักสูตรเสริม ทักษะและหลักสูตรสุนัขอารักขา เปดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผูสนใจนําสุนขั มาฝกสามารถติดตอลวงหนาไดที่ โทร. ๐ ๒๕๒๔ ๐๗๐๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๕๒๔ ๐๔๙๒

เมืองมหาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานีมีสถาบันศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนเปนศูนย กลางแหงการศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั้งดานเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ อันเสริมสรางความเขมแข็งในการ เปนผูนําดานการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ www.rsu.ac.th มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย เลขที่ ๒๐๐ ถนนรังสิต - นครนายก (คลองหา) ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี www.eau.ac.th ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถนนรังสิต - นครนายก กม. ที่ ๑๓ ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี www.rmutt.ac.th วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ เลขที่ ๖๙ หมู ๓ ถนนรังสิต - นครนายก ตําบลบึงนํ้ารักษ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทร. ๐ ๒๕๔๖ ๑๓๐๑, ๐ ๒๕๔๖ ๑๔๗๓ โทรสาร ๐ ๒๕๔๖ ๑๓๐๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เลขที่ ๙๙ หมู ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๑ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๔๔๔๐ www.tu.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ ๑ หมู ๒๐ ตําบลคลองหนึ่ง (ประตูนํ้าพระอินทร) อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐ โทร. ๐ ๒๕๒๙ ๐๖๗๔ www.vru.ac.th สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ตู ปณ.๔ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐ ๒๕๑๖ ๐๑๑๐ โทรสาร ๐ ๒๕๑๖ ๒๑๒๖ www.ait.ac.th มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) เลขที่ ๙/๑ หมู ๕ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๙๐๒ ๐๒๙๙ โทรสาร ๐ ๒๕๑๖ ๘๕๕๓ www.bu.ac.th


๒๙ ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร ตําบลบางพูน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๘๔ www.aetc.ac.th มหาวิทยาลัยปทุมธานี เลขที่ ๑๓๐ หมู ๔ ถนนติวานนท ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี www.ptu.ac.th มหาวิทยาลัยชินวัตร เลขที่ ๙๙ หมู ๑๐ บางเตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๖๐ โทร. ๐ ๒๕๙๙ ๐๐๐๐ www.shinawatra.ac.th

เทศกาลงานประเพณี เปงสงกรานต เปนประเพณีสงกรานต ของชาวไทยรามัญ (มอญ) มีการทํา ขาวแชโดยนําขาวสุกแชลงในนํ้าเย็นลอยดอกมะลิ พรอมกับจัดอาหาร คาว - หวาน จัดเปนสํารับแลวนําออกขบวนแหไปถวายพระและญาติผใู หญ ที่เคารพนับถือในวันสงกรานต พอตอนบายก็จะมีการกอพระทรายและ รวมปลอยนกปลอยปลา นํานํ้าหอมไปสรงนํ้าพระ ขอพรจากพระและยก ขบวนไปรดนํ้าอวยพรผูใหญ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไดยึดถือ กระทํากันมา การเลนสะบา เปนการละเลนพื้นบานของชาวมอญจัดขึ้นในวันสงกรานต ตอนบายๆ หนุมสาวชาวบานพบปะสมาคมกันอยางใกลชิด พวกผูใหญ ทั้งสองฝายจะเปดโอกาสใหลูกหลานของตนแตงกายใหสวยงามเปนพิเศษ มาชุมนุมเลนทอยลูกสะบากัน สําหรับลูกสะบานั้นทําจากแกนไม ประดู หรือ ไมมะคา มีลักษณะเปนรูปจานทรงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔ ๕ นิ้ว การทอยลูกสะบา ผูเลนจะทอยไปยังหลักซึ่งอยูหางจากที่ทอย ประมาณ ๑๓ วา ใหลมลง มอญรํา เปนประเพณีของชาวรามัญโบราณตัง้ แตสมัยสมเด็จพระนารายณ มหาราชมีการใชปพาทยมอญเลนประกอบการรําและการรองใชหญิงสาว จํานวน ๘ - ๑๒ คนขึ้นไปรําในงานพิธีมงคล โดยจะแตงกายชุดของ ชาวมอญหมสไบเฉียงเสือ้ แขนยาวทรงกระบอกคอกลม เกลาผมมวยรัดดวย ดอกมะลิ ทัดดอกไมสดขางหูและสวมกําไลที่ขอเทา เวนแตพิธีศพจึงจะ แตงชุดซิ่นสีดําเชิงหมสไบสีขาว ปจจุบันการแสดงมอญรํายังนิยมใชแสดง ในงานตอนรับแขกและงานศพของผูมีเกียรติ ทะแยมอญ เปนการละเลนพื้นเมืองของหนุมสาวชาวมอญ มีลักษณะคลาย หมอลําของภาคอีสาน หรือลําตัดของคนไทยภาคกลาง มีการรองเพลง เกี้ยวพาราสีตอปากตอคํากัน เครื่องดนตรีที่ใชประกอบในการเลนก็มี ไวโอลินและซอ ทะแยมอญใชเลนไดทว่ั ไปในทุกโอกาสทีต่ อ งการความสนุก สนานครึกครื้น ไมจําเปนตองเปนงานพิธี

กลับหนาสารบัญ


๓๐ การรําพาขาวสาร เปนประเพณีของชาวมอญ นิยมทํากันหลังจากการออก พรรษา เปนชวงการทอดกฐินและทอดผาปา โดยคณะผูรําพาขาวสารจะ พายเรือไปขอรับบริจาคขาวสาร เงินทองและสิ่งของแลวนําไปรวมในการ ทอดกฐิน การตักบาตรพระรอย เปนประเพณีของชาวมอญทีท่ าํ ในเทศกาลออกพรรษา ดวยการนําอาหารคาว - หวาน ลงเรือมาจอดเรียงรายริมฝง แมนาํ้ เจาพระยาเพื่อรอตักบาตร การจุดลูกหนู เปนประเพณีเผาศพพระภิกษุ - สามเณรใชดอกไมเพลิง เปน ฉนวน รอยดวยเชือกฉนวน เมื่อจุดไฟ ไฟจะวิ่งตามฉนวนไปยัง ดอกไม เพลิง ดอกไมเพลิงจะวิ่งไปจุดไฟที่เมรุ งานประเพณีสงกรานต เทศกาลอาหารพื้นบานปทุมธานี จัดขึ้น ณ ลาน บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเกา) ในชวงกลางเดือน เมษายน ในงานมีการประกวดอาหารพื้นบาน การประกวดขบวนแห สงกรานต การประกวดเทพีสงกรานต กิจกรรมฟนฟูประเพณีสงขาวแช และจัดถนนขาวแช การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบาน ชมและเลือกซื้อ ผลงานตลาดนัดศิลปะ

สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก จังหวัดปทุมธานีเปนพื้นที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยา จึงมีการทํานากันมาก นอกจากนี้ยังเปนแหลงปลูกพืชผัก สงตลาดสดในตัวเมือง และตลาด กลาง ขนาดใหญระดับประเทศสองแหง คือ ตลาดสี่มุมเมือง และตลาด ไท เปน แหลงรวมผลไมหลายชนิด เชน สมเขียวหวาน มะมวง กลวย ทุเรียน ลิ้นจี่ ลําไย มังคุด รวมทั้งผลผลิตจากพืชธรรมชาติ เชน ลูกตาล และฝกบัว นอกจากผลิตผลเกษตรแลว ที่ตลาดเทศบาลและตลาดริมนํ้าวัดศาลเจา มีอาหารอรอยของปทุมธานีใหเลือกซื้อหารับประทานมากมาย ที่ขึ้นชื่อ ไดแก กวยเตี๋ยว ขนมกุยชาย ไสผัก ไสเผือก ไสหนอไม หมูฝอย เนื้อฝอย ขนมไทยตางๆ ซึ่งซื้อเปนของฝากได สวนอาหารยอดนิยมที่ผูมาเยือนปทุมธานี ไมพลาดที่จะตองลองชิม คือ กวยเตี๋ยวเรือ ซึ่งมีขายอยูทั่วไป โดยเฉพาะริมเสนทางรังสิต - นครนายก สวนรานอาหารในตัวเมืองมักมีอาหารจานเดนจําพวก กุงเตน ปลาเผา นอกจากนี้ตามชุมชนหมูบานตางๆ มีการผลิตสินคาหัตถกรรมซึ่งเปน สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไดแก โองสามโคกขนาดเล็กทําเปนของที่ ระลึก ดอกบัวประดิษฐ และกระเปาหนัง


๓๑

ศูนยการคาและตลาดสินคาเกษตร นอกจากเปนแหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมแลว จังหวัดปทุมธานี ยังเปน แหลงรวบรวมของศูนยการคาที่หลากหลาย ทั้งพืชผลทางการเกษตร ศูนยรวมแฟชั่นที่ทันสมัย อุปกรณคอมพิวเตอรทั้งอิเลคทรอนิคสที่ทันสมัย สินคามีใหเลือกมากมายทั้งคาปลีกและคาสง ไอที เชียร รังสิต รานจําหนายคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือและ อุปกรณตอพวงทุกชนิด บริการซอมประกอบคอมพิวเตอร เลขที่ ๙๙ ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๔๓๒๐โทรสาร ๐ ๒๕๓๑ ๒๕๙๙ www.itzeerrangsit.com ฟวเจอรพารค รังสิต ตั้งที่บริเวณทางแยกตางระดับรังสิตระหวาง ถนนพหลโยธิน ตัดกับถนนรังสิต - องครักษและถนนรังสิต - ปทุมธานี www.futurepark.co.th ตลาดไท ตั้งอยูริมถนนพหลโยธิน กม.ที่ ๔๒ เยื้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ตําบลคลองหนึ่ง เปนตลาดกลางสินคาการเกษตร แหงประเทศไทย ศูนยกลางสินคาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ครบวงจร เพื่อภาคการเกษตรกรรมไทย ยิ่งใหญ ทันสมัย กาวไกลไปสู ความเปนหนึ่ง บนเนื้อที่กวา ๕๐๐ ไร “ตลาดไท” ถูกออกแบบใหยิ่งใหญ กวางขวาง และสะดวกสบาย แตกตางจากตลาดกลางแบบเกาอยางสิน้ เชิง ดวยการแบงตลาดออกเปนสัดสวน ตามประเภทของสินคาที่หลากหลาย ทําใหสามารถรองรับปริมาณสินคาที่หลากหลายวันละกวา ๑๕,๐๐๐ ตัน จากเกษตรกรทั่วประเทศไทย โดยจัดแบงพื้นที่เปน อาคารสม เปนตลาด ผลไมสมเขียวหวาน, อาคารผลไมรวม เปนตลาดที่ชวยรองรับผลไมรวม จากเกษตรกรทั่วประเทศ เชน มะมวง แคนตาลูป กระทอน มะปราง นอยหนา ผรั่ง มะละกอ ละมุด พุทรา แตงไทย สมโอ สมเชง กลวยหอม ชมพุ องุน มะขามเทศ ฯลฯ, ลานขายผลไมตามฤดูกาล เนื่องจากในชวง ฤดูกาลผลไมจะมีผลไมแตละชนิดจํานวนมากพื้นที่นี้เปดใหเกษตรกรและ

ตลาดไท กลับหนาสารบัญ


๓๒ ผูซื้อมาซื้อขายกันโดยตรง, ตลาดไมดอกไมประดับและกิ่งพันธุไม รวบรวม กลุมผูขายไมดอกไมประดับและกิ่งพันธุไมจากแหลงผลิตที่สําคัญและ รวบรวมกลุมผูคาวัสดุอุปกรณเพื่อการเพาะปลูก, อาคารผัก, ตลาดสด ขายสินคาเกี่ยวกับสินคาอุปโภคบริโภคทุกประเภทเชน เนื้อ หมู เปด ไก ปลา อาหารทะเล ผัก ผลไม รานขายของชํา ชั้น ๒ มีสินคาเบ็ดเตล็ดทั่วไป, ตลาดดอกไม มีรา นจําหนายไมดอกไมประดับหลากหลายจํานวนมาก เชน ดอกกุหลาบ กลวยไม เยอรบีรา รานจัดทําพวงหรีด รานจําหนาย สังฆภัณฑ ตลาดไทเปดบริการ ๒๔ ชั่วโมง ติดตอสอบถาม โทร. ๐ ๒๙๐๘ ๔๔๙๐-๒ หรือ www.taladthai.com ขอแนะนําในการเที่ยวชมวัด/พิพิธภัณฑ/โบราณสถาน - ศึกษาขอมูลรายละเอียดสถานที่ตางๆ กอนไป - แตงกายใหสุภาพ สํารวมกิริยาวาจา - ถอดรองเทาและเก็บใหเรียบรอยกอนเขาโบสถ เขตศาสนสถาน - ติดตอวิทยากรผูใหความรู เชน พระ ชาวบานในทองถิ่น เจาหนาที่ผูดูแล - ระมัดระวังไมใหไปโดนโบราณวัตถุโบราณสถาน แตกหักเสียหาย - ไมควรเดินยําเขาไปในเขตหวงหาม หรือบนโบราณสถาน ไมควรจับ สัมผัส อาคารโบราณสถานโดยเฉพาะสวนที่เปนลวดลายแกะสลักหรือ ภาพเขียนสี หรือ นําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนชิ้นสวนของโบราณวัตถุโบราณ สถานกลับไปเปนของที่ระลึก - ขออนุญาตผูดูแลสถานที่กอนถายภาพ - การถายภาพไมควรใชแสงแฟลชเพราะอาจทําใหโบราณวัตถุ โบราณ สถานเสียหายได

สิ่งอํานวยความสะดวกในจังหวัดปทุมธานี สถานที่พัก (ราคาหองพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามจากโรงแรมกอน เขาพัก)

อําเภอเมืองปทุมธานี ดารลิ่ง อินน ๑๓๐/๒๖ หมู ๔ ถนนกรุงเทพฯ - ปทุมธานี ตําบลบางเดื่อ โทร. ๐ ๒๙๗๘ ๒๕๖๑, ๐ ๒๕๘๑ ๓๖๐๙, ๐ ๒๙๗๘ ๒๕๖๒ จํานวน ๑๑๑ หอง ราคา ๔๕๐ - ๕๕๐ บาท ไนซ อินน ๒๐/๙ หมู ๕ ถนนเลียบคลองรังสิต ตําบลบางพูน โทร. ๐ ๒๕๖๗ ๒๗๕๑-๒ โทร.๐ ๒๕๖๗ ๒๗๕๒ จํานวน ๘๒ หอง ราคา ๕๒๐ - ๗๐๐ บาท


๓๓ บางกอก กอลฟ สปา รีสอรท ๙๙/๓ หมู ๒ ถนนติวานนท (ถัดจาก เมืองทองธานี) โทร ๐ ๒๙๖๓ ๙๗๗๗ โทรสาร ๐ ๒๙๖๓ ๙๗๙๗ www. resort.th.com อีเมลล: bkresort@ksc.th.com จํานวน ๑๖๘ หอง ราคา ๓,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ บาท (นวดแผนไทย นวดนํ้ามัน, สนามกอลฟ ๙ หลุม และ ๑๘ หลุม) บานสวยบางกะดี ๑๑๒/๔ หมู ๕ ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๖๔๖๕, ๐๘ ๖๓๖๙ ๗๑๘๗ โทรสาร ๐ ๒๙๖๓ ๖๔๔๖ www.baansuayapartmenthotel.com, อีเมลล: baansuaybang kadee@gmail.com จํานวน ๕๐ หอง ราคา ๔๙๐ บาท ปทุมธานี เพลส ๑๒๓ หมู ๑ ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๘๒๙๙ โทรสาร ๐ ๒๙๖๓ ๙๒๕๙ จํานวน ๑๑๐ หอง ราคา ๑,๑๐๐ - ๓,๕๐๐ บาท

อําเภอลําลูกกา ดอนอินน ๙๙ หมู๕ ถนนลําลูกกา ตําบลคูคต โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๙๗๓๑-๓, ๐ ๒๕๓๓ ๗๑๗๓ จํานวน ๑๘๕ หอง ราคา ๒๕๐ - ๕๒๐ บาท โมเดิรนอินน ๒๐/๕๕ หมู ๑๘ ถนนลําลูกกา ตําบล คูคต โทร ๐ ๒๙๙๕ ๕๙๔๒ จํานวน ๖๐ หอง ราคา ๒๙๐ - ๘๒๐ บาท โรงแรมผกาอินน ๓๕/๓ หมู ๖ ถนนเสมาฟาคราม ตําบลคูคด โทร. ๐ ๒๙๘๗ ๕๔๑๗-๘ โทรสาร. ๐ ๒๙๘๗ ๕๔๑๙ จํานวน ๕๐ หอง ราคา ๔๙๐ บาท โรงแรมเอ็น-สิริ รีสอรท แอนด โอเต็ล ๙๘/๒๐ ถนนลําลูกกา ตําบล ลาดสวาย โทร. ๐ ๒๙๙๔ ๔๓๒๑, ๐ ๒๙๙๗ ๓๒๐๐, ๐๘ ๙๑๑๖ ๑๑๑๓, ๐ ๒๙๙๗ ๓๐๐๑, ๐ ๒๕๓๓ ๒๒๒๗ www.n-siri.com จํานวน ๕๐ หอง ราคา ๑,๒๖๐ - ๓,๐๐๐ บาท (รับจัดสัมมนา,จัดเลี้ยง) เอเชียแอรพอรท ๙๙/๒ หมู ๘ ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต โทร. ๐ ๒๙๙๒ ๖๙๙๙ จํานวน ๒๓๔ หอง ราคา ๑,๘๙๖-๓,๕๘๙ บาท (นวดแผนไทย, นวดนํ้ามัน)

อําเภอสามโคก เดอะ ไพน รีสอรท ๒๓/๑๕ หมู ๑ ถนนปทุม - เสนา ตําบลทายเกาะ โทร. ๐๘ ๑๘๑๕ ๙๕๗๒, ๐๘ ๙๘๘๐ ๙๓๗๒ www.thepineresort.com, อีเมลล: saimg_nk@hotmail.com จํานวน ๑๑๐ หอง ราคา ๑,๘๘๐ -๔,๐๐๐ บาท (มีนวดแผนไทย, นวดนํ้ามัน, ศูนยสุขภาพและศูนยกีฬา)

กลับหนาสารบัญ


๓๔

อําเภอคลองหลวง นวนคร โกลเดน วิว ๑๑๐/๑๐ หมู ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง โทร. ๐ ๒๕๒๙ ๐๓๗๙, ๐ ๒๙๐๙ ๑๐๔๒ โทรสาร. ๐ ๒๕๒๙ ๐๗๑๙ www.holidayresort.co.th จํานวน ๗๐ หอง ราคา ๖๕๐ - ๑,๐๘๐ บาท ไพนเฮิรส ลอดจ ๗๓ หมู ๑๗ ถนนพหลโยธิน กม.๓๗ ตําบลคลองหนึ่ง โทร. ๐ ๒๕๑๖ ๘๖๗๙-๘๔ โทรสาร ๐ ๒๕๑๖ ๒๐๐๐ www.pinehurst. co.th จํานวน ๒๒๕ หลัง บาน ๕๘ หลัง ราคา ๑,๕๔๐ - ๓,๐๐๐ บาท รามฤทธิไกร เพลส หมู ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง โทร. ๐ ๒๙๐๘ ๓๗๔๓ โทรสาร ๐ ๒๙๐๘ ๔๑๗๒ www.9apartment.com จํานวน ๕ หอง ราคา ๖๕๐ บาท รอยัล อินน ๓๙ หมู ๕ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง โทร. ๐ ๒๕๑๖ ๙๔๐๐, ๐ ๒๕๑๖ ๑๘๓๑ จํานวน ๗๕ หอง ราคา ๔๙๕ - ๘๔๐ บาท แมนฮัตตั้น ๔๙ หมู ๑๔ ตําบลคลองหนึ่ง โทร. ๐ ๒๙๐๘ ๖๖๖๖-๖๘ โทรสาร ๐ ๒๙๐๘ ๖๖๕๕ จํานวน ๑๒๔ หอง ราคา ๑,๐๐๐ - ๑,๔๐๐ บาท (มีนวดนํ้ามัน)

อําเภอธัญบุรี ธานี ๒๔๗/๗ ถนนประชาธิปไตย โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๓๐๐๘ จํานวน ๘ หอง ราคา ๘๐ - ๑๐๐ บาท บิ๊ก อินน ๕๙/๒๖๕ หมู ๒ ถนนรังสิต - ปทุมธานี ตําบลประชาธิปตย โทร. ๐ ๒๙๕๙ ๔๒๓๑ จํานวน ๔๐ หอง ราคา ๑๗๐ - ๕๓๐ บาท ปาลม อินน์ ๓๗, ๓๙, ๔๑ หมู ๕ ถนนรังสิต - นครนายก ตําบลประชาธิปต ย โทร. ๐ ๒๕๓๓ ๐๕๔๒, ๐ ๒๙๗๔ ๑๒๔๓ จํานวน ๕๐ หอง ราคา ๒๒๕ ๖๕๐ บาท มิตรไพศาล ๒๔๖/๔๘ หมู ๒ ตําบลประชาธิปตย โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๓๒๓๐ จํานวน ๑๖ หอง ราคา ๑๕๐ - ๒๐๐ บาท รังสิตบริการ ๒๔๗/๑๔ ถนนประชาธิปตย จํานวน ๑๒ หอง ราคา ๑๐๐๑๒๐ บาท รังสิตพาเลซ ๓๓๖/๙๒๓ หมู ๑ ถนนพหลโยธิน - วิภาวดีรังสิต ตําบล ประชาธิปตย โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๔๘๖๐, ๐ ๒๕๓๑ ๕๐๒๔-๕ จํานวน ๖๐ หอง ราคา ๕๐๐ บาท โรงแรมบอสสโฮเต็ล ๙๔๒ หมู ๑ ถนนรังสิต - ปทุมธานี ๑๖ ตําบล ประชาธิปต ย โทร.๐ ๒๙๕๘ ๑๗๐๐-๕ จํานวน ๕ หอง ราคา ๖๕๐ - ๗๕๐ บาท


๓๕ โรงแรมบันนี่อินน ๒๐๑/๘ หมู ๔ ถนนรังสิต - นครนายก ตําบลรังสิต โทร.๐ ๒๙๐๔ ๒๓๔๑ จํานวน ๑๖ หอง ราคา ๔๕๐ บาท สยามรังสิต (ใกลโรงเรียนมวยไทยไนทสเตเดียม) ๓๓๖/๓๐๙-๓๑๒ ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๓๓๙๔ , ๐ ๒๕๓๑ ๐๗๗๔ จํานวน ๓๑ หอง ราคา ๒๙๐-๔๕๐ บาท

รานอาหาร อําเภอเมืองปทุมธานี กุงเตนสวนอาหารเมืองปทุม ๔๘/๑๔ หมู ๔ ถนนกรุงเทพฯ - ปทุมธานี ตําบลบางขะแยง โทร. ๐ ๒๕๙ ๖๕๑๖ (กุงเตนกุงเผา ทอดมันปลากราย เปดบริการ ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.) กุงเตนอึ้งจั้วกี่ ๑๒ ถนนเทศสัมพันธ ตําบลบางปรอก โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๑๖๖, ๐ ๒๕๘๑ ๑๖๖๑ (อาหารแนะนํา กุงเตน ทอดมันปลากราย แปะซะ ปลาเนื้อออนราดพริก มีหองจัดเลี้ยงรับรองแขกได ๑๐๐ คน เปดบริการ ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) บางบัว ๙๙/๕ หมู ๒ ถนนติวานนท (ใกล ร.พ.กรุงสยามเซนตคาลอส) ตําบลบานกลาง โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๕๗๑๕, ๐ ๒๙๗๙ ๖๙๗๐-๑ (อาหารไทย, จีน, อาหารแนะนํา ลาบปลาตะเพียน, ขาหมูทอดกรอบ, ปลาชอนนึ่งลานนา, ตมยํากุงมะพราวออน เปดบริการ ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.) บานปากคลอง ๒๑/๑ หมู ๔ ถนนปทุมธานี (สายใน) ตําบลบางหลวง โทร ๐ ๒๕๘๑ ๑๔๐๑-๒ (อาหารไทย, จีน, อาหารแนะนําปลาชอนกลาง สวน, ตมยํากุง, กุงคะนึงหา, ทอดมันปลากราย, ปลาคังลวก เปดบริการ ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.) ประเสริฐโภชนา ๑๖/๒๐ หมู ๒ ถนนปทุมธานี - กรุงเทพฯ ตําบลบางหลวง โทร. ๐๘ ๙๘๑๒ ๓๙๓๓ (อาหารไทย อาหารแนะนํา กุงเผา, ตมยําปลามา, ปลาเนื้อออนทอดกรอบราดพริก, ทอดมันปลากราย, ปลามาทอดเตาเจี้ยว เปดบริการ ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.) รานอาหารเวียดนาม ๒๙/๓ ถนนคลองวัดโสภา ตําบลบางปลอก โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๕๖๗๐ (อาหารเวียดนาม อาหารแนะนํา แหนมเนือง, ไกยางเขาสวนกวาง, เสนหมี่หมูยาง, หมูจุมมะพราวออน, กวยจั๊บญวน เปดบริการ ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.) อาหารเวียดนาม ๒๙/๓ ถนนคลองวัดโส ตําบลบางปรอก โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๕๖๗๐ (อาหารเวียดนาม, ไทย, อีสาน อาหารแนะนํา ขาวเหนียวไกทอด, ตมยําปลากะพง, ยําหัวปลี, ปากหมอ, แหนมเนือง, เมี่ยงปลา เปดบริการ ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.) กลับหนาสารบัญ


๓๖

อําเภอลําลูกกา ป กุงเผา ๑๐/๑๐ หมู ๕ ถนนลําลูกกา ตําบลคูคต โทร ๐ ๒๙๙๕ ๗๗๕๕ (อาหารทะเล เปดบริการ ๑๗.๐๐-๐๑.๐๐ น.) ป เจริญโภชนา ๕/๓๒ ถนนลําลูกกา ตําบลคูคต โทร. ๐๘ ๑๙๒๘ ๖๑๘๕, ๐ ๒๕๓๓ ๗๙๗๖ , ๐๘ ๔๐๙๙ ๓๖๕๖ , ๐๘ ๖๕๔๙ ๖๑๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๓๑ ๑๘๔๒, ๐ ๒๕๓๑ ๖๗๐๔ (รับจัดเลี้ยงเทานั้น) รานแซบดี ๓๓/๓๓ หมู ๘ ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย โทร ๐๘ ๙๐๓๔ ๗๑๗๕ อีเมลล: wjanne@gmail.com (ปลาทอดสมุนไพร, ยําถั่วพลู, ตมแซบทะเลเดือด เปดบริการ ๑๖.๓๐ - ๒๔.๐๐ น.) สวนอาหารซุมคุณหลวง ๑๒/๑๐ หมู ๗ ถนนลําลูกกา (ซอยวัดลาดสนุน) ตําบลคูคต โทร ๐ ๒๙๙๔ ๗๙๓๐, ๐๘ ๗๑๐๕ ๓๔๕๙ (ปลากะพง ทอดนํ้าปลา, ยําถั่วพลู อาหารตามสั่ง เปดบริการ ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.) สวนอาหารไทยทรงวุฒิ ๓๗/๑๕ ถนนลําลูกกา ตําบลลําลูกกา โทร. ๐ ๒๕๖๙ ๑๐๖๙ (อาหารไทย, จีน, อาหารแนะนํา กระเพาะสวรรค, เยื่อไผนํ้า แดง, ขาหมูทอดกรอบ เปดบริการ ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.) เดอะ ไบท เรสเตอรอง แอนด คาราโอเกะ ๒/๗๙ หมู ๗ คลอง ๔ ถนน ลําลูกกา www.thebiterestaurant.com โทร. ๐ ๒๕๖๓ ๓๑๒๕-๙ โทรสาร ๐ ๒๕๖๓ ๓๑๒๕ (สมตําปลากะพงทอด, กุงชมจันทร, ตมยํากุง แมนํ้าเผามะพราวออน, กุงตั้งไข, ตมแซบเอ็นหมู, ปลากระพงโบราณ, ยํา เมี่ยงตะไคร เปดบริการ ๑๗.๐๐ - ๐๑.๐๐ น.)

อําเภอคลองหลวง ลุงเปยก อินเตอรฟูด ๔๐/๑๑๑-๑๑๒ หมู ๑ ถนนรังสิต - นครนายก ตําบลคลองหก โทร. ๐ ๘๖๙๗ ๖๘๐๘๙, ๐ ๒๙๐๙ ๓๔๗๙ โทรสาร ๐ ๒๙๐๙ ๓๔๗๙ (ขาวมันไกนํ้าขนสูตรเด็ด นํ้าซุปไกมะระ เปดบริการ ๐๘.๐๐ - ๐๒.๐๐ น.) สวนอาหารจาเริง (รังสิต) ๓๙/๑๔ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหลวง โทร. ๐ ๒๕๑๖ ๙๒๗๔ (อาหารปา, ยําปลาดุกฟู, หอหมกทะเล, งูผัดเผ็ด เปด บริการ ๑๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.) หองอาหารมิยาโกะ (ในโรงแรมแมนฮัตตัน) ๔๙ หมู ๑๔ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง ๐ ๒๙๐๘ ๖๖๘๘ (แกงเผ็ดหมู, แกงเลียงกุงสด, ตมยํา ปลากะพง เปดบริการ ๐๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.)


๓๗

สนามกอลฟ อําเภอเมืองปทุมธานี ชวนชื่น กอลฟ คลับ ๑๐๐ หมู ๘ ถนน กรุงเทพ - ปทุมธานี ตําบลบางคูวัด โทร. ๐ ๒๕๙๘ ๒๖๙๙, ๐ ๒๕๙๘ ๒๘๓๙ โทรสาร ๐ ๒๕๙๘ ๒๘๗๙ www.golfcoursethailand.com (สนามกอลฟ ๑๘ หลุม เปดบริการ ๐๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น วันจันทร ๑๒.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.) บางกอก กอลฟ คลับ ๙๙ หมู ๒ ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๒๘๒๘, ๐ ๒๕๐๑ ๒๗๗๑-๖, ๐ ๒๙๓๖ ๙๗๗๗ www.golf.th.com (สนามกอลฟ ๑๘ หลุม มีที่พักไวบริการ เปดบริการ ๐๖.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.) เมืองเอก วิสตา กอลฟ คอรส ๕๒/๙๙๙ ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก โทร. ๐ ๒๙๙๗ ๘๕๐๑-๖ (สนามกอลฟ ๑๘ หลุม เปดบริการ วันจันทร ๑๒.๐๐ - ๒๒.๐๐ น., วันอังคาร - วันเสาร ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น., วันอาทิตย ๑๒.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.) สนามกอลฟเมืองเอก ๕๒ หมู ๗ ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก โทร. ๐ ๒๕๓๓ ๙๓๓๕-๘ (สนามกอลฟ ๑๘ หลุม เปดบริการ วันอังคารวันอาทิตย ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น., วันจันทร ๐๙.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.)

อําเภอลําลูกกา ธัญธานี คันทรี คลับ ๒๖/๑๓ หมู ๓ ตําบลลาดสวาย โทร.๐ ๒๕๖๐ ๑๑๗๔-๖, ๐ ๒๕๖๐ ๑๑๓๖-๗, ๐๘ ๑๘๖๙ ๖๖๘๔-๕ (สนามกอลฟ ๒๗ หลุม เปดบริการ ๐๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.) ลําลูกกา คันทรี คลับ ๒๙ หมู ๗ ตําบลลําไทร คลองสิบเอ็ด โทร. ๐ ๒๙๙๕ ๒๓๐๐-๔ www.lamlukkagolf.net (สนามกอลฟ ๓๖ หลุม เปดบริการ ๐๖.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.) สนามกอลฟธูปะเตมีย ๑๔ หมู ๘ ตําบลคูคต ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ ๒๘ โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๑๔๘๔, ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๘๐ โทรสาร ๐ ๒๕๒๓ ๖๔๐๔ (สนามกอลฟ ๑๘ หลุม เปดบริการ ๐๖.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.)

อําเภอคลองหลวง ไพนเฮิรส กอลฟ แอนด คันทรี คลับ ๗๓ หมู ๑๗ ถนนพหลโยธิน กม. ๓๗ ตําบลคลองหนึ่ง โทร. ๐ ๒๕๑๖ ๘๖๗๙-๘๔ www.pinehurst.co.th (สนามกอลฟ ๒๗ หลุม, มีหองพักไวบริการ เปดบริการ ๐๕.๓๐ - ๒๐.๑๘ น.) อัลไพน กอลฟ แอนด สปอรต คลับ ๙๙ หมู ๙ ถนนสถานีวิทยุ - บางขัน ตําบลคลองหา โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๓๓๓๓ www.alpinegolfclub.com (สนามกอลฟ ๑๘ หลุม เปดบริการ ๐๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.) กลับหนาสารบัญ


๓๘

อําเภอธัญบุรี กรุงกวีสโมสร ๑๑๕/๑๒ หมู ๓ ตําบลบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๒๘๙๑-๓, ๐ ๒๕๗๗ ๔๑๔๑-๙ (สนามกอลฟ ๑๘ หลุม เปดบริการ วันจันทร - วันอาทิตย ๐๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.)

อําเภอหนองเสือ รังสิต สปอรต คลับ ๒๙ หมู ๓ ตําบลหนองสาววัง โทร. ๐ ๒๙๐๔ ๐๔๗๑, ๐ ๒๙๐๔ ๐๔๖๘ โทรสาร ๐ ๒๙๐๔ ๐๔๗๒ , ๐ ๒๙๐๔ ๐๔๖๘ (เปดบริการ วันจันทร - วันศุกร ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น., วันเสาร - วันอาทิตย ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.)

สปา อําเภอเมืองปทุมธานี บางกอก กอลฟ สปา รีสอรท ๙๙/๓ หมู ๒ ถนนติวานนท (ถัดจาก เมืองทองธานี) โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๙๗๗๗ โทรสาร ๐ ๒๙๖๓ ๙๗๙๗ www. resort.th.com อีเมลล: bkresort@ksc.th.com (นวดแผนไทย นวดนํ้ามัน เปดบริการ ๐๘.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.) โรงพยาบาลกรุงสยามเซนตคาลอส ๕/๘๔ หมู ๒ ถนนติวานนท ตําบล บานกลาง โทร. ๐ ๒๙๗๕ ๖๗๐๐ ตอ ๖๑๐๐, ๖๑๐๖ โทรสาร ๐ ๒๙๗๕ ๖๗๓๗ (เปดบริการ ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น).

อําเภอลําลูกกา เอเชีย แอรพอรท ๙๙/๒ หมู ๘ ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต โทร. ๐ ๒๙๙๒ ๖๙๙๙ โทรสาร ๐ ๒๙๙๒ ๖๘๒๘ (นวดแผนไทย นวดนํ้ามัน เปด บริการ ๐๙.๐๐ - ๐๑.๐๐ น.)

อําเภอสามโคก เดอะไพน ๒๓/๑๕ หมู ๑ ถนนปทุมเสนา ตําบลทายเกาะ โทร. ๐ ๒๙๗๘ ๘๘๕๑-๔ โทรสาร ๐ ๒๙๗๘ ๘๘๕๕ (นวดแผนไทย นวดนํ้ามัน เปดบริการ ๒๔ ชั่วโมง)

อําเภอคลองหลวง แมนฮัตตัน ๔๙ หมู ๑๔ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง โทร. ๐ ๒๙๐๘ ๖๖๖๖-๖๘ โทรสาร ๐ ๒๙๐๘ ๖๖๕๕ (นวดนํ้ามัน เปดบริการ ๑๒.๐๐ -๒๔.๐๐ น.)


๓๙

หมายเลขโทรศัพทสําคัญ ประชาสัมพันธจังหวัด ที่วาการอําเภอเมืองปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง ตํารวจทางหลวง ตํารวจทองเที่ยว

โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๒๑๒๑ โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๑๓๐ โทร. ๐ ๒๕๙๘ ๘๘๘๘ โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๑๑๗, ๐ ๒๕๘๑ ๖๗๘๙ โทร. ๑๑๙๓ โทร. ๑๑๕๕

ศูนยขอมูลทองเที่ยว ททท. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ ๑๖๐๐ ถนน เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ (๑๒๐ เลขหมาย) โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๑๑ E-mail : info@tat.or.th Website : www.tourismthailand.org

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ๔ ถนนราชดําเนินนอก เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ เปดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ททท. สํานักงานกรุงเทพ อาคารทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ ๑๖๐๐ ชั้น ๙ ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทววี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๖๑๖ E-mail : tatuthai@tat.or.th พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปรับปรุงขอมูล มีนาคม ๒๕๕๒

กลับหนาสารบัญ


กลับหนาสารบัญ

ปทุมธานี  

แนะที่เที่ยวปทุมธานี