Page 1


2

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร


3

สารบัญ การเดินทาง สถานที่นาสนใจ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอลานสกา อําเภอพรหมคีรี อําเภอนบพิตํา อําเภอชางกลาง อําเภอฉวาง อําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอทาศาลา อําเภอพิปูน อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ อําเภอรอนพิบูลย อําเภอทุงสง

เทศกาลงานประเพณี สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ตัวอยางรายการนําเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช สิ่งอํานวยความสะดวกในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่พัก รานอาหาร บริษัทนําเที่ยว

หมายเลขโทรศัพทสําคัญ

๕ ๗ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๓ ๒๖ ๒๗ ๒๙ ๓๒ ๓๒ ๓๕ ๓๕ ๓๘ ๔๑ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๕๖


4

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร พระธาตุทองคํา ชื่นฉําธรรมชาติ แรธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย มากวัดมากศิลป ครบสิ้นกุงปู


5

จังหวัดนครศรีธรรมราช มักเรียกสั้นๆ วา นคร เปนเมืองเกา หมายถึง “นครอันงามสงาแหงพระราชา ผูทรงธรรม มีพื้นที่ใหญเปนอันดับ ๒ ของ ภาคใต (รองจากสุราษฎรธานี) หากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยทาง รถยนต ๗๘๐ กิโลเมตร รถไฟ ๘๓๒ กิโลเมตร หรือนั่งเครื่องบินเพียง ๑ ชั่ ว โมงเท า นั้ น นั บ ว า เป น เมื อ งที่ มี เ สน ห น า ไปเยื อ นมากเมื อ งหนึ่ ง นอกจากจะมีปาไมที่อุดมสมบูรณและสวยงาม เชน เขาหลวง หรือชุมชน พัฒนาตัวอยางที่บานคีรีวงแลว เมืองนครฯ ยังเปนแหลงศิลปวัฒนธรรม ทั้งหนังตะลุง โนรา แฝงไวดวยคติธรรม และเปนเมืองพุทธในแดนใต วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มรดกทางวัฒนธรรมที่เมืองนครมีอยูใน ปจจุบันนั้น ไดรับการสั่งสมความเปนมาทางประวัติศาสตรอันยาวนาน กวา ๑,๘๐๐ ป มีทรัพยากรทางทะเลอันอุดมสมบูรณตลอดจนชายหาด สวยงาม สามารถเดินทางไปยังจังหวัดในแถบอันดามันไดสะดวก การันตี เมื อ งน า ท อ งเที่ ย วด ว ยรางวั ล อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วไทย (Tourism Awards) หรือรางวัลกินรีมากที่สุดในประเทศไทย ถึง ๘ รางวัล “นครศรีธรรมราช เมืองแหงพุทธศาสน แดนธรรมชาติแหงขุนเขาและ ทองทะเล” นาจะเปนมุมมองใหมที่ใครหลายคนควรไปทําความรูจัก

อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก

ติดตอกับจังหวัดสุราษฎรธานีและอาวไทย ติดตอกับจังหวัดพัทลุง สงขลา ติดตอกับชายทะเลฝงอาวไทย ติดตอกับจังหวัดตรัง กระบี่

การเดินทาง รถยนต เสนทางหลวงหมายเลข ๔ กรุงเทพฯ - ประจวบคีรขี นั ธ - ชุมพร แล ว ใช ท างหลวงหมายเลข ๔๑ ผ า นสุ ร าษฎร ธ านี - ทุ ง สง จนถึ ง นครศรีธรรมราช หรือถึงอําเภอพุนพิน สุราษฎรธานี แลวใชเสนทางหลวง หมายเลข ๔๐๑ เลียบชายฝงทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช รวมระยะ ทาง ๗๘๐ กิโลเมตร รถไฟ จากสถานี ร ถไฟหั ว ลํ า โพง มี ข บวนรถเร็ ว และรถด ว น ไป นครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๘๓๒ กิโลเมตร สอบถามรายละเอียด ไดที่ โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ หรือจองบัตรโดยสารรถไฟไดที่ โทร. ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ www.railway.co.th สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๑๒๙ รถโดยสารประจําทาง บริษัท ขนสง จํากัด มีบริการรถโดยสารทั้งแบบ ธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนสงสายใต ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๒๒ www.transport.co.th


6

สถานีขนสงนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๑๒๕, ๐ ๗๕๓๕ ๖๗๘๑ สอบถามขอมูลไดที่ บริษัทศรีสุเทพทัวร ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๕๔-๕, ๐ ๗๕๓๔ ๘๐๘๙ บริษัทนครศรีราชาทัวร โทร. ๐ ๒๘๘๕ ๙๖๐๘-๙, ๐ ๒๘๙๔ ๖๒๒๐ บริษัทนครศรีรมเย็นทัวร โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๕๔ - ๕ เครื่องบิน สายการบินนกแอรและสายการแอรเอเชีย มีเที่ยวบินไป - กลับ นครศรีธรรมราชทุกวัน สอบถามรายละเอียดไดที่ สายการบินนกแอร โทร. ๑๓๑๘, ๐ ๒๖๒๗ ๒๐๐๐ www.nokair.com สายการบินแอรเอเซีย โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ www.airasia.com สนามบินนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๖ ๙๕๔๐ - ๑ จากตัวเมืองถึงสนามบิน ระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร การคมนาคมภายในตัวจังหวัด มีรถสองแถววิ่งบริการ และจากนครศรีธรรมราชไปสูจังหวัดขางเคียง สามารถเลือกใชบริการได ทั้ง รถบัส รถตู รถแท็กซี่ และรถไฟ การเดินทางจากอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอําเภอตางๆ อําเภอพระพรหม ๑๒ กิโลเมตร อําเภอพรหมคีรี ๒๒ กิโลเมตร อําเภอลานสกา ๒๒ กิโลเมตร อําเภอทาศาลา ๒๙ กิโลเมตร อําเภอรอนพิบูลย ๓๒ กิโลเมตร อําเภอปากพนัง ๓๘ กิโลเมตร อําเภอชางกลาง ๔๐ กิโลเมตร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ๔๔ กิโลเมตร อําเภอเชียรใหญ ๕๑ กิโลเมตร อําเภอนบพิตํา ๕๒ กิโลเมตร อําเภอทุงสง ๕๓ กิโลเมตร กิโลเมตร อําเภอจุฬาภรณ ๕๔ อําเภอนาบอน ๕๖ กิโลเมตร อําเภอสิชล ๖๑ กิโลเมตร อําเภอชะอวด ๖๓ กิโลเมตร อําเภอหัวไทร ๗๑ กิโลเมตร อําเภอฉวาง ๗๕ กิโลเมตร อําเภอบางขัน ๗๘ กิโลเมตร อําเภอพิปูน ๑๐๐ กิโลเมตร อําเภอขนอม ๑๐๐ กิโลเมตร อําเภอทุงใหญ ๑๐๒ กิโลเมตร อําเภอถํ้าพรรณรา ๑๐๓ กิโลเมตร


7

การเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปยังจังหวัดใกลเคียง ตรัง ๑๒๘ กิโลเมตร พัทลุง ๑๓๒ กิโลเมตร สุราษฎรธานี ๑๔๔ กิโลเมตร กระบี่ ๑๕๔ กิโลเมตร สงขลา ๑๘๘ กิโลเมตร

สถานที่นาสนใจ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร ตั้ ง อยู  ถ นนราชดํ า เนิ น ตํ า บลในเมื อ ง วัดพระมหาธาตุเปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัด พระบรมธาตุ เปนปูชนียสถานที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของภาคใตและ ประเทศไทย ตามตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กลาววา เจาชาย ธนกุมารและพระนางเหมชาลา เปนผูนําเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแกวและสรางเจดียองคเล็กๆ เปนที่หมายไว ตอมาในป มหาศักราช ๑๐๙๘ (พ.ศ.๑๗๑๙) พระเจาศรีธรรมาโศกราช ทรงสรางเมือง นครศรีธรรมราชขึ้นพรอมการกอสรางเจดียขึ้นใหม พระบรมธาตุเจดียมี ลั ก ษณะรู ป แบบศิ ล ปกรรมเป น เจดี ย  ท รงลั ง กาสู ง ๕๕.๗๘ เมตร (กรมศิลปากรบูรณะปลียอดทองคําเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘) จากฐานบัวควํ่าบัว หงายถึงปลียอด ๖.๘๐ เมตร ใชทองคําเนื้อสิบหุมโดยรอบ ภายในวัดพระ มหาธาตุฯ มีวิหารที่มีความสําคัญหลายหลังประดิษฐานอยูโดยเฉพาะ อยางยิ่ง พระวิหารหลวง มีความงามตามแบบสถาปตยกรรมสมัยอยุธยา นอกจากนั้ น ยั ง มี วิ ห ารสามจอม วิ ห ารที่ มี พ ระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ ง อยางกษัตริยชื่อวา “พระศรีธรรมาโศกราช” ประดิษฐานอยู วิหารพระมหา ภิเนษกรมน (วิหารพระทรงมา) วิหารทับเกษตร สวน วิหารเขียน และวิหาร โพธิ์ลังกานั้นเปนสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พุทธศาสนิกชนถวายเปน พุทธบูชา พระพุทธสิหิงค ประดิษฐานภายในหอพระพุทธสิหิงคบริเวณศาลากลาง จังหวัด เปนพระพุทธรูปสําคัญที่ตามตํานานกลาววา พระมหากษัตริย ลังกาโปรดใหสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๗๐๐ และมาอยูประเทศไทยในสมัยพอขุน รามคําแหงมหาราช ปจจุบนั พระพุทธสิหงิ คในประเทศไทยมีอยู ๓ องค คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร วัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม และหอ พระพุทธสิหิงค จังหวัดนครศรีธรรมราช หอพระพุทธสิหิงคนี้เดิมเปนหอ พระประจําวังของเจาพระยานคร (นอย) ภายในหอแบงเปนสองตอน ตอน


8

หนาเปนที่ประดิษฐานองคพระพุทธสิหิงคและพระลากเงิน พระลากทอง สวนหอตอนหลังเปนที่บรรจุอัฐิของสกุล ณ นคร หอพระอิศวร อยูถนนราชดําเนิน เปนโบราณสถานในศาสนาพราหมณ ลั ท ธิ ไ ศวนิ ก าย เป น ที่ ป ระดิ ษ ฐานศิ ว ลึ ง ค ซึ่ ง ถื อ เป น สั ญ ลั ก ษณ ข อง พระอิศวร และฐานโยนิ รวมทั้งเทวรูปสําริดอีกหลายองค อาทิ เทวรูปศิว นาฏราช พระอุมา และพระพิฆเนศ ปจจุบันเทวรูปสําริดในหอพระอิศวร เปนของจําลอง ของจริงไดนําไปเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช สถานที่แหงนี้เปนสถานที่จัดกิจกรรมในชวงเทศกาล มหาสงกรานตแหนางดานเมืองนคร หนึ่งเดียวในประเทศไทย ในงาน เทศกาลมหาสงกรานตแหนางดานเมืองนคร มีประจําทุกป มีการแสดง แสง สี เสียง และโลชิงชา หอพระนารายณ ตั้งอยูถนนราชดําเนิน ตรงขามหอพระอิศวรเปนโบราณ สถานในศาสนาพราหมณอีกแหงหนึ่ง สิ่งที่พบภายในหอพระนารายณ ไดแก เทวรูปพระนารายณสลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอก ปลายสอบและพระหัตถขวาทรงสังข มีอายุราวพุทธศตวรรษ ที่ ๑๐ - ๑๑ นับเปนเทวรูปที่เกาแกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันไดเก็บ รักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินครศรีธรรมราช โบราณวัตถุที่ตั้ง แสดงอยูในหอพระนารายณขณะนี้คือ เทวรูปพระนารายณจําลองจากองค จริงที่พบในแหลงโบราณคดีแถบอําเภอสิชล ศาลหลั ก เมื อ งนครศรี ธ รรมราช สร า งขึ้ น เพื่ อ ประดิ ษ ฐานหลั ก เมื อ ง ประกอบดวยอาคาร ๕ หลัง หลังกลางเปนทีป่ ระดิษฐานของศาลหลักเมือง ออกแบบใหมีลักษณะ คลายศิลปะศรีวิชัย เรียกวาทรงเหมราชลีลา สวนอาคารเล็กทั้งสี่หลัง ถือเปนบริวารสี่ทิศ เรียกวาศาลจตุโลกเทพ ประกอบดวยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และ ศาลพรบันดาลเมือง กอสรางเสร็จสมบูรณใน พ.ศ. ๒๕๔๒ องคเสาหลักเมืองทําดวยไมตะเคียนทองที่ไดมาจากภูเขายอดเหลือง อันเปนภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขานครศรีธรรมราช สวนบนของเสาเปนรูป จตุคามรามเทพ (สี่พักตร) หรือเทวดารักษาเมือง เหนือสุดเปนเปลวเพลิง อยูบนยอดพระเกตุ คือยอดชัยหลักเมือง รูปแบบการแกะสลักจินตนาการ จากความเชื่อในพุทธศาสนาฝายมหายาน ซึ่งเคยมีอิทธิพลทางศิลปกรรม ในภาคใต และนครศรีธรรมราชแตครั้งโบราณ ประกอบพิธีเบิกเนตร หลักเมือง เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง เจิมยอดชัยหลักเมืองเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๓๐ ณ พระตําหนักจิตร ลดารโหฐาน และอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมือง เปนที่ สักการะบูชา ของประชาชนทั่วไปและนักทองเที่ยว


9

กุฏิทรงไทย หรือ กุฏิรอยป ตั้งอยูในวัดวังตะวันตก ถนนราชดําเนิน เปนกุฏิไมทรงไทยเรือนเครื่องสับ ๓ หลัง มีหลังคาจั่ว แตละหลังคาคลุม เชื่อมตอกัน ตัวเรือนฝาปะกน ตามประตู หนาตางและชองลม ประดับ ดวยลวดลายที่เปนเอกลักษณของเมืองนคร ป พ.ศ. ๒๕๓๕ สมาคม สถาปนิกสยามคัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกใหเปนอาคารอนุรักษดีเดน ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม เกงจีนวัดแจง ตัวอาคารเปนอาคารกออิฐถือปูนรูปทรงอยางอาคารจีน ภายในประดิษฐานบัวบรรจุอัฐิของเจาพระยานคร (หนู) และหมอมทอง เหนี่ยวผูเปนชายา ปจจุบันตั้งอยูในเขตวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณซึ่งอยูใน วัดแจง ถนนราชดําเนิน เกงจีนวัดประดู ตั้งอยูในบริเวณวัดประดู ถนนราชดําเนินใกลสนามกีฬา จังหวัด สรางสมัยตนรัตนโกสินทร มีลักษณะทางสถาปตยกรรมเปนแบบ จีนเชนเดียวกับเกงจีนวัดแจง โดยเปนที่ประดิษฐานอัฐิเจาพระยานคร (นอย) ผูเปนบุตรของเจาพระยานคร (หนู) เจดียยักษ อยูถนนศรีปราชญ หลังสวนพระเงิน ขางสํานักงานเทศบาล นครศรีธรรมราช เปนเจดียสูงใหญเปนอันดับ ๒ รองจากเจดียพระบรม ธาตุ ทรงเจดียเปนแบบลังกา สันนิษฐานวาชาวลังกาที่สรางพระบรมธาตุ เป น ผู ส ร า ง ราวพ.ศ. ๑๘๐๐ - ๑๙๐๐ มี ก ารซ อ มสมั ย อยุ ธ ยาและ รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น แต ก อ นองค เ จดี ย ท รุ ด โทรมมากและยอดหั ก กรมศิลปากรไดซอมแซมในป พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๒ ดานหนาพระเจดีย มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปนนั่งองคใหญ สมัยอยุธยา เรียกพระเงิน หรือหลวงพอเงิน อนุสรณสถานกวีศรีปราชญ ตั้งอยูในโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เปน สระนําโบราณที่เชื่อวาเปนที่ลางดาบที่ใชประหารศรีปราชญ ซึ่งเปนกวี เอกสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา ศรีปราชญตอง โทษถูกเนรเทศจากกรุงศรีอยุธยา มายังเมืองนครอันไกลโพนในยุคนั้น จน ศรี ป ราชญ ทํ า ผิ ด อี ก ครั้ ง พระยานครศรี ธ รรมราชจึ ง สั่ ง ประหารชี วิ ต ปจจุบันสระลางดาบศรีปราชญไดรับการบูรณะใหมีภูมิทัศนสวยงาม บานหนังตะลุงสุชาติ ทรัพยสิน เลขที่ ๑๐/๑๘ ถนนศรีธรรมโศก ซอย ๓ ได รั บ รางวั ล ยอดเยี่ ย มอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว (Thailand Tourism Awards) ประจําป ๒๕๓๙ รางวัลดีเดนประเภทวัฒนธรรมและโบราณ สถาน ชมการสาธิตการเลนหนังตะลุง โดยนายหนังสุชาติ ทรัพยสิน ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบาน) ป ๒๕๔๙ บริเวณบานหนังตะลุงไดจัดแบงเปนพิพิธภัณฑหนังตะลุง จัดแสดงหนัง ตะลุงประเภทตางๆ สาธิตการแกะรูปหนังตะลุง มีเวทีสาธิตหนังตะลุง


10

บานหนังตะลุงสุชาติ ทรัพยสิน

อยางครบวงจร นักทองเที่ยวและผูสนใจสามารถเขาชมและศึกษาศิลป วัฒนธรรมไดทุกวัน โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๓๙๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กําแพงเมือง อยูริมถนนราชดําเนิน เปนกําแพงที่ซอมขึ้นใหมตามรูปเดิม ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร และไดรับการบูรณะเพิ่มเติมขึ้นอีกในป พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนแนวขนานไปกับคูเมือง ตั้งแตปอมประตูชัยเหนือ หรือ ประตูชัยศักดิ์ ไปทางตะวันออก ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร และในป ๒๕๔๘ ได บู ร ณะเพิ่ ม เติ ม เป น แนวขนานกั บ คู เ มื อ งทางทิ ศ ตะวั น ตก ยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร ศาลาประดูหก อยูถนนราชดําเนิน เดิมเปนศาลานอกกําแพงเมืองตรง ประตูชัยเหนือ อันเปนที่พักของคนเดินทาง ซึ่งเขาเมืองไมทัน เพราะ ประตูเมืองปดเสียกอน ศาลาแหงนี้ตั้งอยูระหวางตนประดู (ตนโด) หกตน ชาวนครเรียกวา “หลาโดหก” ศาลาหลังที่มีอยูทุกวันนี้สรางขึ้นใหมโดย คงรู ป ลั ก ษณ ท างสถาป ต ยกรรมของศาลาเดิ ม ไว เป น ศาลาทรงไทย


11

พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช ตัง้ อยูถ นนราชดําเนิน ตรงขาม วัดสวนหลวง ตําบลในเมือง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จเปดเมื่อ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๗ ภายในอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบใน ๔ จังหวัด ภาคใต ไดแก นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พัทลุง และ ชุมพร มีโบราณวัตถุสําคัญที่ควรชมมากมาย อาทิเชน เรือพระที่นั่ง ถมทอง ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ถมทองชิ้ น เยี่ ย มที่ สุ ด และใหญ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด นครศรีธรรมราช หนาบันไมจําหลักภาพเทพรําศิลปะภาคใต เปดใหเขา ชมวันพุธ - วันอาทิตย ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น. คาเขาชมคนไทย ๓๐ บาท ชาวตางประเทศ ๑๕๐ บาท สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๐๗๕ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ๘๔ (ทุงทาลาด) อยูที่ถนนราชดําเนิน เปน สวนสาธารณะขนาดใหญมีเนื้อที่ประมาณ ๑,๒๕๗ ไร ตั้งอยูหลังสนาม กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พืน้ ทีแ่ หงนีเ้ คยเปนสวนหนึง่ ของ “สวนราชฤดี” ในสมัย ร.๕ ภายในสวนมีสวนสัตวเปด สวนนกนานาชนิด สวนสุขภาพ สวนไทย - ญี่ปุน รวมทั้งทะเลสาบซึ่งเปนที่อาศัยของนกเปดนําที่อพยพ มาจากถิ่นอื่นในชวงมกราคมถึงมีนาคม ของทุกป และเปนสถานที่ ที่จัด กิจกรรมสําคัญของจังหวัด เชน งานบุญเดือนสิบ งานวันเด็ก ฯลฯ พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช ไดรับรางวัลดีเดน ประเภทองคกร สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว ป พ.ศ.๒๕๕๑ จากการประกวด รางวัลอุตสาหกรรมทองเทีย่ วไทย (Tourism Awards) ตัง้ อยู ณ อาคารวีรไทย ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ๘๔ (ทุงทาลาด) จัดแสดงประวัติ ความเปนมาของเมืองนครศรีธรรมราช ดวยวิทยาการอันทันสมัยใน การนําเสนอเรื่องราวที่จัดแสดง ทําใหพิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช เปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ เปดใหเขาชมในวันอังคาร - วันอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗..๐๐ น. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๘๒๖๑ www.nakhonmuseum.com พุทธภูมิจําลอง อยูภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ๘๔ (ทุงทาลาด) โดยจําลองสิ่งกอสรางจากสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตําบล ในประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล มาประดิษฐานใหสมจริงมากที่สุดและสรางพระพุทธ รูปปางลีลาไวเปนประธานทามกลางสังเวชนียสถานใหสกั การะบูชา นามวา “พระพุทธสิรินครนาถ เฉลิมราชยสัฎฐยานุสรณ” ซึ่งสมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ ปริณายก ประทานนามให สวนไทย - ญี่ ปุ น ตั้ ง อยู ภ ายในสวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร ๘๔ (ทุงทาลาด) สรางขึ้นเพื่อเปนสื่อกลางในการสรางความสัมพันธแหง มิตรภาพที่อบอุนระหวางประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุน เทศบาลนคร


12

นครศรีธรรมราชไดสราง “เสาหลักยามาดะ” เปนอนุสรณสถาน มีคํา จารึกใจความวา ยามาดะ ไดมาหลับนิรันดรกาลที่เมืองนครศรีธรรมราช ในทุกๆ ป สมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช - ญี่ปุน จะนําบุคคลสําคัญ ของประเทศญี่ปุน และนักทองเที่ยวญี่ปุนเดินทางมาสวนไทย - ญี่ปุน พรอมทํากิจกรรมตางๆ เชน ปลูกตนไมเปนที่ระลึก ปลอยปลา ประทับ รอยฝามือ อนุสาวรียว รี ไทย ตัง้ อยูใ นคายวชิราวุธ (กองทัพภาคที่ ๔) ถนนราชดําเนิน เปนอนุสาวรียที่หลอดวยทองแดงรมดํา เปนรูปทหารเตรียมรบสองมือจับ ปนติดดาบเตรียมแทง ชาวบานเรียกวา “จาดํา” หรือ “เจาพอดํา” สราง เพื่อเปนอนุสรณของทหารไทยในภาคใตที่เสียชีวิตในการปะทะกับทหาร ญี่ปุน ในสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

อําเภอลานสกา อุทยานแหงชาติเขาหลวง เปนมรดกทางธรรมชาติที่สําคัญที่สุด ประกอบ ดวย “ยอดเขาหลวง” เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต ๑,๘๓๕ เมตร จากระดับนําทะเล มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณและสวยงามที่สุดแหงหนึ่ง ของภูมิภาคนี้ เปนพื้นที่ตนนําลําธารหลายสายที่ไหลหลอเลี้ยงผืนแผนดิน ภาคใตตอนกลาง มีสถานที่รื่นรมยสําหรับการพักผอนหยอนใจ เชน นาํ ตก ภูเขา ยอดเขา ทิวทัศน และทีส่ าํ คัญมีคณุ คาอันแทจริงทีจ่ ะอํานวย ประโยชนตอมนุษยชาติ คือ มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงยิ่ง ดวย ศักยภาพทั้งทางชีวภาพและกายภาพดังกลาว อุทยานแหงชาติเขาหลวง ไดรับการขนานนามวา “หลังคาสีเขียวแหงภาคใต” “ขุนผามหาสดํา” ได รับรางวัล “ยอดเยีย่ ม (กินรีทอง)” ประเภท “แหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ” จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรม ทองเที่ยว ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๑ มีพื้นที่ครอบคลุมอยูในทองที่อําเภอ ลานสกา อําเภอฉวาง อําเภอเมือง อําเภอพิปูน อําเภอพรหมคีรี อําเภอ ชางกลาง และอําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕๖,๒๕๐ ไร หรือ ๕๗๐ ตารางกิโลเมตร นอกจากในเขตอุทยานจะมีนําตกแลว อุทยานยังมีนําตกที่อยูในอําเภอ ตางๆ เชน นําตกพรหมโลก นําตกอายเขียว ในอําเภอพรหมคีรี นําตก กรุงชิง อําเภอนบพิตํา นําตกทาแพ อําเภอชางกลาง นําตกสวนอาย อําเภอฉวาง สอบถามขอมูลทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาหลวง ติดตอ ที่ทําการอุทยานแหงชาติเขาหลวง นําตกกะโรม โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๐๔๙๔ www.dnp.go.th


13

เสนทางสูยอดเขาหลวง เปนเสนทางที่ตองเดินเทาไตขึ้นสูเขาสูงชันไป เรื่อยๆ จนถึงยอดเขาหลวง ซึ่งอยูที่ระดับความสูงถึง ๑,๘๓๕ เมตรจาก ระดับนําทะเล การเดินทางไป - กลับ ตองใชเวลาอยางนอย ๓ วัน ๒ คืน นับเปนการเดินทางที่คุมคา เพราะจะไดเห็นตนมหาสดํา เปนพืชเดนขึ้น อยูตามหุบเขาที่มีลําธารนําไหลผาน กลวยไมปา สิงโตอาจารยเต็ม สิงโตใบพัดสีเหลือง กุหลาบพันป เฟรนบัวแฉกใหญ และบัวแฉกใบมน เปนตน ฤดูกาลที่เหมาะสมในการพิชิตยอดเขาหลวง คือ ระหวางเดือน มกราคม - กรกฎาคม สอบถามรายละเอียดการเดินปาและติดตอเจาหนาที่นําทางไดที่ อุทยานแหงชาติเขาหลวง โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๓๓๗๐ ศูนยบริการนักทอง เที่ยวบานคีรีวง โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๓๑๑๓ หรือหากตองการเดินทางสูยอด เขาฝาที่มีความสูงประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร จากระดับนําทะเล ติดตอ ชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานวังลุง โทร. ๐๘ ๗๘๘๕ ๙๑๖๗ หรือทาซาน แอดเวนเจอร ทัวร โทร. ๐๘ ๙๙๐๙ ๘๕๓๓

เขาหลวง


14

นําตกกะโรม ตนนําเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลลงมาจากยอด เขาลดหลั่นลงมาเปนชั้นๆ มีหนานหรือชั้นถึง ๑๙ ชั้น เปดใหบริการเพียง ๗ ชั้น เชน หนานผึ้ง หนานนํารวง หนานดาดฟา และหนานสอยดาว เปนหนานที่สูงสุดประมาณ ๑,๓๐๐ - ๑,๔๐๐ เมตร พระมหากษัตริยและ พระราชวงศของไทยเคยเสด็จประพาสนําตกแหงนี้ คือพระปรมาภิไธยยอ ของรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ คือ “จปร.” และ “วปร.” มีเสนทางเดิน ศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ ประมาณ ๙ กิโลเมตร แยกซายเขาทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ ไปอีก ๒๐ กิโลเมตร ทางเขานําตกอยูทางขวามือ บานคีรวี ง เปนชุมชนเกาแกทอ่ี พยพไปอาศัยอยูเ ชิงเขาหลวง อาชีพหลักคือ การทําสวนผลไมผสม เรียกวา “สวนสมรม” (ปลูกทุกอยางในแปลง เดียวกัน) เชน มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนบานคีรีวง แบงออกเปน หลายกลุม เชน กลุมมัดยอม กลุมสมุนไพร และกลุมทุเรียนกวน ชุมชน คีรีวงไดเปนชุมชนตนแบบในการจัดการธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ และได รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมทองเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจําป ๒๕๔๑ ประเภทเมืองและชุมชน นักทองเทีย่ วจะเขาไปเยี่ยมชม วิถีชีวิตของชุมชนคีรีวงไดตลอดป โดยเฉพาะในฤดูกาลผลไมออกชุก เดือนกรกฎาคม - กันยายน สอบถามขอมูลไดท่ี ศูนยบริการนักทองเทีย่ ว บานคีรีวง โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๓๓๗๐ การเดินทาง ไปบานคีรีวง จากอําเภอเมือง ตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ จากนั้นเลี้ยวซายเขาทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ บริเวณกิโลเมตรที่ ๙ เลี้ยวขวาเขาหมูบานคีรีวง เขาไป ๙ กิโลเมตร หรือขึ้นรถสองแถวจาก ตลาดยาว ในอําเภอเมือง มีรถออก ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คาโดยสาร ๒๕ บาท

อําเภอพรหมคีรี พระตําหนักเมืองนคร ตั้งอยูในบริเวณสวนผลไมเกาแกของตระกูลทอง สมัครซึง่ เปนผูส รางเรือนรับรองถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวที่เสด็จมาทรงงานที่เมือง นครศรีธรรมราช บริเวณโดยรอบแวดลอมรมรื่นดวยไมผลและไมประดับ พระตําหนักเมืองนครเปดใหเขาชมไดทุกวันเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เวนวันพุธและเวลาที่พระราชวงศเสด็จประทับ โทร. ๐ ๗๕๓๙ ๖๓๐๐


15

การเดินทาง จากตัวเมืองใชทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ (นครศรีธรรมราชพรหมโลก) ผานตลาดพรหมโลก ถึงกิโลเมตรที่ ๒๒ แยกขวามือเขาไป ๒.๕ กิโลเมตร วัดเขาขุนพนม ตั้งอยูใกลกับพระตําหนักเมืองนคร เปนวัดที่มีความ สําคัญทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี มีถําซึ่งมีกําแพงกออิฐถือปูน และใบเสมาเชนเดียวกับกําแพงเมือง ผนังดานหนามีลายปูนปนประดับ เครื่องลายครามจีน ในถํามีพระพุทธรูปสําริดประมาณ ๓๐ องค และ พระพุทธบาทสําริด ถําในวัดแหงนี้มีหลายถําทะลุถึงกัน สันนิษฐานวาเปน ที่ประทับของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี(พระเจาตากสิน เสด็จหนีมาผนวช จนสวรรคต) แตบางทานก็วาเปนที่พักผอนสําหรับเจาหญิงเกศิณีธิดาของ เจานราสุริยวงศ เจาเมืองนครศรีธรรมราช ชวง พ.ศ. ๒๓๑๒ - ๒๓๑๙ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งอยูบริเวณเขาขุนพนม หมู ๓ ตําบลบานเกาะ ศูนยวิทยาศาสตรฯ จัดตั้งเพื่อใหความรูดาน วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม โดยจัดในรูปแบบของนิทรรศการดาน วิทยาศาสตรพื้นฐานทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดาราศาสตร และ อวกาศ โดยเนนเรื่องใกลตัวสัมผัสได เรียนรูจากของจริง และนําไปปรับ ใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมการศึกษาดาน วิทยาศาสตร เชน การจัดคายวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม การอบรมครู วิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรฯ มีเต็นทบริการ เปดใหเขาชมทุกวัน จันทร - วันศุกร เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๕๓๙ ๖๓๖๓ www.nakhonsci.com การเดินทาง ใชเสนทางเดียวกับทางไปพระตําหนัก ถึงกิโลเมตรที่ ๒๑ แยกขวาเขาไป ๒.๕ กิโลเมตร นาํ ตกพรหมโลก เปนนาํ ตกขนาดใหญทม่ี ลี านหินกวางและสวยงามแหงหนึง่ เปดใหทองเที่ยวได ๔ ชั้น ในป พ.ศ. ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได เสด็จประพาสนําตกแหงนี้ และทรงจารึกพระปรมาภิไธยยอ “ภ.ป.ร.” และ “ส.ก.” ไวที่หนาผานําตกชั้นที่ ๑ (หนานวังนําวน) การเดิ น ทาง ห า งจากตั ว เมื อ งไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ (นครศรีธรรมราช - พรหมคีรี) ถึงกิโลเมตรที่ ๒๐ มีทางแยกซายเขา ทางหลวง ๔๑๓๒ อีกประมาณ ๕ กิโลเมตร นําตกอายเขียว หรือนําตกในเขียว ตั้งอยูเสนทางเดียวกับทางไปนําตก พรหมโลก เปนนําตกขนาดใหญที่มีธรรมชาติงดงาม มีชั้นนําตกไหล ลดหลั่นกันประมาณ ๑๐๐ ชั้น ไหลลงมาจากหนาผาสูงลดระดับตาม


16

นําตกกรุงชิง

ความลาดเอียงของภูเขา เปดใหทอ งเทีย่ วไดเพียง ๙ ชัน้ เชน หนานชองไทร หนานบังใบ หนานไมไผ ฯลฯ เหมาะสําหรับครอบครัว เพราะมีหลายชั้น ที่ระดับนําไมลึกและปลอดภัย หากจะชมทิวทัศนยอดเขาหลวงซึ่งมีความ สูงจากระดับนําทะเล ๑,๘๓๕ เมตร ควรไปชมที่นําตกแหงนี้ การเดินทาง หางจากอําเภอเมือง ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ตามทางหลวง หมายเลข ๔๐๑๖ ใชเสนทางเดียวกับนําตกพรหมโลก สามารถเขาไดสอง ทางคือสามแยกในเขียวและสี่แยกในเขียว ประมาณกิโลเมตรที่ ๒๖ มีทาง แยกซายเขาไปอีกประมาณ ๕ กิโลเมตร

อําเภอนบพิตํา นําตกกรุงชิง เปนนําตกที่สวยงามและสําคัญของอุทยานแหงชาติเขา หลวง ตั้งอยูในตําบลกรุงชิง ชื่อ “กรุงชิง” มาจากคําวา “ตนชิง” ซึ่งเปน พันธุไมตระกูลปาลมชนิดหนึ่งที่มีอยูมากในเขตนี้ การเดินทางสูนําตกชั้น สวยที่ สุ ด คื อ ชั้ น ๒ “หนานฝนแสนห า ” ต อ งผ า นเส น ทางศึ ก ษา ธรรมชาตินําตกกรุงชิง ระยะเดินเทาจากศูนยบริการนักทองเที่ยวนําตก


17

กรุงชิง ถึงตัวนําตกประมาณ ๓.๘ กิโลเมตร เสนทางผานปาดิบชื้นแนน ทึบ เต็มไปดวยพืชพรรณแปลกตานาสนใจมากมาย ระหวางทางยังมี ศาลาที่พัก พรอมปายสื่อความหมายเกี่ยวกับ มหาสดํา ดงชก หลุมขวาก บันไดสามขั้น ศาลาประตูชัย หลุมพอยักษ ถําประตูชัย-สนามบาส ปาชิง-ศาลาดงชิง ชางรองไห ปามังคุด ศาลาฝนแสนหา เสนทางนี้ยัง เหมาะสําหรับดูนกดวย การเดินทาง จากตัวเมืองใชเสนทางหลวงสายนครศรีธรรมราช-พรหมคีรี (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖) ถึงสามแยกนาเหรงเลี้ยวซายไปถึงอําเภอ นบพิตาํ แลวเลีย้ วขวา (ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๖) ระยะทาง จากตัวเมือง ไปนําตกกรุงชิงประมาณ ๗๐ กิโลเมตร สอบถามขอมูลไดที่ หนวยพิทักษ อุทยานแหงชาติที่ ขล. ๔ (นําตกกรุงชิง) โทร. ๐๘ ๔๘๔๓ ๗๘๗๖ หรือ อุทยานแหงชาติเขาหลวง โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๐๔๙๔ www.dnp.go.th ถอดรหัสปา รางวัลกินรีโปรแกรมทองเที่ยวดีเดน ป ๒๕๕๑ เปนโปรแกรม เดินปากึ่งอบรมกึ่งผจญภัย เนนการนําเที่ยวที่ใหความรูและประสบการณ เพื่อยังชีพในปาไดแบบพรานปา เปนการผจญภัยในผืนปาดงดิบในเขต อุทยานแหงชาติเขาหลวงนครศรีธรรมราช สามารถเลือกรายการให นักทองเที่ยวไดเรียนรูวิธีอยูในปา เชน เรียนรูการฟงเสียงธรรมชาติ เสียงแมลง เสียงสัตว แกะรอยสัตวปา สังเกตทิศทางในการเดินปา การนั่งหาง ฝกการดมกลิ่น ชิมรสใบไม และผลไมปา รวมถึงสงเสริมการ รักษามรดกภูมิปญญาพราน สอบถามขอมูลติดตอ บริษัท ทารซาน แอดเวนเจอร ทัวร โทร. ๐๘ ๑๘๒๔ ๘๘๘๐, ๐๘ ๙๙๐๙ ๘๕๓๓ จุดชมวิวทะเลหมอกบนยอดเขาเหล็ก ชุมชนกลุมทะเลหมอกกรุงชิง ได รวมมือจัดตัง้ กลุม ขึน้ เพือ่ จัดกิจกรรมทองเทีย่ วชมทะเลหมอกยามเชา โดยให บริการจิบกาแฟยามเชา พรอมรับฟงบรรยายประวัติเขาเหล็ก และประวัติ พืน้ ทีก่ รุงชิง ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวดีเดน ประเภทองคกรสนับสนุนและสงเสริมการทองเทีย่ วจากการทองเทีย่ วแหง ประเทศไทย สนใจชมทะเลหมอกและทองเที่ยวในอําเภอนบพิตํา ติดตอ กลุมทะเลหมอกกรุงชิง หมูที่ ๑ คุณกาญจนา โทร. ๐๘ ๑๐๘๐ ๑๔๔๑ ลองแกงคลองกลาย เปนกิจกรรมการผจญภัยที่ไมควรพลาด แกงคลอง กลายตั้งอยูใกลกับนําตกกรุงชิง มีเสนทางลองแกงสองเสนทาง คือ ปากคลองพิตํา - ลานหินดาน ระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร. ใชเวลา ประมาณ ๑ ชั่วโมง และเสนทางที่สองคือ ปากคลองพิตํา - บานทุงใน ระยะทาง ๖ กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง สอบถามขอมูลติดตอ อบต.กรุงชิง โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๙๖๑๐ กลุมทะเลหมอกกรุงชิง หมูที่ ๑ คุณกาญจนา โทร. ๐๘ ๑๐๘๐ ๑๔๔๑


18

การเดินทาง จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ถึงแยก อําเภอทาศาลา เลี้ยวซายไปตามเสนทางสาย ๔๑๔๐ ถึงสามแยกอําเภอนบพิตํา ระยะทางราว ๖๐ กิโลเมตร จากนั้นแยกขวา ไปตามเส น ทางสายบ า นปากลง จนถึ ง สามแยกห ว ยพานระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร แลวแยกซายเขาหมูบานนบพิตํา ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร จะถึงจุดเริ่มการลองแกง ถําหงส ตั้งอยูในเขต อุทยานแหงชาติเขานัน เปนถําที่มีลําธารนําไหล ผาน ภายในถํามีหินงอกหินยอยรูปรางแปลกตามากมาย และมีลักษณะ พิเศษคือ มีนําตกภายในถํามากกวา ๕ ชั้น การเดินชมถําจะตองเดินลุย นําไปตามลํานําระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ในฤดูฝนจะมีนําหลากจึง ไมเหมาะแกการทองเที่ยว และในถํามีคางคาวอาศัยอยูเปนจํานวนมาก เปนถําที่เหมาะสําหรับการศึกษาการกําเนิดของหินไดเปนอยางดี สอบถามขอมูลไดที่ อุทยานแหงชาติเขานัน โทร. ๐๘ ๙๘๗๔ ๓๕๕๓

อําเภอชางกลาง เปนอีกหนึ่งอําเภอที่มีกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่นาสนใจที่กําลังไดรับ ความสนใจและเปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวที่นิยมทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีรางวัลดีเดนอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards ๒๕๔๕) จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เปนสิ่งยืนยันคุณภาพ ของแหลงทองเที่ยว นอกจากการทองเที่ยวเชิงเกษตรแลวชางกลางยังมี ความสมบูรณ ทั้งทาง ศาสนา และวัฒนธรรม พรอมธรรมชาติของผืนปา ที่สมบูรณ เพราะอยูในเขตพื้นที่อุทยานถึง ๒ แหง ศูนยสงเสริมทองเที่ยวเกษตรชางกลาง เปนที่ตั้งของชมรมทองเที่ยว เกษตรชางกลาง เปนศูนยประสานงานแหลงทองเทีย่ วเกษตรและเครือขาย แหลงทองเที่ยวเกษตรในอําเภอชางกลาง มีหองประชุม หองพักและลาน กิจกรรมไวบริการ ศูนยฯ ตั้งอยูกิโลเมตรที่ ๒๗ และหางจากอําเภอเมือง ๓๖ กิโลเมตร สอบถามขอมูลไดที่ โทร. ๐ ๗๕๔๘ ๖๙๑๘, ๐๘ ๑๑๒๔ ๓๒๑๔ E-mail : pakkagoot@hotmail.com จุดชมวิวเขาเหมน (เขาพระสุเมรุ) เปนจุดที่มองเห็นทิวทัศนของเขาเหมน และบรรยากาศของสวนผลไมที่อยูรายรอบ มีบริการเดินปาและชมสวน ผลไมรวมทั้งมีบริการอาหารเครื่องดื่มและที่พักสําหรับนักทองเที่ยว ระยะ ทางหางจากอําเภอเมือง ๔๕ กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ ๓๖ สอบถาม ขอมูลไดท่ี คุณเรวัต ปรีชาวัย โทร. ๐๘ ๑๓๙๗ ๓๕๓๗, ๐ ๗๕๔๗ ๐๗๔๖


19

กลุมเลี้ยงผึ้งควนสาน มี กลุมเลี้ยง ถึง ๒ แบบ - กลุมเลี้ยงผึ้งโพรงไทย เปนกลุมเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ประมาณ ๒๐๐ รัง โดยเลี้ยงในสวนผลไมเกษตรกรดวยการขายนําผึ้ง และยังผลพลอยไดจาก การใหผึ้งเปนตัวผสมเกษรดอกไม ชวยใหเกษตรกรไดผลผลิตเพิ่มอีกทาง หนึ่ง นอกจากการจําหนายนําผึ้งแลว ทางกลุมยังผลิตอุปกรณเลี้ยงผึ้ง จําหนายแกเกษตรกรและผูสนใจอีกดวย การเดินทาง ใชเสนทาง ๔๐๑๕ และแยกขวาที่กิโลเมตรที่ ๓๕ - ๓๖ เขาไปประมาณ ๕ กิโลเมตร ถึงหนาวัดควนสานเลี้ยวขวาตรงทางแยก ตรงขามประตูวัด เขาไปประมาณ ๒ กิโลเมตร เปนถนนลูกรังผานสวน ยางพาราและขามสะพานแลวเลี้ยวซายอีก ๒๐๐ เมตร สอบถามขอมูล โทร. ๐ ๗๕๓๖ ๑๑๓๕ - กลุมเลี้ยงผึ้งพันธบานลุมในหิน นอกจากจะไดศึกษา เขาชม ขั้นตอน การเลี้ยงผึ้งพันธ การใชภูมิปญญาชาวบานกับการเพิ่มมูลคาของสินคา และการใชชีวิตแบบวิถีชีวิตพอเพียง กับวิถีชิวิตชาวบานหรือจะทาน อาหารแบบวิถีชีวิตชาวบานกับขาวหอตอกหมาก สนใจติดตอ ลุงเล็ก โทร. ๐๘ ๗๐๐๘ ๓๑๓๓ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินปาแบบเชาไปเย็นกลับ เพื่อชมความสมบูรณ ของผืนปากับการเดินทางตามสายนําสูปาเขาลาน สวนมังคุด ๑๐๐ ป ภายใตแนวคิด กินเที่ยวสวนสมรม ชมไม เที่ยวชมนําตกทาแพ

อําเภอฉวาง ชุมชนไมเรียง นายประยงค รณรงค ผูนําชุมชนบานไมเรียง อําเภอฉวาง และเปนเจาของรางวัลแม็กไซไซ สาขาการบริการชุมชน ผูนําความรู ประสบการณการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในการ ทํางานเพื่อแกปญหาความยากจนของชุมชน เนนการแกปญหาคนเพื่อให สามารถมาจัดการทรัพยากรอยางคุมคาเพื่อประโยชนของชุมชน “ใหบริการ… ศึกษาเรียนรู… คนควา… เยี่ยมชม… ฟรี” สนใจเรียนรู ศึกษาอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง เชน การทําเสนขนมจีน การเพาะเลีย้ งเห็ดนานาชนิด การเลีย้ งปลาดุกชีวภาพ การประดิษฐของใช ในครัวเรือน การผลิตไบโอดีเซล สอบถามรายละเอียดไดที่ คุณประยงค รณรงค โทร. ๐๘ ๑๙๕๖ ๐๘๖๕ การเดินทาง จากตัวอําเภอฉวางใชเสนทาง ฉวาง - ทานพอ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ถึงสถานนีรถไฟทานพอ ถึงบานปลายเส เดินทางอีก ๒ กิโลเมตร


20

วัดธาตุนอย พระครูพิศิษฐอรรถการ เดิมชื่อ คลาย สีนิล ศิษยยานุศิษญ และประชาชนที่เคารพนับถือ ศรัทธาพอทานคลายไดเชื่อถือถึงความศักดิ์ สิทธิ์ของวาจา ทานเปนผูปฏิบัติเครงครัด พูดจาอะไรออกมาก็จะเปนไป ตามคําพูด พอทานคลายมรณภาพ เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๓ จึงได บรรจุสรีระของทานไวในโลงแกว ประดิษฐานอยูในพระองคเจดียในวัด พระธาตุนอยจนถึงปจจุบัน

อําเภอขนอม เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปดวยแหลงทองเที่ยว แบบชายฝงทะเลใตทางดาน อาวไทย มีอาวขนอมเปนอาวใหญโคงสวยงาม ที่มีหาดทรายขาวตลอด ความยาวหาดนับ ๑๐ กิโลเมตร นําทะเลสวยใส เลนนําและกิจกรรมทาง นําไดอยางดี หาดทรายคอยๆ ลาดลงตํา นําไมลึกมาก ทรายขาวสวย ยามนําลงเห็นเปนริ้วลอนทรายเล็กๆ สวยงาม เปนธรรมชาติที่ยังคง ความสมบูรณงดงาม และเงียบสงบ อีกทั้งยังตั้งอยูในทําเลที่ดีคลื่นลมไม แรงมาก ลมทะเลใหความสดชื่นไมเหนียวตัว เปนลักษณะพิเศษของทะเล ขนอมที่เหมาะแกการพักผอนเปนอยางยิ่ง

หาดขนอม


21

อุทยานแหงชาติหาดขนอม - หมูเกาะทะเลใต ที่ทําการฯ ตั้งอยูบนเสน ทางถนนขนอม - โรงไฟฟา แยกซายเขาไปประมาณ ๑๐๐ เมตร เนื้อที่ ของอุทยาน ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล เกาะแกง ภูเขา และพื้นที่ชายฝง ทะเลของอําเภอขนอมทั้งหมด รวมทั้งชายฝงทะเลบางสวนของจังหวัด สุราษฎรธานี ประกอบดวยเกาะหลายเกาะ นอกจากนี้ยังมีอาวขนอม อาวทองทาควํา อาวทองหลาง อาวทองหยี อาวทองยาง และภูเขาตางๆ เชน เขาพลายดํา เขาผีหงาย เขาคอ เขาเพลา เขาดาดฟา เปนตน สอบถามขอมูลทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติหาดขนอม - หมูเกาะ ทะเลใต ติดตอ ที่ทําการอุทยานฯ โทร. ๐๘ ๖๔๗๕ ๘๓๙๒ หรือ www.dnp.go.th หาดหนาดาน ลักษณะหาดเปนแนวยาว ทรายขาว มีสวนมะพราวโดย รอบ บริเวณหาดมีความลาดชันนอยเหมาะสําหรับการเลนนํา สามารถ มองทิวทัศนทองทะเลสีครามสวยงาม มีที่พักและรานอาหารริมหาดให บริการแกนักทองเที่ยว หาดในเพลา เปนหาดที่มีชื่อเสียงคูเมืองนครมานาน และเปนจุดที่เดน ที่สุดในการทองเที่ยว ลักษณะหาดเปนแนวยาวโคงขนานกับแนวภูเขา ทัศนียภาพโดยรอบมีความเปนธรรมชาติที่งดงาม หาดทรายขาวสะอาด เหมาะสําหรับเลนนํา บริเวณหาดจะมีที่พัก รานอาหารใหบริการแกนัก ทองเที่ยว อาวทองหยี มีสภาพแวดลอมเปนธรรมชาติที่สมบูรณ อาวทองหยีมีพื้นที่ อยูในวงลอมของเขาเพลาและเขากลาง ทําใหชายหาดสงบเงียบและเปน สวนตัว เหมาะสําหรับการพักแรมแบบแคมปปง หรือ เต็นท อาวแขวงเภา ลักษณะอาวเปนหาดทรายขาว มีหมูบานชาวประมงและ รานอาหารทะเลสด เปนจุดลงเรือชมโลมาสีชมพู บอนําจืดกลางทะเล และเขาพับผา อาวทองชิง เปนอาวที่มีพื้นที่ตอจากอาวแขวงกา มีหาดทรายขาวยาว ประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร รายลอมดวยสวนมะพราว มีภูเขาไชยสนอยูทาง ใต ข องอ า ว ลั ก ษณะพื้ น ที่ ยั ง เป น ธรรมชาติ เหมาะแก ก ารตั้ ง แคมป สําหรับหมูคณะใหญที่ชื่นชอบการผจญภัย มีที่พักริมหาด ดานบนมีที่พัก ของอุทยานฯ สําหรับนักทองเที่ยว


22

แหลงดํานําดูปะการังและพันธุปลา ที่เกาะราบ เกาะแตน เกาะวังในและ เกาะวังนอก มีเรือบริการดํานําดูปะการังและตกปลา ใชเวลาเดินทางจาก ทาเรือประมาณ ๔๕ นาที ไปถึงจุดดํานํา ประกอบดวย ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังผักกาด ปะการังจาน ปะการังออน นานาชนิด และยังมีปลาผีเสื้อ หอยกระตายทะเล และดอกไมใตทะเลอีกดวย โลมาสีชมพู สัญลักษณแหงทองทะเลขนอม ดวยความอุดมสมบูรณของ ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ใ นทะเลและป า ชายเลน พื้ น ที่ อํ า เภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทําใหอําเภอขนอมเปนถิ่นอาศัยของโลมาสีชมพู ซึ่งชอบกินปลากระบอก ปลาเล็กๆ ชวงเวลาที่เหมาะแกการดูโลมา คือ ชวงเชา ไปจนถึงเที่ยง ทะเลขนอมยังมีสิ่งที่นาสนใจใหเที่ยวชมอีก เชน “บอนําจืดกลางทะเล” ตามตํานานหลวงปูทวดเหยียบนําทะเลจืด บน เกาะนุยนอก ที่มีลักษณะเปนบอนําตามธรรมชาติขนาดเล็กๆ บอนํานี้จะ เห็นก็ตอเมื่อนําทะเลลดลง และวิถีชีวิตชาวประมงบานแหลมประทับ การจับกุงดวยมือเปลา การเจาะหอย “เขาหินพับผา” ที่ธรรมชาติเปน ผูสรรสรางใหเกิดขึน้ มานานกวา ๒๖๐ ลานปมาแลว ชวงเวลาทีเ่ หมาะสมใน การทองเทีย่ วคือ กลางเดือนมีนาคม - ตนเดือนตุลาคม ติดตอสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กลุมประมงชายฝงรักบานเกิด (ไดรับรางวัล

โลมาสีชมพู


23

อุตสาหกรรมทองเทีย่ วไทย ป ๒๕๕๐ ดานชุมชนดีเดนดานการทองเทีย่ ว) อาวแขวงเภา คุณเกรียงไกร โทร. ๐๘ ๑๒๗๑ ๙๗๓๙, ๐๘ ๓๐๙๔ ๖๗๔๙ และกลุ ม ท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ บ า นแหลมประทั บ ติ ด ต อ คุ ณ ณรงค คลายคลิ้ง (นอย) โทร. ๐๘ ๖๙๔๖ ๑๘๑๔ หรือคุณมนัส ศรีขํากุล โทร. ๐๘ ๗๒๘๒ ๗๗๖๑ การเดินทาง จากทางหลวงสาย ๔๐๑ (สุราษฎรธานี - นครศรีธรรมราช) ถึงแยกคลองเหลง (มีรูปปนปลาโลมามองเห็นชัดเจน) เลี้ยวซายเขา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๔ เมื่อเขาเขตตัวเมืองขนอม เลี้ยวซายที่ตลาด สีแ่ ยก ผานหนาทีว่ า การอําเภอ ตลาดบางโหนด ขามสะพานขามคลองขนอม ไปจนถึง สามแยกบานบางแพงเลีย้ วซายไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๔ (บานนําโฉ - บานบางแพง) มีปายบอกทางตลอด ถําเขาวังทอง เปนถําที่มีความงดงามทางธรรมชาติแหงหนึ่งของจังหวัด นครศรีธรรมราช ภายในถํามีลักษณะเปนหองโถงขนาดใหญบางเล็กบาง หลายห อ ง แต ล ะห อ งมี หิ น งอกหิ น ย อ ยที่ มี ลั ก ษณะรู ป ร า งต า งกั น ไป การเขาชมบางหองจะตองใชวธิ คี ลาน ลอด หรือปนปาย ภายในถาํ มีไฟสอง ตามจุดตางๆ ใชเวลาเขาชมประมาณ ๑ ชั่วโมง สอบถามขอมูลติดตอ อบต.ควนทอง โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๔๒๓๐ บําบัดดวยปลา (Fish Spa) กลางธารธรรมชาติ หนึ่งเดียวในเมืองไทย Fish Spa แหงนี้อยูทามกลางธรรมชาติ ธารนํา เมื่อทานนั่งหยอนเทาลง ในลําธารบริเวณที่นํานิ่งจะมีปลาชวยกันทํางานเปน Team Work ปลาจะ ชวยกําจัดเซลลที่ตาย กระตุนเซลลใหม ใหเกิด เมื่อนั่งใหปลาตอดเทา ประมาณ ๑๕ นาทีขึ้นไป จะรูสึกวาเทาทานสะอาดขึ้น สบายเทาและ นุม ขึน้ อีกทัง้ สัมผัสกับกิจกรรมมากมาย เชน ขีม่ า ชมสวน, ลองแพ แลปลา, พายเรือ ตามลําธาร แช อางยากูชีธรรมชาติ,นั่งสมาธิใตรมไม เปนตน สอบถามขอมูลไดทต่ี น ธาร รีสอรท แอนด สปา โทร. ๐ ๗๕๔๖ ๐๕๗๔, ๐๘ ๑๙๔๕ ๐๒๖๓ หรือ www.tontarnresortandspa.com การเดินทาง : จากทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ แลวแยกเขาทางหลวง ๔๑๔๒ (ขนอม - ดอนสัก) ถึงสี่แยกนําตกโฉเลี้ยวขวา ๙๐๐ เมตร อยูหาง จากทาเรือเฟอรรี่ไปเกาะสมุย ประมาณ ๗ กิโลเมตร

อําเภอสิชล หาดสิชล หรือ ชาวทองถิ่นเรียกกันวา หัวหินสิชล เปนแหลงทองเที่ยวที่มี ชื่อมานานของอําเภอสิชล บริเวณชายหาดเปนแนวหินไปจนจรดหาด ทรายโคง เหมาะแกการเลนนํา มีที่พักและรานอาหารบริเวณริมหาด หลายแหง


24

หาดหิ น งาม บริ เ วณชายหาดเต็ ม ไปด ว ยก อ นหิ น กลมเกลี้ ย ง มี สี สั น สวยงามและเปนที่มาของชื่อหาดหินงาม ตลอดแนวชายหาดมีสิ่งอํานวย ความสะดวกบริการ หาดคอเขา (หาดปติ) เปนหาดที่ชาวทองถิ่นนิยมไปพักผอน ชายหาดจะ ตอจากหาดหินงาม บริเวณโดยรอบไดรับการพัฒนาสิ่งอํานวยความ สะดวกดานที่พักและรานอาหารสําหรับบริการนักทองเที่ยว การเดินทาง โดยทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ จากอําเภอเมือง ประมาณ ๖๖ กิโลเมตร เขาสูอําเภอสิชล จากตัวอําเภอสิชลแยกขวาไปทางบาน ปากนํา ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ถึงชายหาดสิชล และจากหาดสิชลไปอีก ๑.๕ กิโลเมตร ถึงหาดหินงาม และหาดคอเขา ซึ่งอยูหางจากหาดหินงาม ไป ๒ กิโลเมตร เขาพลายดํา “มังกรทะเลใต” มีลักษณะเปนภูเขาที่ติดทะเลตรงแนวรอย ตอเขตอําเภอขนอมและอําเภอสิชล ประกอบดวยสถานที่ทองเที่ยวหลาก หลายไมวาจะเปน หาดทราย โขดหินชายทะเล ปา ภูเขา และนําตก เปนที่ตั้งของสถานที่พัฒนาและอนุรักษพันธุสัตวปาเขาพลายดํา มีหาด ทองยาง เปนหาดทรายยาวสีขาว นําทะเลใส สามารถลงเลนนําได มีที่พักและรานอาหารริมหาด สอบถามขอมูลติดตอ อบต.ทุงใส โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๖๑๑๐ ศูนยบริการทองเทีย่ วเขาพลายดํา โทร. ๐ ๗๕๗๗ ๑๐ การเดินทาง จากตัวเมืองตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ (นครศรีธรรมราช สิ ช ล) ถึ ง กิ โ ลเมตรที่ ๙๘ แล ว เลี้ ย วขวาเข า หมู บ า นบางปอไป ๑๐ กิโลเมตร ถึงหาดทองยาง หากเดินทางตอไปอีก ๕ กิโลเมตร จะถึงเขา พลายดํา อุทยานแหงชาตินําตกสี่ขีด อยูในแนวเทือกเขานครศรีธรรมราชตอนบน ครอบคลุ ม พื้ น ที่ อํ า เภอสิ ช ล จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และอํ า เภอ กาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ประกาศเปนอุทยานแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๒ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๙๐,๖๒๕ ไร มียอดเขาคีโหมดเปน ยอดเขาที่สูงที่สุด สูง ๑,๓๐๓ เมตร ปกคลุมดวยปาดิบชื้นมีระบบนิเวศน ที่สมบูรณ นําตกสี่ขีด นําตกเล็กๆ ที่มีเอกลักษณนาสนใจ เปนนําตกหินปูนไหลลด หลั่นลงมาเปนชั้นๆ มีแองนํากวางสามารถลงเลนนําได บริเวณนําตก สวยงามร ม รื่ น ด ว ยไม กั บ สายนํ า นอกจากนี้ ยั ง มี แ หล ง ท อ งเที่ ย วทาง ธรรมชาติในพื้นที่ใกลเคียงอีก เชน นําตกหนอตง, ถําเขาพับผา, ถําสวน ปราง, นําตกภูริน, ถําโครํา สอบถามขอมูลติดตออุทยานแหงชาตินําตก สี่ขีด โทร. ๐ ๗๕๔๗ ๐๗๐๘ หรือ www.dnp.go.th


25

นําตกสี่ขีด


26

การเดินทาง จากอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ระยะทาง ๖๙ กิโลเมตร ถึงสี่แยกอําเภอสิชล (สี่แยกตนพยอม) เลี้ ย วซ า ยระยะทาง ๑๕ กิ โ ลเมตร หรื อ จากตั ว เมื อ งสุ ร าษฎร ธ านี ใชทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร ถึงสามแยกเขาหัว ชางเลี้ยวขวาระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร แหลงโบราณคดีเขาคา โบราณคดีเขาคามีอายุกวา ๑,๕๐๐ ป บริเวณเขา คาเปนศาสนสถานสําคัญในลัทธิไศวนิกาย ซึ่งเคารพนับถือพระศิวะหรือ พระอิศวรเปนเทพเจาสูงสุด มีเขาคาประดุจเขาพระสุเมรุเปนศูนยกลาง และโบราณสถานเล็กๆ กระจายเปนบริวารโดยรอบ มีการคนพบโบราณ วัตถุที่ใชพิธีกรรม เชน ฐานโยนี ศิวลึงค ทอโสมสูตร (ทอนํามนต) ตลอด จนซากโบราณสถานที่เปนเทวสถาน สระนําโบราณ กรมศิลปากรได ทําการบูรณะเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ (นครศรีธรรมราช - สิชล) ถึงกิโลเมตรที่ ๙๙ จากนั้นแยกซายเขาไปประมาณ ๗ กิโลเมตร

อําเภอทาศาลา อุทยานแหงชาติเขานัน หางจากอําเภอทาศาลาประมาณ ๒๕ กิโลเมตร อุทยานมีเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๔๓๖ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องอําเภอ ทาศาลา อําเภอสิชล และอําเภอนบพิตาํ นอกจากนี้ ยังมีอาณาเขตทีค่ รอบคลุม เขตปาสงวนแหงชาติปา เขานัน และเขตปาสงวนแหงชาติปา กรุงชิงบางสวน ลักษณะเปนเทือกเขาสูงสลับซับซอน เปนแนวติดตอมาจากอุทยานแหง ชาติเขาหลวง เปนปาตนนําของคลองหลายสายอุทยานมีสถานทีท่ อ งเทีย่ ว ทีน่ า สนใจ ไดแก นาํ ตกสุนนั ทา, นาํ ตกกรุงนาง, นําตกคลองปาว อุทยานฯ มีสถานที่กางเต็นทบริการนักทองเที่ยว สอบถามขอมูล โทร. ๐๘ - ๙๘๗๔ - ๓๕๕๓ การเดินทาง จากตัวเมืองใชเสนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ จนขามคลอง กลายผานบานสระแกว อําเภอทาศาลา หลักกิโลเมตรที่ ๑๑๐ แลวเลี้ยว ซายเขาบานปากเจา เขาสูที่ทําการอุทยานประมาณ ๑๕ กิโลเมตร หาดดานภาษี หรือ หาดซันไรซ เปนแหลงทองเที่ยวชายทะเลตามแนว ชายฝงเลียบถนนทางหลวงสาย ๔๐๑ นครศรีธรรมราช - ทาศาลา สุราษฎรธานี หางจากตัวอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ ๒๙ กิโลเมตร เปนหาดทรายขาวสะอาดและเงียบสงบ คงความสวยงามตาม ธรรมชาติ มีสง่ิ อํานวยความสะดวกรองรับนักทองเทีย่ วไดแก อาหารทะเลสด ที่พัก


27

อางเก็บนํากะทูน

พิพิธภัณฑหาดทรายแกว มีสมบัติใตสมุทรสุดลําคาจากเรืออับปางฝง อาวไทยและทะเลอันดามัน ชองแคบมะละกา และของเกาแกมากมาย หลายพันหลายหมื่นชิ้น สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๘ ๑๗๑๙ ๒๖๙๑ แหล ง กรงนกและว า วพื้ น เมื อ ง บนเส น ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ นครศรีธรรมราช - สุราษฏรธานี ในพื้นที่ บานสระบัว บานในถุง อําเภอ ทาศาลา เปนแหลงทํากรงนกและวาวพื้นบานที่โดงดังของจังหวัด ที่มีวิถี วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเปนเอกลักษณของชาวบาน และคุณคาของฝมือ ทางการสรางสรรคชิ้นงานดวยฝมือชาวบานรวมกันเปนชุมชนผลิตกรงนก ที่มีชื่อเสียงโดงดังออกจําหนายทั่วภูมิภาคของประเทศ และยังสงไป จําหนายในประเทศมาเลเซีย

อําเภอพิปูน อางเก็บนํากะทูน เปนหนึ่งในโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ตั้งอยูที่ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน พระองคทรงเล็งเห็นถึง ความทุกขยากของชาวบานที่ตองประสบเหตุการณสูญเสียครั้งยิ่งใหญไป


28

พระตําหนักประทับแรม


29

กับอุทกภัยเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๑ จึงทรงมีพระราชดําริใหกรมชลประทาน สรางอางเก็บนําขึ้น นับวาเปนอางเก็บนําที่ใหญมาก และใตอางเก็บนําใน อดีตก็คือหมูบานกะทูนในอดีตนั่นเอง อางเก็บนําแหงนี้มีทิวทัศนของ ทะเลสาบ และขุนเขาที่สวยงามไดรับการขนานนามวาเปนสวิตเซอร แลนด แดนใต บริ เ วณริ ม อ า งมี ร า นอาหาร และรี ส อร ท หลายแห ง มีกิจกรรมทองเที่ยว เชน กิจกรรมลองเรือชมภูมิทัศนและรับฟงประวัติ ชุมชน ใชเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ระหวางลองเรือสามารถตกปลา หรือ ฝกใหอาหารปลาไดดวย ถาทานชอบเดินปา ทองไพร ไมควรพลาดชม นําตกหนานนําฟุง สอบถามขอมูลทองเที่ยวอําเภอพิปูน ไดที่ ชมรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษบาน กะทูน โทร. ๐๘ ๗๘๘๒ ๖๑๒๗ หรือศูนยประสานงานการจั ด การ การทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมบานกะทูนใต โทร. ๐๘ ๕๗๘๙ ๑๒๓๕, ๐๘ ๖๐๕๐ ๙๗๘๔ การเดินทาง จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ใชทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ เมื่อถึงแยกบานตาลเลี้ยวซายไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ เสนทาง สาย นครศรีธรรมราช - บานสอง แยกเขา อําเภอพิปูน ที่สี่แยกหวยปริก อําเภอฉวาง ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร หรือที่สามแยกควนสงสาร ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร

อําเภอปากพนัง อําเภอปากพนัง เคยเปนเมืองทาในอดีต มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เปรียบเสมือนอูขาวอูนําของจังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวอําเภอปากพนัง ได รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว นั่ น คื อ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนําปากพนังอันเนื่องมากจากพระราชดําริ เปน โครงการที่มีขึ้นเพื่อแกไขปญหาดินเปรี้ยว ดินเค็มในพื้นที่ ทําใหชาวบาน ไมสามารถใชพื้นดินทําการเกษตรใดๆ ได สงผลใหสภาวะเศรษฐกิจของ ปากพนั ง ยํ า แย แต เ มื่ อ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม นํ า ปากพนั ง เกิ ด ขึ้ น แนวทางของความเจริญรุงเรืองก็เริ่มกลับเขามา ชาวบานที่ทิ้งถิ่นฐานเริ่ม ทยอยกลับบาน เพื่อพลิกฟนไรนาปลูกขาวใหเปนอูขาวอูนําเหมือนอดีตอีก ครั้งหนึ่ง ปากพนังปจจุบันกําลังกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ และนาสนใจ ไดแก พระตําหนักประทับแรม เปนพระตําหนักฯ ที่สรางขึ้นในโครงการสราง บานใหพอซึ่งดําเนินการโดยความรวมมือของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และชาวไทยทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนพระตําหนักทรง งานถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในคราวเสด็จอยู และทรงงาน


30

ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช กลุ ม อาคารพระตํ า หนั ก ฯ มี ลั ก ษณะ สถาปตยกรรมภาคใต ตั้งอยูในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สอบถามขอมูลโทร. ๐ ๗๕๔๑ ๖๑๒๘, ๐ ๗๕๔๑ ๖๐๐๓ การเดินทาง จากอําเภอเมืองไปอําเภอปากพนัง ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร ใช ท างหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ เลี้ ย วขวาบริ เ วณสามแยกไปอํ า เภอ ปากพนังฝงตะวันออก ถึงสี่แยกเลี้ยวขวาอีกครั้ง เดินทางตออีกประมาณ ๒ กิโลเมตร จะถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมแมนําปากพนังอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ และหากจะเดินทางไปอําเภอปากพนังฝงตะวันออก ใช ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ จากอําเภอเมืองเลี้ยวขวาบริเวณสามแยก ผานสี่แยกและขามสะพานแมนําปากพนัง ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก เปนสถานที่ซึ่งอยูบริเวณตอนบน ของอําเภอปากพนัง ดานที่ติดกับทะเลดานใน (อาวนครฯ) มีประชากร ตั้งถิ่นฐานอยู สวนดานนอกที่ติดกับอาวไทยเปนหาดทรายและมี ตนสน ขึ้นเปนแนวยาว เปนสถานที่เกิดเหตุการณมหาวาตภัยครั้งใหญจากพายุ โซนรอนแฮรเรียตพัดถลมแหลมตะลุมพุก เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ ลักษณะของชายหาดปากพนังเปนชายหาดยาวไปตามชายฝงทะเล มี แหลมตะลุมพุกเปนแหลมทรายรูปจันทรเสี้ยวยื่นไปในอาวไทย สามารถ ขับรถไปจนถึงปลายแหลมไดระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีรานอาหารทะเลบริการในบริเวณใกลเคียงอีกดวย การเดินทาง ใชทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ (นครศรีธรรมราช - ปากพนัง) มีทางแยกเขาสูแหลมตะลุมพุก ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร คอนโดนกนางแอน ทองคําขาวแหงเมืองปากพนัง นกนางแอนกินรัง (Edible - nest Swiftlet) เปนนกขนาดเล็ก บินออกจากที่อยูอาศัยในเวลา เชาตรู กระพือปกบินอยูในอากาศตลอดทั้งวัน โฉบจับกินแมลงกลาง อากาศ โฉบลงกินนําเปนครั้งคราว และจะบินกลับเขาสูที่พักในเวลาใกล พลบคํา เกาะอยูตามผนังถํา และแผนไม เริ่มแรกของนกนางแอนกินรัง ไดมาอาศัยอยูในบานไม ๒ ชั้นริมฝงแมนําปากพนังเมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๖ จากนั้นก็กระจายไปอยูที่ตึก ๓ ชั้น “ศิลปะชิโนโปรตุกีส” ในปจจุบันได กระจายไปอยูเต็มเมืองปากพนังจนนาตื่นเตนของผูที่ไดพบเห็น และใน รอบ ๑๕ ป ที่ ผ า นมาได มี ก ารก อ สร า งอาคารตึ ก สู ง เพิ่ ม ขึ้ น ใน ตัวเมืองปากพนัง เปนจํานวนมาก ประมาณ ๒๕๐ หลัง ตลาด ๑๐๐ ป ริมแมนําปากพนังฝงตะวันออก เปนตลาดเกาแกของ ชุมชนปากพนังที่อยูอาศัยมาเปนเวลานาน นักทองเที่ยวสามารถเดินทาง ไปชมวิถีชีวิตและเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ หรืออาหารทะเลแปรรูป ที่ขึ้น


31

คอนโดนกนางแอน

ชื่อไดแก ปลากระบอกแปรรูป ไขปลากระบอก พรอมเดินชมวิถีชีวิต ชุมชนในตลาดริมฝงแมนําปากพนังบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ มีตั้งแตตอนเชา ถึงเย็น ทุกวัน ลองเรือชมแมนําปากพนัง กิจกรรมการลองเรือชมแมนําปากพนัง ตลอด เสนทางจะไดชมวิถีชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยูริมฝงแมนํา พรอมกับชม โครงการพัฒนาพืน้ ลุม นาํ ปากพนังอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ชมปาชายเลน ตลอดจนลํานาํ สายเกาทีม่ ปี ลองโรงสีไฟโบราณทีเ่ หลืออยูใ หไดเห็น ทีบ่ ง บอก ถึงความเจริญรุงเรืองของปากพนังครั้งในอดีต และยังไดเห็นนกนางแอน ที่บินอยูในทองฟาในตอนเย็นทานจะไดเห็นนกนางแอนบินกลับบาน (คอนโดนก) เปนจํานวนมาก ติดตอ เทศบาลเมืองปากพนัง โทร. ๐ ๗๕๕๑ ๗๐๕๘ (เวลาราชการ) หรือ บริษัท ส. ภักดี โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๔๑๗๑, ๐๘ ๑๘๙๕ ๓๕๗๙


32

อําเภอเชียรใหญ ศาลหลวงตนไทร เปนศาลหลวงที่สรางขึ้นจากพระราชดําริของพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตั้งอยูที่หมู ๑๑ ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ นายจํานูญ พลายดวง ราษฎรตําบลแมเจาอยูหัว ไดกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ถึง ตนไทรขนาดใหญทข่ี น้ึ ขวางแนวขุดคลองชะอวด - แพรกเมือง ในโครงการ พัฒนาพื้นที่ลุมนําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ตําบลการเกด อําเภอเชียรใหญ วาการดําเนินงานตองหยุดชะงักเนื่องจากเครื่องยนต ของเรือขุดและรถขุดจะดับทุกครั้งที่เขาไปใกลตนไทรตนนี้ และมีคนงาน ลมปวย เชื่อกันวาจะเกิดจากตนไทรใหญ ซึ่งขึ้นเดนเปนสงา บริเวณใกล ตนไทรขุดพบซากกระดูกมนุษย และสัตวตางๆ รวมทั้งเปลือกหอยทะเล ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงรับสั่งใหตั้งศาลหลวงพรอมทั้ง ประกอบพิธีบวงสรวงเมื่อวันศุกรที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ ศาลหลวงทําดวย ไมทั้งหลัง บริเวณรอบศาลหลวงตนไทรทัศนียภาพสวยงาม วัดแมเจาอยูหัว เปนวัดเกาแก ตั้งอยูหมูที่ ๓ ตําบลแมเจาอยูหัว อําเภอ เชียรใหญ ริมทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ (นครศรีธรรมราช - สงขลา) ภายในวัดมีรูปปนแมเจาอยูหัว (พระนางเลือดขาว) ซึ่งเปนพระสนมเอก ของพระเจาศรีธรรมโศกราช ประดิษฐานอยู ประชาชนมีความเชื่อและ ศรัทธาในบารมีของแมเจาอยูหัว การเดิ น ทาง จากนครศรี ธ รรมราช ใช ท างหลวงหมายเลข ๕๐๘ (นครศรีธรรมราช - สงขลา) ถึงสีแ่ ยกบอลอ ตรงไปประมาณ ๑ กิโลเมตร

อําเภอรอนพิบูลย หมูบานทําพัดใบกระพอ ตั้งอยูริมทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ จากอําเภอ เมือง ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร เปนหมูบานที่ชาวบานใชเวลาวางจากงาน ประจํา ทําหัตถกรรมพัดใบกระพอสงจําหนายทั่วประเทศ เปนหัตถกรรม ทองถิ่นที่ไดรับความนิยม เปนงานฝมือที่ผลิตจากวัสดุทองถิ่น ราคา ยอมเยา วัดเทพนิมิต (วัดวัวหลุง) สันนิษฐานวาเปนวัดที่สรางขึ้นในสมัยสุโขทัย ตอนตน โดยอาศัยจากหลักฐานสถูปเจดียและใบเสมาคูที่ทําจากศิลาแลง ตลอดจนคําศิลาจารึก ซึ่งไดปรักหักพังไป ในอดีตสถานที่ตั้งวัดเปนปาทึบ เปนที่พํานักอาศัยของบรรดาสัตวปานานาชนิด พระครูอรรถธรรมรส พอทานสมภารซัง หรือพอทานซัง ทีบ่ รรดาศิษยานุศิษย และผูเคารพ เลื่อมใส ศรัทธา นิยมเรียกทานวา พอทานสมภารซัง หรือ


33

พอทานซัง ทานเปนพระอมตะเถระ ผูทรงบริสุทธิ์ดวย ศีล ปญญา สมาธิ เมตตาธรรม เครงครัดในพระธรรมวินัย ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ แตกฉาน ในแขนงไสยเวทวิทยาคม ทรงขลังดวยอิทธิฤทธิ์ บุญฤทธิ์ วาจาสิทธิ์ ยาก ที่จะมีผูใดเสมอเหมือน เลื่องลือไปทั่วเมืองนครฯ เมืองลุง เมืองตรัง ฯลฯ วัตถุมงคลของพอทานสมภารซัง จึงเปนที่เคารพบูชาแกชาวปกษใตและ คนทั่วไป วัดรอนนา เปนวัดที่เจริญรุงเรืองในอดีต สันนิษฐานวาสรางในสมัยกรุง ศรีอยุธยา เพราะยังคงเหลือซากปรักหักพังเปนหลักฐาน มีพระพุทธรูป ปางอุม บาตรเกาแกเปนโบราณวัตถุทส่ี าํ คัญ จัดเปนพระพุทธรูปทีส่ วยงามมาก พระพุทธรูปนามวาพระแมเศรษฐี พระพุทธรูปบางอุมบาตร ความสูง ประมาณ ๑.๗๐ เมตร เปนที่เคารพและสักการะบูชากราบไหวพระแม เศรษฐี เมื่อประสบความสําเร็จดังที่บนบานไว ก็จะนําดอกไม ธูปเทียน ปดทองคําเปลว และจุดลูกประทัดแกบน เสียงดังสนั่นเปนประจําทุกวัน เพราะพระแมเศรษฐีวัดรอนนา เปนพระคูบานคูเมือง เปนพระพุทธรูป อันศักดิ์สิทธิ์ เปนที่เคารพสักการะบูชาของชาวรอนพิบูลยและชาว นครศรีธรรมราชมาก วั ด ถลุ ง ทอง เป น วั ด ป า ที่ สํ า คั ญ อี ก วั ด หนึ่ ง ของอํ า เภอร อ นพิ บู ล ย พอทานคลิ้ง หรือหลวงปูคลิ้ง พระภิกษุผูเครงในพระธรรมวินัย เปนที่ เคารพบูชาของชาวนครศรีธรรมราชมาก หลวงปูคลิ้ง เครงในพระธรรม วินัยมาตั้งแตเริ่มบวช เปนคนพูดจริง ทําจริง มีใจเอื้ออารียตอคนทั่วไป จึงไดรับการเคารพนับถือจากชาวบานวาเปนพระที่ควรแกการนับถือบูชา รูปหนึ่ง วัตถุมงคลของหลวงปูคลิ้งจึงเปนที่เคารพบูชาแกชาวปกษใตและ คนทั่วไป นําตกแมเศรษฐี ตั้งอยูหมูที่ ๗ ตําบลรอนพิบูลย อําเภอรอนพิบูลย หางจากถนนเอเชียตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ประมาณ ๑ กิโลเมตร เปนนําตกที่มีลานหินกวาง แองนําเหมาะสําหรับการเลนนํา บริเวณใกล นําตกมีที่พัก รานอาหาร ไวบริการสําหรับนักทองเที่ยวดวย นําตกคูหาสวรรค มีนําตกทั้งหมด ๗ ชั้น พื้นที่โดยรอบเปนปาดงดิบและ ปาดิบเขา เปนทิวทัศนทส่ี วยงามมาก (อยูใ นเขตอุทยานแหงชาตินาํ ตกโยง) การเดินทางจากตลาดอําเภอรอนพิบูลย ใชเสนทางเดียวกับทางขึ้นเขา รามโรม ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร และเดินเทาตออีกประมาณ ๔๐๐ เมตรเพื่อไปชมนําตก ที่ยังคงความเปนธรรมชาติที่สวยงาม นําตกวังศิลารักษ จากตลาดรอนพิบูลย เลี้ยวซายที่บานเถลิง ใชเสนทาง เดียวกับทางไปเขารามโรม นําตกมี ๓ ชั้น แตละชั้นมีความสวยงามที่


34

แตกตางกัน ริมแองนําบางชวงมีลักษณะเปนหาดทรายที่รมรื่นดวยรมเงา ของตนไมใหญ ริมนําตกมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว ไดแก รานอาหาร รานขายผลิตภัณฑของกลุมแมบาน ไดแก ผลิตภัณฑ ลูกจันทนเทศแปรรูปหลากหลายใหเลือกซื้อเปนของฝาก เขารามโรม จุดชมทัศนียภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สวยงามอีก แหงหนึ่ง เปนเทือกเขาและมีพื้นที่อยูในเขตอุทยานแหงชาตินําตกโยง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทองที่อําเภอทุงสง อําเภอนาบอน อําเภอลานสกา อําเภอรอนพิบลู ย และอําเภอชางกลาง เปนเทือเขาสูงสลับซับซอนทอดยาว ตามแนวเหนือใต ไดแก เขาเหมน เขาทง เขาวังหีบ เขาพระ เขาหลวง เขาโยง เขารามโรม เขาปากแพรก เขาปลายเปก และเขาคูหา มีสภาพที่ ปาทีส่ มบูรณ ประกอบดวยทิวทัศนฯ และนาํ ตกทีส่ วยงามหลายแหงดวยกัน เชน ยอดเขาเหมน ยอดเขาคูหาสวรรค นําตกโยง นําตกปลิว นําตก คลองจัง นําตกหนานเตย นําตกหนานปลิว นําตกหนานโยน นําตก คูหาสวรรค

ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ


35

อําเภอทุงสง อุทยานแหงชาตินําตกโยง หรือเรียกกันทั่วไปวา “นําตกโยงใสใหญ” มี พื้นที่ประมาณ ๑๒๖,๖๗๕ ไร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอทุงสง อําเภอฉวาง อําเภอนาบอน ประกาศเปนอุทยานแหงชาติ เมื่อป ๒๕๓๔ มีสภาพปา และทิวทัศนที่อุดมสมบูรณและสวยงามอีกแหงหนึ่ง พื้นที่เปนเทือกเขา สลับซับซอนทอดยาวตามแนวเหนือมาใต ไดแก เขาเหมน เขาทง เขาวังหีบ เขาพระ เขาหลวง เขาโยง เขาลําโรม เขาปากแพรก เขาปลายเปด เปนตน เปนแหลงตนนําที่สําคัญของลุมนําตาป ลุมนําปากพนัง และลุม นํากันตัง และมียอดเขาเหมน เปนยอดเขาสูงสุด มีความสูง ๑,๒๓๕ เมตรจากระดับนําทะเล นอกจากนั้นยังพบสัตวปาและพืชตางๆ ที่นา สนใจและหายากหลายชนิด อุทยานฯ มีฝนตกชุกเกือบทั้งป แตก็สามารถ เดินทางมาทองเที่ยวไดชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม สอบถามขอมูลติดตอ อุทยานแหงชาตินําตกโยง โทร ๐ ๗๕๓๕ ๔๙๖๗ หรือ www.dnp.go.th ถําตลอด เปนถําเล็ก เกิดจากภูเขาชัยชุมพล ตัวถําสามารถเดินทะลุได ตลอด จึงไดชื่อวาถําตลอดหรือถําหลอด ภายในถํามีพระพุทธรูปปาง ไสยาสนองคใหญ มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เปนเรื่องราวพุทธประวัติเขียน โดยอาจารยแนบ ทิชินพงศ จิตรกรชาวนครศรีธรรมราชที่มีชื่อเสียง รอบบริเวณถําเปนสวนสาธารณะสําหรับพักผอน พระโพธิสัตวกวนอิม พระโพธิสัตวกวนอิม เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๔๙๒ มีคณะบุคคลซึ่งมีความนับถือศรัทธาในพระซําปอกง (หลวงพอโต) ได อัญเชิญกระถางธูปของพระซําปอกงมาสถิต ณ ศาลเจา ซึ่งเปนอาคาร ไมหลังเล็กบริเวณ บานนาเหนือ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสักการะบูชาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหมุงกระทําความดี ดวยความ เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในอําเภอทุงสง และใกลเคียงมีมากขึ้นใน ป พ.ศ. ๒๕๑๔ จึงไดรวมใจบริจาคทรัพยสรางอาคารศาลเจาหลังใหมขึ้น และพัฒนาเปนลําดับดังปรากฏในปจจุบนั เพือ่ เปนสถานประกอบศาสนพิธี ในโอกาสและเทศกาลตางๆ ตลอดมา

เทศกาลงานประเพณี ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ พระบรมธาตุเจดียเปนเสมือนตัวแทนขององค พระพุทธเจา ซึ่งชาวนครศรีธรรมราช เชื่อมั่นวามีบุญญาภินิหารหาที่ เปรียบมิได ทั้งนี้เพราะวาภายในพระเจดียไดประดิษฐานพระบรมสารีริก ธาตุไว ในปหนึ่งๆ พุทธศาสนิกชนจะบูชาองคพระธาตุเจดียดวยการจัด ขบวนแหผาพระบฎขึ้นหมองคเจดียเพื่อความเปนสิริมงคลอันจะนํามาซึ่ง


36

ความสําเร็จในการดํารงชีพทุกดาน ประเพณีนี้จัดขึ้นปละ ๒ ครั้ง ในวัน มาฆบูชา (ขึน้ ๑๕ คาํ เดือน ๓) และวันวิสาขบูชา (ขึน้ ๑๕ คาํ เดือน ๖) ประเพณีบุญเดือนสิบ เปนประเพณีที่ยิ่งใหญมากของชาวภาคใตและชาว นครศรีธรรมราช งานประเพณีนี้เริ่มในวันแรม ๑ คํา ถึงแรม ๑๕ คํา เดือน ๑๐ ของทุกๆ ป ประเพณีบุญเดือนสิบ เปนงานบุญเพื่อแสดงความ กตัญูตอบุพการีซึ่งลวงลับไปแลว ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาวาผู ลวงลับไปแลวมีบาปมากจะตกนรกและกลายเปน “เปตชน” หรือเปรต จะถูกปลอยตัวจากนรกเพื่อใหขึ้นมาพบญาติพี่นองและลูกหลานของตน ในเมืองมนุษยในวันแรม ๑ คํา เดือนสิบ และใหกลับลงไปอยูในนรกดัง เดิมกอนพระอาทิตยขึ้นในวันแรม ๑๕ คํา เดือนสิบ ผูที่ยังมีชีวิตอยูจึง พยายามหาอาหารตางๆ ไปทําบุญตามวัดเพื่ออุทิศสวนกุศลแกผูที่ลวงลับ ไปแลว เริม่ ในวันแรม ๑๓ คาํ ซึง่ เปน “วันจาย” หมายถึง วันออกจับจาย ซื้อของที่จําเปนในการจัดตกแตง “หมรับ” (สํารับ) ในวันแรม ๑๔ คํา คือวัน “ยกหมรับ” หมายถึง การยก “หมรับ” ไปวัดหรือวันรับตายาย และวันที่ผูลวงลับจะตองกลับลงไปอยูในนรกตามเดิม คือวันแรม ๑๕ คํา เดือนสิบ เรียกวา “วันบังสุกลุ ” หรือวันสงตายาย สําหรับหมรบั ในปจจุบนั นี้ ไ ด มี ก ารพั ฒ นาจากการจั ด หม รั บ แบบดั้ ง เดิ ม เป น การตกแต ง ใหสวยงามมากขึ้น โดยมีองคประกอบครบถวนตามแบบโบราณและ จัดใหมีการแขงขันการจัดหมรับขึ้นอีกดวย โดยจะมีขบวนแหแหนกัน อยางสวยงามตลอดแนวถนนราชดําเนินในวันแรม ๑๔ คํา เดือนสิบ ประเพณี ใ ห ท านไฟ : ประเพณี เ ดื อ นอ า ย เป น ประเพณี ที่ ช าว นครศรีธรรมราชปฏิบัติสืบตอกันมาชานาน ประเพณีการทําบุญใหทานไฟ มักทํากันในชวงเวลาที่มีอากาศเย็นมากเปนพิเศษในตอนเชาตรูของวันใด วันหนึ่งในเดือนอายตอเดือนยี่ (มักจะตรงกับเดือนธันวาคม - มกราคม) ซึง่ จะเปนวันทีเ่ ทาไหรนน้ั ทางวัดและชาวบาน อุบาสก อุบาสิกา จะทําความ ตกลงกันเปนปๆ ไป กิจกรรม / พิธี ในตอนเชาตรูของวันนัดหมาย ชาวบานพุทธศาสนิกชนทุกคนจะพรอมใจกันไปยังวัดใกลบานโดยจัดแจง เอาเครือ่ งประกอบทําขนมและอุปกรณไปดวย เมือ่ ถึงวัดก็ชว ยกันกอกองไฟ และทําขนมกันทันที การทําขนมถวายพระ ขนมที่เตรียมไปปรุงที่วัดใน การใหทานไฟเปนขนมอะไรก็ได แตสวนใหญจะนิยมขนมที่สามารถปรุง เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ขนมสวนมากจะปรุงโดยใชไฟแรงและเปนขนม พืน้ บาน เชน ขนมเบือ้ ง ขนมครก ขนมครกขาวเหนียว ขาวเกรียบปากหมอ แลวนําขนมที่ปรุงขึ้นมารอนๆ ไปถวายพระสงฆ


37

ประเพณีแหนางกระดาน

ประเพณี แ ห น างกระดาน เป น ประเพณี เ ก า แก ข องพราหมณ ใ นเมื อ ง นครศรีธรรมราชที่นับถือพระอิศวรเปนเจา กระทําบูชาพระอิศวรในโอกาส ขึ้นปใหม ประเพณีนี้ไดปฏิบัติกันมาตั้งแตครั้งมีชุมชนพราหมณเกิดขึ้นใน นครศรีธรรมราช คือ ราว พ.ศ. ๑๒๐๐ เปนตนมา เมื่อพราหมณได เคลื่อนยายขึ้นไปอยูที่กรุงศรีอยุธยา ก็ไดนําพิธีกรรมในประเพณีนี้ไปถือ ปฏิบัติ เรียกวา “พิธีโลชิงชา” หรือ “พิธีตรียัมปวาย” และไดสืบทอดมา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร เพิ่งจะยกเลิกไปใน พ.ศ. ๒๔๗๖ คําวา “นางกระดาน” หมายถึงแผนไมกระดานขนาดกวางหนึง่ ศอก สูงสีศ่ อก ที่วาดหรือแกะสลักรูปเทพบริวารในคติความเชื่อของพราหมณ จํานวน ๓ แผน แผนแรกคือ พระอาทิตย - พระจันทร แผนที่สองคือพระธรณี และแผ น ที่ ส ามคื อ พระคงคา เพื่ อ ใช ใ นขบวนแห แ หนมารอรั บ เสด็ จ พระอิศวร (หรือพระศิวะ) ที่จะเสด็จมาเยี่ยมมนุษยโลก ณ เสาชิงชา ใน วันขึน้ ปใหมของพราหมณ คือในเดือนอาย ขึน้ ๗ คาํ และจะประทับอยูใ น มณฑลพิธีบริเวณหอพระอิศวรจนกระทั่ง เดือนอาย แรมคํา จึงเสด็จกลับ เชื่อกันวาการอัญเชิญใหพระอิศวรเสด็จมาเยี่ยมโลก เปนการประสาทพร


38

เครื่องถมนคร

ใหมนุษยโลกมีความสุขสงบและชวยคุม ครองโลกใหปลอดภัย เมือ่ บวงสรวง แล ว พระอิ ศ วรก็ จ ะเชิ ญ ชวนให เ ทพบริ ว ารทั้ ง หลาย มี พ ระอาทิ ต ย พระจันทร พระธรณี และพระคงคา เปนตน บันดาลดลใหชาวเมือง สมปรารถนาอีกทางหนึ่ง กิจกรรมดังกลาวจะจัดขึ้นในชวงวันสงกรานตของทุกปซึ่งเปนประเพณีที่มี หนึ่งเดียวในประเทศไทย

สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก เครื่องถมนคร เปนหัตถกรรมสําคัญของนครศรีธรรมราชที่มีชื่อเสียง และ เปนที่รูจักแพรหลายมาแตอดีต มี ๒ ชนิด คือ ถมดําซึ่งจะมีลวดลายเปน สีขาว พื้นเปนสีดํา และถมทองหรือถมทาทอง ซึ่งจะมีลวดลายเปนสีทอง พื้ น เป น สี ดํ า มี ก ารสอนการทํ า หั ต ถกรรมเครื่ อ งถมที่ วิ ท ยาลั ย ศิ ล ป หัตถกรรมนครศรีธรรมราช บริเวณที่มีเครื่องถมขายมากคือ ถนนทาชาง หลังสนามหนาเมืองบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และบริเวณทาวัง


39

สรอยนะโม สรอยเงิน และสรอยสามกษัตริย เปนงานที่ตกทอดกันมา ชานานดานฝมือ ชางเงินของชาวนครศรีธรรมราชที่ประดิษฐถักรอยสรอย นานาชนิด มีทั้งเงิน ทอง และสามกษัตริย (คือ เงิน ทอง นาก) มีศูนย รวมอยูที่บริเวณถนนทาชาง หลังการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานนครศรีธรรมราช หนังตะลุง การแกะหนังตะลุงเปนศิลปหัตถกรรมที่ควบคูกับการเลนหนัง ตะลุงของภาคใต ตัวหนังตะลุงของไทยไดดัดแปลงแกไขรูปรางตัวหนัง ตะลุงของชวา ใหเปนศิลปะตามแบบของไทย มือเทาของตัวหนังสามารถ เคลื่อนไหวไดขณะเชิด หนังที่ใชแกะทําหนังตะลุง จะใชหนังวัวหรือหนัง แพะดิบ วิธีแกะจะใชสิ่วขนาดตางๆ ตอกสลักตามลวดลายที่ไดรับการ ออกแบบไว แ ล ว ราคาหนั ง ตะลุ ง แต ล ะตั ว จะต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ ความ ประณี ต ของงานและขนาดของตั ว หนั ง ป จ จุ บั นหนั งตะลุ ง เป นสิ นค า เอกลักษณที่สําคัญอยางหนึ่งของนครศรีธรรมราชและพัทลุง โดยเฉพาะ ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช มีรานประดิษฐและจําหนายตัวหนังตะลุง มากมาย จักสานยานลิเภา ยานลิเภาเปนศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงอีกอยางหนึ่ง ของปกษใต โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนงานฝมือที่มีมานาน มากกวา ๑๐๐ ป ยานลิเภา เปนพืชเถาที่ขึ้นในที่ชื้น เปลือกลําตนเหนียว มีความทนทาน ชาวบานจึงนํามาสานเปนเครื่องใชสอยแทนหวาย เชน กระเปาถือ กระเปาสะพาย กลองยาเสน ปนชา ตะกรา กลองใสแวนตา เป น ต น สามารถชมผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด ที่ ศู น ย ศิ ล ปหั ต ถกรรมพื้ น บ า น นครศรี ธ รรมราช ข า งโรงเรี ย นวั ด หมน (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ กิโลเมตรที่ ๑๑) เปดใหเขาชมทุกวัน เวนวันอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น. โทร. ๐ ๗๕๖๗ ๐๓๕๔, ๐ ๗๕๔๔ ๖๒๐๕ ผายกเมืองนคร บานมะมวงปลายแขน เปนชุมชนที่ทอผาเมืองนคร มีลายเอกลักษณของจังหวัด เชน ลายพิกุล และมีการแสดงการทอผายก ใหชมอีกดวย สนใจแวะชมไดที่ ผายกเมืองนคร บานมะมวงปลายแขน ถนนนพวงศ (นครศรีธรรมราช - ตรัง) กิโลเมตรที่ ๑๓ เปดใหเขาชมเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๘ ๑๙๕๘ ๘๐๗๗ หัตถกรรมจากกระจูด จากหญาในทุงนําขังริมพรุแถบ อําเภอชะอวด และอําเภอเชียรใหญ ตนกระจูดไดถกู นํามาตากคลุกทุบเหยียบแลวทอสาน เปนสื่อ และสารพัดเครื่องใชในครัวเรือน โดยเฉพาะถุง ตระกราและ กระเปาเปนที่นิยมแพรหลายถึงในตางประเทศ


40

วัดธาตุนอย

บางปู แหลงผลิตเครื่องปนดินเผา ตั้งอยูริมถนนบริเวณสามแยกบางปู หางจากตัวเมืองประมาณ ๑๗ กิโลเมตร เดิมบริเวณนี้จะมีการผลิต เฉพาะกระถางตนไมดินเผา และอิฐเทานั้น แตปจจุบันนี้ ชางปนจาก หมู บ า นป น หม อ ได ย า ยออกมาตั้ ง ร า นผลิ ต และจํ า หน า ยสิ น ค า เครื่องปนดินเผา ซึ่งไดรับการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบใหมีหลาก หลายประเภทมากยิ่งขึ้น


41

ตัวอยางรายการนําเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนทางที่ ๑ เยือนเมืองศิลปถน่ิ เมืองพระ - “คีรวี ง”หมูบ า น OTOP ตนแบบ - จุดชมวิว เขาเหมน - วัดธาตุนอย - เปดทอง หลังพระ… สัมผัสวิถีงามลุมนํา ปากพนัง วันแรก ภาคเชา - สนุกกับ “กิจกรรมนั่งรถชมเมืองเลาเรื่องลิกอร” เสนทาง เริ่มตนจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ - วัดสวนหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - หอพระพุทธสิหิงค หอพระนารายณ - หอพระอิศวร - บอนาํ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ สมาเมือง สวนศรีธรรมาโศกราช สักการะพระเจาศรีธรรมาโศกราชกําแพงเมืองเกา - ศาลาประดูหก- ศาลหลักเมือง เลือกซื้อของฝาก ถนนสายหัตถกรรม หลังสํานักงาน ททท. (ถนนทาชาง) - เดินทางไปชมหมูบานกินรีทองคํา “บานคีรีวง” สูดโอโซน ใหเต็มปอด สัมผัสเสนหว ถิ ชี วี ติ ชุมชนคีรวี ง ชมกลุม มัดยอม กลุมสมุนไพร กลุมผาบาติก กลุมแมบานทุเรียนกวน เที่ยวชมสวนสมรม พรอมทานผลไมตามฤดูกาล ภาคบาย - เดินทางไปชมทัศนียภาพ ณ จุดชมวิวเขาพระสุเมรุ (เขาเหมน) อําเภอชางกลาง - นมัสการพอทานคลายวาจาสิทธิ์ ณ วัดธาตุนอย - เดินทางเยี่ยมคุณประยงค รณรงค ผูนําทางปญญา เจาของ รางวัลแม็กไซไซ ผูนําชุมชนบานไมเรียง ผูนําความรู ประสบการณ การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแกปญหาความยากจนของชุมชน ชมศูนยการเรียนรู ภูมิปญญาไทย วันที่สอง ภาคเชา - ชมพิพิธภัณฑเมือง แหลงทองเที่ยวที่ไดรับรางวัลกินรีอีก แหงหนึ่ง ศึกษาประวัติศาสตร ความเปนมาของเมืองนคร นําเสนอดวยสือ่ ทันสมัยและหลากหลาย ชวยใหประวัตศิ าสตร อันยาวนานของเมืองนครกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง


42

- เดินทางไปยังอําเภอปากพนัง เมืองอูขาวอูนําในอดีต เยี่ยมชมโครงการเปดทองหลังพระ แหลงทองเที่ยวภายใน โครงการตามแนวพระราชดําริ “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํา ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ภาคบาย - ชมคอนโดนกนางแอน ในตัวเมืองปากพนัง พรอมเลือกซื้อ ของฝากขึ้นชื่อจากตลาด ๑๐๐ ป ริมฝงแมนํา ปากพนัง ฝงตะวันออก เชน ปลากระบอกแดดเดียว ไขปลากระบอก และอาหารทะเลสดๆ ลองเรือ สัมผัสวิถีชีวิตชาวปากพนัง สองฝงแมนํา ตื่นตากับฝูงนกนางแอนนับแสน ที่บินกลับ คอนโดยยามอาทิตยอัสดง

เสนทางที่ ๒ พระธาตุคบู า น สืบสานงานศิลป - บานหนังตะลุง สุชาติ -ศาลหลักเมืองนคร - ช็อปปงถนนสายหัตถกรรม - โลมาสีชมพู บูชาหลวงปูทวด สัมผัส หาดทรายสีทอง ทองฟาสีคราม นําทะเลใส วันแรก ภาคเชา - นมัสการพระบรมธาตุยอดทอง ณ วัดพระมหาธาตุวรมหา วิหาร ปูชนียสถานที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของภาคใตและ ประเทศไทย สัมผัสพลังแหงศรัทธา ไหวองคพอ จตุคามรามเทพ ชมวิหารสําคัญตางๆ เชน วิหารหลวง วิหารทับเกษตร - เดินทางชมตัวละครแสนวิจิตร ณ “พิพิธภัณฑพื้นบานหนัง ตะลุงสุชาติ ทรัพยสิน” ไดรับรางวัลกินรีดีเดน ประเภท วัฒนธรรมและโบราณสถาน ป ๒๕๓๙ ชมการสาธิตการ เลนหนังตะลุง โดยนายหนังสุชาติ ทรัพยสนิ ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบาน) ป ๒๕๔๙ การสาธิตการทําตัวหนังตะลุง ภาคบาย - สักการะ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อความเปน สิริมงคล - เลือกซื้อของฝากที่ระลึกเอกลักษณของเมืองนคร เชน เครื่องเงิน เครื่องถม ณ ถนนสายหัตถกรรม (ถนนทาชาง) - ออกเดินทางไปยัง อําเภอขนอม ดินแดนเหนือสุดของ นครศรีธรรมราช เขาที่พักริมหาดสัมผัสหาดทรายสีทอง ทองฟาสีคราม นาํ ทะเสใส บรรยากาศเงียบสงบ พักผอนตาม อัธยาศัย เลือกทองเทีย่ วดูหง่ ิ หอยยามคาํ คืน บริเวณคลองขนอม


43

วันที่สอง - เดินทางไปลงเรือหางยาวเพื่อชมความมหัศจรรยของ ทองทะเลขนอม ณ บานแหลมประทับ หรือกลุมประมง ชายฝงรักบานเกิด อาวแขวงเภา ชมบอนําจืดกลางทะเล แหลงทองเที่ยว Unseen in Nakhon Si Thammarat ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรยของผาหินที่เรียงตัวกัน เปนชั้นๆ ราวกับผาที่พับซอนกัน ที่อาวหลักซอ ชื่นชมเวที พุมพวง ลานการแสดงธรรมชาติ ยลโฉมโลมาสีชมพู สีเทา หยอกลอเกลียวคลื่น เลือกซื้อกะปกงุ เคยแทกลับบานฝาก คนรูใจ ชิมและเลือกซื้อแกวมังกรคุณภาพ รสหวาน และปลอดสารพิษ จากสวนวิชัยดิษฐ - กิจกรรมธรรมชาติบําบัด “Fish spa” แหงเดียวในไทย ที่ฝูงปลาจะนวดคุณในลําธาร ณ ตนธาร รีสอรท แอนด สปา ลองแพตามลําธาร นั่งสมาธิมุมสงบ หรือปนจักรยาน รอบสวนผลไม

เสนทางที่ ๓ เยือนเมืองศิลปถิ่นเมืองพระ - วัดเขาขุนพนม - ลองแกงคลองกลายชมทะเลหมอก - นําตกกรุงชิง - ถําหงส ภาคเชา - นมัสการพระบรมธาตุยอดทอง ณ วัดพระมหาธาตุวรมหา วิหาร ปูชนียสถานที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของภาคใตและ ประเทศไทย สัมผัสพลังแหงศรัทธา ไหวองคพอจตุคาม รามเทพ ชมวิหารสําคัญตางๆ เชน วิหารหลวง วิหารทับเกษตร - เดินทางถึง วัดเขาขุนพนม อําเภอพรหมคีรี เปนวัดที่มี ความสําคัญทางดานประวัติศาสตร และโบราณคดี ชมโบสถมหาอุต - ชมกระบวนการผลิตและเลือกซื้อหัตถกรรมเซรามิค คุณภาพดีฝมือประณีต รูปแบบสวยงาม ณ อารยาเคลยแอนด คราฟท ตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี ภาคบาย - เดินทางถึงอําเภอนบพิตํา สนุกสนานชุมฉํากายา กับกีฬา สําหรับนักผจญภัย “ลองแกงคลองกลาย” - เขาที่พักรีสอรท หรือโฮมสเตยในอําเภอนบพิตํา


44

ราตรีพระจันทรสุก (Ample Moon Party)

วันทีส่ อง - ชม จุดชมวิวทะเลหมอก บนภูเขาเหล็ก พรอมจิบกาแฟยเชา ขนมพื้นบานอาหารพื้นเมือง รับฟงประวัติความเปนมา ทะเลหมอกเขาเหล็ก โดยวิทยากรชุมชนจากกลุมทะเล หมอกกรุงชิง กับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซี่งไดรับรางวัล กินรีดีเดน ป ๒๕๕๑ - สัมผัสพื้นที่มหัศจรรยผืนปากรุงชิงฯ ผานเสนทางศึกษา ธรรมชาติอันสมบูรณ ระยะทาง กวา ๓.๘ กิโลเมตร ชมความงดงามของ นาํ ตกกรุงชิง ชัน้ ๒ “หนานฝนแสนหา” ดวยความงดงามทําใหถูกตีพิมพหลังธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท เพลิดเพลินสดชื่นกับสายธาร - เดินลุยนําเขา ถําหงส ชมนําตกในถํา สัมผัสความงาม วิจิตรจากประติมากรรมธรรมชาติ หินงอกหินยอย อันตระการตา


45

สิ่งอํานวยความสะดวกในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ราคาหองพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถาม จากโรงแรมกอนเขาพัก) สถานที่พัก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช แกรนดนครา ๓๐ /๒๙๕ - ๒๙๖ ราชพฤกษไนทพลาซา ตําบลปากนคร โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๙๕๕๗ - ๙ จํานวน ๑๕ หอง ราคา ๓๖๐ - ๔๖๐ บาท เกียรตินคร ๒๙/๒ ถนนพัฒนาการคูขวาง ตําบลในเมือง โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๘๔๗๗ จํานวน ๕๙ หอง ราคา ๕๐๐ - ๔๘๐ บาท แกรนดปารค ๑๒๐๔/๗๙ ถนนปากนคร โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๗๖๖๖ - ๗๓ www.grandparknakhon.com จํานวน ๑๖๔ หอง ราคา ๖๐๐ - ๗๐๐ บาท ทวิน โลตัส ๙๗/๘ ถนนพัฒนาการคูขวาง ตําบลในเมือง โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๓๗๗๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๙๘ ๖๕๘๘-๙ www.twinlotushotel.net จํานวน ๔๐๐ หอง ราคา ๑,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ บาท ไทยโฮเต็ล ๑๓๗๕ ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๕๐๙-๑๒ www.thaihotel-nakhon.com จํานวน ๑๗๒ หอง ราคา ๒๖๐ - ๘๕๐ บาท ทักษิณ ๑๕๘๔/๒๓ ถนนศรีปราชญ โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๒๗๙๐ - ๔ www.thaksinhotel.com จํานวน ๑๑๕ หอง ราคา ๕๐๐ - ๑,๔๐๐ บาท นคร การเดน ๑/๔ ถนนปากนคร ตําบลทาวัง โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๔๘๓๑ - ๕ จํานวน ๕๐ หอง ราคา ๔๔๕ บาท เมืองทอง ๑๔๕๙/๗-๙ ตําบลคลัง โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๗๗, ๐ ๗๕๓๑ ๔๓๒๖ จํานวน ๕๐ หอง ราคา ๒๕๐ - ๔๐๐ บาท เมืองลิกอร ๑๔๘๘ ถนนศรีปราชญ ตําบลทาวัง โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๒๕๕๕, ๐ ๗๕๓๑ ๓๐๕๐ www.ligorcityhotel.com จํานวน ๘๐ หอง ราคา ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท สิริธานี ๒๗/๒ ถนนพัฒนาการคูขวาง โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๕๒๗๗ - ๘ จํานวน ๔๐ หอง ราคา ๕๙๐ บาท อําเภอปากพนัง บานชายคลอง ๓๐๑ ถนนพาณิชยสัมพันธ ตําบลปากพนังฝงตะวันออก โทร. ๐ ๗๕๕๑ ๗๗๖๖, ๐ ๗๕๓๓ ๓๘๓๑ จํานวน ๑๔ หอง ราคา ๖๐๐ ๙๐๐ บาท


46

ตะลุมพุก ซีฟูด แอนด รีสอรท ๕๖๘ หมู ๕ ตําบลปากพนังฝงตะวันออก ถนนปากพนัง - หัวไทร โทร. ๐๘ ๕๘๘๙ ๐๑๖๖, ๐๘ ๑๙๗๙ ๓๙๘๙ จํานวน ๗ หอง ราคา ๒๒๐ - ๕๐๐ บาท ริมเขื่อน เรือนแพ แอนด รีสอรท ๑/๑ หมู ๕ ถนนปากพนัง - เชียรใหญ ตําบลหูลอง โทร. ๐ ๗๕๔๑ ๖๑๑๘ จํานวน ๑๐ หอง ราคา ๓๕๐ ๔๕๐ บาท อําเภอทุงสง ที่พักอุทยานแหงชาตินําตกโยง หมู ๗ ตําบลถําใหญ โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๔๙๖๗ จํานวน ๓ หอง ราคา ๕๐๐ บาท ไทยวัฒนา ๑๑ ถนนผดุงราษฎร ตําบลปากแพรก โทร. ๐ ๗๕๔๑ ๑๒๕๕-๖ จํานวน ๖๐ หอง ราคา ๑๘๐ - ๖๐๐ บาท แกรนดเซารเทิรน ๕๕๕ หมู ๑ ตําบลชะมาย โทร. ๐ ๗๕๔๑ ๒๑๐๑ จํานวน ๑๓๐ หอง ราคา ๙๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท www.grandsouthern hotel.com บุญญารัตน ๑๙ ถนนชัยชุมพล ตําบลปากแพรก โทร. ๐ ๗๕๔๑ ๑๓๘๒, ๐ ๗๕๔๑ ๑๓๙๑ จํานวน ๓๕ หอง ราคา ๔๕๐ - ๑,๒๐๐ บาท โรงแรมวีบี ๒๔๖ หมู ๖ ตําบลหนองหงส โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๒๑๔๕-๙ จํานวน ๕๒ หอง ราคา ๗๐๐ บาท อําเภอสิชล เขาพลายดํา รีสอรท ๑๒๐ หมู ๘ ตําบลทุงใส โทร. ๐ ๗๕๗๗ ๑๐๓๐-๑ www.khaoplydam.com จํานวน ๕๘ หอง ราคา ๗๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท ครัวปอย บีช รีสอรท ๖๒๕ หมู ๓ หาดหินงาม โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๖๐๕๕ www.kruapoybeachresort.com จํานวน ๑๐ หอง ราคา ๕๕๐ - ๑,๐๐๐ บาท บานหินงาม รีสอรท หมู ๓ ตําบลสิชล โทร ๐ ๗๕๕๓ ๖๓๙๙, ๐๘ ๑๓๘๓ ๖๓๙๙ จํานวน ๙ หอง ราคา ๔๐๐ - ๘๐๐ บาท ประสานสุข วิลลา รีสอรท ๖๒๕/๔ หมู ๓ หาดหินงาม โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๖๒๙๙ บังกะโล ๓๕ หอง ราคา ๕๐๐ - ๑,๘๐๐ บาท ปติรีสอรท ๔๓๒/๓ หมู ๕ ตําบลสิชล โทร. ๐ ๗๕๓๓ ๕๓๐๑, ๐ ๗๕๓๓ ๕๓๐๓-๔ จํานวน ๖๐ หอง ราคา ๑,๕๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท อิสระบีช รีสอรท หมู ๓ ตําบลสิชล โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๖๕๓๖ - ๗ www.issarabeach.com จํานวน ๑๑ หอง ราคา ๖๐๐ - ๑,๒๐๐ บาท เอกแมน การเดน รีสอรท ๓๙/๒ หมู ๕ ตําบลเสาเภา โทร. ๐ ๗๕๓๖ ๗๕๖๖, ๐ ๗๕๓๖ ๗๔๙๘, ๐๘ ๑๙๕๘ ๒๔๙๓ www.ekxmangarden.com


47

จํานวน ๒๔ หอง ราคา ๑,๑๕๐-๒,๗๗๕ บาท อําเภอขนอม กรีนเลย รีสอรท หาดในเพลา ตําบลขนอม โทร. ๐๘ ๒๘๔๕ ๙๕๐๙, ๐๘ ๕๑๒๑ ๑๑๑๐ จํานวน ๓ หอง ราคา ๑,๕๐๐ บาท ขนอม โกลเดน บีช ๕๙/๓ หมู ๔ หาดหนาดาน ตําบลขนอม โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๖๖๘๘ www.khanomgoldenbeach.com จํานวน ๕๔ หอง ราคา ๑,๓๕๐ - ๔,๘๐๐ บาท ขนอมฮิลล รีสอรท ๖๐/๑ หมู ๘ หาดในเพลา โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๐๒๒๒, ๐๘ ๑๙๕๖ ๓๑๐๑ www.khanom.info จํานวน ๑๒ หอง ราคา ๒,๘๐๐ บาท ตนธาร รีสอรท แอนด สปา ๑๐๐ หมู ๑ ตําบลควนทอง โทร. ๐ ๗๕๔๖ ๐๕๗๔, ๐๘ ๑๙๔๕ ๐๒๖๓ www.tontarnresortandspa.com จํานวน ๒๓ หอง ราคา ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท ตาลคูบ ชี รีสอรท ๒๓/๙ หมู ๗ หาดหนาดาน ตําบลขนอม โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๘๖๖๗, ๐ ๗๕๕๒ ๙๑๑๙, ๐๘ ๕๘๔๗ ๗๕๗๕ www.talkoobeachresort.com จํานวน ๗๕ หอง ราคา ๑,๐๐๐ - ๑,๔๗๐ บาท ทองหยี แคมปง ๓๒/๑ หมู ๘ หาดทองหยี ตําบลขนอม โทร. ๐๘ ๑๙๕๘ ๔๕๐๔ จํานวน ๓ หอง ราคา ๖๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท ทิพยมนตรี รีสอรท ๑๒ หมู ๗ หาดในเปร็ด ตําบลขนอม โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๐๒๐๘ จํานวน ๘ หอง ราคา ๘๐๐ บาท ในเพลาเนเชอรัล รีสอรท ๓๑ หมู ๘ บานในเพลา ตําบลขนอม โทร. ๐๘ ๙๖๘๓ ๓๑๑๑ จํานวน ๘ หอง ราคา ๔๐๐ - ๕๐๐ บาท ในเพลาเบย รีสอรท ๕๑/๓ บานในเพลา หาดในเพลา ตําบลขนอม โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๐๒๕๐-๑ จํานวน ๕๐ หอง ราคา ๗๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท บานทองชิง ๑๒ หมู ๒ หาดทองชิง ตําบลทองเนียน โทร. ๐๘ ๗๙๑๕ ๓๓๒๒ www.baanthongching.com จํานวน ๑๑ หอง ราคา ๑,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ บาท บานศิวิไลซ รีสอรท หาดหนาดาน ตําบลขนอม โทร ๐ ๗๕๕๒ ๘๘๘๙, ๐๘ ๑๘๗๘ ๓๙๕๐ www.baancivilize.com จํานวน ๘ หอง ราคา ๒,๔๕๐ - ๓,๕๐๐ บาท ฟองคลื่น รีสอรท หาดหนาดาน ตําบลขนอม โทร. ๐๘ ๗๔๑๓ ๐๘๘๖, ๐๘ ๙๖๖๖ ๗๙๖๓ จํานวน ๗ หอง ราคา ๘๐๐ บาท ภูพัฒน รีสอรท หาดหนาดาน ตําบลขนอม โทร. ๐๘ ๔๖๒๖ ๘๑๑๓, ๐๘ ๙๗๒๙ ๗๓๐๐ จํานวน ๖ หอง ราคา ๘๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท


48

รอยัล ออคิด เฮาส หาดหนาดาน ตําบลขนอม โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๙๐๕๕, ๐๘ ๕๘๘๗ ๓๔๔๐ จํานวน ๒ หอง ราคา ๔,๐๐๐ บาท ระเบียงทราย รีสอรท ๙ หมู ๗ ตําบลขนอม โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๐๒๐๕ - ๖ จํานวน ๒๒ หอง ราคา ๕๐๐ - ๗๕๐ บาท ระเบียงทราย รีสอรท หมู ๗ ตําบลขนอม โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๐๒๐๕ - ๖ จํานวน ๕๒ หอง ราคา ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท ราชาคีรี รีสอรท แอนด สปา ๙๙ หมู ๘ หาดในเพลา - อาวทองหยี www.rachakiri.com โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๐๒๔๕ จํานวน ๓๓ หอง ราคา ๓,๕๐๐ - ๙,๕๐๐ บาท เรืองศรี รีสอรท หาดแขวงเภา ตําบลทองเนียน โทร. ๐๘ ๙๖๗๓ ๐๙๒๓ จํานวน ๖ หอง ราคา ๑,๒๐๐ บาท ศรีขนอม ๗๖-๗๗ ถนนอัครวิถี ตําบลขนอม โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๙๒๕๙ จํานวน ๓๐ หอง ราคา ๒๖๐ - ๔๘๐ บาท สุชาดา วิลลา หาดในเพลา ตําบลขนอม โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๐๒๑๓, ๐๘ ๐๕๓๐ ๐๕๑๖ จํานวน ๑๐ หอง ราคา ๑,๐๐๐ บาท สุภา รอยัล บีช ๕๑/๔ หมู ๘ หาดในเพลา โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๐๓๐๐, ๐ ๗๕๓๐ ๐๓๐๒-๔ www.suparroyal.com จํานวน ๗๒ หอง บังกะโล ๑๘ หลัง ราคา ๑,๒๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท อลงกต รี ส อร ท ๒๘/๑ หมู ๒ หาดหน า ด า น ตํ า บลขนอม โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๘๖๕๗, ๐ ๗๕๕๒ ๙๑๑๙ จํานวน ๗๐ หอง ราคา ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ บาท อนาวิลลา ตังเก รีสอรท ๘๑/๒ หมู ๑ ตําบลทองเนียน โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๗๘๒๖, ๐ ๗๕๕๒ ๘๘๖๘, ๐๘ ๖๒๘๐ ๙๒๒๒ www.anavilla.com จํานวน ๒๖ หอง ราคา ๘๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท อําเภอชางกลาง เขาเหมน รีสอรท ๑๔๗ หมู ๑๐ อําเภอชางกลาง โทร. ๐ ๗๕๔๗ ๐๗๔๖, ๐๘ ๑๔๗๗ ๑๓๑๐ จํานวน ๖ หลัง ราคา ๓๕๐ - ๑,๐๐๐ บาท ทาแพ รีสอรท ๒๓/๓ หมู ๑๔ ถนนนครศรีธรรมราช - จันดี ตําบล ชางกลาง โทร. ๐ ๗๕๔๘ ๖๖๑๖, ๐๘ ๑๑๒๔ ๓๒๑๔ จํานวน ๑๐ หอง ราคา ๓๕๐ - ๑,๐๐๐ บาท อําเภอลานสกา คีรีวง รีสอรท ๔๙ หมู ๙ หมูบานคีรีวง ตําบลกําโลน โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๓๑๓๙, ๐๘ ๑๐๘๐ ๘๔๙๑ จํานวน ๖ หอง ราคา ๔๐๐ - ๕๐๐ บาท


49

ทาหา รีสอรท ๓๑๒ หมู ๙ หมูบานคีรีวง ตําบลกําโลน โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๓๑๕๕, ๐๘ ๙๙๐๘ ๕๑๗๒ จํานวน ๑๓ หอง ราคา ๔๐๐ - ๕๐๐ บาท ธารคีรี รีสอรท ๒๒๘ หมู ๙ หมูบ า นคีรวี ง ตําบลกําโลน โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๓๑๑๙, ๐๘ ๑๐๘๖ ๗๐๒๓ จํานวน ๖ หอง ราคา ๔๐๐ - ๕๐๐ บาท บานพักในที่ทําการอุทยานแหงชาติเขาหลวง นําตกกะโรม ตําบลเขาแกว โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๐๔๙๔ จํานวน ๕ หอง ราคา ๖๐๐ - ๑,๒๐๐ บาท เขาหลวง รีสอรท ๒๖๘ หมู ๔ ตําบลเขาแกว ถนนนคร-จันดี โทร. ๐๘ ๙๘๑๑ ๔๑๒๔, ๐๘ ๙๘๖๗ ๙๖๙๖ จํานวน ๔ หอง ราคา ๔๐๐ - ๕๐๐ บาท ลอย ชาเลท รีสอรท ๒๑/๒ หมู ๔ ถนนกะโรม ตําบลเขาแกว โทร. ๐๘ ๑๘๙๕ ๑๙๗๐, ๐๘ ๑๕๓๙ ๖๓๘๑ จํานวน ๑๖ หอง ราคา ๖๐๐ - ๒,๕๐๐ บาท โฮมสเตยหมูบานคีรีวง หมูบานคีรีวง ตําบลกําโลน โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๓๑๑๓, ๐ ๗๕๕๓ ๓๓๗๐, ๐๘ ๔๘๔๐ ๙๓๖๗ จํานวน ๓๐ หอง ราคา ๑๒๐ - ๑๕๐ บาท อําเภอชะอวด เรือนไทยทักษิณา ๒๔๖ หมู ๙ ถนนเอเชีย ตําบลเกาะขันธ โทร. ๐๘ ๑๒๗๑ ๑๘๑๑, ๐๘ ๖๒๖๙ ๔๓๔๕ จํานวน ๑๑ หอง ราคา ๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท อําเภอทาศาลา คุมสวัสดิ์ ๒๐๗/๖๑ หมู ๓ ถนนหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําบล ทาศาลา โทร. ๐ ๗๕๓๓ ๐๖๖๖, ๐ ๗๕๓๓ ๐๕๐๘ - ๕๒ จํานวน ๖๐ หอง ราคา ๔๕๐ บาท ชมเล รีสอรท แอนด สปา ๑๐๙/๕ หมู ๑๑ ตําบลกลาย โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๕๖๖๖, ๐๘ ๑๗๘๒ ๔๑๒๓ จํานวน ๓๕ หอง ราคา ๒,๒๐๐-๓,๔๐๐ บาท ซันไรท ๓๓๓/๒ หมู ๙ หาดซันไรท ตําบลทาศาลา โทร. ๐๘ ๗๘๘๗ ๓๐๔๕ จํานวน ๗ หลัง ราคา ๔๕๐ - ๕๕๐ บาท บีชวอลค ๙๑/๑ หมู ๑ ตําบลกลาย โทร. ๐๘ ๖๒๗๗ ๙๙๖๒ จํานวน ๖ หอง ราคา ๕๐๐ - ๑,๔๐๐ บาท โยเซอรบีช รีสอรท ๑๓๔/๒ หมู ๑ ตําบลกลาย โทร. ๐๘ ๔๘๓๘ ๔๖๕๐, ๐๘ ๗๘๙๑ ๐๑๖๘ จํานวน ๑๒ หอง ราคา ๑,๔๐๐ - ๑,๘๐๐ บาท เรือนวลัย (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) ๒๒๒ ตําบลไทยบุรี โทร. ๐ ๗๕๓๘ ๔๑๔๕ - ๙ www.wu.ac.th จํานวน ๒๙ หอง ราคา ๖๐๐ บาท หาดทรายแกว รีสอรท ๑๐๓/๑ หมู ๑ ตําบลทาขึ้น โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๙๔๗๗, ๐๘ ๑๗๑๙ ๒๖๙๑ จํานวน ๓๐ หลัง ราคา ๓๐๐ - ๒,๕๐๐ บาท


50

อําเภอนบพิตํา กรุงชิงการเดน ๕๙/๒ หมู ๓ ตําบลกรุงชิง โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๗๒๓๗, ๐๘ ๑๒๘๖ ๓๕๘๖ จํานวน ๖ หลัง ราคา ๓๕๐ - ๑,๒๐๐ บาท กรุงชิง ซีวิว ๕๑/๔ หมู ๖ บานปากลง ตําบลกรุงชิง โทร. ๐๘ ๑๓๒๖ ๙๔๖๓, ๐๘ ๔๗๔๖ ๒๗๖๖ จํานวน ๑๐ หอง ราคา ๕๐๐ - ๗๐๐ บาท คุมตาหนุย บานปากลง ตําบลกรุงชิง โทร. ๐๘ ๗๒๘๓ ๓๐๘๔ จํานวน ๗ หลัง ราคา ๓๐๐ - ๔๐๐ บาท ปนตะวัน อีโค ลอดจ หมู ๖ บานปากลง ตําบลกรุงชิง โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๑๙๒๙, ๐๘ ๙๘๗๓ ๒๓๖๗ จํานวน ๔ หอง ราคา ๔๐๐ - ๕๐๐ บาท วังศิลา แคมปปง หมู ๖ บานปากลง ตําบลกรุงชิง โทร. ๐๘ ๗๒๘๔ ๗๙๔๐, ๐๘ ๗๙๐๓ ๖๒๑๐ จํานวน ๕ หอง ราคา ๕๐๐ - ๑,๒๐๐ บาท สวนฝากฟา หมู ๒ ตําบลกรุงชิง เปนสวนริมนาํ เปดใหนาํ เต็นทเขาไปพักได โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๑๔๖๕, ๐๘ ๖๖๘๒ ๕๔๗๑ (คาบริการที่พักตองสอบถาม กอนเดินทาง เนื่องจากมีบริการเดินปา, จัดคายเยาวชน) หนําไพรวัลย ๙๐ หมู ๖ บานปากลง ตําบลกรุงชิง โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๔๒๔๓, ๐๘ ๑๙๖๘ ๖๑๑๓ www.numpriwon.com บานพัก ๑๐ หลัง ราคา ๔๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท อําเภอพิปูน กะทูน รีสอรท หมู ๖ อางเก็บนํากะทูน ตําบลกะทูน โทร. ๐๘ ๑๙๗๘ ๒๘๗๘, ๐๘ ๑๗๓๗ ๗๘๔๐ จํานวน ๑๑ หอง ราคา ๔๕๐ บาท ชอบริมนาํ รีสอรท ๒๕ หมู ๖ อางเก็บนาํ กะทูน ตําบลกะทูน โทร. ๐ ๗๕๔๗ ๐๙๙๑, ๐๘ ๗๒๗๑ ๓๗๖๗, ๐๘ ๙๐๗๗ ๒๓๓๑ จํานวน ๖ หอง ราคา ๒๕๐ - ๔๕๐ บาท พี่หลวง รีสอรท ๑๒ หมู ๖ ตําบลกะทูน โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๔๘๔๓,๐๘ ๑๓๖๗ ๑๙๐๙, ๐๘ ๑๖๑๙ ๖๔๓๒ www.peeluangresort.9nha.com จํานวน ๑๒ หอง ราคา ๒๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท เรือนอนุรักษ ๑๐๘ หมู ๖ ตําบลกะทูน โทร. ๐๘ ๖๐๕๐ ๙๗๘๔, ๐๘ ๕๗๘๙ ๑๒๓๕ จํานวน ๗ หอง ราคา ๓๐๐ - ๔๐๐ บาท รานอาหาร นครศรีธรรมราช เปนเมืองที่มีความสมบูรณดานอาหารทั้งรสชาติและ ความหลากหลาย เพราะมีรานอาหารหลายประเภท ทั้งอาหารเชาแบบ ขนมจีบ ซาลาเปา โจก หรือขนมจีนรสอรอย กลมกลอม ทัง้ นาํ ยา นาํ พริก


51

ไตปลา อาหารปกษใตรสชาติเขมขน อาหารทะเลก็ขึ้นชื่อเรื่องความสด และราคาที่ยอมเยา นอกจากนั้น ชวงเย็น ชาวนครนิยมดื่มชากาแฟและ โรตี เพราะจะเห็นรานชา กาแฟพรอมโรตีมีอยูทั่วเมือง จึงเหมือนเปนการ พบปะสังสรรคยามคําคืนอีกแบบหนึ่งที่นิยมในหมูชาวนครและสําหรับ ผูมาเยือนก็ไมควรพลาดชิมโรตีเมืองนคร มังคุดคัด ถามีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมไปเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชใน ชวงตั้งแตเดือน มิถุนายน ไปจนถึง เดือนสิงหาคม ทานจะไดเห็นของกิน เลนเสียบไม คนเมืองคอนเรียกวา “มังคุดคัด” เปนภูมิปญญาชาวบาน ที่นําเอามังคุดผลดิบ แก ซึ่งมีเปลือกเขียวและแข็ง มาปอกดวยมีด กรรมวิธีในการปอกมังคุดดิบแก จะเรียกกันวา “คัด” เมื่อคัดไดเนื้อมังคุด แลวจึงนําไปแชในนําปูนใส เพือ่ ใหหมดยางและทําใหเนือ้ มังคุดสีขาวนารับ ประทาน จากนัน้ ก็ผง่ึ ใหแหง เสียบไม ๒ - ๔ ลูก ใสถาดคลุมผาขาวบาง กันฝุน มังคุดคัดจะมีสีขาวสะอาด กรอบ และรสชาติหวานมันอรอย รับประทานไดทง้ั เนือ้ และเมล็ด ชาวบานทูน (เทิน) ขายตามยานตลาดสด หนาวัดพระธาตุ รานอาหารที่ขึ้นชื่อ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช โกอางเสนปลา ๖๐/๔๐ - ๔๒ ถนนเอกนคร (หลังคารฟูรนครศรีธรรมราช) เปด ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๐๙๙, ๐๘ ๑๘๙๑ ๙๙๘๐ โกป สาขา ๑ ๘๙/๑๗๐ - ๑๗๒ ถนนพัฒนาการคูขวาง ตําบลคลัง (หลัง โรบินสัน-โอเชีย่ น) เปด ๐๖.๓๐-๑๖.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๗๕๗๔ สาขา ๒ ซอยนางงาม (ใกล ศ าลากลางจั ง หวั ด ) (กาแฟโบราณ บะกุ ด เต ขาวเหนียวเบญจรงค) ขนมจีนพี่นี ๑๘๖/๖๔ - ๖๕ ถนนสะพานยาว เปด ๐๘.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๖๒๒๘ ขนมจีนเมืองคอน ถนนพานยม เปด ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๒๖๑๕ ขนมจีนเสนสด แมแอด ๘๔ ถนนศรีธรรมราช (หลังวัดพระมหาธาตุ) เปด ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๕๓๒๗ ครัวนคร บวรบาซาร ถนนราชดําเนิน เปด ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๗๑๙๗ (อาหารพื้นบาน) ครัวนายหนัง ๑๑๖/๑๓ - ๑๔ ถนนพัฒนาการคูขวาง เปด ๑๗.๐๐ - ๐๔.๐๐น. โทร. ๐๘ ๑๘๙๓ ๕๖๒๕, ๐๘ ๑๗๒๘ ๕๐๘๘ (อาหารพื้นบาน) ครัวทะเล ถนนคูขวาง (ใกลโรงแรมแกรนดปารค) เปด ๑๕.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๒๔


52

ครัวละหาน ซอยหัวหลาง ถนนราชดําเนิน เปด ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๐๔๔๙ ชาวเรือ ๑๙๕ ถนนศรีธรรมราช เปด ๐๙.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๒๒๒ (อาหารพื้นบาน) ดังอา ภัตตาคาร ๗๔ ถนนราชดําเนิน (ตรงขามสนามกีฬา) เปด ๐๙.๐๐ ๒๒.๐๐ น. โทร.๐ ๗๕๓๕ ๖๐๕๗, ๐ ๗๕๓๔ ๔๙๙๖ (อาหารตามสั่ง อาหารไทย อาหารจีน) แดรี่ ฮัท ถนนพัฒนาการคูขวาง เปด ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๒๑๙๘ (อาหารตามสั่ง) ตะหลิว (ครัวหนุย) ๖๗๘ ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง (เยื้องศาลา กลางจังหวัด) เปด ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๐๑๕๑ ติ่มซํา ๕ ดาว ๖๐/๖๘ ถนนเอกนคร เปด ๐๕.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๘๔๙๔ ตั๋งเกี๋ย แตเตี๊ยม ๑๔๘/๕๑๑ - ๕๑๒ ถนนวันดีโฆษิตกุลพร (ในหมูบาน เมืองทอง) เปด ๐๖.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๔๓ ๒๑๑๙ ภัตตาคารครัวอันดามัน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตําบลปากนคร เปด ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๘๔๗๒ - ๓, ๐๘ ๖๖๘๖ ๕๕๙๙ ริมนํา ซีฟูด ๖๑ หมู ๔ ตําบลปากนคร เปด ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๐๒๑ เรินไม ๓๓๒ ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง (ใกลสะพานสวนหลวง) เปด ๑๑.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๐๑๘๒, ๐๘ ๑๓๖๗ ๐๖๓๖ สุขทวีโภชนา ๑๖๕๖ - ๕๘ ถนนราชดําเนิน ตําบลทาวัง (ใกลกับสะพาน ราเมศวร) เปด ๐๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๓๖๙, ๐ ๗๕๓๑ ๒๑๙๘ เอ แอนด เอ ๑๔๕๐ ถนนศรีปราชญ (ติดกับธนาคารกรุงไทยสาขานคร ศรีฯ) เปด ๐๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๑๐๔๗ (อาหารตามสั่ง) ทะเลหลวง ซีฟูด ถนนนครศรีธรรมราช - ปากพนัง ตําบลปากนคร เปด ๑๑.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. โทร. ๐๘ ๖๖๘๖ ๖๔๙๕ อาหารอิสลาม ไทยโอชา ๑๐๐๑/๑ ถนนกระโรม อําเภอเมือง โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๑ เปด ๐๖.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ขาวหมกไก, อาหารตามสั่ง)


53

ชารีฟ ๓๘/๑ ถนนทุงสง-สุราษฎร อําเภอทุงสง เปด ๐๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๔๒ ๐๔๔๒ (ขาวแกงอิสลาม) รานนําชาและอาหารยามคําคืน โรตีปา หนอม สาขา ๑ ขางสหกรณออมทรัพยครู สาขา ๒ ถนนประตูลอด โทร. ๐๘ ๒๕๓๙ ๒๐๔๒, ๐๘ ๔๙๐๓ ๖๒๖๕ รานนาํ ชา บังบาว สาขา ๑ ถนนพัฒนาการคูขวาง เยือ้ งปม เชลล สาขา ๒ หนาหมูบานเมืองทอง โทร. ๐๘ ๖๒๗๔ ๖๐๗๖, ๐๘ ๗๔๖๕ ๘๕๒๘ อําเภอทาศาลา ซันไรซ หาดซันไรซ ๓๓๓/๑ หมู ๙ ตําบลทาศาลา เปด ๑๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. โทร. ๐๘ ๗๘๘๗ ๓๐๔๕ ทาศาลาซีฟดู ๑๕๙/๑๗ ตําบลทาขึน้ เปด ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๑๒๒๒, ๐ ๗๕๕๒ ๒๗๔๔, ๐๘ ๑๘๙๒ ๔๕๙๙ ยู แอนด วี ๑๙๙/๒๓๒๔ ถนนหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปด ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๕๑๑๑ - ๒ มังกรทะเล ๗๐/๕ หมู ๑๑ ตําบลทาศาลา เปด ๑๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. โทร. ๐๗๕๓๓ ๐๔๘๕, ๐๘ ๙๑๑๘ ๒๘๒๙ อําเภอปากพนัง โกเตง ๑๕/๘ หมู ๙ ตําบลบางจาก เปด ๑๐.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๙ ๙๐๘๐ ครัวเมืองนัง ๘๒/๓ ถนนพานิชสัมพันธ เปด ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. โทร ๐ ๗๕๕๑ ๗๐๑๖ บานชายคลอง ถนนพานิชสัมพันธ (ใกลธนาคารนครหลวงไทย) เปด ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๓ ๓๘๓๑, ๐ ๗๕๕๑ ๗๗๖๖ บานชายเล ซีฟูด ๒๒๗ บานชายเล ตําบลปากพนังตะวันออก เปด ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๕๑ ๗๘๖๒, ๐๘ ๓๕๐๙ ๙๙๒๘, ๐๘ ๙๗๓๐ ๕๒๓๕ อภิชาต ปากพนัง ถนนประชาวัฒนา เปด ๐๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๕๑ ๗๙๐๖ อําเภอขนอม ครั ว กุ ง เผา ซี ฟู ด (หาดแขวงเภา) ๖๔/๑ หมู ๒ ตํ า บลท อ งเนี ย น เปด ๑๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. โทร. ๐๘ ๗๘๘๕ ๗๙๐๒


54

ครัวชลนภา (หาดหนาดาน) เปด ๑๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๗๘๒๒ คุณลี่ สเต็กเฮาส & เรสเตอรรอง ๔๐/๒๗ ตําบลขนอม เปด ๐๘.๐๐ ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๖๕๗๓, ๐๘ ๑๔๗๗ ๗๐๒๘ ครัวตังเก ๘๑/๒ หมู ๑ ตําบลทองเนียน เปด ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๗๘๒๖, ๐๘ ๙๒๘๘ ๙๐๙๙ เคียงทะเล ซีฟูด (หาดแขวงเภา) ๖๔/๔ หมู ๒ ตําบลทองเนียน เปด ๐๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐๘ ๙๘๗๕ ๔๘๖๕, ๐๘ ๗๒๗๓ ๐๕๒๓ จุมโภชนา ๑๐๙ หมู ๓ ตําบลขนอม เปด ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๖๐๙๘ มุมอาหรอย ๕๙ หมู ๗ หาดในเพลา ตําบลขนอม โทร. ๐๘ ๑๐๙๓ ๙๔๒๔ อําเภอสิชล โกโตน สาขา ๑ ในตัวอําเภอสิชล สาขา ๒ ๙๙ หมู ๑๐ ถนนสุราษฎร นครศรีธรรมราช เปด ๐๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๖๒๕๙, ๐๘ ๖๔๗๐ ๗๙๗๖ ขาวแดงแกงรอน หมู ๒ ตําบลสิชล (ปม ปตท. สิชล) เปด ๐๗.๐๐ ๒๐.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๖๕๑๕, ๐๘ ๙๕๙๓ ๔๔๗๓ ครัวปอย ๖๒๕ หมู ๓ หาดหินงาม เปด ๐๘.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๖๐๕๕, ๐๘ ๙๙๗๓ ๕๑๕๐ ปรีชาเลิศรส ๘ หมู ๕ ถนนศุภโชควัฒนา ตําบลสิชล เปด ๐๘.๓๐ ๒๑.๓๐ น. โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๖๒๘๒ อําเภอทุงสง มิตรภาพ ๖๓/๒๐ - ๒๓ หมู ๖ ถนนทุง สง-สุราษฎรธานี เปด ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๔๒ ๑๒๒๔ ภั ต ตาคารยงฮ ง ๓๓๙-๓๔๑ ถนนชนปรี ด า ตํ า บลปากแพรก เป ด ๐๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. โทร ๐ ๗๕๔๑ ๑๓๒๐ ภัตตาคารแสงไทย ๗ ถนนชัยชุมพล ซอย ๑ ตําบลปากแพรก เปด ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๔๑ ๑๑๙๑ อําเภอชางกลาง เขาเหมน ๑๔๗ หมู ๑๐ ตําบลชางกลาง เปด ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๕๔๗ ๐๗๔๖, ๐๘ ๔๘๔๗ ๗๓๕๕ เรือนผักกูด อุทยานอาหารผักพื้นบาน ๒๓/๑ หมู ๑๔ ตําบลชางกลาง เปด ๐๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โทร. ๐๘ ๑๑๒๔ ๓๒๑๔, ๐ ๗๕๔๘ ๖๖๑๖


55

บริษัทนําเที่ยว ขนอม ไกด แอนด ทัวร ๗๐/๘ ตําบลขนอม อําเภอขนอม โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๗๘๔๖, ๐๘ ๖๕๙๖ ๐๙๓๙ E-mail : lomatalaytai@hotmail.com ขนอม ฟชชิง่ แอนด ทัวร ๔๐/๒๓ ตําบลขนอม อําเภอขนอม โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๖๕๗๓, ๐๘ ๑๔๗๗ ๗๐๒๘ www.khanomfishingandtour.com แคมป จันทรตะวัน กรุงชิง ๑๕/๑ ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา โทร. ๐๘ ๙๘๗๓ ๒๓๖๗ จันทรตะวัน แทรเวิล เซอรวิส ๔๘๖ ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๐๓๔๗ - ๘, ๐๘ ๑๓๒๖ ๕๐๖๙ E-mail : jantrawan214@yahoo.com ทารซาน แอดแวนเจอร ทัวร ๑๐๗ ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง โทร. ๐๘ ๙๙๐๙ ๘๕๓๓, ๐๘ ๑๘๒๔ ๘๘๘๐ E-mail : tarzanboyth@yahoo.com ไทย สมายล ทัวร แอนด ทราเวล ๑๒ ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๒๖๖๔, ๐๘ ๖๖๙๑ ๗๒๗๙ E-mail : thaismiletour@hotmail.com นาคร ทราเวล ๘๖ ถนนวารีสวัสดิ์ อําเภอเมือง โทร. ๐๘ ๑๖๗๗ ๑๙๖๕ นอยทับทิม ทัวร ๑๐๒๐/๑ ถนนพะเนียด อําเภอเมือง โทร. ๐๘ ๙๘๖๖ ๕๗๓๑ เพื่อนสนิท ทัวร ๗๒๘/๔ ม.๑ ตําบลรอนพิบูลย อําเภอรอนพิบูลย โทร. ๐๘ ๐๕๓๑ ๔๒๐๖ E-mail: petdam_suk@hotmil.com วังเด็ก แทรเวล เซอรวิส ๘๙/๒๖-๒๗ ถนนพัฒนาการคูขวาง อําเภอ เมือง โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๗๕๘๑, ๐๘ ๙๖๔๙ ๕๓๑๖ อีเวนท แอนด ทัวร ๒๐๗/๒๓ ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๕๐๒๖, ๐๘ ๖๔๗๙ ๙๕๒๘ E-mail:lamphoo11@hotmail.com เอ็น ที เค ทัวร ๑๑๘/๗ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๑๘๖๗, ๐๘ ๐๐๓๙ ๙๕๘๐ E-mail: ntk_tour@hotmil.com


56

หมายเลขโทรศัพทสําคัญ สํานักงานจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สถานีตํารวจภูธร ตรวจคนเขาเมือง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลนครินทร โรงพยาบาลนครพัฒน สถานีอุตุนิยมวิทยา ตํารวจทองเที่ยว ตํารวจทางหลวง สอบถามหมายเลขโทรศัพท

กําแพงเมือง

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๕๓, ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๓๑ โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๒๐๔ โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๒๘๘๐ - ๒ โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๐๐ โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๔๐๙๒ โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๐๒๕๐-๓ โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๐๑๔ โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๒๘๐๐ - ๑๕ โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๕๙๙๙ โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๘๑๐๗ โทร. ๑๑๕๕ โทร. ๑๑๙๓ โทร. ๑๑๓๓


57

ศูนยขอมูลทองเที่ยว ททท. ๑. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ ๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ (๑๒๐ เลขหมาย) โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๑๑ E-mail : info@tat.or.th Website : www.tourismthailand.org

๒. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ๔ ถนนราชดําเนินนอก เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ เปดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ททท.สํานักงานนครศรีธรรมราช สนามหนาเมือง ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๕ - ๖, ๐ ๗๕๓๕ ๘๓๙๒ โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๗ E-mail : tatnksri@tat.or.th พื้นที่ความรับผิดชอบ : นครศรีธรรมราช


58

๗ มหัศจรรย มินิ ไลท แอนด ซาวด (7 Amazing Mini Light & Sound)


59

สมาคมและชมรมที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว ๑. หอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๒๘๙๔ ๒. สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๗๐๙๑, ๐๘ ๑๙๕๖ ๔๕๕๕, ๐๘ ๑๙๕๖ ๔๖๖๖ ๓. ชมรมมัคคุเทศกอาสาเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเขาพลายดํา โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๖๑๑๐, ๐๘ ๔๐๕๖ ๗๓๙๐, ๐๘ ๙๗๒๗ ๙๔๑๒ ๔. ชมรมธุรกิจการทองเที่ยวอําเภอขนอม โทร. ๐๘ ๑๘๙๒ ๓๔๕๖, ๐๘ ๕๘๔๗ ๗๕๗๕ ๕. ชมรมธุรกิจการทองเที่ยวลุมนําปากพนัง โทร. ๐๘ ๑๖๗๗ ๑๙๖๕ ๖. ชมรมรานอาหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๘๖๐๖, ๐๘ ๑๙๖๘ ๐๗๖๒ ๗. ชมรมรานอาหารเขตเมือง โทร. ๐๘ ๑๙๕๘ ๑๗๓๔ ๘. ชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานวังลุง โทร. ๐๘ ๗๘๘๕ ๙๑๖๗ ๙. ชมรมทองเที่ยวเชิงเกษตรอําเภอชางกลาง โทร. ๐ ๗๕๔๘ ๖๖๑๖, ๐๘ ๑๑๒๔ ๓๒๑๔ ๑๐. กลุมทะเลหมอกกรุงชิง โทร. ๐๘ ๑๐๘๐ ๑๔๔๑ ๑๑. ชมรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานกะทูน โทร. ๐๘ ๗๘๘๒ ๖๑๒๗ ๑๒. ศูนยประสานงานการจัดการการทองเทีย่ วและสิง่ แวดลอมบานกะทูนใต โทร ๐๘ ๕๗๘๙ ๑๒๓๕, ๐๘ ๖๐๕๐ ๙๗๘๔ ๑๓. กลุมประมงชายฝงรักบานเกิด โทร ๐๘ ๓๐๙๔ ๖๗๔๙, ๐๘ ๑๒๗๑ ๙๗๓๙ ๑๔. กลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานแหลมประทับ โทร ๐๘ ๖๙๔๖ ๑๘๑๔, ๐๘ ๗๒๘๒ ๗๗๖๑ ๑๕.ชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานคีรีวง โทร ๐๘ ๗๘๒๓ ๘๔๗๔


IS6@ERCMT:T7ZIECMTIVMTE

นครศรีธรรมราช  
นครศรีธรรมราช  

นครศรีธรรมราช

Advertisement