Page 1

n„–Œ’ê’…:Œ‘ˆêsˆ‘‡„™„êìê¡¢­êˆ—‘ŒŽ±ê¢­êO—ˆ™ŒŽ„êìꢣ­êp­ê¢ªª©­êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêsˆ‘‡™„êrH–>ŠêŽHˆ>‘œˆêìê¡¢­ê>™‰’œ„±ê¢­ê–5êìꢪª©­êp­ê¢£­ê

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani 2. STRAN

Skupno ali ločeno obeleževanje tragičnih in drugih dogodkov 3. STRAN

Vsebinsko bogato in delovno jesensko obdobje 4. STRAN

Zaključujejo se investicijski projekti 7. STRAN

Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly 2. OLDAL

Közös vagy külön tartott megemlékezés a tragikus és az egyéb események alkalmával 3. OLDAL

Tartalmában és munkában gazdag őszi időszak 5. OLDAL

A befejezés előtt álló beruházások 9. OLDAL


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani Ponovno so se iztekle počitnice. Za nekatere so bile res brezskrbne, za druge manj. Vsekakor pa so učenci in dijaki v šolskih klopeh, najmlajši pa se veselo igrajo v vrtcih. Vsi skupaj pa so pred novimi spoznanji in izzivi. V novem šolskem letu jim želimo veliko pridnosti, truda in strpnosti, pa kreativnosti in sreče. Z željo, da omogočimo čim boljše pogoje za bivanje in napredovanje ter varnost v naših vzgojno-izobraževalnih zavodih, smo čez poletna meseca marsikaj obnovili in polepšali, o čemer lahko podrobneje preberete v članku Zaključujejo se investicijski projekti. Na naših šolah je v novem šolskem letu vpisanih več učencev in dijakov kot v minulem šolskem letu. Vrtec Lendava obiskuje 252 otrok, kar je za sedem več kot lansko leto. Na DOŠ I Lendava je vpisanih 562 učencev (56

prvošolčkov), na DOŠ II 34 otrok (2 prvošolčka), na DOŠ Genterovci pa 74 učencev (10 prvošolčkov). Na Dvojezično srednjo šolo v Lendavi je vpi-

sanih 316 dijakov (95 vpisanih v prvi letnik), k čemer so zagotovo prispevali tudi novi izobraževalni programi. Veliko pozornost posvečamo tudi prometni varnosti. Na začetku šolskega leta, še posebej pa v prvih dveh tednih, je bila zagotovljena prisotnost policije na območju šol,z namenom,

da se učenci privadijo na promet. Pri DOŠ I Lendava sta zaradi »gradbišča na igrišču« vsak dan prisotna dva policista, ki nadzirata promet (eden pri gradbišču, drugi pri vhodu v šolo). Policija je prisotna tudi pri DOŠ Genterovci in podružnični enoti DOŠ I v Gaberju, medtem ko šolarje v DOŠ II Lendava pripelje kombi, v Vrtec pa jih pospremijo starši, tako da je policija prisotna le občasno. Poleg tega se bodo opravljale meritve hitrosti z radarjem, pregledi avtobusov ter kontrola voznikov. Učencem in staršem pa je bil razdeljen propagandni material – knjižice Prvi koraki v svetu prometa. Okrepljeno bo preventivno delovala tudi občinska redarska služba, ki bo skupaj s policijo nadzorovala promet in s tem zagotovila varen prihod in odhod šolarjev, zlasti prvošolčkov.

Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly Vége van a szünidőnek, amely többségében kellemes időtöltést és pihenést jelentett a diákok részére. Most már a tanulók és a diákok az iskolapadokban tanulnak, a legkisebbek pedigaz óvodában játszanak. Valamennyien új ismeretek és új kihívások előtt állnak. Az új iskolaévben a gyermekeknek kívánjuk, hogy legyenek szorgalmasak, igyekvőek, toleránsak, kreatívak és boldogok.

Azzal a céllal, hogy számukra a nevelési-oktatási intézetek keretein belül minél jobb feltételeket biztosítsunk az előrehaladásukhoz és biztonságukhoz, a nyári hónapokban sok


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n mindent felújítottunk, szebbé tettünk. Erről részletesebben a Befejezés előtt álló beruházások című cikkből tájékozódhatnak. Iskoláinkba az új tanévben több tanuló és diák iratkozott be mint az előzőben. A lendvai Óvodát 252 gyermek látogatja, illetve héttel több mint tavaly. A lendvai I. sz. Kétnyelvű Általános Iskolában (KÁI) 562 tanulót tartanak számon (56 elsőst), a II. sz. KÁIban 34 gyermek tanul (2 elsős), míg a göntérházi KÁI-ban a tanulók száma 74 (10 elsős). A lendvai Kétnyelvű Középiskolában 316 diákot tartanak számon (95 az első osztályba iratkozott be), ehhez kétségkívül az új oktatási programok járultak hozzá. Nagy hangsúlyt helyezünk a közlekedésbiztonságra. A tanév kezdetén, főként az első két hétben, az iskolák környékén rendőrségi jelenlétet biztosítottuk azzal a céllal, hogy a gyerekek szokjanak hozzá a közlekedéshez. A lendvai I. sz. KÁI környékén a sportpálya építése miatt naponta két rendőr van jelen, akik ellenőrzik a közlekedést (egyik az építési terület mellett, a másik az iskola bejárata előtt). A rendőrök a göntérházi KÁI és a KÁI gyertyánosi tagiskola mellett is jelen vannak. A lendvai II. sz KÁI-ba mikrobusz szállítja a tanulókat. Az óvodások a szülők kíséretében érkeznek az óvodába, így a rendőrség jelenléte csak időszakos. Ezen kívül a rendőrség radaros sebességméréseket, valamint autóbusz- és gépkocsivezető-ellenőrzéseket végez. A tanulók és a szülők között szétosztották „Az első lépések a közlekedés világába” című propagandaanyagot (könyvecskét). Erőteljesebb megelőző tevékenységet folytat a községi közterület-felügyelő szolgálat is, amely a rendőrséggel együtt ellenőrzi a közlekedést és ezzel biztosítja az iskolás gyermekek, főként az elsősök, biztonságos közlekedését az iskolába és az iskolából vezető úton.

Skupno ali ločeno obeleževanje tragičnih in drugih dogodkov Sodeč po debatah, ki jih poslušamo ob različnih prireditvah, nas čaka kar nekaj polemik o tem, kako naj postavljamo obeležja in se spominjamo tragičnih dogodkov, ki so nas prizadeli v prejšnjem stoletju. Spomin na holokavst, na pokol lendavskih judov, na deportacijo in žrtve sárvarskega taborišča ali trpljenja po vojni v zaporih Hrastovca so dogodki, ki se jih moramo spominjati predvsem z namenom, da se ne bi ponovili. Vsem omenjenim tragičnim dogodkom ni skupno samo to, da so bile žrtve naši občani, sorodniki, znanci. Skupno jim je tudi to, da so bili žrtve nečloveških in nesmiselnih dejanj ter režimov, ki so ljudi ločevali po nacionalni ali verski pripadnosti. Skupno je tudi to, da so umirali in trpeli nedolžni ljudje.Primerjati dogodke glede na število žrtev, okrutnost dejanj ter razlogov za to početje, v današnjem času in na ravni laičnih razprav, nima posebnega smisla. Podoben nesmisel vidim v tekmovanju glede postavljanja obeležij. Bolj pomembno je ali ta dejanja zna vsak pri sebi iskreno obsoditi in ravnati tako, da se nikoli ne bi ponovila – ne pri nas in ne drugod po svetu. Po-

membne niso samo besede, temveč dejanja in predvsem tisto, kar nosimo v srcu.Postavljanje obeležij sodi v kategorijo konkretnih dejanj, ki so legitimna, če so dobronamerna in v skladu s predpisi, ki določajo posege v prostor. Dobronamernost je nekaj, kar težko presodimo, saj so posledice lahko tudi nepredvidljive. Modro je biti previden in ubirati takšna pota, ki ne predstavljajo tveganj. V tem kontekstu je Občinski svet predlagal postavljanje skupnih obeležij tako, da se bomo tudi na simbolni ravni poenotili ter pretekle dogodke obravnavali v kontekstu sedanjega časa. Da ne bi živeli v preteklosti in temi, temveč bi se posvetili sedanjosti in izzivom prihodnosti. Naša skupnost potrebuje spomin na preteklost ter moč in modrost, da nehamo povzročati delitve, ki niso v skladu z vrednotami za katere se zavzemamo. Ni dovolj obsojati, pomembno se je tudi z dejanji zavzemati za humanost in sožitje. Priložnosti za takšna početja je veliko. Izkoristimo jih in naredimo si življenje lepše! mag. Anton Balažek, župan

Közös vagy külön tartott megemlékezés a tragikus és az egyéb események alkalmával A különféle rendezvények kapcsán vitákból ítélve tárgyalások várnak ránk arra vonatkozóan, hogyan állítsunk emlékműveket és hogyan emlékezzünk a tragikus eseményekre, amelyek az elmúlt században sújtottak bennünket. A holokauszt, a lendvai zsidók kivégzése és a sárvári gyűjtőtábor áldozatai vagy a háború utáni szenvedés a

hrastoveci börtönben mind olyan események, amelyekre elsősorban azért kell emlékeznünk, hogy soha többé ne forduljanak elő. Az összes említett tragikus eseményben nem csak az a közös, hogy a polgáraink, rokonaink és ismerőseink voltak az áldozatok, hanem az is, hogy az embertelen és az ostoba tettek és a rendszer áldo-


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n zatai azok az emberek voltak, akiket nemzeti vagy vallási hovatartozásuk alapján különböztettek meg. Továbbá közös bennük az is, hogy így ártatlan emberek szenvedtek és haltak meg Az események összehasonlításának az áldozatok száma, a tettek kegyetlensége és az efféle tettek indokai alapján manapság és a laikus viták szintjén nincs külön értelme. Hasonlóan értelmetlennek tartom a különféle emlékművek felállításában való versengést. Ennél sokkal fontosabb az, hogy vajon ezeket a tetteket mindannyian önmagunkban őszintén el tudjuk-e ítélni és úgy tudunk-e eljárni, hogy többé soha

ne forduljanak elő – sem nálunk, sem másutt a világban. Nem csak a szavak a fontosak, hanem a tettek, és az, amit szívünkben hordunk. Az emlékművek állítása a konkrét cselekedetek kategóriájába tartozik, amelyek törvényesek, amennyiben jóakaratúak és megfelelnek a térbe való beavatkozást szabályozó előírásoknak. A jóakaratot nehéz megítélni, hiszen a következményei előreláthatatlanok. Óvatosnak lenni és olyan utakat választani, amelyek nem jelentenek kockázatot, bölcs döntés. Ebben a kontextusban a Községi Tanács javasolta a közös emlékművek felállítását, amelyekkel szimbolikus

Vsebinsko bogato in delovno jesensko obdobje Bralce in javnost želimo seznaniti s tematskimi vsebinami ter vprašanji, ki jim bomo v jesenskem času posvečali posebno pozornost. Pozivamo Vas, da se tudi osebno angažirate in v skladu s svojimi zmožnostmi prispevate k temu, da dosežemo napredek. S tem boste tudi sami prispevali k nadaljnjemu razvoju naše občine in kakovosti bivanja, ki si jo želimo. Vsak prispevek, priporočilo, sporočilo bo dobrodošlo. Posredujte nam svoja mnenja in predloge. Angažirajte se v svoji krajevni skupnosti, društvu ali organizaciji. Naredite tiso, kar mislite, da bo koristilo Vam in drugim.

September – mesec turizma

na. Če želimo živeti od turizma, nam le-ta mora prinašati še več zaslužka in delovnih mest. Samo tako bodo vlaganja smiselna in upravičena. Kako to narediti? O tem se bomo pogovarjali

Na poti do turistično zanimive in uspešne destinacije nas čaka veliko dela. Ne samo občino in krajevne skupnosti, ampak tudi turistične delavce, društva in slehernega občana. Saj poznate slogan »Turizem smo ljudje«. Zanimivi smo zagotovo zaradi lokacije, danosti, infrastrukture in multikulturnosti. Sodobna cestna povezava, rekordno število nočitev, uspešne terme in posamezna družinska podjetja, so dobro izhodišče za naprej. Uspešnost, ki temelji predvsem na sodobnem marketingu, pa ni naša vrli- Bogračfest 2009 · Bográcsfeszt 2009

szinten is egységessé válunk és a múlt eseményeit a jelen tükrében tárgyaljuk. Hogy ne a múltban és a sötétségben éljünk, hanem a jelennek és a jövő kihívásainak szenteljük figyelmünket. Közösségünknek szüksége van a múltra való emlékezésre és az erőre, a bölcsességre, hogy megszüntessük a felosztásokat, amelyek ellentétben állnak az értékeinkkel. Nem elegendő elítélni a rosszat, tetteinkkel törekednünk kell az együttélésre, a harmóniára. Az efféle tettekre rengeteg lehetőség adódik. Éljünk velük és tegyük szebbé életünket! mag. Balažek Anton, polgármester

tudi na tematski konferenci ter razpravah v okviru turističnih društev. Zanimalo nas bo predvsem, kako povezati naravne danosti in bogato kulturno ponudbo s sodobnim načinom trženja. Dogodke bomo napovedali, z veseljem pa se bomo odzvali tudi vašemu povabilu. V mesecu septembru bomo sprejemali pomembne odloke s področja varovanja okolja in ravnanja s komunalnimi odpadki.

Oktober – proračun in praznovanje Gospodarska kriza se močno pozna na javno finančnih prihodkih. Država ima resne težave pri financiranju tekoče porabe in že odobrenih projektih. Takšne razmere narekujejo neke vrste inventuro in določitev prioritet pri financiranju dejavnosti. Pri naših proračunskih porabnikih je v letu 2009 že zaznati, da opuščajo določene dejavnosti in projekte, za katere ne morejo zagotoviti tudi lastna sredstva. Funkcioniranje zgolj z javnimi in tujimi viri je postalo nekaj nevzdržnega. Delno se bo selekcija naredila tako rekoč sama, delno pa skozi tekmovalnost


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n med porabniki sredstev. Prav je, da financiramo aktivnosti in projekte, kjer porabniki dosegajo zastavljene cilje ter v celoti izpolnijo pogodbene obveznosti. V mesecu septembru 2009 smo ocenili realizacijo programov posameznih proračunskih porabnikov, kar bo osnova za rebalans občinskega proračuna za leto 2009, ki bo zmanjšan za približno 10%. Oktobra bo pripravljen tudi predlog proračuna za leto 2010, kar pomeni, da morajo proračunski porabniki imeti že sedaj jasno definirano, kaj bi naj počeli v letu 2010. Oktobra praznujemo občinski praznik. Slavnostna akademija bo predvidoma v sredo, 28. oktobra, kjer bodo podeljena občinska priznanja. Zahvaljujemo se za predloge, ki smo jih prejeli na podlagi javnega razpisa.

November – dvojezično šolstvo in Glasbena šola Praznovali bomo pomembno 50. obletnico dvojezičnega šolstva in enako obletnico Glasbene šole Lendava. V pripravi so svečanosti in srečanja, na katerih bodo prisotni številni gostje. Praznovanja so priložnost, da spregovorimo o dosežkih in načrtih na tem

področju. Ob strokovnih ocenah in razpravah bomo govorili tudi o prispevku dvojezičnega šolstva k razvoju našega območja ter drugih vprašanjih maternega jezika in multikulturnosti. Odbor za narodnostna vprašanja Občine Lendava bo nosilec teh aktivnosti. Pričakujemo tudi aktivno sodelovanje Zveze društev Murania. Praznovanje obletnice dvojezičnega šolstva ne bo zasenčilo praznovanja visoke obletnice Glasbene šole. Ob številnih prireditvah bo pomembno, da sprejmemo dokončno stališče glede nadaljnjega razvoja in zagotavljanja prostorskih pogojev za to dejavnost. V mesecu novembru pričakujemo podpis izvajalske pogodbe za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju krajevnih skupnosti Mostje Banuta, Genterovci, Kamovci, Radmožanci, Pince in Pince Marof Benica. Z realizacijo tega projekta bomo dosegli visok nivo komunalne opremljenosti naših naselij in veliko prispevali k varovanju okolja.

December – razgrnitev prostorskih planov in potrditev proračuna za leto 2010

Strokovne podlage za pripravo novih prostorskih planov so pripravljene. Od meseca avgusta so v presoji pri državnih institucijah, ki jih dopolnjujejo s svojimi stališči in pogoji. Pričakujemo, da bomo še v tem letu lahko pripravili razgrnitev vseh teh strokovnih podlag in pozvali javnost k njihovi preučitvi. Prostorski plani so najpomembnejši dokument, s katerim določamo prostorsko komponento našega razvoja. Javne obravnave so priložnost za zadnje pripombe in sugestije pred njihovim sprejetjem. Pred božičnimi prazniki načrtujemo sprejetje občinskega proračuna za leto 2010, s katerim bomo v veliki meri definirali aktivnosti občinske uprave in proračunskih porabnikov v prihodnjem letu. Proračunske porabnike vljudno naprošamo, da sledijo aktivnostim za pripravo proračuna ter v skladu s pozivi pravočasno posredujejo svoje predloge. »Veseli december« v Občini Lendava bo postregel s številnimi prireditvami in že tradicionalnim ognjemetom ob prehodu v novo leto.

Tartalmában és munkában gazdag őszi időszak Olvasóinknak és a nyilvánosságnak szeretnénk bemutatni azokat a tematikus tartalmakat és kérdéseket, amelyeknek az őszi időszakban fogunk nagyobb figyelmet szentelni. Felhívjuk figyelmüket és megkérjük Önöket, hogy személyesen is kötelezzék el magukat, és lehetőségeiknek megfelelően járuljanak hozzá a haladáshoz. Ezzel Önök is hozzájárulnak községünk fejlődéséhez és az életminőség javításához, amit mindannyian szeretnénk. Minden hozzájárulást, ajánlást, értesítést üdvözlünk. Közvetítsék felénk véleményeiket és javaslataikat. Kötelezzék el magukat a helyi közösségekben, az egyesületekben, szervezetekben. Tegyék azt, amiről úgy vélik, Önöknek is, másoknak is hasznára válhat.

Szeptember – az idegenforgalom hava Az idegenforgalmilag érdekes és sikeres idegenforgalom megteremtéséhez vezető úton még sok munka vár ránk. Nemcsak a községre és a helyi közösségekre, hanem az idegenforga-

lomban dolgozókra, az egyesületekre és a község minden polgárára vár ez a feladat. Biztosan ismerik a „A turizmus mi, emberek vagyunk” szólást. Községünk fekvése, adottságai, az infrastruktúra és a multikulturalitás is érdekes lehet idegenforgalmi szempontból. A korszerű infrastruktúra, a szállások

magas száma, a sikeres gyógyfürdő és az egyes családi vállalkozások mind kiváló kiindulópontok a jövőre nézve. A siker azonban, amely elsősorban a korszerű piacszervezésen alapszik, nem erényünk. Amennyiben az idegenforgalomból kívánunk megélni, akkor növelnünk kell a bevételt és a


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n turizmusnak több munkahelyet is biztosítania kell. Csak így lesznek a befektetések értelmesek és indokoltak. Hogyan kell ezt megvalósítani? Erről a tematikus konferencián és az idegenforgalmi egyesületekkel végzett tárgyalásokon fogunk beszélgetni. Elsősorban arra leszünk kíváncsiak, hogyan lehetne ötvözni a természeti adottságokat és a kulturális kínálatot a korszerű piaci értékesítés módjával. Az eseményeket előre bejelentjük, a meghívásoknak pedig örömmel teszünk eleget. Szeptemberben kerülnek elfogadásra a környezetvédelemre és a kommunális hulladék kezelésére vonatkozó nagy jelentőséggel bíró rendeletek.

Október – költségvetés és ünneplés A gazdasági válság erősen tükröződik a nyilvános pénzügyek terén is. Az államnak komoly gondjai vannak a folyó költségek törlesztésében és a már jóváhagyott projektek anyagi megvalósításában. Az ilyen körülmények megkövetelnek egyfajta leltározást és fontossági sorrend felállítását a tevékenységek pénzelésekor. Költségvetési felhasználóink esetében már 2009-ben tapasztalhatjuk, hogy felhagytak egyes tevékenységükkel és projektekkel, azokkal, amelyekre nem tudják saját eszközeiket biztosítani. A csupán közeszközökből és idegen forrásokból való fejlesztés lehetetlen lett. A szelektálás részben önmagától megvalósul, részben pedig az eszközök felhasználói között kialakuló versengés alapján történik. Helyénvaló, hogy olyan tevékenységeket és projekteket támogatunk, amelyeknél a felhasználók megvalósítják a célokat és teljes egészében teljesítik a szerződésben foglalt kötelességeket. 2009 szeptemberében felmértük az egyes költségvetési felhasználók programjainak megvalósítását, ami a 2009. évi költségvetés módosításának alapjául szolgál majd. A 2009. évi községi költségvetés kb. 10 százalékkal csökken.

Októberben elkészül a 2010. évi költségvetési javaslat is, ami azt jelenti, hogy a költségvetés felhasználóinak már most tisztázniuk kell, hogy 2010ben mit akarnak tenni. Októberben ünnepeljük a községi ünnepet. A díszünnepség, amelyen kiosztjuk a községi elismeréseket, előreláthatólag szerdán, október 28-án lesz. Köszönjük a javaslatokat, amelyeket a nyilvános felhívásra küldtek hozzánk.

November – kétnyelvű oktatás és Zeneiskola A kétnyelvű oktatás és a Lendvai Zeneiskola jeles, 50. jubileumát fogjuk megünnepelni. Folynak az előkészületek az ünnepségekre és a találkozókra, amelyeken számos vendég vesz részt. A megemlékezések lehetőséget nyújtanak az ezen a téren elért eredmények és a tervek bemutatására. A szakmai elemzések és tárgyalások mellett beszámolunk a kétnyelvű oktatásnak vidékünk fejlődésére gyakorolt pozitív hatásairól, valamint az anyanyelv és a multikulturalitás egyéb kérdéseiről beszélgetünk. Lendva Község Nemzetiségi Kérdésekért Felelős Bizottsága lesz a tevékenység hordozója. Várjuk a Muránia Egyesületek Szövetségének aktív közreműködését is. A kétnyelvű oktatás jubileumának megünneplése a Zeneiskola jeles évfordulójának ünneplését nem szorítja háttérbe. A számos rendezvény mellett nagy jelentőséggel bír, hogy kialakítjuk végső álláspontunkat a jövőbeni fejlődést és a tevékenységhez szükséges megfelelő helyiségek biztosítását illetően. Novemberre várható a Hídvég– Bánuta, Göntérháza–Kámaháza, Radamos, Pince és Pincemajor– Benica helyi közösségekben építendő szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséről szóló kivitelezői szerződés aláírása. A projekt megvalósításával településeink magas színvonalú közmű-ellátottságát érjük el és jelentősen hozzájárulunk a környezetvédelemhez.

December – a területrendezési terv nyilvánossá tétele és a 2010. évi költségvetés elfogadása Az új területrendezési terv elkészítéséhez szükséges szakmai feltételek adottak. Augusztustól elbírálás alatt vannak az állami intézményeknél, amelyek saját álláspontjukkal és feltételeikkel egészítik ki a tervezetet. Reményeink szerint még az idei évben elérhetjük az összes szakmai alapelv nyilvánossá tételét és felhívhatjuk a nyilvánosságot, hogy tanulmányozza át ezeket. A területrendezési tervek jelentik a legfontosabb okmányt, amellyel meghatározzuk fejlődésünk területi összetevőjét. A közzététel az elfogadás előtti lehetőség az utolsó megjegyzésekre és ösztönzésekre. A karácsonyi ünnepek előtt tervezzük a 2010. évi községi költségvetés elfogadását, amellyel nagymértékben meghatározzuk a községi hivatal és a költségvetés felhasználói jövő évi tevékenységét. A költségvetés felhasználóit kérjük, szíveskedjenek követni a költségvetés elkészítési folyamatát, és a felhívások nyomán időben közvetítsék javaslataikat. A „Vidám december” Lendva Községben számos rendezvénnyel szolgál, az új esztendőbe lépéskor a hagyományos tűzijáték sem marad el.

Glasilo Občine Lendava Lendva község közleménye Odgovorni urednik: Beata Lazar, Uredniški odbor: Mira Unger, Jutka M. Király, Jasna Bračič Szabó, Peter Orban in Bojan Budin. Lektorja: Mira Unger (slovenski jezik), Nándor Böröcz (madžarski jezik). Oblikovanje: Ladislav Meselič, Peter Orban. Izdaja: Občina Lendava – Lendva Község, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, tel: (02) 57 72 500, fax: (02) 57 72 509, e-mail: urad.zupana@lendava.si. Tisk: Grafično podjetje Schwarz, d.o.o., Ljubljana. Izhaja v nakladi 4200 izvodov. Vsako gospodinjstvo v občini prejme izvod brezplačno. Felelős szerkesztő: Lazar Beata, Szerkesztőbizottság: Unger Mira, Király M. Jutka, Bračič Szabó Jasna, Orban Peter és Budin Bojan. Lektorok: Unger Mira (szlovén nyelv), Böröcz Nándor (magyar nyelv). Grafikai tervezés: Ladislav Meselič, Peter Orban. Kiadja a Lendvai Község – Občina Lendava, Fő utca 20, 9220 Lendva, tel: (02) 57 72 500, fax: (02) 57 72 509, e-mail: urad.zupana@lendava.si. Készül a Schwarz, d.o.o., Ljubljana nyomdában, 4200 példányban. A község minden háztartása díjmentesen kapja.


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n

Zaključujejo se investicijski projekti I.

Pločniki in kolesarske steze v naseljih Mostje – Genterovci – Kamovci

Investicijo, katere naročnik in investitor je Občina Lendava, smo pričeli izvajati že v letu 2008. Sofinancerja omenjene investicije sta DARS in DRSC. Z izgradnjo pločnikov in kolesarske steze bomo prispevali k večji infrastrukturni urejenosti navedenih naselij, izboljšala pa se bo prometna varnost vseh udeležencev prometa na navedenem odseku in večja bo tudi pretočnost prometa. Naselja bodo dobila lepši videz, urejena pa bo tudi varna povezava med naselji (predvsem za kolesarski in peš promet). Z deli na tem območju bomo nadaljevali v smeri Radmožancev in Dolge vasi. Želimo si, da bi le- to bilo v sklopu izgradnje kanalizacije. Hkrati smo poskrbeli, da ima DOŠ Genterovci urejen šolski okoliš. Šolski avtobus ima od pričetka letošnjega šolskega leta postajališče tudi v Banuti (pri zvoniku). Otvoritvena slovesnost omenjene investicije bo predvidoma v soboto, 10.10.2009.

II. Igrišče z umetno travo in atletsko stezo pri DOŠ I Lendava Na lokaciji bivšega športnega igrišča pri DOŠ I Lendava trenutno poteka izgradnja objekta igrišča z umetno travo in 4- stezne atletske steze, dolžine 400 m, predvidene pa so tudi naprave za skok v višino, daljino in met krogle. Za izgradnjo objekta smo se odločili, ker je za turizem in razvoj športa pomembna primerna infrastruktura, navedeni objekt pa potrebuje tudi osnovna šola za svojo dejavnost. V Lendavi moramo kombinirati infrastrukturo tako, da bo izkoriščena in

Igrišče z umetno travo in atletsko stezo pri DOŠ I Lendava A Lendvai 1. számú KÁI mellett levő műfüves atlétikapálya široko dostopna, kar pomeni, da se bo objekt poleg izvajanja športne vzgoje osnovnošolcev uporabljal tudi za rekreacijo športnih društev in drugih uporabnikov (občanov). Reflektorji za osvetljavo objekta bodo uporabnikom omogočili uporabo oz. vadbo tudi v večernih urah. K financiranju navedene investicije prispevata tudi Nogometna zveza Slovenije (dobava in montaža umetne trave) in država (namenska sredstva za občinsko infrastrukturo). Po dokončanju investicije bo upravljanje in vzdrževanje objekta prevzel dosedanji uporabnik – Dvojezična osnovna šola I Lendava.

Slovenijo, Ministrstvom za šolstvo in šport, je Občina Lendava v letošnjem letu, do pričetka novega šolskega leta, izvedla prenovo strehe na DOŠ I Lendava, opravljena pa so bila tudi druga manjša, nujna investicijsko-vzdrževalna dela. Do pričetka kurilne sezone nameravamo izvesti še prenovo kotlovnice (na zemeljski plin kot sekundarni vir) in prehod na ogrevanje z geotermalno energijo, kot primarni vir energije.

Trenutno so v pripravi projekti za ureditev infrastrukturnih objektov pri DOŠ I Lendava (parkirišče, kolesarska steza, rekonstrukcija cest in pešpoti, plato teniškega igrišča, ureditev brežin okoli igrišča,…) in v Kidričevi ter Mohorjevi ulici (fekalna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava). Z lastnikom gostinskega lokala, ki je lociran ob igrišču, pa potekajo dogovori glede preselitve lokala na primernejšo lokacijo.

Z DARS d.d. - Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., je Občina Lendava v letu 2007 sklenila dogovor o tekočem vzdrževanju in sanaciji oziroma povrnitvi v prvotno stanje vseh občinskih cest, ki bodo zaradi uporabe pri gradnji del na avtocesti, kakorkoli poškodovane.

Predvidena otvoritev bo oktobra 2009.

Zaradi izvajanja gradbenih del (odvoz zemeljskih mas na deponijo, dovoz gramoznega in ostalega gradbenega materiala na traso ipd.) na av-

Skupaj s soinvestitorjem, Republiko

III. DARS izpolnjuje svoje obljube in prispeva k obnovi prometne infrastrukture

Preplastitev ceste Trimlini - Petišovci


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n tocestnem odseku Lendava – Pince, z odcepom hitre ceste na Dolgo vas, se je DARS d.d. med drugimi zavezal sanirati (preplastiti) tudi lokalno cesto Trimlini - Petišovci. Predvidevamo, da bo načrtovana preplastitev izvedena še v letošnjem letu.

enosobnih in 16 dvosobnih stanovanj. Velikost enosobnih stanovanj bo 41,18 m2, dvosobnih pa 66,81 m2. V garaži je predvidenih 14 parkirnih mest, število zunanjih parkirnih mest pa bo 22. V objektu bo nameščeno tudi osebno dvigalo. Po planu bodo stanovanja vseljiva do 01.05.2010.

Ureditev mostu na relaciji Pince – Pince Marof Prav tako še v letošnji gradbeni sezoni načrtujemo izgradnjo nadomestnega mostu čez staro strugo Ledave na izvozu Pince. S tem bomo zagotovili večjo prometno varnost na cesti Pince- Pince Marof. Navedeno investicijo bosta financirala Občina Lendava in DARS, izvajalec pa bo SCT d.d., Ljubljana.

VII. Vrtci so bili deležni prenove V času letošnjih počitnic so bila izvedena vzdrževalna in obnovitvena dela ter nabava opreme v enotah Vrtca Lendava, in sicer: obnova parketov (oz. podov) in pleskarska dela v enotah Mohorjeva, Hotiza in Genterovci, nabava računalniške opreme in opreme za čiščenje prostorov za enoto v Mohorjevi, nabava in montaža rolo senčil v enoti Gaberje in nabava igralne opreme za enoto v Dolgi vasi (peskovnik). S prenovo vrtcev in nabavo opreme so otroci in zaposleni dobili primernejše in prijetnejše bivalno in delovno okolje.

Vrtci so bili deležni prenove · Az óvodák felújítása

IV. Ureditev kanalizacije v Tomšičevi in Rudarski ulici v Lendavi Zaključujejo se obnovitvena dela kanalizacijskega sistema v Tomšičevi ulici. Dela zajemajo obnovo (sanacijo) obstoječega kanalizacijskega sistema v Kranjčevi in Tomšičevi ulici, v dolžini 52 m. Vrednost investicijskih del znaša cca. 14.740,00 EUR. Pripravljeni so projekti za ureditev kanalizacije v Rudarski ulici v Lendavi, ki se bo urejala sočasno z ureditvijo (odvodnjavanje, ojačitve, preplastitve) celotne trase Turistične ceste Lendavske gorice, za kar je izvedba postopkov javnih naročil predvidena oktobra 2009. Investicija bo izvedena v letu 2010.

V. Gradnja večstanovanjskega objekta v Lendavi V Župančičevi ulici v Lendavi je v izgradnji nov večstanovanjski objekt z garažo. Investitor je Stavbar Gradnje d.o.o., ki opravlja tudi gradnjo objekta. Objekt bo imel 24 stanovanj, od tega 8

Vse informacije v zvezi s prodajo stanovanj dobite na naslovu: STAVBAR GRADNJE d.o.o.

VI. Sanacija hudourniškega jarka v Dolini Letos,v mesecu juliju, je neurje z močnim vetrom in dežjem zajelo tudi območje občine Lendava. Poškodovanih je bilo več lokalnih cest. Med najbolj prizadetimi kraji v občini je bilo naselje Dolina, kjer je meteorna voda zalila več kletnih prostorov v stanovanjskih in gospodarskih objektih, poškodovala mostove in hudourniški kanal. Že naslednji teden po intervenciji, oz. odstranjevanju posledic neurja in začasni sanaciji najbolj prizadetih objektov, smo pristopili k sanaciji hudourniškega kanala v Dolini, sanacija mostov pa še ni izvedena. V naselju Čentiba so bili prav tako sanirani obcestni jarki in cesta, odstranjen pa je bil tudi plaz. Sanacijo je vodilo javno podjetje Eko-park d.o.o.

VIII. Obnova prostorov za upokojence Občina Lendava je obnovila prostore v pritličju objekta na naslovu Ulica heroja Mohorja 3, Lendava, in sicer društvene prostore v izmeri 13,23 m2, ki jih ima v najemu Društvo upokojencev Lendava, stanovanje št. 1 (h kateremu sodi tudi klet) v skupni izmeri 31,5 m2, katere prostore uporablja Medobčinsko društvo invalidov Lendava ter poslovni prostor v izmeri 77,93 m2, ki ga ima v najemu Občina Lendava, za izvajanje dejavnosti obeh prej navedenih društev. Obnova je vključevala gradbena in obrtniška dela, delno obnovo strojnih in elektro instalacij ter zamenjavo oken. Z obnovo prostorov, ki je bila dokončana konec avgusta 2009, bomo članom obeh društev, upokojencem in drugim starejšim občanom omogočili kvalitetno preživljanje prostega časa. Otvoritev bo predvidoma konec septembra oz. v začetku oktobra 2009.


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n IX. Nova cesta – bodoča obvoznica za mestno jedro V okviru operacije »Prijazno mestno jedro Lendave« potekajo v mestu dela v zvezi z izgradnjo nove povezovalne ceste kot nadaljevanje Mlinske ulice, ki se naveže na Ulico Kalmana Patakyja. Na območju južno od Ulice Lajčija Pandurja bo do prihodnjega leta Obnova prostorov za upokojence izgrajena nova ulica s pločniki A nyugdíjasok helyiségeinek felújítása za pešce in kolesarje ter javna popravilo strehe na vaško-gasilskem razsvetljava. domu, prejela 15.888,60 EUR. InvestiV sklopu navedene operacije smo cija je bila izvedena junija 2009. prav tako obnovili mestni park ter ulice in stopnišča starega mestnega jedra. XI. Gradnja nasipa v

Petišovcih X. Na Kapci prekrili streho gasilskega doma Investicijsko-vzdrževalna dela so se izvajala tudi po posameznih krajevnih skupnostih v občini. Tako je Krajevna skupnost Kapca iz proračunskih sredstev Občine Lendava za leto 2009, za

Zaradi poplavne ogroženosti lokalnega prebivalstva se je sanacija nasipa ob Muri pričela že po poplavah, avgusta 2005. Izgradnjo nasipa v predelu Petišovcev, ki v predhodnem obdobju zaradi hrvaškega katastra ni bil saniran, bo na pobudo Občine Lendava financiralo

Ministrstvo za okolje in prostor. Gradbena dela so že v zaključni fazi. Izvajalec del je VGP Mura. Ne saniran ostaja še del nasipa pri Benici. Ureditev primernega nasipa v Petišovcih bo pripomogla k večji poplavni varnosti tamkajšnjih prebivalcev.

XII.

Druga manjša investicijskovzdrževalna dela

V letošnjem letu pa smo izvedli tudi druga manjša investicijsko-vzdrževalna dela,in sicer na naslednjih javnih objektih: obnova prostorov ZKD Lendava na Glavni ulici 2, vzdrževalna dela v sinagogi, sanacija kritine nad garderobo ter zamenjava zasilnih svetilk in izvedba zasilne razsvetljave na DOŠ Genterovci, sofinancirali pa smo tudi zamenjavo oken na pisarnah Ljudske univerze Lendava.

A befejezés előtt álló beruházások I.

Járda és kerékpárút Hídvég, Göntérháza és Kámaháza településeken

A beruházás, melynek megrendelője és beruházója Lendva Község, 2008ban vette kezdetét. A munkálatok társfinanszírozója a DARS és a DRSC. A járda és a kerékpárút kiépítésével az említett települések infrastrukturális rendezettségéhez járulunk hozzá, de emellett a forgalomban résztvevők biztonsága is javul, valamint az említett szakaszon a forgalom is folyamatosabbá válhat. A települések arculata is változik és biztonságos lesz közöttük az összeköttetés (elsősorban a kerékpár- és gyalogosforgalom számára). A munkálatokat Radamos és Hosszúfalu irányába folytatjuk. Azt szeretnénk,

Az említett beruházás tervezett ünnepélyes megnyitója 2009. október 10én, szombaton lesz.

II. A Lendvai 1. számú KÁI mellett levő műfüves atlétikapálya Kerékpárút Hídvégen Kolesarska steza v Mostju ha mindez a szennyvízcsatorna kiépítésének keretében valósulhatna meg. Ugyanakkor gondoskodtunk a Göntérházi KÁI környékének rendezéséről. Az iskolásokat szállító autóbusz az idei iskolaévtől Bánután is megáll (a haranglábnál).

A Lendvai 1. számú KÁI volt sportpályájának helyén jelenleg műfüves pálya épül, amelyhez 4 sávos, 400 méter hosszúságú atlétikai pálya tartozik. A magasugráshoz, a távolugráshoz és a súlylökéshez szükséges pályák is szerepelnek a tervben. Azért döntöttünk az objektum megépítése mellett, mert a turizmus és a


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n sport fejlesztéséhez szükséges a megfelelő infrastruktúra. Emellett az általános iskolának is szüksége van az objektumra. Lendván úgy kell megvalósítanunk az infrastruktúrát, hogy a széles közönség számára is hozzáférhető legyen. Így az általános iskola szükségletein kívül a sportegyesületek és más felhasználók igényeit is kielégíti. A pálya mellett felállított reflektorok lehetővé teszik a pálya esti órákban történő használatát is. Az említett beruházás költségeinek törlesztéséhez a Szlovén Labdarúgó-szövetség (műfű beszerzése és lerakása) és az állam is hozzájárul (céleszközök a községi infrastruktúrához). A beruházás befejezése után az objektum igazgatását és karbantartását az eddigi felhasználó, az 1. számú KÁI veszi át. Jelenleg folyamatban van az 1. számú KÁI–nál az infrastruktúra rendezésére vonatkozó tervek készítése (parkoló, kerékpárút, az úttest és a gyalogút felújítása, a teniszpálya rendezése, a pálya körüli terület). Készülnek a tervek a Mohor és a Kidrič utcákra is (szennyvízcsatorna, vízvezeték-hálózat, utcai világítás). A pálya mellett levő büfé tulajdonosával folynak a megbeszélések egy megfelelőbb helyre való átköltöztetésről. A megnyitót 2009 októberére tervezzük. A társfinanszírozóval, a Szlovén Köztársaság Oktatási és Sportminisztériumával közösen Lendva Község az idén, az új tanév kezdete előtt felújította az 1. számú KÁI tetőszerkezetét. Egyéb kisebb sürgős karbantartási munkákra is sor került. A fűtési idény kezdetéig a kazánházat kell felújítani. A fűtést elsődlegesen a termálvíz használatával oldjuk meg, a másodlagos energiaforrás a földgáz lesz.

III. A DARS megvalósítja ígéretét és hozzájárul a közlekedési infrastruktúra felújításához

A DARS d.d. – a Szlovén Köztársaság Autópálya Társasága Rt.-vel Lendva Község 2007-ben megállapodást kötött azoknak a községi utaknak a folyamatos karbantartásáról, amelyeket az autópálya építésekor használtak. A Hármasmalom–Petesháza közti út javítása Az autópálya Lendva–Pince közti szakaszán, a hosszúfalui gyorsforgalmi út leágazásánál folyó építési munkálatok miatt (földszállítás a lerakóhelyre, kavics és más építőanyag szállítása az autópálya nyomvonalára stb.) a DARS d. d. egyebek közt kötelezettséget vállalt, hogy megjavíttatja a Hármasmalom és Petesháza közötti helyi utat. Az említett szakasz javítására előreláthatólag még az idén sor kerül. A Pince–Pincemajor közti szakaszon levő híd rendezése Még az idei építési idényben, az autópálya pincei kijáratának közelében, a Ledava folyó régi medrén tervezzük egy tartalék híd felállítását. Ezzel nagyobb közlekedési biztonságot tudunk biztosítani a Pince–Pincemajor úton közlekedőknek. A beruházást Lendva Község és a DARS d. d. finanszírozza, a munkák kivitelezője a ljubljanai SCT d. d. lesz.

IV.

A szennyvízcsatorna rendezése a Tomšič és a Bányász utcában

Befejező szakaszához ért a szennyvízcsatorna felújítása a Tomšič utcában. 52 méter hosszúságban a meglevő rendszert újítjuk fel a Kranjec és a Tomšič utcában. A beruházás értéke kb. 14.740,00 EUR. Készen vannak a tervek a lendvai Bányász utcai szennyvízcsatorna felújítására is, amelyet a Lendvahegyi Borút rendezésével egy időben valósítunk meg (vízelvezetés, szilárd

burkolat, felújítás). A közbeszerzési eljárás lebonyolítását 2009 októberére, a beruházás kivitelezését 2010-re tervezzük.szövetség (műfű beszerzése és lerakása) és az állam is hozzájárul (céleszközök a községi infrastruktúrához).

V.

Többlakásos létesítmény építése Lendván

Lendván, a Župančič utcában folyamatban van egy új, garázsokkal is ellátott többlakásos objektum építése. A beruházó és egyben a kivitelező is a Stavbar Gradnje d.o.o. Az épületben 24 lakás lesz, éspedig 8 egyszobás és 16 kétszobás lakás. Az egyszobás lakások 41,18 m2 alapterületűek, a kétszobás lakások alapterülete pedig 66,81 m2. A garázsban 14 parkolóhelyet terveznek kialakítani, a szabadban levő parkolók száma pedig 22 lesz. Az épületben személyfelvonó is működik majd. A tervek szerint a lakások 2010. május 1. után lesznek beköltözhetők. A lakások értékesítésével kapcsolatban bővebb információ a STAVBAR GRADNJE d.o.o.-nál kapható.

VI. Záporpatak-meder helyreállítása Völgyifaluban Idén júliusban nagy vihar söpört végig Lendva Község térségén, több helyi út megrongálódott. A legsúlyosabb pusztítást Völgyifalu szenvedte el, ahol a csapadékvíz több lakóház pincéjét és gazdasági létesítményt árasztott el, megrongálta a hidakat és a záporpatak medrét. Már a vihar által okozott pusztítás következményeinek eltakarítását és a legnagyobb kárt szenvedett létesítmények ideiglenes szanálását követő héten megkezdtük a záporpatak-meder szanálását Völgyifaluban, de a hidak szanálása még nem valósult meg. Csentében úgyszintén szanálásra került az út menti árok és az út, valamint a földcsuszamlás okozta károk


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n helyreállítása is megtörtént. A szanálási munkákat az Öko-park d.o.o. irányította.

VII. Az óvodák felújítása Az idei nyári szünidőben felújítási és karbantartási munkákat végeztek a Lendvai Óvoda egységeiben, valamint berendezéseket szereztek be. A parketta (illetve a padló) felújítására és falfestésre került sor a Mohor utcai, a hotizai és a göntérházi óvodaegységekben, számítástechnikai és a helyiségek tisztításához szükséges berendezéseket szereztek be a Mohor utcai óvodarészlegnek, árnyékoló redőnyt szereztek be és szereltek fel a gyertyánosi, valamint játékeszközt (homokozót) a hosszúfalui óvodarészlegben. Az óvodák felújításával és a berendezések beszerzésével a gyermekeknek és az óvodák dolgozóinak megfelelőbb, kellemesebb élet- és munkakörülményeket biztosítottunk.

VIII. A nyugdíjasok helyiségeinek felújítása Lendva Község felújította a lendvai Mohor utca 3. szám alatti létesítmény földszintjén levő, a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete által bérelt 13,23 m2 méretű társasági helyiséget, az 1. számú lakást (a lakáshoz tartozó pincével együtt) 31,5 m2 összméretben, amely helyiségek a lendvai Községközi Rokkantegyesület használatában vannak, valamint egy 77,93 m2–es üzlethelyiséget, amelyet Lendva Község bérel a fenti két egyesület tevékenységéhez. A felújítás kiterjedt az építési és a kisipari munkákra, részben az épületgépészet és a villanyvezetékek felújítására, valamint az ablakok cseréjére. A 2009 augusztusában befejezett helyiség-felújítással a két egyesület tagjainak, a nyugdíjasoknak és az idősebb polgároknak lehetővé tesszük, hogy szabadidőtöltésük jobb körülmények között kellemesebb legyen.

Tetőfelújítás a kapcai tűzoltóotthon · Na Kapci prekrili streho gasilskega doma Az átadásra előreláthatólag 2009 szeptember végén, illetve október elején kerül sor.

IX. Új út – az óváros körüli leendő körgyűrű A „Lendva barátságos városmagja” akció keretében zajlanak a Malom utca folytatásaként épülő új bekötőút építésével kapcsolatos munkák. Ez az út a Pataky Kálmán utcához csatlakozik. A Pandur Lajcsi utcától délre fekvő térségben jövőre megépül az új utca gyalogos- és kerékpárutakkal, valamint a közvilágítás. Az említett beavatkozás keretében úgyszintén felújítottuk a városi parkot, az óváros utcáit és lépcsőit.

X.

Tetőfelújítás a kapcai tűzoltóotthon

Beruházási-karbantartási munkákat végeztek Lendva Község egyéb helyi közösségeiben is. Így a Kapcai Helyi Közösség Lendva Község 2009. évi költségvetéséből 15.888,60 EUR-t kapott a falu- és tűzoltóotthon tetőzetének javítására. A beruházást 2009 júniusában végezték el.

XI. Töltésépítés Petesházán A helyi lakosságot veszélyeztető áradások miatt a Mura töltésének szaná-

lása már a 2005 augusztusi árvíz után megkezdődött. Petesháza térségében a töltés megépítését – amelyre ez idáig a horvátországi kataszter miatt nem került sor – Lendva Község kezdeményezésére a Környezeti és Területi Minisztérium finanszírozza. Az építési munkák már befejező fázisban vannak. A kivitelező a VGP Mura. Szükséges még a szanálás a Benica melletti töltés egy részén. A megfelelő töltés megépítése Petesházán hozzájárul az ott élő emberek nagyobb fokú árvízvédelmi biztonságához.

XII. Egyéb kisebb méretű beruházásikarbantartási munkák Az idei évben kisebb beruházásikarbantartási munkákat is végeztünk, mégpedig az alábbi közlétesítményeken: a ZKD Lendva Fő utca 2. szám alatti helyiségeinek felújítása, a zsinagógában végzett karbantartási munkák, a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolában a ruhatár felett a tetőfedő anyagok szanálása, az ideiglenes világítótestek kicserélése, és pénzügyileg hozzájárultunk, társfinanszírozást biztosítottunk a lendvai Népi Egyetem irodaablakainak kicseréléséhez.


l r v ¾ w h y r ê s l u k h } h ê ê ê ê ê ê ê r v ¾ w h y r ê s l u k } h

Obvestila javnega podjetja Eko-park Lendava Pitna voda iz izvira - Trije izviri V Lendavi imamo tako rekoč sredi mesta, na Kranjčevi ulici, izvir vode, ki ga poznamo kot Trije izviri. Izvir je bil pred leti urejen tako, da so bile izgrajene tri pipe s koriti in klopi. Prostor je bil lepo zamišljen, vendar že dolgo ni vzdrževan, zato smo v Eko-parku, meseca avgusta, izvedli vzdrževalne aktivnosti. Vanje smo zajeli ne le košnjo trave ter odstranitev vej in listja, temveč smo očistili tudi pipe, ki so že bile porasle z mahom. Na izviru redno opravljamo tudi vzorčenje in analizo vode, enako kot za vodo iz vodovoda. Analize kažejo, da je voda primerna za pitje. Tega so zagotovo veseli mnogi, saj veliko ljudi prihaja prav sem po vodo za domačo rabo. Veseli smo lahko, da imamo zdravo pitno vodo tako v vodovodu kot na izviru in tako je lahko še dolgo, če se bomo le zavedali pomena varovanja okolja in okolju prijazno tudi ravnali.

Vodovod v vasi Kot V začetku leta smo vaški vodovod vasi Kot priključili na javni vodovodni sistem občine Lendava in s tem krajanom zagotovili dobavo neoporečne zdrave pitne vode iz vodnega zajetja Gaberje, ki je eno najboljših v regiji. Vendar pa se težave z vaškim vodovodom v manjšem delu vasi s tem še niso končale. Zaradi dotrajanega ali neustreznega vaškega vodovoda, v manjšem delu vasi, prihaja do težav, ki jih bo Eko-park odpravljal s tedenskim izpiranjem cevi. Ukrep bomo izvajal do prenehanja težav.

Težave na cestah z zarastjo s privatnih parcel Večkrat se soočamo s pritožbami krajanov, avtobusnih prevoznikov in

Trije izviri · Három Forrás drugih uporabnikov cest, češ, da ceste niso vzdrževane, saj po njih ni moč peljati z večjimi ali višjimi vozili, zaradi vej in druge zarasti. Eko-park se trudi, kljub velikemu obsegu dela, saj obsega praktično vso občino Lendava, da bi pravočasno in v zadovoljstvo vseh primerno pokosil in odstranil travo, veje in drugo tako, da bi bile zelene površine urejene in ceste varno prevozne. Kljub vsej mehanizaciji in ljudem, pa se vedno znova pojavljajo težave pri odstranjevanju zarasti, ki na cesto ali sosednjo parcelo prehajajo s privatnih parcel. Na privatne parcele namreč ne posegamo, a hkrati moramo poskrbeti za urejenost in v prvi vrsti za varnost. Zato naprošamo vse lastnike parcel, le-teh je veliko v gričevnatem delu občine (v goricah), da dosledno odstranjujejo zarast, predvsem veje, ki visijo na cesto ali bankino. Podobno je tudi z urejanjem jarkov in hudournikov,zlasti v letošnjem letu, ko je bilo vreme nekoliko nenavadno in je z več močnimi nalivi povzročalo nevšečnosti. Pokazalo se je, da jarki in potoki niso vzdrževani. Po veljavnem občinskem odloku (Ur.l. RS, št. 35/92)

vzdrževanje le-teh ni dolžnost občine ali javnih služb, temveč so lastniki ali upravljavci zemljišč, ob manjših potokih in jarkih, dolžni redno čistiti brežine in struge neprimerne zarasti in naplavin. Kot neprimerna zarast na brežinah potokov in jarkov je po odloku: drevje, grmovje, opuščeni, previsoko odrezani panji in enoletna nepokošena trava, ki ovirajo odtok vode ali povzročajo škodljive zajezitve. Kot primerno zarast (drevesno in grmovno) v zgornjem delu brežine, ki je izrednega pomena za izgled krajine, velja po odloku redno gojena vrba, jelša, jesen, dob, avtohtone grmovne vrste in nizke trave, ki jih je treba najmanj enkrat v letu pokositi.

Plačilna nedisciplina je s hitrimi izvršbami obvladljiva Ena izmed osnovnih nalog občine je zagotavljanje izvajanja gospodarskih javnih služb, s katerimi skrbi za dobrobit občanov. V občini Lendava eno izmed najpomembnejših javnih služb (oskrbo s pitno vodo, vzdrževanje kanalizacije, vzdrževanje javnih zelenih


l r v ¾ w h y r ê s l u k h } h ê ê ê ê ê ê ê r v ¾ w h y r ê s l u k } h in enako tudi javni gospodarski sektor skrbeti za tekoče poslovanje in razvoj, ki so odvisni tako od prodaje kot tudi zagotavljanja plačilne discipline. Zato v Eko-parku izvajamo aktivnosti izterjave s katerimi smo pričeli že lani, letos pa smo jih še okrepili. V jesenskih mesecih bomo vsem strankam z zaostalimi plačili poslali opomine, tiste, ki dolgujejo že dlje časa in se niso odzvali na dosedanje opomine, pa bomo poslali opomin odvetnika ali zadevo takoj predali že v izvršbo. To niso novi postopki, temveč povsem ustaljeni načini izterjave dolgov, ki jih izvajamo tako doma kot v tujini. Vodovod v vasi Kot · A kóti vízvezeték površin in cest) opravlja javno podjetje Eko-park. Občani imajo pravico biti deležni kakovostno opravljenih storitev, hkrati pa morajo za opravljene storitve in dobavljene surovine izvajalcu plačati nastale stroške. Javno podjetje je neprofitna družba, ki ne ustvarja dobička, temveč pokriva stroške, morebitni presežek prihodkov nad odhodki pa obvezno usmerja v vzdrževanje in gradnjo infrastrukture

ter razvoj storitev. V svetovni in nacionalni ekonomiji se soočamo s krizo, ki je prešla iz finančne krize v krizo realnega sektorja. Ta ima široke posledice na gospodarsko sliko države in tudi regije ter se odraža v slabših razmerah za prebivalstvo, saj brezposelnost raste, splošni standard pada, negotovost pa je še vedno velika. Kljub trenutno neugodnim razmeram mora gospodarstvo

Obiščite nas na spletu! Látogassa meg a honlapunkat! www.eko-park.si

Pristojnosti javnega podjetja Eko-park V javnem podjetju smo opazili, da so občani pogosto v stiski, saj ne vedo koga bi poklicali v primeru,ko naletijo na težave, ki jih pestijo. Tako se pogosto zgodi, da opravijo več poti ali klicev kot bi bilo le-to potrebno. Da bi občanom olajšali prijave in skrajšali nepotrebne poti, smo pripravili seznam naših pristojnosti. Pokličete nas lahko v naslednjih primerih: Vodovod ìê okvare ali napake na javnem vodovodnem sistemu; tel. štev. dežurnega vodovodarja: 041 652 724 ìê težave z dobavo ali kvaliteto vode ter druga vprašanja v zvezi z javnim vodovodom; tel.: 02 577 62 86 in 02 577 62 80 Kanalizacija ìê okvare ali napake na kanalizacijskem sistemu; tel. štev. dežurnega vodovodarja: 041 652 724 ìê nepravilnosti delovanja kanalizacijskega sistema ter druga vprašanja v zvezi s kanalizacijskim sistemom; tel.: 02 577 62 86 in 02 577 62 80 Vzdrževanje občinskih cest in javnih zelenih površin; tel: 02 577 62 86 ìê poškodbe cest kot so npr. udarne jame, poškodbe bankin ìê ovire na cesti ìê Eko-park ima izdelan plan vzdrževanja javnih zelenih površin v lasti Občine Lendava. ìê V letošnjem letu se košnja zaradi obilnih padavin izvaja še pogosteje.


l r v ¾ w h y r ê s l u k h } h ê ê ê ê ê ê ê r v ¾ w h y r ê s l u k } h

Az Öko-park Lendva Közhasznú Vállalat értesítései Ivóvíz a forrásból – Három Forrás Lendván szinte a város közepén, a Kranjec utcában van egy forrás, amelynek hagyományos neve Három Forrás. A forrás környékét a múltban úgy alakították ki, hogy három csap és vízmedence, valamint padok álltak ott. A környék képét annak idején jól elképzelték, de már régóta nem végeztek állagmegóvó munkálatokat, emiatt az Öko-park részéről augusztusban karbantartási tevékenységet végeztünk itt. Nem csak a füvet nyírtuk le és a leveleket, gallyakat távolítottuk el, hanem megtisztítottuk a csapokat is, amelyeket már benőtt a moha. A forrásnál rendszeresen végzünk mintavételt és felügyeljük a víz minőségét ahhoz hasonlóan, mint ahogy azt a vízvezeték-hálózatban lévő víz esetén tesszük. Az analízisek azt mutatják, hogy a források vize megfelel az ivóvízre vonatkozó előírásoknak. Ennek biztosan sokan örülnek, hiszen nagyon sokan vannak, akik házi használatra innen visznek vizet. Örömünkre szolgál, hogy mind a forrásból, mind a vízvezetékből egészséges víz folyik. Ez még nagyon sokáig így maradhat, feltéve, ha tudatában leszünk a természetvédelem fontosságának és természetbarát módon cselekszünk.

A kóti vízvezeték Az év elején a kóti falusi vízvezetéket rácsatoltuk Lendva Község vízvezeték-rendszerére. Ezzel a falusiak számára elérhetővé tettük a kifogástalan és egészséges ivóvízhez jutást a gyertyános tárolóból, amely a régió legjobbjai közé tartozik. A falusi vízvezetékkel kapcsolatos problémák a falu kisebb részében azonban még ezzel sem oldódtak meg. A település egy

részén ugyanis régi vagy nem megfelelő a vízvezeték, emiatt problémák keletkeznek, amelyeket az Öko-park heti rendszeres csőmosással fog megoldani. Az intézkedést a probléma megszűnéséig fogjuk végezni.

Problémák az úttesten az olyan növények miatt, amelyek magántelkeken nőnek Gyakran szembesülünk a polgárok, a buszsofőrök és az utak egyéb igénybevevői arra vonatkozó panaszaival, hogy az utak nincsenek rendesen karbantar- A Három Forrás egyike · Eden od treh izvirov tva, a gallyak és a növényzet miatt nagyobb és magasabb járművekkel lehe- ről és a közúti biztonságról. Emiatt tetlen rajtuk közlekedni. Az Öko-park megkérjük a telkek tulajdonosait a részéről vállalt és végzett munka – ilyen esetekből a község dombvidénagy volumene ellenére – hiszen a cég kén (a hegyen) van a legtöbb –, hogy gyakorlatilag egész Lendva Község te- következetesen távolítsák el a nörületét fedi – törekszik arra, hogy idő- vényzetet, elsősorban a gallyakat, ben és valamennyiük elégedettségére amelyek rálógnak az úttestre vagy megfelelően lenyírja és eltávolítsa a az útszegélyre. Hasonló a helyzet az árkokkal és a füvet, a gallyakat és minden egyebet, hogy a zöldterületek rendezettek, az tarpatakokkal, elsősorban idén, amiutak pedig biztonságosak legyenek. A kor az időjárás némileg szokatlan megfelelő felszerelés és a kellő számú volt és a többszöri erős esőzés számos alkalmazott ellenére a növényzet eltá- kellemetlenséget okozott. Bebizonyovolításakor újra és újra gondok jelent- sodott, hogy az árkok és a patakok keznek, hiszen a növényzet magántel- nincsenek megfelelően karbantartva. kekről nő ki az útra vagy a szomszé- A hatályban lévő községi rendelet dos parcellára. A magántelkeken nem szerint (az Sz.K. H.L. 1992. évi 35. sz.) végzünk beavatkozást, ennek ellenére ezek karbantartása nem a község vagy gondoskodnunk kell a rendezettség- a közszolgálatok feladata, hanem a ki-


l r v ¾ w h y r ê s l u k h } h ê ê ê ê ê ê ê r v ¾ w h y r ê s l u k } h sebb árkok és patakok menti tulajdonosok vagy a földterületek gondozói kötelesek rendszeresen tisztítani az árokpartot és a patak medrét, azaz el kell távolítaniuk a növényzetet és a hordalékokat. A rendelet szerint a patakok és árkok nem megfelelő növényzetét a fák, bokrok, elhagyatott és magasan elvágott tönkök és az egyéves le nem kaszált fű jelenti. Ezek mind akadályt jelentenek a víz áramlásában, így súlyos károkat okozhatnak. Megfelelő növényzetnek minősülnek azok a fák és bokrok, amelyek a part felső részén nőnek és jelentős a szerepük a táj szempontjából. A rendelet szerint ezek a rendesen ápolt fűz, éger és kőris, valamint az őshonos bokorfajták és az alacsony füvek, amelyeket évente legalább egyszer le kell nyírni.

A fizetési fegyelem hiánya a gyors végrehajtással kordában tartható A község alapfeladatai közé tartozik a gazdasági közszolgálatok kivitelezésének biztosítása, ezzel gondoskodik a

polgárok jólétéről. Lendva Községben az egyik legjelentősebb közszolgálatot (ivóvízzel való ellátás, a szennyvízcsatorna karbantartása, a közterületek és utak karbantartása) az Öko-park közszolgálat vállalat végzi. A polgároknak joga van a jó minőségű szolgáltatás igénybe vételéhez, emellett viszont az elvégzett szolgáltatásért és a beszerzett alapanyagért a kivitelező felé a polgároknak meg kell téríteniük az ilyen módon keletkezett költségeket. A közszolgálati cég nonprofit társaság, amely nem termel nyereséget, hanem fedezi a költségeket. A bevétel többletét, amely esetleg túlhaladja a kiadásokat, minden további nélkül a karbantartásba és az infrastruktúra kiépítésébe, valamint a szolgáltatás fejlesztésébe fekteti. Világviszonylatban és országos szinten is a gazdasági válsággal kell szembesülnünk. A gazdasági válság a pénzügyi válságból a reális szektor válságává vált. Komoly következményei vannak az ország és egyben a régió gazdasági

összképére, és a lakosság rosszabb körülményeiben tükröződik, hiszen növekvőben van a munkanélküliségi ráta, az általános életszínvonal csökken, a bizonytalanság pedig még mindig nagy. A pillanatnyilag kedvezőtlen körülmények ellenére a gazdaságnak és egyben a gazdasági közszektornak is gondoskodnia kell a zökkenőmentes ügyvitelről és a fejlődésről, amelyek nagymértékben függnek mind az eladástól, mind a fizetési fegyelem szavatolásától. Mindezek miatt az Öko-parkban végrehajtási tevékenységet is végzünk. Ezt az aktivitásunkat már tavaly elkezdtük, idén pedig megerősítettük. Az őszi hónapokban ügyfeleinknek kiküldjük a figyelmeztetést, azoknak pedig, akik már hosszabb ideje adósaink és az eddigi figyelmeztetésekre nem válaszoltak, az ügyvédünk írásbeli figyelmeztetését küldjük ki, illetve az ügyet egyből végrehajtásra adjuk át. Ezek nem új eljárások, mindössze az adósság végrehajtásának megszokott módjai, amelyeket mind idehaza, mind külföldön gyakorolnak.

Az Öko-park Közszolgálat hatáskörei Közszolgálati feladataink végzése során felfigyeltünk arra, hogy a község polgárai gyakran tanácstalanok, hiszen nem tudják, hogy hová kell fordulni egy-egy felmerülő probléma kapcsán. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a kelleténél több utat járnak be vagy több hívást bonyolítanak le. Azzal a céllal, hogy polgárainknak megkönnyítsük a bejelentéseket és lerövidítsük a fölösleges utakat, elkészítettük a hatáskörünkbe tartozó tevékenységek listáját. Az alábbi esetekben hívhatnak bennünket: Vízvezeték ìê üzemzavar vagy hiba a nyilvános vízvezeték-hálózaton; az ügyeletes vízvezeték-szerelő telefonszáma: 041 652 724 ìê gondok a vízszállítással vagy a vízminőséggel, valamint a nyilvános vízvezeték-hálózatra vonatkozó egyéb kérdések; telefonszámok: 02 577 62 86 és 02 577 62 80 Szennyvízcsatorna ìê üzemzavar vagy hiba a szennyvízcsatorna-hálózaton; az ügyeletes vízvezeték-szerelő telefonszáma: 041 652 724 ìê a szennyvízcsatorna-hálózat működésében jelentkező rendellenességek, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatra vonatkozó egyéb kérdések; telefonszámok: 02 577 62 86 és 02 577 62 80 A községi utak és a zöld közterületek karbantartása; telefonszám: 02 577 62 86 ìê az utak károsodása, mint pl. gödrök, az útszegély károsodása ìê akadályok az úton ìê Az Öko-park kidolgozta a Lendva Község birtokában lévő zöld közterületek karbantartási tervét. Az idei esztendőben a nagy esőzések miatt gyakrabban végzünk fűnyírást.


m v { v ê w h u v y h t h ê ê ê ê ê ê m v { w h u v y t h Koncert violinistke Katice Illényi ob 20. avgustu Illényi Katica hegedűművész koncertje augusztus 20-án Foto: Tomaž Galič

Bogračfest 2009 Bográcsfeszt 2009 Foto: MEDIAspeed

Slovesnost ob 50. obletnici Ribiške družine Lendava A Lendvai Horgászegyesület 50 éve jubileumát ünnepelte.

Koncert Budapest Klezmer Banda ob dnevu judovske kulture A Budapest Klezmer Band koncertezett Lendván a Zsidó Kultúra Európai Napján. Foto: MEDIAspeed


m v { v ê w h u v y h t h ê ê ê ê ê ê m v { w h u v y t h Poslovil se je Aleš Rokavec, direktor Leka Lendava Elbúcsúzott Aleš Rokavec, a Lek Lendava igazgatója.

Zlati maturanti na sprejemu pri županu A polgármester fogadta az arany érettségizőket.

Srečanje župana Balažka s predsednikom Hrvaške Stjepanom Mesićem Balažek polgármester találkozott Stjepan Mesić horvát elnökkel.

Lendavska trgatev 2009 Lendvai Szüret 2009 Foto: MEDIAspeed


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n

Znova parkomati v Lendavi Parkiranje je pomemben del mestne kulture in prometne varnosti. Tudi obiskovalci sodijo kraj in kulturo občanov po tem, kako imajo urejeno parkiranje ter kako le-to upoštevajo v vsakdanjem življenju. Lokalna skupnost skrbi za parkiranje na javnih površinah, medtem ko investitorji pri gradnji objektov morajo poskrbeti za parkirišča. Del napak iz preteklosti, ko je bila večina stanovanjskih blokov grajena brez parkirišč, popravljamo sedaj in pomagamo pri njihovem urejanju. Pred podobno nalogo so tudi institucije in podjetja, ki tega v preteklosti niso uredila ter posledično danes zasedajo javna parkirišča. Pozitiven primer je Nafta Lendava, kjer so parkirišča za lastne potrebe vzorno uredili. S parkomati se regulira promet v tako imenovanih »modrih conah«, ki so namenjene parkiranju za določen čas in so plačljiva.

S ponovnim uvajanjem parkirnih avtomatov bomo omogočili parkiranje za več ur (sedaj je bilo možno parkirati le ½ ure) in ohranili brezplačno parkiranje za pol ure. Brezplačno polurno parkiranje zadošča za hitro urejanje vsakdanjih zadev in opravil občanov. Za daljše parkiranje je potrebno kupiti parkirni listek in prav temu so namenjeni parkomati, ki so nameščeni na štirih točkah ter primerno označeni, da jih bodo brez težav našli tudi obiskovalci od zunaj. Parkirnina se plača ob delavnikih od 7. do 16. ure, ob sobotah od 7. do 13. ure, ob nedeljah in praznikih je parkiranje brezplačno. Cena parkiranja znaša za pol ure 0,25 EUR, ena ura parkiranja pa stane 0,50 EUR. Do konca leta bo možno plačilo tudi z mobitelom!

Újra parkoló-automaták Lendván A parkolás a városi kultúra és a közlekedésbiztonság jelentős eleme. Egy város látogatói nagy részben annak alapján alkotnak véleményt egy helyről és a polgárok kultúrájáról, hogy mennyire rendezett a parkolás és az emberek hogyan veszik figyelembe a parkolási rendet. Az önkormányzat gondoskodik a parkolási rendről a közterületeken, a befektetőknek pedig a létesítmények építésekor kell gondoskodniuk a parkolóhelyekről. A múltban elkövetett hibák – amikor a lakótömbök nagy részét parkolóhelyek nélkül építették meg – egy részét most próbáljuk kijavítani és segíteni a megoldásukban. Hasonló feladat előtt állnak az intézmények és vállalatok, amelyek a

múltban ezt nem rendezték, és ennek következményeként ma elfoglalják a közterületeken lévő parkolóhelyeket. Pozitív példaként a Nafta Lendava vállalatot kell megemlíteni, amely a saját szükségleteinek megfelelő parkolóhelyeket példásan rendezte. A parkoló-automatákkal a forgalmat, illetve a parkolást az ún. „kék övezetben” szabályozzuk. Az övezetben csak bizonyos ideig lehet parkolni és a parkolásért fizetni kell. A parkoló-automaták ismételt bevezetésével lehetővé tesszük a több órás parkolást (ez idáig csak félórányi ideig szabadott parkolni), de megőrizzük a félórás díjmentes parkolást. A félórás ingyenes parkolás elegendő a polgárok mindennapi ügyeinek és teendő-

inek elvégzéséhez. Hosszabb parkolás esetén meg kell vásárolni a nyugtát és éppen ezt a célt szolgálják a parkolóautomaták, amelyeket négy megfelelően jelölt helyen lehet megtalálni, a máshonnan érkezők is meg tudják őket találni. A parkolásért munkanapokon 7.00 és 16.00 óra között, szombatonként pedig 7.00 és 13.00 óra között kell fizetni. Vasárnaponként és ünnepnapokon a parkolás díjmentes. A parkolás díja félóránként 0,25 EUR, egy óra díja pedig 0,50 EUR. Az esztendő végétől a díjat mobiltelefonon is ki lehet majd fizetni!


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n

Krajevna skupnost Dolina Število prebivalcev: 356 Površina: 735,2 ha Predsednik KS: Jožef Balaško KS Dolina je ena manjših krajevnih skupnosti v Občini Lendava s pretežno madžarskim prebivalstvom. Večina krajanov je zaposlenih v občini Lendava, razen tega se jih veliko še vedno ukvarja s kmetijstvom in vinogradništvom. Trenutno v krajevni skupnosti aktivno delujejo: Kulturno društvo Petőfi Sándor, Prostovoljno gasilsko društvo, Nogometni klub Zvezda, Urbarialna skupnost, izpostava Društva mladih Lendava »Life ház« in Lovska družina Petišovci. Redne letne prireditve, ki jih prirejamo so naslednje: • materinski dan, in sicer prvo nedeljo v maju • vaški dan, prvo soboto v septembru • »Open Smile Jam«;

• prižiganje adventnih luči, 1. adventna nedelja • prihod Miklavža ter • srečanje starejših občanov, pred božičem. Poleg omenjenih prireditev organiziramo še srečanja s pobratenimi naselji kot sta Szilvágy z Madžarske in Pozsonyeperjes iz Slovaške. Krajevna skupnost Dolina ima precej naravnih danosti. Ena od njih je dolinski pašnik s starimi, zaščitenimi hrasti in panonskim vodnjakom. Ugotovljeno je, da hrasti oddajajo pozitivno energijo. Posebna znamenitost naselja so tako imenovana Železna vrata, ki so v preteklosti povezovala madžarski Lovászi in Dolino. Po legendi so se po tej poti vračali Turki in v bližini zakopali zlatega žrebička. Prav tako so preko teh vrat želeli našo pokrajino zapustiti Nemci v času druge svetovne vojne, vendar so ostali v gozdu ker niso našli prehoda.

Völgyifalui Helyi Közösség Lakosság száma: 356 Terület: 735,2 ha A HK elnöke: Jožef Balaško

ìê Mikulásvárás ìê Karácsony előtt az idősebb polgárok találkozója

A helyi közösségben több egyesület tevékenykedik, így a Petőfi Sándor Kultúregyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Zvezda Labdarúgóklub, az Urbariális Közösség, a Lendvai Ifjak Egyesületének Kirendeltsége (LIFE), a Petesházi Vadászegyesület. A rendszeres éves rendezvények pedig a következők: ìê anyák napja, május első vasárnapján ìê falunap, szeptember első szombatján ìê „Open smile jam” ìê adventi gyertyagyújtás, advent 1. vasárnapja

Az említett rendezvényeken kívül testvérvárosi találkozókat szervezünk a magyarországi Szilvággyal és a szlovákiai Pozsonyeperjessel. A Völgyifalui Helyi Közösségnek nagyon jók a természeti adottságai. Ezek egyike a legelő a régi, védett tölgyfákkal és a pannon kúttal. Megállapították, hogy a tölgyfák pozitív energiát sugároznak. A település nevezetessége az úgynevezett Vaskapu, amely a múltban a magyarországi Lovászit és Völgyifalut kötötte össze. A monda szerint a törökök vonultak vissza ezen az úton, és a közelben egy aranycsikót ástak el. A második világháború idején

Krajevno skupnost zaznamujejo tudi vinogradniška pokrajina, vinska cesta ter vinotoči. »Središče« krajevne skupnosti pa krasi obnovljena kapelica s fresko. Lahko se pohvalimo z urejeno komunalno infrastrukturo in lepo urejenim okolišem. V prihodnje želimo obnoviti cestno infrastrukturo in rešiti problematiko meteornih voda.

a németek is ugyanezen a kapun át szándékozták elhagyni a vidéket, de az erdőben rekedtek, mivel nem találták meg az átkelőhelyet. A helyi közösség jellegzetességei a szőlőhegyek, a borút és a borkimérések. A falu központjában áll a freskóval díszített felújított kápolna. A falu kommunális infrastruktúrája megoldott. Minden közterület és a házak környéke is rendezett. A jövőben a faluban az utak korszerűsítésére kívánnak hangsúlyt helyezni és rendezni kívánják a csapadékvíz okozta gondokat.


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n

Krajevna skupnost Pince Marof – Benica Število prebivalcev: 201 Površina: 2.151 ha Predsednica KS: Branka Bensa Krajevno skupnost Pince Marof Benica predstavljata vasi Benica in Pince Marof. Vasi sta mladi, s samosvojo zgodovino in kulturo, ki bogati multikulturnost občine Lendava. S priseljevanjem Primorcev in Istranov, med letoma 1921 in 1931 , ko je prišlo v občino Lendava 1305 ljudi in 111 družin Primorcev ter Istranov, sta nastali vasi Benica in Pince Marof. Leta 1922 je namreč 31 primorskih družin ustanovilo kolonijo Benica, tri leta kasneje še Pince Marof. Kmečko prebivalstvo je s seboj prineslo lastno kulturo in znanje - gojili so radič, šparglje, razno povrtnino, češnje. Izdelovali so mlečne izdelke kot so maslo in skuta, po katerih so bili znani in čislani. Zanje je bilo značilno tudi bogato kulturno in družabno življenje. Zgodovino, ki je resnično nekoliko posebna in bogata, smo prikazali v spominski sobi, ki s pomočjo slikovnega materiala, dokumentov, posod in orodja izpričuje zgodovino vasi. Stalna razstava je postavljena v vaškem domu Pince Marof – Benica in veseli smo vsakega obiska.

Danes v vasi deluje nogometni klub Graničar z dolgoletno tradicijo in novejše, a nič manj aktivno, kulturno društvo Primurka. Gostimo pa še društvo izgnancev. Prebivalstvo se srečuje na dogodkih, ki jih prirejajo društva ali krajevna skupnost, to so: nogometne tekme in turnirji, razstave ročnih del, proslave, srečanja in druge prireditve. Značilne za KS so delovne akcije, kjer se lepo izraža solidarnostni duh ter pozitivni odnos do življenjskega okolja in vasi.

Vasi Benica in Pince Marof ponujata, glede na geografsko lego, ugodno življenjsko okolje. Ležita ob reki Ledavi in nedaleč od reke Mure. Imata zaledje čudovite in lepo ohranjene naravne krajine, ki je kot pomembna naravna dediščina zaščitena v okviru Nature 2000. Območje, veliko približno 600 ha, obsega obrežje reke Mure

in poplavni log Murska šuma z delom pragozda, številne rokave in mrtvice ter približno 300 ha veliko območje izključno ekološkega kmetovanja. Infrastruktura je v kraju urejena tako, da zadosti sodobnim potrebam prebivalcev. KS si ob tesnem sodelovanju z Občino Lendava prizadeva, da bi navedeno še izboljšali, tako bo letos zgrajen nov most na stari Ledavi, v kratkem pa se bo pričela gradnja kanalizacije. Prizadevamo si posodobiti tudi telekomunikacijske povezave, urediti cestno infrastrukturo, ulično razsvetljavo, vaški dom z okolico ter ohraniti in oživiti aktivno vaško življenje. Poleg stalne spominske razstave o zgodovini vasi oz. Primorcev in Istranov v Prekmurju in razstave fotografij Lepote naših krajev - Pince Marof, Benica in Natura 2000, planira KS urediti še vaški dom in v sodelovanju z društvi vanj vnesti še nove vsebine. V prihodnje pa želimo urediti še park, ki bo postojanka kolesarjem in pohodnikom, nudil pa bo tudi informacije o zgodovini in ponudbi krajevne skupnosti ter o posebnostih in enkratnih naravnih danostih Nature 2000.

Pincemajor–Benica Helyi Közösség A lakosság száma: 201 Terület : 2.151 ha HK elnöke: Branka Bensa Benica és Pincemajor falvak alkotják a Pincemajor–Benica Hhelyi Közösséget. Két fiatal faluról van szó, egyedi történelemmel és kultúrával, amely gazdagítja Lendva Község multikulturális képét.

1921 és 1931 között a tengermellékről és Isztria területéről 1305 személy, 111 család telepedett le Lendva község területén. Ekkor jött létre a két falu, Benica és Pincemajor. 1922-ben ugyanis 31 tengermelléki család megalapította a benicai kolóniát, három évvel később pedig Pincemajort. A mezőgazdasággal foglalkozó lakosság saját kultúráját és tudását is magával hozta.

Radicssalátát, spárgát, különböző zöldségeket és cseresznyét termesztettek. Tejtermékeket is készítettek, mint például a vaj, a túró. Ezek az élelmiszerek szereztek számukra ismertséget és megbecsülést. A letelepedettekre jellemző volt a gazdag kulturális és társasági élet is. A történelmet, amely gazdag, de valóban némileg különleges, az em-


v i p u h ê ê ê ê ê ê r  z n lékszobában mutatjuk be képanyag, dokumentumok, edények, szerszámok révén. A falu történelmének állandó kiállítása a Pincemajor–Benica faluotthonban tekinthető meg, ahol szívesen látunk minden kedves látogatót. A faluban a Graničar Labdarúgóklub tevékenykedik több éves tradícióval, valamint az igen aktív Primurka Kultúregyesület. A száműzöttek egyesülete is jelen van a településeken. A lakosság az egyesületek vagy a helyi közösség által szervezett rendezvényeken szokott találkozni, tehát a labdarúgótornákon, a kézimunka-kiállításokon, ünnepélyeken, találkozókon és más rendezvények alkalmával. A helyi közösségre a munkaakciók is jellemzőek, amelyek révén megnyilvánul a szolidaritás, a környezet, a falu iránt tanúsított pozitív gondolkodás. Földrajzi fekvés szempontjából a két falu, Benica és Pincemajor nagyon kedvező életkörülményeket biztosít. A Ledava folyó mellett terülnek el, és

meghatározó a Mura folyó közelsége is. A hátteret a gyönyörű és jól megőrzött természet biztosítja . A vidék mint jelentős természeti örökség a Natura 2000 keretében élvez védelmet. A mintegy 600 hektár területen található a Mura partmelléke, a Muraerdő ősfás

résszel, a folyó számos ága és holtága, valamint 300 hektár kizárólag ökológiai gazdálkodásra alkalmas terület. Az infrastruktúra a helyi lakosság igényeihez mérten épült. A helyi közösség Lendva Községgel szorosan együttműködve arra törekszik, hogy a körülményeken tovább javítson. Így

az idén új híd épül a Ledaván. Hamarosan megkezdődik a szennyvízcsatorna-hálózat építése, törekvések vannak a távközlési összeköttetés korszerűsítésére, az útmenti és az utcai világítás megoldására, a faluotthon és környékének rendezésére. A lakosság szeretné megőrizni az aktív falusi életet. A két falu, illetve a Muravidéken élő tengermellékiek és isztriaiak történelmét bemutató állandó kiállítás, valamint a Vidékünk szépségei – Pincemajor, Benica című fotókiállításon és a Natura 2000 kiállításán kívül a helyi közösség a faluotthont kívánja rendezni. A faluotthont az egyesületekkel közösen új tartalmakkal tölti meg. A jövőben rendezni szeretnék a parkot, pihenőhelyet kívánnak kialakítani a kerékpárosok és a túrázók részére, ahol a látogatókat információkkal látják el a helyi közösség történelméről és kínálatáról, valamint a Natura 2000 különlegességeiről és egyedi természeti adottságairól.

SODELOVANJE OBČINE Z DRUŽBO NEMMOCO d.o.o.

LENDVA KÖZSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE A NEMMOCO KFT-VEL

Na območju občine Lendava in v širši okolici potekajo raziskave s katerimi je družba »Nemmoco« seznanila občane na zborih krajanov.

ìê dela je zavarovala s prvovrstno garancijo in uredila zavarovanje tako, da se poravnajo tudi škode malih vrednosti (ni odbitne franšize); ìê usklajuje se kartografski del javne infrastrukture tako, da se izognemo morebitnim poškodbam na kanalizacijah in vodovodih; ìê v zaključni fazi so pogajanja za sklenitev finančnega sporazuma o sofinanciranju obnove cest, če jih podjetje poškoduje pri izvajanju svoje dejavnosti.

Lendva Község területén és tágabb környékén szénhidrogén-kutatásokat végeznek, amelyekről a Nemocco társaság képviselői lakossági fórumokon tájékoztatták a polgárokat. Értesítjük a polgárokat, hogy a társaság eleget tett a területünkön folyó zökkenőmentes munkálatok végzéséhez szükséges feltételeknek, éspedig: ìê a társaság a munkálatokat elsőrendű garanciával biztosította úgy, hogy a kis értékű károkat is megtéríti (biztosítási önrészesedés nem kerül levonásra), ìê folyamatban van a közinfrastruktúra kartográfiai részének egyeztetése úgy, hogy elkerüljük a szennyvízcsatorna- és a vízvezeték-hálózatok esetleges megsérülését, ìê befejező fázishoz értek a közútfelújítások társfinanszírozási megállapodásának megkötésével kapcsolatos tárgyalások arra az esetre, ha a vállalat tevékenysége során megrongálná az utakat.

Podjetju želimo uspešno delo, občanom pa čim manj težav!

A vállalatnak eredményes munkát, a polgároknak pedig minél kevesebb gondot kívánunk!

Občane obveščamo, da je družba izpolnila pogoje za nemoteno delo na našem območju, in sicer:


v i } l z { p s h ĂŞ ĂŞ ĂŞ ĂŞ ĂŞ ĂŞ y { l z { z l r

NOVE MOŽNOSTI VIŠJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V LENDAVI

ĂšJ FELSĹ?OKTATĂ SI LEHETĹ?SÉGEK LENDVĂ N

V ĹĄtudijskem letu 2009/2010 bomo uvedli dva nova viĹĄjeĹĄolska izobraĹževalna programa. Tako bo poleg vpisa na dosedanja programa Mehatronika ter Varstvo okolja in komunala, moĹžen vpis ĹĄe na dva nova programa Geotehnologijo in rudarstvo ter Gostinstvo in turizem. V vsakem izmed ĹĄtirih programov je predvidenih 30 vpisnih mest. TeoretiÄ?ni del izobraĹževanja se bo izvajal na DvojeziÄ?ni srednji ĹĄoli Lendava, praktiÄ?no izobraĹževanje pa v podjetjih v naĹĄi regiji. IzobraĹževanje bo potekalo v izvedbi ViĹĄje strokovne ĹĄole Velenje, ki je v Sloveniji najbolj razvita tovrstna institucija, saj pokriva ĹĄiroko paleto izobraĹževalnih programov.

A 2009/2010-es tanulmånyi Êvben kÊt új felsőoktatåsi programot vezetßnk be. �gy az eddigi Mechatronika, valamint a KÜrnyezetvÊdelem Ês KÜzmŹvesítÊs programok mellett lehetősÊg nyílik tovåbbi kÊt program indítåsåra: a Geotechnológia Ês Bånyåszat, valamint a VendÊglåtås Ês Turizmus szakokra. Egy-egy szakon 30 hely åll rendelkezÊsre.

Podrobno predstavitev programov ter veÄ? podrobnosti o izobraĹževanju lahko dobite na spletni strani DvojeziÄ?ne srednje ĹĄole Lendava ter spletni strani ViĹĄje strokovne ĹĄole Velenje.

Az oktatås elmÊleti rÊsze a Lendvai KÊtnyelvŹ KÜzÊpiskolåban, az oktatås gyakorlati rÊsze pedig rÊgiónk vållalataiban valósul meg. Az oktatås a velenjei felsőfokú szakiskola keretÊben zajlik. SzlovÊniåban ez a legfejlettebb ilyen jellegŹ intÊzmÊny, szåmos oktatåsi programmal. Tovåbbi tåjÊkoztatås Ês a programok bemutatåsa a Lendvai KÊtnyelvŹ KÜzÊpiskola, valamint a velenjei felsőfokú szakiskola honlapjån talålható.

DvojeziÄ?na srednja ĹĄola - Lendava ¡ KĂŠtnyelvĹą KĂśzĂŠpiskola, Lendva Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava - VasĂşt utca 2e, 9220 Lendva Telefon: ++ 386 2 574 2510 | Telefax: ++ 386 2 574 2520 | www.dssl.si

OBVESTILO GLEDE NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIĹ ÄŒA ZA LETO 2010 ObveĹĄÄ?amo obÄ?ane, da je moĹžno do konca leta 2009 vloĹžiti naslednji vlogi: 1.) vlogo za oprostitev plaÄ?ila nadomestila za uporabo stavbnega zemljiĹĄÄ?a za leto 2010 ter 2.) vlogo za zniĹžanje plaÄ?ila nadomestila za vinske kleti za leto 2010. Vse podrobnosti glede prilog in o upraviÄ?encih so na voljo na spletni strani: www.lendava.si ter v sprejemni pisarni obÄ?ine. Vlogo lahko poĹĄljete po poĹĄti na naslov: ObÄ?ina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava ali jo vloĹžite v sprejemni pisarni, najpozneje do 31.12.2009.

www.lendava.si

ÉRTES�TÉS A 2010-RE VONATKOZÓ Hà ZTELEKADÓRÓL Értesítjßk a polgårokat, hogy 2009 vÊgÊig nyújthatjåk be az alåbbi beadvånyokat: 1.) beadvåny a håztelekadó 2010. Êvre vonatkozó fizetÊse alóli felmentÊsre 2.) beadvåny a borospincÊk 2010. Êvre vonatkozó telekhasznålati díjånak csÜkkentÊsÊre A mellÊkletekkel Ês a jogosultsågokkal kapcsolatos minden rÊszletkÊrdÊsre a www. lendava.si honlapon talålhat vagy a kÜzsÊg ßgyfÊlszolgålati irodåjåban kaphat vålaszt. A beadvånyt postån a Lendva KÜzsÊg, Fő utca 20., 9220 Lendva címre kßldheti, vagy szemÊlyesen a fogadóirodåban nyújthatja be legkÊsőbb 2009. 12. 31-ig.

ODPRTJE NOVEGA PAKIRNEGA CENTRA LENDAVA V Ä?etrtek, dne 24. septembra 2009, ob 11. uri bo uradno odprtje Pakirnega centra Lendava v Leku, Trimlini 2d, v Lendavi. Gre za pomembno Sandozovo naloĹžbo v naĹĄe okolje, ki omogoÄ?a oskrbovanje evropskih trgov s konÄ?nimi izdelki iz Sandozovih tovarn po vsem svetu. S to naloĹžbo ĹĄe dodatno utrjujejo pomen lokacije, ki je v okviru Sandoza, ene vodilnih svetovnih generiÄ?nih farmacevtskih druĹžb, pomemben proizvodni center za izbrane uÄ?inkovine za globalne trge. ĂšJ CSOMAGOLĂ“KĂ–ZPONT NYĂ?LIK LENDVĂ N 2009. szeptember 24-ĂŠn csĂźtĂśrtĂśkĂśn dĂŠlelĹ‘tt 11.00 Ăłrakor kerĂźl sor a Lek lendvai CsomagolĂłkĂśzpontjĂĄnak hivatalos ĂĄtadĂĄsĂĄra HĂĄrmasmalomban. A Sandoz jelentĹ‘s befektetĂŠsĂŠrĹ‘l van szĂł kĂśrnyĂŠkĂźnkĂśn. A kĂśzpont lehetĹ‘sĂŠget nyĂşjt arra, hogy a Sandoz Ăśsszes gyĂĄrĂĄbĂłl kĂŠsztermĂŠkekkel lĂĄssĂĄk el az eurĂłpai piacokat. Ezzel a beruhĂĄzĂĄssal tovĂĄbb erĹ‘sĂśdik e terĂźlet fontossĂĄga. A Sandoz ugyanis egyike a vilĂĄghĂ­rĹą generikus gyĂłgyszergyĂĄrtĂł tĂĄrsasĂĄgoknak ĂŠs a globĂĄlis piacon fontos szerepet betĂśltĹ‘ hatĂłanyagok gyĂĄrtĂĄsĂĄnak fontos termelĂŠsi kĂśzpontja.


v i } l z { p s h ĂŞ ĂŞ ĂŞ ĂŞ ĂŞ ĂŞ y { l z { z l r

PROGRAM ODVAĹ˝ANJA KOSOVNIH ODPADKOV AZ ĂšN. DARABHULLADÉK ELSZĂ LLĂ?TĂ SĂ NAK IDĹ?BEOSZTĂ SA Akcija zbiranja kosovnih odpadkov bo letos potekala od 28. 9. 2009 do 12. 10. 2009. Posebej opozarjamo obÄ?ane, da bo letoĹĄnje odvaĹžanje organizirano le po en dan. Zabojniki bodo postavljeni na doloÄ?enih lokacijah v mestu in v vaseh. Zbiranja Âťod hiĹĄe do hiĹĄeÂŤ letos ne bo. Prosimo obÄ?ane, da odlagajo odpadke v zabojnike. Poskrbimo skupaj, da bo naĹĄa okolica lepĹĄa in bolj urejena. A darab-hulladĂŠk gyĹąjtĂŠse idĂŠn 2009. szeptember 28. ĂŠs oktĂłber 12. kĂśzĂśtt lesz a kĂśzsĂŠg terĂźletĂŠn. KĂźlĂśn felhĂ­vjuk a polgĂĄrok figyelmĂŠt arra, hogy egy-egy telepĂźlĂŠsen csak egy napon szĂĄllĂ­tjĂĄk el a hulladĂŠkot. A gyĹąjtĹ‘kontĂŠnerek a meghatĂĄrozott gyĹąjtĹ‘helyeken lesznek. Az idĂŠn nem lesz hĂĄztĂłl-hĂĄzig hulladĂŠkgyĹąjtĂŠs. A hulladĂŠkot legyenek szĂ­vesek a gyĹąjtĹ‘kontĂŠnerekbe helyezni. Gondoskodjunk egyĂźtt a szebb ĂŠs rendezettebb kĂśrnyezetĂźnkrĹ‘l.

Lendava (mesto) ¡ Lendva (vĂĄros) Ĺ t. Ulica 1. Cankarjeva, Nazorjeva 2. Kajuhova, GregorÄ?iÄ?eva 3. TomĹĄiÄ?eva, KranjÄ?eva (del) 4. Glavna (1. del) Svetega Ĺ tefana (del) 5. Mlinska, Spodnja, PreĹĄernova, KĂĄlmĂĄna Patakyja, Lajcsija Pandurja 6. Ĺ˝upanÄ?iÄ?eva 7. Glavna (2. del), Svetega Ĺ tefana (del), Lendavske gorice (del) 8. KidriÄ?eva, Heroja mohorja 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

Datum

Lokacija namestitve zabojnika Pred nekdanjo trgovino Pri vodohranu

28.09.2009

Pri transformatorju Pri TomĹĄiÄ?evi 12 Preko nekdanjega vrtca

Pri trĹžnici Na parkiriĹĄÄ?u na Spodnji in Ul. Lajcsija Pandurja 29.09.2009

Na parkiriĹĄÄ?u Pri garaĹžah v Ul. Sv. Ĺ tefana

Na zelenici pri KidriÄ?evi 3 Pri transformatorju v Ul. Heroja Mohorja 30.09.2009 Glavna (3.del) Pr gasilskem domu KranjÄ?eva (del), Na zelenici pod Trg ljudske pravice KranjÄ?evo 8 KranjÄ?eva (del) Pri nekdanji upravi Nafte Ulica pod hribom Lendavske gorice Pri kriĹžu (za lovskim 01.10.2009 domom) Kolodvorska, Pri veterinarski postaji Trg ljudske pravice Rudarska, Pri Rudarski 11 Panonsko naslje Pri Hojnikovih SlomĹĄkovo naselje Na parkiriĹĄÄ?u 02.10.2009 Lendavske gorice Na parkiriĹĄÄ?u (Benec), Panonsko pokopaliĹĄÄ?a naselje (del)

Naselja ¡ Falvak Št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Naselje

Datum

Mostje Banuta Genterovci 05.10.2009 Kamovci RadmoĹžanci Dolga vas DolgovaĹĄke gorice, Lendavske 06.10.2009 gorice ÄŒentiba

9.

Lendavske gorice (MIVÉK) 10. Dolina 11. Pince 12. Pince Marof 13. Benica

07.10.2009

14. Trimlini 15. PetiĹĄovci 08.10.2009 16. Dolnji LakoĹĄ 17. Gornji LakoĹĄ 18. Gaberje 19. Kapca 20. Hotiza 21. Kot

09.10.2009

12.10.2009

Lokacija namestitve zabojnika Pri pokopaliĹĄÄ?u v Mostju Pri pokopaliĹĄÄ?u v Mostju Pri pokopaliĹĄÄ?u Pri pokopaliĹĄÄ?u Pri vaĹĄko gasilskem domu Pri nekdanji opekarni Pri vaĹĄkem domu v Lendavskih goricah Pri mlinu Pri vaĹĄkem domu Pri nogometnem igriĹĄÄ?u v ÄŒentibi Pri vaĹĄko gasilskem domu Pri vaĹĄko gasilskem domu Pri vaĹĄko gasilskem domu Pri vaĹĄko gasilskem domu na Pince Marofu Za avtobusnim postajaliĹĄÄ?em Pri vaĹĄkem domu v ÂťkolonijiÂŤ Pri vaĹĄkem domu v centru vasi Pri vaĹĄko gasilskem domu Pri vagi Ob kriĹžiĹĄÄ?u za Gumi centrom Pri pokopaliĹĄÄ?u Pri vaĹĄko gasilskem domu Pri vagi Pri vaĹĄko gasilskem domu

Kosovni odpad se lahko odloŞi na zbirnih mestih samo med 8. in 17. uro. A hulladÊkot 8 Ês 17 óra kÜzÜtt helyezzÊk a gyŹjtőhelyre. Avtomobilskih in traktorskih gum NE odlagajte. Gumiabroncsokat NE helyezzenek le a gyŹjtőhelyeken.


2 7. s e p t e m b e r

Svetovni dan turizma · A turizmus világnapja V zadnjih desetletjih se je TURIZEM v svetu razvijal zelo hitro in postal ena vodilnih gospodarskih dejavnosti. V Sloveniji je turizem najhitreje rastoča gospodarska dejavnost. Razvojna vizija Občine Lendava je, da postane turistično še privlačnejša destinacija na stičišču treh držav, razpoznavna po svoji multikulturnosti, odprtosti in urejenosti.

2 0 0 9 . s z e p t e m b e r 2 7. Az utóbbi évtizedekben a TURIZMUS lett a világon az egyik vezető és a leggyorsabban fejlődő gazdasági ágazat. Ez Szlovéniában is így van. Lendva Község fejlesztési terve, hogy a hármashatár mentén turisztikailag vonzó, felismerhető központtá váljon multikulturalizmusáról, nyitottságáról és rendezettségéről.

Vljudno vabljeni na brezplačno vodene oglede, ki bodo v nedeljo, 27. septembra 2009,

Szeretettel várjuk Önöket vasárnap,

2009. szeptember 27-én 10 és 17 óra között

med 10. in 17. uro. Ogledali si boste lahko:

díjmentes idegenvezetésre a következő helyeken:

ìê Galerijo – muzej Lendava

ìê Galéria-Múzeum Lendva

ìê Muzej meščanstva, tiskarstva in dežnikarstva

ìê Lendva város polgárosodása, nyomdászata és ernyőgyártása múzeumában

ìê Kapelico Sv. Trojice.

ìê Szentháromság-kápolnában.

Foto: Dubravko Baumgartner, Tomaž Galič Ilustracija: Peter Orban

2 7. s e p t e m b e r 2 0 0 9

Lendavske novice  

Közös vagy külön tartott megemlékezés a tragikus és az egyéb események alkalmával Tartalmában és munkában gazdag őszi időszak Örömteljes hír...

Lendavske novice  

Közös vagy külön tartott megemlékezés a tragikus és az egyéb események alkalmával Tartalmában és munkában gazdag őszi időszak Örömteljes hír...

Advertisement