Page 1

Analýza projektu

CRM – Capital Partners Systém řízení vztahů se zákazníky

Zpracoval:

Dne:

SOVANET, s. r. o. Křenová 52 602 00 Brno www.sovanet.cz

V Brně 09. 09. 2008

Kořenek Petr

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


1.

DEFINICE (ZADÁNÍ)................................................................................................................................. 3

2.

SLOVNÍK ................................................................................................................................................... 4

3.

GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ ................................................................................................ 5

4.

VÝVOJOVÉ TECHNOLOGIE........................................................... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

5.

HARDWARE...................................................................................... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

6.

BUSINESS MODEL .................................................................................................................................. 7 6.1 6.2

7.

PŘÍPADY UŽITÍ ......................................................................................................................................... 9 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

8.

Administrátor ....................................................................................................................................... 19 Portfolio manager ............................................................................................................................... 24 Junior manager ................................................................................................................................... 29 Investiční zprostředkovatel................................................................................................................ 32

PROCESNÍ ANALÝZA ........................................................................................................................... 33 9.1

10.

Informační systém – CRM ................................................................................................................... 9 Administrátor ....................................................................................................................................... 11 Kancelář ............................................................................................................................................... 13 Analytik ................................................................................................................................................. 14 Portfolio Manager ............................................................................................................................... 15 Junior manager ................................................................................................................................... 16 Investiční zprostředkovatel................................................................................................................ 17 Systém ................................................................................................................................................. 18

FUNKČNÍ ANALÝZA .............................................................................................................................. 19 8.1 8.2 8.3 8.4

9.

Schéma systému (objekty) .................................................................................................................. 7 Schéma systému (pobočka) ............................................................................................................... 8

Změna fáze kontaktu (IZ) ................................................................ Chyba! Záložka není definována.

DEFINICE OBJEKTŮ V SYSTÉMU............................................. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 10.1 10.2 10.3 10.4

Uživatel systému................................................................................................................................. 34 Definované emaily .............................................................................................................................. 34 Kontakty ............................................................................................................................................... 34 Tisková sestava .................................................................................................................................. 35

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


1.

Definice (zadání) Cílem projektu je vytvoření intranetové aplikace, která bude evidovat tok událostí a výsledky komunikace se zákazníkem v rámci již definovaných firemních procesů. Následně bude sloužit jako úložiště informací pro výpis statistik jednotlivých etap komunikace. Systém zároveň vyřeší role v rámci hierarchie společnosti CP. Podrobná specifikace je popsána v jednotlivých kapitolách analýzy.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


2.

Slovník

HM

Home Page

CinS

Case insensitive

EvTeVo

Evidence telefonních hovorů

Blacklist

Seznam zakázaných telefonních čísel

BL

Blacklist

Use Case

Případy užití

PM

Portfolio manager

JM

Junior manager

IZ

Investiční zprostředkovatel

Kontakt

Potencionální zákazník

Klient

Zákazník

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


3.

Grafické uživatelské rozhraní

Grafické rozhraní aplikace je navrženo pro víceuživatelský přístup. V rámci systému je definováno několik rolí, které jsou popsané. Uživatelské rozhraní se bude pouze lišit funkcemi, které může uživatel v rámci systému používat. Z toho vyplývá, že grafika bude stejná, pouze se bude definovat nabídka funkcí v menu uživatele. Hlavní části grafiky: Administrační rozhraní administrátora Administrační rozhraní rolí: IZ, JM, PM Stránka HP Stránka pro exporty Správa uživatelů Správa analytických podkladů (pro analytiky) Exporty Statistiky Správa telefonních záznamů

4.

Systémový návrh

Pro vývoj aplikace je použita vývojová technologie skriptovacího programovací jazyka PHP a databáze MySQL. Hardware (minimálně): CPU – 2x Dual Core 2,2 GHz MEM – 4GB minimum HDD – SCSI 2x 300GB Software: Mongrel 2 MySQL - 5.0.45

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


5.

Objektový návrh

Popis rolí, objektů, logování, transakční historie, automatického ukládání chyb, odpovědnosti za operace, zálohování, automatické archivace, reindexace, úklid. Systém loguje: kdo založil nový záznam kdo provedl poslední změnu záznamu kdy byla položka založena kdy byla položka změněna kdo položku smazal (archivoval) logují se chyby v aplikaci, které se ukládají do externích souborů (soubory přibývají, a to dle měsíců) Zálohování: Řeší se na straně serveru. Role: V systému jsou statické role. Statické role jsou pevně definované a není možné je měnit. Jsou jimi například: Administrátor, manžeři a další (role jsou detailně popsány v analýze). Odpovědnosti za operace: Odpovědnost za operace se určuje na úrovni rolí v systému. Proto se v systému eviduje, kdo provedl založení záznamu a také kdo jej naposledy modifikoval. Zabezpečení transakcí: Zabezpečení úspěšných transakcí se v systému neimplementuje.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


6.

Business model

Business model popisuje objekty, které budou v rámci systému vystupovat. Mezi těmito objekty jsou sdílená data, a to dle práv uživatelů. Práva uživatelů, která jsou definována jako role, jsou popsána v následujících kapitolách.

6.1

Schéma systému (objekty)

Podkapitola popisuje obecné objekty, které budou v rámci systému vystupovat.

Obr. 1 Business Model Obrázek popisuje objekty, které se systémem disponují. Jak je vidět na obrázku, tak se systémem pracují jednotlivé pobočky. Pobočky přistupují na tentýž server, což do budoucna usnadňuje sdílení dat. Navíc, systém komunikuje s ústřednou, která zaznamenává telefonické hovory s kontakty.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


6.2

Schéma systému (pobočka)

Podkapitola popisuje objekty, které v systému vystupují, a to v rámci jedné pobočky.

Obr. 2 Business model – pobočka Obrázek popisuje, které objekty budou se systémem pracovat na pobočce. Jak je vidět na obrázku, tak uživatelé budou k aplikaci přistupovat přes internetové rozhraní. Celá aplikace poběží na jednom serveru. Nadále bude server komunikovat s databází EvTeVo. EvTeVo shromažďuje informace z telefonních linek. Z telefonních linek se budou zaznamenávat data, a to hovory ve formátu wav. Pro EvTeVo se budou uchovávat informace v databázi aplikace, které budou definovat telefonní čísla, na která je povoleno, nebo nepovoleno volat (blacklist).

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


7.

Případy užití

Kapitola se zabývá uživateli, kteří vystupují v systému. Dál jsou popsány akce, které uživatelé v rámci systému mohou aplikovat.

7.1

Informační systém – CRM

Podkapitola popisuje seznam rolí, které v rámci systému vystupují.

Obr. 3 Role v systému Obrázek popisuje role uživatelů, kteří se systémem pracují. Každá z rolí je podrobně popsána v následujících kapitolách.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


Jsou to role: A. Administrátor Administrátor má plnou kontrolu nad systémem. B. Kancelář Kancelář má pouze kontrolu v rámci svého střediska (pobočky), má možnost editovat klienty, přiřazovat a odebírat IZ a JM (měnit jejich práva, údaje a další potřebné informace v rámci systému). C. Analytik Analytik v systému spravuje tiskové sestavy a emaily, které se dle fází odesílají příslušným kontaktům. D. PM Plná kontrola v rámci svého střediska, možnost editovat všechny klienty, přiřazovat a odebírat IZ a JM (měnit jejich práva, údaje a další potřebné informace v rámci systému). E. JM Práva v rámci svých IZ, která mu přidělí minimálně PM, možnost editace jejich klientů. F. IZ Práva v rámci svých klientů (posílání emailů, vpisování poznámek), klienti jsou přiděleni systémem od JM. Pořadí popsaných rolí, definuje také jejich hierarchii. Hierarchie určuje práva na funkce, které jsou v systému implementované. Práva jsou přesněji popsána v následujících podkapitolách. Role uživatelů se spravují v systému dle aktuální role uživatele. Má-li uživatel roli PM, může spravovat role JM a IZ. Jediná role, která může v systému spravovat veškerá práva a případná nastavení, je administrátor systému.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


7.2

Administrátor

Administrátor je jediná role, která může v systému využívat veškeré funkce, které má systém k dispozici. Může nastavovat práva, a to ne jen rolím, které jsou ji podřazené, ale také rolím na stejné úrovni (administrátor). Z toho vyplývá, že v systému může být víc jak jeden administrátor.

Obr. 4 Use Case - Administrátor Obrázek popisuje spravované objekty, se kterými bude pracovat administrátor. Jednotlivé objekty jsou zde stručně popsány.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


Popis akcí (podrobný popis je ve funkční analýze): 1.1 Správa uživatelů Výpis, založení nového, detail, editace uživatelů, mazání uživatelů. 1.2 Správa textů emailů Výpis emailů, založení nového, detail, editace, mazání emailu. 1.3 Správa blacklist Výpis blacklist, detail, editace. 1.4 Správa poznámek telefonátů Výpis uložených komentářů, detail. 1.5 Správa kontaktů/klientů Výpis, založení nového, detail, editace, smazání. 1.6 Správa tiskových sestav Výpis všech tiskových sestav, založení nové, detail, editace, smazání.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


7.3

Kancelář

Kancelář je role, která má na starost správu dat v rámci obecných požadavků pobočky. Funkce této role jsou následně popsány.

Popis akcí (podrobný popis je ve funkční analýze): 1.1 Správa textů emailů Výpis emailů, založení nového, detail, editace, mazání emailu. 1.2 Správa uživatelů Výpis, založení nového, detail, editace uživatelů, mazání uživatelů. 1.3 Správa blacklist Výpis blacklist, detail, editace. 1.4 Správa tiskových sestav Výpis všech tiskových sestav, založení nové, detail, editace, smazání. 1.5 Správa kontaktů/klientů Výpis, založení nového, detail, editace, mazání.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


7.4

Analytik

Role analytik v systému zodpovídá za tiskové sestavy a emaily.

Popis akcí (podrobný popis je ve funkční analýze): 1.1 Správa textů emailů Výpis emailů, založení nového, detail, editace, mazání emailu. 1.2 Správa tiskových sestav Výpis všech tiskových sestav, vložení nové, editace, smazání.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


7.5

Portfolio Manager

Portfolio manager je role, která může v rámci systému spravovat role JM, IZ. V rámci aplikace, může PM používat veškeré funkce, které mají k dispozici JM a IZ. Následně má funkce navíc, které jsou znázorněny na následujícím obrázku.

Obr. 5 Use Case – Portfolio manager Role portfolio manager je podřízená roli administrátor. Tedy nemůže v rámci systému disponovat se všemi funkcemi, jako má administrátor. Roli PM je podřízená role JM a IZ.

Popis akcí (podrobný popis je ve funkční analýze): 1.1 Správa uživatelů Výpis, založení nového, detail, editace uživatelů, mazání uživatelů. (v rámci své role) – může tedy založit nové uživatelé, ale měnit může pouze své 1.2 Správa blacklist Výpis blacklist, detail, editace. (v rámci své role) 1.3 Správa komentářů telefonátů Výpis uložených komentářů, detail. (v rámci své role) 1.4 Správa kontaktů/klientů Výpis, založení nového, detail, editace, smazání. (v rámci své role)

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


7.6

Junior manager

Junior manager je role, která je podřízena roli PM. Role JM má pod sebou roli IZ a tedy bude mít veškeré funkce, které má k dispozici IZ.

Obr. 6 Use Case – Junior manager Junior manager spravuje všechny své IZ. V rámci těchto IZ má možnost provádět akce, které jsou následně popsány v další kapitole.

Popis akcí (podrobný popis je ve funkční analýze): 1.1 Správa uživatelů Výpis, založení nového, detail, editace uživatelů, mazání uživatelů. (v rámci své role) 1.2 Správa blacklist Výpis blacklist, detail, editace. (v rámci své role) 1.3 Správa komentářů telefonátů Výpis uložených komentářů, detail. (v rámci své role) 1.4 Správa kontaktů/klientů Výpis, založení nového, detail, editace, smazání. (v rámci své role)

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


7.7

Investiční zprostředkovatel

Role investičního zprostředkovatele má přímo nadřízenou roli JM. IZ obvolává kontakty a v rámci systému je zanáší do databáze. U kontaktů eviduje průběh komunikace a stav, ve kterém se daný kontakt v současné chvíli nachází. Stavy jsou následně popsány v následujících kapitolách.

Obr. 7 Use Case – Investiční zprostředkovatel Investiční zprostředkovatel má nejnižší práva v celém systému. Jeho úkolem je volat kontaktům a do systému zanášet výsledky uskutečněných hovorů.

Popis akcí (podrobný popis je ve funkční analýze):

1.1 Správa kontaktů/klientů Výpis, založení nového, detail, editace, smazání. (v rámci své role)

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


7.8

Systém

V celém systému vystupuje ještě virtuální správce a tím je samotný systém. Systém zastává automatické procesy, které se spouští na základě pravidel, která jsou pevně nastavena.

Obr. 8 Use Case – Systém Popis akcí (podrobný popis je ve funkční analýze): 1.1 Správa blacklist Kontrola exspirací. 1.2 Tiskové sestavy Tisk sestav. (v rámci pobočky) 1.3 Správa hovorů Evidence v databázi. (v rámci pobočky) 1.4 Správa kontaktů/klientů Kontrola exspirací. (v rámci pobočky) 1.5 Notifikační emaily Automatické procesy pro rozesílání notifikačních emailů. (v rámci pobočky)

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


8.

Funkční analýza

Funkční analýza se zabývá popisem akcí daných rolí. Identifikuje systémové funkce a události. Přesněji řečeno, popisuje jednotlivé body případů užití (Use Case).

8.1

Administrátor Administrátor bude v rámci systému spravovat následující funkce:

8.1.1

Správa uživatelů

V rámci celého systému, bude administrátor mít právo spravovat všechny uživatelé. Nad uživateli bude využívaná následující funkcionalita: Výpis uživatelů Vypíše se seznam uživatelů, na kterém bude možnost vyhledávání dle příjmení a filtrování dle role. Seznam bude možné třídit dle jména a příjmení. Při větším množství uživatelů se bude seznam listovat po 20 uživatelích. Na výpise bude ID, jméno, příjmení a login uživatele. U každého uživatele je tlačítko pro kliknutí na detail. Tlačítka: sort (jméno, příjmení), detail, export uživatelů Přesměrování: Sort – zobrazení setříděného seznamu dle příslušné podmínky, detail – detail příslušného objektu Vložení nového uživatele Ve výpise je tlačítko pro vložení nového uživatele. Formulář bude obsahovat atributy, které jsou definované v kapitole „Entity a jejich vlastnosti“. Tlačítka: uložit Přesměrování: Po založení objektu se zobrazí detail nově vloženého objektu. Detail uživatele Zobrazuje podrobné informace o uživateli. Atributy, které se zobrazují, jsou definovány v kapitole „Entity a jejich vlastnosti“. Atributy jsou označeny příznakem „D“. Tlačítka: editovat, aktivovat, deaktivovat, smazat (před smazáním bude uživatel upozorněn), archivovat, kontakty uživatele, telefonní záznamy uživatele, Přesměrování: Kromě smazání, se stránka přesměruje na detail příslušného objektu. U akce smazání dojde k přesměrování na seznam objektů daného typu, kontakty uživatele – seznam kontaktů daného uživatele, telefonní záznamy uživatele – seznam veškerých telefonních záznamů dle přiřazeného telefonního čísla

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


Editace uživatele Po kliknutí na editaci uživatele je možné měnit atributy, které jsou popsány v kapitole „Entity a jejich vlastnosti“. Atributy jsou označeny příznakem „E“. U uživatelů je možné měnit jejich role. Je-li uživatel role obsluha, definují se u něj navíc objekty, které v rámci obsluhy může spravovat. Objekty se zaškrtávají checkboxem (objekty jsou definované v kapitole Obsluha – funkční analýza). Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: Stránka se přesměruje na detail příslušného objektu.

8.1.2

Správa textů emailů V rámci pobočky je možné spravovat texty poloautomaticky odesílaných emailů. Funkcionalita je následující: Výpis seznamu definovaných textů emailů Na výpise seznamu bude název, datum a fáze. Každý název bude mít tlačítko s možností kliknutí na detail emailu. Tlačítka: nový email, detail Přesměrování: nový email – zobrazí se formulář pro definici nového emailu, detail – zobrazí se detail daného objektu Nový email Na výpisu bude tlačítko pro založení nového emailu. Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: uložit – zobrazí se seznam emailů dle předchozí podmínky, storno – zobrazí se seznam emailů dle předchozí podmínky Detail Na detailu emailu bude zobrazen text celého emailu, který se skládá z hlavičky, patičky a definovaného obsahu. Tlačítka: editace, smazat, storno Přesměrování: editace – editace daného objektu, smazat – seznam emailů, storno – seznam emailů Editace Při editaci emailu je možné email změnit, a to pouze obsah. Na kartě budou tlačítka uložit a storno. Navíc je možnost email přiřadit k určité fázi. Fáze se bude vybírat ze selectboxu. V případě zvolení již existujícího emailu s danou fází, bude po varování starší email přepsán. Tlačítka: uložit, storno, smazat,

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


Přesměrování: uložit – zobrazí se seznam emailů dle předchozí podmínky, storno – zobrazí se seznam emailů dle předchozí podmínky, smazat – seznam záznamů

8.1.3

Správa blacklistu Nad blacklistem je možné provádět následující funkcionální operace: Výpis kontaktů blacklistu Vypíše se seznam kontaktů, který je rozšířen o vyhledávání dle telefonního čísla. Každý kontakt je možné rozkliknout k editaci. Na výpise bude jméno, příjmení, telefonní číslo. Při větším počtu, se budou kontakty listovat po 20 kontaktech na stránce. Tlačítka: detail, nový kontakt Přesměrování: detail – detail daného objetu, nový kontakt – formulář pro nový kontakt Detail kontaktu Zobrazí se jméno, příjmení, telefonní číslo. Navíc je možné přidat poznámku. Na kartě bude tlačítko pro vyřazení kontaktu z blacklistu Tlačítka: editovat, smazat, uložit Přesměrování: editovat – editace objektu, smazat – seznam kontaktů, uložit – detail kontaktu

8.1.4

Správa poznámek telefonátů (Fáze komunikace)

V rámci aplikace se spravují poznámky, které se evidují při každém telefonickém kontaktu s klientem (podmíněno zadáním fáze). Tyto poznámky zadává uživatel do systému ručně. V rámci systému, budou poznámky viditelné dle rolí uživatelů. PM a administrátoři uvidí poznámky všech, JM uvidí své poznámky a poznámky jeho IZ. IZ uvidí pouze své poznámky. Po vytažení kontaktu z blacklistu, dojde k archivaci jeho poznámek (popisuje kapitola procesní analýza). Nad poznámkami budou následující funkcionální operace: Výpis seznamu kontaktů Vypíše se seznam kontaktů dle role daného uživatele. U každého kontaktu je tlačítko pro detail kontaktu. Detail Pod výpisem informací o kontaktu, se zobrazí výpis komentářů. Komentáře lze smazat a to dle rolí. Administrátoři a PM mohou mazat veškeré komentáře. JM a IZ mohou mazat pouze své. Na kartě detailu kontaktu je také možnost zadat datum, od kdy se mají komentáře daného kontaktu zobrazovat. Vložení nové poznámky Na detailu kontaktu je tlačítko pro vložení nové poznámky.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


Editace poznámky Poznámku může přepsat jen uživatel, který ji vytvořil. Administrátor není výjimkou. Bude zde tlačítko uložit a storno.

8.1.5

Správa kontaktů/klientů

V systému CRM se spravují kontakty, které se po uzavření smlouvy stávají klienty. Kontakty se načítají ze seznamů kontaktů (v databázi sklad kontaktů), které oslovují IZ. Nad kontakty lze provádět následující funkcionální operace: Výpis seznamu kontaktů Kontakty lze filtrovat dle zadaných kritérií. Kritéria jsou: I. dle JM; II. dle PM; III. dle IZ; IV. dle fází; V. dle telefonního čísla; VI. bez filtru; U každého kontaktu bude tlačítko pro rozkliknutí na detail kontaktu. Tlačítka: detail, nový kontakt Přesměrování: detail – detail daného objetu, nový kontakt – formulář pro nový kontakt Vytvoření nového kontaktu Nový kontakt se dá vytvořit na kartě výpisu kontaktů. Bude zde tlačítko „nový kontakt“. Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: uložit – seznam kontaktů, storno – seznam kontaktů Detail kontaktu Na detailu kontaktu se vypíšou jeho údaje a pod ním veškeré komentáře. Nejnovější komentář bude první v seznamu. Na kartě bude tlačítko pro editaci kontaktu. Administrátor má možnost mazat komentáře kontaktu, kde komentáře jsou vypsané dle data. Tlačítka: editace, storno Přesměrování: editace – editační formulář daného objektu, storno – seznam kontaktů Editace kontaktu Při editaci kontaktu, je možnost u kontaktu změnit jméno, příjmení a telefonní číslo. Také, je-li kontakt k někomu přiřazen, je možné změnit jeho přiřazení k jinému uživateli systému (JM, IZ). Tlačítka: uložit, storno

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


Přesměrování: uložit – detail daného objektu, storno – detail daného objektu

8.1.6

Správa tiskových sestav

V rámci systému se budou evidovat tiskové sestavy. Tyto sestavy budou pouze v podobě souboru. Soubory budou nahrávat příslušné role (Analytik). Výpis seznamu tiskových sestav vypíše se seznam souborů, kde se zobrazí atributy: název, datum platnosti sestavy (rok, týden). Bude zde tlačítko pro editaci. Tlačítka: editace, nová sestava Přesměrování: editace – editace daného objetu, nový sestava – formulář pro novou sestavu Editace V rámci sestavy je možné změnit datum platnosti. Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: uložit – seznam sestav, storno – seznam sestav

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


8.2

Portfolio manager

Portfolio manager je role, která má pod sebou skupinu roli IZ. PM svým podřízeným zaměstnancům spravuje jejich role a také kontakty. Jednotlivé body dle analýzy případů užití, jsou popsány v následujících podkapitolách.

8.2.1

Správa uživatelů

V rámci pobočky, bude JM mít právo spravovat všechny uživatelé této pobočky. Nad uživateli bude využívaná následující funkcionalita: Výpis uživatelů Vypíše se seznam uživatelů, na kterém bude možnost vyhledávání dle příjmení a filtrování dle role. Seznam bude možné třídit dle jména a příjmení. Při větším množství uživatelů se bude seznam listovat po 20 uživatelích. Na výpise bude ID, jméno, příjmení a login uživatele. U každého uživatele je tlačítko pro kliknutí na detail. Tlačítka: sort (jméno, příjmení), detail, export uživatelů Přesměrování: Sort – zobrazení setříděného seznamu dle příslušné podmínky, detail – detail příslušného objektu Vložení nového uživatele Ve výpise je tlačítko pro vložení nového uživatele. Formulář bude obsahovat atributy, které jsou definované v kapitole „Entity a jejich vlastnosti“. Tlačítka: uložit Přesměrování: Po založení objektu se zobrazí detail nově vloženého objektu. Detail uživatele Zobrazuje podrobné informace o uživateli. Atributy, které se zobrazují, jsou definovány v kapitole „Entity a jejich vlastnosti“. Atributy jsou označeny příznakem „D“. Tlačítka: editovat, aktivovat, deaktivovat, smazat (před smazáním bude uživatel upozorněn), archivovat Přesměrování: Kromě smazání, se stránka přesměruje na detail příslušného objektu. U akce smazání dojde k přesměrování na seznam objektů daného typu. Editace uživatele Po kliknutí na editaci uživatele je možné měnit atributy, které jsou popsány v kapitole „Entity a jejich vlastnosti“. Atributy jsou označeny příznakem „E“. U uživatelů je možné měnit jejich role. Je-li uživatel role obsluha, definují se u něj navíc objekty, které v rámci obsluhy může spravovat. Objekty se

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


zaškrtávají checkboxem (objekty jsou definované v kapitole Obsluha – funkční analýza). Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: Stránka se přesměruje na detail příslušného objektu.

8.2.2

Správa textů emailů V rámci pobočky je možné spravovat texty poloautomaticky odesílaných emailů. Funkcionalita je následující: Výpis seznamu definovaných textů emailů Na výpise seznamu bude název, datum a fáze. Každý název bude mít tlačítko s možností kliknutí na detail emailu. Tlačítka: nový email, detail Přesměrování: nový email – zobrazí se formulář pro definici nového emailu, detail – zobrazí se detail daného objektu Nový email Na výpisu bude tlačítko pro založení nového emailu. Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: uložit – zobrazí se seznam emailů dle předchozí podmínky, storno – zobrazí se seznam emailů dle předchozí podmínky Detail Na detailu emailu bude zobrazen text celého emailu, který se skládá z hlavičky, patičky a definovaného obsahu. Tlačítka: editace, smazat, storno Přesměrování: editace – editace daného objektu, smazat – seznam emailů, storno – seznam emailů Editace Při editaci emailu je možné email změnit, a to pouze obsah. Na kartě budou tlačítka uložit a storno. Navíc je možnost email přiřadit k určité fázi. Fáze se bude vybírat ze selectboxu. V případě zvolení již existujícího emailu s danou fází, bude po varování starší email přepsán. Tlačítka: uložit, storno, smazat, Přesměrování: uložit – zobrazí se seznam emailů dle předchozí podmínky, storno – zobrazí se seznam emailů dle předchozí podmínky, smazat – seznam záznamů

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


8.2.3

Správa blacklistu Nad blacklistem je možné provádět následující funkcionální operace: Výpis kontaktů blacklistu Vypíše se seznam kontaktů, který je rozšířen o vyhledávání dle telefonního čísla. Každý kontakt je možné rozkliknout k editaci. Na výpise bude jméno, příjmení, telefonní číslo. Při větším počtu, se budou kontakty listovat po 20 kontaktech na stránce. Tlačítka: detail, nový kontakt Přesměrování: detail – detail daného objetu, nový kontakt – formulář pro nový kontakt Detail kontaktu Zobrazí se jméno, příjmení, telefonní číslo. Navíc je možné přidat poznámku. Na kartě bude tlačítko pro vyřazení kontaktu z blacklistu Tlačítka: editovat, smazat Přesměrování: editovat – editace objektu, smazat – seznam kontaktů

8.2.4

Správa poznámek telefonátů (Fáze komunikace)

V rámci aplikace se spravují poznámky (komentáře), které se evidují při každém telefonickém kontaktu s klientem (podmíněno zadáním fáze). JM může spravovat pouze poznámky uživatelů, kteří pod něj dle hierarchie práv patří. Nad poznámkami budou následující funkcionální operace: Výpis seznamu kontaktů Vypíše se seznam kontaktů dle role daného uživatele. U každého kontaktu je tlačítko pro detail kontaktu. Detail Pod výpisem informací o kontaktu, se zobrazí výpis komentářů. Komentáře lze smazat a to dle rolí. Administrátoři a PM mohou mazat veškeré komentáře. JM a IZ mohou mazat pouze své. Na kartě detailu kontaktu je také možnost zadat datum, od kdy se mají komentáře daného kontaktu zobrazovat. Vložení nové poznámky Na detailu kontaktu je tlačítko pro vložení nové poznámky. Editace poznámky Poznámku může přepsat jen uživatel, který ji vytvořil. Administrátor není výjimkou. Bude zde tlačítko uložit a storno.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


8.2.5

Správa kontaktů/klientů

V systému CRM se spravují kontakty (přidružené k příslušné roli), které se po uzavření smlouvy stávají klienty. Kontakty se načítají ze seznamů kontaktů (v databázi sklad kontaktů), které oslovují IZ. Nad kontakty lze provádět následující funkcionální operace: Výpis seznamu kontaktů Kontakty lze filtrovat dle zadaných kritérií. Kritéria jsou: I. dle IZ; II. dle fází; III. dle telefonního čísla; IV. bez filtru; U každého kontaktu bude tlačítko pro rozkliknutí na detail kontaktu. Tlačítka: detail, nový kontakt Přesměrování: detail – detail daného objetu, nový kontakt – formulář pro nový kontakt Vytvoření nového kontaktu Nový kontakt se dá vytvořit na kartě výpisu kontaktů. Bude zde tlačítko „nový kontakt“. Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: uložit – seznam kontaktů, storno – seznam kontaktů Detail kontaktu Na detailu kontaktu se vypíšou jeho údaje a pod ním veškeré komentáře. Nejnovější komentář bude první v seznamu. Na kartě bude tlačítko pro editaci kontaktu. Administrátor má možnost mazat komentáře kontaktu, kde komentáře jsou vypsané dle data. Tlačítka: editace, storno Přesměrování: editace – editační formulář daného objektu, storno – seznam kontaktů Editace kontaktu Při editaci kontaktu, je možnost u kontaktu změnit jméno, příjmení a telefonní číslo. Také, je-li kontakt k někomu přiřazen, je možné změnit jeho přiřazení k jinému uživateli systému (PM, IZ). Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: uložit – detail daného objektu, storno – detail daného objektu

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


8.2.6

Správa tiskových sestav

V rámci systému se budou evidovat tiskové sestavy. Tyto sestavy budou pouze v podobě souboru. Soubory budou nahrávat příslušné role (Analytik). Výpis seznamu tiskových sestav vypíše se seznam souborů, kde se zobrazí atributy: název, datum platnosti sestavy (rok, týden). Bude zde tlačítko pro editaci. Tlačítka: editace, nová sestava Přesměrování: editace – editace daného objetu, nový sestava – formulář pro novou sestavu Editace V rámci sestavy je možné změnit datum platnosti. Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: uložit – seznam sestav, storno – seznam sestav

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


8.3

Junior manager Junior manager je role, která má pod sebou skupinu IZ. Role JM je podřízená roli PM.

8.3.1

Správa uživatelů

V rámci pobočky, spravuje JM svá IZ. Nad uživateli bude využívaná následující funkcionalita: Výpis uživatelů Vypíše se seznam uživatelů, na kterém bude možnost vyhledávání dle příjmení a filtrování dle role. Seznam bude možné třídit dle jména a příjmení. Při větším množství uživatelů se bude seznam listovat po 20 uživatelích. Na výpise bude ID, jméno, příjmení a login uživatele. U každého uživatele je tlačítko pro kliknutí na detail. Tlačítka: sort (jméno, příjmení), detail, export uživatelů Přesměrování: Sort – zobrazení setříděného seznamu dle příslušné podmínky, detail – detail příslušného objektu Vložení nového uživatele Ve výpise je tlačítko pro vložení nového uživatele. Formulář bude obsahovat atributy, které jsou definované v kapitole „Entity a jejich vlastnosti“. Tlačítka: uložit Přesměrování: Po založení objektu se zobrazí detail nově vloženého objektu. Detail uživatele Zobrazuje podrobné informace o uživateli. Atributy, které se zobrazují, jsou definovány v kapitole „Entity a jejich vlastnosti“. Atributy jsou označeny příznakem „D“. Tlačítka: editovat, aktivovat, deaktivovat, smazat (před smazáním bude uživatel upozorněn), archivovat Přesměrování: Kromě smazání, se stránka přesměruje na detail příslušného objektu. U akce smazání dojde k přesměrování na seznam objektů daného typu. Editace uživatele Po kliknutí na editaci uživatele je možné měnit atributy, které jsou popsány v kapitole „Entity a jejich vlastnosti“. Atributy jsou označeny příznakem „E“. U uživatelů je možné měnit jejich role. Je-li uživatel role obsluha, definují se u něj navíc objekty, které v rámci obsluhy může spravovat. Objekty se

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


zaškrtávají checkboxem (objekty jsou definované v kapitole Obsluha – funkční analýza). Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: Stránka se přesměruje na detail příslušného objektu.

8.3.2

Správa blacklistu Nad blacklistem je možné provádět následující funkcionální operace: Výpis kontaktů blacklistu Vypíše se seznam kontaktů, který je rozšířen o vyhledávání dle telefonního čísla. Každý kontakt je možné rozkliknout k editaci. Na výpise bude jméno, příjmení, telefonní číslo. Při větším počtu, se budou kontakty listovat po 20 kontaktech na stránce. Tlačítka: detail, nový kontakt Přesměrování: detail – detail daného objetu, nový kontakt – formulář pro nový kontakt Detail kontaktu Zobrazí se jméno, příjmení, telefonní číslo. Navíc je možné přidat poznámku. Na kartě bude tlačítko pro vyřazení kontaktu z blacklistu Tlačítka: editovat, smazat Přesměrování: editovat – editace objektu, smazat – seznam kontaktů

8.3.3

Správa poznámek telefonátů (Fáze komunikace)

V rámci aplikace se spravují komentáře, které se evidují při každém telefonickém kontaktu s klientem (podmíněno zadáním fáze). Tyto poznámky zadává uživatel do systému ručně. V rámci systému, budou poznámky viditelné dle rolí uživatelů. JM uvidí pouze své komentáře a komentáře svých IZ. Nad poznámkami budou následující funkcionální operace: Výpis seznamu kontaktů Vypíše se seznam kontaktů dle role daného uživatele. U každého kontaktu je tlačítko pro detail kontaktu. Detail Pod výpisem informací o kontaktu, se zobrazí výpis komentářů. Komentáře lze smazat a to dle rolí. JM a IZ mohou mazat pouze své. Na kartě detailu kontaktu je také možnost zadat datum, od kdy se mají komentáře daného kontaktu zobrazovat. Vložení nové poznámky Na detailu kontaktu je tlačítko pro vložení nové poznámky.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


Editace poznámky Poznámku může přepsat jen uživatel, který ji vytvořil. Administrátor není výjimkou. Bude zde tlačítko uložit a storno.

8.3.4

Správa kontaktů/klientů

V systému CRM se spravují kontakty, které se po uzavření smlouvy stávají klienty. Kontakty se načítají ze seznamů kontaktů (v databázi sklad kontaktů), které oslovují IZ. Nad kontakty lze provádět následující funkcionální operace: Výpis seznamu kontaktů Kontakty lze filtrovat dle zadaných kritérií. Kritéria jsou: I. dle fází; II. dle telefonního čísla; III. bez filtru; U každého kontaktu bude tlačítko pro kliknutí na detail kontaktu. Tlačítka: detail, nový kontakt Přesměrování: detail – detail daného objetu, nový kontakt – formulář pro nový kontakt Vytvoření nového kontaktu Nový kontakt se dá vytvořit na kartě výpisu kontaktů. Bude zde tlačítko „nový kontakt“. Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: uložit – seznam kontaktů, storno – seznam kontaktů Detail kontaktu Na detailu kontaktu se vypíšou jeho údaje a pod ním veškeré komentáře. Nejnovější komentář bude první v seznamu. Na kartě bude tlačítko pro editaci kontaktu. Administrátor má možnost mazat komentáře kontaktu, kde komentáře jsou vypsané dle data. Tlačítka: editace, storno Přesměrování: editace – editační formulář daného objektu, storno – seznam kontaktů Editace kontaktu Při editaci kontaktu, je možnost u kontaktu změnit jméno, příjmení a telefonní číslo. Také, je-li kontakt k někomu přiřazen, je možné změnit jeho přiřazení k jinému uživateli systému (IZ). Tlačítka: uložit, storno Přesměrování: uložit – detail daného objektu, storno – detail daného objektu

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


8.4

Investiční zprostředkovatel

Investiční zprostředkovatel je role, která v hierarchii práv je ta nejnižší. IZ v systému zadává pouze výsledky komunikace s kontakty a přiřazuje jim fázi, ve které se klient zrovna nachází.

8.4.1

Správa kontaktů/klientů

V systému CRM se spravují kontakty, které se po uzavření smlouvy stávají klienty. Kontakty se načítají ze seznamů kontaktů (v databázi sklad kontaktů), které oslovují IZ. Nad kontakty lze provádět následující funkcionální operace: Výpis seznamu kontaktů Kontakty lze filtrovat dle zadaných kritérií. Kritéria jsou: I. dle Fází; II. bez filtru; U každého kontaktu bude tlačítko pro rozkliknutí na detail kontaktu. Tlačítka: detail, nový kontakt Přesměrování: detail – detail příslušného objektu, nový kontakt – formulář pro nový kontakt Detail Na detailu kontaktu má IZ tlačítka pro převod kontaktu do jiných fází. Vždy podle toho, jakou fázi daný kontakt má, budou zobrazeny další možnosti. Může zde přiřadit email, který se má kontaktu poslat. Emaily bude vybírat z číselníku. Navíc zde může vložit vlastní komentář V systému bude IZ mít navíc kartu, ve které bude spravovat své kontakty jednodušším procesem. Karta bude obsahovat 3 záložky dle fází, kde po jejich rozkliknutí se zobrazí už přefiltrované kontakty. Kontakty budou filtrované dle fází. Po rozkliknutí příslušného kontaktu, dojde k jeho zobrazení, kde bude selectbox pro vybrání emailu, který se má přiložit. Následně bude okno pro poznámku, která se vloží do emailu a také okno pro poznámku, která bude interní (komentář). Proces je následně popsán v procesní analýze.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


9.

Procesní analýza

V procesní analýze jsou popsány procesy, které definují jednotlivé uživatelské akce. Kapitola popisuje složité operace a ne zcela jasné procesy, které mohou nastat při užívaní aplikace.

9.1

Přiřazení kontaktů danému IZ

V detailu uživatele je možné uživateli přiřadit nové kontakty. Zadá se počet kontaktů a přiřadí se. Systém náhodně kontakty vybere z databáze kontaktů a přiřadí je danému IZ. Tyto kontakty automaticky uvidí i uživatelé, kteří jsou nad daným IZ (dle rolí a jejich práv).

9.2

Přesouvání kontaktů

U každého IZ, JM a PM je tlačítko pro přesun kontaktů jiné osobě. U uživatele je tlačítko seznam kontaktů. Po kliknutí na dané tlačítko se vypíše daný seznam a kontakty se vypíši. Následně je možnost kontakty označit jednotlivě nebo hromadně a přesunout.

9.3

Detail hovoru daného uživatele

Zobrazí se seznam hovorů daného uživatele. Ten lze filtrovat podle data (od-do). Odkazy hovorů jsou aktivní a lze tak hovor (záznam) stáhnout.

9.4

Překlopení kontaktu na klienta

V kartě klienta je možné zaškrtnout checkbox a říci tak, že kontakt se stal klientem.

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


10.

Entity a jejich vlastnosti

10.1

Uživatel systému Atributy popisující uživatele v systému (hvězdička definuje povinné atributy): Jméno* Příjmení* Login* Email* Heslo* Ulice PSČ Město Role* Datum založení* Datum poslední změny* Login uživatele zakládajícího daný email* Login osoby provádějícího poslední změnu* (v případě založení také) Věrohodnost Telefon*

10.2

Definované emaily Emaily mají tyto atributy (hvězdička definuje povinné atributy): Hlavička* Patička* Obsah Datum založení* Datum změny* Login uživatele zakládajícího daný email* Login uživatele provádějícího poslední změnu*

10.3

Kontakty Kontakty v rámci systému mají následující atributy (hvězdička definuje povinné atributy): Jméno* Příjmení* Expirace* Datum vložení* Telefonní číslo* Datum poslední změny*

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1


10.4

Tisková sestava Definice atributů tiskových sestav (hvězdička definuje povinné atributy): Název* Soubor* Platnost sestavy* (datum) Založil* Datum vložení* Kdo editoval*

10.5

Klient Definice atributů klienta (hvězdička definuje povinné atributy): Jméno* Příjmení* Expirace* Datum vložení* Telefonní číslo* Datum poslední změny* Kdo založil* Kdo naposledy editoval*

10.6

Poznámky Definice atributů klienta (hvězdička definuje povinné atributy): Datum založení poznámky* Text* Kdo založil*

Název společnosti: SOVA NET, s. r. o. 3/10/2008

Sídlo společnosti: Křenová 52 602 00 Brno

Tel., fax: +420 543 255 536 +420 543 255 853

IČ, DIČ: 26281813 CZ26281813

E-mail, web: info@sovanet.cz www. sovanet.cz

Spis. značka: C.41708 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: HVB Bank č. ú: 303034005/2700 Verze: 1

CRM Analýza  
CRM Analýza  

CRM Analýza

Advertisement