Issuu on Google+

สร้างเว็บบล็อกหน้าที่ 0


สร้างเว็บบล็อกหน้าที่ 1

ความรู้เรื่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ เรื่อง การสร้างเว็บบล็อกใน wordpress.com โดย นางสาวกฤติกา โสภาเธียร รหัส 5311322274 อีเมล์: krittikasopatien@gmail.com เวิร์ดเพรสเว็บบล็อก: http://krittikasopatien.wordpress.com/ ในการสร้างเว็บบล็อกฟรีส่วนตัวในเว็บย่อยของ wordpress.com มีวิธีการสร้างเป็นลาดับ ขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ เริ่มจากทาการสมัครสมาชิกแล้ว log in เข้าใช้ในเว็บไซต์ http://wordpress.com/ เมื่อทาการ log in เรียบร้อยแล้ว จะสังเกตเห็นแถบด้านบน โดยทางด้าน ซ้ายบนจะประกอบไปด้วย Reader, Stats, My Blogs, และ Freshly Pressed ส่วนทางด้านขวาบนจะ ประกอบด้วย New Post และรูป profile ของ account ของเรา โดยหน้าที่ปรากฏขึ้นมาเป็นหน้าแรก คือหน้า “My Blogs“ หรือบล็อกของเราที่ได้สร้างขึ้นไว้กับ wordpress.com คลิกที่ “Create a New Blog” หรือหมายเลข 1 ตามภาพด้านล่าง เพื่อทาการสร้างบล็อกใหม่

1

ภาพที่หนึ่งแสดงภาพหน้าจอของหน้า My Blogs เป็นหน้าแรกที่ปรากฏหลังจากทาการ log in ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2556.


สร้างเว็บบล็อกหน้าที่ 2

หน้าที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นหน้า sign up โดยประกอบด้วย Blog Address หรือที่อยู่บล็อก ให้เราใส่ชื่อที่อยู่บล็อกที่ต้องการสร้างลงไปในช่องที่มี cursor ปรากฏอยู่ในกรอบหรือในช่อง หมายเลข 2 ตามภาพด้านล่าง และถัดจากที่อยู่บล็อกลงมาหรือช่องหมายเลข 3 คือช่องสาหรับใส่ชื่อ ให้กับบล็อกของเรา เราสามารถตั้งชื่อบล็อกได้ตามที่ต้องการ ถัดลงมาช่องหมายเลข 4 หรือช่อง Privacy คือสิทธิในความเป็นส่วนตัว สามารถเลือกสิทธิในการใช้งานร่วมกันกับผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้ สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้บล็อกของเราเป็นส่วนตัวมากเพียงใด viewable by everyone คือ ทุกคนสามารถดูบล็อกของเราได้ หมายความว่าบล็อกของเราจะปรากฏบน search engine เช่น Google หรือภายในเว็บของ wordpress.com

2 3 4

ภาพที่สองแสดงภาพหน้าจอของหน้า Sign Up สาหรับกรอกข้อมูลในการสร้างบล็อก ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2556.


สร้างเว็บบล็อกหน้าที่ 3

เมื่อกรอกข้อมูลด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นปุ่มสีส้มอยู่ 2 ปุ่มคือ Upgrade และ Create Blog ด้านบนของปุ่มจะมีตารางบอกความแตกต่างระหว่างประเภทบล็อกทั้ง สองประเภท สังเกตได้ง่ายๆคือ ประเภท Upgrade ได้พื้นที่ความจุบนบล็อก 10 GB แต่ต้องจ่าย 99 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ต่างจากทางด้านบนของปุ่ม Create Blog ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่มีข้อจากัด ในการใช้งาน ในที่นี้ให้คลิกปุ่ม Create Blog หรือหมายเลข 5 ซึ่งเป็นประเภทที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะเราต้องการใช้บล็อกจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในการเรียนรู้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น

5 ภาพที่สามแสดงภาพหน้าจอของหน้าแรกของการที่จะควบคุมจัดการบริหาร ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2556.


สร้างเว็บบล็อกหน้าที่ 4

หน้าจอจะปรากฏเป็นเช่นภาพด้านล่างเมื่อทาการสร้างบล็อกเรียบร้อยแล้ว โดยจากหน้านี้ เราสามารถเลือกได้ว่าจะปรับแต่งบล็อกอย่างใดบ้าง Visit your dashboard คือเข้าสู่หน้าควบคุม หลัก change your blog description or permissions คือเปลี่ยนแปลงคาอธิบายบล็อกและการ อนุญาต change your blog’s theme คือเปลี่ยนธีมหรือรูปแบบของบล็อก ในที่นี้ให้คลิก Visit your dashboard หรือหมายเลข 6 ตามภาพด้านล่าง เพื่อเข้าไปปรับแต่งส่วนต่างๆของบล็อกเราได้

6

ภาพที่สี่แสดงภาพหน้าจอของหน้าที่ทาการสร้างบล็อกเสร็จเรียบร้อย ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2556.


สร้างเว็บบล็อกหน้าที่ 5

หน้า Dashboard หรือหน้าแผนผังการควบคุมบล็อกเป็นหน้าจัดการบล็อกของ admin หรือ เรียกว่าหน้า admin ก็ได้ admin ในที่นี้คือผู้ควบคุมบล็อกหรือตัวเราที่เป็นเจ้าของบล็อกนั่นเอง แถบทางด้านซ้ายมือประกอบไปด้วยแถบเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการปรับแต่งส่วนต่างๆของบล็อก มีดังนี้ Store คือที่ๆเราสามารถซื้อ Premium Themes และสามารถ Upgrade บล็อกของเราได้ Posts คือควบคุมบทความต่างๆที่เราได้เขียนลงในบล็อก โดยสามารถ tag หรือแบ่งแยก categories( ประเภท)ได้ Media คือสื่อ สามารถแทรกสื่อที่เป็นภาพถ่ายหรือเสียงได้ Links คือ Pages คือหน้า เว็บที่มีทั้งหมดในบล็อกของเรา สามารถเพิ่มหรือแก้ไขได้ Comments คือการแสดงความคิดเห็นใน บล็อกของเราทั้งหมดที่รวบรวมไว้ Feedbacks คือผลตอบรับที่ได้ภายในบล็อกของเรา โดยมีทั้งแบบ Rating และแบบ Polls(โพล) Appearance คือภาพลักษณ์ของหน้าเว็บบล็อก โดยสามารถเลือก ปรับแต่งได้มากมายเช่น background และ theme(ธีม) Users คือหน้าปรับแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ โดย สามารถใส่รูปถ่ายเป็นรูปโปรไฟล์ของเราได้ Tools คือเครื่องมือที่ใช้แก้ไขโค้ดต่างๆในเว็บบล็อก และ สุดท้าย Settings คือการตั้งค่าส่วนต่างๆในเว็บบล็อก หากต้องการอัพรูปโปรไฟล์ของเราให้คลิกที่ แถบ Users > My Profile หรือหมายเลข 7 ตามภาพด้านล่าง

7

ภาพที่ห้าแสดงภาพหน้าจอของหน้า Dashboard หรือแผนผังการควบคุมบล็อก ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2556.


สร้างเว็บบล็อกหน้าที่ 6

หน้า My Public Profile หรือหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวของผู้ควบคุมเว็บบล็อก สามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวของเราได้ First name คือให้กรอกชื่อจริง Last name คือให้กรอก นามสกุล Full name คือชื่อ-นามสกุลเต็ม Display name publicity as คือให้กรอกชื่อที่ต้องการ ปรากฏสาธารณะ Location คือสถานที่อยู่ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ เพราะข้อมูลที่ใส่นี้จะปรากฏแบบ สาธารณะ About you คือให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวเรา ต้องการจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราก็ พิมพ์ลงไปได้ เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้ว จึงคลิก Update Profile หรือ หมายเลข 8 ตามภาพด้านล่างเพื่อทาการบันทึกข้อมูลและอัพเดทข้อมูลที่ได้ปรับแก้ จากนั้นคลิกที่ Change your Gravatar หรือหมายเลข 9 ตามภาพด้านล่างเพื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเรา

8 9

ภาพที่หกแสดงภาพหน้าจอของหน้า Public Profile ของผู้ควบคุมเว็บบล็อก ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2556.


สร้างเว็บบล็อกหน้าที่ 7

เมื่อคลิกที่ Change your Gravatar เรียบร้อยแล้วจะมีหน้าต่าง pop up เด้งขึ้นมา เป็นหน้า Change your Gravatar/Avatar หรือหน้าที่สามารถทาการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ ในกรอบสีแดงตาม ภาพจะมีคาสั่งให้เลือกดังนี้ Upload a new image from your computer คือการโอนย้ายรูปภาพจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเข้าเว็บบล็อก Use your webcam to take a snapshot of yourself คือใช้ เว็บแคมเพื่อที่จะถ่ายภาพของเราแบบฉับพลัน Give us a link to a picture online to use คือ สามารถนา link รูปภาพที่ online มาใส่เป็นรูปโปรไฟล์ได้ Use your last WordPress.com Avatar(if you had one)คือหากว่าเคยมีรูป avatar เก่าใน wordpress.com ก็สามารถเรียกใช้เป็น โปรไฟล์ได้ คลิก Upload a new image from your computer หรือหมายเลข 10 ดังภาพด้านล่าง เพื่อทาการอัพโหลดรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นรูปโปรไฟล์

10

ภาพที่เจ็ดแสดงภาพหน้าจอที่เป็น pop up ของหน้า Change your Gravatar ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2556.


สร้างเว็บบล็อกหน้าที่ 8

เมื่อคลิก Upload a new image from your computer เรียบร้อยแล้วจะมีหน้า pop up เด้ง ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เป็นหน้า Select a file from your computer คือหน้าที่ให้เราเลือกไฟล์ภาพจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามาเป็นโปรไฟล์ คลิกที่ choose file หรือหมายเลข 11 เพื่อทาการเลือก ไฟล์ภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกไฟล์ภาพขนาดเท่าใดก็ได้ เพราะอย่างไรก็ตามทาง เว็บจะทาการแก้ไขขนาดรูปภาพให้เหมาะสมสาหรับการใช้เป็นโปรไฟล์ให้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อเลือก ไฟล์ภาพได้เรียบร้อยแล้วทาการคลิก Next หรือหมายเลข 12 ดังภาพด้านล่าง เพื่อดาเนินการอัพ โหลดรูปภาพต่อไป โดยอีกหน้าหนึ่งหลังจากนี้จะเป็นการ resize หรือปรับขนาดให้เหมาะสมโดย อัตโนมัติ เพียงเท่านี้ก็จะได้รูปโปรไฟล์ของเว็บบล็อกตามที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อย

11 12

ภาพที่แปดแสดงภ���พหน้าจอที่เป็น pop up สาหรับเลือกไฟล์ภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2556.


สร้างเว็บบล็อกหน้าที่ 9


Krittika-ARTI3319-102-wordpress-report