Page 1

“เครียด โว๊ ย”

ความเครียดเกิดจากหลากหลายสาเหตุในชีวิตประจาวัน ตั้งแต่ปัญหาครอบครัว จนถึงปัญหาที่รุมเร้าในที่ทางาน แล้วเราเคยรู้หรือไม่ว่าความเครียดนั้นมันถูกสะสมไว้ใน ร่างกายของเราได้ตลอดเวลา หากเราไม่ได้เรียนรู้แนวทางการจัดการความเครียดใน ชีวิตประจาวัน เราก็จะยิ่งสะสมความเครียดมากขึ้น มาก ขึ้น จนทาให้เกิดโรคมากมายจากความเครียด ดังนั้นแล้ว การอบรม “โยคะในชีวิตประจาวัน” จึงได้ถูก ออกแบบมาให้เราได้เรียนรู้ที่จะนาโยคะไปสอดแทรกใน ชีวิตประจาวันเพือ่ ช่วยลดความเครียด ด้วยการฝึกอาสนะที่ เหมาะสมกับทุกคน ทุกช่วงอายุ และทุกสภาพร่างกาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากตัวผู้เรียนในการฝึกโยคะเพื่อปรับ สภาวะของกายและใจให้เกิดความสมดุลได้ด้วยตัวเอง


อบรมหลักสูตรโยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (รายละเอียดกรุณาอ่านหน้าถัดไป)

แล้วมาเรียนอะไรกันใน “โยคะในชีวิตประจาวัน” สิ่งที่เราร่วมเรียนรู้ด้วยกัน คือ การเริ่มฟังร่างกายของ ตนเองผ่านการฝึกอาสนะ และ ลมหายใจ เพือ่ เริ่มต้น ผ่อนคลาย และ สังเกตุสภาวะของร่างกายด้วยตนเอง ทาความรู้จักว่าโยคะดั้งเดิมคืออะไร แล้วทาไมต้องฝึก แบบดั้งเดิม ผึกโยคะในแนวทางอื่นได้หรือไม่ ความ แตกต่างของโยคะในแต่ละแนวทาง เพื่อเป็นข้อมูลไว้ ในกระเป๋าสาหรับถามถึงความต้องการที่แท้จริงในการ ฝึกโยคะ และสุดท้าย ได้เครื่องมือใหม่กลับบ้านเพื่อใช้กับตนเอง และ อาจจะแบ่งปันให้ผอู้ ื่น โยคะมิใช่การออกกาลังกาย แต่เป็นเครือ่ งมือของการ บริหารกายและใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นทุกคน ย่อมฝึกโยคะได้เสมอ


อบรมหลักสูตรโยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 -15.00 น. สถานที่อบรม ณ ห้อง 262 ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ซอย สุขุมวิท 23) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักโยคะอย่างที่โยคะเป็น 2. เข้าใจศาสตร์แห่งโยคะในระดับเบื้องต้น และสามารถฝึกได้ด้วยตนเอง เนื้อหา ภาคทฤษฎี o โยคะคือการพัฒนากาย-จิต o หลักในการฝึกอาสนะ 4 ข้อ ที่ไม่ทาให้ผู้ฝึกได้รับบาดเจ็บ o คุณค่า ประโยชน์จากการฝึกโยคะ ตามหลักสรีรวิทยา และ ข้อควรระวังในการฝึกท่าโยคะอาสนะ o มรรควิถี 8 ประการของโยคะ ฯลฯ เนื้อหา ภาคปฏิบัติ o อาสนะพื้นฐาน 14 ท่า o เทคนิคการหายใจพื้นฐาน การหายใจด้วยหน้าท้อง การหายใจด้วยทรวงอก o เทคนิคเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ 8 ส่วน o เทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก o เกมส์ฝึกสติ การเตรียมตัวก่อนการฝึกโยคะ 1. ควรงดรับประทานอาหารก่อนการฝึกปฏิบัติ อาหารมื้อหนัก เช่น อาหารตามมื้ออาหาร อย่างน้อย 4 ชั่วโมง หรือ อาหารมื้อเบา เช่น อาหารว่าง (ขนมปัง, แซนด์วิช ฯลฯ) อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมให้แก่ร่างกาย เนื่องจากหากท้องอิ่ม อาจทาให้เกิดความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว ในขณะฝึกปฏิบัติได้ 2. แต่งกายสบาย ๆ ผ้ายืด เช่น เสื้อยืด - กางเกงวอร์ม จะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากทาให้เกิดความ ยืดหยุ่นในขณะฝึก ควรหลีกเลี่ยงการใส่ชุดออกกาลังกายที่รัดรูป เพราะจะทาให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี


3. ควรจัดเตรียมผ้าห่ม หรือผ้าขนหนูผืนยาวมารองตัวขณะฝึก ขนาดกว้างยาวประมาณตัวผู้ฝึก (มีเบาะ โยคะเตรียมไว้ให้ในวันเรียนแล้วค่ะ) ***เตรียมพื้นที่เล็ก ๆ ไว้ในใจสาหรับเพาะเมล็ดแห่งโยคะให้งอกงามในวิถีตน*** ค่าลงทะเบียน 650 บาท/ท่าน

รับจานวนจากัด :

มีเอกสารประกอบ (ไม่รวมอาหารกลางวัน)

ผู้อบรมทั่วไป 24 ท่าน นักพัฒนา 2 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การโอนเงิน ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 173 – 232 - 9491 ชื่อบัญชี มูลนิธิหมอชาวบ้าน (สถาบันโยคะวิชาการ) สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคาแหง บัญชีออมทรัพย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ Tel. 02-732-2016-7, 081-401-7744 www.thaiyogainstitute.com

คอร์สอบรมโยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน สำหรับชีวิตประจำวัน  

สิ่งที่เราร่วมเรียนรู้ด้วยกัน คือ การเริ่มฟังร่างกายของตนเองผ่านการฝึกอาสนะ และ ลมหายใจ เพื่อเริ่มต้นผ่อนคลาย และ สังเกตุสภาวะของร่างกายด้ว...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you