Page 1

วิถชี วี ติ เพือ่ สุขภาวะ

จดหมายข่าว

www.thaiyogainstitute.com

คุยกันก่อน ปฏิทนิ กิจกรรม กิจกรรมโยคะของสถาบันฯ กิจกรรมของเครือข่าย โครงการสวนผักคนเมือง แลกๆ เล่าๆ ปวดเข่าจากท่านังขั ่ บรถ จดหมายจากเพื่อน กอดแม่ แนะนําหนังสือ ปตัญชลีโยคะสูตร สวามีสตั ยานันทปุรี ตําราโยคะดัง้ เดิม ความชอบ ความชัง ความกลัวตาย เล้งเล่าเรื่อง acceptable รับ (ไม่) ได้

ฉบับเดือน กันยายน 2554

2 2 2 3 4 5 6 8

สภาพเหตุการณ์ต่างๆ มันท้าทายให้เรา ต้องใช้หลักพระพุทธศาสนายิง่ ขึน้ เช่น ใช้ กาลามสูตร ไม่เชื่อง่าย ต้องตรวจสอบหา ข้อมูลความจริงให้ชดั เจน เป็ นคนใฝร่ ู้ หา ความรูก้ นั ให้ถ่องแท้ชดั เจนไปเลย ป.อ. ปยุตโต

จดหมายข่าว โยคะสารัตถะ วิถชี วี ติ เพื่อสุขภาวะ

ที่ปรึกษา กองบรรณาธิ การ

แก้ว วิฑรู ย์เธียร ธีรเดช อุทยั วิทยารัตน์ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภริ มย์ศานติ ์ นพ.สมศักดิ ์ ชุณหรัศมิ ์ กวี คงภักดีพงษ์, จิรวรรณ ตัง้ จิตเมธี, จีระพร ประโยชน์วบิ ลู ย์, ชนาพร เหลืองระฆัง, ณัตฐิยา ปิ ย มหันต์, ณัฏฐ์วรดี ศิรกิ ุลภัทรศรี, ธนวัชร์ เกตน์วมิ ุต, ธีรนิ ทร์ อุชชิน, พรจันทร์ จันทนไพรวัน, รัฐธ นันท์ พิรยิ ะกุลชัย, วรรณวิภา มาลัยนวล, วัลลภา ณะนวล, วิสาขา ไผ่งาม, วีระพงษ์ ไกรวิทย์, ศันสนีย์ นิรามิษ, สมดุลย์ หมันเพี ่ ยรการ, สุจติ ฏา วิเชียร

สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธหิ มอชาวบ้าน 201 ซอยรามคําแหง 36/1 บางกะปิ กทม.10240 โทรศัพท์ 02 732 2016-7, 081 401 7744 โทรสาร 02 732 2811 อีเมล์ yogasaratta@yahoo.co.th เว็บไซท์ www.thaiyogainstitute.com

สิ่ งตีพิมพ์

news 1109 1


คุยกันก่อน ปลายเดือนสิงหาคมทีผ่ ่านมา สถาบันฯ ได้จดั พิมพ์ นอกจากนัน้ ครัง้ นี้ เราทดลองจําหน่ายเอง ขายทาง หนังสือ ปตัญชลีโยคะสูตร โดยสวามีสตั ยานันทปุรี (พิมพ์ครัง้ เวบ ส่งทางไปรษณีย์ ขายผ่านเครือข่ายครูโยคะ ไม่วางตาม ที่ 4) แล้วเสร็จ โดยเราแยกพิมพ์เป็ น 4 เล่ม 4 บท เพื่อให้ ร้านหนังสือ ซึง่ ทีผ่ ่านมา ยอดขายไม่น่าพอใจ (กูรทู าง สะดวกในการพกพาไปอ่าน (เวลาขายขายทัง้ ชุดจ้ะ) การตลาดเขาวิจารณ์วา่ หนังสือสถาบันฯ ไม่ใช่หนังสือตลาด หนังสือชุดนี้ เป็ นโยคะสูตรชุดเดียว ทีแ่ ปลและเขียน ไปวางในร้าน มันต้องออกแรงเชียร์มาก ถ้าจะให้หนังสือเดิน) อรรถกถาเป็ นภาษาไทย โดยท่านสวามีฯ ซึง่ มีความแตกฉาน ก็ฝากพวกเราช่วยกันกระจายข่าว หาซือ้ มาศึกษา ในภาษาไทย ไม่ตอ้ งผ่านการแปลเป็ นภาษาอังกฤษเสียก่อน เพื่อความเข้าใจโยคะมากขึน้ ๆ น่ะ ____________________________________________________________

ปฏิทน ิ กิจกรรม จิตสิกขา

เดือนกันยายนนี้ วันเสาร์ท่ี 17 เวลาเดิม

12.00 น. ทีเ่ ก่า สํานักงานสถาบันฯ ซอยราม 36/1

9.30 – ---------------------------------------------------------

โยคะอาสนะขัน ้ พืน ้ ฐานเพือ ่ ความสุข สําหรับผูเ้ ริม่ ต้น เดือน กันยายน

ทีช่ นั ้ 6 ห้อง 262 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร ค่าลงทะเบียน 650 บาท

เต็มแล้ว ครัง้ ถัดไป จัดวันอาทิตย์ท่ี 16 ตุลาคม เวลา 9.00 – 15.00 น. ----------------------------------------------------------

เชิญอัพเดทข่าวสถาบันฯ เป็ น fan ในเฟสบุ๊คที่ http://www. และทาง Twitter ที่ http://twitter.com/yogathai facebook.com/pages/thaiyogainstitute/208189084154 ---------------------------------------------------------

โยคะในสวนธรรม

เสาร์ที่ 24 ก.ย. เวลา 10.00 – 12.00 น. โยคะใน ณ หอจดหมายเหตุพทุ ธ ทาส สวนวชิรเบญทิศ ถ.วิภาวดีรงั สิต (หลังตึก ปตท. ห้าแยก สวนธรรม โดย อิทธิราช ปิตุพรหมพันธุ์ (ครูเอกซ์) ไม่เสียค่าใช้จา่ ย ลาดพร้าว) พุธที่ 21 ก.ย. เวลา 17.00 – 18.30 น. โยคะ พัฒนาสมดุล โดย ปวริศา จันทรา (ครูเอ๋) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มูลนิธเิ กษตรกรรมยังยื ่ น (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธศิ นู ย์ โครงการฯ เปิ ดให้ทุนขนาดเล็กจํานวน 50 โครงการ สือ่ เพื่อการพัฒนา คณะทํางานกินเปลีย่ นโลก ชมรมเกษตรใน วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท แก่บุคคล ชุมชน หรือองค์กร เมือง ภายใต้การสนับสนุนของ สสส จัดโครงการสวนผักคน เอกชน ซึง่ มีคณะทํางานอย่างน้อย 5 คน มีพน้ื ทีใ่ นกรุงเทพฯ เมือง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ปริมณฑล ยื่นโครงการเพื่อขอรับทุน หมดเขต 15 กันยายน ปลอดสารเคมี (2) สร้างแห่งเรียนรูอ้ นั หลากหลาย (3) สร้าง นี้ เครือข่าย และ (4) รณรงค์สาธารณะ สนใจติดต่อคุณนาถศิริ โทร 02 591 1195 - 6 ............................................................................ news 1109 2


เดือน สิงหาคม 2554 มีผบู้ ริจาคสนับสนุนการทํางานของสถาบันฯ ดังนี้ คุณวรรณวิภา มาลัยนวล (ครูอ๊อด) บริจาคหนังสือโยคะ ธรรมะ สมดุล ชีวติ 28 เล่ม @ 210 บาท ให้จาํ หน่าย คุณปิ ยะดา มหามนตรี สรุปยอดบริจาคประจําเดือนสิงหาคม 2554 ทัง้ สิน้

5,880.- บาท 297.- บาท 6,177.- บาท

โดย ธีรเดช อุทยั วิทยารัตน์ ป ว ด เ ข่ า จ า ก ท่ า นั ่ ง ขั บ ร ถ เรียนพีเ่ ละ ครับ ั บนั ผมมีอาการปวดเข่า จึง ช่วงแรกทีข่ บั รถคันปจจุ ได้พยายามปรับเบาะนังอยู ่ ่หลายแบบจนดีขน้ึ และก็คง ตําแหน่งนัน้ มานานมาก จนลืมไปเลย เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ได้นํารถไปล้างทีร่ า้ น แล้วคน ล้างเขาปรับเบาะจากตําแหน่งเดิม ผมนังโดยไม้ ่ ได้ปรับเบาะ คืน เพียงแต่ปรับองศาของพนักและระยะเบาะเพื่อให้เท้า เหยียบครันเร่งและเบรคได้ถนัด ใช้ไป 2 – 3 วันก็รสู้ กึ ปวด ปลายเข่าซ้ายมากขึน้ โดยเฉพาะเวลานังขั ่ บรถและยิง่ ถ้าแอร์ เย็นมากก็ยงิ่ ปวด พอลงเดินก็อาการปวดค่อยๆ หาย จึงได้ลองปรับเบาะใหม่ ตามทีไ่ ด้เรียนปรึกษาพีเ่ ละ เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยปรับเบาะให้ท่อนขาราบไปกับพืน้ เบาะ เพราะเดิมรูส้ กึ ว่าปลายเบาะสูงรับท่อนขาไว้ และตอนนี้กด็ ขี น้ึ แล้ว เมื่อไม่กว่ี นั พบว่ามีผมู้ เี พื่อนคนหนึ่งอาการคล้ายกัน นี้ คือเขาต้องเดินทางโดยรถทัวร์ต่างจังหวัด นังนานหลาย ่ ชัวโมงก็ ่ ปวดเข่าเหมือนกัน เชื่อว่ามีสาเหตุเดียวกัน แต่ก็ อยากทราบถึงรายละเอียด ความสัมพันธ์ทท่ี าํ ให้ไปปวดที่ เข่าน่ะครับ เพราะน่าจะปวดทีใ่ ต้ขาท่อนบนมากกว่า ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

news 1109 3

ตอบ ขอเท้าความให้คนอื่นๆ (ทีไ่ ม่ใช่วเิ ชียร) จับต้นมาชน ปลายได้ถูกก่อนนะ คือคืนวันหนึ่งวิเชียรโทรไปหาเรือ่ งพี่ เอ๊ย โทรไป ชวนพีค่ ยุ หนึ่งในนัน้ เป็ นการขอคําปรึกษาเรื่องอาการปวดเข่า หลังจากฟงั อาการแล้ว พีก่ ซ็ กั ไซร้ไล่เรียงวิเชียรว่า ก่อนหน้าทีจ่ ะมีอาการปวดเข่า วิเชียรไปทําอะไรทีผ่ ดิ ปกติมา หรือไม่ ไม่ใช่ในความหมายว่าไปปล้น ดักตีหวั คะแนน หรือ แอบทําลายป้ายหาเสียงเลือกตัง้ อะไรทํานองนี้ แต่หมายถึง ทําอะไรทีน่ ่าจะเกีย่ วข้องกับเข่าจนทําให้มอี าการทีว่ ่า วิเชียรขมวดคิว้ เรียวงามอยู่หนึ่งอึดใจเพื่อชักใยแห่ง ความทรงจําออกมา (พีจ่ นิ ตนาการเอาเอง แต่ทแ่ี น่ๆ คือ วิเชียรเงียบไปอึดใจหนึ่งจริงๆ ไม่เชื่อถามแตนแฟนวิเชียรได้) จากนัน้ วิเชียรก็ตงั ้ ข้อสังเกตดังๆ ให้พไ่ี ด้ยนิ ว่า อาจจะมีสว่ นเกีย่ วข้องกับเรื่องของเบาะรถ (ตามทีว่ เิ ชียร อธิบายประกอบภาพ หรือใช้ภาพประกอบคําอธิบายแบบ สัน้ ๆ แต่ได้ใจความ) วันทีค่ ุยกับวิเชียร พอดีพก่ี าํ ลังนังบนเก้ ่ าอีโ้ ดยมีโน้ต บุควางอยูบ่ นโต๊ะข้างหน้า พีก่ เ็ ลยทดลองขยับขาหาตําแหน่ง ทีน่ ่าจะทําให้เข่าถูกกดทับ จนค้นพบว่า ถ้าเรานังเก้ ่ าอีโ้ ดยที่ เข่าอยู่ล้าํ ปลายเก้าอีไ้ ปข้างหน้าเล็กน้อย และส่วนทีอ่ ยู่เหนือ ด้านหลังของข้อพับเข่า (หรือส่วนล่างของต้นขาด้านหลัง) ถูก กดทับ)จนทําให้บางครัง้ เราเกร็งต้นขาด้านหน้า (โดยมักไม่รู้ ตัว) จะทําให้หวั เข่าถูกรัง้ เข้ามา ซึง่ หากเป็ นเช่นนี้บ่อยๆ น่าจะมีผลทําให้เกิดแรงดันทีเ่ ข่าจนเข่าเกิดการเจ็บปวดได้


เวลาพีน่ งทํ ั ่ างานบนเก้าอีต้ ดิ ต่อกันหลายชัวโมงโดย ่ ทีต่ น้ ขาด้านหลังทับไปบนเก้าอี้ ก็มกั มีอาการตึงและเจ็บตรง เหนือข้อพับเข่าด้านหลังเหมือนกัน วันนัน้ พีแ่ นะนําให้วเิ ชียรลองปรับเบาะให้มคี วามสูง ลดลงเพื่อทีจ่ ะได้ไม่กดทับส่วนล่างของต้นขาด้านใน ซึง่ จะ ช่วยลดการเกร็งของต้นขาด้านหน้า โดยเฉพาะบริเวณทีอ่ ยู่ เหนือเข่า หลังจากทดลองดูแล้ว วิเชียรรายงานผลว่าอาการ ปวดเข่าดีขน้ึ พีข่ อให้วเิ ชียรเขียนเป็ นเมลไปเล่าอีกทีเพื่อทีจ่ ะแลก กับคนอื่นๆ วิเชียรก็เขียนไปพร้อมถ่ายภาพประกอบ ไม่แน่ว่า ต่อไปอาจแนบเป็ นวิดโิ อคลิปก็เป็ นได้นะ (ฮา) พีค่ ดิ ว่าอาการปวดเข่าของวิเชียรนัน้ สัมพันธ์กบั กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (โดยเฉพาะเหนือข้อพับเข่า) และต้น ขาด้านหน้า(โดยเฉพาะบริเวณเหนือหัวเข่า) คือด้านหลังถูก กดทับ ในขณะทีด่ า้ นหน้าเกิดการเกร็งจนรัง้ ข้อเข่าให้เบียดชิด เข้ามา พูดอีกแบบว่า ทีว่ ่าง(สุขะ)ตรงข้อเข่าถูกกระชับพืน้ ที่ (สถิระ) เกินไป ซึง่ ถือว่าเป็ นอาสนะทีไ่ ม่สมดุล อาสนะทัง้ ใน ความหมายของ "ทีน่ ง" ั ่ เบาะรถ และในความหมายของ ท่วงท่า(นัง)่ ทุกเรื่อง ดูจะสามารถอธิบายให้เชื่อมโยงกับหลัก "สถิรํ สุขํ อาสนมฺ" ได้ทงั ้ นัน้ เลย ความตัง้ ใจของพี่ นอกจากอยากจะเล่าเรื่องเกีย่ วกับ อาการของวิเชียรแล้ว พีย่ งั อยากจะเชื่อมโยงไปหาเรื่องของ "ประมาณะ" หรือวิธี หรือเครื่องมือในการเรียนรู้ ทีพ่ ม่ี กั จะเน้น ยํ้าทัง้ ในคลาสวินยาสะและในเมลทีเ่ ขียนมาเป็ นระยะๆ กิระดัง(ข้าพเจ้า)ได้ยนิ คําเล่ามาว่า

ทีม่ าของความรูห้ รือการเรียนรูข้ องคนเรามาจาก ๓ ทางด้วยกัน หนึ่ง จากผูร้ (ู้ อาปโตปเทศะ) ซึง่ อาจเป็ นคัมภีรห์ รือ จากคําบอกเล่าจากปากโดยตรง(อุปนิษทั ) สอง จากประสบการณ์ตรง(ปรัตยักษะ) และ สาม จากการอนุมาน(อนุมานะ) จากการเรียนรูท้ งั ้ สามทีม่ าแล้ว เราก็นําสิง่ ทีเ่ รียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง (ยุกติ) ในกรณีของอาการปวดเข่าของวิเชียร เริม่ ต้นพีเ่ รียน รูอ้ าการปวดเข่า(ของวิเชียร) ผ่านทางปากคําของวิเชียร ซึง่ ถือว่าเป็ นผูร้ (ู้ เรื่องอาการปวดเข่าของตัวเอง) พีก่ ร็ เู้ ท่าทีจ่ ะนึก ออก โดยเปรียบเทียบ (อนุมาน) กับประสบการณ์เดิมของ ตัวเอง ทัง้ ทีเ่ คยมีประสบการณ์ตรง และประสบการณ์ทไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั มา แต่ เพื่อทีจ่ ะให้ประจักษ์ว่าอาการของวิเชียรสัมพันธ์ หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับท่านัง่ (บนเบาะรถ) อย่างไร ตามที่ วิเชียรตัง้ ข้อสังเกตหลังจากถูกพีซัํ่ กไซร้ไล่เรียง พีจ่ งึ ขยับปรับ ขาตัวเองบนเก้าอีซ้ ง่ึ กําลังนังอยู ่ ต่ อนนัน้ จากจินตนาการ (วิ กัลปะ - หนึ่งในการทํางานหรือสภาวะของจิต - ในโยคสูตร) ก็ ค่อยๆ เป็ นการรับรูท้ เ่ี ป็ นจริง (ประมาณะ - อีกหนึ่งในสภาวะ ของจิต - ในโยคสูตรอีกเช่นกัน) ว่าเกิดอะไรขึน้ กับขาส่วน ต่างๆ และข้อเข่าบ้าง ตอนทีเ่ ชื่อมโยงว่าเกิดอะไรขึน้ อาศัยทัง้ ข้อมูลจากผูร้ ู้ ประสบการณ์ตรง และการอนุมาน จนเกิดการประยุกต์คอื แนะนําให้วเิ ชียรลองปรับเบาะ เอวังมีดว้ ยประการฉะนี้ ครับ พีเ่ ละ ป.ล. ขอบคุณวิเชียรมากครับ ......................................................................................................

ก อ ด แ ม่ วันนี้ต่นื มาตัง้ แต่ตหี า้ แม่ต่นื มาส่งเหมือนเคย แต่เช้าวันนี้ไม่เหมือนเคย เพราะเราได้ทาํ สิง่ เล็กๆ แต่ว่ายิง่ ใหญ่ในความรูส้ กึ ก่อนออกจากบ้านก้มลงไปกราบแม่ แม่ออกอาการงงๆ เล็กน้อยเพราะทุกครัง้ ก็แค่ยกมือไหว้ แม่ให้พร เลยกอดแม่แถมไปอีกหนึ่งที ชื่นใจจัง นับเป็ นกอดแรกตัง้ แต่จาํ ความได้ ถึงแม้ว่าเราจะรักกันแค่ไหน ก็สอ่ื สัมผัสกันได้ดว้ ยการกระทําทีร่ บั รูก้ นั แต่เพียงในใจ ครอบครัวของเราไม่เคยแสดงออกอะไรเช่นนี้มาก่อน อยากกอดแม่กไ็ ม่กล้า (ไปอาศัยแม่เพื่อนสนิทกอดแทน) เห็นแม่แอบเขินนิดหน่อย ตอนกอดกลับมา news 1109 4


แต่ไม่เป็ นไรคิดว่ากอดแม่บ่อยๆ เดีย๋ วแม่จะชินไปเอง :-) ผมขับรถออกจากบ้านไปท่ามกลางสายฝนพรําๆ ปกติจะไม่ชอบขับรถตอนฝนตกเพราะมันหดหู่อย่างบอกไม่ถูกโดยเฉพาะเวลาเช้ามืดเช่นนี้ แต่วนั นี้หวั ใจของผมกลับชุม่ ฉํ่าไปด้วยความรักความอบอุ่นทีเ่ พิง่ ได้รบั จากการก้าวข้ามผ่านเกราะบังบางอย่าง (คือความเขิน อายทีจ่ ะกอดแม่เรา) ขณะทีเ่ กราะแห่งความเขินอายค่อยๆ ทลายลงผมกลับรูส้ กึ ถึงเกราะทียิ่ิ ง่ ใหญ่ทจ่ี ะคอยปกป้องเรา นันคื ่ อเกราะของความรักทีไ่ ด้จากแม่ นํ้าตาผมไหลออกมาระหว่างขับรถแข่งกับสายฝนทีอ่ ยู่ตรงหน้า ไม่เห็นมันจะยากเลยทีจ่ ะบอกรักแม่เรา เราทําอะไรให้คนอื่นตัง้ มากมาย แต่บางครัง้ เรากลับหลงลืมหรือปล่อยให้ความคุน้ ชินส่วนตัวมันกลายเป็ นกําแพงให้เรากับแม่ตอ้ งห่ างเหินกันไปบ้าง เพราะทํางานหนักอยู่หลายจังหวัด กลับบ้านดึก จนลืมนึกไปว่ามีใครบางคนคอยทีจ่ ะพูดคุยกับเราอยู่ ผมอยากขอบบคุณกัลยาณมิตรทีส่ ถาบันโยคะวิชาการโดยเฉพาะพีด่ ล พีอ่ ๊อด และพีห่ มู ทีท่ าํ ให้เราได้เรียนรูภ้ ายในตนเอง หลายกิจกรรมทีส่ ะท้อนให้เราเห็นคุณค่าทีแ่ ท้จริงของสิง่ ทีม่ อี ยู่ และรีบไขว่คว้าโอกาสทีจ่ ะทํามันก่อนทีม่ นั จะสายเกินไป ผมเคยแอนตีว้ นั แม่ ว่าทําไมเราต้องบอกรักแม่เฉพาะวันนี้ทงั ้ ๆ ทีเ่ รารักแม่เราทุกวันอยู่แล้ว แต่วนั นี้ผมเห็นคุณค่าของวันแม่แล้วว่่ามันทําให้ลกู คนหนึ่งทีม่ วั เขินๆ ทีจ่ ะแสดงออกว่ารัก ได้อาศัยช่วงเวลานี้เป็ นการเริม่ ต้นทีจ่ ะแสดงออก ผมขอบคุณตัวเองทีไ่ ม่ยอมให้ความเขินมาทําให้เราไม่กล้าทําสิง่ ดีๆอย่างวันนี้ และทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ผมขอบคุณแม่ผมสําหรับทุกอย่างทีใ่ ห้ผมเป็ นผมทุกวันนี้ ไม่นึกเลยว่าความสุขจะเกิดขึน้ ได้ง่ายดายเช่นนี้ มัวเขินอยู่ซะตัง้ นาน

กอดแม่ (2) สาธุ สาธุ สาธุ บางอย่างมีพลังซ่อนอยู่ กาละ กับ เทศะ มีไม่เหมือนกันทุกวัน วันนี้ระหว่างทางขับรถไปหาแม่เหลือบ เห็นวินมอเตอร์ไซด์รบั จ้างกลุม่ หนึ่งติดป้ายเขียนมือไว้ว่า วันนี้วนั แม่ รับส่งฟรีครับ เห็นแล้วปิตจิ งั ทําให้ยม้ิ นํ้าตาคลอเบ้าไปได้ ตลอดทาง "ทุกคนมีความอ่อนโยนอยู่ในใจเสมอ" ........................................................................................................... โดย กองบรรณาธิการ

news 1109 5


ปรัชญาฝ่ ายโยคะ หรือ โยคสูตร ของมหามุนีปตัญชลี โดยศาสตราจารย์ สวามี สัตยานันทปุรี ถามว่าครูโยคะต้องอ่านหนังสืออะไรบ้าง หนึ่งในนัน้ ก็คอื โยคะสูตร ของปตัญชลี ถ้าถามว่าทําไม คําตอบก็คอื มันเป็ นข้อมูลชิน้ ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ เป็ นต้นรากเท่าทีเ่ ราจะค้นได้ ที่ อธิบายโยคะเอาไว้อย่างเป็ นระบบทีส่ ดุ ถึงกับได้รบั การยก ย่องให้เป็ นตําราแม่บทของโยคะ ครูโยคะบางคนบ่นว่าโยคะสูตรนัน้ เป็ นหนังสืออ่าน เข้าใจยาก ประเด็นนี้ คงต้องแยกพิจารณาเป็ น 2 ส่วน ส่วน แรกคือ นันใช่ ่ เหตุผลทีแ่ ท้จริงของการตัดสินใจว่าจะอ่านไม่ อ่านหนังสือเล่มนี้หรือ โดยเฉพาะคนทีเ่ ป็ นครูโยคะ สําหรับ ส่วนทีส่ อง ทุกคนยอมรับว่า โยคะสูตรไม่ใช่ตําราอ่านง่าย ซึง่ เป็ นเพราะมันอธิบายเรื่องจิตทีเ่ ป็ นนามธรรม เป็ นเพราะมัน เขียนเป็ นประโยคสัน้ กระชับ เพื่อการท่องจํา เป็ นเพราะมัน เขียนด้วยภาษาสันสกฤต ภาษาทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ภาษาหนึ่งของ มนุษย์อนั มีไวยากรณ์ทซ่ี บั ซ้อนยิง่ เราจึงศึกษาโยคะสูตรด้วย การอ่านมัน ควบคู่ไปกับการอ่านอรรถกถา หรือการตีความที่ ครูโยคะรุ่นหลังๆ ช่วยเขียนขยายความไว้ ซึง่ ช่วยให้เข้าใจได้ ง่ายขึน้ เมื่อยอมรับว่าเราต้องอ่านโยคะสูตร คําถามต่อมา งัน้ เราจะอ่านโยคะสูตรทีผ่ นวกการตีความฉบับไหนดี คําตอบ ก็คอื เราคงเลือกพิจารณาครูผเู้ ขียนอรรถกถา ครูโยคะ อินเดียร่วมสมัยทีล่ กึ ซึง้ ในโยคะทีไ่ ด้เขียนอรรถกถาของโยคะ สูตรนัน้ มีจาํ นวนมาก เช่น ดร.การัมเบลก้าแห่งสถาบันไกวัลย ธรรม ท่านไอเยนการ์ Light on Yoga Sutra เทสิคจารย์ Heart of Yoga ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทัง้ หมดทีร่ ะบุมาข้างต้น ล้วนเขียนอรรถกถาเป็ นภาษาอังกฤษ ภาษาของ ชาวตะวันตก ซึง่ ไม่ได้มวี ฒ ั นธรรมร่วมกับชาติตะวันออก ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดโยคะ โยคะสูตรทีเ่ ขียนด้วยศัพท์องั กฤษจึงมี ข้อจํากัดในการสือ่ ความออกมา และพวกเราก็ไม่เข้าใจภาษา ฮินดีเสียด้วย news 1109 6

จากนัน้ จึงมีการแปลต่อจากภาษาอังกฤษมาเป็ น ภาษาไทย ยกตัวอย่างโยคะสูตรทีค่ รูโยคะไทย เช่น อ.ธีรเดช อุทยั วิทยารัตน์ แปล Heart of Yoga เป็ น “หัวใจแห่งโยคะ” นัน้ แม้จะแปลด้วยความประณีต ด้วยความตัง้ ใจอย่างสูง แต่ ก็เป็ นการตีความถึง 2 ทอด นันเป็ ่ นเหตุผลทีเ่ ราแนะนําให้ครูโยคะอ่าน หนังสือ โยคสูตร ทีเ่ ขียนอรรถกถาโดยสวามีสตั ยานันปุรี เพราะเป็ น ตําราโยคะสูตรเล่มเดียวของสังคมไทย ทีถ่ ่ายทอดตรงจาก ต้นฉบับสันสกฤตเป็ นภาษาไทย ไม่เพียงเหตุผลทางด้านภาษา ตัวท่านสวามีสตั ยานันทปุรเี อง ก็เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ท่านเป็ นพระ นักคิดชาวฮินดู เข้าร่วมขบวนการกูเ้ อกราชจากจักรวรรดินิยม อังกฤษ จนต้องลีภ้ ยั เข้ามาเมืองไทย (ช่วงรัชกาลที่ 7) ได้แต่ง หนังสือภาษาไทยไว้หลายเล่ม เช่น มหาตมะคานธี ผูป้ ฏิวตั ิ อินเดีย (พ.ศ.2507), บ่อเกิดแห่งมติพุทธศาสนา, ปมด้อย หนังสือจิตวิเคราะห์ (แพร่พทิ ยา พ.ศ.2513), หลักการโต้วาที (พ.ศ.2513), ศาสดาโควินทสิงห์ (แพร่พทิ ยา พ.ศ.2514) รวมทัง้ โยคสูตร เล่มนี้ และยังมีนิตยสารรายเดือน Voice of the East ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษอีกด้วย ไม่เพียง เท่านัน้ ท่านยังเป็ นผูร้ ่วมก่อตัง้ อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต ซึง่ มีสว่ นในการสร้างความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ทีส่ ง่ ผลต่อ ั สัมพันธภาพอันดีระหว่าง 2 ประเทศมาถึงยุคปจจุบนั ซึง่ บ่ง บอกถึงการทีท่ า่ นมีความเข้าใจทัง้ วัฒนธรรมอินเดียและไทย ทํา ให้อรรถกาทีท่ ่านเขียนนี้ น่าศึกษาเป็ นอย่างยิง่ ต้นฉบับโยคสูตร ของปตัญชลีนนั ้ เป็ นหนังสือเล่ม เล็กๆ เพียง 196 ประโยคสัน้ ๆ เท่านัน้ โดยสวามีสตั ยานันทปุ รี เขียนตัวสูตร ด้วยคําอ่านภาษาไทย จากนัน้ เขียนคําแปล แล้วจึงเขียนอธิบาย ซึง่ บางประโยคก็อธิบายสัน้ ๆ ขณะทีบ่ าง ประโยคอธิบายยาวกว่า 12 หน้า กลายเป็ นหนังสือหนามาก เล่มนึง ครูโยคะอย่ากลัว อย่าท้อ ทีจ่ ะอ่านโยคสูตร ยิง่ ถ้าเรา เข้าใจว่าโยคะนัน้ เป็ นศาสตร์ทศ่ี กึ ษากันในทัง้ ชีวติ การอ่าน หนังสือเล่มนี้ในเวลา 1 ชีวติ จึงไม่ใช่ภาระทีเ่ หลือบ่ากว่าแรง แต่อย่างใด ยิง่ เมื่อเราตระหนักว่า เส้นทางโยคะเป็ นเส้นทาง ของการปฏิบตั ิ โดยมีการอ่านทฤษฎีเป็ นส่วนประกอบ คล้าย แผนทีไ่ ว้คอยสอบทานว่าเรามาถูกทางหรือไม่ โยคสูตรจึงเป็ น หนังสือข้างเบาะโยคะทีเ่ ราหยิบอ่านไปเรื่อยๆ ไม่มวี นั จบ โดย นับวันเมื่อมีความก้าวหน้าในการฝึกเพิม่ มากขึน้ ก็มคี วาม เข้าใจในเนื้อหาดีขน้ึ ตามลําดับ และเมื่อเข้าใจเนื้อหามากขึน้ ก็ยงิ่ ส่งเสริมการฝึกให้เจิรญก้าวหน้า จนบรรลุเป้าหมายใน ทีส่ ดุ


------------------------------------------------------------------------------------------โดย วีระพงษ์ ไกรวิทย์ และจิรวรรณ ตัง้ จิตเมธี แปลและเรียบเรียง ยึดติดกับชีวติ ) เป็ นกิเลสซึง่ ทําหน้าทีด่ ว้ ยแรงขับดันจากตัว ราคะ ทเวษะ อภิ นิเวศะ : มันเองและขับเคลื่อนไปอย่างมีพลังในผูซ้ ง่ึ มืดบอดจากความรู้ ความชอบ ความชัง ความกลัวตาย ตอนทีแ่ ล้วได้พดู ถึงกิเลสสองตัวแรกคือ อวิทยา หรือแม้แต่ในปราชญ์ผคู้ งแก่เรียนก็เช่นเดียวกัน โดยแท้จริงแล้ว โยคะสูตรประโยคนี้ไม่ได้จะอธิบาย หมายถึง การเห็นผิดใน ๔ อย่าง ได้แก่ เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งว่า เป็ นสิง่ ทีเ่ ทีย่ ง เห็นสิง่ ทีไ่ ม่บริสทุ ธิว่์ าเป็ นสิง่ ทีบ่ ริสทุ ธิ ์ เห็นสิง่ ที่ ความหมายของคําว่าอภินิเวศะ มันเพียงแต่กล่าวถึงลักษณะ เป็ นทุกข์ว่าเป็ นความสุข และเห็นสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตน(ตัวเรา-ของ พิเศษของสิง่ นี้ กล่าวคือตัวอภินิเวศะเองมีแรงผลักดันในตัว เรา)ว่าเป็ นตัวตน และกิเลสตัวทีส่ องคือ อสมิตา หมายถึง การ และแรงผลักดันนี้เองทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการขับเคลื่อนชีวติ ทุกชีวติ ่ ทีไ่ ม่มคี วามรู้ สําคัญตนอย่างผิดๆ ในสองด้านคือ การเป็ นผูเ้ ห็น และสิง่ ที่ ไม่ว่าผูน้ นั ้ จะเป็ นผูร้ หู้ รือเป็ นคนธรรมดาทัวไป ถูกเห็น ซึง่ เกิดขึน้ เมื่อตัวผูเ้ ห็นได้สงั เกตดูสงิ่ ทีถ่ ูกเห็นแล้วหลง หรือโง่เขลาก็ตาม ความหมายทีถ่ ูกต้องของอภินิเวศะอาจสรุป ได้จากคําอธิบายต่อไปนี้คอื ความจริงอย่างหนึ่งทีย่ อมรับกันดี ผิดคิดว่าสิง่ ทีถ่ ูกเห็นนัน้ คือตัวเอง ่ อ ความ มาถึงประโยคที่ ๒:๗ และ ๒:๘ ปตัญชลีกล่าวไว้ว่า โดยเฉพาะเมื่อคน ๆ หนึ่งมาถึงจุดทีก่ าํ ลังจะตายนันคื ่ จ่ ะมีชวี ติ อยู่ (will to live) ซึง่ เป็ นแรงกระตุน้ อันทรง “สุขานุศยี ราคะห์ ๒:๗ ทุหข์ านุศยี ทเวษะห์ ๒:๘” มุ่งมันที หมายความว่า ราคะหรือการติดยึดในสิง่ ทีช่ อบทีร่ กั เป็ นผลมา พลังทีจ่ ะยึดติดกับชีวติ จะเกิดขึน้ อย่างรุนแรงและเป็ นความ จากความพึงพอใจ ส่วนทเวษะ1หรือความเกลียดชังผลักไส ต้องการขัน้ รากฐานของชีวติ เพื่อทีจ่ ะรักษาชีวติ ไว้ ดังนัน้ สิง่ นี้ เป็ นผลมาจากความทุกข์(ความไม่พอใจ) สิง่ เหล่านี้เป็ น จึงเป็ นพลังสนับสนุนขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ะให้ชวี ติ ดําเนินต่อไป และ ประสบการณ์ของคนทัวไปที ่ ไ่ ด้พฒ ั นาการติดยึดในความชอบ ดังนัน้ อภินิเวศะก็คอื แหล่งพลังขับเคลื่อนในตัวมันเองซึง่ ก็เป็ น ในการดําเนินชีวติ ทุก หรือความรักต่อบุคคลหรือสิง่ ใดๆ ซึง่ ให้ความสุข ความพึง พลังขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมอืน่ ๆ พอใจแก่เขา และในทางตรงข้าม เราจะดูหมิน่ เหยียดหยาม อย่างด้วย ซึง่ ในโศลกนี้ใช้คาํ ว่า สว-รส-วาหี “ความมุ่งมันที ่ ่จะมีชีวิตอยู”่ เป็ นพละกาลังที่ ขับไล่ไสส่ง และเกลียดบุคคลหรือสิง่ ต่างๆ ทีท่ าํ ให้เราเจ็บปวด และเป็ นทุกข์ กิเลสทัง้ สองนี้ทเ่ี รียกว่า ราคะและทเวษะ ต่างก็ ขับเคลื่อนอยู่ในทุกๆ ชีวิตไม่วา่ ผูน้ ัน้ จะเป็ นปราชญ์ผรู้ ู้ เป็ นอารมณ์ในรูปของกิเลส ซึง่ เป็ นเหตุให้เกิดปญั หาในชีวติ หรือเป็ นผูเ้ บาปัญญาก็ตาม ผูร้ ใู้ นทีน่ ้มี คี วามหมายตาม ประจําวันของเรา กิเลสเหล่านี้ง่ายต่อการเข้าใจ ดังนัน้ การ ตัวอักษรว่า คือบุคคลทีอ่ ่านมากหรืออย่างน้อยก็เป็ น ควบคุมกิเลส2ทัง้ สองนี้ จึงสามารถเริม่ ต้นได้ในทางปฏิบตั แิ ละ ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นอย่างดีในปรัชญาด้านความรูค้ วามเข้าใจทาง ทําได้ง่าย โดยการพยายามควบคุมอารมณ์ของกิเลสทัง้ สอง จิตวิญญาณ แต่อนั ทีจ่ ริงคําๆ นี้ยงั สือ่ เป็ นนัยถึงผูร้ ดู้ งั กล่าวว่า ชนิดนี้ในชีวติ ประจําวัน อันทีจ่ ริง ทางทีด่ ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะควบคุมให้ เป็ นผูท้ เ่ี ข้าถึงระดับจิตวิญญาณขัน้ สูงมากด้วย แต่แม้กระนัน้ ก็ กิเลสต่างๆ ลดน้อยลงในชีวติ ของเรานัน้ คือ เริม่ ต้นด้วยการ ยังพบเห็นอยู่บ่อยๆ ว่าคนกลุ่มนี้กย็ งั ไม่พร้อมทีจ่ ะน้อมรับ ควบคุมอารมณ์ของกิเลสทีม่ ารบกวนเราทัง้ สองอย่างนี้ และ ความตายหรือในอีกแง่หนึ่งก็คอื ยังมีความกลัวตายอยู่ (fear การฝึกปฏิบตั กิ ริยาโยคะ3 ก็ช่วยให้เราควบคุมมันได้อย่างไม่ of death) แม้ว่าพวกเขาจะมีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถที่ ต้องสงสัย จะอธิบายความไร้แก่นสารของชีวติ ความยึดติดในความพึง ประโยคถัดมากล่าวว่า “สวรส-วาหี วิทุโษปิ ตถา พอใจทางโลก ความตายทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ และกุศลและ รูโฒภิ-นิเวศะห์” ๒:๙ อภินิเวศะ (แรงกระตุน้ อันยิง่ ใหญ่ให้เรา อกุศลกรรมทีจ่ ะนําติดตัวไปหลังความตาย ได้อย่างน่า ประทับใจเพียงใดก็ตาม ดังนัน้ เราอาจสรุปคําว่า อภินิเวศะ ได้ ในสองความหมายคือ ความมุ่งมันที ่ จ่ ะมีชวี ติ อยู่ หรือ 1 ทเวษะ เป็ นคาสันสกฤต ส่ วนในบาลีใช้คาว่า โทสะ (ผูแ้ ปล) ความหมายในทางตรงข้ามก็คอื ความกลัวตาย 2 การควบคุมกิเลสหรื อในภาษาสันสกฤตใช้คาว่า “ตนูกรณะ” ความหมายพืน้ ฐานของคําว่า อภินิเวศะ คือ การยึด 3 กริ ยาโยคะของปตัญชลีคือ การฝึ กนิยมะ ๓ อย่างคือ ตปะ สวาธยายะ และ มันถื ่ อมันในสิ ่ ง่ ใดสิง่ หนึ่ง(อย่างแน่วแน่) ในปรัชญาสางขยะ อีศวรประณิ ธานะ (ผูแ้ ปล)

news 1109 7


และโยคะได้ให้ความหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงลงไปว่า เป็ นความ ยึดมันถื ่ อมันต่ ่ อ(การมี)ชีวติ ซึง่ สามารถทีจ่ ะแยกคําอภินิเวศะ ออกเป็ น อภิ คือ คํานําหน้าศัพท์(อุปสรรค) หมายถึง ทัง้ หมด + นิ คือ คํานําหน้าศัพท์(อุปสรรค) หมายถึง ลึกลงไป + เวศะ คือ การเข้าไปหรือสิง่ ทีเ่ ข้าไป ดังนัน้ ความหมายตามตัวอักษร ของคํานี้คอื บางสิง่ บางอย่างทีเ่ ข้าไปครองพืน้ ทีอ่ ย่างทัวถึ ่ ง และหยังรากลึ ่ ก(ในสิง่ มีชวี ติ )4 คุณสมบัตแิ ละพลังดังกล่าวคือ ความต้องการอย่างแน่วแน่ทจ่ี ะไม่ตายหรือมีชวี ติ อยูช่ วนิ ั ่ รนั ดร์ นี้ไม่ได้เข้าไปมีอทิ ธิพลต่อมนุษย์เท่านัน้ แต่ยงั เข้าไปมีอทิ ธิพล ในทุกๆ สิง่ ทีม่ ชี วี ติ อีกด้วย ดังนัน้ จากคําอธิบายข้างต้นนี้จงึ ให้ ความหมายทีช่ ดั เจนของ อภินิเวศะ ว่าคือความมุ่งมันที ่ จ่ ะมี ชีวติ หรือ ความกลัวตาย เอกสารอ้างอิ ง : Karambelkar, P. V. (1986). PATANJALA YOGA SUTRAS Sanskrta Sutras with Transliteration, Translation & Commentary. Lonavla : Kaivalyadhama, p. 186-189. ………………………………………………………………..

4

ความต้องการที่จะมีชีวิตอยูห่ รื อความกลัวตายนี้เป็ นสิ่ งที่ได้แทรกซึ มเข้าไป หยัง่ รากลึกอยูใ่ นจิตใจของทุกสรรพชีวิต และเป็ นพลังขับเคลื่อนให้สิ่งมีชีวิต เหล่านั้นทาทุกอย่างเพื่อให้มีชีวิตรอด (ผูแ้ ปล)

news 1109 8


เล้งเล่าเรือ ่ ง

โดย ล.เล้ง เสียงกระดิง่ หยก (ไม่ใช่

มังกรบิน) Acceptable -รับ (ไม่) ได้ พักนี้ ใครรูส้ กึ ว่าชีวติ มันเซ็งๆ อากาศร้อน นอนไม่ หลับ ขอแนะนําให้ทาํ 2 อย่างค่ะ 1.อ่านบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ ์ ว: เราไม่มี อาวุธอื่นนอกจากใจเราเท่านัน้ สกุลไทย หน้า 42 ฉบับวัน อังคารที่ 30 ส.ค.54 2.ดู ละครเกาหลี เรื่อง 49 Days ดูแล้วได้อะไร.... นอกจากจะสนุกแล้ว แน่นอน มัน ต้องมีสาระด้วย ไม่อย่างนัน้ มติชนสุดสัปดาห์คงไม่เขียนถึง เล้งเคยถามเพื่อนคนหนึ่งว่า เค้ารูส้ กึ อย่างไรกับการ ั มานังฟ ่ งเรื่องการเผชิญความตายแบบทิเบต เค้าตอบเล้งว่า... ยังรูส้ กึ ว่ามันเป็ นเรื่องไกลตัว มันยังไม่ถงึ เวลาของเค้า ชินจี ฮยอน นางเอกของ 49 Days ก็คงรูส้ กึ อย่างนัน้ เหมือนกัน จนวันทีเ่ ธอขับรถชน แล้ววิญญาณต้องออกจากร่าง เพียงแค่ไม่กว่ี นั ก่อนวันสําคัญในชีวติ – วันแต่งงาน จีฮยอน รับไม่ได้ ความฝนั ความหวังทัง้ หมดของชีวติ ในวัยสาวจะต้อง จบสิน้ เพียงแค่น้นี ะหรือ วิญญาณนี้ยงั ต้องเรียนรูอ้ กี ว่า ยังมีความจริงทีเ่ จ็บ ปวดกว่านัน้ รอให้เธอเผชิญหน้า...คู่หมัน้ กับเพื่อนรักทีร่ วมหัว กันหลอกลวง.. เพราะหวังทรัพย์สนิ เงินทองของพ่อแม่เธอ เพราะเพื่อแก้แค้นในสิง่ ทีค่ นจนกว่าไม่พอใจคนรวยกว่า การ ถูกเหยียบยํ่าศักดิศรี ทัง้ ทีจ่ ฮี ยอนทําลงไปด้วยความตัง้ ใจดี ์ แต่การให้นนั ้ บางครัง้ ก็ไม่ละเอียดอ่อนพอ ไม่ได้นึกถึงผูร้ บั ว่า อาจมีเรื่องสะเทือนใจกับการกระทําทีด่ เู หมือนจะหวังดีแต่ดว้ ย ั ยทีย่ ากจะควบคุม ทําให้ผลลัพธ์ไม่อาจออกมาดีได้ดงั เหตุปจจั หวัง ผูร้ บั ไม่รสู้ กึ ขอบคุณแต่ยงั ผูกใจเจ็บอีกด้วย ความแค้นเป็ นสาเหตุให้เกิดการแก้แค้น นันเป็ ่ น หนึ่งในความจริงทีเ่ จ้าหญิงใสซื่อแบบจีฮยอนถึงกับช็อค เมื่อ วิญญาณของเธอต้องเผชิญกับเหตุการณ์น้ี ในท่ามกลางความจริงทีว่ างไว้ให้พบเจอเป็ นระยะๆ ตลอด 49 วันนัน้ ทําให้จฮี ยอนเรียนรู้ (1) ความเจ็บปวดจาก การถูกทรยศ ยังตามมาด้วย (2) อาการเจ็บปว่ ยของพ่อทีเ่ ป็ น เนื้องอกในสมอง และไม่ยอมผ่าตัดเพราะเป็ นห่วงเธอทีน่ อน เป็ นผักอยู่ในโรงพยาบาล (3) ยังมีคนทีส่ น้ิ หวัง และเจ็บปวด เพราะคิดว่าแฟนไปมีผหู้ ญิงคนอื่น (เหมือนเธอ) แถมถัดมา อีก 2 อาทิตย์เค้ายังมาตายจากไปอีก เท่ากับว่าโดนทิง้ โดย ผูช้ ายคนเดียวกันตัง้ 2 ครัง้ (4) ยังมีวญ ิ ญาณดวงอื่นๆ ทีต่ อ้ ง จากโลกนี้ไป สอนไว้ว่าให้ไปบอกลาคนทีร่ กั ด้วยการเขียน news 1109 9

จดหมายบอกลาและขอบคุณ ไปทําให้คนทีเ่ รารักมีความสุข เท่าทีเ่ ราจะทําได้ในโอกาสสุดท้าย ซึง่ โดยมากก็เป็ นคนใน ครอบครัว (ทีป่ กติอาจกระทบกระทัง่ ไม่พอใจกันด้วยเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ) กลายเป็ นว่า พอเราจะตายแล้ว ทีแ่ ฟนเราหายไป (แฟนทรยศ) ก็กลายเป็ นเรื่องจิบ๊ จ๊อยไปทันทีเพราะในทีส่ ดุ แม้แต่ตวั เราก็จะหายไปเหมือนกัน เราไม่อาจบังคับให้ทุก เรื่องราวรอบๆ ตัวเราเป็ นอย่างทีใ่ จเราคิด เราบอกให้ลมหยุด พัด (เพราะมันทําให้กระดาษเราปลิว) ไม่ได้ เราห้ามแดดออก บอกว่าไม่เอาแดดเดีย๋ วหน้าดํา ทําไม่ได้ เราห้ามนํ้าท่วมไม่ได้ แฟนก็เหมือนแดดเหมือนลม มันจะเป็ นอย่างไรก็ตอ้ งเป็ น ถ้า เราไปห้าม ...เราบ้ารึเปล่า โดนพ่อแม่ เจ้านาย เพื่อน-พีน่ ้อง ว่า หรืออารมณ์ เสียใส่เรา ก็เหมือนนํ้าท่วม มันจะเป็ นอย่างไรก็ตอ้ งเป็ น หน้าทีข่ องเราคือ นํ้าท่วมมาก็ตอ้ งขนของขึน้ ข้างบน นํ้าลดก็ ลงมาใหม่ นํ้าท่วมของเสียหาย จะไปทํายังไงก็ตอ้ งเสีย จะไม่ เสียไม่ได้ เราต้องอยู่กบั มันตามจริง แล็วก็แก้ไขไปตามนัน้ *ถ้าคิดได้อย่างนี้ ชีวติ มันก็ง่ายขึน้ * (สรุปมาจาก สัมภาษณ์ อาจารย์ โสรีช์ ในสกุลไทย) อารมณ์ของมนุษย์ เปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ และของแต่ละ คนก็ไม่เหมือนกัน แม้ว่าเหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเผชิญอยูจ่ ะเป็ นสิง่ เดียวกัน ขึน้ อยู่กบั (1) ข้อมูลเดิมทีเ่ ก็บไว้ในความทรงจํา (2) การเชื่อมโยงในใจ การตีความ เช่นบางคนเดินในปา่ มืดๆ ตอนกลางคืนก็รสู้ กึ สงบเย็น บางคนกลัวผี บางคนได้ขน้ึ รถไฟฟ้าขบวนนี้ รูส้ กึ ดีทว่ี งิ่ มาทัน บางคนหน้าบูดเป็ นตูด เพราะคนจะแน่นขึน้ ไปอีก มีคนมาช่วยหาร / แบ่งพืน้ ทีใ่ น รถไฟฟ้า (1) ถ้าข้อมูลเดิมมีว่า ก่อนจะต่อรถไฟฟ้าถึงสถานี แบริง่ คนไม่เยอะเท่านี้ พอต่อสถานีป๊ บุ คนเยอะทันที เราจะ รูส้ กึ ว่าแย่จงั แต่ถา้ ข้อมูลเดิมมีว่า รถไปอินเดียคนเยอะกว่านี้ เราจะเปลีย่ นอารมณ์เป็ นยอมรับได้ แค่น้มี นั ก็ไม่กระไรนัก (2) ถ้าเราเชื่อมโยงว่า ยิง่ มีคนขึน้ รถไฟฟ้ามากเท่าไหร่ เราก็ยงิ่ อึด อัด เราจะเป็ นทุกข์ทนั ที ถ้าเราเชื่อมโยงว่า ยิง่ มีคนขึน้ รถไฟฟ้ามากเท่าไหร่ การใช้พลังงาน / เชือ้ เพลิงก็ลดลง เป็ น การลดโลกร้อน เป็ นการให้โอกาสคนอื่นๆ ได้แบ่งปนั ความ สะดวกจากการทีร่ ถไม่ตดิ (เหมือนทีเ่ ราเคยได้รบั ) เราจะ ยอมรับได้ทค่ี วามสะดวกของเราลดลง สรุปสัน้ ๆ ว่า ถ้าอยากมีความสุข ก็ยอมรับความจริง ให้ได้ แล้วแก้ไขกันไป ถ้าอยากมีความทุกข์ ก็ให้สมอง


Limbic (สมองส่วนความจําและอารมณ์) แปะอารมณ์โกรธ ไม่ Hippo campus เก็บความจําเรื่องข้อมูล พอใจ อิจฉา อวดเบ่ง (ข้าแน่กว่า) กลัว เจ็บ น้อยใจ เสียดาย Hypothalamus ตอบสนองต่อ “ความเครียด” ทําให้ เข้าไป รับรองได้ตามทีข่ อ แต่พอเป็ นโรคเครียด แล้วอาหาร ร่างกายหลังสารเคมี ่ เพื่อต่อสู้ / หรือวิง่ หนี พอเราเครียดบ่อยๆ ไม่ย่อย นอนไม่หลับ หน้าแก่ก่อนวัยอันควร ก็อย่ามาโวยวาย แต่ไม่ตดิ สินใจว่าจะสูห้ รือหนีสกั ที เราจะเครียดเรือ้ รัง เลยมี แล้วกัน คนบอกว่าเวลาเครียดให้ไปวิง่ ออกกําลังกาย นํ้าตาลในกระแส ข้อมูลเพิม่ เติม อ่านเอาสนุก ห้ามใช้อา้ งอิงเชิง เลือดจะได้ไม่คา้ งคา ลดความเสีย่ งจากโรคเบาหวาน.... วิชาการ จบแล้วจ้า สมอง Limbic ประกอบด้วย Amygdala เก็บและ แปะป้ายความจําเรื่องอารมณ์ ........................................................................... สถาบันโยคะฯ ภูมิใจเสนอ ปตัญชลีโยคะสูตร โดย ศาสสตราจารย์สวามีสตั ยานันทปุรี พิมพ์ครังที ้ ่4

โยคะสูตรพร้อมอรรถกถา เล่มเดียวของโลก ทีผ่ เู้ ขียนถ่ายทอดโดยตรงจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตเป็ นภาษาไทย แบ่งเป็ น 4 เล่ม เล่มละบท เพื่อสะดวกในการอ่าน สะดวกในการพกพา สังซื ่ อ้ ได้ทส่ี ถาบันฯ (ไม่มกี ารจําหน่ายในร้านหนังสือ) ราคา ชุดละ 440 บาท เพื่อนครูโยคะท่านใดสนใจจะสังซื ่ อ้ หลายชุดเพื่อนําไปจําหน่ายยังศูนย์โยคะของท่าน ซือ้ 5 ชุดขึน้ ไป ลด 10 % ซือ้ 10 ชุดขึน้ ไป ลด 15 % ซือ้ 20 ชุดขึน้ ไป ลด 20 % ซือ้ 25 ชุดขึน้ ไป ลด 25 %

หนังสือสาหรับคนทีต ่ งั้ คาถามว่า "โยคะคืออะไรกันแน่" ต้องอ่าน ...................................................................................................... ขอยกเลิ ก กิ จกรรมครูมิยาเกะ วันที่ 24 ส.ค. สถาบันฯ ได้รบั อีเมล์จากองค์กรต้นสังกัดของครูมยิ าเกะ ขอยกเลิกการเดินทางมาประเทศไทย ยกเลิก การจัดกิจกรรมอบรม “อิรยิ าบถทีส่ มดุล” ซึง่ จากเนื้อความในจดหมายแจ้งยกเลิก น่าจะเป็ นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของการ ประสานงาน ระหว่างสถาบันฯ กับหน่วยงานต้นสังกัดของครูมยิ าเกะ สถาบันฯ จึงแจ้งมายังทุกท่าน ขอยกเลิ กทุกกิ จกรรมของคุณมิ ยาเกะ ระหว่างวันอาทิ ตย์ที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 1. อาทิตย์ท่ี 4 ก.ย. 10.00 – 12.00 น. กิจกรรมทีง่ านมหกรรมสมุนไพร ยกเลิกวิทยากรคุณมิยาเกะ อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ ยังคงมีเวอร์คชอปหัวข้อ “การปรับสมดุลร่างกาย เพื่ออิรยิ าบถทีเ่ หมาะสมในชีวติ ประจําวัน” โดยวิทยากรคือ ครูนนั ท กา เจริญธรรม ครูชนาพร เหลืองระฆัง และ กวี ซึง่ จะช่วยกันนําเสนอเทคนิคดังกล่าว 2. วันธรรมดา 5 – 15 ก.ย. 10.00-11.30 น. กิจกรรม “ฝึกตรวจสอบโครงสร้างร่างกายด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาอิรยิ าบถ ทีส่ มดุล” ทีส่ ถาบันฯ ยกเลิก

news 1109 10


3. วันเสาร์ อาทิตย์ 10 – 11 ก.ย. กิจกรรม “ปรับสมดุลของร่างกาย ทําความเข้าใจกลไกรีเฟลกซ์ เพื่อพัฒนาอาสนะ” ที่ มศว. ยกเลิก กิจกรรมทีม่ กี ารลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้ว สถาบันฯ กําลังประสานเพื่อดําเนินการโอนเงินคืนเต็มจํานวน จึงเรียนมา เพื่อทราบ และขออภัยอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

news 1109 11

จดหมายข่าวโยคะสารัตถะ ฉบับเดือน กันยายน 54  

จดหมายข่าวโยคะสารัตถะ ฉบับเดือน กันยายน 54

Advertisement