Page 1

maRc A.E.


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την

maRc A.E. για λογαριασµό του ΕΟΤ.

Χρόνος διεξαγωγής ..................Η συλλογή των στοιχείων έγινε στις 22-31/01/07. Περιοχή ................................... Λεκανοπέδιο Αττικής Πληθυσµός .............................. Άνδρες, γυναίκες, 18 ετών και άνω. Μέγεθος δείγµατος .................. 1200 νοικοκυριά. Τεχνική συλλογής πληροφοριών

Η συλλογή των στοιχείων έγινε µε την µέθοδο των συνεντεύξεων βάσει ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου, µε ειδικό

λογισµικό που έχει αναπτύξει η

maRc A.E. για την διεξαγωγή

τηλεφωνικών ερευνών. Η εφαρµογή λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου.

Μέθοδος δειγµατοληψίας ........Πολυσταδιακή τυχαία δειγµατοληψία µε χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού, το φύλο και την ηλικία.

Η maRc A.E. ......................... Είναι µέλος της ESOMAR (European Society Of Marketing Research), της WAPOR (World Association for Public Opinion Research) και τηρεί τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δηµοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώµης.

maRc A.E.


maRc A.E.


Βασικά συµπεράσµατα

Στόχος της έρευνας ήταν η αξιολόγηση των προσφεροµένων υπηρεσιών στην Ελλάδα, η επισήµανση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων του ελληνικού Τουρισµού, και οι προτεραιότητες και προσδοκίες για την ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού τοµέα. Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας είναι συνοπτικά τα εξής: Εφάµιλλο µε των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών κρίνεται το επίπεδο των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Το 52% των ερωτωµένων θεωρεί την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα καλή, το 37,4 µέτρια και το 8,8% µη ικανοποιητική. Συγκρίνοντας το επίπεδο των τουριστικών υπηρεσιών της χώρας µας µε το επίπεδο άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 42,%% πιστεύει ότι είναι εφάµιλλο, το 10,1% θεωρεί ότι είναι ακόµα καλύτερο και το 30,5% χειρότερο. Ικανοποίηση από το φυσικό περιβάλλον -δυσαρέσκεια από την σχέση ποιότητας τιµής Το φυσικό περιβάλλον, τα ιστορικά αξιοθέατα, οι δυνατότητες ψυχαγωγίας/ νυχτερινής διασκέδασης, το αίσθηµα ασφάλειας που νοιώθει ο τουρίστας και το αεροδρόµιο, είναι οι παράγοντες που συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης των Ελλήνων τουριστών. Από το σύνολο των παραγόντων που έχουν σχέση µε την ποιότητα του τουρισµού, το χαµηλότερο ποσοστό ικανοποίησης εµφανίζουν στην έρευνα το επίπεδο εξυπηρέτησης, οι τιµές και φυσικά η σχέση ποιότητας τιµής των τουριστικών υπηρεσιών.

maRc A.E.


Βασικά συµπεράσµατα

Τα πλεονεκτήµατα της Ελλάδας Στην ανοιχτή ερώτηση «πού πιστεύετε ότι πλεονεκτεί η Ελλάδα σε σχέση µε άλλους προορισµούς;» οι απαντήσεις που αναφέρθηκαν συχνότερα είναι οι εξής: Η φυσική οµορφιά, ο ήλιος, η θάλασσα, τα νησιά, η φιλοξενία, το φιλότιµο, τα αξιοθέατα/ιστορικά µνηµεία, ο πολιτισµός, το κλίµα, η νυχτερινή ζωή, η ελληνική κουζίνα, οι υποδοµές, και το αίσθηµα ασφάλειας που νοιώθει ο επισκέπτης στην χώρα µας. Τα µειονεκτήµατα της Ελλάδας Στην αντίστοιχη ανοιχτή ερώτηση «πού πιστεύετε ότι µειονεκτεί η Ελλάδα σε σχέση µε άλλους προορισµούς του εξωτερικού;» οι συχνότερες αναφορές είναι οι εξής: Τιµές/ακρίβεια/αισχροκέρδεια, ποιότητα εξυπηρέτησης, Νοοτροπία/ έλλειψη τουριστικής συνείδησης, σχέση ποιότητας τιµής, οργάνωση, καθαριότητα, έλλειψη υποδοµών, µετακινήσεις, ∆ιαφήµιση, µη αξιοποίηση τουριστικών αξιοθέατων και φυσικού πλούτου.

maRc A.E.


Βασικά συµπεράσµατα

Αισιοδοξία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού Το 38,3% πιστεύει ότι µετά τους ολυµπιακούς αγώνες τα πράγµατα στον τουριστικό τοµέα της χώρας µας συνεχώς βελτιώνονται. Το 46,3% δεν διαπιστώνει σηµαντικές αλλαγές ενώ ένα 11,7 θεωρεί πως χειροτερεύουν. Από την σχέση των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει ένα θετικό ισοζύγιο για την αντιλαµβανόµενη πορεία του ελληνικού τουρισµού. (Το ποσοστό όσων θεωρούν ότι τα πράγµατα βελτιώνονται είναι υπερτριπλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού όσων θεωρούν ότι χειροτερεύουν.) Αξίζει να τονισθεί πως όσοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν το έργο και τις δραστηριότητες του Υπουργείου Τουριστική Ανάπτυξης, (Σχεδιασµός νέας στρατηγικής, προώθηση νέων µορφών τουρισµού, ενέργειες διαφήµισης κλπ) πιστεύουν ότι τα πράγµατα βελτιώνονται σε ποσοστό κατά πολύ µεγαλύτερο του µέσου όρου.( 53,3%). Οι προτεραιότητες στον τοµέα του τουρισµού Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτωµένων, οι τρεις µεγάλες προτεραιότητες του υπουργείου τουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει να είναι : Α) Η διαφήµιση του Ελληνικού τουρισµού στο εξωτερικό Β) Η αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών Γ) Η ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης του Έλληνα Ακολουθούν, τα προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού, η ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού, οι επαφές µε φορείς στο εξωτερικό και τα προγράµµατα τουρισµού για νέους.

maRc A.E.


Βασικά συµπεράσµατα

Συχνότητα και λόγοι ταξιδιών Στα πλαίσια της έρευνας, εξετάστηκε επίσης η συχνότητα καθώς και οι λόγοι ταξιδιών των Ελλήνων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Υψηλή συχνότητα ταξιδιών στην Ελλάδα Οι οκτώ στους δέκα Έλληνες (79.3%) πραγµατοποίησαν κάποιο ταξίδι εντός Ελλάδος µέσα στο 2006. Το 28,3% δήλωσε ότι πραγµατοποίησε ένα ταξίδι, το 22,9% δύο ταξίδια, το 19,1% τρία, και το 29,7% περισσότερα. Ο συνηθέστερος λόγος των ταξιδιών στην Ελλάδα είναι η αναψυχή, και οι διακοπές. Το 18,6 αναφέρει ως λόγο των πραγµατοποιηθέντων ταξιδιών µέσα στο 2006 τις επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς και το 11,4% αναφέρει επαγγελµατικούς λόγους. Η σχετικά υψηλότερη συχνότητα ταξιδιών εµφανίζεται στους άνδρες, στην ηλικιακή κατηγορία 2545, στους µισθωτούς, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελµατίες και η µικρότερη στους συνταξιούχους και τις νοικοκυρές άνω των 65.

maRc A.E.


Βασικά συµπεράσµατα

Ένας στους πέντε ταξίδεψε στο εξωτερικό Κατά την διάρκεια του 2006 το 18,6% δήλωσε ότι πραγµατοποίησε κάποιο ταξίδι εκτός Ελλάδος έστω και χωρίς διανυκτέρευση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, οι τέσσερις στους δέκα όσων βγήκαν εκτός συνόρων τους προηγούµενους 12 µήνες δήλωσαν ότι πραγµατοποίησαν περισσότερα του ενός ταξίδια στο εξωτερικό και µάλιστα αρκετοί ήταν αυτοί που δήλωσαν ότι ταξίδεψαν πάνω από πέντε φορές. Ο συνηθέστερος λόγος ταξιδιών στο εξωτερικό είναι η αναψυχή. Ωστόσο σηµαντικά είναι και τα ποσοστά όσων αναφέρουν επαγγελµατικούς λόγους (31% ), και επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς.

maRc A.E.


maRc A.E.


Κατά τη διάρκεια του 2006 πραγµατοποιήσατε κάποιο ταξίδι εντός Ελλάδος έστω και χωρίς διανυκτέρευση;

maRc A.E.


Πόσα ταξίδια κάνατε στο εσωτερικό της χώρας µέσα στο 2006; -Βάση: Όσοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα το 2006-

28,3

ένα

22,9

δύο

19,1

τρία

7,8

τέσσερα

6,2

πέντε

3,9

έξι

11,8

Περισσότερα

0

5

10

15

20

25

30

maRc A.E.


Ποιος ήταν ο κύριος λόγος των ταξιδιών σας; (πολλαπλή) -Βάση: Όσοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα το 2006-

91,6

Ψυχαγω γία, διακοπές

Επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς

18,6

11,4

Επαγγελµατικοί λόγοι (σεµινάρια, συνέδρια)

2,6

Ά λλο

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

maRc A.E.


∆εν πραγµατοποίησαν κάποιο ταξίδι εντός Ελλάδος το 2006 -Ανά κατηγορία πληθυσµού-

ΦΥΛΟ 20,5

Ά νδρας

20,9

Γυναίκα ΗΛΙΚΙΑ

19,6

18-24 ετώ ν 13,4

25-34 ετώ ν

13,5

35-44 ετώ ν

16,9

45-54 ετώ ν

22,6

55-64 ετώ ν

35,5

65 ετώ ν και άνω ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 11,2

Μισθω τοί

20,0

Ελ. επαγγ. / Ιδ. επιχ.

27,4

Οικιακά

32,1

Συνταξιούχοι 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

maRc A.E.


Κατά τη διάρκεια του 2006 πραγµατοποιήσατε κάποιο ταξίδι εκτός Ελλάδος έστω και χωρίς διανυκτέρευση;

maRc A.E.


Πόσα ταξίδια κάνατε στο εξωτερικό µέσα στο 2006; -Βάση: Όσοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό-

58,3

ένα

19,7

δύο

11

τρία

3,1

τέσσερα

1,8

πέντε

2,6

έξι

3,5

Περισσότερα

0

10

20

30

40

50

60

maRc A.E.


Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που πήγατε στο εξωτερικό; (πολλαπλή) -Βάση: Όσοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό-

68,9

Ψυχαγω γία, διακοπές

31,1

Επαγγελµατικοί λόγοι (σεµινάρια, συνέδρια)

20,6

Επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς

2,6

Ά λλο

0

10

20

30

40

50

60

70

maRc A.E.


Πραγµατοποίησαν κάποιο ταξίδι εκτός Ελλάδος το 2006 -Ανά κατηγορία πληθυσµού-

ΦΥΛΟ 17,3

Ά νδρας

19,8

Γυναίκα ΗΛΙΚΙΑ

20,0

18-24 ετώ ν

21,9

25-34 ετώ ν

23,9

35-44 ετώ ν 21,8

45-54 ετώ ν 15,5

55-64 ετώ ν 10,1

65 ετώ ν και άνω ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

20,1

Μισθω τοί

29,5

Ελ. επαγγ. / Ιδ. επιχ. Οικιακά

9,6

Συνταξιούχοι

9,8 0

5

10

15

20

25

30

35

maRc A.E.


Συνολικά πώς κρίνετε την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα;

maRc A.E.


Κρίνουν θετικά την συνολική ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα -Ανά κατηγορία πληθυσµού-

ΦΥΛΟ 51,3

Ά νδρες

52,7

Γυναίκες ΗΛΙΚΙΑ

56,0

18-34 ετώ ν 42,7

35-44 ετώ ν

41,5

45-54 ετώ ν 55-64 ετώ ν

59,5

65 ετώ ν και άνω

59,3

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 53,1

Μισθω τοί 44,9

Ελ. επαγγ. / Ιδιοκτ. Επιχ

47,1

Οικιακά

61,9

Συνταξιούχος 54,3

Φοιτητής-σπουδαστής 0

10

20

30

40

50

60

70

maRc A.E.


Θεωρείτε το επίπεδο των τουριστικών υπηρεσιών και υποδοµών στην Ελλάδα σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

maRc A.E.


Θα σας διαβάσω τώρα κάποιους παράγοντες που έχουν σχέση µε την ποιότητα του τουρισµού στην χώρα µας. Πείτε µου, πόσο ικανοποιηµένος είστε, µε βάση την εµπειρία που έχετε αποκτήσει από τις διακοπές σας, τα ταξίδια σας αλλά και από συζητήσεις µε άλλους. Πολύ ικανοποιηµένος

Αρκετά ικανοποιηµένος

Από το φυσικό περιβάλλον που προσφέρει η Ελλάδα

Ελάχιστα ικανοποιηµένος

Καθόλου ικανοποιηµένος

68,0

∆Α

2,7 0,2 0,3

28,8

2,5 55,8

Από τα ιστορικά αξιοθέατα

Από την ψυχαγω γία-νυχτερινή διασκέδαση

35,2

43,9

Από το αεροδρόµιο

34,1

Από το αίσθηµα ασφάλειας που νιώ θετε ω ς τουρίστας

32,2

Από τις δυνατότητες για σπορδραστηριότητες-αναψυχή

41,9

10%

3,3 1

49,2

14,2

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0,8

10,4

19,6

3,4

1,5

1,1

13,9

25,6

54,7

20%

1,1

14,2

55,1

15,2

0%

4,7

40

15,3

Από την συµπεριφοράφιλικότητα προς τους τουρίστες

5,8

3,7

90%

0,8

100%

maRc A.E.


- συνέχεια -

Πολύ ικανοποιηµένος

10,7

Από τα εστιατόρια-ταβέρνες

Ελάχιστα ικανοποιηµένος

Καθόλου ικανοποιηµένος

∆Α

27,1

55,7

1,6

4,9

5,6

Από την ξενοδοχειακή υποδοµήπαροχές

9,4

Από την µετακίνηση

6,1

Από την παροχή πληροφοριώ ν για τους τουρίστες

5,9

Από την καθαριότητα δηµόσιω ν χώ ρω ν

4,1

Από την συνολική εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιώ ν προς τους τουρίστες

3,9

Από τις τιµές 3,4

Από την σχέση ποιότητας-τιµής τω ν τουριστικώ ν υπηρεσιώ ν

Αρκετά ικανοποιηµένος

2,3

0%

64,5

44,1

38,5

49,7

4,8

43,9

50,2

5,2

47,5

31,9

0,3

5,6

1,6

21,6

47

40%

10

19,6

35,2

25,9

0,8

10,5

29,5

32,1

20%

2,2

18,4

60%

12,7

80%

6

100%

maRc A.E.


Που πιστεύετε ότι πλεονεκτεί η Ελλάδα σε σχέση µε άλλους προορισµούς του εξωτερικού στο θέµα του τουρισµού;

58,3

Φυσική οµορφιά 23,8

Ήλιος, θάλασσα, νησιά Φιλοξενία / Φιλικότ ητ α / Εξυπηρέτ ηση / Φιλότ ιµο

16,7

Αξιοθέατ α - Ιστ ορικά µνηµεία / Ιστ ορία - Πολιτ ισµός

13,2

11

Κλίµα / Καιρός 5,8

Νυχτ ερινή ζ ωή / ∆ιασκέδαση 2,2

Ελληνική κουζ ίνα / ∆ιατ ροφή

1,2

Υποδοµές

Αίσθηµα ασφάλειας

0,4

Σε όλα

0,8

2

Σε τ ίποτ α 0

10

20

30

40

50

60

maRc A.E.


Που πιστεύετε πως µειονεκτεί η Ελλάδα σε σχέση µε άλλους προορισµούς του εξωτερικού στο θέµα του τουρισµού;

38,7

Τιµές / Ακρίβεια /Αισχροκέρδια / Σχέση ποιότ ητ ας τ ιµής Εξυπηρέτ ηση / Συµπεριφορά / Παροχή υπηρεσιών /Νοοτ ροπία / Έλλειψη τ ουριστ ικής συνείδησης

29,3

Οργάνωση

8

Καθαριότ ητ α

7,4

6,5

Έλλειψη υποδοµών

4,7

Μετ ακινήσεις / Μ.Μ.Μ. / ∆ρόµοι

3,8

∆ιαφήµιση

Μη αξιοποίηση τ ουριστ ικών αξιοθεάτ ων και φυσικού πλούτ ου

3,6

7,9

Πουθενά / Είναι εφάµιλλη

0

10

20

30

40

maRc A.E.


Σε ποιους από τους παρακάτω τοµείς θεωρείτε ότι υπάρχει υψηλό κόστος σε σχέση µε την προσφερόµενη ποιότητα;

68,8

∆ιαµονή

67,1

∆ιατροφή

40,9

Αεροµεταφορές

38,8

Ακτοπλοϊα

33,6

∆ιασκέδαση

26,4

Οδικές συγκοινω νίες

3,2

Σε κανένα

0

10

20

30

40

50

60

70

maRc A.E.


Εξ’ όσων γνωρίζετε, πιστεύετε ότι µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες τα πράγµατα στον τουριστικό τοµέα της χώρας µας:

maRc A.E.


Αξιολόγηση της πορείας του τουριστικού τοµέα µε βάση το βαθµό ενηµέρωσης για τους στόχους και τις ενέργειες του υπουργείου τουριστικής ανάπτυξης

maRc A.E.


Σε ποιον τοµέα πιστεύετε ότι θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος το υπουργείο τουρισµού;

Στ ην διαφήµιση τ ου Ελληνικού τ ουρισµού στ ο εξωτ ερικό

61,2

Στ ην αύξηση τ ης ποιότ ητ ας τ ων υπηρεσιών

46,7

Στ ην ανάπτ υξη τ ης τ ουριστ ικής συνείδησης τ ου Έλληνα

27,2

Στ α προγράµµατ α κοινωνικού τ ουρισµού

10,3

Στ ην ανάπτ υξη νέων µορφών τ ουρισµού

9

Στ ις επαφές µε τ ουριστ ικούς φορείς στ ο εξωτ ερικό

7,5

Στ α προγράµµατ α τ ουρισµού για νέους

6,5

0

10

20

30

40

50

60

maRc A.E.

Meleth ereynas ellhnikoy toyrismoy  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you