Page 1

Beauty plan of the city

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SALONICCO SELANIK

SOLUN

SALONICA THESSALONIKI

塞薩洛尼基

Inspired by Kritharides Theodoro

1


Καταςκευι υπόγειου τοφνελ ςτθν Άνω Πόλθ –Κάςτρα που κα ενώνει τον δρόμο μετά το νοςοκομείο Άγιοσ Δθμιτριοσ ςτθν ςτροφι για τον Κζδρινο λόφο περίπου 900 μζτρα ΔΙΠΛΗ΢ ΚΑΣΕΤΘΤΝ΢Η΢ ώςτε να αποφευχκεί θ κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ ςτθν προςτατευόμενθ παλαιά Άνω Πόλθ .

Inspired by Kritharides Theodoro

2


Από Λευκό πφργο - Αριςτοτζλουσ - Άνω Πόλθ - Μουςείο Γεντθ Κουλζ με διάφορεσ ςτάςεισ . Τφπου funitel ΠΑΡΝΗΘΑ΢ με γυάλινο πάτο λειτουργϊντασ και ωσ ςυγκοινωνία για τουσ κατοίκουσ τθσ Άνω Ρόλθσ .Η απόςταςθ είναι περίπου 4000 μζτρα. Ταχφτθτα 6,0 m/sec (21,6 km/h), οι επιβάτεσ κα διανφουν τα περίπου 4.000 m τθσ διαδρομισ ςε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά! Πςο για το κόςτοσ δεν κα ςτοιχίςει παραπάνω από 20.000.000 λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ανακαταςκευι του τελεφερίκ τθσ Ράρνθκασ ςτοίχιςε 12.000.000 ευρϊ και διάρκεια καταςκευισ 8 μινεσ .

Inspired by Kritharides Theodoro

3


Καταςκευι Μαρίνασ διεκνϊν προδιαγραφϊν ςτα πρότυπα άλλων μεγαλουπόλεων (ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ,ΜΟΝΣΕ ΚΑΡΛΟ ,ΚΑΝΝΕ΢ ) με προζκταςθ τθσ παραλίασ ςτθν οδό ΝΙΚΗΣ ςε ςυνδυαςμό με πιςίνεσ –δζνδρα -πάρκα – ποδθλατοδρόμιο και τελεφερίκ .

Inspired by Kritharides Theodoro

4


Αναγκαίεσ οι ανιςόπεδεσ ςε ςθμαντικά ςθμεία τθσ πόλθσ : α ) όπωσ ςτθν ζξοδο από το διεκνζσ αεροδρόμιο Μακεδονία που ςυνδζετε με 50 πόλεισ ςτον κόςμο ςαν πρϊτθ επαφι υποδοχισ του επιςκζπτθ - τουρίςτα δθμιουργϊντασ τθν εντφπωςθ ότι επιςκζπτεται μια πόλθ ςφγχρονθ ,μοντζρνα με άριςτεσ υποδομζσ . β ) ςτθν πλατεία ΒΑΡΔΑΡΙΟΤ όπου θ κακυςτζρθςθ είναι τρομακτικι . γ) ςτθν Πλατεία ΢υντριβανίου . δ) κατάργθςθ των φαναριϊν ςτον περιφερειακό με ανιςόπεδεσ ςτα ςθμεία ΝΕΑ ΕΤΚΑΡΠΙΑ –ΕΤΟ΢ΜΟ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ .

Inspired by Kritharides Theodoro

5


Από Καλοχώρι - Μθχανιώνα (Μικοσ 45 χ.λ.μ. ) όπωσ ςτθν Ακινα (μικρολίμανο –Βάρκιηα 42 χ.λ.μ. ) με όραμα να γίνει θ Θεςςαλονίκθ θ πιο διάςθμθ ,όμορφθ αςτικι παραλιακι πόλθ τθσ Μεςογείου Άνκρωποι απ’ όλο τον κόςμο κα ζρχονται να τθν επιςκεφκοφν για να ςυμμετάςχουν και ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ κατά μικοσ τθσ παραλίασ Απϊτεροσ ςτόχοσ θ ςυγκοινωνιακι ποδθλατικι ςφνδεςθ τθσ ανατολικισ και δυτικισ Θεςςαλονίκθσ με το κζντρο για τθν οικονομικι μετακίνθςθ των 100.000 φοιτθτϊν .

Inspired by Kritharides Theodoro

6


Σε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ ςτα πρότυπα μεγαλουπόλεων για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και κυρίωσ των τουριςτϊν δείχνοντασ ςεβαςμό προσ τον άνκρωπο.(το ΒΕ΢ΟΛΙΝΟ είναι γεμάτο με τζτοιου είδουσ τουαλζτεσ) Δεν απαιτοφν ςφνδεςθ με κεντρικι αποχζτευςθ. Δεν απαιτοφν θλεκτρικό ρεφμα, οφτε καν νερό. Είναι ζνα ςφςτθμα βαςιςμζνο ςτθν φυτικι επεξεργαςία των απορριμμάτων. Είναι αυτοκακαριηόμενοι .

Inspired by Kritharides Theodoro

7


Στο Αρχαιολογικό Μουςείο , Βυηαντινό Μουςείο και Λευκό πφργο κοινό parking για να παρκάρουν τα ποφλμαν και όχι να κάνουν αποβίβαςθ κ επιβίβαςθ. Ρωμαϊκι αγορά , Παναγία Χαλκζων ,Λουτρά ,πλατεία Αριςτοτζλουσ κοινό parking . Στο Μουςείο Κεμάλ Ατατοφρκ Στα ςυμμαχικά κοιμθτιρια ΖΕΝΣΕΛΙΚ ςτθν οδό ΛΑΓΚΑΔΑ όπου υπάρχει μεγάλθ ανάγκθ . Να γίνει ςυνείδθςθ από τισ αρχζσ ότι για να γίνει θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ πόλθ τουριςτικι και Βαλκανικι Μθτρόπολισ πρζπει να ςζβεται τουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ υποςτθρίηοντασ τουσ με PARKING ςε κάκε αξιοκζατο τθσ πόλθσ

Inspired by Kritharides Theodoro

8


Με ψιφιςθ κατάλλθλου κεςμικοφ πλαιςίου (όπωσ το παράδειγμα νόμου περί Ολυμπιακϊν ζργων που απαγόρευε ςτισ ενςτάςεισ να μποροφν να προκαλοφν διακοπι των ζργων δθμόςιου ςυμφζροντοσ) Κατεδάφιςθ κτιρίων που παρακωλφουν τθν κίνθςθ και εμποδίηουν τθν ανάπτυξθ π.χ εκκλθςίεσ ακριβϊσ επάνω ςτουσ δρόμουσ ,ςτθν Σταυροφπολθ και ςτθν Ρεραία . ςτθν Άνω πόλθ πολλά χαμόςπιτα ζτοιμα προσ κατάρρευςθ. ςτθν Βαλαωρίτου ετοιμόρροπα κτίρια τα οποία κα μποροφςαν να παραχωριςουν τθν κζςθ τουσ ςε πάρκα και ςιντριβάνια κακϊσ και ςτα Λαδάδικα .

Inspired by Kritharides Theodoro

9


Άμεςθ εξαφάνιςθ όλων των ανενεργϊν περιπτζρων εξωραϊςμόσ των εν ενεργεία κάτω από ενιαίο τφπο μοντζρνου ςχεδιαςμοφ υπό τθν εποπτεία του διμου . Ζτςι προςτατεφονται οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ και άςκθςθσ επαγγζλματοσ διαμορφϊνετε μια πιο ευπρεπισ παρουςία και Οπτικι βελτίωςθ τθσ πόλθσ και ομαλοποιοφνται τα πεηοδρόμια.

Inspired by Kritharides Theodoro

10


Τα ςθμεία που ζχουν απομείνει και μπορεί να επζμβει ο Διμοσ ϊςτε να λειτουργιςουν ωσ πνεφμονεσ πραςίνου είναι τα εξισ : 1. Από το Καλοχώρι προσ τθν κάλαςςα 2000 ςτρζμματα

Καλοχώρι

2. ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΣΟΤ ESSO PAPPAS (800 ΢ΣΡΕΜΜΑΣΑ)

ΔΙΑΒΑΣΑ

3. ΢ΣΡΑΣΟΠΕΔΑ ΠΑΤΛΟΤ ΜΕΛΑ + ΧΩΡΟ΢ ΕΚΘΕ΢Η΢

4. ΢ΣΡΑΣΟΠΕΔΑ ΚΑΡΑΣΑ΢ΟΤ, ΢ΚΟΡΔΑ, Γ’ ΢ΩΜΑ ΢ΣΡΑΣΟΤ Κ.Α ΜΙΚΡΟΣΕΡΑ Inspired by Kritharides Theodoro

11


Ρου να ενϊνει το δζλτα ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ με τθν ΜΥΤΗ ΤΟΥ ΘΕ΢ΜΑΙΚΟΥ ςτθν ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ περίπου 8 χ.λ.μ. δθλαδι μια γζφυρα τφπου Vasco de Gama κτιςμζνθ ςτθν ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ για τθν EXPO 1998 15 χιλιομζτρων . Το κόςτοσ τθσ καταςκευισ κα είναι πολφ χαμθλό λόγω του ότι τα νερά ςτθν περιοχι είναι αβακι Η γζφυρα κα ενϊςει τθν Ριερία με τθν Χαλκιδικι και το αεροδρόμιο αποςυμφορϊντασ τθν Θεςςαλονίκθ και μικραίνοντασ κατά πολφ τισ αποςτάςεισ .

Inspired by Kritharides Theodoro

12


Σε κεντρικά ςθμεία τθσ πόλθσ τουλάχιςτον 1000 κζςεων με άμεςο ςχεδιαςμό πριν γίνει το Μετρό . Με ςτόχο και βαςικι προχπόκεςθ το φκθνό τίμθμα ζτςι ϊςτε να προκλθκοφν μειϊςεισ ςτισ τιμζσ των ιδιωτικών PARKING λόγω ανταγωνιςμοφ και παράλλθλα αλλαγι νοοτροπίασ ωσ προσ τθν ςτάκμευςθ . Σε συνεργασία με το ΜΕΤΡΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΢ΣΑΘΜΟΤ 2. ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΑ 3. ΝΕΑ ΕΛΒΕΣΙΑ 4. ΑΝΩ ΣΟΤΜΠΑ 5. ΢ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ

Inspired by Kritharides Theodoro

13


Σφλλθψθ τθσ ιδζασ και άμεςοσ ςχεδιαςμόσ από μεγάλουσ ζλλθνεσ γλφπτεσ. Ραντοφ ςε όλα τα μζρθ του κόςμου παίηει κεματικά θ ελλθνικι ιςτορία, όλοι χρθςιμοποίθςαν του 12 Ολφμπιουσ Θεοφσ εκτόσ από εμάσ . Να εμπνευςτοφμε :

από τθν FONTANA di TRΕVI

από το ςιντριβάνι τθσ ςυμφιλίωςθσ ςτο ΠΑΡΙ΢Ι

Σο ςιντριβάνι ςτο Βερολίνο

Inspired by Kritharides Theodoro

14

Beauty plan of thessaloniki  

ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ! ! ΓΕΦΥΡΕΣ -ΠΑΡΚΑ-ΑΝΙΣΟΠΕΔΕΣ- ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ-ΠΑΡΚΙΝ-ΜΕΤΡΟ κ.α by KRITHARIDIS THEODOROS EDIT 20...

Advertisement