Krisztus világa - 2020. szeptember

Page 1


Első plébánosi helyemre 1981. július utolsó napján érkeztem. Nyárádtő a Maros és a Nyárád folyók szögletében fekvő székely falu, híres volt középkori templomáról. 1601-ben Basta generális katonái a templomba menekült „lakosokra ontották a templomot”. A kis létszámú faluba Mária Terézia 300 bevándorlót telepített. A református és katolikus templomocskák mellett ekkor megjelent a görögkatolikus fatemplom is. Idővel egymás kölcsönös tisztelete is kialakult, aminek jele, hogy napjainkban is mind a három templomban egyszerre harangoznak a halottaknak. Az iparosítással, 1980. elején a szervezett betelepítést is elkezdték. Mindezek ellenére a négyszáz hívőt számláló magyarság I-IV. osztályos iskolája VIII osztályosra bővült. A szülők öntudatosak és kitartóak voltak. A tanítókkal, tanárokkal a képzésben minőségre törekedtünk. Krisztusi hittel célok kitűzésére és közös cselekvésre késztettük a diákokat, mert csak szellemileg lehet ott a magyarnak naggyá lenni. 2000ben elköszöntem tőlük, akkor a 180 fős katolikus közösségnek 16 gyermeke járt egyetemre és főiskolára. Hittel vallottuk, hogy Krisztus keresztje az a deszkaszál, mely képes „a hajótörött világot biztos partra menteni”.   Szeptember van. Nemcsak iskolákról, tanítási formákról, választásokról van szó, sokkal többről. Az életünkről és értékeinkről. István, a király rockopera dalszövege cseng a fülemben:

„Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget Mondd, te kit választanál? (...) Valakinek holnap le kell tépni magáról a láncot Ó, mondd, te kit választanál?” Krisztus Világa – Erdélyi keresztény családok lapja Kiadja: Salus Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztő: Sárközi Sándor. Grafikus: Szabó István. Lapterjesztők: Sárig Annamária, Keresztes Enikő. ISSN: 2558-8389. Elérhetőség: 530230 Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc.

2

Mondd, te kit választanál   Isten Szolgája Márton Áron püspök búcsúlevelében óva intett: „Hitünk parancsa, hog y a templomon kívül az életben is testvérek maradjunk, eg ymás sorsa iránt érdeklődjünk, és eg ymás terhét kölcsönös megértésben hordozzuk.” Máskülönben korábbi figyelmeztetése válik valóra: „Kisebbségi sorsban a középszerűek rászabadítása a vezető helyekre nemzeti veszedelmet jelent. (...) mindenkinek, akinek végzettsége van, közösségi munkát is kell vállalnia, kisebb vag y nag yobb körben, politikai, társadalmi, gazdasági, népjóléti vag y eg yházi téren vezetőnek kell lennie.”   Válasszuk és támogassuk azokat, akikben a legtöbb tehetség mutatkozik, akikben a feladatokra alkalmasság párosul a jellemmel, a munkakészséggel, a hivatás szeretetével és eleven közösségi tudattal. A keresztény vezető a közösség szolgálatában úgy dolgozik, mintha minden rajta múlna, hogy a világ közelebb kerüljön Istenhez. Vezetni annyi, mint másokra jó hatással lenni. Vezetőnek lenni magatartás, mert aki vezet vagy akit vezetővé tettek, annak mindennapi kötelessége tudatosítani a célt, megfogni a munka végét, és a tagokat a legkisebbtől a legnagyobbig közös cselekvésre sarkallni.   A vezető ezért legyen – kezdeményező: ismerje az eszményt, a célt, s tudja, mikor és mit kell tennie; – kockázatvállaló: Krisztusért személyes érdekeit tegye félre és számítson a kudarcra is; – felelősségtudó: cselekedjék következetesen és határozottan; – nag ylelkű: fenntartás nélkül gyöngéden és őszintén adja magát; – hiteles: amikor ő az, aminek mondja magát; – és Isten kegyelmére számító. A vezető viselje közösségének gondját. Családok, iskolák, plébániák, önkormányzatok és térségek vezetőinek is szól az apostol: „Aki övéinek, főleg háza népének nem viseli gondját, az megtagadta hitét, és rosszabb a hitetlennél” (1Tim 5,8).   Kedves Olvasók, imádkozzunk és cselekedjünk hittel úgy, hogy intézményeinknek jó vezetői legyenek. Munkatársaim nevében is bizalommal köszöntöm, a főszerkesztő


Új segédpüspökünk Püspökké szentelték a csíksomlyói kegytemplomban és ezzel hivatalába iktatták 2020. augusztus 29-én dr. Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye segédpüspökét, akit Ferenc pápa május végén nevezett ki.   1968. július 23-án született Kézdivásárhelyen. Tanulmányait szülőfalujában, Gelencén kezdi meg, majd Kézdivásárhelyen folytatja, és 1986-ban érettségizik a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában.   1987-ben megkezdi filozófiai és teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, majd 1990-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeként folytatja és fejezi be 1992-ben. 1993. május 16-án szentelik pappá Gelencén, a Szent Imre-templomban. 1994-ben kánonjogi licenciátust, majd 2004-ben egyházjogi doktorátust szerez az ottawai (Kanada) Szent Pál Egyetemen.   26 évnyi papsága alatt sokféle pasztorális feladatkörben szolgált: 1994–2000 között a Gyulafehérvári Érseki Bíróság bírósági helynöke, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola fegyelmi prefektusa és kánonjog tanára. 1996tól ugyanitt retorikát, homiletikát és pedagógiát tanít. 2004 óta Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-plébánia plébánosa.   Szülőföldjén, Gelencén mutatta be első, ünnepélyes püspöki szentmiséjét.

„Uram, Te tudod, hog y szeretlek”

Jelmondatomként választottam Szent Péter apostol válaszát Jézus kérdésére: „Szeretsz te engem?” „Uram, Te tudod, hog y szeretlek.” (Jn 21,15–17) Szent Péter apostol ismerte gyöngeségeit, bűneit, de azt is tudta, mennyire rajong Mesteréért. Ezért Jézusban bízik: neki nem kell bizonyítania, hogy men�nyire szereti Jézust, hiszen Jézus tudja, ismeri őt.   Az egész elhivatottságunk csak az önzetlen szeretetről szól. Egy nagy válasz arra az őrült nagy szeretetre, amivel Isten szereti az embert, és Jézus Krisztusban feláldozta magát értünk. A meghívott hallja a krisztusi kérdést: „Szeretsz te engem?”, majd életével válaszol erre a kérdésre.   Életünk megannyi fordulópontján Jézus is megkérdezi tőlünk, megkérdezi tőlem: „Szeretsz te engem?” Minden döntésünk, bármit teszünk, mind-mind annak igazolása, hogy szeretjük Jézust, szeretjük az ő misztikus testét, az Egyházat, Isten népét, a vezetőivel és híveivel együtt. Ez az önzetlen szeretet a mindennapi életben megmutatkozik az imádságos életünkben, az életre mondott igenünkben, a családalapításban, a gyermekeink keresztény katolikus nevelésében, a szegényekről való gondoskodásban, a gyöngék és betegek támogatásában. Az idők jelei mindig megmutatják, hol és mikor kell válaszoljunk a jézusi kérdésre. Dr. Kerekes László

3


Hívogat az iskola?   Az idén ősszel rendhagyó módon, különleges szabályokkal, rendkívüli körülmények között csengetnek be. Világszerte különleges az idei tanévkezdés. Bár a tantermi oktatás szinte mindenütt visszatér, mégis ha körbetekintünk a nagyvilágban, azt tapasztalhatjuk, hogy különböző államok különböző megoldásokat választanak az iskolai évkezdés körülményeit illetően.   Tavasszal a gyakorlatban is megtapasztalhattuk, hogy az iskola men�nyire alapvető intézménye a társadalomnak, elsősorban az ott megszerezhető tudás miatt, de más okok is rejlenek a háttérben. Ha a gyerekeknek otthon kell maradniuk, ez hatással van a gazdaságra is, hisz sok szülő nem tud dolgozni vagy a munkájára koncentrálni. De a karantén nagy hatással van a gyerekek pszichés jólétére is, mivel egyrészt az otthoni tanulás mélyíti a gyerekek közti különbséget, másrészt hosszú távú fejlődésük is függhet attól, járhatnak-e iskolába, főleg a legkiszolgáltatottabbak, a hátrányos helyzetűek.   A tavaszi első sokk után többé-kevésbé beleszoktunk a karantén miatt kialakult digitalis tanrendszerbe, majd beletanultunk a lazítások utáni új életbe is. Most a szeptember újabb kihívások elé állít szülőt, diákot, pedagógust, de a járványhelyzet miatti bizonytalanság ismét nyesegeti a biztonságérzetünket.   Az iskolák megnyitása tűnik az egyetlen logikus lépésnek, mert a gyerekeknek személyiségfejlődésük, szocializációjuk szempontjából szükségük van egymásra és arra, hogy a megszokott formában tanulhassanak. De hogyan? Eleget tudunk tenni a járványügyi protokolloknak, felkészültek vagyunk az esetleges digitalis átállásra, hatékony volt az előző félévben a távoktatás? Nincs a zsebemben a bölcsek köve, sajnos, nem tudom

4

a pontos választ, de mindannyian egy világméretű kísérlet részesei vagyunk, amelynek hatásait csak később fogjuk tudni alaposabban elemezni.   Sok gyereket ért behozhatatlan hátrány, hiszen az online oktatáshoz szükséges infrastruktúra nem volt adott mindenki számára. A gazdaság és a szociális ellátórendszer sem tudott teljes gőzzel dolgozni, hiszen a gyerekekre valakinek vigyázni kellett, így a szülők egy része nem tudott visszatérni a munkába. Az iskolák meg-nem-nyitása tovább mélyítené a már így is elég nagy társadalmi szakadékot.   Különösen a kisiskolásoknál nagyon fontos a fizikai jelenlét! Az írás-olvasás vagy más készségek kialakítása nem valósítható meg másképp, mint személyes kontaktusban.   Ugyanakkor azt is tisztán látjuk, hogy a nagyobbaknál sem rögzültek kellőképpen a korábban tanultak, bizonyos tantárgyak esetében szükség lett volna a mindennapi gyakorlásra, készülésre, ami sok esetben elmaradt, így távolról sem lehet a korábbi ismeretanyagra építeni.   Vitathatatlan viszont, hogy a digitalis munkarendnek vannak olyan elemei, amelyeket hatékonyan be tudunk építeni az oktatásba, akkor is, ha újra megnyitnak az iskolakapuk. Érdemes ezeket a lehetőségeket kihasználni, és színesebbé tenni velük az oktatási folyamatot, az elavult, ingerszegény módszerek mellett.

---------------------------------

A következőkben tolmácsolni szeretném a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ajánlásait, tanácsait, melyekkel a gyerekekhez, szülőkhöz fordulnak:


A gyerekekhez   Az idő az egyik legnagyobb érték. Ne hagyjátok elfolyni!   Tervezzétek meg a napjaitokat, írjátok fel magatoknak előre az aznapi teendőiteket! Amit elterveztetek, végezzétek is el! A nap végén gondoljátok végig, hogy elértétek-e a célokat, melyeket aznapra kitűztetek magatok elé. Ha esetleg volt pár dolog, amivel elmaradtatok, gondoljátok végig, mi volt ennek azoka, és másnap mit érdemes másképp csinálni!   Mozogjatok, tornázzatok, amennyit csak lehet!   Minden percnek, amit a televízió vagy a különböző okoseszközök előtt töltötök, legyen célja és haszna, ne csak a szórakozás! Ha azt veszitek észre, hogy unatkoztok a képernyő előtt, vagy megint csak bugyuta játékokkal játszotok, akkor nyugodtan kapcsoljátok ki! Ne az internet használjon benneteket, ti használjátok az internetet! Most még inkább legyetek óvatosak abban, hogy kivel mit osztotok meg! Semmit se rakjatok fel a világhálóra, amit később megbánhattok.   Elalvás előtt egy órával semmiképpen se használjatok telefont, tabletet, számítógépet! – Ugyanis ez az elalvást és az alvásotok minőségét is erősen befolyásolja.

A szülőkhöz   Igyekezzünk minőségi időt tölteni a gyerekeinkkel!   Beszélgessünk a félelmeikről, aggodalmaikról, biztonságigényükről.   Ne éljük meg kudarcként, ha mi magunk nem tudunk hatékonyan segíteni a gyereknek a tanulásban. Tanítónak, pedagógusnak lenni szakma, hivatás. Jobban figyeljünk rájuk, mindig a legjobb tudásunk szerint, és türelmesen segítsünk a tanulásban!   Sokszor panaszkodunk arról, hogy nem tudjuk, mit csinál gyermekünk a digitális térben. Használjuk ki az időt arra, hogy megértsük, miért fontos nekik a közösségi hálózaton való jelenlét, hogyan játszanak az online játékokkal, és értsük meg közösen, milyen lehetőségek és veszélyek rejlenek ebben.   Figyeljünk oda a gyermekeink személyes adataira! Ha valamelyik távoktatási platformmal, megoldással kapcsolatban adatvédelmi, biztonsági kételyünk van, ne habozzunk megbeszélni az iskola vezetőségével, a pedagógussal, vagy a témához értő szakemberrel!   Erősítsük meg otthon a pozitív, követendő higiéniai szokásokat, hogy ezzel is példát mutassunk a gyerekeknek. ----------------------------------------------------------------------------------  Rendhagyó tanév után rendhagyó évkezdésre készülünk. Bíznunk kell abban, hogy megkapjuk a szükséges kegyelmeket a nehézségek leküzdéséhez, miközben feladatunk megtenni minden tőlünk telhetőt a magunk és mások biztonsága érdekében. Ehhez kívánok mindannyiunknak erőt, egészséget és Isten áldását. Len Rita 5


2

Hívő ember költő nem lehet?

1

Reneszánszkori hírességünk, a fiatal Janus Pannonius (+1472), itáliai egyetemi évei alatt „kikacagta a búcsúsokat”, a búcsújáró jámborokat, az „ag yrémektől rettegő tömeget”, a „magas szószékről alárikácsoló”, de az emberek könnyeit és pénzét vadászó papokat, s csípős epigrammáját ezzel a csattanóval zárja: „…hívő ember költő nem lehet” (Kigúnyolja Galeotto zarándoklását). Mármint tudós-humanista költő nem lehet. Hát költő sok mindenki lehet, önjelölt van bőven, de Janus (meg nem gondolt) gondolata radikálisabb: aki művelt, tudós ember, az ne csupán a valláshoz tapadó babonákat, klerikális önteltséget, képzetlenségeket vesse el (egyébként helyesen), hanem az egész vallásosságot („Nemo religiosus et poeta est”).   Középiskolás diákjaink, de az egész nyugati világ irányadó szellemisége nagyonis tudatában van egyházunk/egyházaink történelmi (és jelenkori) visszásságainak, bűneinek, kiemelten annak egy sajátos, sajnálatos részével: évszázadokon át tartó összeütközéseinek a kibontakozó európai tudományossággal. (Csak néhány hívószót említek: máglyák, indexre-tételek, Galilei-per, majomper, antimodernizmus). Úgyhogy egy hónapig ezzel a témakörrel foglalkoztunk a vallásórákon: a modern természettudomány és a keresztény vallás kapcsolatával. 6

Nagy erőt, szinte már magabiztosságot adott a csillagász Galilei. Illetve rendalapítónk, Kalazancius (+1648). Azt akarta, hogy szerzetesei a kor legjobb szakembereinél is tanuljanak: a firenzei piaristák és jelöltek a kiváló matematikus, fizikus és csillagász, Galilei (+1642) óráira jártak, jóllehet a tudóst büntetést alá vetette az inkvizíció (a kopernikuszi világkép miatt). Kalazancius tudatában volt, milyen következményekkel járhat ez, hiszen még 1600-ban, az iskolák kezdeti éveiben egy iskola-költözéskor látták a Campo de Fiorin az elítélt Giordano Bruno máglyáját! És nemcsak tanulni küldte szerzeteseit Galileihez. A házifogságban levő, idős, vak tudósnak a firenzei piarista, P. Clemente Settimi volt a titkára (ld. festmény). A rendfőnök tudtával. Sőt: „ha Galileo úr azt kérné, hog y P. Clemente maradjon nála éjszakára, tisztelendőséged engedje meg neki, és adja Isten, hog y javára váljon” – írta a firenzei rendház elöljárójának 1639-ben. A beteg ember iránti együttérzés, a tudós iránti tisztelet, és a jogi kötöttségek időleges félretétele egyaránt megragadó ebben a mondatban… Ugyancsak Galilei-tanítvány matematikusokhoz küldte genovai, római, nápolyi tanárait, mert minőségre törekedett a képzésben, hogy aztán a diákok is képzettek lehessenek. Be is vádolták Kalazanciust a római inkvizíciónál...   A hasadás, ami a reneszánsz kor óta növekedett Európában az egyház és a szaktudományok közt, a piarista eszményben (és gyakorlatban) nem létezik: vallásosság és tudományok egymás mellett, egymást erősítve vannak. A gondolkodás és a gondolkodók tisztelete. Kalazancius imádkozó ember volt (már 1599-től egészen haláláig tagja volt az Assisi Szent Ferenc Stigmái Főtestvérületnek). De tanult Galileitől is; és Galilei is hálás volt Kalazanciusnak és piaristáinak. Kell(ett) ehhez kurázsi, szellemi bátorság... És persze imára kitárt kar, az égbolt és annak Ura felé. Pietas et Litterae.


3

A természettudományokban való amatőrségem kényszerített (végülis egész életem során) korlátaim beismerésére önmagam és mások előtt. Öniróniára. S eközben kétféle tisztelet alakult ki bennem: tisztelet és bizalom vallásunk, Jézus iránt; és tisztelet és bizalom a szaktudományok irányában. Érezve a feszültséget köztük, de bízva a Teremtő teremtett világában. És nem bízva a mindkét oldalon felbukkanó öntelt félműveltségekben, heveskedő fanatizmusokban.   Ahogy Francis S. Collins orvos-genetikus, az emberi DNS-lánc megfejtésére létesített Human Genom Projekt vezetője írta: „Ideje feg yverszünetet hirdetni a tudomány és a hit között folyó, eg yre csak eszkalálódó háborúban. Ez a háború soha nem volt elkerülhetetlen. Ahog yan sok földi háborút, ezt is szélsőségesek indították és szították mindkét oldalon.” (Fr. Collins: Isten ábécéje, Eg y tudós érvei a hit mellett, 2018)   Vagy ahogy a modern kvantummechanika egyik megteremtője, a Nobel-díjas, 7 gyermekes Werner Heisenberg írja (+1976): „A tudomány történetében egészen Galilei hírhedt pere óta hangoztatják, hog y a tudományos igazság összeeg yeztethetetlen a világ vallásos értelmezésével. Bár meg vag yok g yőződve arról, hog y a tudományos igazság a maga területén leg yőzhetetlen, soha nem tartottam lehetségesnek, hog y a vallásos gondolkodás tartalmát elvessem, mint az emberiség tudatának eg y idejétmúlt részét…”   Felnőtt hívek közt lelkipásztorkodva, serdülő diákokat tanítva én is vallom Georges Lemaitre (+1966) belga katolikus pap gondolatait (aki emellett kozmológus és

részecskefizikus egyetemi tanár volt, s Einstein elméleteit továbbgondolva először bizonyította az univerzum ősrobbanás-elméletét): „Két út vezet az igazsághoz. Én úg y döntöttem, hog y mindkettőt követem.” S „ahhoz, hog y mindenre kiterjedő fig yelemmel kereshessük az igazságot, a lelkeket és a színképeket eg yaránt tanulmányoznunk kell.”   Hacsak tehetem, elsőszombatokon felzarándokolok a kegytemplomba (akár kikacag Janus, akár már megkomolyodott). Gyóntatva, a körmeneten énekelve, s közben a többi zarándokért és papjaikért, a kórház betegeiért imádkozva. Sántikálva, de nem fecsegve… Janus kritikáiból tanulva, kerülve a blöfföket és az anyagiasságot…   S közben világosodik az Égbolt… Ha nem is annyira, mint a szinte már elfeledett, francia jezsuita paleontológus, Pierre Teilhard de Chardin számára (+1955), aki a pekingi előember feltárásának vezetője volt, s önéletrajzi írásában ilyen vallomást tett: „Egész életem folyamán, egész életem révén a Világ lassacskán kivilágosodott, felg yulladt szememben, míg végre belülről áradó fény borította el teljesen. A Földdel érintkezve tapasztaltam, hog y az Isteni rag yog át a lángrag yúlt Világmindenség szívén, Krisztus. Az Ő Szíve: Tűz, amely képes mindent áthatni – és lassan-lassan mindenhová kiáradt.” Sárközi Sándor piarista

Werner Heisenberg

Francis S. Collins Pierre Teilhard de Chardin Georges Lemaitre 7


Vigyázz magadra!

Gotthard Fuchs

Rég elmúltak azok az idők, amikor búcsúzás alkalmával az édesanya keresztet rajzolt gyermeke homlokára. „Minden jót”, hangzik el gyakran manapság. Én pedig szívesen mondom a hozzám közelállóknak: „Oltalmazzon továbbra is az Úr!” Még a régies „Isten veled” is különösen cseng fülemben: átadni Istennek, rábízni a másik embert. A puszta „Jó napot!” sem megvetendő kívánság, hiszen eléggé gyakoriak a rossz napok – még azok számára is, akiket elkényeztet az élet (de nem az élet, hanem Ő). Vannak köszönési formák, melyek idegenek, mások pedig már gyerekkorom óta kedvesek számomra. Ha valóban komolyan vesszük találkozáskor és búcsúzáskor a köszönést, akkor valami igazán nagyszerű gesztusban lehet részünk. Átélhetjük, hogy észrevesznek minket és nem néznek át rajtunk; megszólítanak, nem mellőznek. Persze, nem akarom a különböző köszönéseket patikamérlegen viszonyítani egymáshoz, de mégis felteszem magamnak a kérdést, miért érint meg olyan mélyen, mintha valósággal megsebezne, ha valaki köszönés nélkül átnéz rajtam?    Mostanában gyakorta hallom hozzám közelállóktól is, elsősorban távozáskor: „Vig yázz magadra!” – és ez azonnal kisebb stressz-reakciókat vált ki bennem. Mit csináltam rosszul? Esetleg veszély fenyeget engem? Rosszul nézek ki, egészségem veszélyeztetve lenne? Leginkább a kívánság felszólító jellege zavar: ismét cselekednem kell, elvárnak tőlem valamit, és eközben még magamra is vigyáznom kell! És a kifejezésben benne cseng a vészszcenárió, mintha bármikor bekövetkezhetne valami végzetszerű. És ha rákérdezek, hogy miért mondja ezt, akkor valóban azt mondja az a kedves ember, aki a fenti szavakkal búcsúzott tőlem: „Hát, igen, ha belegondolunk, hog y mi minden történik mindenfele, és mennyi mindent hallunk a hírekben...” Nem, én nem egy ilyen világban akarok élni, és főleg nem akarom ezt a világképet mindennapi rítusaimmal erősíteni és szignómat adni hozzá. Természetesen, hogy értelmes dolog vigyázni magunkra és ez felelős feladatunk is, de ennél sokkal fontosabb a bizalom az

8

életben és annak végtelen forrásában. […]   Ez a jóindulatból fakadó „Vig yázz magadra!”, egy formálisan ellenséges világ veszélyt rejtegető színfalairól árulkodik. Ezzel ellentétben mennyire felszabadítóak és bátorítóak a 121-es zsoltár szavai: „Az Úr a te oltalmazód, az Úr védelmez jobbod felől. Nappal nem éget a nap, s éjjel nem árt neked a hold. Az Úr megóv minden bajtól, ő vig yáz életedre. Az Úr megőriz jártodban-keltedben.” A szükséges öngondoskodás beleszületik valami sokkal nagyobbnak a befogadó gondoskodásába. Ő vigyáz rád, ezért nem kell fölöslegesen stresszelned magad azzal, hogy vigyázz magadra és ellenőrzésed alatt tartsd életed. Már régóta áldás van rajtad és el vagy fogadva. Minden üdvözlést át kellene lengjen a bátorító „Oltalmazzon továbbra is az Úr” köszöntés hangulata. Nem, én nem magamra vigyázok; ha már vigyáznom kell, akkor Rád. Fordította: Bács Béla János Forrás: CHRIST IN DER GEGENWART (2020/29 szám, Freiburg i. Br., www.christ-in-der-gegenwart.de)

Lackfi János

A tanárnéni méreget (részlet)

Ha Kocsár Eleonóra tanárnéni végigment az utcán, lett nagy szállingózás. Nem a falevelek és nem a hó kezdett el szállingózni, hanem a köszönések. Szabó Etele kisfiú harsányan rikkantotta: – Csóklom, Enónéni! Margó Izabella konyhás néni gyerekei, Noel és Hugó szép tagoltan köszönnek, mert nem akarják felbosszantani anyukájukat, aki mégiscsak egy iskolában dolgozik a tanárnénivel: – Csó-ko-lom, E-le-o-nó-ra né-ni! Margó Izabella konyhás néni harmadik kisfia, Ákos ellenben vacakul, sőt még a vacaknál is vacakabbul,


sőt még a vacakos vacaknál is vacakabbul áll matekból, úgyhogy nem köszön harsányan, csak valami ilyesmit mormog az orra alatt: – Möszmöszö-möszmöszösz! Vajsz Lóránd buszvezető kislánya mindig szökdécsel és ugrándozik az utcán, nem csoda, hogy akkor is dudorászik, amikor meglátja oktatóját: – Csóko-lolom Nono-nóranéni! (...) Kocsár Eleonórának persze előre köszön Koszoru Ábris, a villamosvezető, Zatykó Dárius, a trafikos, Lenner Vendel kőművesmester és Kolontos Ervin szobafestő is, ami nem csoda, hiszen mindan�nyian szülők, és az értekezleteken meg fogadóórákon nem egyszer, nem kétszer találkozhattak a tanítónénivel. Gondolhatjuk, hogy Gavallér Ciprián, a nevéhez méltóan gavallér postás, akinek pedig nincsen egy szál gyermeke sem, mindig siet előre köszönteni a középmagas sarkakon hazatipegő, középmagas tanerőt: – Kiskezi csókolom, Eleonórácska drága! A tanítónő nem díjazza ezt a nagy gavallérkodást, hiszen matematikai értelemben véve teljesen felesleges: Eleonóra férje kitűnő építész, neki pedig esze ágában sincsen lecserélni egy postásra...

A tanítás több, mint politika Zsehránszky István széljegyzete

Ráz a hideg, valahányszor a politikusok, az államfő, a miniszterelnök nagy hangon bölcsködnek az oktatásról, az iskolakezdés gondjairól most, a járvány idején. Ők azok, akik mindenkor és mindenkit tanítanak. Ahelyett, hogy végeznék a dolgukat… És maguk is tanulnának valamit néha.   Nemrég olvastam dr. Bencze Mihály felmondó levelét. Ő az a tanár, aki Erdélyi Magyar Matematikaversenyt, valamint Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt szervezett és tartott életben éveken át; akinek a munkájára még az Európai Unió is felfigyelt, és 2017-ben Európai Polgári Díjban részesítette őt. Ennek az embernek a romániai tanügy előírása szerint nincs helye az oktatásban, le kellett mondania, mert tavaly novemberben betöltötte a 65 évet. Vagyis szép hazánkban mihelyt igazán ért már valaki valamihez, megjelenik a bürokratikus határ, és nem dolgozhat tovább. Le kell mondania arról, hogy továbbra is tegye azt, ami hasznosnak bizonyult.   Pedig dr. Bencze Mihály matematikaversenyeit még a szakemberek, a kollégái is nagyra értékelik – ami valóságos csoda! Erdős Pál szerint ezek a matematikaversenyek „a Kárpát-medence legfontosabb matematikai intézetét” alkotják. Ezt az „intézetet” teremtette meg Bencze Mihály – és jó lenne, ha valaki életben tartaná, folytatná tovább e nagyszerű munkát. És szerény véleményem szerint érdemes lenne hasonló versenyeket szervezni és intézményesíteni a többi tantárgy esetében is – akkor igazán magasra ívelhetne a magyar nyelvű oktatás szép hazánkban, és Európában is egyaránt. A gyermekek ugyanis szeretik a versenyeket, mert ott nemcsak oktatják és fegyelmezik őket, hanem maguk is cselekednek: megmutatják, hogy mire képesek. Figyeljünk oda erre!   Most, iskolakezdéskor viszont nem ez a nagy gond, hanem az, hogy a koronavírus járvány miatt mit kezdhetnek a gyermekekkel. Háromszéken már gondoskodtak róla. Az iskolák egyharmadában két váltásban zajlana az oktatás – kétharmadában pedig egy váltásban. A 77 háromszéki iskolából 61-ben meg tudják oldani a diákok jelenlétét. Érdemes odafigyelni arra is, hogy például Magyarországon azokban az osztályokban, ahol nem tudják betartani a diákok közötti másfél méteres távolságot, ott kötelező a maszk használata. A digitális munkarend bevezetése pedig akkor válik szükségessé, ha az iskolában vírusos megbetegedés észlelhető. Tehát nem akármikor, hanem csak akkor, ha valóban kényszerhelyzet alakul ki.   Azt is jó látni, hogy Csíkszeredában a városi hatóság 450 darab kézfertőtlenítő adagolót, 55 ózongenerátort, és adagolónként 5 liter kézfertőtlenítő oldatot vásárolt az iskolák számára. Ez a fontos, nem pedig a sok duma, okoskodás!   A tanulónak iskolára van szüksége, ahol együtt lehet a társaival. Tanító vagy tanár kell neki, aki cselekvésre készteti. Nem pótolhatja az iskolát semmilyen online felszerelés. Erre is oda kellene figyelni.

9


Ég és Föld között Istennel Dr. Bakó M. Hajnalka rovata

Szent Kozma és Damján Közismert ókeresztény vértanú szentjeink. Orvosok voltak, akik Diocletianus római császár keresztényüldözésének estek áldozatul (303). Hol tevékenykedtek? Munkásságukra az volt jellemző, hogy szolgálatukért nem fogadtak el pénzt. Milyen erővel gyógyítottak elsősorban? Testvérpárként, sőt ikerként emlegetik és ábrázolják őket, kezükben orvosi eszközökkel. Melyik az a legmegbecsültebb nemzeti ereklyénk, amely ábrázolja őket, szentesítve a magyarok nemzeti küldetését, a gyógyítást? Számos templomot emeltek a tiszteletükre Európa-szerte. Magyar nyelvterületen melyek a legismertebbek? Elsősorban az orvosok, sebészek és minden betegségben szenvedők védőszentjei, de a borbélyoké és a cukrászoké is. Magyar nyelvterületen (tréfásan) a szakácsnők védőszentje Szent Kozma. Mikor van az emléknapjuk?

Kedves Olvasó! A válaszokat a Szent Kereszt Plébániára várjuk! (530230 Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 38., Hargita megye) 10


Az augusztusi helyes válaszok:

3) Miben tűnt ki magasan a szerzetesi élet során?

1) Kik a premontrei szerzetesek/szerzetesnők?

4) Mikor tartják az égi születésnapját?

A franciaországi Premontreben Szent Norbert által 1120-ban alapított kanonokrend, amely Szent Ágoston reguláját követi.

5) Csíkországban hol található egy gyönyörű festmény, amely ábrázolja a még csecsemő Gertrúdot édesanyja, Szent Erzsébet karjaiban?

2) Mikor lett Gertrúd apátnő, hány évesen?

A csíksomlyói kegytemplom jobboldali középső mellékoltárán.

1248-ban, alig 21 évesen.

A vezeklésben, szerénységben és alázatosságban. Augusztus 13- án.

A Szent Kereszt felmagasztalása „Amint Mózes felmagasztalta a kíg yót a pusztában, úg y fog ják felmagasztalni az Emberfiát is, hog y mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,13-17)   Ahogy balgaság és botrány volt Krisztus keresztje az apostolok korában, úgy ma is az azok szemében, akik elég vakok ahhoz, hogy ne ismerjék fel magukon az őskígyó halálos marását. A keresztet mint jelképet ugyan viselik a nyakukban, fülükben, talán még szobájuk falára is kiteszik, de közben minden törekvésük arra irányul, hogy a keresztet, a szenvedést kiiktassák az életükből.   A kereszt nélküli élet utáni vágyódás sokszor a keresztényeket is kísérti. Azokat a helyeket szeretik idézni a Szentírásból, ahol az Úr vigasztalást, jutalmat, dicsőséget ígér, s hajlamosak megfeledkezni Urunknak a kereszthordozásról szóló igéiről. Vagy beszélnek ugyan a keresztről, de csak mint valami kellemetlen teherről, amelytől alig várják, hogy megszabaduljanak, s ha nem, perelni kezdenek Istennel és fellázadnak ellene. Jézus Krisztust azonban az Atya nem a kereszttől függetlenül vagy annak ellenére dicsőítette meg, hanem éppenséggel a kereszten való végső odaadásban.   Ezért a mi felmagasztaltatásunk is csak Krisztus keresztje által valósulhat meg. Az őskígyó mérgétől csupán a keresztre feszített Üdvözítő hitbeli szemlélése óvhat meg. Jézus Krisztus keresztje az a deszkaszál, mely képes „a hajótört világot biztos partra menteni”. Persze csak az kapaszkodik belé, aki felismeri, hogy élete Jézus nélkül zátonyra futott és hajótörést szenvedett. Amint ugyanis nincs kereszténység kereszt nélkül, úgy kereszt sincs a kereszténységen kívül, csupán értelmetlen és megkerülhetetlen negatívumok. Bűnnel és halállal megjelölt létezésünknek, kényszerű negatívumainknak azonban Krisztus keresztje értelmet és értéket adhat.   Aki nap mint nap hittel föltekint Jézus keresztjére, az lesz képes saját keresztjét is mindennap fölvenni és hordozni. Nekünk nem

az ő nagypénteki keresztjét kell hordoznunk — erre képtelenek is volnánk. A magunk keresztjét kell hordoznunk, melyet Isten gondos szeretettel, egyéni méretre szabva készített számunkra, hogy vele Krisztus nyomába léphessünk, ug yanazt az érzést táplálva magunkban, amely Jézus Krisztusban volt.   Ne akard hát elutasítani a keresztet, és ne is morgolódj miatta. Ne kedvetlenül cipeld, hanem örömmel, mint Isten szeretetének édes jelét és az üdvösség eszközét, amely alkalmat ad arra, hogy mint Jézus, kimutasd a mennyei Atya iránti határtalan bizalmadat és teljes odaadásodat. Dr. Barsi Balázs OFM

11


Az augusztusi feladat megoldása: Simon apostol attribútuma a fűrész, mely vértanúságára utal, ugyanis kettéfűrészelték.

Az új feladat: Az alábbi rejtvény első oszlopában azt találjátok, hogy mivel ábrázolják az áruló Iskarióti Júdás apostolt. Írjátok meg nekem is! S szerintetek miért pont azzal? Várom válaszotokat!

Gyer kőc rovat

Katóca

Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre? - magyar népmese -

hon édes ..., az egyik szülő el..., azaz tönkretesz lépked való a legmelegebb évszak lop, oroz 10x10x10 zsebkendőtartó ruhákon nincs benne semmi 2x5x10 kakas párja a kijelentő mondat végére írjuk nem savanyú, nem is sós a fejet tartó testrészünk “kilóg, mint szeg a ...-ból”

Email cím: lorinczevakatalin@yahoo.com, Postacím: Lőrincz Éva-Katalin, Márton Áron Főgimnázium, Márton Áron utca 80. sz., 530211, Csíkszereda, Hargita megye

12

A disznó egyszer kapott valami kutyabőrös írást, szabadságlevelet. Őrizte, mint a szeme fényét, éjjel-nappal magával hordta; egyszer azonban el kellett neki menni messzi útra, nem vihette el a szabadságlevelet. Gondolkozott rajta, mit csináljon vele, utoljára is arra határozta, hogy odaadja legjobb komájának, a kutyának, majd megőrzi az, míg ő odajár.   Őrizte is a kutya hűségesen jó ideig, de egyszer neki is dolga akadt, neki is el kellett menni. Az írással mit volt mit tenni? Nem volt más ismerőse a macskánál, annak adta oda őrizni.   Egy ideig őrizte is a macska, de biz ő hamar megunta, szeretett volna egy kicsit átmenni beszélgetni a szomszédba. Gondolkozott rajta, hova tegye az írást. Már nem volt senki, akire bízhatta volna; kapta magát, felvitte a padlásra, eldugta a gerincgerenda mellé, azzal mint akinek rendben van a szénája, átment a szomszédba. Estefelé hazament, kereste az írást, de biz azt egészen összerágták az egerek.   Mikor a kutya hazament, nem tudott vele elszámolni, aztán a kutya se a disznónak. Ettől az időtől sohase tudott a disznó jó szemmel nézni a kutyára, se a kutya a macskára, se a macska az egérre.


CSIT 2020 Visszatekintve A két főszervező néhány gondolatából Az idei CSIT rendhagyó volt nemcsak szervezés szempontjából, hanem minden területen. Olyan szolgálatra vállalkoztunk, amit nem láttunk teljesen előre, nem tudtuk, mivel jár, milyen megoldani váró helyzetek kerülhetnek elő. Hála van a szívemben, hogy bár nem tudtuk, mi lesz, a bátorság lelkét adta nekünk Isten, hogy ne mondjuk le Erdély legnagyobb, fiataloknak szóló, katolikus rendezvényét, hanem kihasználva a lehetőségeket, kreatívan válaszoljunk a helyzetre... Többen tartottunk az „Online CSIT” fogalmától. Az elején félve és bátortalanul mertük kiejteni a online szót a CSIT előtt, vagy a sajtónak említett 3.000 online résztvevőt. De a tapasztalat mindezt felülírta! Az idei CSIT méltó példája annak, hogy Isten kegyelmével a nehézségekből is lehetőségek válhatnak, így hívhattuk el a fiatalokhoz Ákost, Böjte Csabát vagy Dr. Csókay Andrást. A találkozó utolsó napjában már el is feledhettük, hogy online felületen vagyunk. Több kiscsoportos beszélgetésben igazán mély dolgokat osztottak meg egymással a fiatalok olyannyira, hogy a kiscsoportnak szánt 2 óra már nem is bizonyult elegendőnek...

Kerekes Csilla

Kállai Emánuel 13


Derűs oldal Krétával leírtam egy tömbház előtti aszfaltra: „Drágám, hívj fel, ha elment a férjed!” 3 napja senki nem jött ki a tömbházból... *** A rendőr éjjel 2-kor megállít egy biciklis férfit. – Hová-hová ilyenkor? – Előadásra, az alkohol és dohányzás káros hatásairól. – Ki tart ilyenkor előadást? – A feleségem!

Politikus érkezik a faluba. Összehívja a falut s megkérdezi, hogy van-e valami problémájuk. – Két problémánk van – mondja Pista bá’. – Az egyik, hogy van orvosi rendelőnk, de nincs orvosunk. – Pillanat! – mondja a politikus. Előkapja a mobilját, utasításokat ad, majd így szól: – Ezt elintéztem! Holnaptól lesz orvos a faluban. Mi a másik probléma? – Az, hogy nincs térerő! *** Megnősül a rendőr. Az első ebédet eszi, amit az asszony főzött, töltött csirkét. – Mit töltöttél bele szívem? – Semmit, nem volt az üres!

14


Keresztrejtvény „Te jól tudod/ mennyi kínt bír az ember,/ menyit nem sokall/ még az Isten jósága sem,/ s mit ér az élet… …“ – A Babits-idézet befejező része a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 14. számú soraiban van elrejtve. Vízszintes: 12. Kipuhatoló (idegen kifejezéssel). 13. A legnagyobb atomsúlyú természetes radioaktív kémiai elem, szürkésfehér, nehézfém. 14. Az 5-6 sz.-ban, az Azovi-tengertől észak-keletre élő török népek összefoglaló elnevezése. 15. Norvég, máltai és román gkj. 17. A kék és a vörös keverékéből adódó színű, páratlanul szárnyalt levelű, tövises ágú, fürtös illatos virágú fa vagy cserje. 19. Egy kicsit megemeli! 20. Jemeni, tuvalui és thaiföldi gkj. 21. Két szó: nyújtsd át és …, – …, lámmá sabaktani – Jézus utolsó szavai a kereszten, arámul. 23. Bacsó Péter filmrendező filmje. 25. Római számok, összegük három. 26. Titkon figyel. 27. Nassola, bizalmasan. 29. Két szó: méhkaptár és falatozó. 32. Öntési azonos hangzói. 33. Fegyveres harcot folytat. 35. Itt – népiesen. 36. Egyházi átokkal, kiközösítéssel kapcsolatos. 39. Szicíliai vulkán. 40. Libahang. 41. Két szó.: teljes mértékű, fokú és angol színész (Jeremy, 1933-1995). 43. Szalma – románul (fonetikusan kiejtve). 44. Papírra jegyzed. 45. Becézett Dóra. 47. 999-nél eggyel több román pénzegysége. 49. Elektromos töltésű anyagi részecske. Függőleges: 1. Hangtalan séta. 2. Tanulni küldeni, járatni. 3. Elolvassa, végigolvassa. 4. Ösztökélni, biztatni. 5. Az ég istene az ókori akkádoknál (végén fölös „A“). 6. Letartóztatott, ill. elítélt személy fogva tartására való kisebb, zárt helyiség. 7. Tallium vegyjele. 8. Elektromos töltésű anyagi részecske sáv, vonal. 9. Disznó véréből vagy belső szerveinek vagdalékából rizs, fűszer stb. hozzáadásával készült, disznóbélbe töltött, sütni való étel. 10. Spanyol arany. 11. Törött gát! 16. Filmszínházai. 18. Becézett Ádám. 19. Ovovivipara állatok. 22. Egységes, körülhatárolt területei, amelyeken az élőlények életközösséget alkotnak. 24. Ennek a Hargita megyei

helynek a vége híres csaták színhelye volt a II. világháborúban. 28. Két szó: román színésznő, A darázs ketrec c. film főszereplője (Iacobescu) – és indulatszó elégedetlenség illetve bosszúság kifejezésére. 30. Meddő, terméketlen (végén fölös „L“). 31. Két szó: a harmadik személy egy francia színész, a Bűn és bűnhődés c. film főszereplője (Marie-José) és … Haag, Hollandia 3. legnagyobb városa. 34. Szürke, nagy fajsúlyú, magas hőfokon olvadó, jól alakítható fém. 37. Teacserjéig. 38. Kóstol. 42. Benn a felületére. 43. … et contra (mellette vagy ellene) – latinul. 46. Kutrica. 48. Láncszem – románul.

Az augusztusi megfejtés Vízszintes 1. Test vag yunk, mivel mindnyájan Függőleges 12. Eg y kenyérből részesülünk. Megfejtők: András Erzsébet – Lövéte, Balázs Ferenc – Csíkszereda, Boros Klára – Csíkszentkirály, Csákány Margit – Csíkszereda, Fülöp Hajnal – Madéfalva, György Ferenc – Csíkszereda, György Ilona – Csíkszereda, Hamar Edit – Radnót, Kovács Emőke – Szárhegy, Madaras Vilma – Csíkszereda, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Molnár Margit – Madéfalva, Róth Ágnes – Csíkszereda, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Schlecht Károly – Erdőszentgyörgy, Szabó Gabriella – Csíkszereda A szerencsés megfejtő: Róth Ágnes. Az ehavi megfejtéseket szeptember 30-ig várjuk! Szent Kereszt Plébánia, 530230 Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 38., Hargita megye. A megfejtők között könyveket sorsolunk ki!

Készítette: Korodi Zoltán

Támogatónk


Szent-Gály Kata

Kisboldogasszony Istennek szemében több vagy, mint a vén föld, ez a neked készült, színes, tarka bölcső. Takaród az égbolt csillagozott kékje, párnád az Istenség hármas ölelése, szentírás igéi zsonganak körötted, ó-jövendölések imádkozott vágya, s itt nyugszol fehéren, hallgató ajakkal, pólyába takarva, hétköznapba rejtve, kisded Szűzanyácska!