Krisztus világa - 2020. január

Page 1


Az új évi világesemény Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lesz szeptember 13–20. között. Valójában világraszóló vallási ünnep a kongres�szus, ami óriási lehetőség és kihívás egyszerre minden magyarnak. Hozzájárulásunkkal megmutathatjuk, mekkora ereje, öröksége van ennek a megcsonkított országnak, és igazi értékeinket közvetíthetjük a világ felé. Szent István az országot sziklára, Jézus Krisztusra építette, s ennek a hazának vagy háznak mi vagyunk az örökösei. Templomépítő nemzet vagyunk. Amikor Makovecz Imre építésszel közöltem templomépítési tervünket, a mester azt kérdezte: milyen templomot akartok? Olyan családegyház-templomot, amely mélységesen tükrözi eucharisztikus hitünket és múltunkat. A kétésfél órás beszélgetés nyomán harmadnapra megérkezett a Millenniumi templom részletes látványterve. A nyolcszögű templom a nyolc boldogságra és a sátorházra emlékeztet. A két torony a maga tíz keresztjével a Magyar Millennium tíz évszázadát jeleníti meg. Azt is, hogy nincs Krisztus-követés, de jövő sem szentáldozás és kereszthordozás nélkül. A tornyok fennen hirdetik, hogy Csík székely népe sértetlenül megőrizte magyarságát és keresztény hitét, amelyet Szent István erősített meg a szívekben. Az üvegkupola Istenre nyitottságunkat és a krisztusi fényt jelzi, hogy az Ige megtestesült és közöttünk él. A kupola négy sarkán álló angyalok a megvalósult kegyelmi időről tanúskodnak. Védőn tárják kezüket a templom hívei fölé, míg arccal az oltárra néznek, ahol a legszentebb áldozat misztériuma megjelenül. A hívek úgy ölelik körül a Krisztust jelző oltárt, mint az elektronok az atommagot. A Szentlélek pedig a szentmisében egy testté formál bennünket Krisztusban, egy családdá, Isten szent népévé tesz. A jelen világ kihívásaival és elsöprő áramlataival szemben csak az Eucharisztia ünneplése által tudunk KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi keresztény családok lapja. Kiadja:

Salus Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztők: Balázs Tünde, Sárközi Sándor. Lapterjesztő: Sárig Annamária, Keresztes Enikő. ISSN: 2558-8389, Elérhetőség: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/ fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc.

2

megállni, és a Jézusba vetett hit által belépünk az új és örök szövetségbe, amikor Krisztusban védőpajzsot kapunk. Eleink – szentjeink és nagyjaink – a középkorban tudták, hogy a szentáldozásban egyesülnek Krisztussal és egymással lelki közösséget alkotnak, ezért törekedtek arra, hogy szavaik és tetteik összhangban legyenek, s ha beszéltek, akkor szívből és meggyőződésből szóltak. Meglátták a közelgő veszélyt, és szent elhatározással életüket is készek voltak feláldozni, hogy megállítsák a vészt. Nem véletlenül nevezték Magyarországot a kereszténység pajzsának és védőbástyájának. A NEKünk adatott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) segítsen hozzá, hogy felismerjük az Eucharisztiában jelen levő Jézus Krisztust. Hitünk és szentáldozásunk által éljük át mi is az új év első napjától a NEK mottóját: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). S akkor valami maradandót fogunk hagyni az utánunk jövő nemzedéknek is. Addig pedig imádkozzuk: Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hog y az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és eg yre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hog y az Ő erejét és örömét elvig yük minden emberhez! Add, hog y a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulását szolgálja. Ámen. Munkatársaim nevében is boldog 2020. esztendőt kíván, a főszerkesztő


Tisztelendő Testvéreim, szeretett jó Híveim! Isten kegyelméből már 29 éve annak, hogy II. Szent János Pál pápa kinevezése alapján a Csíksomlyói Segítő Mária kegytemplomában püspökké szentelt Francesco Colasuonno apostoli nuncius. Három évet boldog emlékű Bálint Lajos, Erdély első érseke mellett szolgáltam mint segédpüspök, majd 25 év következett a megyés-főpásztori érseki szolgálatban. Egyházi Törvénykönyvünk 401. kánonja előírja, hogy a püspök 75 éves korában beadja a lemondását a Szentatyának. Azt is említi a kánon, hogy – ha betegség vagy bármilyen más ok akadályozza püspöki szolgálata teljesítését – korhatár előtt is lemondhat. Ez az én esetem: a Törvénykönyv szerint volna még egy bő évem, de a sok öregkori gyengeség miatt, lelkiismeretben úgy éreztem, hogy le kell mondanom. Még a Szentatyát fogadhattuk Csíksomlyón, de utána azonnal beadtam a lemondásomat. A válasz most jött meg 2019. 12. 24-én, amikor a Szentatya kinevezhette az utódomat, Mons. Dr. Kovács Gergely atyát gyulafehérvári érseknek. Ez tehát az utolsó körlevelem. Kedves kötelességemnek érzem, hogy elköszönjek Tőletek. Először is a jó Istennek köszönöm a papi hivatást és hogy megtartott mindvégig kegyelmében. Köszönöm a Szűzanyának, hogy mindig támogatta papfiát. Köszönöm Védszentjeimnek és Kis Szent Teréznek, hogy mindig megtapasztalhattam oltalmukat. Nektek is köszönöm, hogy 29 éven át elfogadtatok, elviseltétek hibáimat, gyengeségeimet. Köszönöm mindenkinek: Segédpüspök úrnak, akinek a Kódex értelmében benyújtott korhatár 75 év lemondását szintén a mai napon fogadta el a Szentszék, Munkatársaimnak, a Paptestvéreknek és Nek-

tek, kedves Híveim, hogy mindig mellém álltatok és együtt haladhattunk azon az úton, amelyen a jó Pásztor vezet minket az örök boldogság felé. Mindenkitől szeretnék bocsánatot kérni, aki úgy érzi, hogy megsértettem. Higgyétek el, hogy nem akartam senkit sem megbántani. Amikor hivatalomnál fogva eljárást kellett indítanom valaki ellen, én szenvedtem a legjobban. Kérésem, ahogy engem is elfogadtatok, ugyanazzal a szeretettel fogadjátok utódomat, Mons. Dr. Kovács Gergely kinevezett gyulafehérvári érseket is. A funkcióról le lehet mondani, de az atyaságról soha, vö. amikor a családapa nyugdíjba megy, lemond az állásáról, de megmarad halálig felelős családapának. Így van a püspökkel is... Kegyelemteljes Karácsonyt és Kis JÉZUS és Szűzanya áldotta boldog új esztendőt kívánok Kedves Mindnyájatoknak, Gyulafehérvár, 2019. december 24. † Jakubinyi Györg y nyugalmazott érsek, apostoli kormányzó 3


Krisztusban kedves Testvéreim és Híveim! Elérve a 75-ik életévemet az Egyházi Törvénykönyv 411. kánonjának értelmében benyújtottam hivatal alóli felmentés kérésemet a Szentatyának, amire dec. 24-én a választ megkaptam. A Szentatya kérésemet elfogadta. 1996 dec. 18-i kinevezésemtől 23 éven át adottságaim és lehetőségeim szerint törekedtem szolgálni a főegyházmegyét és segítségére lenni főpásztorunknak, György érseknek. Az elmúlt 23 év sok mozgalmas eseményben bővelkedett hisz a politikai rendszerváltás keresztény életünk megújulásának nagy lehetőségét adta. Nehéz lenne e sokféle eseményt felsorolni. A felszentelésem alkalmával hozott döntés, amely Csíkszeredát jelölte meg működésem székhelyéül, lehetővé tette, hogy állandóan a hívek között legyek, részt vegyek rengeteg egyházi, közéleti, kulturális rendezvényen, hirdetve Jézus Krisztus örömhírét, az evangéliumot. Különleges örömöm volt, hogy a főegyházmegyében épült új templomok közül 10 templomot én szentelhettem fel, 13 kápolnát pedig én áldhattam meg, továbbá 55 ravatalozót, 31 orgonát és két új plébániát. A felújított templomok és kápolnák megáldását nem tartottam nyilván, volt ebből is jó néhány. Szép emlékeim közé tartozik a főegyházmegyei zsinat megtartása, főegyházmegyénk ezer

éves fennállásának megünneplése, nagy püspökünk, Márton Áron születésének 100-ik, püspökké szentelésének 60, 70, 80-ik évfordulói, és sorolhatnék még sok más szép egyházközségi ünnepségeket is. Ezek mellett eltörpülnek azok a tények, amelyek a feladattal járó küzdelmek, sikertelenségek, bosszúságok, szenvedések voltak. Elsősorban a jó Istennek köszönöm meg mindazt, amit ebben a szolgálatban adott nekem és általam az ő népének. Köszönetemet fejezem ki főpásztorunknak, aki munkatársául választott és neveztetett ki. Hogy men�nyire tudtam eleget tenni elvárásának, ő tudja, engem mindenben segítő szándék vezetett. Szeretném megköszönni a paptestvéreknek, hogy igénybe vettek, szolgálatomat kérték, együtt építhettük Krisztus Egyházát népünk körében. Szeretném megköszönni a kedves híveknek azt a ragaszkodást, tiszteletet, szeretetet, amit tanúsítottak irántam és egyházunk szolgái iránt. Bocsánatot kérek mindazoktól, akiket megbántottam, vagy akik megbántottnak érzik magukat. Szándékosan nem akartam sebet ejteni senki szívén. A nyugdíjba menés nem a munkától való megválást jelenti számomra, hanem csak a tisztséggel járó felelősség alóli felmentést. Amíg a jó Isten éveket ad, s hozzá erőt és egészséget, szívesen állok a hívek rendelkezésére. Egyelőre a régi lakóhelyemen maradok. Eddig végzett szolgálatomat az Úrnak ajánlom, tudván, hogy az Úr mond fölöttem ítéletet. (1 Kor 4, 4) A régi keresztény kifejezéssel köszönök el a hivataltól való megválás alkalmával: Oremus pro invicem! Imádkozzunk egymásért! Tamás József ny. püspök

4


December 24-én Ferenc pápa elfogadta dr. Jakubinyi György érsek lemondását a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség éléről és kinevezte utódát Mons. Dr. Kovács Gergely, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője, Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátora személyében. Ezen a napon a szentatya elfogadta Tamás József segédpüspök kánoni korhatár miatt benyújtott lemondását is. Az érsekséget az új főpásztor felszenteléséig és beiktatásáig Ferenc pápa megbízásából Jakubinyi György ny. érsek apostoli adminisztrátorként vezeti.

Mons. Dr. Kovács Gergely 1968. július 21-én született Kézdivásárhelyen. Szülővárosában érettségizett. 1987-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, majd 1990-ben Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként folytatta a Gregoriana és a Lateráni Pápai Egyetemeken. 1993. július 3-án a gyulafehérvári főegyházmegye számára szentelte pappá szülővárosában Bálint Lajos érsek. Római tanulmányait egyházjogi doktorátussal 1996-ban fejezte be. Ezt követően egy évig Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János-plébánián segédlelkészként tevékenykedett. 1997 augusztusában visszatért Rómába, azóta a Kultúra Pápai Tanácsának (a Vatikán „kulturális minisztériumának”) szolgálatában áll, 2004 óta irodavezetői minőségben. 2000 júliusától pápai káplán. 2012 februárjától Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátora, számos, több nyelven megjelent Márton Áronról szóló kiadvány szerkesztője, posztulátori minőségében idén 17. alkalommal szervezett Márton Áron-zarándoklatot a püspök életének hazai helyszínein, negyedik alkalommal vezetett zarándoklatot Doberdóba, a katona Márton Áron nyomdokain (Ferencz Kornéliával együttműködve). Emellett a Kléruskongregáció és a Rota Romana Bíróság munkatársa. 2019. november 25-én kinevezést kapott a Hittani Kongregáció azon bizottságába, amely a házasságok hit javára történő felbontásának eljárásait vizsgálja ki. Tudományos cikkei külföldi és belföldi folyóiratokban jelentek meg, a Kultúra Pápai Tanácsa által kiadott Cultura e Fede folyóirat felelős igazgatója. forrás: romkat.ro

Főegyházmegyénk új főpásztorának, Excellenciás és Főtisztelendő Msgr. Dr. Kovács Gergely kinevezett gyulafehérvári érsek úrnak szentelési és beiktatási ünnepsége 2020. február 22-én, szombaton 11 órától lesz, a gyulafehérvári főszékesegyházban. 5


A gyereknevelés 7 okos módja A nagycsaládos kultúra

Magas szintű gyereknevelési kultúrával rendelkeznek a zsidó nagycsaládok. Természetesen vannak, akik ezekben a módszerekben is találnának hátrányokat, de mindenképp az előnyére szolgál, hogy a gyerekek sosem szűkölködnek a család szeretetében és figyelmében.

11..Sose értékeld alul a gyereked!

Egy anyuka nem mondja azt a gyerekének, hogy rossz. Ő inkább így dorgálná meg: „Eg y ilyen jó g yerek, mint te, hog y tudott ekkora csínyt tenni?” A gyereknek nincsenek hiányosságai, és nem is szabad lenniük – ez vezérli a szülőt a gyereknevelésben, s bár lehet, hogy ő tud róluk, sosem teszi nyilvánvalóvá azokat.

2. Biztosíts a gyereknek . 2 egészséges szabadságot! A zsidó gyereknevelés két ellentétes pillérre épül: a gyerek szabadságára és a szigorú szabályokra. A zsidó szülők nem fognak kiakadni amiatt, hogy a gyerek a drága parfümöt a macskára önti, vagy hogy összefirkálja a falat az anyuka legdrágább rúzsával! Ők inkább abból csinálnak perpatvart, ha a kicsik pimaszkodnak és szemtelenkednek a náluknál idősebbekkel.

33..Dicsérd meg a gyereket, bármilyen alkalomból!

Egy anya mindig büszke a gyerekére. A dicséret pedig már a létezésének első napján elkezdődik. Az anya a legapróbb sikerekre is felfigyel, és szétkürtöli a családban, ha a csemetéje krikszkrakszolt egy pálcikaembert a papírra, vagy kiejtett egy új szót. A lényeg: a gyereknek tudnia kell, hogy ügyes. Ez ösztönzi őt a további jóra.

6


.A szülő felelős a gyereke 44.viselkedéséért. A szülők szentül hiszik, hogy minden véletlenül kiejtett szó és minden meggondolatlan cselekedet a gyerek előtt visszafordíthatatlan következményekkel járhat. Éppen ezért, a szülő kiváló példakép a gyerek számára, és maximálisan felelős a tetteiért.

5. A kölcsönös szeretet és 5 . . meg tisztelet a gyermek pszichés 6 6. Tanulj egészségének a kulcsa.

A hagyományok szerint a család alapja a férj és a feleség – az apa és az anya. Ezért már kiskoruktól fogva arra nevelik a gyereket, hogy az apa elsősorban az anyára figyel, és fordítva. Ha a gyerek látja, hogy a szülők szeretik és tisztelik egymást, biztonságban érzi magát. Az ilyen viselkedés pedig példaértékű a gyerek számára, amit ő is továbbvisz a saját családjába.

szülőnek lenni!

A szülői mesterség addig tanulható, míg az első gyerek megszületik. A lány, amikor férjhez megy, már készen áll az anyaságra, és nem azt tanítják, hogy “éljen magának”. A legfontosabb küldetése az otthon- és a családalapítás. Ha startból úgy állsz hozzá a gyerekvállaláshoz, mint teherhez, az olyan is lesz! Izraelben például iskolákban tanítják az apa- és anyaságot, hogy sikeres, boldog gyerekek kerüljenek ki a családokból!

77..Tanítsd meg a gyereket arra,

hogy jól szervezze meg az idejét!

A gyerekeknek fogalmuk sincs, mit jelent a lustálkodás vagy unatkozás! Már kiskoruk óta ahhoz szoktatják őket, hogy elfoglaltak legyenek. Megtanulnak zenélni, tanulják az angol nyelvet és matematikai ismereteket. Ez számukra a legtermészetesebb életforma. A fenti szabályokon túlmenően igyekezzünk óvatosan nevelni gyermekeinket, és ne feledjük el, hogy saját gyermekünk nevelése, tulajdonképpen egy generáció nevelése! forrás: csaladinet.hu

7


Az 1980-as évek elején már a Pécsi Egyházmegyében is rendszeressé váltak az Ifjúsági Találkozók, amelyek szervezésében és lelki vezetésében meghatározó szerepet vállalt az akkor még fiatal káplánként szolgáló Bíró László püspök úr. Beszélgetésünk – a múltbéli tapasztalatokat is figyelembe véve – a „keresztény-emberkép” arculatára próbál rávilágítani… – A mai ember – eg yéb szenvedélyei mellett – g yakran önmagától is függ, s ez később az elmagányosodáshoz vezethet. Miként találhatnánk g yóg yírt erre a lelki eredetű problémára? – Jobban oda kellene figyelnünk az evangélium szavaira. „Nag yobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért”– mondta Jézus a tanítványainak. A magányban nincs boldogság! Nem tudjuk magunkat létrehozni, egyedül felnőni, s azután közösség nélkül létezni. Szükségünk van társakra, barátokra. A lelki vezetőknek pedig mindent meg kell tenniük ahhoz, hogy az ifjúság visszatalálhasson Krisztushoz. Ferenc pápa a Christus vivit című apostoli buzdításában hangsúlyozza, hogy Jézus mindig fiatal. Ő nem akarja megrabolni az ifjúságot… Minden más út azonban elveszejti az embert! Így a függőségek és káros szenvedélyek, amelyek csak öreg8

bítenek minket. A pápa ezzel kapcsolatban három fontos felszólítást fogalmazott meg a fiataloknak: 1. Ne legyetek koravének! 2. Ne váljatok „dívány-keresztényekké”! 3. Sose felejtsétek el, honnan származtok, és hogy kikhez tartoztok! Máskülönben egy feneketlen, nihilista örvénybe kerültök, amelyben akaratotok ellenére húznak egyre lejjebb… Vissza kell találni, először is az emberi mivoltunkhoz. Amiként Krisztus preegzisztenciálisan, azaz lelki létezésében volt jelen köztünk, úgy nekünk is törekednünk kell a közösségben való létezésre. – „Valósítsd meg önmagad!” – látjuk és halljuk nap, mint nap az eg yéni érdek jelmondatát. Miként érvelhetnénk amellett, hog y a hit is a legszemélyesebb része az embernek? Miért „éri meg” ma kereszténynek lenni? – Úgy vélem, hogy a szó itt önmagában kevés. Hiteles keresztényekre van szükség! E helyütt szeretnék idézni egy jeles dán filozófust, SørenKierkegaardot: „A kereszténység elterjedésével megszüntette a kereszténységet.” A szinte vírusként terjedő felszínes kereszténység napjainkban is nagyon sok kárt okoz. Nem szabad egy magunk-kitalálta Egyházat létrehozni, mert az nem ad sem reményt, sem jövőt! Olyan hívekre van szükség, akik ki tudnak törni önmaguk zártságából a végtelen felé. A lét ugyanis nem egy betonbunker, amelybe leszegett fejjel, naponta hordjuk a cementet. Nem! A mindennapos munkából fel kell néha emelnünk fejünket a Mennyei Atyához. Egy kortárs gondolkodó így fogalmaz: „A 21. század kereszténységének az a hivatása, hog y a rációt kiszabadítsa a racionalizmus szorításából.” S mennyire igaz ez az ifjúságunkra! Hisz minden fiatal szépreményű, s ezt a reményét akarja beteljesíteni. Ám ha – hitoktatásainkon, nevelésünkön keresztül – belefojtjuk őket egy korlátolt létezésbe, akkor sosem lesz igényük a lelki tartalmak iránt. A hitélet azután gúzsba kötöttséget jelent majd, amelyben a rituálék egyszerű, mechanikus cselekvésekké redukálódnak… Ennek elkerülése érdekében meg kell mutatnunk a kereszténység felszabadító voltát. Ehhez pedig példaképek kellenek, akik hitükben szabadok! – A jelenlegi keresztény ifjúsági köröket vizsgálva, nag yon sokszor kétfajta hitbéli hozzáállást vélek felfedezni: hűvös depressziót avag y érzelmi túlfűtöttséget. E két véglet között hol találhatjuk meg az arany középutat? – Korunkban sajnos nagy a kísértés, hogy a sok igazságból ki-ki a maga képére és hasonlatosságára formáljon egy Egyházat. Már az ifjúsági csoportoknak is a „nagy Egyházat” kellene mintázniuk, amely


Egy, Szent, Katolikus és Apostoli. Ezekkel a jelzőkkel érdemes tisztában lennünk és sosem szabad elhagynunk őket, bármilyen felszabadultak is legyünk a közösségben… Az emberek arcán több esetben vagy a szomorúság jelenik meg, vagy pedig egy felszínes, negédes öröm, amely mögött nincsen semmi mélység. Ez mind-mind végletesség! Őszintén megvallva, félnék egy olyan Egyház arculatától, amely a jövőben mutatványokkal próbálná meg elkápráztatni a híveit. Sokszor úgy érzem, nem is vagyunk olyan messze ettől… Mert bár tény és való, hogy a preevangelizáció fontos, egyúttal nem szabad elfelejtenünk a hit objektív mélyítését sem. Hiszen ez utóbbi fog megőrizni bennünket a pusztán érzésekre alapozott, hangulati csapongásoktól. – Hog yan tudta elősegíteni Püspök úr az imént említett hitbéli elmélyülést a fiatalok körében? – Mindig arra törekedtem, hogy a fiatalok magukénak érezzék azt a közösséget, ahová tartoznak. A hittannak legyen egy olyan egysége, amelyet az ifjúság készít elő, például egy szentírási részlet felolvasásával, vagy egy témában összefoglalt bevezető megtartásával. Ezzel is úgymond kiléptettem őket az individualizmusukból. „Kezdjetek el tanulni!” – fogalmazhatnánk meg a módszert e szavakkal is. A továbbiakban pedig hangsúlyos szempont volt még: a kommunikáció. Ne csak üresen lelkendezzünk! Tanuljunk meg egymással beszélgetni! A mai ember nagyon nehezen szólal meg, hiszen többségük órákig ül, némán az internet előtt. Egymásért való szolgálat, kommunikáció, s persze a felszabadult együttlét. E hármas, gyakorlati szempontrendszer ma is nélkülözhetetlen szerepet játszik a keresztény ifjúsági közösségek kialakulásában… Kérdezett: Haramza Kristóf

Margot Käßmann

Erőt meríteni Bátorság kell jövőnk tervezéséhez és a reményhez, hogy lehetséges a változás. Meggyőződésem, hogy ez nem belőlünk fakad, de csatlakozhatunk az előttünk megnyíló reményhez. Ha kisugárzásában élünk, akkor megtapasztalhatóvá válik és egyre nagyobb teret nyer életünkben. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a kitartás, és türelemre van szükség a reménykedés közepette is. Ebben a folyamatban segítségünkre lehet, ha megragadjuk azokat a pillanatokat, amikor valami kitejesedett életünkben: a gyöngédség pillanatai, a megtapasztalt segítőkészség, egy tiszta leheletű téli nap, hűvös levegővel és tiszta éggel. A remény magával ragad és átsegít minket olyan időszakokon is, amikor kevésbé sikerülnek dolgaink és bizodalmunk elhagyni látszik minket.

Anthony de Mello

Teljesen átitatva Avillai Szent Teréz ajánlotta, hogy ima közben figyeljünk képzelőerőnk képeire. Képzeld el – mondta egy alkalommal – hogy a szíved bájos kis kert és Krisztus körbejár ott a virágok között. Képzeld el, hogy lelked kristály falakból épült szép palota és Isten csodálatos gyémánt a közepén. Képzeld el, hogy lelked az éden, ahol eláraszt téged az öröm. Képzeld el, hogy szivacs vagy, mely teleszívta magát Isten jelenlétével. Éld át Istent, mint lényed legbensőbb rejtekében fakadó szökőkutat, vagy mint tündöklő napot, melynek fénye teljesen átjár téged. Ezen képek mindegyikét tovább lehetne még bontani fantáziánk segítségével. Szent Teréz azt javasolja, hogy képzelőerőnkből fakadjon az ima, de szívünk legyen az ima központjában.

CHRIST IN DER GEGENWART (43/2019, Freiburg i. Br., www.christ-in-der-gegenwart.de). 9


A Székely balladák az ifjú Kós Károly kézírásos könyve 1907 áprilisában készült „Isten segedelmével”. Nyolc székely népballadát tartalmaz Kriza János gyűjtésében, illusztrációkkal. Egyik méltatója találóan „képballadáknak” nevezte, szerintünk is joggal, miként erről az olvasó is meggyőződhet az itt közölt részlet alapján. Úgyszintén arról is, hogy a szöveget fejfákba rótt betűk alapján írta Kós Károly. Ide kívánkozik az a családtörténeti epizód is, amely szerint Kós Károly a Sztánához közeli Türén ismerte meg az odavaló, akkor még csak tizenhat esztendős papkisasszonyt, Balázs Idát, akit már érettségiző diákként feleségül szemelt ki magának. Amikor aztán a lánykérésre került a sor, e könyvecskét jegyajándékul nyújtotta át menyasszonyának, aki maga hímezte ki a címlapját. A dedikáció Kós Károly-i tömörségű:

Ennek bizony tavaly volt 110 esztendeje... Mirk László tanár

10


11


A szürke ló

Egyszer volt egy szegény ember, akinek a világon semmi egyebe nem volt, csak egy szürke lova. Azzal kereste a mindennapi kenyerét, hogy eljárt a szürke lovával őrölni; éjjel-nappal mindig őrölt vele. A szürke ló nagyon megunta ezt a dolgot, látta, hogy a más ember lova mindig párjával őröl, neki meg magának kellett húzni a malmot, azt mondja hát a gazdájának: – Édes gazdám, mi dolog az, hogy más ember mindig két lóval őröl, te meg engem csak magamat fárasztasz itt a malomban? – Biz annak az az oka, kedves lovam, hogy egy árva bogaram sincs, akit melléd foghatnék. – Ha csak ez a baj, eressz el engem, majd kerítek én magamnak egy társat. A szegény ember mindjárt kifogta a malomból, eleresztette. Elindult hát a szürke ló, hogy társat kerítsen magának; megy, mendegél hetedhét ország ellen, egyszer meglát egy rókalyukat. Kapja magát, ráfekszik a lyukra, mintha meg volna dögölve, mintha már a farkát se tudná mozdítani. Odabent a rókalyukban egy öreg róka lakott három fiával. Egyszer a legkisebb fia ki akar menni, meglátja a szürke lovat, azt gondolta a fehérségéről, hogy hó van. Visszamegy az anyjához. – Jaj, anyám, nem lehet most kimenni, nagy hó van odakint. – Már hogy volna - feleli az öreg róka -, hiszen éppen nyár közepe van most. Eredj ki te, fiam - mond12

ja a középső fiának -, te öregebb vagy, többet tudsz, nézd meg, mi az. Kimegy a középső fia is, az is meglátja a szürke lovat a lyuk száján, az is visszamegy. – Jaj, anyám, csakugyan nem lehet most kimenni, hó van. – Már hogy volna most hó, hiszen éppen nyár közepe van. Eredj ki te, legöregebb fiam, te legtöbbet láttál már a világon, nézd meg, mi van ott. Kimegy a legöregebb fia is, de az is csak azzal megy vissza: – De bizony csakugyan hó van, akárhogy van a dolog, semmit se láttam, csak a nagy fehérséget. – Nem lehet most hó, hisz éppen nyár közepe van mondja az öreg róka, azzal maga ment ki. Látja, hogy nem hó, hanem szürke ló. Gondolkozóba esik, hogy kellene azt elhúzni onnan; ha ott marad, még csak ki se tudnak járni. Próbálták elhúzni a három fiával, de meg se tudták mozdítani. Elmegy hát a farkas komájához. – Kedves komám, ugyancsak jó pecsenyére tettem szert, már oda is vittem a lyukam szájához, de sehogy se fér bele, pedig ha kívül marad, mind kikezdik a varjak; azért hát azt gondoltam, húzzuk el a te barlangodhoz, abba talán belefér, majd rájárhatunk ketten is. A farkas megörült a jó pecsenyének, gondolta magában: csak egyszer az ő barlangjában legyen, nem


eszik abból a róka egy fél falatot se. Mindjárt visszamentek a róka lyukához; még akkor is ott feküdt a szürke ló, tette magát, mintha meg volna dögölve. Mikor odaértek, elkezd a farkas tanakodni: – Hogy kellene ezt az én barlangomhoz elvinni, koma? – Hát csak úgy - felel a róka -, ahogy én idáig hoztam: farkam a farkához kötöttem, úgy hoztam árkon-bokron keresztül, még csak nehéz sem volt. Most hát kössük a te farkadhoz a farkát, úgy a legszebben elviheted. A farkas mindjárt ráállott, az bizony jó lesz! Már előre fente a fogát a jó pecsenyére - a róka meg jó erősen összekötötte a farkas farkát a szürke ló farkával. – Húzhatod már, koma! Húzza a farkas, majd megszakad, de meg se bírja mozdítani. Amint legjobban erőlködik, hirtelen felugrik a szürke ló, elkezd szaladni, húzza ám a farkast farkánál fogva maga után árkon-bokron keresztül, mint a dögöt, vitte egyenesen a gazdájához. – No, gazdám, hoztam magamnak társat. A szegény ember mindjárt agyonverte a farkast, a bőrét eladta a zsidónak jó pénzért, azon vett egy másik lovat, attól fogva sohasem őrölt magában a szürke ló. Ha magában őrölt volna, az én mesém is tovább tartott volna. -mag yar népmese-

Kedves Tünde ! 10 évfolyam 100-nál több számát közösen szerkesztettük. Te a cikkek tördelését, megformálását végezted, illusztrációk keresését, de sokszor cikkeket is hoztál, szerzőket kerestél meg, kértél fel. S összegezve: Te adtad meg a Krisztus világa havilap vizuális profilját. Hálásan köszönjük Neked, igényességedet, modernségedet, türelmedet, kedvességedet. Becsültünk Téged. Isten segítsen új munkahelyeden! Szeretettel: szerkesztőtársaid

A decemberi feladat megoldása:

János apostol attribútuma a kehely. Jézus azt kérdezte János apostoltól: „Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én inni fogok?” (Mt 20, 22) 1. Gáspár, Menyhárt és …., a harmadik napkeleti bölcs neve 2. Védelem 3. Natura magyar megfelelője Email-cím: lorinczevakatalin@yahoo.com, postacím: Lőrincz Éva-Katalin, Márton Áron Főgimnázium, Márton Áron utca 80 sz., 530211, Csíkszereda, Hargita megye

A januári feladat:

Az alábbi rejtvény első oszlopában azt találjátok, hogy mivel ábrázolják Fülöp apostolt. Írjátok meg nekem is! S szerintetek miért pont azzal? Várom válaszotokat! Katóca 13


A budapesti Sziklatemplom barlangrendszere egy sajátos „kápolnát” rejt magában, amelynek eredete a régmúlt időkre tekint vissza, az első keresztény remetére. Hosszú életéről (mintegy száz évet töltött remeteségben) gazdag forrásanyag, legenda maradt fenn. 1. Ki volt az első keresztény remete, mikor született, hol élt, ki volt az első életrajzírója és melyik a hozzá kötődő legismertebb legenda? Remete Szent Pál tisztelete ereklyéivel együtt az évszázadok során eljutott Magyarországra. 2. Ki volt az első magyar király, aki keresztes hadjáratáról ereklyegyűjteménnyel tért vissza, valamint ki volt az a király, aki Remete Szent Pált kihirdette Magyarország társvédőszentjévé, és mikor? Magyarországon az ereklyegyűjtés, időszakára tehető Boldog Özséb ifjúkora, ez később a tatárjárás kezdete. Idén az egyetlen magyar férfi szerzetesrend alapítójának, Boldog Özséb égi születésnapjának 750-ik évfordulóját ünnepeljük. 3. Mikor és hol élt Boldog Özséb, és mi az általa alapított szerzetesrend neve? Majd teltek a viharos évszázadok, a magyar Pálos Rend a kipusztulás szélére sodródott, kolostora is csak kettő maradt fenn, az is Lengyelországban. A budapesti sziklatemplomot a XX. században befalazták, majd az élet hajszálgyökere elindult a föld alól is, mert a megtartó erő, a példakép élni akar. 1995-től egy magyar kutatócsoport ásatásokat végzett Egyiptomban, Thébában, a Thot hegyen. 4. Ki volt a kutatócsoport vezetője? Itt feltárták a Montuhotep Szanhkaré fáraó (Kr. e. 2010-1998) által épített templomot. 1997-ben fedezték fel azt a 120 m-es királysírt, amelynek bejárata a Thothegy északi oldalán, egy függőleges sziklafalon, 17 méter magasan helyezkedik el. Az öt nagy terem mellett, egy másodlagosan bemetszett szentélyre bukkantak, a Pantokrátor Krisztus freskójával. 5. Milyen szó a Pantokrátor és mit jelent? Ezt a képet, azaz ennek a szentélynek a méretazonos fotómásolatát építették be a budapesti Sziklatemplom főoltára bal oldalán található folyosó végében lévő tabernákulum kápolnába. Felbecsülhetetlen értékünk. Legszentebb magyar közkincsünkön található még Pantokrátor ábrázolás, két minőségben. 6. Mi a neve ennek a legszentebb magyar közkincsnek és milyen két minőségben jelenik meg rajta a Pantokrátor ábrázolása? Dr. Bakó Mária Hajnalka 14


Kányádi Sándor 1966-ban, Tamási Áron halálára írt versének utolsó szakaszából idézünk: „Kívánhat-é ember többet:/ derékaljnak…“ Az idézet befejező része a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 14. számú soraiban van elrejtve.

Vízszintes: 12. A „Quo vadis?“ című angol film főszereplője (Peter). 13. Íme a távolabbi tulajdona. 14. Észtország fővárosa. 15. A harmadik személy segélyez. 16. Strázsáinak. 18. Osztrák, német és kubai gkj. 19. Óg - …, dohog, dörmög. 20. Nagyon biztos, folyóvíz vagy szakadék felett átívelő építmény. 23. Karol, a névnapját március 24-én ünneplő férfi. 25. A … melegséged – Ady

Endre verse. 26. Vajon lapos fenekű, széles, különösen ételek tartására való edény? 27. Kettévágott kígyó! 28. Tízszer száz. 30. Néma Tas! 31. Áruját piacon vagy utcán értékesítő kiskereskedő vezetője. 34. Két szó: állami illeték és damaszkuszi. 35. Részben nefrológus (vese tanász)! 36. Nagyon csúnya. 38. Két szó: zamata és függött vala. 40. Kameruni csodafocikapusal kapcsolatos. 42. A közelebbieken. 44. Nauru fővárosa. 45. Valaki, valami révén továbbított híre, közlése. Függőleges: 1. Súrolni kezd! 2. Valakinek fenyegetéssel, erőszakkal áldozat hozatalára, valaminek a megtételére való kényszerítés. 3. Üt, ver valakit. 4. „A rossz fiú“ c. mű írójának személyneve (Marton). 5. Személye ipari vagy kereskedelmi tanuló. 6. Kiejtés szerinti. 7. A ruhát derékban át- vagy ös�szefogó, bőrből készült pánt. 8. Dekoratív téli csapadék. 9. Ez a másik. 10. Nem ismer be valamit. 11. Indulatosan, megróvó szavakkal támad valakire, beszél róla. 17. Kincstári egyenruhával kapcsolatos. 21. Vajon vízzel megnedvesít? 22. Névnapját január 28-án ünneplő női személy. 24. Fenti helyről lenyújt valakinek – tájszólásban. 25. Ruhát száradni kiakaszta. 29. Névnapját április 11-én ünneplő férfi mázol. 32. Valakivel családi kapcsolatban levő személy-e. 33. Fát, csiszolt követ rajzolattal díszíted. 34. Lekaszált fűnek, gabonának földben maradt csonkja (névelővel). 37. Ú, ú, ú! (tárgyeset). 39. Valameddig lefelé nő. 41. Szemmel érzékel, figyel, ékezet nélkül. 43. Határozói rag, a -nak párja. 45. Tűfok része! Készítette: Korodi Zoltán

Vízszintes 1. De immár mindenik, természet Függőleges 12. emberek, tavaszról álmodik. Megfejtők: András Erzsébet – Lövéte, Balázs Ferenc – Csíkszereda, Boros Klára – Csíkszentkirály, György Ilona – Csíkszereda, Molnár Margit – Madéfalva, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Fülöp Hajnal – Madéfalva, Kovács Emőke – Szárheg y, Kozma Éva – Gyerg yóújfalu, Kedves Piroska – Csíkszereda, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Madaras Vilma – Csíkszereda. Szerencsés megfejtő: Szabó Gabriella – Csíkszereda A megfejtéseket január 25-ig várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Hargita meg ye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! 15


Babits Mihály

A gyémántszóró asszony (Móricz Zsigmondnak)

S míg g yémántját, g yöng yét íg y hullatja széjjel, ékeskedik csináltvirág- s üveggömbfüzérrel, mely gáncsot vet lábainak, ahog y küzd a széllel.

Éjszaka ez, testvér!... Szükség van a fényre, vetni amaz őrült asszony útjai elébe: kit tántorgóvá vakított szörnyű vesztesége.

Lámpása a szélben - hag yta - kialudt: vak tátongó mélység szélén fut és eg yre fut mégis fény rag yog ja be, s nem sötét az út.

Óh, hány fiat vesztett! mennyi vag yonát taposták szét talpas, süket katonák! idegenné zárták tőle leg jobb otthonát.

Nem a csináltvirág s üveggömb rag yog, hanem az a g yémánt, amit elhag yott: még az árokba is utánarag yog!

S azt se tudja már, hog y lába merre lép: jobbra is, balra is árok, meredék s minden lépten szórja, veszti kincsét, erejét.

Rag yog j, g yémánt, rag yog j! szükség van a fényre, szegény őrült asszony útjai elébe, mert anyánk ő s a miénk minden vesztesége.

16