Page 1

ontstaan 1e wet KB 1912 aparte mind map

historische en maatschappelijke situering

integrale jeugdhulp

80 -90 er jaren jaren 2000 integrale jeugdhulp

JEUGDHULP overzicht

diverse vormen

Gezins- en opvoedingsondersteuning

kinderopvang

lokaal bestuur staat in vr kinderopvangbeleid in de gemeente

opvoedingsondersteuning

BIJZONDERE JEUGDZORG = NIET rechtstreeks toeg jeugdhulp

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE JEUGDHULP

JEUGDHULP

JEUGDHULP overzicht.mmap - 17/11/2013 -

divers aanbod voor kinderen en jongeren met problemen

NIET rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp


ontstaan op initiatief van de jongere uit behoefte of ongenoegen georganiseerd worden (als jeugd) versus zelforganisatie ontwikkeling jeugdzorg en jeugdwerk te situeren tov geldende opvattingen over kinderen/jongeren/opvoeding

2 spanningsvelden kenmerken de ontwikkeling

'eigen jeugdland' versus brede maatschappij

? 'aparte' plaats ... gecreëerde jeugdruimte

te maken met groeiende pedagogisering van leefwereld van jongeren

ontstaan

JH en JW speciaal gecreeërde jeugdruimten ifv voorbereiding op volwassenenwereld

opvang vondelingen, wezen...

18e en 19e eeuw

ongerustheid over laag levenspeil en bedreiging sociale orde vanuit arbeidersbevolking

verband gezocht tss armoede en criminaliteit patronaten vr vrijetijdsbesteding van arbeidersjongeren

ontstaan jeugdwerk

19e eeuw ontstaan bewaarschooltjes

oog vr jeugddelinquentie

dagverblijven vr kinderen uit arbeidersklasse van wie moeders (moesten) werken(noodzakelijk kwaad vanuit idee dat kidneren thuis horen bij moeder)

moedercursussen reglementering kinder - en vrouwenarbeid jeugddelinquentie niet meer in klassieke strafrecht

ontstaan JRB

kind = apart individu jeugdcriminaliteit komt door omgeving, niet door slechtheid kind

idee: kinderen/jongeren 'heropvoeden', niet straffen

pedagogische maatregelen opleggen

ontstaan heropvoedingsgestichten algemene jeugdbeweging en meer specifieke ontstaan

JW : preventieve taak

gezin = 1e 1e wet KB 1912

school = 2e

3 opvoedingsmilieus

JW = 3e invloed "verklaring rechten van het kind"

kinderrechtenverdrag van 1959

wet op de jeugdbescherming van 1964

problematische opvoedingssituatie

historische en maatschappelijke situering na WOII differentiatie in het aanbod

NWKW wordt Kind en gezin

evolutie van hygiënisch-medisch naar pedagogisch en sociale dimensie van kinderopvang

nieuwe vormen van kinderopvang bevoegdheidsconflict gemeenschappen en federaal justitie blijft federaal

JRB is federaal en ook jeugdwetgeving

uitvoering van maatregelen

Vlaamse bevoegdheid

bevoegdheid voor Vlaanderen over hulpverleningsmogelijkheden vr jongeren en hun gezinnen

subsidiariteit 80 -90 er jaren

inspraak jongere verschillende krachtlijnen

ambulant en semi residentieel

differentiatie in aanbod groeit verder gezinsgericht

protectie Verdrag van de rechten van het kind 1989 wordt geratificeerd in België in 1992

kinderrechten

provisie participatie

meer problematisering 'jong zijn' opvoeden vraagt bijna 'per definitie' ondersteuning verandering in probleemdefinitie

overlast van jongeren incompetent opvoedingsgedrag...

jaren 2000

meer jongerengericht onderzoek

ook naar leefwereld

JOP

JW blijkt belangrijk! risicogroepen

zelfmoord specifieke problemen

jeugdcriminaliteit vroegtijdig verlaten onderwijs

decreet goedgekeurd juli 2013 integrale jeugdhulp

hertekening jeugdZORGlandschap krachtlijnen

JEUGDHULP overzicht.mmap - 17/11/2013 -

antwoord op verkokering meer overzichtelijk

ontstaan van organisaties op initiatief van volwassenen ifv socialisatie, pedagogische... psychosociaal moratorium in afwachting van de volwassenheid MAAR niet losstaan van maatschappij!


kinderopvang

diverse vormen

ww.kindengezin.be

lokaal bestuur staat in vr kinderopvangbeleid in de gemeente decreet juli 2007! sessies kind op komst voor geboorte

informatie en rol huisartsen/ gynaecologen/ vroedvrouwen kraamzorg / expertisecentra kraamzorg prenatale steunpunten

preventieve gezinsondersteuning

Kind en gezin zelf basistraject

regioverpleegkundige en consultatiebureau

na geboorte

= Integraal Laagdrempelig maatschappelijk kwetsbare groepen

inloopteams

OpvoedingsOndersteuningsPunt

aanbod expertisecentrum kraamzorg CKG partners gesubsidieerd dr Kind en Gezin

Gezins- en opvoedingsondersteuning

DGOP

centrum kinderzorg en gezinsondersteuning diensten gezinsondersteunende pleegzorg

opvoedingswinkels Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling vertrouwenscentra kindermishandeling decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

opvoedingsondersteuning ontwerp van decreet 14 juni 2013

"Onder de preventieve gezinsondersteuning verstaan we het domein dat zich richt op preventieve ondersteuning van gezinnen met kinderen op vlak van opvoeding, gezondheid en psychosociale ondersteuning. Dit is te onderscheiden van de hulpverlening door de laagdrempeligheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid en lagere intensiteit. Op het vlak van gezondheid onderscheidt het zich van de curatie" netwerk dat alle initiatieven inzake opvoedingsondersteuning bundelt

evolutie naar huizen van het kind samenwerkingsverband lokaal wat is een huis vh kind

principe: progressief universalisme!

bv. consultatiebureau's, kinderopvang, plaatselijke gezinsbond, opvoedingswinkel.... aanbod tav specifieke doelgroepen integreren binnen het aanbod aan universele dienstverlening . Dit is minder stigmatiserend en verhoogt de toegankelijkheid van het aanbod

kan er verschillend uitzien afhankelijk van de lokale situatie integreert preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning + bevorderen van sociale cohesie/ontmoeting uitdaging ifv aanpak kinderarmoede meer vraaggestuurd werken, meer participatie en inspraak ouders.. expoo informatie

= expertisecentrum opvoedingsondersteuning www.expoo.be

www.kindengezin.be www.jongerenwelzijn.be

JEUGDHULP overzicht.mmap - 17/11/2013 -


belang mantelzorg, netwerk... CAW's: JAC

evolutie naar meer spreiding en toegankelijkheid!

Awel (102) RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE JEUGDHULP

Kind en Gezin

zie supra + ook evoluties preventieve gezinsondersteuning

belang leerkrachten, schoolmaatschappelijk werk... CLB

JEUGDHULP

CGGZ

divers aanbod voor kinderen en jongeren met problemen

CIG

kinderen met een beperking

goedkeuring via de PEC: provinciale evaluatiecommissie VAPH = toegangspoort zie thema langdurige zorg

NIET rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

via toegangspoorten/verwijzende instanties via CBJ/BMC of JRB als toegangspoort BIJZONDERE JEUGDZORG

JEUGDHULP overzicht.mmap - 17/11/2013 -

via agentschap jongerenwelzijn

zie aparte topic

om te kunnen beroep doen op bv. thuisbegeleiding, MPI, semi internaat, .....


diensten crisishulp aan huis

BIJZONDERE JEUGDZORG = NIET rechtstreeks toeg jeugdhulp

thuisbegeleidingsdiensten dagcentra schoolgaande jeugd diensten begeleid zelfstandig wonen diensten pleegzorg

categorieĂŤn van private voorzieningen 'binnen ' de bijzondere jeugdzorg

begeleidingstehuizen gezinstehuizen Onthaal, observatie en oriĂŤntatiecentra bv. time out, onthemende projecten...

projecten

diverse maatregelen cfr. syllabus HCA ruiselede en beernem de hutten, de markt

aanbod

via parket of JRB

de zande gemeenschapsinstellingen

JRB kan ook nog extra...

de kempen Everberg Tongeren

gesloten federale centra samenwerking met andere sectoren ikv noden naar specialisatie

JEUGDHULP overzicht.mmap - 17/11/2013 -

Jeugdhulp overzicht ahv mind maps