Page 1

.ULVWRSKHU5HGPDQ¶V3RUWIROLR%RRN   &ODLUDKRH 7KHUHRQFHZDVDER\QDPHG'RXJ +HKDGDELJIDWEXJ +HDOVRKDGDPRWKHU :KRZDVKLVIDYRULWHORYHU

 ,PDJHU\

7KHIULJKWHQLQJEDQJRIPRYLQJIXUQLWXUH 7KHERULQJVSDFHVRIXQFRORUIXOZDOOV &LQQDPRQEXQVLQWKHVPRJJ\DLU 7KHVPRJJ\DLUDURXQGPH $QGWKHFROGERULQJWDEOHVXQGHUP\KDQGV 

&KDQJH ,ZDQWHGWRFKDQJHP\VHOIE\QRWEHLQJDFODVVFORZQ,GLGWKLVVRWHDFKHUV ZRXOGUHVSHFWPHDQGQRWWKLQNRIPHDVDFODVVFORZQ,GLGWKLVE\QRWEHLQJ IXQQ\GXULQJFODVVDQGOLVWHQLQJWRWKHWHDFKHU,GLGWKLVWRSOHDVHRWKHUVDQG P\VHOIVRRWKHUVZRXOGUHVSHFWPHPRUHDQG,FRXOGIHHOEHWWHULQVLGH,FRXOGQRZ GRWKLQJVOLNHKDYLQJUHFHVVDQGQRWEHJURXQGHGDWKRPH$QGWKDW¶VZK\, FKDQJHGP\VHOIWRQRWEHDFODVVWRZQ 


6KRUW6WRU\

 ,Q7ULSOH$¶VWKJDPHLQKLVFDUHHUKHEHDWWKHPRVW5%,UHFRUGLQDFDUHHU E\5%,¶V%XWKHOLHG2K,DPVRUU\$P,VSRLOLQJWKHVWRU\IRU\RXVRUU\":HOO ,ZLOOOHW\RXUHDGWKHVWRU\³(QMR\´ ³20*GLG\RXKHDUDERXW7ULSOH$EHDWLQJWKHPLQRUOHDJXH5%,UHFRUGE\ "KHKDVDVPDQ\5%,¶VDVDPDMRUOHDJXHVWDU´DVNHG5REEHU\ ,WRWDOO\GLGPDQ,VWLOOFDQ¶WEHOLHYHLWUHSOLHG)UHG ³6ZHHWKXK´"³,JRWWRJRVHH\RX0RQGD\RQFDPSXVULJKW"´W\SHG 5REEHU\ ³$OOULJKW³77</´W\SHG)UHG +L7ULSOH$FDOOHG5HHG 7ULSOH$¶VDJHQW

 +H\5HHGGLG\RXKHDUDVNHG7ULSOH$ ,EHWWKLVLVJRLQJWRPDNHXVVRPHPRQH\VDLG5HHG ,NQRZ,MXVWFDQ¶WZDLWWLOOP\QH[WJDPHUHSOLHGWULSOH$ 'D\¶VODWHU ,FDQ¶WEHOLHYHWKDWLQWHQPLQXWHV,DPJRLQJWREHLQDUHDOPDMRUOHDJXH EDVHEDOOJDPH KRXUVODWHU +RZFRPHLQWKDWJDPH\RXRQO\JRWRQH5%,\RXVKRXOGKDYHJRWDWOHDVW ILYHDQJULO\VDLG5HHG 6RUU\ZDLWWLOOQH[WWLPH,ZLOOGHILDQWO\GREHWWHUUHSOLHG7ULSOH$ )LYHGD\VODWHU 2N5HHG,RYHUH[DJJHUDWHG,RQO\EHDWLWE\WZR5%,¶V,DPQRWWKDWJRRG MXVWGRQ¶WOHDYHPH (YHU\ERG\DIWHUWKH\IRXQGRXWDERXWWKHQHZVWKH\QHYHUFKHHUHGRQ7ULSOH $DJDLQ 6RKRZGLG\RXOLNHWKHVWRU\JRRG+XJKZHOO,EHW7ULSOH$GLGOHDUQD


OHVVRQWKDWGD\+LVVRQQHYHUPDGHWKDWPLVWDNHKHGLGEHWWHUWKDQKLVGDG:KHQ KLVIDWKHUSDVVHGDZD\7ULSOH$ WKHIDWKHU ZDVYHU\KDSS\IRUKLVVRQ$OH[ $QGUHZ 'RXEOH$ 

.,&.%$//,6$&22/*$0( 5<7+(0,6623/$,1 ,722.$+,.(:,7+0<%,.( 620(56(79$//(<,662&22/ 727+(723:,7+7+$76&+22/ 23(1837+,6*$0( 3+,.,3+(5,60<1,&.1$0( +$,5,6/21* ($5,6)$7 5<7+(0,662)/$7 )DPLO\¶V 7KHORYLQJDQGFDULQJRIIDPLO\¶V )RUSLJVWKH\KDYHKDPLO\¶V +DWLQJDQGILJKWLQJDOOQLJKWORQJ $QGIRUDIDPLO\VSRUW3LQJ3RQJ )RUWKHNLGVDOOVSRLOHGZLWKWR\V $QGDOZD\VPDNLQJQRLVH %RULQJFODVVHVLQVFKRRO $QGWKHPHQ¶VIDYRULWHVSRUWSRRO


 /LPHULFNV 7KHLURQFHZDVDNLQJ :KRDOZD\VEUDJJHGDERXWKLVULQJ +LVGDXJKWHUZDVYHU\FXGGO\ 6KHKDGDGRJQDPHGPXGOH\ +HWKRXJKWKLVULQJZDVVREOLQJ

 7KHLU RQFH ZDV D PDQ +HDOVRKDSSHQVWROLNHVSLWWLQJ +HDOVROLNHVQDVW\EXJV :KLFKFUDZODURXQGRQKLVUXJV 8QIRUWXQDWHO\WKHEXJVGLGQRWVXUYLYHKLVKLWWLQJ 

1DUUDWLYHSRHP 2QFH,ZDVVLWWLQJLQ5HGPDQ5LGJH 9HU\TXLHWHYHU\WKLQJVWLOO 7KHQ,KHDUVRPHWKLQJORXG ,GLGQ WVHHDQ\WKLQJPRYH 7KHQ,VHHWDQDGHHU ,DLPHGDQGVKRW $IWHUWKHGHHUZHQWE\ :HZDLWHGPLQXWHV :HGLGQ WVHHEORRGQRKLW ,VKRWRYHUWKHWRS 'LVDSSRLQWPHQWIRUPH 

%RVWRQ5HG6R[ 2YHUDOOLQWKH

ZKR

OLNHG

KLWWLQJ
6HULHV 7LOO 2Q 1HYHUWKH<DQNHH¶VRQWRS  0\GDGLVRQHRIP\LGROV +HKDGSHUIHFWEHKDYLRUDQGJUDGHVLQVFKRRO +HWHDFKHVPHHYHU\WKLQJDERXWWKHRXWGRRUV :HJRKXQWLQJWRJHWKHU +HLVWKHEHVWGD\HYHU 

.DZDVDNL VUXOH 'LUWELNHVGLUWELNHVWKH\ UHVRFRRO 'LUWELNH 

57/ 7KHDXWKRURIWKLVDZHVRPHUHDOLVWLFILFWLRQVWRU\,MXVWUHDG³5D\PRQ¶V 5XQ´LV7RQL&DGH%DPEDUD7KHEHVWWKHPH,JRWRXWRIWKLVDZHVRPHVWRU\LVWKDW LI\RXSD\DWWHQWLRQWRWKHSHRSOHDURXQG\RXLWPLJKWEHDPD]HGDWZKDWWKH\FDQ GR7KLVVWRU\VWDUWVRIIZLWKDVHOIFHQWHUHGSRRU$IULFDQ$PHULFDQJLUOZKRLV DOZD\VWUDLQLQJIRUWKHPD\GD\UDFHVDQGLVQRWDIUDLGWRDGPLWLW,WFRPHVWLPHIRU WKHPD\GD\UDFHV0U3HDUVRQVXJJHVWHGPHDQO\WKDWVKHVKRXOGOHWVRPHRQHHOVH ZLQ7KHQVKHLVVRILHUFHDWKLPWKDWVKHZDONVDZD\WKLQNLQJKRZFRXOGKHVD\ WKDW6KHOLQHVXSDWWKHVWDUWLQJOLQHWKHUHRII*UHWFKHQDQG6TXHDN\VLGHE\VLGH VTXHDN\ZLQVDQGVHHV5D\PRQG]RRPLQJRYHUDQG6TXHDN\WKLQNVWKDWLWVWLPHIRU 5D\PRQGWRZLQ ,WKLQNWKHWKHPHSD\LQJDWWHQWLRQWRWKHSHRSOHDURXQG\RXPLJKWDPD]H \RXDWZKDWWKH\FDQGRLVWKHEHVWWKHPHIRUWKLVVWRU\EHFDXVHLWLVVKRZQ WKURXJKRXWWKHVWRU\OLNHDWWKHEHJLQQLQJVKHLVDVHOILVKDQGDWWKHHQGVKHLV UHDOL]LQJGLIIHUHQWO\6KHLVUHDOL]LQJWKDW*UHWFKHQLVDJRRGSHUVRQDQGLVDJUHDW UXQQHUZKLFKWKH\KDYHLQFRPPRQMXVWOLNHDORWRIRWKHUWKLQJVVKHUHDOL]HV$QG VKHUHDOL]HVWKDW5D\PRQGLVDJUHDWUXQQHUEHFDXVHKHLVDIDVWUXQQHUDQGNHSWXS ZLWKKHUGXULQJKHUWUDLQLQJDQGUXQQLQJGRZQWKHVWUHHWV


,XVHWRWKLQNP\EURWKHUZDVDZLPS%XWZKHQ,KHDUGWKDWKHZDVJRLQJWR SOD\IRRWEDOO,DOPRVWVWDUWHGODXJKLQJ%XWRQFH,VDZRQHRIKLVJDPHV,ZDV DPD]HGDWZKDWKHFRXOGGRDQGKRZIDVWKHFRXOGUXQ,ZDVDOVRDPD]HGDWKRZ JRRGKHFRXOGWDFNOH+HWDFNOHGDJX\WZLFHWKHVL]HRIKLP,ZDVSURXGRIKLP DQGHQGHGXSKHOSLQJKLPZLWKKLVIRRWEDOODQGJDYHKLPDORWPRUHUHVSHFW ,WKLQNWKDWLISHRSOHSDLGDWWHQWLRQWRWKHSHRSOHDURXQGWKHPWKH\ZRXOGEH DPD]HGDQGKDSSLHUEHFDXVHRIWKHWDOHQWDURXQGWKHP-XVWOLNH6TXHDN\UHDOL]HG DOOWKHWDOHQWDURXQGKHUDQGEHFDPHPXFKKDSSLHU,DOVREHFDPHKDSSLHUDIWHU, VD\P\EURWKHUSOD\7KDW¶VZKDW,WKLQNWKHDXWKRUZDVWU\LQJWRWHOOXVWKURXJKRXW WKHVWRU\ 

57/7KH:DQGHUHU 0RVWRIWKHZDYHVWKDWEUHDNXVUROOXQGHUWKHVWHUQWKHIRDPVRPHWLPHV FRPLQJRYHUWKHVLGHRIWKHFRFNSLW%XWWKLVZDYHZDVXQOLNHDQ\RWKHU,WKDGD FXUODGLVWDQWKLJKFXUO,ZDWFKHGLWJURZLQJXSEHKLQGXVKLJKHUDQGKLJKHUDQG WKHQLWFXUOHGRYHU7KH:DQGHUHUWKRXVDQGVRIJDOORQVRIZDWHUZKLWHDQGODVKLQJ 7KDW¶VDSDUDJUDSKIURPWKHERRN,MXVWUHDG7KH:DQGHUHUE\6KDURQ&UHHFK7KH WKHPHRIWKLVUHDOLVWLFILFWLRQERRNLVDOZD\VJLYHVRPHRQHDFKDQFHWRSURYH WKHPVHOYHVWR\RX7KLVJUHDWERRNVWDUWVRIIZLWK6RSKLHEHJJLQJWRJRRQDORQJ VDLOWR(QJODQG6KHZLQVDQGJRHVZLWKKHUWKUHHXQFOHVDQGWZRFRXVLQV2QWKH ZD\WKH\PDNHVHYHUDOVWRSVDQGJRWKURXJKRQHELJVWRUPDQGVKHOHDUQVWKDWVKH ZDVDGRSWHG:KHQWKH\JHWWR(QJODQGWKH\JRDQGYLVLW%RPSLHDQGRQHRIKHU XQFOHVVWD\VZKLOHWKHUHVWJREDFN $OZD\VJLYHSHRSOHDFKDQFHWRSURYHWKHPVHOYHVLVWKHWKHPHRIWKLVERRN EHFDXVHWKHILYHSHRSOHWKDWZHUHRQWKHERDWZLWK6RSKLHQHYHUUHDOO\JDYHKHUD FKDQFHWRSURYHKHUVHOIH[FHSWDFRXSOHWLPHV$WWKHHQGWKH\GLGILQDOO\H[FHSW KHUDVDFUHZPHPEHUQRWDJLUO\JLUOEHFDXVHVKHVWDUWHGGRLQJVRPHPDQVWXIIOLNH DPDQ$QG&RG\SURYHGKLPVHOIWRKLVIDWKHUDVDPDQQRWDOLWWOHER\RUMRNHVWHU 2QFHZKHQ,ILUVWVWDUWHGKXQWLQJ,ZDVSOD\LQJZLWKP\VOHHYHV$GHHU ZDONHGDFURVVWKHWUDLO,ZDVZDWFKLQJDQG,GLGQ¶WVHHLW6R,KDGWRSURYHP\VHOI WRKLPVRWKHQH[WZHHNHQG,HQGHGXSVKRRWLQJDWDGHHU,PLVVHGEXWP\GDGZDV VWLOOYHU\SURXGRIPH$IWHUWKDW,ZDVGHWHUPLQHGWRVKRRWDGHHUEXW,DOVRIHOW UHDOO\JRRGLQVLGH ,WKLQNWKHDXWKRUZURWHWKLVERRNEHFDXVHVKHZDQWHGWRVKRZNLGV\RX


FRXOGDOZD\VJLYHVRPHRQHDFKDQFHWRSURYHWKHPVHOYHVWR\RX$QGLIVRPHRQH GRHVLWEDFN\RXFDQGRWKHVRPHWKLQJ,WKLQNDSHUVRQWKDWGRHVQ¶WWUXVWSHRSOH VKRXOGUHDGWKLVERRNLWZLOOWHDFKWKHPPXOWLSOHWKLQJVLQOLIH 57/ 5HFHQWO\,KDYHUHDGDJUHDWUHDOLVWLFILFWLRQERRN³7KURXJKWKH7XQQHO´E\'RUULV /HVVLQJ$JUHDWOHVVRQOHDUQHGE\MHUU\ZDVWKDWSUDFWLFHPDNHVSHUIHFW³7KURXJK WKH7XQQHO´LVDERXWDER\QDPHG-HUU\+HZDVSOD\LQJZLWKVRPHROGHUER\VZKR JRWKURXJKDKROHLQDURFNEHUULHUXQGHUWKHZDWHU-HUU\ZDQWVWRJRWKURXJKWKH WXQQHO%XWKHFDQ¶WILQGWKHKROH+HILQGVLW6RKHNHHSVSUDFWLFLQJKROGLQJKLV EUHDWKWLOOKHFDQKROGKLVEUHDWKIRUPLQXWHV $WWKHEHJLQQLQJRIKLVSUDFWLFHKHFRXOGRQO\KROGKLVEUHDWKIRU VHFRQGV+HNHSWSUDFWLFLQJDQGSUDFWLFLQJDQGGHFLGHGWZRGD\VEHIRUHKHOHIWKH ZRXOGGRLW-HUU\WKRXJKWKHKDVLQFUHDVHGWKHKROGLQJRIKLVEUHDWKXQGHUZDWHU HQRXJKWRJHWLWRYHUZLWK :KHQ,ZDV\RXQJHU,ZDVQ¶WYHU\JRRGDWGLUWELNLQJ,MXVWNHSWSUDFWLFLQJ DQGSUDFWLFLQJWLOO,ZDVJRRGHQRXJKWRUDFH,ZDVQ¶WJRRGHQRXJKWRSODFHIRUD WURSK\7KHQWKHODVWUDFHRIWKH\HDU,ZDVUHDG\WRJHWDWURSK\,URDGLQFODVVHV LVWHDGRIFDQGPDGG,SODFHGLQDQGWURSKLHVIRUPH-XVWOLNHMHUU\, SUDFWLFHGDQGSUDFWLFHGDQG,PDGHRXWSHUIHFW ,WKLQNWKHDXWKRUZURWHWKLVVWRU\WRVKRZSUDFWLFHPDNHVSHUIHFW,I\RX NHHSSUDFWLFLQJDQGSUDFWLFLQJ\RXZLOOPDNHRXWSHUIHFW3UDFWLFHPDNHVSHUIHFW EHFDXVHLWZLOOIHHOJRRGWKDW\RXDUHGRLQJDJRRGMREDQGQRWWKLQNLQJ\RXDUHQ¶W GRLQJDJRRGMREDQGTXLW 

:ULQJHU 

,MXVWILQLVKHGWKLVDPD]LQJUHDOLVWLFILFWLRQERRN:ULQJHUE\-HUU\ 6SLQQHOOL³,W¶VRNWREHGLIIHUHQW´LVWKHWKHPHRIWKLVJUHDWERRN3DOPHUHYHU VLQFHKHZDVWKUHHKDWHGSLJHRQGD\ZKLFKLVZKHQSHRSOHSD\WRVKRRWSLJHRQV WRUDLVHPRQH\IRUWKHSDUN$OOWRJHWKHURQSLJHRQGD\WKH\VKRRWILYHWKRXVDQG ELUGV$WWKHHQGSDOPHUJHWVDSLJHRQIRUDSHWDQGKLVIULHQGVGRHYHU\WKLQJLQ WKHLUSRZHUWRJHWULGRILW:LWKWKHKHOSRI'RURWK\3DOPHUNHHSVQLSSHU³WKH SLJHRQ´VDIH


7KHWKHPHRIWKLVJUHDWERRNLV³LW¶VRNWREHGLIIHUHQW´EHFDXVHSDOPHU WKURXJKRXWWKHERRNVKRZHGKHZDVGLIIHUHQW+HVKRZHGKHZDVGLIIHUHQWEHFDXVH KHKXQJRXWZLWKJLUOVKDGDSLJHRQIRUDSHWZDVQ¶WDZULQJHUDQGGLGQ¶WOLNH SLJHRQGD\ ,FDQFRQQHFWWRWKLVERRNEHFDXVH,KDYHKDGORQJKDLUIRUDZKLOHQRZDQG SHRSOHWKLQN,ORRNOLNHDJLUO%XW,WKLQNGLIIHUHQWO\,OLNHP\ORQJKDLU7KDWLV KRZ,FDQFRQQHFWWRWKHWKHPHRIWKLVJUHDWERRNLW¶VRNWREHGLIIHUHQW ,WKLQNWKHDXWKRU¶VSXUSRVHIRUWKLVWKHPHLW¶VRNWREHGLIIHUHQWZDV WRVKRZSHRSOHLWLVRNWREH\RXUVHOIHYHQLI\RXIHHOGLIIHUHQWEHFDXVHEHLQJ GLIIHUHQWLVRN$QGVRWKDWZHZLOODOOH[FHSWHDFKRWKHUWKHZD\ZHDUHDQGQRWWKH ZD\ZHVKRXOGEH(YHU\RQHLVGLIIHUHQWDQGWKDWLVZKDWPDNHVXVXQLTXH 

7DQND &RPSLWLRQLV 7KH%RVWRQUHGVR[PDLQQDPH 2YHUWKH<DQNHH¶V 1HYHUXQGHUWKH<DQNHH¶V <DQNHH¶VQHYHURQWRS

 +DLNX %HDXWLIXOIORZHUV 6ZD\LQJLQWKHEUHH]\ZLQG $OZD\VEHDXWLIXO

 &LQTXDLQ )RRWEDOO 6SRUWFKDOOHQJHKDUG


7DFNOLQJSK\VLFDO ,¶YHOLNHGIRRWEDOOVHQVH,ZDVVPDOO )RRWEDOO 

57/ 2QDIDUPLQ9LUJLQLDWKHUHLVDUD]RUVKDUSKD\IRUNVKLPPHULQJ LQWKHVXQEHFDXVHRIDER\VRYHUUHDFWLRQWREXOO\LQJ%HFDXVHRI$QYLOV EXOOLQJZLWFKLVZURQJWXFNHUWULHGWRNLOOKLPZLWFKLVDOVRZURQJVR,WKLQN WKHWKHPHRIWKLVVWRU\LVWZRZURQJVGRQ WPDNHDULJKW7KLVJUHDW5HDOLVWLF )LFWLRQERRNVWLWOHLV7KH:KLWH&LUFOHE\-RKQ%HOO&OD\WRQ 7ZRZURQJVGRQ WPDNHDULJKWLVWKHWKHPHRIWKLVERRNEHFDXVH DQYLOLVDPHDQVWXFNXSEXOO\ZKREXOOLHVHYHU\RQHKHNQRZLQFOXGLQJKLV IULHQGWXFNHURQHGD\7XFNHULQYLWHV$QYLORYHUWRSOD\ZLWKKLPDQG$QYLO WKURZVURFNVDW7XFNHUDOOWKHZD\WR7XFNHUVKRXVHDQRWKHUGD\IRU 7XFNHUVELUWKGD\KLVGDGOHWV7XFNHUKDYHWKHDSSOHWUHHLQWKHLUILHOGZKHQ WXFNHUVHHVDQYLOHDWLQJKLVDSSOHVKHJHWIXULRXVVRWXFNHUJRHVRYHUEXW DQYLOEDQJVWXFNHUVKHDGRIIWKHJURXQGDQGSLQVKLPGRZQVRDIWHUDQYLO EHDWVKLPXSWXFNHUGHFLGHVWRNLOOKLPE\VWDEELQJKLPZLWKDKD\IRUN WXFNHUVHWVWKLVXSE\SUHWHQGLQJWKHZKLWHFLUFOHLVWKHSULVRQHUVEDVHDQG KHLVQRWVXSSRVHWROHWDQ\RQHJRLQWRWKHQOHWVWKHKD\IRUNULSOXFNLO\DQYLO MXPSVRXWRIWKHZD\DQGJLYHVEDFNWKHDSSOHVKHVWROHWKHQOHDYHVWXFNHU WULHVWRJLYHWKHPEDFNEXWDQYLOKDVDOUHDG\JRQHKDOIRIWKHILHOGDZD\DQG LJQRUHVWXFNHU ,FDQUHODWHWRWKLVERRNVWKHPH´WZRULJKWVGRQ WPDNHDULJKW´ EHFDXVHWKLVKDVKDSSHQHGWRPHEHIRUHDFRXSOH\HDUVDJR,ZDVWHDVLQJ P\EURWKHUDQGLJRWKLPVRPDGWKDWZHVWDUWHGILJKWLQJDQGKHVSUDLQHG P\ILQJHUDQGZKHQLWROGP\SDUHQWVZKDWKDSSHQHGP\EURWKHUGLGQ WJHW LQWURXEOHEHFDXVH,ZDVWHDVLQJKLPILUVWVRWKH\VDLG³WZRZURQJVGRQRW PDNHDULJKWRULIWKHUHLVWZRZURQJVWKHUHLVQRULJKWV ,WKLQNWKHDXWKRUIHOWOLNHZULWLQJDVWRU\ZLWKWKLVWKHPH EHFDXVHRIDOOWKHVKRRWLQJVWKHVHGD\VDQGZDQWVWRVKRZWKDWLWLVQRWRN WRGRWKRVHNLQGVRIWKLQJVDQGLWKLQNKHVKHFRXOGKDYHWDNHQDGLIIHUHQW ZD\WRVKRZWKHWKHPHLQDPRUHDSSURSULDWHZD\EHFDXVHVRPHSHRSOHFDQ WDNHLWDQRWKHUZD\LQDEDGZD\LISHRSOHGLGQ WXQGHUVWDQGWKHPHDQLQJ RIWKLVWKHPHWKHQ 


&KDQJH 0DQ\UHDVRQVDFWLRQVRUHYHQQHZH[SHULHQFHVFDQFDXVH SHRSOHWRFKDQJH)ROORZLQJWKDW6RPHSHRSOHOLNH&KULVLQ ,QWR7KH:LOGPRUHWKDQRQHWKLQJFDXVHG&KULVWRFKDQJH +LVH[SHULHQFHVZLWKKLVGDGDQGWKHERRNVKHUHDGKDGVRPH LQIOXHQFHRQKLVVXGGHQGHFLVLRQWRWDNHDWULSWR$ODVND$OVR 1RWRQO\LQKLVFDVHEXW.DWQLVVLQ7KH+XQJHU*DPHVZHQW IURPDGYHDXJKWHUZKRSOD\HGWKHUROHDVDPRWKHUWRKHUVLVWHU DQGPRWKHU7RKDYLQJWRWUDLQIRUWKHPRVWGHDGO\H[SHULHQFH VKHZRXOGHYHUKDYHLQWKH7KH+XQJHU*DPHV/DVWO\*HQJKLV .KDQDVD\RXQJER\ZDVIRUFHGWROLYHZLWKKLVVWHSEURWKHUV DQGVWHSIDWKHU$VVRRQDVWKHVWHSIDWKHUGLHGDQGWKHROGHVW VWHSVRQWRRNRYHU*HQJKLVFRXOGQ¶WEHDUWRGHDOZLWKKLVEURWKHU IRUDQRWKHULQVWDQW6RKHSODQQHGDKXQWEXWLQVWHDGRINLOOLQJ WKHUHSUH\KHNLOOHGWKHROGHVWVWHSEURWKHUPDNLQJKLPWKHQHZ KHDGPDOH6RUHFDOOLQJDOOZHKDYHWDONHGDERXWFKDQJHLWFDQ VRPHWLPHVFRPHQDWXUDOO\OLNHUHDGLQJERRNV,WFDQDOVRFRPH IRUFLEO\LQZD\VOLNHEDGH[SHULHQFHVRXWVLGHIRUFHV OLNHRWKHU SHRSOH DQGHYHQWUDGLWLRQ 

0DGPDQ'LDJQRVLV ,Q7KH7HOO7DOH+HDUWULJKWRIIDPDGPDQGHFLGHVWRWHOOXV DVWRU\DERXWKLVHQFRXQWHUZLWKDROGPDQZLWKDYXOWXUHH\H$V DPDGPDQKHWKLQNVKHLVVRFOHYHUEXWWKHWKLQJVKHH[HFXWHV VKRZLV6FKL]RSKUHQLF6FKL]RDVPDQ\SHRSOHFDOOLWLVFDXVHGE\ DSRUWLRQVRUVWUXFWXUHVRIWKHEUDLQEHLQJGLVWRUWHGRULUUHJXODU $OVR7KHPRVWFRPPRQV\PSWRPVRI6FKL]RDUHKDOOXFLQDWLRQV GHOXVLRQDOWKRXJKWVSDUDQRLDGLVRUJDQL]HGWKLQNLQJDQGRWKHU FRJQLWLYHGLIILFXOWLHV7KLVPDGPDQKDVGHILQLWHO\GHYHORSHGVRPH RIWKHVHV\PSWRPVVXFKDVKHLVYHU\SDUDQRLGZKHQWKHFRSV


FRPH+HDOVRKDVKDOOXFLQDWLRQVHVSHFLDOO\ZKHQKHWKLQNVKH KHDUVWKHROGPDQVKHDUWULJKWEHIRUHKHNLOOVKLPSOXVZKHQWKH FRSVFRPH3ULRUWRKHDGPLWVKHNLOOHGWKHROGPDQKHKHDUVWKH EHDWLQJRIWKHKHDUW2QHRIWKHGDQJHUVRIKDYLQJ6FKL]RLVWKDW LWLVWUHDWDEOHEXWWKHUHLVQRFXUH$V\RXFDQVHHSHRSOHZLWK 6FKL]RFDQEHYHU\GDQJHURXVOLNHWKLVPDGPDQZKRNLOOVDQG GLVPHPEHUVDROGPDQMXVWIRUKDYLQJDYXOWXUHH\H 

*RRG9V(YLO 0DQ\UHDGHUVRIWKH2ULJLQFRPLFVDUHWRUQEHWZHHQLV'RJ /RJDQJRRGRUHYLO,QWKHVWRU\2ULJLQE\3DXO-HQNLQV,EHOLHYH'RJLV DHYLOER\EDVHGRQDFWLRQVRIKLVVKRZHGLQWKHFRPLFV)LUVWKRZFRXOG DSHUVRQVOLWDEX\VGRJLQIURQWRIKLPVXFKDVGRJGLG$DFWLRQOLNHWKLV FRXOGVFDUDNLGDWMDPHV¶VDJHIRUOLIH+HDOVRWKURZVGLUWLQ5RVH¶VIDFH ZKHQVKHILUVWDUULYHV:K\ZRXOGWKHILUVWWKLQJ\RXGRZKHQ\RXPHHW DJLUOLVWKURZGLUWLQKHUIDFHFDXVH5RVHLVJRLQJWRORYHKLPIRUGRLQJ WKDW/DVWO\'RJDWWDFNV-DPHVKRZFRXOGDER\DWWDFNDQRWKHUER\ZKR LVZD\\RXQJHUWKDQ\RXWKDW VMXVWLJQRUDQW7KLVSV\FKRSDWKHYHQKHOSHG KLVIDWKHU/RJDQNLOO-RKQKLVERVVZKRWR'RJZDVQRWKLQJEXWQLFHWR %XW6RPHEHOLHYHKHLVJRRGOLNHEHFDXVHRIKLVSROLWHQHVVWRZDUG-RKQ ZKHQKHUHFHLYHVWKHWR\WUDLQ$ORQJZLWKWKDWKHDOVRVDYHV-DPHVZKHQ KHVQHH]HVDQGIDOOVLQWRWKHZDWHUZKLFKZHILJXUHRXWWKDW-DPHVFDQ¶W VZLPVR'RJVDYHVKLVOLIH$V\RXFDQVHH'RJLVDXQFRQWUROODEOHHYLO PHQDFH 

Portfolio Book  

a portoflio book

Portfolio Book  

a portoflio book

Advertisement