Page 1

Kui hilined eksamile Eksam on tähtis sündmus, tule aegsasti kohale. Kui siiski jääd hiljaks, lubatakse Sind eksamile, kui Sa ei ole hilinenud rohkem kui pool tundi ja Sul on hilinemiseks eksamikomisjoni arvates mõjuv põhjus. Hilinemise korral võimaldatakse tööks täisaeg.

Ära hiline.

Kuidas teha korduseksamit? • Puudumine eksamilt. Kui oled põhikooli lõpueksami ajal haige või ei saa eksamit sooritada mõnel muul arvestataval põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel), siis toimub korduseksam kooli direktori määratud ajal. • Eksamihinne „nõrk” või „puudulik”. Kui Sa saad lõpueksami hindeks „nõrga” või „puuduliku”, siis on korduseksamit võimalik teha 30. juunini. Eksami toimumise kuupäev määratakse kindlaks direktori ja õpilase vastastikusel kokkuleppel. Sinu taotluse alusel võib eksam toimuda ka pärast 30. juunit, kuid hiljemalt 25. augustil.

Eksamitulemuse vaidlustamine Kui Sa ei nõustu hindamiskomisjoni pandud eksami tulemusega, siis on Sul õigus esitada vaie Haridus- ja Teadusministeeriumile. Vaie tuleb esitada põhikooli lõputunnistuse väljastamise päevale järgneva kolme tööpäeva jooksul.

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

Põhikooli lõpetamine

2012

Põhikool loetakse lõpetatuks, kui Sul on kõigi õppeainete aastahinded ja lõpueksamite tulemused vähemalt „rahuldavad”. Sinu kirjaliku avalduse põhjal võib kooli õppenõukogu otsustada Sulle ka kuni kahe „puudulikuga” lõputunnistuse kätte anda.

Pea meeles!

• 1. veebruariks 2012 pead kooli juhtkonnale teatama, millises aines soovid teha valikeksami.

• Sul on õigus eksamit sooritada olenemata sinu aastahindest eksamiaines.

• Lõpueksamid algavad kell 10.00, eksamiks

antakse aega sõltuvalt ainest kaks kuni kolm astronoomilist tundi. • Kui Sa saad lõpueksami hindeks „nõrga“ või „puuduliku“, siis võid sooritada 30. juunini korduseksami. Õpilase põhjendatud taotluse korral võib eksam toimuda ka pärast 30. juunit, kuid hiljemalt 25. augustil. • Õpilase haigestumise korral toimub eksam kooli direktori määratud ajal. Täpsemat teavet eksamite ülesehituse ja sisu kohta ning eelnevate aastate eksamitööd leiad eksamikeskuse koduleheküljelt www.ekk.edu.ee. Eksamikeskus Infotelefon: 7350500 E-post: info@ekk.edu.ee www.ekk.edu.ee

Illustratsioonid ja kujundus: Kristjan Paur

Eesti kodakondsust. Kui soovid nimetatud eksamit teha, siis pead sellest teatama kooli juhtkonnale 1. veebruariks. Seaduse tundmise eksam toimub järgmiselt: pärast ühiskonnaõpetuse eksami ülesannete lahendamist tuleb sul vastata 16 eestikeelsele valikvastustega lisaküsimusele. Neid küsimusi ei arvestata põhikooli lõpueksami hindamisel ning nende lahendamiseks on aega 30 minutit. Kui vastad õigesti vähemalt 12-le lisaküsimusele, loetakse Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam sooritatuks. Eksamikeskus väljastab Sulle vastava elektroonilise tunnistuse, mille saad samuti alla laadida riigiportaalist.


EKSAMITE toimumise ajakava 2012 EKSAMIAINE

Millist valikeksamit saab valida?

TOIMUMISAEG

31. mai 31. mai. - 1. juuni 4. juuni 8. juuni Matemaatika 13. juuni Vene keel ja kirjandus 13. juuni Bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus Eesti keel teise keelena

Inglise keel, prantsuse keel, saksa keel, vene keel võõrkeelena

kirjalik suuline

kirjalik suuline

13. juuni 13. - 14. juuni

MILLISED EKSAMID TULEB TEHA? Põhikooli lõpetamiseks tuleb Sul sooritada kolm eksamit. Eesti õppekeelega koolide lõpetajate kohustuslikud eksamid: • eesti keel ja kirjandus; • matemaatika; • Sinu valikul üks valikeksam. Vene õppekeelega koolide lõpetajate kohustuslikud eksamid: • eesti keel teise keelena; • matemaatika; • Sinu valikul üks valikeksam. Kui Sa oled viimase kuue õppeaasta jooksul vahetanud kooli ning sellega on muutunud ka Sinu õppekeel või õpid keelekümblusklassis, siis on Sul õigus valida, kas sooritad eesti keele ja kirjanduse või eesti keele teise keelena lõpueksami. Kui Sa õpid vene õppekeelega koolis või klassis, siis võid eesti keele teise keelena eksami asemel sooritada eesti keele ja kirjanduse eksami.

Eksami saad valida järgmiste õppeainete hulgast:      

inglise keel,  keemia, saksa keel,  füüsika, vene keel (võõrkeelena),  geograafia, prantsuse keel,  ajalugu, bioloogia,  ühiskonnaõpetus, vene õppekeelega koolides vene keel ja kirjandus.

NB! Valikeksami saad teha ainult selles õppeaines, mida oled kooli õppekava järgi õppinud. 1. veebruariks pead teatama kooli juhtkonnale, millises aines soovid sooritada valikeksami.

Otsusta ja teata 1. veebruariks.

Kuidas eksamid on korraldatud?

• Lõpueksamite ülesanded ja küsimused koos-

tatakse Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses. Eksamid on kõikidele koolidele üle Eesti ühesugused ja toimuvad ühel ajal. • Eksameid korraldavad ja eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid. • Lõpueksamitele lubatakse kõik põhikoolilõpetajad, sõltumata nende eksamiaine aastahindest. • Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00 ning sõltuvalt eksamist on aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. • Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikud. • Enne eksami algust tutvustab eksamikomisjon eksami toimumise korda. Eksamitööde tiitellehel on juhised eksamitöö täitmiseks. Loe need kindlasti enne ülesannete lahendamist läbi! • Eksami ajal tohid Sa kasutada ainult eksamijuhendis lubatud töövahendeid. Eksami ajal ei

tohi kasutada kõrvalist abi ega maha kirjutada! Kui Sa spikerdad või üritad kõrvalist abi kasutada, siis Su eksamitöö tulemus tühistatakse. • Eksami ajal võid Sa klassist väljuda ainult vältimatu vajaduse korral. Eksamiruumist lahkumise ajaks tuleb eksamitöö lõpueksamikomisjonile hoiule anda.

Kui õpid koolis, kus õppetöö ei ole eesti keeles • Põhikooli lõpueksamid toimuvad üldjuhul kooli

õppekeeles. Eesti keelest erineva õppekeelega põhikoolilõpetajal on õigus sooritada matemaatikaeksam ja valikeksam (v.a võõrkeeled) eesti keeles. Oma sellekohasest soovist tuleb teatada kooli juhtkonnale 1. veebruariks. • Kõikidel eesti keelest erineva õppekeelega koolide õpilastel on eesti keele kui teise keele lõpueksam ühitatud tasemeeksamiga. Sinu tööd hinnatakse Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses. Eksami suulisel osal on kaks hindajat – üks on Sinu oma kooli õpetaja, teine väljastpoolt kooli. Kui saad eesti keele eksami eest vähemalt 60 punkti, siis väljastab eksamikeskus Sulle eesti keele B1-taseme tunnistuse. Tunnistus on elektrooniline ning selle saad alla laadida internetist riigiportaalist (www.eesti. ee). Eesti keele B1-taseme tunnistus on vajalik Eesti kodakondsuse taotlemiseks ja töötamiseks paljudel ametikohtadel. Kooli lõpetamiseks piisab, kui saad tulemuseks 45 punkti.

Ühiskonnaõpetuse lõpueksami lisa kui soovid taotleda Eesti kodakondsust Ühiskonnaõpetuse lõpueksami valinud põhikoolilõpetaja võib sooritada ühiskonnaõpetuse eksami lisana Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami. Seaduse tundmise eksamit nõutakse neilt, kes soovivad taotleda

p6hikooli voldik_EST  

p6hikooli voldik_EST

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you