Page 1

Projekts "Koalīcija mazākumtautību politiskai līdzdalībai valsts sektorā" (Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/176)

PROJEKTA ATSKAITE

IIC, 2013


iropas līmeņa sadarbības tī Projekta īstenotājs:

Biedrība ”Izglītības iniciatīvu centrs”

Projektu finansiāli atbalsta:

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projektu līdzfinansē:

Jēkabpils pilsētas dome un Izglītības iniciatīvu centrs.

Projekta norises laiks: 2012.gada 1.septembris – 2013.gada 31.augusts

kli un Latvijas


Projekta virsmērķis: stiprināt mazākumtautību un citu NVO kapacitāti aktīvai un kvalitatīvai etnisko minoritāšu tiesību un sabiedrības interešu aizstāvībai lēmumu veidošanās procesos.

Projekta apakšmērķi: -

izveidot koalīciju mazākumtautību un starpetnisko NVO kvalitatīvai pārstāvniecībai un līdzdalībai politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos. apzināt Latvijas mazākumtautību tiesības un vajadzības, kas netiek respektētas Latvijas normatīvo dokumentu un faktiskās rīcībpolitikas līmenī; izstrādāt un apgūt instrumentāriju, kas veicina NVO aktivitāti un kvalitatīvu pienesumu savu interešu aizstāvības jomā;


motivēt mazākumtautību un citas NVO darbībai un sadarbībai interešu aizstāvībā reģionālā un valsts līmenī.lsoniās Projekta aktivitātes tika īstenotas 4 Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Vidzemē. Projekta mērķus sasniegt palīdzēja projekta sadarbības partneri , kas pārstāvēja katru no reģioniem.

Projekta sadarbības partneri:

1.

Biedrība ”Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”

2.

Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”

3. 4.

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” Biedība „ Izglītības projekti”


4. 1... 2

3.


Projekta aktivitātes bija organizētas 5 aktivitāšu blokos: PROJEKTA LAIKĀ: I.

II.

NVO vajadzību un iespēju izpēte: •

Projekta laikā tika īstenots pētījums par mazākumtautību interešu aizstāvību Latvijā un ES, veicot normatīvo dokumentu, fakstiskās darbības un labās prakses mazākumtautību interešu aizstāvības jomā izpēti.

Tika noorganizētas 4 sabiedriskās diskusijas - Jelgavā, Jēkabpilī, Talsos un Alūksnē, kurās kopā piedalījās 60 dalībnieki. Diskusiju mērķis bija informēt sabiedrību par NVO lomu sabiedrības interešu aizstāvībā, kā arī aktualizēt mazākumtautību NVO koalīcijas izveides ideju.

Tika izveidota projektā iesaistīto NVO un potenciālo sadarbības partneru datu bāze.

NVO biedru un darbinieku apmācība līdzdalībai politikas veidošanas procesos:

Tika novadīti 4 semināri „Līderības prasmju attīstīšana un motivācijas veidošana” - Jelgavā, Jēkabpilī, Talsos un Alūksnē, kuros kopā piedalījās 50 dalībnieki.

4 praktikumi „Lēmumu ietekmēšanas juridiskie aspekti mazākumtautību tiesību jomā” - Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā un Alūksnē, kuros kopā piedalījās 61 dalībnieks.


4 praktikumi „ NVO līdzdalība un lobija plāna izstrādes pamati” Jelgavā, Jēkabpilī, Talsos un Alūksnē, kuros kopā piedalījās 54 dalībnieki. Sadarbības un atbalsta tīkla veidošana: •

III.

IV.

Sadarbībā ar projekta partneriem un mērķa grupas NVO pārstāvjiem, tika izstrādāts Koalīcijas mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai nolikums un sadarbības modelis.

2013.gada 17.maijā Rīgā tika noorganizēts Forums ”Koalīcija mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai”, kura laikā izveidota „Koalīcija mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai”.

Lai popularizētu Koalīcijas darbību ir izveidoti 2 videoklipi ar aicinājumu pievienoties Koalīcijai, kas ievietoti IIC mājas lapā un interneta vietnē: www.youtube.lv, kā arīI Koalīcijas baneris.

Lai veicinātu Koalīcijas dalīborganizāciju pašiniciatīvu un stiprinātu tās ietekmes spējas lēmumu pieņemšanas procesos, tika uzturēta regulāra informācijas un pieredzes apmaiņa dalīborganizāciju starpā.

Tika izveidots un izplatīts informatīvs e- materiāls par ES nevalstisko organizāciju darbību projekta tematiskajā lokā.

Informatīvi konsultatīvais atbalsts: •

Tika izstrādātas un novadītas 5 klātienes praktiskās konsultācijas par ES fondiem un to finansētajiem pasākumiem, kurās kopā piedalījās 57 dalībnieki.


V.

Balstoties uz projekta laikā apkopoto vajadzību sarakstu, tika izstrādātas un novadītas 10 profesionālās konsultācijas NVO (klētienes, neklātienes, grupu un individuālās) par dažādiem ar projekta problemātiku saistītiem jautājumiem, kuras kopā saņēma 69 projekta mēŗķa grupas dalībnieki.

Tika izveidots un izplatīts projekta mērķa grupai emateriāls – Rokasgrāmata par mazākumtautību tiesību aizstāvības iespējām un aktualitātēm.

Projekta administrēšana un publicitātes nodrošināšana: •

Projekta sekmīgai īstenošanai tika organizētas regulāras projekta īstenošanas komandas un sadarbības partneru pārstāvju tikšanās. Kopumā – 8 tikšanās, kurās tika izvērtēta projekta gaita un sasniegtie rezultāti.

Publicitātes nodrošināšanai: -

Informācija par projektu ievietota IIC un sadarbības partneru mājas lapās.

-

5 reizes projekta gaita atspoguļota TV un radio

-

4 reizes informācija atspoguļota laikrakstos,

-

45 reizes informācija par projektu parādījusies 30 dažādās interneta vietnēs.


PROJEKTA REZULĀTĀ: •

Izstrādāti:

Pētījuma rezultātu e-izdevums: „Mazākumtautību NVO interešu aizstāvība: iespējas un prakse”

Visi materiāli www.iic.lv

E-materiāls „Mazākumtautību E-materiāls tiesību aizstāvība: Eiropas tiesību pieejami: „Mazākumtautību līmeņa organizācijas un aizstāvības iespējas un sadarbības tīkli. aktualitātes. Informatīvs materiāls.” Rokasgrāmata”


PROJEKTA REZULĀTĀ: •

Izveidota

2013.gada 17.maijā, Rīgā, notika Forums „Koalīcija mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai”, kurā piedalījās mazākumtautību un starpetnisko NVO pārstāvji no visas Latvijas, kā arī valsts institūciju un pašvaldībi pārstāvji. Foruma laikā tika izveidota Koalīcija mazākumtautību politiskai līdzdalībai. Koalīcija ir uz brīvprātības pamatiem veidota koleģiāla institūcija ar mērķi veicināt mazākumtautību un citu sadarbības NVO aktīvu un kvalitatīvu etnisko minoritāšu tiesību un sabiedrības interešu aizstāvības pārstāvību politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesos. Tās uzdevumi ir aktivizēt NVO darbību interešu aizstāvības jomā, rosināt regulāru informācijas un pieredzes apmaiņu mazākumtautību NVO starpā reģionālā un valsts līmenī un veicināt mazākumtautību biedrību un citu NVO sadarbību demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai. Koalīcija ir atvērta visām mazākumtautību NVO un NVO, kuras saskaņā ar statūtiem darbojas mazākumtautību interešu aizstāvības jomā, kas atbalsta Koalīcijas mērķi, uzdevumus, pamatvērtības un darbības principus.


Ar Koalīcijas mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai nolikumu un sadarbības modeli varat iepazīties: http://www.iic.lv/projekti/esosieprojekti/projekts-koalicija-mazakumtautibu-politiskai-lidzdalibai-valstssektora/koalicija-mazakumtautibu-nvo-politiskai-lidzdalibai/

Koalīcijas dalīborganizācijas: •

Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija

Jēkabpils Poļu biedrība „Rodacy”

Kurzemes NVO atbalsta centrs (Talsi)

Jelgavas baltkrievu biedrība ”Ļanok”

Biedrība „Skola visiem” (Sabile)

Slāvu biedrība „Uzori” (Līvāni)

Liepājas vācu – latviešu tikšanās centrs

Jēkabpils NVO resursu centrs

Fonds „Šī pasaule kā durvis vaļā. Un es stāvu caurvējā...”

Izglītības iniciatīvu centrs

Ar Vienošanos par par darblbu Koalīcijā mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai varat iepazīties: http://www.iic.lv/wp-content/uploads/2013/06/vienosanas_koalicijamazakumtautibu-politiskai-lidzdalibai-valsts-sektora.pdf

Pievienoties Koalīcijai var, sazinoties ar Izglītības iniciatīvu centru. Projekta mērķa grupa bija mazākumtautību biedrības un citas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas etnisko grupu interešu aizstāvības jomā.  


Kopumā projekta aktivitātēs piedalījās 158 dalībnieki no 70 mazākumtautību NVO un sadarbības organizācijām.


Izglītības iniciatīvu centrs: •

īsteno izglītības, pilsoniskas sabiedrības stiprināšanas un sabiedrības integrācijas projektus

veic pētījumus izglītības un sabiedrības integrācijas jomās

organizē seminārus pedagogiem, vecākiem, pašvaldību un NVO darbiniekiem un citiem interesentiem visos Latvijas novados un pilsētās

īsteno Pedagogu tālākizglītības programmas

sniedz konsultācijas, piedāvā ekspertīzi un izglītojošus pasākumus izglītības iestādēm, pašvaldībām, citām organizācijām un indivīdiem

aicina uz sadarbību dažādos vietējos un starptautiskos projektos

Kontakti: Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV 5202 Tālr./fakss: 65235635 E-pasts: info@iic.lv www.iic.lv


Buklets projekta rezultāti  
Advertisement