Page 1

Kur meklēt palīdzību? Latvija ir pievienojusies ANO konvencijai Par bērnu tiesībām, kā arī Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Latvijai jāievēro to prasības: bērnam jāaug ģimeniskā vidē, bērnam ar speciālām vajadzībām jādzīvo pilnvērtīga un cienīga dzīve, garantējot viņa pašcieņu, rosinot ticību saviem spēkiem un atvieglojot viņa iespējas aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē, jānodrošina bērna vajadzībām atbilstošu apmācību, jāizslēdz jebkura veida diskriminācija, tostarp veselības traucējumu dēļ, jārespektē vecāku un aizbildņu atbildība, tiesības un pienākumi, lemjot par bērna dzīvi saskaņā ar viņa spējām.

SKAIDROJUMS: Speciālās vajadzības ir nepieciešamība saņemt tādu atbalstu un rehabilitāciju, lai bērns spētu apgūt izglītības programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni. Speciālas vajadzības var būt gan mācīšanās, redzes, dzirdes, fiziskās attīstības traucējumi, somatiskas saslimšanas, garīgās attīstības traucējumi, garīgās veselības traucējumi. Iekļaujošā skolā skolēni ar speciālām vajadzībām lielāko

izglītības programmas daļu apgūst vispārizglītojošā klasē kopā ar vienaudžiem, kuriem nav speciālās izglītības vajadzības.

Speciālā skolā mācās skolēni ar līdzīgām speciālām

vajadzībām atbilstoši licencētai speciālās izglītības programmai.

Pedagoģiski medicīniskā komisija ir valsts vai pašvaldību

izveidota speciālistu komisija, kas nosaka vai precizē Jūsu bērna diagnozi un sniedz atzinumus par bērnam piemērotāko izglītības programmu, diemžēl, neatbildot uz jautājumu, ko darīt, ja bērnam ir dažādas specialās vajadzības.

Skolā: klases audzinātājs, skolas vadītājs, speciālais pedagogs, skolas psihologs.

Valsts izglītības satura centrā: www.visc.gov.lv 67212228, 67212227

vita.ukase@visc.gov.lv

Iekļaujošās izglītības centri konsultē pedagogus un vecākus par atbalsta pasākumiem bērniem ar speciālām vajadzībā t.sk. bezmaksas logopēda, psihologa u.c. konsultācijas Balvi Jūrmala Valmiera Jēkabpils Daugavpils Liepāja Jelgava Rīga

64521083, 26367182

biiac@balvi.lv

25422959

valdis.bogdanovs@jpd.gov.lv

64207860, 64207631

vriiac@valmiera.lv

20371543, 20371529

sarmite.safronova@jekabpils.lv

65420332

diiac@inbox.lv

20253750, 22006088

centrs@lip.lv

IEKĻAUJOŠĀ SKOLA BĒRNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM

63012487, 26135016 67037322

inese.stekele@riga.lv

Interešu aizstāvības organizācijas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām konsultē par tiesībām un izglīto Latvijas Autisma apvienība Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem

www.autisms.lv www.lbakt.zb.lv

Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi www.lkndz.lv Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” www.sustento.lv Fonds “Nāc līdzās” – radošai izpausmei www.naclidzas.lv “Es redzu” www.esredzu.lv Latvijas Disleksijas biedrība www.disleksija.lv

Vecāku forums www.vecakuforums.lv Vecāki par izglītību vecakiparizglitibu.wordpress.com Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem www.lbakt.zb.lv

Vispārizglītojošās skolas, kas orientētas uz iekļaujošu izglītību, ir visefektīvākais veids, kā cīnīties pret diskriminējošu attieksmi, veidot pretimnākošu un iekļaujošu sabiedrību un panākt izglītību visiem, turklāt tās nodrošina efektīvu izglītību bērnu vairākumam, kā arī uzlabo visas izglītības sistēmas efektivitāti un rentabilitāti. UNESCO Salamankas deklarācija par iekļaujošo izglītību (UNESCO, 1994.)

Latvija savā Valsts reformu plānā izglītībai paredzējusi virzīties uz iekļaujošu izglītību


Kas var noteikt, vai bērnam ir speciālas vajadzības? To, vai bērnam varētu būt speciālas vajadzības, var pamanīt vecāks, pedagogs vai arī ārstējošais ārsts Gan pedagogs, gan ārsts var ierosināt, bet tikai vecāks izlemj, vai griezties pie speciālistiem vai pedagoģiski medicīniskās komisijas.

Kāpēc ir svarīgi pēc iespējas ātrāk noteikt, vai bērnam ir speciālas vajadzības? Jo ātrāk precizēs diagnozi un apzinās vajadzības, jo savlaicīgāk bērns saņems viņam nepieciešamo palīdzību. Ne vienmēr vajadzības ir acīmredzamas, nereti tās parādās augot, mācību procesā, var izpausties tikai vēlākās klasēs. Svarīgi, lai skola būtu par to informēta par bērna ir speciālajām vajadzībām un rīkotos, lai viņš saņemtu nepieciešamo atbalstu!

Kāda veida palīdzību un atbalsta pasākumus Jūsu bērns saņems? Atvieglojumi nozīmē to, ka bērnam kompensē viņa speciālo

vajadzību radītās grūtības, piešķirot papildu atbalstu vai piedāvājot atlaides no parastās programmas, piemēram, vājredzīgam bērnam piedāvā audiogrāmatas vai pieņem mutiskas atbildes.

Pedagoģiskā iejaukšanās ir pedagoga darbs ar bērnu, lai

palīdzētu apgūt mācību programmu vai citas iemaņas.

Diemžēl Latvijā nereti ar atbalsta pasākumiem saprot tikai atvieglojumus, jo trūkst finansējuma pedagoga papildus ieguldījuma apmaksai, lai gan tieši pedagoga darbs ir ļoti svarīgs. Daudzi vecāki apmāca vai apmaksā pedagogu paši. Jūsu bērnam īstenotie atbalsta pasākumi neietekmē tālākās izglītības ceļa izvēli, izņemot bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Ko nozīmē individuālais izglītības plāns? Individuālo plānu Jūsu bērnam izstrādā skola, ņemot vērā viņa vajadzības, mācību programmu, nosakot izglītības mērķus un uzdevumus. Tas nosaka atvieglojumus (piem., audiogrāmatu izmantošanu) un nepieciešamo pedagoģisko iejaukšanos (piem., logopēda nodarbības). Citās valstīs individuālo plānu saskaņo ar vecākiem, Latvijā saskaņojums ir ieteikts, bet ne obligāts. Bērna interesēs ir, lai Jūs, vecāki, būtu iepazinušies ar individuālo plānu un to saskaņojuši, lai varētu sekot līdzi bērna attīstībai un atbalstīt! Individuālo plānu izstrādā bērnam vispārizglītojošā skolā, ja ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums vai skolotājs uzskata, ka bērnam nepieciešama individuāla pieeja. Speciālajā skolā tikai bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem likums pieprasa individuālo plānu. Ziemeļvalstīs tie ir obligāti arī citās speciālajās skolās, jo palīdz vecāku un skolotāju sadarbībā, kopīgi vienojoties par bērna izglītības mērķiem un novērtējot progresu. Tas ir svarīgi, lai vecāki varētu sekot līdzi bērna attīstībai un atbalstīt skolā!

Vai skola var atteikties uzņemt bērnu ar speciālām vajadzībām? Vispārējās izglītības likums saka, ka vispārizglītojošā skola VAR uzņemt bērnu ar speciālām vajadzībām, un tad tai jāsniedz atbalsts. Izglītības likums neparedz, ka skolai obligāti jālicencē Jūsu bērnam nepieciešamo programmu, lai saņemtu papildu finansējumu. Daudzās pašvaldībās nav licencētas visas speciālās izglītības programmas. Vecāku organizācijas uzskata, ka jāatsakās no birokrātiskās licencēšanas, bet jāpiedāvā atbalsts bērnam!

Kuru skolu izvēlēties? Iekļaujošo skolu vai speciālo? Speciālo klasi vispārizglītojošā skolā? Atcerieties: JUMS IR GALVENĀ ATBILDĪBA PAR SAVA BĒRNA NĀKOTNI UN LĒMĒJS ESAT JŪS! Svarīgākais kritērijs: Jūsu bērna intereses. Jums jāapsver vairāki jautājumi: Bērnam vislabākā attīstība ir dzīvojot ģimeniskā vidē: Dzīve internātā jāpieņem tikai izņēmuma gadījumos. Bērnam Jūs esat vajadzīgs arī ikdienā! Bērnam ir jāsaņem vislabākā palīdzība un apmācība: Ja skola nav iepriekš strādājusi ar speciālām vajadzībām, tai trūks pieredzes. Tomēr, ja skola ir ieinteresēta, tā spēs iegūt nepieciešamo prasmi. Šobrīd speciālajām skolām pienākas lielāks finansējums kā vispārizglītojošām skolām par bērnu ar tām pašām speciālajām vajadzībām. Vecāku organizācijas vēlas, lai būtu vienlīdzīgs finansējums bērna atbalstam neatkarīgi no iestādes. Speciālās skolas orientējas uz viena veida speciālajām vajadzībām un nereti nespēj iekļaut bērnu ar vairākām speciālām vajadzībām. Bērnam ir nepieciešama atbalstoša vide Ja skola nevēlas pieņemt Jūsu bērnu, Jūsu bērns var justies tajā slikti. Bērnam ir nepieciešami vienaudži! Bērnam ir svarīga gan atrašanās vienaudžu vidē, gan arī iespēja draudzēties ar bērniem, kas intelektuāli atbilst Jūsu bērna attīstībai Svarīgi izveidot labu sadarbību ar skolu un pedagogiem, jo tā Jūs un arī pedaogi labāk varēsiet saskaņoti palīdzēt bērnam. Jums vienmēr ir tiesības mainīt savu lēmumu un meklēt citu skolu, kas labāk derētu Jūsu bērnam.

Iekļaujoša skola bērniem ar speciālām vajadzībām  

Informatīvs materiāls skolām un vecākiem. Esiet laipni aicināti bukletus arī brīvi izdrukāt un izplatīt savā skolā- tie drukājami gan ar krā...