Page 1

Първи стъпки Преносим компютър на HP


© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Microsoft и Windows са регистрирани в САЩ търговски марки на Microsoft Corporation. Емблемата SD е запазена марка на нейния притежател. Информацията, която се съдържа тук, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично изложени в гаранционните карти, придружаващи въпросните продукти и услуги. Нищо от споменатото тук не следва да се тълкува и приема като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски в настоящия документ. Трето издание: август 2011 г. Първо издание: март 2011 г. Номенклатурен номер на документа: 643394-263

Декларация за продукта

Условия за ползване на софтуера

Това ръководство описва функции, които са общи за повечето модели. Вашият компютър може да няма някои от функциите.

Като инсталирате, копирате, изтегляте или използвате по друг начин какъвто и да е софтуерен продукт, предварително инсталиран на този компютър, вие се обвързвате с условията на Споразумението за лицензиране на краен потребител на HP (EULA). Ако не приемете тези лицензионни условия, единственият начин да получите парите си обратно е да върнете целия неизползван продукт (хардуер и софтуер) в рамките на 14 дни, съгласно съответните правила за възстановяване според мястото на покупката. За допълнителна информация или за да заявите възстановяване на пълната сума, платена за компютъра, моля, свържете се с местния магазин, от който сте го купили (продавача).


Предупреждение за безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да избегнете опасността от изгаряния или прегряване на компютъра, не поставяйте компютъра направо в скута си и не блокирайте достъпа до вентилационните отвори на компютъра. Използвайте компютъра само на твърда, равна повърхност. Не позволявайте друга твърда повърхност, например поставен в близост до компютъра допълнителен принтер, или меки повърхности като възглавница или дрехи да пречат на въздушния поток. Не позволявайте също така по време на работа променливотоковият адаптер да опира в кожата или меки повърхности, като възглавници, килими или дрехи. Компютърът и променливотоковият адаптер отговарят на ограниченията за температура на повърхността, достъпна за потребителя, определени от Международния стандарт за безопасност на изчислителна техника (IEC 60950).

iii


iv

Предупреждение за безопасност


Съдържание

1 Добре дошли .................................................................................................................................................. 1 Търсене на информация .................................................................................................................... 2 2 Опознайте компютъра си ............................................................................................................................ 4 Отгоре .................................................................................................................................................. 5 Тъчпад ................................................................................................................................ 5 Индикатори ......................................................................................................................... 6 Бутони и четец на пръстови отпечатъци (само при някои модели) ............................... 7 Клавиши .............................................................................................................................. 9 Отпред ............................................................................................................................................... 11 Дясна страна ..................................................................................................................................... 12 Лява страна ....................................................................................................................................... 13 Дисплей ............................................................................................................................................. 15 Отдолу ............................................................................................................................................... 16 3 Работа в мрежа ............................................................................................................................................ 18 Използване на интернет доставчик ................................................................................................ 19 Свързване с безжична мрежа ......................................................................................................... 19 Свързване към съществуваща WLAN мрежа ................................................................ 20 Конфигуриране на нова WLAN мрежа ........................................................................... 20 Конфигуриране на безжичен маршрутизатор ............................................... 21 Защита на вашата WLAN мрежа .................................................................... 21 4 HP QuickWeb ................................................................................................................................................ 22 Първи стъпки .................................................................................................................................... 22 Стартиране на HP QuickWeb ........................................................................................................... 23 5 Клавиатура и посочващи устройства ..................................................................................................... 24 Използване на клавиатурата ........................................................................................................... 25 Идентифициране на клавишните комбинации .............................................................. 25 Използване на цифровите блокове на клавиатурата ................................................... 26

v


Използване на вградения цифров блок на клавиатурата ............................ 27 Включване и изключване на вградения цифров блок на клавиатурата ................................................................................... 28 Превключване на функциите на клавишите на вградения цифров блок на клавиатурата ....................................................... 28 Работа с вградения цифров блок .................................................................. 28 Използване на допълнителен външен цифров блок на клавиатурата ....... 29 Използване на посочващи устройства ........................................................................................... 29 Настройка на предпочитанията за посочващите устройства ....................................... 29 Използване на тъчпада ................................................................................................... 29 Включване и изключване на тъчпада ............................................................ 30 Придвижване ................................................................................................... 30 Избиране .......................................................................................................... 31 Използване на жестове с тъчпада ................................................................. 31 Превъртане ..................................................................................... 32 Щипване/Мащабиране ................................................................... 32 6 Поддръжка ................................................................................................................................................... 33 Поставяне или изваждане на батерията ........................................................................................ 33 Използване на допълнителния секретен винт ............................................................................... 36 Смяна или надстройване на твърдия диск .................................................................................... 38 Изваждане на твърдия диск ............................................................................................ 38 Поставяне на твърд диск ................................................................................................. 39 Добавяне или смяна на модули с памет ........................................................................................ 41 Актуализиране на програми и драйвери ........................................................................................ 46 Използване на SoftPaq Download Manager ..................................................................................... 46 Почистване на компютъра ............................................................................................................... 47 Средства за почистване .................................................................................................. 47 Процедури за почистване ............................................................................................... 48 Почистване на дисплея ................................................................................... 48 Почистване на страните и капака .................................................................. 48 Почистване на тъчпада и клавиатурата ........................................................ 48 7 Архивиране и възстановяване ................................................................................................................ 49 Windows 7 .......................................................................................................................................... 49 Архивиране на информация ........................................................................................... 50 Извършване на възстановяване на системата ............................................................. 51 Използване на инструментите за възстановяване на Windows .................. 51 Използване на инструменти за възстановяване f11 .................................... 52 Използване на DVD диск на операционната система Windows 7 (закупува се отделно) ...................................................................................... 52

vi


Windows Vista .................................................................................................................................... 54 Архивиране на информация ........................................................................................... 54 Извършване на възстановяване ..................................................................................... 55 Използване на инструментите за възстановяване на Windows .................. 55 Използване на инструменти за възстановяване f11 .................................... 56 Използване на DVD с операционната система Windows Vista (закупува се отделно) ...................................................................................................... 57 8 Поддръжка на клиенти ............................................................................................................................... 58 Връзка с отдела за поддръжка на клиенти .................................................................................... 58 Етикети .............................................................................................................................................. 59 9 Технически данни ....................................................................................................................................... 60 Входящо захранване ........................................................................................................................ 60 Работна среда .................................................................................................................................. 61 Азбучен указател ............................................................................................................................................ 62

vii


viii


1

Добре дошли

Търсене на информация

След като конфигурирате и регистрирате компютъра, е важно да извършите следните стъпки: ●

Свържете се към интернет – Настройте кабелната или безжична мрежа, за да можете да се свързвате с интернет. За повече информация вж. Работа в мрежа на страница 18.

Актуализирайте антивирусния си софтуер – Защитете компютъра си от щети, причинени от вируси. Софтуерът е предварително инсталиран на компютъра и включва ограничен абонамент за безплатни актуализации. За повече информация вж. Справочно ръководство за преносим компютри на HP. За инструкциите относно достъпа до това ръководство вж. Търсене на информация на страница 2.

Опознайте компютъра си — Научете повече за функциите на компютъра си. За допълнителна информация вижте Опознайте компютъра си на страница 4 и Клавиатура и посочващи устройства на страница 24.

Открийте инсталирания софтуер — Вижте списък с предварително инсталирания на компютъра софтуер. Изберете Старт > Всички програми. За подробности относно използването на включения към компютъра софтуер вж. инструкциите на производителя на софтуера, които може да са предоставени със софтуера, на диск или на уебсайта на производителя.

1


Търсене на информация Компютърът включва няколко ресурса, които ви помагат да извършвате различни задачи. Ресурси

За информация относно

Листовка Бърза настройка

Как да конфигурирате компютъра

Помощ при идентифициране на компютърните компоненти

Ръководство Първи стъпки

Функции на компютъра

За достъп до това ръководство:

Как да се свържете към безжична мрежа

Изберете Старт > Помощ и поддръжка > Ръководства за потребителя.

Как да използвате клавиатурата и посочващите устройства

– или –

Как да сменяте или надстройвате твърдия диск и модулите с памет

Изберете Старт > Всички програми >HP > Документация на HP.

Как да извършвате архивиране и възстановяване

Как да се свържете с отдела за поддръжка на клиенти

Технически данни на компютъра

Функции за управление на захранването

Как да увеличите живота на батерията

Как да използвате мултимедийните възможности на компютъра

Как да защитите компютъра

Справочно ръководство за преносим компютър на HP За достъп до това ръководство: Изберете Старт > Помощ и поддръжка > Ръководства за потребителя. – или –

Как да поддържате компютъра

Изберете Старт > Всички програми > HP > Документация на HP.

Как да актуализирате софтуера

Помощ и поддръжка

Информация за операционната система

За да отворите „Помощ и поддръжка“, изберете Старт > Помощ и поддръжка.

Актуализации на софтуер, драйвери и BIOS

Инструменти за отстраняване на неизправности

Как да се свържете с техническата поддръжка

Декларации за нормативните разпоредби, безопасността и околната среда

Информация за нормативните разпоредби и безопасността

За достъп до това ръководство:

Информация за изхвърляне на батерията

ЗАБЕЛЕЖКА: За поддръжка за конкретната страна или регион отидете на http://www.hp.com/ support, изберете страната или региона си и следвайте указанията на екрана.

Изберете Старт > Помощ и поддръжка > Ръководства за потребителя. – или – Изберете Старт > Всички програми > HP > Документация на HP.

2

Глава 1 Добре дошли


Ресурси

За информация относно

Ръководство за безопасност и удобство

Правилно конфигуриране на работното място, поза, здравословни и работни навици

Информация за електрическата и механичната безопасност

За да отворите това ръководство: Изберете Старт > Помощ и поддръжка > Ръководства за потребителя. – или – Изберете Старт > Всички програми > HP > Документация на HP. – или – Отидете на http://www.hp.com/ergo. Книжка Worldwide Telephone Numbers (Телефонни номера по света)

Телефонни номера на екипа на HP за поддръжка на клиенти

Тази книжка се предоставя с компютъра ви. Уебсайт на HP

Информация за поддръжка

За достъп до този уебсайт отидете на http://www.hp.com/support.

Поръчка на резервни части и намиране на допълнителна помощ

Аксесоари за устройството

Ограничена гаранция*

Гаранционна информация

За да видите гаранцията: Изберете Старт > Помощ и поддръжка > Ръководства за потребителя > Преглед на информация за гаранцията. – или – Изберете Старт > Всички програми > HP > Документация на HP > Преглед на информация за гаранцията. – или – Отидете на http://www.hp.com/go/orderdocuments. *Можете да откриете изрично предоставената от HP ограничена гаранция, приложима за продукта ви, в електронното ръководство на компютъра си и/или на CD/DVD диск, намиращ се в кутията. За някои страни/региони в кутията е предоставена отпечатана ограничена гаранция на HP. За страни/региони, в които гаранцията не е предоставена в отпечатан вид, можете да заявите печатно копие от http://www.hp.com/go/orderdocuments или да пишете до: ●

Северна Америка: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

Европа, Близкия изток, Африка: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy

Азиатско-тихоокеански район: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Включете името на продукта, гаранционния срок (намира се на етикета със серийния номер), името и пощенския си адрес.

Търсене на информация

3


2

4

Опознайте компютъра си

Отгоре

Отпред

Дясна страна

Лява страна

Дисплей

Отдолу

Глава 2 Опознайте компютъра си


Отгоре Тъчпад

Компонент

Описание

(1)

Бутон за включване/изключване на тъчпада

Включване и изключване на тъчпада.

(2)

Тъчпад

Преместване на показалеца и избор или активиране на елементи на екрана.

(3)

Ляв бутон на тъчпада

Функционира като левия бутон на външна мишка.

(4)

Десен бутон на тъчпада

Функционира като десния бутон на външна мишка.

Отгоре

5


Индикатори

Компонент (1)

(2)

(3)

(4)

Описание Индикатор на тъчпада

Индикатор Caps Lock

Индикатор за захранване

Индикатор за QuickWeb

Жълто: Тъчпадът е изключен.

Изкл.: Тъчпадът е включен.

Бяло: Caps lock е вкл.

Изкл.: Caps lock е изкл.

Вкл.: Компютърът е включен.

Мига: Компютърът е в състояние на заспиване.

Изкл.: Компютърът е изключен или в хибернация.

Вкл.: Компютърът е включен.

Изкл.: Компютърът е изключен или в хибернация.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация вж. "HP QuickWeb" в това ръководство и софтуерната помощ на HP QuickWeb. (5)

6

Индикатор за безжична връзка

Глава 2 Опознайте компютъра си

Бял: включено е вградено безжично устройство, като устройство за безжична локална мрежа (WLAN) или Bluetooth® устройство.

Жълт: всички безжични устройства са изключени.


Бутони и четец на пръстови отпечатъци (само при някои модели)

Компонент (1)

Описание Бутон на захранването

Когато компютърът е изключен, натиснете бутона, за да го включите.

Когато компютърът е включен, натиснете бързо бутона, за да влезете в режим на заспиване.

Когато компютърът е в състояние на заспиване, натиснете за кратко бутона, за да излезете от него.

Когато компютърът е в хибернация, натиснете за кратко бутона, за да излезете от нея.

Ако компютърът престане да реагира и процедурите за изключване на Windows® са безрезултатни, натиснете и задръжте бутона на захранването поне 5 секунди, за да изключите компютъра. За да научите повече за настройките на захранването: ●

Windows 7 – Изберете Старт > Контролен панел > Система и защита > Опции за захранването.

Windows Vista – Изберете Старт > Контролен панел > Система и поддръжка > Опции за захранването.

Вж. също Справочно ръководство за преносим компютър на HP.

Отгоре

7


Компонент (2)

Описание Бутон QuickWeb

Когато компютърът е изключен или в режим на хибернация, натиснете бутона, за да отворите HP QuickWeb.

Когато компютърът е в Microsoft Windows, натиснете бутона, за да отворите уеб браузъра по подразбиране.

Когато компютърът е в HP QuickWeb, натиснете бутона, за да отворите уеб браузъра по подразбиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация вж. "HP QuickWeb" в това ръководство и софтуерната помощ на HP QuickWeb. Ако компютърът не разполага със софтуера HP QuickWeb, бутонът не извършва никакво действие или функция.

8

(3)

Бутон за безжична връзка

Включване или изключване на функцията за безжична връзка, но без установяване на безжична връзка.

(4)

Четец на пръстови отпечатъци (само при някои модели)

Позволяване на влизане в Windows с пръстов отпечатък вместо с парола.

Глава 2 Опознайте компютъра си


Клавиши ЗАБЕЛЕЖКА: Вж. илюстрацията, която най-добре отговаря на вашия компютър.

Компонент

Описание

(1)

Клавиш esc

Показване на системна информация при натискане в комбинация с клавиша fn.

(2)

Функционални клавиши

Изпълняване на често използвани системни функции, когато са натиснати в комбинация с клавиша fn.

(3)

Клавиш num lk

Разрешаване/забраняване на вградения цифров блок при натискане в комбинация с клавиша fn.

(4)

Клавиш fn

Изпълняване на често използвани системни функции при натискане в комбинация с функционален клавиш, клавиша num lk или клавиша esc.

(5)

Клавиш "Старт"

Показване на менюто "Старт".

(6)

Клавиши на вградения цифров блок на клавиатурата

Възможност за употреба като клавишите на външна цифрова клавиатура при натискане в комбинация с клавишите fn и num lk.

(7)

Клавиш за меню

Показване на меню с преки пътища на активната програма (като менюто при щракване с десен бутон).

Отгоре

9


Компонент

10

Описание

(1)

Клавиш esc

Показва системна информация, когато се натисне заедно с клавиша fn.

(2)

Функционални клавиши

Изпълняване на често използвани системни функции, когато са натиснати в комбинация с клавиша fn.

(3)

Клавиш num lk

Включва/изключва вградения цифров блок на клавиатурата, когато се натисне заедно с клавиша fn.

(4)

Интегриран цифров блок на клавиатурата

Когато блокът е включен, клавишите могат да се използват като външен цифров блок.

(5)

Клавиш fn

Изпълнява често използвани системни функции, когато се натисне заедно с функционален клавиш, клавиша num lk или клавиша esc.

(6)

Клавиш "Старт"

Показване на менюто "Старт".

(7)

Клавиш за меню

Показване на меню с преки пътища на активната програма (като менюто при щракване с десен бутон).

Глава 2 Опознайте компютъра си


Отпред

Компонент (1)

(2)

(3)

Описание Индикатор за дисково устройство

Четец на мултимедийни карти

Куплунг за аудио изход (за слушалки)

Бяло: Осъществява се достъп до твърдия диск или оптичното устройство.

Жълто: Функцията HP 3D DriveGuard временно е паркирала твърдия диск.

Поддържане на следните формати за цифрови карти с памет: ●

Memory Stick Pro

Memory Stick Duo Pro

MultiMediaCard

MultiMediaCard Micro

Карта Secure Digital (SD)

Карта Secure Digital (SD) Micro

Свързване на допълнителни слушалки, тапи или телевизионно аудио. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите опасността от нараняване, регулирайте силата на звука, преди да слагате слушалки, "тапи" или слушалки с микрофон. За допълнителна информация за безопасност вж. Декларации за нормативните разпоредби, безопасността и околната среда ЗАБЕЛЕЖКА: Когато към куплунга е свързано устройство, високоговорителите на компютъра не работят.

(4)

Куплунг за аудио вход (за микрофон)

Свързване на допълнителен компютърен микрофон за слушалки, стерео микрофон или моно микрофон.

Отпред

11


Дясна страна

Компонент

12

Описание

(1)

USB портове (2)

Свързват допълнителни USB устройства.

(2)

Куплунг RJ-11 (модем) (само при някои модели)

Свързване на кабел за модем.

(3)

Оптично устройство

Четене и записване (само при някои модели) на оптичен диск.

(4)

Индикатор за оптично устройство

Светва, когато оптичното устройство е активно.

(5)

Бутон за изваждане на оптично устройство

Изваждане на оптичното устройство.

Глава 2 Опознайте компютъра си


Лява страна

Компонент (1)

Описание Слот за кабел за защита

Свързване на допълнителен кабел за защита към компютъра. ЗАБЕЛЕЖКА: Кабелът за защита е предназначен да работи като предпазна мярка, но той може да не предпази компютъра от неправилна употреба или кражба.

(2)

Индикатор за променливотоков адаптер

Бяло: Компютърът е свързан към външно захранване и батерията е заредена между 90 и 99%.

Жълто: Компютърът е свързан към външно захранване и батерията е заредена между 0 и 90%.

Мигащо жълто: Зарядът на батерията, която се използва като единствен източник на енергия, е почти изчерпан. Когато батерията достигне критично ниво, индикаторът започва да мига бързо.

Изкл.: Батерията е напълно заредена. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът е включен към външен източник на захранване, индикаторът се изключва, когато всички батерии в компютъра са напълно заредени. Ако компютърът не е включен във външен източник на захранване, индикаторът остава изключен, докато батерията достигне ниското си ниво на заряд.

(3)

Извод за захранване

Свързване на променливотоков адаптер.

(4)

Вентилационен отвор

Провежда въздушен поток за охлаждане на вътрешните компоненти. ЗАБЕЛЕЖКА: Вентилаторът на компютъра се включва автоматично за охлаждане на вътрешните компоненти и предотвратяване на прегряване. Нормално е вътрешният вентилатор да се включва и изключва при обичайна работа.

(5)

Порт за външен монитор

Свързване на външен VGA монитор или проектор.

Лява страна

13


Компонент

14

Описание

(6)

Куплунг RJ-45 (мрежа)

Свързва мрежов кабел.

(7)

HDMI порт

Свързва допълнително видео- или аудиоустройство като телевизор с висока разделителна способност или друг съвместим цифров или аудиокомпонент.

(8)

Слот за ExpressCard

Четене и запис на карти ExpressCard.

(9)

USB порт

Свързва допълнително USB устройство.

(10)

USB порт

Свързва допълнително USB устройство.

Глава 2 Опознайте компютъра си


Дисплей

Компонент

Описание

(1)

Високоговорители (2)

Възпроизвеждане на звук.

(2)

Вътрешен превключвател за дисплея

Изключване на дисплея и влизане в режим на заспиване, ако дисплеят се затвори, докато захранването е включено. ЗАБЕЛЕЖКА: Прекъсвачът за дисплея не се вижда от външната страна на компютъра.

(3)

Антени за WWAN (2)* (само за избрани модели)

Изпращат и получават безжични сигнали за комуникация с безжични широкообхватни мрежи (WWAN).

(4)

Антени за WLAN (2)*

Изпращат и получават безжични сигнали за комуникация с безжични локални мрежи (WLAN).

(5)

Вътрешен микрофон/и (1 или 2 в зависимост от модела)

Записват звук.

(6)

Индикатор на уеб камерата (само при някои модели)

Вкл.: Уеб камерата се използва.

(7)

Уеб камера (само при някои модели)

Прави видеозаписи и снимки. За да използвате уеб камерата, изберете Старт > Всички програми > ArcSoft TotalMedia Suite > WebCam Companion.

*Антените не се виждат от външната страна на компютъра. За оптимална връзка не трябва да има препятствия в непосредствена близост до антените. За декларациите за нормативните разпоредби вижте раздела Декларации за нормативните разпоредби, безопасността и околната среда, който се отнася за вашата страна или регион. Тези декларации се намират в „Помощ и поддръжка“.

Дисплей

15


Отдолу

Компонент

16

Описание

(1)

Ключове за освобождаване на капака за достъп и батерията

Освобождаване на батерията от отделението за батерията и капака за достъп от компютъра.

(2)

Отделение за батерията

Помества батерията.

(3)

Слот за SIM карта

Отделение за SIM карта (subscriber identity module; модул за идентификация на абоната) за безжична връзка (само при някои модели). Слотът за SIM карта е разположен в отделението за батерия.

Глава 2 Опознайте компютъра си


Компонент (4)

Описание Вентилационни отвори (2)

Провеждат въздушен поток за охлаждане на вътрешните компоненти. ЗАБЕЛЕЖКА: Вентилаторът на компютъра се включва автоматично за охлаждане на вътрешните компоненти и предотвратяване на прегряване. Нормално е вътрешният вентилатор да се включва и изключва при обичайна работа.

(5)

Отделение за твърд диск

Съдържа твърдия диск, слота за модула на безжичната LAN връзка, както и слота за модула с памет. ВНИМАНИЕ: За да избегнете блокиране на системата, сменете безжичния модул само с безжичен модул, одобрен за използване с компютъра от държавен орган, който регламентира безжичните устройства във вашата страна или регион. Ако замените модула, а след това получите предупредително съобщение, премахнете модула и възстановете функционалността на компютъра, след което се свържете с отдела за техническа поддръжка чрез "Помощ и поддръжка".

Отдолу

17


3

Работа в мрежа

Използване на интернет доставчик

Свързване с безжична мрежа

ЗАБЕЛЕЖКА: Хардуерните и софтуерните функции за интернет се различават според модела на компютъра и местоположението ви. Компютърът може да поддържа единия или и двата от следните видове интернет достъп:

18

Безжичен – за мобилен достъп до интернет можете да използвате безжична връзка. Вижте Свързване към съществуваща WLAN мрежа на страница 20 или Конфигуриране на нова WLAN мрежа на страница 20.

Кабелен – можете да влизате в интернет, като се свържете с кабелна мрежа. За информация относно свързването към кабелна мрежа вижте Справочно ръководство за преносими компютри на HP.

Глава 3 Работа в мрежа


Използване на интернет доставчик За да се свържете с интернет, трябва да създадете акаунт към интернет доставчик. Свържете се с местен интернет доставчик, за да закупите интернет услуга и модем. Доставчикът ще ви помогне да конфигурирате модема, да прекарате мрежов кабел, за да свържете безжичния си компютър към модема, и ще тества интернет услугата. ЗАБЕЛЕЖКА: Интернет доставчикът ще ви предостави потребителски идентификатор и парола, с които да се свързвате към интернет. Запишете тази информация и я съхранявайте на сигурно място. Следните функции ще ви помогнат да конфигурирате нов интернет акаунт или да конфигурирате компютъра да използва съществуващ такъв: ●

Internet Services & Offers — тази помощна програма помага при регистриране на нов интернет акаунт и при конфигуриране на компютъра да използва съществуващ такъв. За да отворите тази помощна програма, изберете Старт > Всички програми > Online Services > Get Online.

Икони от доставчици на интернет (налични за някои местоположения) — тези икони могат да се показват поотделно на работния плот на Windows или групирани в папка на работния плот с име „Online Services“. За да конфигурирате нов интернет акаунт или да конфигурирате компютъра да използва съществуващ такъв, щракнете два пъти върху иконата и следвайте инструкциите на екрана.

Съветник „Свързване с интернет“ на Windows — можете да го използвате за свързване с интернет във всяка от следните ситуации: ◦

Вече имате акаунт към интернет доставчик.

Нямате интернет акаунт и искате да изберете доставчик от списъка на съветника. (Списъкът с интернет доставчици не е наличен за всички региони.)

Избрали сте интернет доставчик, който не е включен в списъка, и той ви е предоставил информация като конкретен IP адрес и настройки за POP3 и SMTP.

За да отворите съветника „Свързване с интернет“ на Windows и за инструкции относно използването му, изберете Старт > Помощ и поддръжка и въведете Connect to the Internet wizard в полето за търсене. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако бъдете подканени от съветника да изберете дали да активирате, или деактивирате защитната стена на Windows, изберете да я активирате.

Свързване с безжична мрежа С безжичните технологии данните се прехвърлят по радиовълни вместо по кабели. Компютърът ви може да е оборудван с едно или повече от следните безжични устройства: ●

Устройство за безжична локална мрежа (WLAN)

Модул за мобилна широколентова връзка на HP, устройство за безжична широкообхватна мрежа (WWAN)

Bluetooth устройство

Използване на интернет доставчик

19


За повече информация относно технологията за безжична връзка и свързването към безжична мрежа вижте Справочно ръководство за преносим компютър на HP и информацията и връзките към уебсайтове в „Помощ и поддръжка“.

Свързване към съществуваща WLAN мрежа 1.

Включете компютъра.

2.

Уверете се, че WLAN устройството е включено.

3.

Щракнете върху иконата за мрежа в областта за уведомяване най-вдясно на лентата на задачите.

4.

Изберете мрежа, към която да се свържете.

5.

Щракнете върху Свързване.

6.

Ако е необходимо, въведете ключа за защита.

Конфигуриране на нова WLAN мрежа Необходимо оборудване: ●

Широколентов модем (DSL или кабелен) (1) и услуга за високоскоростен интернет, закупена от интернет доставчик (ISP)

Безжичен маршрутизатор (купува се отделно) (2)

Вашият нов компютър с безжична връзка (3)

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои модеми имат вграден безжичен маршрутизатор. Обърнете се към доставчика си, за да определи какъв вид модем имате. На илюстрацията е даден пример за завършено инсталиране на безжична мрежа, свързана с интернет. С разширяването на мрежата може да се включват допълнително компютри с безжична и кабелна връзка към мрежата за достъп до интернет.

20

Глава 3 Работа в мрежа


Конфигуриране на безжичен маршрутизатор За помощ при конфигурирането на WLAN вижте информацията, предоставена от производителя на маршрутизатора или интернет доставчика. Операционната система Windows също така предоставя и инструменти, които да ви помогнат при конфигурирането на нова безжична мрежа. За да използвате инструментите на Windows за настройване на мрежата: ●

Windows 7 – Изберете Старт > Контролен панел > Мрежа и интернет > Център за мрежи и споделяне > Настройка на нова връзка или мрежа > Настройка на нова мрежа. След това изпълнете инструкциите на екрана.

Windows Vista – Изберете Старт > Контролен панел > Мрежа и интернет > Център за мрежи и споделяне > Инсталиране на връзка или мрежа > Инсталиране на безжичен маршрутизатор или устройство за точка на достъп. След това изпълнете инструкциите на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчително е първоначално да свържете новия си компютър с безжична връзка към маршрутизатора, като използвате мрежовия кабел в комплекта. Когато компютърът се свърже успешно с интернет, можете да извадите кабела и да се свържете чрез безжичната си мрежа.

Защита на вашата WLAN мрежа Когато конфигурирате WLAN или влизате в съществуваща WLAN, винаги включвайте функциите за защита, за да защитите своята мрежа от неразрешен достъп. За информация относно защитата на вашата WLAN вижте Справочно ръководство за преносими компютри на HP.

Свързване с безжична мрежа

21


4

HP QuickWeb

Първи стъпки Средата HP QuickWeb предоставя забавен и увлекателен начин за извършване на много от любимите ви дейности. Компютърът е готов за действие само няколко секунди след включва, позволявайки бърз достъп до интернет, изпълними модули и програми за комуникация. Просто натиснете бутона QuickWeb на компютъра и започнете да сърфирате в интернет, да комуникирате чрез Skype и да разучавате други програми на HP QuickWeb. Началният екран на HP QuickWeb включва следните компоненти: ●

Уеб браузър – Търсете в интернет и създавайте връзки към вашите предпочитани уеб сайтове.

Skype – Комуникирайте чрез Skype – приложение, използващо протокол за глас по интернет (VoIP). Със Skype можете да водите конферентни разговори или видео чат с един или повече събеседници едновременно. Можете също да провеждате телефонни разговори на далечни разстояния до абонати на фиксирани мрежи.

QuickWeb E-Mail – Четете и изпращайте имейли чрез свързване към уеб базирани имейл доставчици или към свой собствен пощенски сървър.

Изпълними модули – Започнете да използвате изпълними модули за новини, социални мрежи, борси, калкулатор, лепкави бележки и др. Също така можете да използвате Widget Manager, за да добавите повече изпълними модули към началния екран на HP QuickWeb.

ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителна информация относно използването на HP QuickWeb вж. помощта към софтуера QuickWeb.

22

Глава 4 HP QuickWeb


Стартиране на HP QuickWeb ●

За да стартирате HP QuickWeb, натиснете бутона QuickWeb, когато компютърът е изключен или е в хибернация.

Таблицата по-долу обяснява различните поведения на бутона QuickWeb. Бутон

Поведение

Бутон QuickWeb

Когато компютърът е изключен или е в хибернация, се отваря HP QuickWeb.

Когато компютърът е в Microsoft Windows, се отваря уеб браузърът по подразбиране.

Когато компютърът е в HP QuickWeb, се отваря уеб браузърът по подразбиране. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът не разполага със софтуера HP QuickWeb, бутонът не извършва никакво действие или функция.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация вж. помощта на софтуера HP QuickWeb.

Стартиране на HP QuickWeb

23


5

24

Клавиатура и посочващи устройства

Използване на клавиатурата

Използване на посочващи устройства

Глава 5 Клавиатура и посочващи устройства


Използване на клавиатурата Идентифициране на клавишните комбинации Клавишна комбинация е комбинация от клавиша fn (1) и клавиша esc (2) или някой от функционалните клавиши (3).

За да използвате клавишна комбинация: ▲

Бързо натиснете клавиша fn и след това бързо натиснете втория клавиш от клавишната комбинация.

Клавишна комбинация

Описание

fn + esc

Показване на системна информация.

fn + f1

Включване на режим на заспиване, при който вашата информация се записва в системната памет. Дисплеят и други системни компоненти се изключват и се пести енергия. За да излезете от режим на заспиване, натиснете бързо бутона на захранването. ВНИМАНИЕ: За да намалите опасността от загуба на информация, запишете работните файлове, преди да влезете в състояние на заспиване. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако батерията достигне критично състояние, докато компютърът е в състояние на заспиване, компютърът влиза в спящ режим и информацията, съхранена в паметта, се запазва на твърдия диск. Функцията на клавишната комбинация fn + f1 може да се променя. Например, можете да зададете клавишната комбинация fn + f1 да задейства влизане в режим на хибернация, вместо в режим на заспиване.

fn+f2

Намалява нивото на яркост на екрана.

fn+f3

Увеличава нивото на яркост на екрана.

Използване на клавиатурата

25


Клавишна комбинация fn+f4

Описание

Превключва изображението на екрана между устройствата с дисплей, свързани към системата. Например, ако към компютъра е включен монитор, fn+f4 превключва изображението на екрана от дисплея на компютъра към дисплея на монитора, за да се показва едновременно и на компютъра, и на монитора. Повечето външни монитори получават видеоинформация от компютъра по видеостандарта „външен VGA“. Клавишната комбинация fn+f4 може също да превключва изображенията между други устройства, получаващи видеоинформация от компютъра.

fn + f5

Включване на функцията за защита QuickLock. QuickLock защитава вашата информация, като показва прозореца за влизане на операционната система. Докато прозорецът за влизане се показва, компютърът не може да се използва, докато не бъде въведена потребителската парола на Windows или администраторската парола на Windows. ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате QuickLock, трябва да зададете потребителска или администраторска парола на Windows. За указания вижте „Помощ и поддръжка“.

fn + f6

Показва информация за заряда на всички инсталирани батерии. На дисплея се показва кои батерии се зареждат и се отчита оставащият във всяка батерия заряд.

fn + f7

Изключва или възстановява звука на високоговорителя.

fn + f8

Намалява силата на звука на високоговорителя.

fn + f9

Увеличава силата на звука на високоговорителя.

fn + f10

Пуска предишната песен на компактдиск или предишния раздел на DVD или BD.

fn + f11

Пуска, поставя на пауза или продължава аудио компактдиск, DVD или BD.

fn + f12

Пуска следващата песен на компактдиск или следващия раздел на DVD или BD.

Използване на цифровите блокове на клавиатурата Компютърът включва вграден цифров блок на клавиатурата или вградена цифрова клавиатура. Компютърът също така поддържа допълнителна външна цифрова клавиатура или допълнителна външна клавиатура с цифров блок.

26

Глава 5 Клавиатура и посочващи устройства


Използване на вградения цифров блок на клавиатурата

(1)

Компонент

Описание

Клавиш fn

Включва/изключва вградения цифров блок при натискане в комбинация с клавиша num lk. ЗАБЕЛЕЖКА: Вграденият цифров блок на клавиатурата няма да работи, докато външна клавиатура или цифрова клавиатура е свързана към компютъра.

(2)

Вграден цифров блок на клавиатурата

Когато блокът е включен, той може да се използва като външен цифров блок. Всеки клавиш на блока извършва функцията, обозначена с иконата в горния му десен ъгъл.

(3)

Клавиш num lk

Включва и изключва вградения цифров блок на клавиатурата, когато се натисне заедно с клавиша fn. ЗАБЕЛЕЖКА: Активната функция за цифровия блок при изключване на компютъра се възстановява, когато компютърът се включи отново.

Използване на клавиатурата

27


Включване и изключване на вградения цифров блок на клавиатурата Натиснете fn+num lk за включване на вградения цифров блок на клавиатурата. Натиснете fn+num lk отново, за да изключите цифровия блок. ЗАБЕЛЕЖКА: При свързване на външна клавиатура или цифров блок към компютъра, вграденият цифров блок на клавиатурата се изключва. Превключване на функциите на клавишите на вградения цифров блок на клавиатурата Можете временно да превключвате функциите на клавишите на вградения цифров блок на клавиатурата между стандартните функции на клавиатурата и функциите им в цифровия блок: ●

За да използвате цифровата функция на даден клавиш от блока, докато блокът е изключен, натиснете и задръжте клавиша fn, като едновременно натискате клавиша от блока.

За да използвате стандартната функция на даден клавиш от блока, докато блокът е включен: ◦

Натиснете и задръжте клавиша fn за писане с малки букви.

Натиснете и задръжте fn+shift за писане с главни букви.

Работа с вградения цифров блок

(1)

Компонент

Описание

Клавиш num lk

Превключва между функциите за придвижване и цифровите функции на вградения цифров блок на клавиатурата. ЗАБЕЛЕЖКА: Активната функция за цифровия блок при изключване на компютъра остава включена, когато компютърът се включи отново.

(2)

28

Интегриран цифров блок на клавиатурата

Глава 5 Клавиатура и посочващи устройства

Може да се използва като външна цифрова клавиатура.


Използване на допълнителен външен цифров блок на клавиатурата Клавишите на повечето външни цифрови блокове на клавиатурата имат различна функция в зависимост от това дали „num lock“ е включен, или изключен. (Num lock е фабрично изключено.) Например: ●

Когато клавишът num lock е включен, повечето клавиши от блока въвеждат цифри.

Когато клавишът num lock е изключен, повечето клавиши от блока действат като клавишите за стрелки, страница нагоре или страница надолу.

Когато клавишът num lock на външния блок е включен, индикаторът на клавиша num lock на компютъра свети. Когато клавишът num lock на външния блок е изключен, индикаторът на клавиша num lock на компютъра не свети. За да включите или изключите клавиша num lock на външния блок, докато работите: ▲

Натиснете клавиша num lk на външния блок, не на компютъра.

Използване на посочващи устройства ЗАБЕЛЕЖКА: Освен посочващите устройства, включени към компютъра, можете да използвате външна USB мишка (купува се отделно), като я свържете към един от USB портовете на компютъра.

Настройка на предпочитанията за посочващите устройства Използвайте свойствата на мишката в Windows, за да промените настройките за посочващите устройства като конфигурацията на бутоните, скоростта на щракване и опциите на показалеца. За достъп до свойствата на мишката: Windows 7 – Изберете Старт > Устройства и принтери. След това щракнете с десния бутон върху устройството, представляващо компютъра, след което изберете Настройки на мишката. Windows Vista – Изберете Старт > Контролен панел > Хардуер и звук > Мишка.

Използване на тъчпада За да придвижите показалеца, плъзнете пръст по тъчпада в посоката, в която искате показалецът да се придвижи. Използвайте левия и десния бутон на тъчпада като бутоните на външна мишка. За да превъртите нагоре или надолу с помощта на зоната за вертикално превъртане на тъчпада, плъзнете пръста си нагоре или надолу по линиите. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате тъчпада за преместване на показалеца, трябва да вдигнете пръста си, преди да го преместите върху зоната за превъртане. Ако просто плъзнете пръста си от тъчпада към зоната за превъртане, няма да задействате функцията за превъртане.

Използване на посочващи устройства

29


Включване и изключване на тъчпада За да включите или изключите тъчпада, натиснете два пъти бързо индикатора на тъчпада. ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът е изключен, когато тъчпадът е включен.

Придвижване За да придвижите показалеца, плъзнете пръст по тъчпада в посоката, в която искате показалецът да се придвижи.

30

Глава 5 Клавиатура и посочващи устройства


Избиране Използвайте левия и десния бутон на тъчпада като съответните бутони на външна мишка.

Използване на жестове с тъчпада Тъчпадът поддържа разнообразни жестове. За да използвате жестове с тъчпада, поставете едновременно два пръста на тъчпада. ЗАБЕЛЕЖКА: Движенията на тъчпада не се поддържат от всички програми. За да видите демонстрация на дадено движение: 1.

Щракнете с десния бутон върху иконата Synaptics

в областта за уведомяване най-

вдясно на лентата на задачите, след което щракнете върху Свойства на тъчпада. 2.

Щракнете върху дадено движение, за да активирате демонстрацията.

За да включите или изключите жестовете: 1.

Щракнете с десния бутон върху иконата Synaptics

в областта за уведомяване най-

вдясно на лентата на задачите, след което щракнете върху Свойства на тъчпада. 2.

Изберете жеста, който искате да включите или изключите.

3.

Щракнете върху Приложи и OK.

ЗАБЕЛЕЖКА: Компютърът поддържа и допълнителни функции на тъчпада. За да видите и включите тези функции, щракнете върху иконата Synaptics в областта за уведомяване найвдясно на лентата на задачите и след това върху раздела Настройки на устройството. Изберете устройството и щракнете върху Настройки.

Използване на посочващи устройства

31


Превъртане Превъртането е удобно за придвижване на страница или изображение нагоре, надолу или встрани. За да превъртате, поставете два пръста върху тъчпада, леко отделени един от друг, и ги плъзгайте по тъчпада нагоре, надолу, наляво или надясно. ЗАБЕЛЕЖКА: Скоростта на превъртане се контролира от скоростта на пръстите. ЗАБЕЛЕЖКА: Превъртането с два пръста е фабрично включено.

Щипване/Мащабиране Щипването позволява да увеличавате и намалявате мащаба на изображения или текст. ●

Можете да увеличите мащаба, като поставите два пръста един до друг върху тъчпада и след това ги разделите.

Можете да намалите мащаба, като поставите два пръста върху тъчпада разделени един от друг и след това ги приближите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Жестовете с пръсти/мащабирането е фабрично включено.

32

Глава 5 Клавиатура и посочващи устройства


6

Поддръжка

Поставяне или изваждане на батерията

Използване на допълнителния секретен винт

Смяна или надстройване на твърдия диск

Добавяне или смяна на модули с памет

Актуализиране на програми и драйвери

Използване на SoftPaq Download Manager

Почистване на компютъра

Поставяне или изваждане на батерията ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителна информация относно използването на батерията вижте Справочно ръководство за преносими компютри на HP. За да поставите батерията:

Поставяне или изваждане на батерията

33


Поставете батерията (1) в отделението за батерия, докато застане на мястото си (2). Ключовете за освобождаване на батерията автоматично ще фиксират батерията на място.

За да извадите батерията: ВНИМАНИЕ: Изваждането на батерия, която е единствен източник на захранване за компютъра, може да доведе до загуба на информация. За да предотвратите загуба на информация, преди да извадите батерията, запишете работните файлове и влезте в хибернация или изключете компютъра от Windows. 1.

34

Плъзнете ключовете за освобождаване на батерията (1), за да освободите батерията.

Глава 6 Поддръжка


2.

Плъзнете батерията нагоре (2), след което я извадете от отделението (3).

Поставяне или изваждане на батерията

35


Използване на допълнителния секретен винт Използвайте допълнителния секретен винт, за да заключите капака за достъп към дъното на компютъра. Когато не се използва, секретният винт може да се съхранява в отделението на батерията. За да използвате секретния винт: 1.

Извадете батерията. ВНИМАНИЕ: Изваждането на батерията, когато тя е единственият източник на захранване за компютъра, може да доведе до загуба на информация. За да предотвратите загубата на информация, запишете работните файлове и инициирайте режим на хибернация или изключете компютъра чрез Windows, преди да извадите батерията.

2.

Извадете секретния винт от отделението за батерията (1) и го поставете в капака за достъп (2), за да заключите капака за достъп. ЗАБЕЛЕЖКА: Вж. илюстрацията, която най-добре отговаря на вашия компютър.

36

Глава 6 Поддръжка


Използване на допълнителния секретен винт

37


Смяна или надстройване на твърдия диск ВНИМАНИЕ: За да предотвратите загуба на информация или блокиране на системата: Изключете компютъра, преди да извадите твърдия диск от отделението му. Не изваждайте твърдия диск, когато компютърът е включен, в състояние на заспиване или в хибернация. Ако не сте сигурни дали компютърът е изключен или e в хибернация, включете го с натискане на бутона на захранването. След това изключете компютъра от операционната система.

Изваждане на твърдия диск

38

1.

Запишете работните файлове и изключете компютъра.

2.

Изключете променливотоковото захранване и външните устройства, свързани с компютъра.

3.

Извадете батерията.

4.

Извадете секретния винт (1), ако се използва. За допълнителна информация относно секретния винт вж. Използване на допълнителния секретен винт на страница 36.

5.

Плъзнете ключовете за освобождаване на капака за достъп (2), за да освободите капака.

6.

Плъзнете капака за достъп (3) назад, след което го повдигнете от компютъра (4).

7.

Извадете четирите винта на твърдия диск (1) от твърдия диск.

8.

Издърпайте палеца на твърдия диск (2) надясно, за да разкачите твърдия диск.

Глава 6 Поддръжка


9.

Повдигнете твърдия диск (3) извън отделението за твърд диск.

Поставяне на твърд диск 1.

Поставете твърдия диск в отделението му (1).

2.

Издърпайте палеца на твърдия диск (2) наляво, докато твърдият диск не застане на място.

Смяна или надстройване на твърдия диск

39


3.

Поставете обратно четирите винта на твърдия диск (3).

4.

Изравнете пластинките на капака за достъп с прорезите на компютъра (1), след което плъзнете капака навътре, за да го затворите (2). Ключовете за освобождаване автоматично заключват капака за достъп на място (3).

40

Глава 6 Поддръжка


5.

Поставете обратно секретния винт (4), ако желаете. За допълнителна информация относно секретния винт вж. Използване на допълнителния секретен винт на страница 36.

6.

Поставете отново батерията.

7.

Свържете променливотоковото захранване и външните устройства към компютъра.

8.

Включете компютъра.

Добавяне или смяна на модули с памет Компютърът има две отделения за модул с памет. Капацитетът на компютъра може да се увеличи с добавяне на модул с памет в празния разширителен слот или с поставяне на поголям модул с памет в основния слот. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите опасността от токов удар и повреда на оборудването, преди да поставите модул с памет, изключете захранващия кабел и извадете всички батерии. ВНИМАНИЕ: Електронните компоненти може да се повредят от електростатично разреждане (ESD). Преди да започнете каквато и да е процедура, се разредете от статично електричество, като докоснете заземен метален предмет. ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате двуканална конфигурация, когато добавяте втори модул с памет, се уверете, че и двата модула с памет са еднакви. За да добавите или смените модул с памет:

Добавяне или смяна на модули с памет

41


ВНИМАНИЕ: За да предотвратите загуба на информация или блокиране на системата: Преди да добавяте или сменяте модули с памет, изключете компютъра. Не изваждайте модул с памет, когато компютърът е включен, в състояние на заспиване или в хибернация. Ако не сте сигурни дали компютърът е изключен или e в хибернация, включете го с натискане на бутона на захранването. След това изключете компютъра от операционната система. 1.

Запишете работните файлове и изключете компютъра.

2.

Изключете променливотоковото захранване и външните устройства, свързани с компютъра.

3.

Извадете батерията.

4.

Извадете секретния винт (1), ако се използва. За допълнителна информация относно секретния винт вж. Използване на допълнителния секретен винт на страница 36.

5.

Плъзнете ключовете за освобождаване на капака за достъп (2), за да освободите капака.

6.

Плъзнете капака за достъп (3) назад, след което го повдигнете от компютъра (4).

7.

Ако сменяте модул с памет, извадете съществуващия модул: а.

Издърпайте скобите за задържане (1) от всяка страна на модула с памет. Модулът с памет се накланя нагоре.

42

Глава 6 Поддръжка


б.

Хванете края на модула с памет (2) и леко го издърпайте от слота му. ВНИМАНИЕ: За да предотвратите повреда на модула с памет, го придържайте само за краищата. Не докосвайте компонентите на модула с памет.

За да защитите модула с памет след изваждането, поставете го в антистатична опаковка. 8.

Поставете нов модул с памет: ВНИМАНИЕ: За да предотвратите повреда на модула с памет, го придържайте само за краищата. Не докосвайте компонентите на модула с памет. а.

Изравнете изрязания край (1) на модула с памет с пластинката в слота за модул с памет.

б.

Натиснете модула с памет (2) в слота му под ъгъл 45 градуса спрямо повърхността на отделението, докато влезе на място.

Добавяне или смяна на модули с памет

43


в.

Натиснете леко модула с памет (3) надолу едновременно в левия и десния му край, докато скобите за задържане щракнат на място. ВНИМАНИЕ: За да не повредите модула с памет, не го огъвайте.

9.

Изравнете пластинките на капака за достъп с прорезите на компютъра (1), след което плъзнете капака навътре, за да го затворите (2). Ключовете за освобождаване автоматично заключват капака за достъп на място (3).

44

Глава 6 Поддръжка


10. Поставете обратно секретния винт (4), ако желаете. За допълнителна информация относно секретния винт вж. Използване на допълнителния секретен винт на страница 36.

11. Поставете отново батерията. 12. Свържете променливотоковото захранване и външните устройства към компютъра. 13. Включете компютъра.

Добавяне или смяна на модули с памет

45


Актуализиране на програми и драйвери HP препоръчва редовно да актуализирате програмите и драйверите си с най-новите им версии. Отидете на http://www.hp.com/support, за да изтеглите най-новите версии. Можете също да се регистрирате, за да получавате автоматични известия за налични актуализации.

Използване на SoftPaq Download Manager HP SoftPaq Download Manager (SDM) е инструмент, който предоставя бърз достъп до информация за SoftPaq за бизнес компютри на НР, без да се изисква номерът на SoftPaq. С помощта на този инструмент можете да търсите лесно различни пакети SoftPaq, след което да ги изтегляте и извличате. SoftPaq Download Manager действа чрез четене и изтегляне, от FTP сайта на НР, на публикуван файл с база данни, който съдържа модела на компютъра и информация за SoftPaq. SoftPaq Download Manager позволява да укажете един или повече модели на компютър, за да определите кои SoftPaq са налични за изтегляне. SoftPaq Download Manager проверява FTP сайта на НР за актуализации на базата с данни и софтуера. Ако се открият актуализации, те се изтеглят и прилагат автоматично. Софтуерът SoftPaq Download Manager е достъпен на уеб сайта на НР. За да използвате SoftPaq Download Manager за изтегляне на SoftPaqs, най-напред трябва да изтеглите и инсталирате програмата. Отидете на уеб сайта на НР на адрес http://www.hp.com/go/sdm, след което изпълнете инструкциите за изтегляне и инсталиране на SoftPaq Download Manager. За да изтегляте дадени SoftPaq:

46

1.

Изберете Старт > Всички програми > HP > HP SoftPaq Download Manager.

2.

Когато SoftPaq Download Manager се отвори за първи път, ще се покаже прозорец с въпрос дали искате да покажете само софтуер за компютъра или да покажете софтуер за всички поддържани модели. Изберете Показване на софтуер за всички поддържани модели. Ако сте използвали HP SoftPaq Download Manager преди това, преминете към стъпка 3. а.

Изберете вашата операционна система и езикови филтри в прозореца за конфигуриране на опциите. Филтрите ограничават броя опции, които се показват в списъка в прозореца на продуктовия каталог. Например, ако е избрано само Windows 7 Professional във филтъра за операционни системи, единствената операционна система, която ще се покаже в продуктовия каталог, е Windows 7 Professional.

б.

За да добавите други операционни системи, променете настройките на филтъра в прозореца за конфигуриране на софтуера. Направете справка с помощта на софтуера HP SoftPaq Download Manager за повече информация.

3.

В левия панел щракнете върху знака "+", за да разширите списъка с моделите, след което изберете модел или модели на продуктите, които искате да актуализирате.

4.

Щракнете върху Открий налични SoftPaqs, за да изтеглите списък с наличните SoftPaq за избрания компютър.

Глава 6 Поддръжка


5.

Направете своя избор от списъка с налични SoftPaq, след което щракнете върху Само изтегли, ако се показват много SoftPaq за изтегляне, тъй като изборът на SoftPaq и скоростта на интернет връзката определят колко време ще продължи изтеглянето. Ако искате да изтеглите само един или два SoftPaq и разполагате с високоскоростна интернет връзка, щракнете върху Изтегляне и разопаковане.

6.

Щракнете с десния бутон върху Инсталиране на SoftPaq в софтуера SoftPaq Download Manager, за да инсталирате избраните SoftPaq на компютъра.

Почистване на компютъра ●

Средства за почистване

Процедури за почистване

Средства за почистване За безопасно почистване и дезинфекциране на вашия преносим компютър или таблет използвайте следните средства: ●

Диметил бензил амониев хлорид 0,3 процента максимална концентрация (например: антибактериални кърпички за еднократна употреба. Подобни кърпички са налични от множество производители.)

Течен препарат за почистване на стъкло без съдържание на алкохол

Воден разтвор на сапун с меко действие

Суха кърпа от микрофибър или шамоа (антистатична неомаслена кърпа)

Антистатични кърпи

ВНИМАНИЕ: Избягвайте следните средства за почистване: Силните разтворители, като например ацетон, алкохол, амониев хлорид, метиленов хлорид и хидровъглероди, могат да увредят повърхността на преносимия компютър или таблета за постоянно. Материалите с фибри, като например кухненската хартия, могат да надраскат преносимия компютър или таблета. След известно време в драскотините могат да се натрупат частици прах или почистващи вещества.

Почистване на компютъра

47


Процедури за почистване Следвайте процедурите в тази глава за безопасно почистване на преносимия компютър или таблета. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да предотвратите евентуален електрически удар или повреда на компонентите, не опитвайте да почиствате преносимия компютър или таблета, когато е включен: Изключете преносимия компютър или таблет. Изключете външното захранване. Изключете всички захранвани външни устройства. ВНИМАНИЕ: Не пръскайте почистващи вещества или течности директно върху повърхностите на преносимия компютър или таблета. Покапалите течности могат да повредят за постоянно вътрешните компоненти.

Почистване на дисплея Внимателно избършете дисплея с помощта на мека, невлакнеста и леко овлажнена кърпа с препарат за почистване на стъкло без алкохол. Уверете се, че дисплеят е сух, преди да го затворите.

Почистване на страните и капака За да почистите и дезинфекцирате страните и капака, използвайте мека кърпа от микрофибър или шамоа, навлажнена с един от описаните по-горе почистващи разтвори, или използвайте подходяща антибактериална кърпичка за еднократна употреба. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато почиствате капака на преносимия компютър, използвайте кръгообразни движения, което ще улесни премахването на прах и други замърсявания.

Почистване на тъчпада и клавиатурата ВНИМАНИЕ: Когато почиствате тъчпада или клавиатурата, не допускайте покапването на течности между клавишите. Това може да увреди за постоянно вътрешните компоненти. ●

За да почистите и дезинфекцирате тъчпада и клавиатурата, използвайте мека кърпа от микрофибър или шамоа, навлажнена с един от описаните по-горе почистващи разтвори, или използвайте подходяща антибактериална кърпичка за еднократна употреба.

За да предотвратите залепването на клавишите и за да премахнете прах, влакна и други частици от клавиатурата, използвайте флакон със сгъстен въздух с накрайник, подобен на сламка. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите опасността от електрически удар или повреда на вътрешните компоненти, не използвайте приставка на прахосмукачка за почистване на клавиатурата. Прахосмукачката може да хвърля прах и други частици по клавиатурата.

48

Глава 6 Поддръжка


7

Архивиране и възстановяване

Windows 7 ●

Архивиране на информация

Извършване на възстановяване на системата

За да защитите информацията си, използвайте Центъра за архивиране и възстановяване в Windows за архивиране на отделни файлове и папки, за архивиране на целия твърд диск (само при някои модели), за създаване на дискове за поправка на системата (само при някои модели) чрез използване на инсталираното оптично устройство (само при някои модели) или чрез допълнително външно оптично устройство или за създаване на точки за възстановяване на системата. Ако възникне системна грешка, можете да използвате архивираните файлове, за да възстановите съдържанието на компютъра. Функцията "Архивиране и възстановяване" на Windows предоставя следните опции: ●

Създаване на диск за поправка на системата (само при някои модели) чрез използване на инсталираното оптично устройство (само при някои модели) или чрез допълнително външно оптично устройство

Архивиране на информация

Създаване на системен образ (само при някои модели)

Планиране на автоматични архивирания (само при някои модели)

Създаване на точки за възстановяване на системата

Възстановяване на отделни файлове

Възстановяване на компютъра към предишно състояние

Възстановяване на информация чрез инструменти за възстановяване

ЗАБЕЛЕЖКА: За подробни инструкции потърсете тези теми в "Помощ и поддръжка". Ако системата е нестабилна, НР препоръчва да отпечатате процедурите за възстановяване и да ги запазите за употреба в по-късен момент. ЗАБЕЛЕЖКА: Windows включва функцията за управление на потребителските акаунти за подобряване на защитата на компютъра. Може да се покаже подкана да посочите вашето разрешение или парола за задачи, като инсталиране на софтуер, стартиране на помощни програми или промяна на настройките на Windows. Вж. "Помощ и поддръжка" за повече информация.

Windows 7

49


Архивиране на информация Възстановяването след системна грешка е толкова добро, колкото последния ви архив. Трябва да създадете дискове за поправка на системата (само при някои модели) чрез използване на инсталираното оптично устройство (само при някои модели) или чрез допълнително външно оптично устройство, както и да създадете вашия първоначален архив веднага след конфигурирането на софтуера. Ако добавяте нов софтуер и файлове с данни, трябва да продължите да архивирате системата редовно, за да разполагате с достатъчно актуален архив. Дисковете за поправка на системата (само при някои модели) се използват за стартиране (зареждане) на компютъра и възстановяване на операционната система, ако системата откаже или стане нестабилна. Първите и следващите архиви позволяват да възстановите своите данни и настройки, ако възникне неизправност. Можете да архивирате своята информация на допълнителен външен твърд диск, на мрежовo дисково устройство или на отделни дискове. Когато архивирате, имайте предвид следното: ●

Съхранявайте личните си файлове в библиотеката "Документи" и периодично я архивирайте.

Архивирайте шаблоните, съхранени в съответните им програми.

Запишете своите потребителски настройки за прозорец, лента с инструменти или лента с менюта, като направите снимка на екрана на съответните настройки. Екранната снимка може да спести време, ако се наложи да нулирате предпочитанията си.

При архивиране върху дискове използвайте някой от следните типове дискове (закупуват се отделно): CD-R, CD-RW, DVD+R, двуслойни DVD+R, DVD-R, двуслойни DVD-R или DVD ±RW. Дисковете, които ще използвате, зависят от типа на инсталираното в компютъра оптично устройство или от типа на външното оптично устройство. ЗАБЕЛЕЖКА: На DVD дисковете, както и на двуслойните (DL) DVD дискове, може да се съхранява повече информация, отколкото на компактдисковете. Така ще намалите броя на необходимите дискове за възстановяване.

При архивиране върху дискове номерирайте всеки диск, преди да го поставите в оптичното устройство на компютъра.

За да създадете архив чрез функцията за архивиране и възстановяване: ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че компютърът е свързан към променливотоково захранване, преди да започнете процеса на архивиране. ЗАБЕЛЕЖКА: Процесът на архивиране може да отнеме над един час в зависимост от размера на файловете и скоростта на компютъра.

50

1.

Изберете Старт > Всички програми > Поддържане > Архивиране и възстановяване.

2.

Следвайте инструкциите на екрана за настройка на архивирането, създаване на системен образ (само при някои модели) или за създаване на диск за поправка на системата (само при някои модели).

Глава 7 Архивиране и възстановяване


Извършване на възстановяване на системата В случай на повреда или нестабилност на системата, компютърът предоставя следните инструменти за възстановяване на вашите файлове: ●

Инструменти за възстановяване на Windows: Можете да използвате функцията за архивиране и възстановяване в Windows, за да възстановите информацията, която преди това сте архивирали. Можете също да използвате функцията за поправка при стартиране на Windows за отстраняване на проблеми, които може да пречат на Windows да стартира нормално.

Инструменти за възстановяване f11: Можете да използвате инструментите за възстановяване f11 за възстановяване на оригиналния образ на твърдия диск. Образът включва операционната система Windows и фабрично инсталираните софтуерни програми.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не можете да заредите (стартирате) компютъра и не можете да използвате дисковете за поправка на системата, които преди това сте създали (само при някои модели), трябва да закупите DVD диска на операционната система Windows 7, за да заредите отново компютъра и да поправите операционната система. За допълнителна информация вж. Използване на DVD диск на операционната система Windows 7 (закупува се отделно) на страница 52.

Използване на инструментите за възстановяване на Windows За да възстановите предварително архивираната информация: 1.

Изберете Старт > Всички програми > Поддържане > Архивиране и възстановяване.

2.

Следвайте инструкциите на екрана за възстановяване на системните настройки, на компютъра (само при някои модели) или на вашите файлове.

За да възстановите информацията с помощта на функцията за поправка при стартиране, следвайте тези стъпки: ВНИМАНИЕ: При използване на функцията за поправка при стартиране съдържанието на твърдия диск се изтрива напълно, след което дискът се форматира отново. Всички създадени от вас файлове и инсталираният на компютъра софтуер се премахват за постоянно. След като преформатирането завърши, процесът на възстановяване ще възстанови операционната система, както и всички драйвери, софтуер и помощни програми от съответния архив. 1.

Ако е възможно, архивирайте всички лични файлове.

2.

Ако е възможно, проверете за наличието на дяла на Windows и дяла за възстановяване на HP. За да проверите за дяла на Windows, изберете Старт > Компютър. За да проверите за дяла за възстановяване на НР, щракнете върху Старт, щракнете с десния бутон върху Компютър, изберете Управление, след което щракнете върху Управление на дискове. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако дялът на Windows и делът за възстановяване на HP не са в списъка, трябва да възстановите операционната система и програмите, като използвате DVD диска с операционната система Windows 7, както и диска Driver Recovery (Възстановяване на драйвери) (закупуват се отделно). За допълнителна информация вж. Използване на DVD диск на операционната система Windows 7 (закупува се отделно) на страница 52.

Windows 7

51


3.

Ако делът за Windows и делът за възстановяване на HP фигурират в списъка, рестартирайте компютъра и след това натиснете f8, преди операционната система Windows да се зареди.

4.

Изберете Поправка при стартиране.

5.

Следвайте указанията на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителна информация относно възстановяване с помощта на инструментите на Windows потърсете за тези теми в "Помощ и поддръжка".

Използване на инструменти за възстановяване f11 ВНИМАНИЕ: При използване на f11 съдържанието на твърдия диск се изтрива напълно, след което дискът се форматира отново. Всички създадени от вас файлове и инсталираният на компютъра софтуер се премахват за постоянно. Инструментът за възстановяване f11 ще инсталира отново операционната система, както и фабрично инсталираните програми и драйвери на HP. Софтуерът, който не е инсталиран фабрично, трябва да се инсталира отново. За да възстановите оригиналното изображение на твърдия диск, като използвате f11: 1.

Ако е възможно, архивирайте всички лични файлове.

2.

Ако е възможно, проверете за наличието на дела за възстановяване на HP: изберете Старт, щракнете с десния бутон върху Компютър, щракнете върху Управление, след което щракнете върху Управление на дискове. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако делът за възстановяване на HP не присъства в списъка, трябва да възстановите операционната система и програмите, като използвате DVD диска на операционната система Windows 7 и диска Driver Recovery (Възстановяване на драйвери) (закупуват се отделно). За допълнителна информация вж. Използване на DVD диск на операционната система Windows 7 (закупува се отделно) на страница 52.

3.

Ако дялът за възстановяване на HP присъства в списъка, рестартирайте компютъра, след което натиснете клавиша esc, докато най-долу на екрана е показано съобщението "Press the ESC key for Startup Menu" (Натиснете клавиша ESC за Стартово меню).

4.

Натиснете клавиша f11, докато на екрана е показано съобщението "Press <F11> for recovery" (Натиснете клавиша F11 за възстановяване).

5.

Следвайте указанията на екрана.

Използване на DVD диск на операционната система Windows 7 (закупува се отделно) За да поръчате DVD диск с операционната система Windows 7, отидете на адрес http://www.hp.com/support, изберете вашата страна или регион, след което изпълнете инструкциите на екрана. Също така можете да поръчате DVD диска, като се обадите на отдела за техническа поддръжка. За информация за контакт вж. книжката Worldwide Telephone Numbers (Телефонни номера по света), предоставена с компютъра. ВНИМАНИЕ: Използването на DVD диск на операционната система Windows 7 изцяло изтрива съдържанието на твърдия диск, след което дискът се форматира отново. Всички създадени от вас файлове и инсталираният на компютъра софтуер се премахват за постоянно. След като повторното форматиране завърши, процесът на възстановяване ще възстанови операционната система, както и всички драйвери, софтуер и помощни програми. За да започнете възстановяване от DVD диск на операционната система Windows 7: 52

Глава 7 Архивиране и възстановяване


ЗАБЕЛЕЖКА: Този процес отнема няколко минути. 1.

Ако е възможно, архивирайте всички лични файлове.

2.

Рестартирайте компютъра, след което поставете DVD диска на Windows 7 в оптичното устройство, преди Windows да се стартира.

3.

Когато се покаже подкана, натиснете произволен клавиш от клавиатурата.

4.

Следвайте указанията на екрана.

5.

Щракнете върху Напред.

6.

Изберете Поправяне на вашия компютър.

7.

Следвайте указанията на екрана.

Windows 7

53


Windows Vista За да предпазите вашата информация, използвайте Центъра за архивиране и възстановяване за архивиране на отделни файлове и папки, за архивиране на целия твърд диск (само при някои модели) или за създаване на точки на възстановяване на системата. Ако възникне системна грешка, можете да използвате архивираните файлове, за да възстановите съдържанието на компютъра. Центърът за архивиране и възстановяване предоставя следните опции: ●

Архивиране на отделни файлове и папки

Архивиране на целия твърд диск (само при някои модели)

Планиране на автоматични архивирания (само при някои модели)

Създаване на точки за възстановяване на системата

Възстановяване на отделни файлове

Възстановяване на компютъра на предишно състояние

Възстановяване на информация чрез инструменти за възстановяване

ЗАБЕЛЕЖКА: За подробни инструкции потърсете тези теми в "Help and Support" (Помощ и поддръжка). ЗАБЕЛЕЖКА: Ако системата е нестабилна, НР препоръчва да отпечатате процедурите за възстановяване и да ги запазите за употреба в по-късен момент. ЗАБЕЛЕЖКА: Windows® включва функцията за управление на потребителските акаунти за подобряване на защитата на вашия компютър. Може да се покаже подкана да посочите вашето разрешение или парола за задачи, като инсталиране на софтуер, стартиране на помощни програми или промяна на настройките на Windows. Вж. "Помощ и поддръжка" за повече информация.

Архивиране на информация Възстановяването след системна грешка е на базата на най-последното архивиране. Трябва да направите първоначалното архивиране веднага след настройка на софтуера. Ако добавяте нов софтуер и файлове с данни, трябва да продължите да архивирате системата редовно, за да разполагате с достатъчно актуален архив. Можете да архивирате своята информация на допълнителен външен твърд диск, на мрежовo дисково устройство или на отделни дискове. Когато архивирате, имайте предвид следното:

54

Съхранявайте личните си файлове в папката "Документи" и периодично я архивирайте.

Архивирайте шаблоните, съхранени в съответните им програми.

Запишете своите потребителски настройки за прозорец, лента с инструменти или лента с менюта, като направите снимка на екрана на съответните настройки. Екранната снимка може да спести време, ако се наложи да нулирате предпочитанията си.

При архивиране върху дискове използвайте някой от следните типове дискове (закупуват се отделно): CD-R, CD-RW, DVD+R, двуслойни DVD+R, DVD-R, двуслойни DVD-R или DVD

Глава 7 Архивиране и възстановяване


±RW. Дисковете, които ще използвате, зависят от типа на инсталираното в компютъра оптично устройство. ЗАБЕЛЕЖКА: На DVD дисковете, както и на двуслойните (DL) DVD дискове, може да се съхранява повече информация, отколкото на компактдисковете. Така ще намалите броя на необходимите дискове за възстановяване. ●

При архивиране върху дискове номерирайте всеки диск, преди да го поставите в оптичното устройство на компютъра.

За създаване на архивно копие чрез Центъра за архивиране и възстановяване: ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че компютърът е свързан към променливотоково захранване, преди да започнете процеса на архивиране. ЗАБЕЛЕЖКА: Процесът на архивиране може да отнеме над един час в зависимост от размера на файловете и скоростта на компютъра. 1.

Изберете Старт > Всички програми > Поддържане > Център за архивиране и възстановяване.

2.

Следвайте инструкциите на екрана за архивиране на целия компютър (само при някои модели) или на вашите файлове.

Извършване на възстановяване В случай на повреда или нестабилност на системата, компютърът предоставя следните инструменти за възстановяване на вашите файлове: ●

Инструменти за възстановяване на Windows: Можете да използвате Центъра за архивиране и възстановяване, за да възстановите информацията, която преди това сте архивирали. Можете също да използвате функцията за поправка при стартиране на Windows за отстраняване на проблеми, които може да пречат на Windows да стартира нормално.

Инструменти за възстановяване f11: Можете да използвате инструментите за възстановяване f11 за възстановяване на оригиналния образ на твърдия диск. Образът включва операционната система Windows и фабрично инсталираните софтуерни програми.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не можете да заредите (стартирате) компютъра, трябва да закупите DVD диска на операционната система Windows Vista®, за да рестартирате компютъра и да поправите операционната система. За допълнителна информация вж. Използване на DVD с операционната система Windows Vista (закупува се отделно) на страница 57.

Използване на инструментите за възстановяване на Windows За да възстановите предварително архивираната информация: 1.

Изберете Старт > Всички програми > Поддържане > Център за архивиране и възстановяване.

2.

Следвайте инструкциите на екрана за възстановяване на целия компютър (само при някои модели) или на вашите файлове.

За да възстановите информацията с помощта на функцията за поправка при стартиране, следвайте тези стъпки:

Windows Vista

55


ВНИМАНИЕ: При използване на функцията за поправка при стартиране съдържанието на твърдия диск се изтрива напълно, след което дискът се форматира отново. Всички създадени от вас файлове и инсталираният на компютъра софтуер се премахват за постоянно. След като преформатирането завърши, процесът на възстановяване ще възстанови операционната система, както и всички драйвери, софтуер и помощни програми от съответния архив. 1.

Ако е възможно, архивирайте всички лични файлове.

2.

Ако е възможно, проверете за наличието на дяла на Windows и дяла за възстановяване на HP. За да откриете дяловете, изберете Старт > Компютър. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако дялът на Windows и дялът за възстановяване на HP са изтрити, трябва да възстановите операционната система и програмите, като използвате DVD диска с операционната система Windows Vista, както и диска Driver Recovery (Възстановяване на драйвери) (закупуват се отделно). За допълнителна информация вж. Използване на DVD с операционната система Windows Vista (закупува се отделно) на страница 57.

3.

Рестартирайте компютъра, след което натиснете клавиша f8, преди операционната система Windows да се зареди.

4.

Изберете Поправяне на вашия компютър.

5.

Следвайте указанията на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителна информация относно възстановяване с помощта на инструментите на Windows потърсете за тези теми в "Помощ и поддръжка".

Използване на инструменти за възстановяване f11 ВНИМАНИЕ: При използване на f11 съдържанието на твърдия диск се изтрива напълно, след което дискът се форматира отново. Всички създадени от вас файлове и инсталираният на компютъра софтуер се премахват за постоянно. Инструментът за възстановяване f11 ще инсталира отново операционната система, както и фабрично инсталираните програми и драйвери на HP. Софтуерът, който не е инсталиран фабрично, трябва да се инсталира отново. Личните файлове трябва да се възстановят от даден архив. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът включва полупроводников диск (SSD), е възможно да не разполагате с дял за възстановяване. За компютри, които не разполагат с подобен дял, са предоставени дискове за възстановяване. Използвайте тези дискове за възстановяване на операционната система и софтуера. За да проверите за наличието на дял за възстановяване, изберете Старт > Компютър. Ако дeлът е наличен, в раздела на прозореца за твърди дискове ще се покаже дисково устройство за възстановяване на HP. За да възстановите първоначалния образ на твърдия диск с f11, изпълнете следните стъпки: 1.

Ако е възможно, архивирайте всички лични файлове.

2.

Ако е възможно, проверете за наличието на дела за възстановяване на HP. За да откриете дяла, изберете Старт > Компютър. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако делът за възстановяване на HP е бил изтрит, ще трябва да възстановите операционната система и програмите, като използвате DVD диска с операционната система Windows Vista и диска Driver Recovery (Възстановяване на драйверите) (продават се отделно). За допълнителна информация вж. Използване на DVD с операционната система Windows Vista (закупува се отделно) на страница 57.

56

Глава 7 Архивиране и възстановяване


3.

Включете или рестартирайте компютъра, след което натиснете клавиша esc, докато найдолу на екрана е показано съобщението "Press the ESC key for Startup Menu" (Натиснете клавиша ESC за Стартово меню).

4.

Натиснете клавиша f11, докато на екрана е показано съобщението "Press <F11> for recovery" (Натиснете клавиша F11 за възстановяване).

5.

Следвайте указанията на екрана.

Използване на DVD с операционната система Windows Vista (закупува се отделно) За да поръчате DVD диск с операционната система Windows Vista, отидете на адрес http://www.hp.com/support, изберете вашата страна или регион, след което изпълнете инструкциите на екрана. Също така можете да поръчате DVD диска, като се обадите на отдела за техническа поддръжка. За информация за контакт вж. книжката Worldwide Telephone Numbers (Телефонни номера по света), предоставена с компютъра. ВНИМАНИЕ: Използването на DVD диск на операционната система Windows Vista изцяло изтрива съдържанието на твърдия диск, след което дискът се форматира отново. Всички създадени от вас файлове и инсталираният на компютъра софтуер се премахват за постоянно. След като повторното форматиране завърши, процесът на възстановяване ще възстанови операционната система, както и всички драйвери, софтуер и помощни програми. За да започнете възстановяване от DVD диск на операционната система Windows Vista: ЗАБЕЛЕЖКА: Този процес отнема няколко минути. 1.

Ако е възможно, архивирайте всички лични файлове.

2.

Рестартирайте компютъра, след което поставете DVD диска с операционната система Windows Vista в оптичното устройство, преди Windows да се стартира.

3.

Когато се покаже подкана, натиснете произволен клавиш от клавиатурата.

4.

Следвайте указанията на екрана.

5.

Щракнете върху Напред.

6.

Изберете Поправяне на вашия компютър.

7.

Следвайте указанията на екрана.

Windows Vista

57


8

Поддръжка на клиенти

Връзка с отдела за поддръжка на клиенти

Етикети

Връзка с отдела за поддръжка на клиенти Ако информацията, предоставена в това ръководство за потребителя, в Справочно ръководство за преносими компютри на HP или в „Помощ и поддръжка“ не дава отговор на въпросите ви, можете да се свържете с „Поддръжка на клиенти“ на HP на адрес: http://www.hp.com/go/contactHP ЗАБЕЛЕЖКА: За поддръжка по целия свят щракнете върху Contact HP worldwide (Свързване с HP по света) в лявата страна на страницата или отидете на адрес http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. Тук можете да: ●

Говорите онлайн със специалист на HP. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато няма чат за техническа поддръжка на определен език, той се предлага на английски.

58

Изпратите имейл на „Поддръжка на клиенти“ на HP.

Намерите телефонните номера по света на „Поддръжка на клиенти“ на HP.

Намерите сервизен център на HP.

Глава 8 Поддръжка на клиенти


Етикети Залепените на компютъра етикети съдържат информация, която може да ви е необходима при отстранявате проблеми със системата или при пътуване в чужбина с компютъра: ●

Етикет за серийния номер – съдържа важна информация, включително:

Компонент (1)

Име на продукта

(2)

Сериен номер (s/n)

(3)

Номенклатурен номер/номер на продукта (p/n)

(4)

Гаранционен срок

(5)

Описание на модела

Трябва да разполагате с тази информация, когато се обръщате към отдела за техническа поддръжка. Етикетът със сериен номер е залепен в отделението за батерията. ●

Сертификат за автентичност на Microsoft® – съдържа продуктовия ключ на Windows. Продуктовият ключ може да е необходим при актуализиране или отстраняване на неизправности с операционната система. Сертификатът за автентичност на Microsoft се намира отдолу на компютъра.

Нормативен етикет – съдържа нормативна информация за компютъра. Нормативният етикет е залепен в отделението за батерията.

Етикет(и) със сертификация на безжично устройство (само за избрани модели) – съдържат информация за допълнителните безжични устройства и маркировките за одобрение в някои страни или региони, в които устройствата са одобрени за ползване. Ако вашият модел компютър включва едно или повече безжични устройства, към компютъра са включени един или повече етикети за сертификация. Тази информация може да ви е необходима, когато пътувате в чужбина. Етикетите със сертификация на безжични устройства са залепени отдолу на компютъра.

Етикет за SIM карта (само за избрани модели) – показва ICCID (идентификатор на карта с интегрална схема) на SIM картата. Този етикет се намира в отделението за батерията.

Етикет за серийния номер на модула за мобилна широколентова връзка на HP (само за избрани модели) – показва серийния номер на модула за мобилна широколентова връзка на HP. Този етикет се намира в отделението за батерията.

Етикети

59


9

Технически данни

Входящо захранване

Работна среда

Входящо захранване Информацията за захранването в този раздел може да бъде полезна, ако планирате да пътувате в чужбина с този компютър. Компютърът работи с постояннотоково захранване, което може да бъде доставено от променливотоков или постояннотоков захранващ източник. Променливотоковият захранващ източник трябва да е с параметри 100–240 V, 50–60 Hz. Въпреки че компютърът може да се захранва от самостоятелен постояннотоков източник, това трябва да става само чрез променливотоков адаптер или постояннотоков захранващ източник, доставян за и одобрен от HP за употреба с този компютър. Компютърът може да работи с правотоково захранване при следните технически характеристики. Входящо захранване

Номинална мощност

Работно напрежение и ток

18,5 V прав ток @ 3,5 A – 65 W 19.0 V прав ток @ 4,74 A – 90 W

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт е предназначен за ИТ захранващи системи в Норвегия с напрежение фаза-фаза, не по-високо от 240 V rms. ЗАБЕЛЕЖКА: Работното напрежение и ток на компютъра могат да бъдат открити на нормативния етикет на системата.

60

Глава 9 Технически данни


Работна среда Фактор

Метрична система

Американска система

Работна (при запис на оптични дискове)

5 °C до 35 °C

41 °F до 95 °F

Неработна

-20 °C до 60 °C

-4 °F до 140 °F

Температура

Относителна влажност (без кондензация) Работна

10% до 90%

10% до 90%

Неработна

5% до 95%

5% до 95%

Максимална надморска височина (без компенсиране на налягането) Работна

-15 м до 3 048 м

-50 ft до 10 000 ft

Неработна

-15 m до 12 192 m

-50 ft до 40 000 ft

Работна среда

61


Азбучен указател

А антени за WLAN, идентифициране 15 антени за WWAN, идентифициране 15 антени за безжична връзка, идентифициране 15 архивиране и възстановяване 50 архивиране и възстановяване в Windows 49 Б батерия изваждане 33 обратно поставяне 33 безжичен маршрутизатор, конфигуриране 21 безжична мрежа, свързване 19 безжична мрежа (WLAN), необходимо оборудване 20 блок на клавиатурата, външен използване 29 цифри 29 бутон за безжична връзка, идентифициране 8 бутон за включване/изключване на тъчпада 5 бутон за изваждане на оптично устройство 12 бутони QuickWeb 8 безжична връзка 8 включване/изключване на тъчпада 5 захранване 7 изваждане на оптично устройство 12

62

Азбучен указател

тъчпад, десен 5 тъчпад, ляв 5 бутон на захранването, идентифициране 7 В вграден цифров блок на клавиатурата, идентифициране 9, 27 вентилационни отвори, идентифициране 13, 17 високоговорители, идентифициране 15 входящо захранване 60 възстановяване на твърдия диск 52, 56 вътрешен превключвател за дисплея 15 вътрешни микрофони, идентифициране 15 Г грижа за компютъра

47

Д диск за поправка на системата 49 дискови устройства оптични 12 дял за възстановяване 52, 56 Е етикет за Bluetooth 59 етикет за WLAN 59 етикети Bluetooth 59 SIM карта 59 WLAN 59

модул за мобилна широколентова връзка на HP 59 нормативен 59 сериен номер 59 сертификат за автентичност на Microsoft 59 сертификация на безжично устройство 59 етикет със сертификат за автентичност 59 етикет със сертификат за автентичност на Microsoft 59 етикет със сертификация на безжично устройство 59 Ж жест за мащабиране с тъчпада 32 жест за превъртане с тъчпада 32 жест за щипване с тъчпада 32 жестове с тъчпада мащабиране 32 превъртане 32 щипване 32 И извод за захранване, идентифициране 13 изображение на дисплея, превключване 26 изображение на екрана, превключване 26 име и номер на продукт, компютър 59 индикатор caps lock, идентифициране 6 индикатор за QuickWeb 6


индикатор за безжична връзка 6 индикатор за дисково устройство 11 индикатор за захранване 6 индикатор за оптично устройство 12 индикатор за променливотоков адаптер 13 индикатори caps lock 6 QuickWeb 6 безжична връзка 6 дисково устройство 11 захранване 6 оптично устройство 12 променливотоков адаптер 13 тъчпад 6 уеб камера 15 индикатор на вградена уеб камера, идентифициране 15 индикатор на тъчпада, идентифициране 6 интегриран цифров блок на клавиатурата, идентифициране 10, 28 интернет доставчик, използване 19 К капак за достъп обратно поставяне 39, 44 премахване 38, 41 секретен винт 36 клавиатура, вграден цифров блок 9 клавиш "Старт", идентифициране 9, 10 клавиш esc, идентифициране 10 клавиш fn, идентифициране 10, 25, 27 клавиш num lk, идентифициране 9, 10, 27, 28 клавиш за изключване на звука, идентифициране 26 клавиши esc 9, 10 fn 9, 10, 27

num lk 9, 10 меню 9, 10 старт 9, 10 функционални 9, 10 клавиши за сила на звука, идентифициране 26 клавиши за яркостта на екрана 25 клавишни комбинации QuickLock 26 заряд на батерията 26 заспиване 25 изключване на звука на високоговорителите 26 използване 25 намаляване на яркостта на екрана 25 описание 25 превключване на изображението на екрана 26 регулиране на силата на звука 26 увеличаване на яркостта на екрана 25 управление на аудио компактдиск, DVD или BD 26 клавишни комбинации на клавиатурата, идентифициране 25 ключове за освобождаване батерия 16 капак за достъп 16 ключове за освобождаване на батерията 16 ключове за освобождаване на капака за достъп 16 компоненти дисплей 15 дясна страна 12 лява страна 13 отгоре 5 отдолу 16 отпред 11 конфигуриране на WLAN 20 конфигуриране на безжична връзка 20 куплунг RJ-45 (мрежа), идентифициране 14

куплунг за аудио вход (за микрофон) 11 куплунг за аудио изход (за слушалки) 11 куплунги RJ-45 (мрежа) 14 мрежа 14 куплунзи RJ-11 (модем) 12 аудио вход (за микрофон) 11 аудио изход (за слушалки) 11 М меню, клавиш, идентифициране 9, 10 мишка, външна задаване на предпочитания 29 модул с памет изваждане 42 поставяне 43 смяна 41 мрежов куплунг, идентифициране 14 Н настройка на интернет връзката 20 нормативна информация етикети със сертификация на безжично устройство 59 нормативен етикет 59 О операционна система етикет със сертификат за автентичност на Microsoft 59 продуктов ключ 59 оптично устройство 12 отделение за батерията 16, 59 етикет със сериен номер 59 отделение за твърдия диск, идентифициране 17 П порт за външен монитор 13 портове HDMI 14

Азбучен указател

63


USB 12, 14 външен монитор 13 посочващи устройства настройка на предпочитанията 29 почистване на компютъра 47 продуктов ключ 59 пътуване с компютъра 59

С секретен винт 36 сериен номер 59 сериен номер, компютър 59 слот за ExpressCard, идентифициране 14 слот за кабел за защита, идентифициране 13 слотове ExpressCard 14 SIM карта 16 кабел за защита 13

У уеб камера 15 уеб камера, идентифициране 15 уеб камера, индикатор, идентифициране 15 управление на носители, клавиши 26 устройство за WLAN 59 Ф функционални клавиши идентифициране 9, 10

64

Азбучен указател

W Windows 7, операционна система, DVD 52 WLAN защита 21 свързване 20

Ч четец на мултимедийни карти 11 четец на пръстови отпечатъци, идентифициране 8

Р работна среда 61

Т твърд диск изваждане 38 поставяне 39 твърд диск, възстановяване 56 точки за възстановяване на системата 49 тъчпад бутони 5 идентифициране 5 използване 29

Ц Център за архивиране и възстановяване 54, 55 цифров блок, интегриран 10 цифрови блокове, идентифициране 27 идентифициране 28

D DVD диск с операционната система Windows Vista 57 E esc, клавиш, идентифициране 9 F f11 възстановяване 52, 56 fn, клавиш, идентифициране 9

52,

H HDMI порт, идентифициране 14 HP QuickWeb 22 N num lock, на външния блок Q QuickWeb, бутон, идентифициране

29

8

R RJ-11 (модем) куплунг, идентифициране 12 S SIM карта, слот, идентифициране 16 SoftPaqs, изтегляне 46 U USB порт, идентифициране USB портове, идентифициране 12

14


Hp4730s  
Advertisement