Page 1

a r c h i t e c t u r e

p o r t f o l i o

KristĂ­na MacharovĂĄ


p r a c o v n é

s k ú s e n o s t i

2017 work and travel program

-Continental pools plavčík MARYLEND, USA

2016 stáž

-Komfovent GmbH Velbert, Nemecko

2013-2015 brigáda

-VOPOS s.r.o Rišňovce

v z d e l a n i e

K r i s t í n a

M a c h a r o v á

_dátum narodenia: January 25, 1997

2015-

Fakulta architektúry STU v Bratislave

2007-2015

Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci

2012-2015

Základná umelecká škola v Hlohovci

2003-2007

ZŠ s MŠ Kľačany

j a z y k y

_adresa: Rišňovce 500, 951 21 Rišňovce _mobil: +421 911 919 558 _e-mail: kristina.macharova@gmail.com _web: issuu.com/kristina.macharova

Slovenský

materinský

Anglický

B2

Nemecký

A1

p o č í t a č o v é

kreslenie, čítanie, cestovanie, varenie,

Photoshop, Illustrator, Indesign

športy -beh, lyže, plavanie, yoga

Revit, Autocad v i t a e

z á ľ u b y

MS office

Sketchup

c u r r i c u l u m

z r u č n o s t i

Enscape, Lumion


p r o j e k t y

_2015

Raumplan -performance pavilón Plan libre -festivalový

_2016

pavilón

rodinný dom bytový dom -cohousing jarovce

_2017

športové centrum -Blatné art comunity -Hurbanove Kasárne

_2018

mestská štruktúrá -Topoľčany galéria obnova pamiatok -Topoľčany


Kr

základy navrhovania II. architektonická štúdia akad. rok 2015/2016

zad

Krajinná a parková architektúra zadanie základná 2. hmota

tvorba základných priestorov

vloženie priehľadu

finálne tvarovanie

K O N C E P T dom pozostáva z 3 základných zón: zóny rodičov zóny detí spoločnej dennej zóny dlhá presklená chodba tieto zóny prepája a súčasne opticky spája severnú a južnú časť pozemku. dom je situovaný v prírode, no v blzkosti mesta s kompletnou občianskou vybavenosťou obyvateľmi sú pár s dvomi takmer dopelými deťmi

R O D I N N Ý

D O M

SITUÁCIA

for


rajinná a parková architektúra

danie 2.

rmát 2/2

Kristína Macharová 3. ročník 4.krúžok akademický rok 2017/2018


PôDORYS M 1:100

12 10

legenda 1- zádverie 2- chodba 3- spálňa rodičov 4- kúpeľňa rodičov 5- tzb 6- wc 7- kuchyňa 8- jedáleň 9- obývačka 10- detská izba 1 11- šatník 12- kúpeľňa 13- detská izba 2

P ô D O R Y S

11

2

9

1

6

8 7

13

5

4

3


POHĽAD SV

POHĽAD JZ


SCHWARZPLAN

ateliér navrhovania III. architektonická štúdia akad. rok 2016/2017

SITUÁCIA

Z A D A N I I E našou úlohou bolo navrhnúť telocvičňu pre základnu a materskú školu tak, aby našla sekundárne využitie pre celú obec. L O K A L I T A obec Blatné je situovaná v blízkosti Senca čiže neďaleko Bratislavy a vďaka dobrej dostupnosti do hlavného mesta naberá na popularite. C I E Ľ vzhľadom na minimálne možnosti kultúrneo a športového využitia v obci bolo mojím cielom vytvorití nové, nielen športové centrum pre Blatné. P R E V Á D Z K A priestor školského areálu som rozdelila na dva základné priestory: 1. priestor pre žiakov na športovanie a aktivity počas vyučovania, v popoludnajších hodinách a cez víkendky je prístupný všetkým obyvateľom ako eventová plocha či športovisko (volejbalové ihrisko, bežecký okruh..) 2. verejný priestor ktorý slúži všetkym obyvatelom počas celeho dňa. V rámci tohoto priestoru som osadila kaviareň s terasami.

ŠPORTOVÉ CENTRUM

materská škola

POBYTOVÉ SCHODY

multifunkčná variabilná sála

telocvičňa

škola

+8,100

+3,250

0,000

0,000 -1,500 -3,000

Š P O R T O V É C E N T R U M

B L A T N É

KAVIAREŇ

REZ

-3,000


T E L O C V I Č Ň A budova telocvične pozostáva z dvoch základných prietorov. Z hracej plochy a variabilného samostatne fungujúceho priestoru, ktorý sa vďaka variablým stenám dokáže prispoôsobit kapacite a rôznemu druhu činností a aktivít. (napríklad záujmové kúžky, tanečné aktivity, seminére,výstavy, kulúra...) v prípade potreby sa priestor dokáže cez dvojicu presklenných stien otvorit do exterieru úplne čím umožní volný preliv ludí. dopnkové priestory sú umiestnené pod zemou a zároven sa nimi zabezpečuje priamy prechod zo školy suchou nohou

1. PP


1. NP


pohľad juhovýchodný

pohľad severozápadny


pohľad juhozápadný Juhozápadná otvaratéľná fasáda je dominantnou fasádou budovy. ostatné fasády sú uzatrvorené, prípadne mierne perforované

pohľad severovýchodný

P O H Ľ A D Y


ateliér navrhovania IV. architektonická štúdia akad. rok 2017/2018

bývanie exteriérová výstavná plocha GALÉRIA

Z A D A N I E Našou úlohou bolo navrhnutie výstavných priestorov pre múzeum designu ,bývanie, ateliéry a verejný priestor pre ART komunitu. L O K A L I T A Objekt Hurbanových kasární sa rozprestiera v atraktívnej lokalite ktorá predstavuje vstup do pešej časti starého mesta. Kasárne sú v súčasnosti prístupné z Mariánskej a Mickiewiczovej ulice, ktorá je aj hlavným vchodom do areálu. Oproti hlavnému vstupu sa nachádza mestský park Kollárovho námestia s napojením na MHD a blízkom okolí jednotlivé fakulty STU. Objekt zaberá veľkú, pomerne rovinatú plochu, ktorá má vzhľadom na lokalitu veľký potenciál.

performance plocha bývanie s ateliérmi

múzeum designu

objekt A

C I E Ľ V mojom projekte sa zameriavam najmä na návrh samostatného objektu galérie, ktorá funguje ako dominanta vnútorného priestoru, pričom rešpektuje pôvodný charakter prostredia Hurbanových kasární. Objekt kasární využívam na doplnkové funkcie ako bývanie, ateliéry a obchodné priestory.

H U R B A N O V E K A S Á R N E

UMELECKÁ KOMUNITA -BRATISLAVA

GALÉRIA

objekt B


K O N C E P T Do tvarovo rozmanitého prostredia Hurbanových kasární som osadila jednoduchú hmotu kocky ktorej prevádzka funguje dostredivo a na okolie pôsobí odstredivo, pričom reflektuje odkaz jestvujúcej architektúry. Cez stred galérie prechádza presklené átrium so štvorcovým pôdorysom, ktoré po obvode obchádza hlavné schodisko a chodba ktorá funguje ako svetelný filter a jasne vymedzuje priestor . Toto átrium predstavuje jediný zdroj prirodzeného svetla do priestorov galérie. Galéria pozostáva zo štyroch nadzemných a jedného podzemného podlažia. V suteréne sa nachádza depozitár a doplnkové skladové priestory . Prízemie slúži ako stretávací priestor pre návštevníkov v rámci ktorého sú obsiahnuté funkčné zóny potrieb. Prvé a druhé nadzemné podlažie slúžia ako výstavné priestory, pričom každý z nich tvorí samostatný okruh. Okružná dispozícia navádza návštevníka na usporiadaný plynulý prechod výstavou. Tretie nadzemné podlažie ponúka priestory študovne a prednáškovej sály ktorá je priamo naviazaná na átrium čím je dosiahnutá zmena charakteru tohto priestoru. Vertikálnou výstavnou plochou je samotné átrium v ktorom možno vystavovať závesné expozície.

1. NP

3. NP

P ô D O R Y S

2. NP

4. NP


Fasáda galérie je zhotovená z tlmeného zrkadla ktoré odráža okolie a budova sa tak opticky „stráca“ v areáli, v interiéry som použila najmä svetlé materiály a na detaily som použila tmavý kov . Okolité budovy sú hladko omietnuté bielou vápenno cementovou omietkou, pristavané – respektíve dostavané objekty sú dostavané v štýle odkazujúcom na pôvodnú architektúru. -obsluha, komunita, oddych

-výstavná funkcia

-výstavná funkcia

-spoločenská funkcia

FUNKČNÉ ZÓNY GALÉRIE


objekt A Kancelárie + bývanie

1. NP

typické podlažie

P ô D O R Y S

1. NP

typické podlažie


pohľad z performance plochy

Bývanie, ateliéry a obchodné priestory som vzhľadom na orientáciu na svetové strany a podporenia dôležitosti galérie umiestnila do samostatných objektov A a B (pozn. autora – označenie v grafickej prílohe.) Objekt A pozostáva zo 4 nadzemných podlaží pričom na prízemí sa nachádzajú kancelárie/ateliéry a zvyšné podlažia slúžia na bývanie. Objekt B, prístupný z Mariánskej ulice tvorí

exterierová výstava


ateliér navrhovania V. urbanistická štúdia spolupráca: Zuzana Michalíková akad. rok 2017/2018

K O N C E P T Východiskovým bodom pre riešenie vybraného územia v Topoľčanoch je nadviazanie na súčastnú zástavbu a prepojenie areálu starej nemocnice so sútokom riek Nitra a Chotina. Tento koncept prináša spoločný verejný priestor, ktorý plynulo prepája obytnú štruktúru rodinných a bytových domov. Ďalším východiskovým bodom pre riešenie tohto územia je nové dopravné napojenie, ktoré prepája centrum mesta až po územie s potenciálom budúceho rozvoja, no tiež neďaleko situovanú základnú školu. Tento krok umožňuje lepšie organizovať priestor námestí, parkov a otvára príležitosť rastu obytnej štruktúry.

B Ý V A N I E TOPOĽČANY

V

Z E L E N I


nadviazanie na štruktúru bytových domov občianska vybavenosť

bytová zástavba rodinná zástavba - komunitné byvanie

občianska vybavenosť

povytové schody pri rieke Nitra- rekreácia


ŠTARÁ NEMOCNICA

OBYTNÁ FUNKCIA NEMOCNICA ŠKOLA

OBYTNÁ FUNKCIA

predpokladané dopravné napojenie

voľná zeleň urbanizovaná zeleň komunitná zeleň poloverejná zeleň

zeleň

funkcia

funkčná analýza lokality

izolačná zeleň

doprava občianska vybavenosť

analýza dopravného riešenia

analýza zelene HLAVNÉ UZLOVÉ PRIESTORY 1. rekreácia 2.vybavenosť- rekreácia 3.vybavenosť- služby 4.areál starej nemocnice OSTATNÉ 5.komunitný priestor 6.poloverejný vnútroblok

hlavná komunikácia-obojsmerná vedľajšia komunikácia-obojsmerná hlavný peší ťah napojenie na hl.peší ťah zásobovacia komunikácia


axonometria

rez

rez ĂşzemĂ­m


V južnej časti riešeného územia vytvárame relaxačno-oddychovú zónu s príjemným prostredím sútoku riek Nitra a Chotina. V tejto časti sa nachádza občianska vybavenosť s otvoreným parterom priamo do námestia. Oddychovú zónu so zeleňou sme podporili kaskádovitým odstupňovaním spevnených plôch.

južný detail územia


Územie sa nachádza v severnej časti riešenej lokality. Poskytuje občiansku vybavenosť vo forme nákupného centra, komunitného centra, reštaurácie a lokálneho trhu pred budovami, ktorý funguje formou pavilónov. súčasťou námestia je prírodný amfiteáter a malé pódia - možnosť kultúrno spoločenského využitia.

severný detail územia


ateliér navrhovania IV. urbanistická štúdia spolupráca: Zuzana Michalíková akad. rok 2017/2018

O

O B J E K T E

Objekt bývalej patológie je situovaný priamo v centre historického areálu starej nemocnice, ktorý sa nachádza neďaleko centra mesta Topoľčany. K O N C E P T Zámerom nášho návrhu je zachovať historickú a pokojnú atmosféru smerom do nádvoria so Štummerovou izbou. Na druhej strane, smerom na juhozápad sa snažíme prepojiť objekt s exteriérovou plochou smerom k ramenu rieky Chotina. Dispozíciu galérie na 1. nadzemnom podlaží tvoria 3 časti; zázemie, vstupná hala a výstavné priestory. Vzhľadom na navrhovanú funkciu sme si dovolili väčšie zásahy do konštrukcie stropnej dosky, čím vzniká priestor, v ktorom lepšie vynikajú vystavované exponáty. V podkroví sa nachádzajú otvorené výstavné priestory a v suteréne skladové priestory. Smerom na juhozápad vyčnievajú zo strechy dva novotvary - presklené kocky. V jednej z nich sa pohybuje hmota výťahu, druhá je prístupná z lávky v podkroví, slúži na prísun prirodzeného osvetlenia a vytvára zaujímavý efekt v interiéri galérie.

GALÉIA V AREÁLI

BÝVALEJ ŠTUMEROVEJ NEMOCNICE TOPOĽČANY

M O Ž N O S T I Pamiatka, historické prostredie Množstvo zelene, prírodné prostredie Dostupnosť, zásobovanie Priestor na oddych a rekreáciu Zachovalý a hodnotný stav architektúry Možnosť rozvoja Umenie - výstavy, rekreácia, ubytovanie, komerčné využitie Historické zviditeľnenie sídla


1.NP

2.NP

P ô D O R Y S


POHĽAD - NAVRHOVANÝ STAV

+9.450

+5.350

-0.600

POHĽAD - NAVRHOVANÝ STAV

POHĽAD - NAVRHOVANÝ STAV

Fakulta architektúry STU v Bratislave Predmet :

Akad. rok : 2017/2018

STU

Téma :

Študenti :

Dátum :

Levičanin Antonije

Špecializácia : Gestor predmetu : doc.Ing.arch. Nadežda Hrašková, Phd. ÚDTAOP

Vedúci práce :doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD. Obsah výkresu :

Pohlad - navrhovaný stav

Mierka 1:100

Č.výkresu : 21

+9.450

+9.450

0.000 -0.600

-0.600

POHĽAD - NAVRHOV

Fakulta architektúry STU v Bratislave Predmet :

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Akad. rok : 2017/2018

STU

Predmet :

Téma :

Akad. rok : 2017/2018

STU

Téma :

Študenti :

Dátum :

Levičanin Antonije

Špecializácia :

Obsah výkresu :

Pohlad - navrhovaný stav

Gestor predmetu : doc.Ing.arch. Nadežda Hrašková, Phd.

ÚDTAOP

Vedúci práce :doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD. Mierka 1:100

Dátum :

Študenti :

Špecializácia : Gestor predmetu : doc.Ing.arch. Nadežda Hrašková, Phd.

ÚDTAOP

Vedúci práce :doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.

Č.výkresu : 27

Obsah výkresu :

Pohlad - navrhovaný stav

Mierka 1:100

Č.výkresu +9.450: 25

+5.350

0.000 -0.600

-0.600

P O H Ľ A D Y Fakulta architektúry STU v Bratislave Predmet : Téma :

Akad. rok : 2017/2018


R E Z Y

architecture portfolio  
architecture portfolio  
Advertisement