Page 1

Rapla Vesiroosi Gümnaasium

Arvutitunni vihik Tunnitöö

Autor: Kristiina Kaljulaid Klass: XI a Juhendaja: Kersti Luik

Rapla 2013


Vormilised nõuded uurimusele •

Tekst on umbisikulises tegumoes (n: töös käsitletakse) või kindla kõneviisi ainsuse kolmandas isikus (n: töö autor käsitleb). Halb vorm on mina/meie.

Arvud, numbrid

Ühekohalised sõnaga Kahe- ja enamakohalised numbritega Suured arvud numbri ja sõnaga – 2 miljonit Käändelõppe numbritele ei lisata Kaitsmisele esitatakse töö paberil. •

Formaat A4

Kiri Times New Roman

Kirja suurus 12pt

Reavahe 1,5

Teksti servad mõlemalt poolt joondatud

2,5 cm ülalt ja alt 2 cm 3-4 cm

paremalt vasakult

Pärast pealkirja algab ainult esimene lõik taandreaga

Lõikude vahel tühi reavahe

Lk. nr. all keskel või paremal (v.a. tiitelleht)

Tabelitel on läbi töö nummerdatud pealkirjad (Tabel 1. Autori poolt antud nimi)

Näide: Tabel 1. RVG lõpetajate teejätk


Joonistel on läbi töö nummerdatud allkirjad (Joonis 1. Autori poolt antud nimi) Näide:

Joonis 1. RVG lõpetajate teejätk Uurimistööde koostamise ajakava •

10.klassi kevadeks on valitud teema ja juhendaja

11.klassi septembris on koostatud ja juhendajaga kooskõlastatud uurimistöö plaan

Detsembrikuu vahearuandes esitab uurija o Ülevaate uuritavast probleemist kirjanduse põhjal o Täpsustatud eesmärgi o Uurimishüpoteesi ja/või uurimisküsimuse o Täpsustatud uurimistöö ülesehituse o Valitud uurimismetoodika

Märtsikuu vahearuandes esitab uurija o Uurimistulemused ja analüüsi o Esmased järeldused o Töö tekstilise osa mustandi

TÖÖ STRUKTUUR •

Tiitelleht

Sisukord

Sissejuhatus

Sisu (peatükid)

Kokkuvõte

Kasutatud kirjandus


Lisad

Töö oodatav pikkus tiitellehe, sisukorra, kasutatud kirjanduse ja lisadeta vähemalt 12 lehekülge. Uurimistöö peab vastama enamikule alljärgnevatest nõuetest On sisult •

Uudne ja aktuaalne

Objektiivne

Tõestatav, argumenteeritud

Kontrollitav

Täpne

Kriitiline

Seletav

Kirjeldav, analüüsiv

Ennustav

Plagiaat (loomevargus) Plagiaati kaitsmisele ei lubata ja tööd ei arvestata. Töö ei tohi olla varastatud ega maha kirjutatud.

Arvutitunni vihik  

Tunnitöö

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you