Page 1

Hestlund Magasinet #1 2011

version Se den online å af magasinet p d.dk/magasin www.hestlun u videoer og Her finder d ting. andre sjove

En skole med nærvær og holdninger |1


06

Mac Partnerskole Hestlund magasin | 2

12

Linje- og valgfag

24

Kost og sundhed


Indhold 04 Fremtidens skole 06 Mac Partnerskole 08 Innova10 10 Højt fagligt niveau 12 Linje- og valgfag 14 Musik & Teaterlinjen 16 Idræt & Adventurelinjen 18 Kunst & Designlinjen

20 Eleverne ved bedst 22 Fede faciliteter 24 Kost og sundhed 26 Rejser og oplevelser 28 Nærvær og holdninger 30 Musical og koncerter 32 Webshop 33 Indmelding |3


Fremtidens skole Vi vil klæde dig bedst muligt på til at møde de mange forskellige udfordringer og opgaver, du vil møde i dit liv. Du har brug for mange forskellige redskaber, kompetencer og ressourcer både i din videre uddannelse og karriere, men også i de fællesskaber og det frivillige arbejde, du vil møde.

Johannes Pedersen | Forstander

Hestlund magasin | 4

I undervisningen vil vi klæde dig på med viden og fakta i de forskellige fag. Vi vil præsentere dig for mange forskellige arbejdsmetoder, så du får indsigt i mange forskellige tilgange til at arbejde med det faglige stof både

individuelt og i grupper. Vi vil udfordre dig på både at tilegne dig viden, men også på at du skal formidle viden til andre. Vi vil lære dig at bruge mange forskellige redskaber og ressourcer. Vi benytter den nyeste form for IT i undervisningen. Vi er sikre på, at du her bliver klædt på til at bruge IT, digitale medier og netbaseret kommunikation som redskaber, du naturligt vil tage med dig videre herfra. Hvis du vælger 10. klasse her på


Se vores præsentationsfilm dk/film pÅ vores hjemmeside www.hestlund.

Hestlund Efterskole, vil du udvikle dig indenfor innovation og kreative arbejdsprocesser. En del af skolens lærere er uddannet i at undervise med ”Den Kreative Platform”, udviklet af Aalborg Universitet. Vi vil gerne være med til at uddanne fremtidens iværksættere, kreative projektmedarbejdere og nytænkende unge mennesker med det koncept vi kalder INNOVA10. Fællesskab og individ Vi vil også gerne klæde dig på til fremtiden som menneske! Du vil

lære, hvordan man opbygger nye fællesskaber, at forstå og sætte pris på menneskers forskellighed. Du vil opleve, at der her er plads til, at du kan være dig selv, og at du er værdifuld, men også at et stort fællesskab forpligter og kræver, at alle bidrager. Vi vil gerne give dig mulighed for at dyrke dine interesser intenst. I dine linje- og valgfag vil du kunne gå i dybden og udvikle dit talent og blive meget dygtigere. Vi vil give dig mulighed for at vise dit talent frem og opleve den energi, der ligger i at dyrke

sine talenter sammen med andre! Vi ved, at et efterskoleophold på Hestlund Efterskole har været med til at udvikle og ruste masser af unge mennesker i Danmark. Elever, der kigger tilbage på det, de beskriver som det bedste år i deres liv, fortæller om, hvordan de fandt venskaber for livet, og hvordan de fandt sig selv og troen på fremtiden. Det er det ophold, vi gerne vil være med til at give dig! |5


Mac Partnerskole

IT er et enestående redskab i undervisningen! Muligheden for at skabe digitale produkter, for at kommunikere og for at tilgå viden fra hele verden udvider perspektivet i undervisningen. Vi vil gerne klæde dig bedst muligt på til at se og bruge IT som et naturligt værktøj i de udfordringer, du Hestlund magasin | 6

møder både nu og i fremtiden. Vi har taget konsekvensen af, at den bedste måde man kan integrere IT i undervisningen på, er ved at sikre, at alle arbejder på den samme ITplatform. MacBook til alle Det betyder at alle elever har en Mac-

Book i undervisningen. Hestlund Efterskole er blevet Apple partnerskole gennem ATEA’s Apple afdeling. Alle vores medarbejdere bliver uddannet i at integrere brugen af Mac’en i undervisningen og vi bruger SmartBoards, der er opsat i alle undervisningslokaler. Du vil lære at bruge de mange muligheder Mac’en giver i din hverdag.


Alle vores elever har en Macbook, som de kan bruge i undervisningen

Du kan vælge at få en MacBook stillet til rådighed. Hvis du vælger selv at medbringe en MacBook, vil du få et nedslag i skoleprisen. MacBooken er for mange unge en meget populær og driftsikker løsning. Det er utroligt nemt at lære at bruge en Mac, og der er uanede muligheder for at søge viden, kommunikere

og skabe digitale produkter. SmartBoards i alle klasser I alle undervisningslokaler er der opsat SmartBoards. Det er en interaktiv tavle, der sluttes til som skærm på en computer. SmartBoardet fungerer så som tavle, hvor man kan demonstrere programmerne og man kan skrive notater, som på en alminde-

lig tavle. De notater som skrives på SmartBoardet kan gemmes og sendes ud som e-mail, eller lægges ud som en hjemmeside. Læreren kan koble computere til smartboardet, og styre computeren her. Klassen ser så, hvordan et program fungerer.

|7


Innova10 Hvis du vælger 10. klasse på Hestlund Efterskole, vil du opleve undervisning på en helt ny og spændende måde. Vi kalder det Innova10. Kreativitet og innovation fylder rigtig meget i undervisningen og i særdeleshed i de tre årlige projektuger. Du vil i forskellige sammenhænge gennemgå processen, som går fra ide til koncept, og som til sidst vil udmønte sig i et konkret produkt. Et projekt kunne f.eks. være, at du skal finde en problemstilling hos en virksomhed. Du skal så komme med en ide til, hvordan problemstillingen Hestlund magasin | 8

kan blive løst for så til sidst at lave et konkret produkt. Den Kreative Platform Aalborg Universitet har udviklet konceptet ”Den Kreative Platform”, som er en af de metoder, vi benytter i undervisningen. Her vil du lære teknikker til at tænke alternative løsninger og tænke ud af boksen. Der er flere gode grunde til, at vi underviser på denne måde. Først og fremmest fordi det er en metode, der styrker selvværdet og fællesskabet. Dernæst fordi den skaber resultater, og fordi erhvervslivet efterspørger

kreative og innovative unge. I undervisningen vil du ikke altid følge en bestemt klasse. Vi niveaudeler i matematik, tysk og engelsk, så du bliver udfordret på dit niveau. Fag 10. klasse • Dansk & kristendom (7 lektioner) • Matematik (4 lektioner) • Fysik (2 lektioner – kan fravælges) • Innovation (4 lektioner) • Engelsk (4 lektioner) • Tysk (4 lektioner – kan fravælges) • Fællestime (1 lektion) Innovationstimerne skifter mellem dansk og matematik fagblokkene


Det siger lærerne

Søren Eriksen Lærer

John Laue Lærer

Det er super spændende at undervise på Innova 10, fordi her får alle lov til at være med, ligegyldig hvordan man har klaret sig i skolen hidtil. Her opdager mange, at de faktisk godt kan være med, komme med ideer og skabe løsninger, selvom de altid har troet det modsatte. Pludselig tør eleverne gøre ting, som de ikke turde før. De finder værdier i nye ting, og de får set, at de kan noget i fremtiden. Når man så mærker den begejstring, det vækker hos eleverne, så kan man kun blive rigtig glad for de ting, man arbejder med.

At være lærer på Innova10 er enormt spændende, fordi vi til dels udruster eleverne rent fagligt, så de bliver i stand til at tage en ungdomsuddannelse, men også fordi vi ser, hvordan eleverne indgår i en skabende proces sammen med andre. Vi er som lærere dermed både med til at give noget til eleverne, men vi er i høj grad også modtagere af al den energi, som eleverne udstråler, når de sammen er med til at skabe nye ideer og løsninger. Det giver både mig og hele lærerkollegiet ny inspiration til den daglige undervisning og samarbejde.

Se vores Innova10 film pÅ vores hjemmeside www.hestlund.dk/film

|9


Højt fagligt niveau – vi møder dig på dit niveau

På Hestlund Efterskole vil du blive undervist på et højt fagligt niveau. Det betyder ikke, du skal være særligt fagligt dygtig for at gå her – men du skal være klar til at blive flyttet niveaumæssigt. Selv om vi ligger højt i karaktergennemsnit ved afgangsprøverne, er det for os ikke de højeste karakterer, der betyder mest. Det er lige så stor en sejr, at du flytter dig fra f.eks. et 02 til et 4-tal som fra 10 til 12. Derfor har Hestlund magasin | 10

vi også niveaudelt undervisning i de fleste fag. På den måde vil vi målrette undervisningen lige til dig og udfordre dig på dit niveau i det enkelte fag. Gymnasieforberedende Den største del af vores elever går videre til en gymnasial uddannelse efter endt grundskoleforløb. Derfor gør vi meget ud af, at undervise på et højt fagligt niveau Vi har lagt tid ind i vores kalender, hvor

alle elever arbejder med afleveringer. Vi har terminsprøver, så du er klædt på til at gå op til de afsluttende prøver. Vi har en times lektielæsning alle hverdage, hvor alle elever skal arbejde med lektier. Du har altid mulighed for lektiehjælp. Alle elever har samtaler med vores UU-vejledere, hvor vi vil afklare hvilken uddannelse de skal vælge. Der er et praktikforløb for 9. klasse og brobyg-


Vores maal er at du skal udnytte dit potentiale maksimalt. At vi udfordrer dig lige der, hvor du er,

Vi niveaudeler ofte undervisningen i hvert emne, så du altid kan følge med

ningsforløb for 10. klasse. Anderledes undervisning I løbet af skoleåret har vi også mange anderledes dage med fagligt indhold. På den måde får vi mange kreative processer ind i undervisningen. Det kan f.eks. være en avisuge, filmproduktion, musical eller træning i præsentationsteknik. Selv om mange elever ikke oplever det som undervisning, fordi det foregår rundt på hele skolen og over hele døgnet, oplever

vi virkeligt, at eleverne flytter sig fagligt. Det er en af de store muligheder vi har på en efterskole, hvor vi er sammen 24 timer i døgnet. For os er det vigtigt, at du lærer om det, der ligger til grund for at være menneske og dansker. Derfor har vi også fællestime én time om ugen. Her synger vi nogle af sangene fra den store danske sangskat, fortæller historier eller debatterer med hinanden.

Fag 9. klasse • Dansk (5 lektioner) • Matematik (Niveaudelt - 4 lektioner) • Engelsk (Niveaudelt - 3 lektioner) • Tysk (Niveaudelt - 3 lektioner) • Fysik (3 lektioner) • Kristendom (2 lektioner) • Samfundsfag (2 lektioner) • Historie (1 lektion) • Geografi (1 lektion) • Biologi (1 lektion) Fag i 10. Klasse kan læses på side 8 om Innova10 | 11


Linjefag og valgfag Tre linjefag I linjefagene har du mulighed for at fordybe dig! Du kan vælge det fag, hvor du har særlig interesse og har lyst til at udvikle dig og blive udfordret. Du skal vælge et ud af de tre linjefag. Valget gælder for hele året. Du skal vælge mellem • Musik & Teater • Idræt & Adventure • Kunst & Design

Hestlund magasin | 12

Et linjefag har du i fem lektioner om ugen fordelt på to dage. Derudover har vi sat fire linjedage af i løbet af året, hvor al undervisning den dag er tilrettelagt inden for din linje. I linjefagene vil vi også gerne pege på, at der findes mange uddannelsesmuligheder inden for de forskellige fag. Linjefagenen er altså ikke nødvendigvis kun en fritidsbeskæftigelse. For nogle elever vil de måske her få øje på en mulighed for at kombinere en uddannelse og erhverv med deres interesser.

Linjefagene vil blive beskrevet nærmere på de følgende sider. Valgfag Udover linjefag kan du også vælge valgfag. I dit skema er der plads til at vælge tre valgfag. Et valgfag har du to timer om ugen, og du vælger for et halvt år ad gangen. De fleste valgfag er tæt beslægtet med linjefagene. På den måde kan du f.eks. vælge Idræt & Adventure som linje og derudover vælge 3 musikvalgfag. Det kan du gøre, hvis du interesserer dig for flere fag. Du kan også vælge

Der er mulighed for at lblive bedre til at spille et instrument, eller lære at spille et nyt


FAKTA f.eks. Kunst & Design som linjefag og 3 kunstvalgfag udover det. På den måde kan du altså få 11 timer idræt, musik eller design om ugen. Du er med til at sammensætte dit skema, så det passer lige til dig.

Valgfag i sk o

leåret 2011

-12:

• Band • Kor • Teater • Volleyball • Fodbold • Badminton • Håndbold • Billedkuns t • Sløjd • Håndværk • Galla & De sign • Knallertvæ rksted

På fodboldbanen bliver der brugt mange timer på træning og kamp

| 13


Musik & Teaterlinjen Der er linjedage på skolen og Musik- & Teaterlinjen har bredt sig over det meste af skolen. Lige nu er der band-undervisning i tre forskellige lokaler og når man kommer ind, er luften tyk af engagement, koncentration og fællesskab. Bag ved keyboardet i lokale D sidder Monika. I en kort pause har hun lige tid til en snak. ”Det er fedt at spille i band. Virkelig fedt. Jeg har altid drømt om at kunne spille klaver men jeg kom aldrig i gang. Alligevel valgte jeg musik- og teaterlinjen og

Hestlund magasin | 14

allerede efter et par lektioner har jeg lært at spille akkorder og bruger det nu i flere bands”. Monika smiler over hele hovedet og det er nærliggende at spørge til hvorfor det er så fedt at spille sammen med andre. ”Fordi det skaber et rigtig hyggeligt fællesskab. Man spiller hver især helt forskellige ting men sammen skaber det en helhed. Det er også fedt når vi spiller til skolens arrangementer eller er ude og spille. Tidligere var jeg den der sad og hørte de andre spille – nu er jeg selv dybt engageret i det hele. Så er det også helt vildt hyg-

geligt at synge i kor. Jeg er ikke den store solo-sanger men det er nogle fede sange vi synger, og det er bare mega nice at være mange der synger sammen”. Fede musikfaciliteter På vej videre ned i skolens lydstudie hvor Peter sidder ved computeren og arbejder med en indspilning de lige har lavet.”Skolen har nogle gode faciliteter synes jeg. Der er et lækkert nyt studie og der er gode musiklokaler at spille i”. Peter er en af skolens meget engagerede gui-

Skolens lydstudie bliver flittigt brugt af eleverne til at lave deres egne indspilninger


| 10. klasse Peter Knudsen

tarister og musik fylder ret meget af hans hverdag. ”Jeg er i musiklokalet flere gange hver eneste dag. Vi er nogle der tit spiller i pauserne og så øver jeg med lovsangsbandet 2-3 gange om ugen. Jeg havde aldrig spillet med andre før jeg kom her på skolen, og jeg synes det var kedeligt bare at spille alene. At spille samen med andre er det fedeste – heldigvis skal vi også det en del på linjen. Indspilninger i fritiden Mens Peter fortæller, arbejder han samtidig med at redigere sporene

Monika Laudal An

dersen | 10. klass e

på dagens indspilning. ”Vi har lidt sus i skolens lydstudie, arbejdede en travlt med det her. Efter middag skal dansegruppe med dans til to sange vi præsentere vores indspilning og og et andet hold arbejdede med at jeg tror ikke vi når at få 2.-stemproducere en musikvideo. men klar. Men det er fedt at arbejde med det. Vi har FAKTA også allerede afPå Musik- o talt at skulle herg Teaterlinje n fylder sam meste af tid menspil og ned i aften for at en og teaterkor det d e le n lid v e t mindre. Alle at spille i ba indspille en ny skal prønd, synge i kor og spille laver vi valg sang. teater, men frie forløb så tit d u selv kan sam program me mensætte e d det du inte t resserer dig Udover de tre mest for. På linjen kan bands og kurdu bl.a. kom me til at arb Improvisatio ejde med: n, studietek nik, samme genrer, rytm n spil i forsk isk a cappe ellige lla kor, body tersport, ins p ercussion, te trumentunde arvisning dan s og meget mere.

| 15


Idræt & Adventurelinjen Hver aften er der gang i skolens idrætshal – og denne aften er ingen undtagelse. Mads og Alexzia er på banen og spiller volleyball. De har begge valgt Idræt & Adventurelinjen. For et øjeblik afbryder de spillet for en snak om idrætlivet og linjen. Mads lægger ud ”Det er fedt at have Idræt og Adventure. Man kommer i vildt god form og vi spiller mest fodbold og volleyball hvilket også er det jeg går mest op i. Alexzia tager over. ”Det er også de fleste aftener der går med at spille sport. Det er fedt der

Hestlund magasin | 16

er så mange der er med på det. Niveauet er også ret højt. Før jeg kom her spillede jeg tre gange om ugen. Alligevel har jeg på Hestlund Efterskole flere lektioner med træning der virkelig udvikler en som spiller. Flere forskellige sportsgrene Der er ingen tvivl om at Mads og Alexzia mest er til boldspil alligevel lyser de helt op når jeg spørger dem til adventure-delen på linjen. Alexzia begynder: ”Det er vildt sjovt at lære sportsgrene jeg aldrig har prøvet før. F.eks. tænkte jeg ikke at det ville

være så fedt at køre BMX, men det er det! I pauserne giver vi gode råd til hinanden for at forbedre teknikken. Et par minutter efter er vi de vildeste konkurrenter. Sådan skal det være! Mads ser det som sit cue… ”Jeg hader også at tabe. Jeg spiller for at vinde og det er fedt når de andre også har den indstilling. Samtidig kan det jo også være et problem i holdsport f.eks. derfor arbejder vi også en del med mental-træning på linjen. Det er jo vigtigt man har det godt sammen på et hold og samtidig


Mads Juhl Jensen | 10 . klasse

altid tror på sejren”. Det er tydeligt at se de begge er meget passioneret omkring deres sport, og de må nok også snart tilbage til de andre på banen.

Vi forlader Mads og Alexia i hallen, så de kan komme med i kampen igen.

Personlig udvikling Til sidst kommer Alexzia lige med en bemærkning ”Det er fedt at være på idræt og adventure-linjen. Man udvikler sig som spiller og vi har det rigtig godt sammen. Samtidig laver vi også nogle vildt fede og anderledes ting”.

. klasse Alexzia Thiyakarajah | 10

FAKTA

Idræt & Ad venture-linje n er for dig træne målre , der vil ttet med vo lleyball og fo Du kan lære dbold. at håndtere fodbolden p ge forskellig å mane måder og i mange fors situationer. kellige Du kan blive god til at dæ drible, tackle mme, , finte, skyde og aflevere. I volleyball k an du blive g od til at hæv she, serve, e, smablokere og som holdsp du lære fors iller kan kellige spilsy stemer, der stand til at s gør dig i ammen med dine medsp udvikle et stæ illere at rkt hold. I adventure-d elen kan de r indgå man skellige disc ge foripliner fx: løb , bike n´ run, skydning, s c ykling, vømning, k latring, kan O-løb, Geoc o s e jlads, aching, fæg tning m.m.

Teknik og træning er en del af programmet på Idræt & Adventurelinjen

| 17


Kunst & Designlinjen Der er larm nede i skolens sløjdlokale. Ved en drejebænk står der en dreng med spånerne flyvende omkring sig. Bag visiret kan man se, at det er Jesper der er i fuld gang med at dreje i træet. Jesper stopper op og fortæller, at man både kan dreje skåle, lysestager og baseballbat. Han vil gerne selv lave et kanonløb til en lille trækanon. ”Jeg lærer en del ting her. Det er rigtigt sjovt at have Kunst & Designlinje. Jeg kan godt lide, at v her er en dejlig hyggelig atmosfære,” for-

tæller Jesper. Kunst & Designlinjen har valgt at tilbyde to forskellige forløb på deres to første linjedage. En del har som Jesper valgt at arbejde med at arbejde med design i træ. Andre har valgt at arbejde med tekstiler og stoftryk. Besøg på Teko Johanne har valgt det sidste. I går var hun med på besøg på Teko. Teko er Skaninaviens største design- og businessskole inden for mode- og livsstilsbranchen, og lig-

Hestlund magasin | 18 Kunst & Designlinjen benytter både skolens søjdværksted og kreative lokale i undervisningen

ger kun 15 km. fra skolen. Eleverne fik her et indblik i, hvordan man kan bruge sine kreative evner og kombinere dem med et uddannelsesforløb og kariere. Elevernes eget projekt Johanne står og laver sit stoftryk, mens hun fortæller, at hun altid har været kreativ. Hun kan godt lide at arbejde med sine hænder, at tegne, male, at arbejde med mange forskellige materialer. ”Jeg elsker at man kan sætte sit personlige præg på de opgaver jeg får her. Det er dejligt at


Jesper Kjærsig | 9. klasse

sse nsen | 10. kla

Johanne Kriste

viære sammen med andre, så vi kan hjælpe hinanden. I løbet af året bliver der præsenteret mange forskellige genrer og metoder inden for det kreative. ”Jeg elsker at lære nyt, at få mange forskellige teknikker at bruge.” Fortæller Johanne. I slutningen af året får eleverne lov til at vælge deres helt eget projekt. Jesper har valgt at lave en hængekøje som sit eget projekt. Johanne vil lave noget stort fortæller hun. Måske designe mine egne møbler nede i sløjd.

FAKTA

Kunst & Des ignlinjen er fo r dig, der ka Dig, der kan n lide at væ lide at bruge re kreativ. dine hænde Hvis det er o r. k at du får s avsmuld i dit Er du mand smukke hår, nok til at turd er det for dig e betjene en Hvis ja – så . symaskine? er denne lin je lige noget for dig! På Kunst & Designlinjen skal du ikke kunne være være en sto med. Vi start r kunstner fo er med forsk r at så arbejder ellige små s vi videre derf jo v e ø v ra. Det gæld elser og ner vi skal ig er i alle de k ennem. På re a tiv e lin disciplije n vil du bl.a. billedkunst, få færdighed sløjd, tekstil er indenfor design, syn læder og m ing, møbeld ange andre e s ig n , kreative fag. smykker,

| 19


Eleverne ved bedst...

Det at have undervisning på en efterskole, synes jeg er meget anderledes end undervisning på en folkeskole. Det er ikke fordi vi lærer mindre, men vi får bare en anden undervisning, da vi kender lærerne rigtig godt, og lærerne kender os. Undervisning bliver også sjovere, fordi vi kender hinanden rigtig godt i klassen, og vi ved, hvem vi arbejder godt sammen med. Vi er niveaudelt på Hestlund, hvilket jeg synes er en rigtig god ide. Jeg får mere ud af det, og så arbejder vi også på tværs af klasserne. Det er rigtig dejligt, at man altid kan snakke med lærerne og altid få hjælp til lektier, og at de altid vil lytte.

. klasse Josefine Petersen | 10

Når timerne er færdige, samles eleverne tit lidt uofficielt i dagligstuen. Der er blandt andet et pool-bord, Wii og en masse spil, som bliver brugt rigtigt meget. Det er bare naturligt, at det er der man går hen, og så er det også helt vildt hyggeligt. Stort set hver aften sker der et eller andet. Det er ofte sport, som volley eller fodbold. Der er plads til alle, også selvom man ikke er den bedste på det område. I fritiden kan man lave stort set hvad man har lyst til, og skolen har de fedeste faciliteter, som f.eks. et mega fedt musiklokale og et sløjdværksted. Hele den del med fritidsaktiviteter sker bare helt afslappet og meget spontant, på en virkelig fed måde. Hestlund magasin | 20

Andreas Jakobsen | 9. klasse


På Hestlund er der et fantastisk fællesskab. Og det er et godt fællesskab når man kommer op til morgenmad og ligner en bums, men alligevel får et smil og et godmorgen med på vejen. Fællesskab er, når man kan sætte sig ved hvem som helst i dagligstuen, og altid være velkommen. Det er, når man bliver inviteret med ned i hallen for at spille volley, også selvom man stinker til det. Det er når man, alle elever, synger i fællesskab til dagens morgensang. Det er når man skal hjem på weekend, og bare ikke kan tage af sted inden man har givet alle et farvelkram. Fællesskab er HESTLUND.

Birgitte Vestergaard | 10 . klasse

- Det er næsten ikke til at sætte ord på. Det er bare så MEGA FEDT!

En af grundene til at jeg synes, det er fantastisk at gå på Hestlund Efterskole, er at det er en kristen efterskole. Man er konstant i selskab med andre kristne i hverdagen, og det er ikke noget man holder for sig selv. Man føler sig ikke ”mærkelig”, fordi man er kristen. Tværtimod føler man sig hjemme og godt tilpas på HE, fordi det er en kristen efterskole.

klasse Jonatan Engslund | 9.

Jeg synes at andagterne er en fantastisk ting. De virker som en lille ”reminder” på Gud hver dag. Man føler at Gud er lidt tættere på, og at han holder øje med dig. Andagterne får mig til at huske Gud i hverdagen. Vi har et fantastisk fælleskab, og det bliver endnu bedre ved, at vi kan snakke frit om det at tro på noget. | 21


Fede faciliteter Se vores faciliteter i Fritidsfilmen pÅ vores hjemmeside www.hestlund.dk/film

Hestlund har rigtig gode lokaler til det hele. Vi har en lækker hal, en udendørs multibane, fodbold- og beachvolleybane, et flot musiklokale, nyt studie, et aktivt sløjd-lokale, kreativ-lokale, fitnessrum, knallertværksted og mange andre fritidsrum. Skolen har også en masse lyd & lys-udstyr, som vi bruger til de mange arrangementer og koncerter. Hestlund magasin | 22

Klasselokalerne er udstyret med de nyeste Smartboards, og der er selvfølgelig trådløst net over hele skolen. Dagligstuen har vi placeret lige midt i skolen. Der finder du altid andre at være sammen med. I dagligstuen har vi pool, billard, wii og mange andre spil.


der er noget for enhver smag...

Indendørs faciliteter – Dagligstuen hvor vi spiller pool, billiard, Wii, slapper af og hygger os

Udendørs multibane – her spiller vi bl.a. fodbold, basketball, volleyball og tennis. Banen har kunstgræs og lysanlæg når det er mørkt

Vores atriumgård

| 23


Kost og sundhed

Sund livsstil er godt for dig som menneske og i særdeleshed også godt for din indlæring. Derfor begynder hver dag f.eks. med morgenløb, og du vil have obligatorisk idræt i løbet af ugen.

dag, et lækkert måltid varm middagsmad med tilhørende salat eller grøntsager og aftensmad med lune retter og godt dansk rugbrød med et stort udvalg af forskelligt pålæg og tilbehør.

Sund og velsmagende mad fylder også dagligdagen på Hestlund, og vi vil gerne lægge os så tæt op ad det hjemlige køkken som muligt. Derfor er der hver dag lune boller til formid-

Næsten som derhjemme Hvis du har en særlig livret, som du bare elsker, så er køkkenet meget modtagelige for forslag. Hvis du er allergisk overfor bestemte fødevarer,

Hestlund magasin | 24

tager køkkenet naturligvis også særligt hensyn til dig. Nogle gange i løbet af skoleåret er du også med til at tilberede maden og hjælpe til i køkkenet. På den måde vil vi også prøve at ligne et almindeligt hjem – bare med nogle meget store gryder…


I spisesalen bliver der serveret 6 m책ltider om dagen: Morgenmad, formiddagsboller, middag, eftermiddagsforfriskning, aftensmad og aftenskaffe

Hver morgen er alle elever ude p책 en frisk morgentur p책 1,4 km.

| 25


Rejser og oplevelser

Ud for at se på verden… Også den, der kun er lige uden for vores matrikel. Som en del af det at gå på efterskole skal du med på flere ture i løbet af skoleåret. Københavnertur Den første store tur er københavnerturen. I tre dage skal vi se og opleve Hestlund magasin | 26

hovedstaden på godt og ondt. Vi tager også en aften i teatret for at opleve en spændende forestilling. For mange er det en ny og anderledes oplevelse, og netop derfor synes vi, det er en rigtig god ting at gøre sammen. Turen skal også være med til at vi alle lærer hinanden bedre at kende..

Derfor går vi meget rundt i grupper. Udlandstur Efter nytår kommer et af årets højdepunkter: Udlandsturen. Hvert andet år går turen til Østrig eller Norge, hvor vi står på ski det meste af dagen. Om aftenen hygger vi os med med historierne ude fra løjperne. Det andet år går turen til et land i Europa.


TUREN GÅR T

IL

Verden ligge r åben, og de seneste år har vi bes øgt steder s om: Paris, Mad rid, Færøe rne, Prag, Budapest, B erlin, Krakow , Lyon og Tjekkiet. I s koleåret 201 1 -2012 tager vi på skitu r.

Her skal du opleve de mange seværdigheder, men også få et møde med den kultur, der er i netop det land. Formålet med udlandsturene er ikke bare at komme på en turistferie, men en studietur, hvor man kommer beriget hjem. Klasseture mm. I løbet af året tager vi også på flere

mindre ture både med klasserne og i kontaktgruppen. På den måde vil vi styrke det helt nære fællesskab med dem, du bor sammen med, eller med dem du går i klasse med. Afslutningstur Til allersidst på året tager vi på en primitiv lejrtur for at suge det sidste ud af fællesskabet. Her er der tid til

at sidde omkring bålet og mindes de mange fantastiske oplevelser fra skoleåret, inden det er helt slut. Vi tror, det er i mødet med andre mennesker, at vi lærer nyt omos selv. Det er derfor et godt afbræk i den dagligdag, vi har på skolen, at vi tager på forskellige ture. Både de kortere og dem længere væk. | 27


Nærvær og holdninger

Nærvær og hygge To ord, der er særligt kendetegnende ved Hestlund er nærvær og hygge.

ster, banker dig i bordtennis og vi er også altid klar til en alvorlig snak om livets store spørgsmål.

Nærvær fordi vi er en lille skole hvor alle kender alle. Og fordi vi er en lille skole, vil det være nemt for dig at blive en del af det store fællesskab.

Hygge fordi vi gør alt, for at det skal være hyggeligt at gå her. Dagligstuen er placeret lige midt i skolen og der altid er mennesker at være sociale med. Vi har ofte bål om aftenen. Vi arrangerer altid et spændende program i weekenden, og rigtig mange elever vælger at blive på skolen her. Vi har hyggelige værelser, hvor du også må pynte op næsten ligeså tosset du vil. Det vigtigste for os er, at du synes det

Forholdet mellem lærerne og eleverne er også noget helt andet end du nok er vant til fra folkeskolen. Her er vi nærmest venner med hinanden. Vi spiller sport, taler om kæreHestlund magasin | 28

er rart at være på skolen. En dybere mening Hestlund er en kristen skole, der er tilknyttet KFUM & K og Indre Mission. Det betyder for os, at alle lærere er troende og ønsker at møde dig med det kristne menneskesyn og budskab. Det betyder også, at vi vil behandle alle ligeværdigt og med respekt, uanset hvilken baggrund eller religion, du som elev måtte have. Det betyder ikke, at du skal være kristen


Se vores film om nærvær og hygge pÅ vores hjemmeside www.hestlund.dk/film

for at gå her, hverken før eller efter opholdet. Vi ønsker derimod, at du selv kan tage stilling til, hvilke værdier du vil bygge dit liv på. Lovsangsaftner og koncerter Vi har masser af lovsang på Hestlund. Det er ofte eleverne selv, der står i spidsen for både musik og indhold. Andre gange har vi temaaftner om forskellige kristne emner. Flere gange om året får vi besøg af kristne udenlandske bands, der gerne vil dele både det kristne budskab

og spille noget fedt musik for os. Kristendom og andagter Alle klasser har 2 timers kristendom. Hovedformålet er at du får kendskab til Bibelens historie og budskab, så du på den baggrund selv kan tage personlig stilling til din tro. Hver dag holder vi også både morgen- og aftenandagt. Det består typisk af en fællessang, en tekst fra Bibelen, en kort kommentar og en bøn. I weekender vil vi alle ofte gå i kirke sammen.

Det kristne fællesskab Spørger man en efterskoleelev, hvad det fedeste er ved at gå på efterskole, vil svaret typisk være ”fællesskabet”. Fællesskabet blandt alle betyder også meget på Hestlund, men ud over det, ønsker vi også at have et kristent fællesskab og styrke netop det. Det betyder, at det er OK at tale sammen om Gud, eller som en elev sagde det: ”Her er der andre, der er ligesom mig. Her er jeg ikke mærkelig fordi jeg rent faktisk tror på noget.”

| 29


Musical og koncerter

Eleverne på lyd- og lysholdet styrer knapperne

Musical Hvert år i påsken sætter vi 10 dage af til at arbejde med en musical. Det har ofte været elever, der har skrevet sangene eller på anden måde været med i processen med at skrive musicalen. Alle elever er med i en gruppe. Det er altså ikke kun for dem, som kan Hestlund magasin | 30

spille skuespil, synge eller spille instrumenter. Dem, der bygger scene og kulisser, arbejder med kostumer, teknik og medie eller er i andre grupper som passer til temaet, er lige så vigtige. På den måde er musicaldagene med til at skabe det helt særlige efterskole-fællesskab, hvor alle arbejder med forskellige ting - men mod det samme mål. Det er altid

fantastisk at opleve, hvad 10 dages arbejde kan føre til. Det er en af skoleårets højdepunkter og en helt fantastisk oplevelse, du aldrig vil glemme. Musikliv På Hestlund fylder musik rigtig meget. I dagligdagen er der mange, som spiller i musiklokalet og finder sam-


Siden 1991 har Hestlund Efterskole aabnet dørene for aarets paaskemusical. Det er dermed en lang tradition, som vi bestemt har tænkt os at fortsætte med.

men i bands. Hvert skoleår arrangerer vi to koncerter med udenlandske bands, som spiller på skolen. Vi får også to danske lovsangsbands på besøg. Skolen har også kor og en teatergruppe, der tager ud til arrangementer rundt i landet.

cert på skolen med alle de numre, vi kan stable på benene. Musik & Teaterlinjen, valgfagsbands og kor står selvfølgelig for en stor del af programmet, men alle elever, som har gang i et spændende nummer, kan stille op til koncerten.

Efterårs- og forårskoncert To gange om året inviterer vi til kon-

Skolen har selv masser af lyd- & lysudstyr, som vi bruger til disse kon-

certer på skolen, men også når vi tager ud og spiller andre steder. Hvis du er interesseret i at skrue på knapper og hænge spot-lamper op, kan du melde dig på et hold, som står for alt skolens koncert-grej. Sammen med en lærer står de elever for hele opsætningen, lydprøverne og afviklingen af alle koncerter.

| 31


Webshop

På Hestlund Efterskoles webshop vil du finde masser kvalitetstøj til både sport og fritid til rigtig gode priser. Der vil være mulighed for at købe både indendørs og udendørs tøj, således at du kan klæde dig passende og flot i næsten alle situationer. Hen over året vil der komme flere og flere varer på shoppen. Når det går mod vinter kommer der vinterbeklædning. Når det går mod sommer kommer der sommerbeklædning. Hestlund magasin | 32

Gennem Webshoppen tilbyder Hestlund Efterskole en dragt og et spillersæt til brug i træning- og kampsituationer. På tøjet er der skolens loge og dit navn, således du let kan finde dit eget igen. På spillertrøjen er der foruden navn også et spillernummer på ryggen. Dragten og spillersættet er også lækkert fritidstøj for dig, der gerne vil se sporty ud. På Hestlund Efterskoles hjemmeside kan du til en hver tid finde linket

til webshoppen og dermed også til en hver tid se, hvilke tilbud du kan benytte dig af. Hvis du gerne vil have flere navne på forskellige slags tøj kan det sagtens lade sig gøre. Du skal blot ved bestilling angive, hvad du vil have stående derpå. Webshoppen er ganske frivillig at benytte, men bestiller du spillersættet, kan du med en kvittering få beløbet for denne refunderett på skolens kontor.


Indmeldelse

– Klip den ud og send den ind på adressen i bunden Indmeldelse til 9. klasse år ________________ Indmeldelse til 10. klasse år ________________

Dato: _______________________________

Elevens navn:

___________________________________________________________________________________________

Elevens cpr.nr.:

__________________________________ Nuværende skole: _______________________________________

Elevens adresse: ___________________________________________________________________________________________ Postnr. og by:

___________________________________________________________________________________________

Telefon - fastnet: ___________________________________________________________________________________________ Fars navn:

___________________________________________________________________________________________

Fars cpr.nr.:

___________________________________________________________________________________________

Mors navn:

___________________________________________________________________________________________

Mors cpr.nr.:

___________________________________________________________________________________________

Elevens hjemkommune: Mor mobil:

___________________________________________________________________________________

______________________________________ Fars mobil: _________________________________________

Forældres e-mail: ___________________________________________________________________________________________ Elevens mobil:

___________________________________________________________________________________________

Elevens e-mail:

___________________________________________________________________________________________

Har eleven modtaget specialundervisning? Ja _______

Nej _______

På hvilket klassetrin: ___________________________

Hvis ja, i hvilke fag: ___________________________________________________________________________________________ Er der andre oplysninger, som er vigtige i forbindelse med eleven? ____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Underskrevne mor/far/værge erklærer sig herved indforstået med at bære det økonomiske ansvar i forbindelse med opholdet – herunder betaling for 4 uger ekstra, såfremt opholdet afbrydes i utide.

_________________________________________________

________________________________________________

Forældreunderskrift

Elevunderskrift

Der er først sikret plads på skolen, når vi har modtaget indmeldelsen i udfyldt stand, skriftligt accepteret denne og indmeldelsesgebyret er indbetalt.

Hestlund Efterskole · Skyggevej 21 · 7441 Bording · he@hestlund.dk · Tlf: 86 86 21 11 · Fax: 86 86 21 99


Efterskolelivet

Konkurrencer og sjove lege er med til, at vi kommer til at lære hinanden bedre at kende

Efterskolelivet er meget mere end det, der står på skemaet! Der sker mange sjove ting på et skoleår. Noget er planlagt, andet opstår spontant. Vi elsker at lave fester og store arrangementer, men det er hverdagen, der giver tryghed, og det er her vi samler energi.

Hestlund magasin | 34

Eleverne dekorerer værelserne

Når vi er så mange mennesker sammen døgnet rundt, kommer du til at få en masse oplevelser, du vil kunne tage med dig. Nogle af de mennesker du kommer til at lære at kende i løbet af dit efterskoleophold, bliver venner, du måske holder kontakt med resten af dit liv.


Køkken- og rengøringstjanser er også en del af efterskolelivet

| 35 Vandkamp er sjovt og med til at køle ned på en varm sommerdag


Scan QR-koden med din mobiltelefon

Hestlund Efterskole · Skyggevej 21 · 7441 Bording · he@hestlund.dk · Tlf: 86 86 21 11 · Fax: 86 86 21 99 Hestlund magasin | 36

wooot  

wooot yesy

wooot  

wooot yesy

Advertisement