Issuu on Google+

RÅDMANN

Nøkkeltall 2015


Politisk organisering

Bystyret 53 representanter | 12 møter | 236 saker Formannskapet 13 representanter | 27 møter | 139 saker

Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen i kommuneøkonomien. Mitt ønske har derfor vært å få laget en enkel oversikt over hvor kommunens inntekter kommer fra og hvordan pengene brukes. Denne brosjyren er et forsøk på dette. Kristiansand, juni 2016

Tor Sommerseth Rådmann

Denne folderen er en forenklet fremstilling av tall fra årsrapporten og regnskapet for 2015. For nærmere redegjørelse, se www.kristiansand.kommune.no

Kommunalutvalget

Oppvekststyret

Helse- og sosialstyret

Kulturstyret

By- og miljøutvalget

7 representanter 20 møter 94 saker

9 representanter 14 møter 63 saker

9 representanter 12 møter 52 saker

9 representanter 9 møter 61 saker

9 representanter 17 møter 238 saker

Administrativ organisering

Rådmann 6 sektorer | 5 148 årsverk | 6 895 ansatte

Oppvekst

Helse og sosial

Kultur

Teknisk

Organisasjon

Økonomi

• 69 enheter • 67 % kvinnelige enhetsledere • 2 307 årsverk • 2 740 ansatte • 79 % kvinner • 21 % menn

• 6 virksomheter • 100 % kvinnelige enhetsledere • 1 997 årsverk • 3 211 ansatte • 85 % kvinner • 15 % menn

• 6 enheter • 50 % kvinnelige enhetsledere • 135,9 årsverk • 184 ansatte • 55 % kvinner • 46 % menn

• 5 enheter • 40 % kvinnelige enhetsledere • 500,4 årsverk • 538 ansatte • 36 % kvinner • 64 % menn

• 7 enheter • 71 % kvinnelige enhetsledere • 143,7 årsverk • 151 ansatte • 58 % kvinner • 42 % menn

• 3 enheter • 33 % kvinnelige enhetsledere • 64,8 årsverk • 71 ansatte • 63 % kvinner • 37 % menn


Innbyggertall Det er 88 447 innbyggere i Kristiansand kommune pr. 31.12.2015. Dette er en vekst på 1,1 % fra 2014. 0-5 år

6-15 år

16-19 år

20-66 år

67-79 år

80-89 år

90 år >

Totalt

6 600

10 977

4 767

54 632

7 983

2 859

629

88 447

7,46 %

12,41 %

5,39 %

61,77 %

9,03 %

3,23 %

0,71 %

100,00 %

Økonomisk stilling

Resultatet for 2015 ble et korrigert netto driftsresultat (driftsresultat korrigert for bruk/ avsetning bunde fond) på 155,5 millioner kr. De økonomiske reservene er små og det sentrale disposisjonsfondet er på kun 33,6 millioner kr pr. 31.12.2015.

Kommunens inntekter Totalt 6 milliarder kr

Brukerbetalinger – 3,6 % (215 mill. kr) Kommunale avgifter og leieinntekter – 7,6 % (455 mill. kr) Rammetilskudd fra staten – 31,9 % (1 908 mill. kr) Andre statlige overføringer mv. – 16,2 % (968 mill. kr) Skatteinntekter – 36,2 % (2 163 mill. kr) Eiendomsskatt – 4,6 % (274 mill. kr)

Kommunens lånegjeld er høy og har som følge av et meget høyt investeringsnivå de siste årene økt betydelig. Bystyret har vedtatt et tak på netto lånegjeld på 5,3 milliarder kr. Netto lånegjeld ble i 2015 på 5,158 milliarder kr. I forhold til standard rapportering av netto lånegjeld har Kristiansand en lånegjeld på 66 177 kr pr. innbygger. Snittet for de andre 9 største kommunene i Norge er på 44 869 kr pr. innbygger.

Skatt

I 2015 var veksten i skatteinntektene pr. innbygger 1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet, og dermed også totalt sett lavere enn landssnittet (skattevekst 5,5 % mot 6,0 % for landet): Folketall 1.1 i året

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Landsgj. skatt i kr pr. innbygger

23 814

22 754

23 981

25 027

25 226

26 443

Skatt Kristiansand i kr pr. innbygger

24 009

22 193

22 722

23 703

23 847

24 745

100,8 % 97,5 % 94,8 % 94,7 % 94,5 %

93,6 %

Andel i %

Sykefravær

Kommunens totale sykefravær var i 2015 på 7,8 %, mot 8,2 % i 2014.

Brutto driftsutgifter Totalt 6 milliarder kr

Økonomisektoren – 1,4 % (85 mill. kr) Kirkelig fellesråd - Tilskudd – 0,7 % (41 mill. kr) Oppvekstsektoren - Barnehage – 12,7 % (762 mill. kr) Oppvekstsektoren - Barn- og familie – 4,6 % (277 mill. kr) Oppvekstsektoren - Skole – 20 % (1 194 mill. kr) Helse og sosialsektoren – 36,9 % (2 210 mill. kr) Kultursektoren – 4 % (241 mill. kr) Teknisk sektor – 14,1 % (846 mill. kr) Organisasjonssektoren – 3 % (181 mill. kr) Netto renter og avdrag – 5,2 % (314 mill. kr) Overskudd (25 mill. kr) Annet (-191 mill. kr) gjelder blant annet internsalg


Helse og sosial Mottakere av pleie- og omsorgstjenester Dagsenterplasser utviklingshemmede

Kultur, fritid og idrett 4 345 70

Dagsenterplasser eldre

144

Langtidsplasser sykehjem

529

Kortidsplasser sykehjem

91

Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år

2 028

Mottakere av hjemmetjenester 67 år og eldre

1 674

Boliger til rus/psykisk helse

159

Boliger til utviklingshemmede

204

Omsorgsboliger heldøgnsbemanning

109

Mottakere av sosialhjelp 18-24 år Mottakere av sosialhjelp 25-66 år Bosatte flyktninger

642 1 612 284

Elevplasser i Kulturskolen

1 491

Besøkende på Biblioteket

481 027

Større kommunale idrettsanlegg, utendørs og innendørs

73

Tilskudd til byens kulturliv – halvparten til Kilden Teaterog Konserthus

69,18 mill. kr

Samsen kulturhus – blant mye annet arena for frivillige foreninger og andre faste brukergrupper

80

Bydelshus til bruk for et mangfold av kultur- og fritidsaktiviteter i lokalområder Deltakelser av ungdom på kommunale fritidsklubber i uker, helger og ferier

Oppvekst

Teknisk sektor

Barne- og familietjenester

Kommunale bygg: skoler, barnehager, sykehjem, idrettsbygg, kulturbygg og administrasjonsbygg

Barn med barnevernstiltak i hjemmet Barn i fosterhjem/institusjon

418 204

Besøk på helsestasjonen

21 692

Båtplasser i offentlig havn

Besøk i skolehelsetjenesten

22 565

Friarealer

Svangerskapskontroller Nye saker meldt til familiesentrene Enslige mindreårige flyktninger

6 239 795 51

Skole 10

Grunnskoler Elever i grunnskolen

44 811

Kvartalslekeplasser og balløkker Turveier og stier Nye boliger Nye reguleringsplaner

34 10 655

369 000 m²

5 240 92 000 dekar 234 490 km 532 44

Vannledninger

544 km

Vannrør byttet i 2015

4,4 km 851 km

Elever i spesialavdelinger

104

Avløpsrør (inkl. overvann)

Elever på mottaksskole

112

Avløpsrør byttet i 2015

5,1 km

Kommunale veier og gater

401 km

Barnehage Barnehageplasser

5 205

Barn i barnehager

5 051

Kommunale barnehager

27

Private barnehager

72

Sykkelveier

89 km


Tress Design | www.tressdesign.no Foto: Svein Tybakken, Anders Martinsen fotografer, Erling Hægeland, Fritidsetaten Øst, Charlotte Åsland Larsen.

Kristiansand kommune Postboks 417 Lund 4606 Kristiansand Tlf: 38 07 50 00 www.kristiansand.kommune.no


Nøkkeltall for kristiansand kommune 2015