Page 1

PØ/MEZI JABK

28. marts 2008

SF – mangel på økonomisk ansvarlighed Hvad menes der egentligt med at SF ikke er økonomisk ansvarlige? 1) SF har tradition for at stille dyre udgiftsforslag i Folketinget. SF har skruet op for sin udgiftspolitik og lader milliarderne rulle. Partiet har siden valget fremsat 10 beslutningsforslag, der forøger de offentlige udgifter med 7 mia. kr. årligt. Det svarer til, at SF belaster statskassen med ekstra 2 mia. kr. om måneden. 2) SFs forslag er ufinansierede. SF har præsenteret et samlet finanslovsudspil, der efterlader et hul i statskassen på 15-17 mia. kr. årligt. Om få år vil staten skulle lånefinansiere disse udgifter. 3) SF præsenterer ikke de reformer, der er nødvendige for at gennemføre partiets egne forslag. Alene de 10 beslutningsforslag, SF har fremsat siden valget kræver 18.000 ekstra offentligt ansatte. I en tid, hvor der er mangel på skolelærere, pædagoger og sundhedsassistenter. 4) Der mangler en rød tråd i SFs skattepolitik, der er kendetegnet ved forskellige og modstridende meldinger om især boligskatten. SF stiller mange og dyre beslutningsforslag, som koster arbejdskraft!

En gennemgang af SF’s beslutningsforslag i de seneste tre samlinger i Folketinget viser, at partiet har skruet op for udgiftspolitikken de sidste par år med dyre forslag uden finansiering. I den nuværende samling har SF fremsat 10 beslutningsforslag, som øger de offentlige udgifter med knap 7 mia. kr. varigt, og som medfører en forøget offentlig efterspørgsel efter arbejdskraft på over 18.000 helårspersoner. Der er tale om en arbejdskraft som ganske enkelt ikke findes – og mangelen på arbejdskraft bliver blot større i de kommende år, med mindre der gennemføres vidtgående arbejdsmarkedsreformer. Tabel 1 viser konklusionerne på gennemgangen af SFs beslutningsforslag. Tabel 1. Konsekvenser af SFs beslutningsforslag Antal

Udgifter (mia. kr.)

Nødvendig arbejdskraft (helårspersoner) 2007-8, 2. samling 10 6,7 18.090 2007-8, 1. samling 5 2,5 6.750 2006-7, samling 24 2,2 5.940 Beregningsforudsætning: Øgede offentlige udgifter på 2 mia. øger ifølge SMECmodellen beskæftigelsen med 5.400 personer

Det Radikale Venstre har i flere tilfælde afvist SFs beslutningsforslag, alene pga. den manglende finansiering.


Dansk økonomi er i alvorlig grad præget af mangel på arbejdskraft. Der er udsigt til lavere vækstrater og en dårligere offentlig service, fordi personalet i institutionerne mangler. Ifølge 2015-planen skal der skaffes 45.000 ekstra personer ud på arbejdsmarkedet for alene at sikre holdbarheden i dansk økonomi. Heraf skal 25.000 skaffes gennem nye reformer. Vismændene efterspørger reformer, der skaffer 50.000 ekstra helårspersoner. Det er således åbenlyst, at SFs forslag ikke kan gennemføres uden prioriteringer eller forslag til reformer, der sikrer et løft i tilgangen til arbejdsmarkedet. Men prioriteringer og reformforslag er præcist det der mangler i SF økonomiske politik, herunder i partiets FL-udspil. SFs politik koster SF har den 5.2.2008 fremlagt et finanslovsforslag, der ifølge partiet milliarder – og er selv medfører udgifter i 2008 på 10,2 mia. kr. og en finansiering på ufinansieret 14,0 mia. kr. En gennemgang af udgiftssiden og indtægtssiden i forslaget afslører dog, at udspillet ikke hænger sammen. Bilag 1 og 2 viser en gennemgang af udgifter og indtægter i SF-forslaget. På udgiftssiden indregner SF blot en brøkdel af de samlede udgifter, idet man regner udgifter efter det korte finansår i 2008, mens indtægterne beregnes med helårsvirkning. Eksempelvis koster lønpuljen fuldt indfaset 6 mia. kr. og en fuldt gennemført folkeskolepolitik efter SFs opskrift koster næsten 7 mia. kr. SF anviser ikke finansiering af disse varige udgifter. Den foreslåede finansiering i 2008 vedrører tre større finansieringskilder, der alle er usikre. •

Annullering af skattepakken. Giver ikke et provenu på 9,5 mia. kr. sådan som SF forudsætter. Skattelettelserne udgør ganske rigtigt 9,5 mia. kr., men de er ikke fuldt finansierede i regeringens skattepakke. Indtægter fra indekseringen af energiafgifterne slår først igennem på længere sigt. Provenuet fra annulleringen af skattepakken udgør således kun ca. 5,5 mia. kr. i 2009 stigende til ca. 7,5 mia. kr. i 2015. SF finansierer sine forslag med en annullering af skattepakken allerede i 2008. Men man kan ikke hæve personskatterne for 2008 med tilbagevirkende kraft. Selskabsskatten. SF beregner et ekstraprovenu på 3,8 mia. kr. ved at hæve selskabsskatten fra 25 % til 28 %. Denne finansiering er ikke varig. Ekstraindtægten vil falde i takt med at selskaber flytter aktiviteter til EU-lande med lavere selskabsskat. Der er allerede gennemført stramninger af skattereglerne for aktiviteter, der ikke kan flyttes ud af landet. Ekstraindtægterne fra en selskabsskatteforhøjelse er så usikre, at de ikke kan anvendes til at finansiere udgifter med varig virkning er usikkert. Ekstra indtægter fra Nordsøen. SF skønner, at merindtægter fra en højere oliepris end den, der i dag lægges til grund i kendte


prognoser og fremskrivninger. Merindtægterne er selvsagt usikre. De kan således alene anvendes til finansiering af investeringsudgifter, der ikke er varige. I SF finanslovsforslag anvendes indtægterne da også alene til at øge investeringsniveauet. For 2008 skønnes merindtægterne til 1 mia. kr. SFs forslag er underfinansieret og vil på længere sigt føre til et stort hul i statskassen

Tabel 2 opsummerer hovedkonklusionerne på gennemgangen af SFs finanslovsudspil. I 2008 er forslagene samlet underfinansieret med 14,8 mia. kr. og den manglende finansiering udgør med varig virkning 16,6 mia. kr.

Tabel 2. SFs finanslovsforslag Mia. kr. (2008-priser) Udgiftsforslag, inklusiv investeringer Finansiering Underfinansiering

2008 virkning 16,7 1,9 14,8

Varig virkning 30,8 14,2 16,6

Der er på udgiftssiden primært regnet med hjælp af SFs egne tal bortset fra de forslag, hvor der findes bedre skøn SFs politik er økonomisk uholdbar og vil forstærke udfordringerne i Danmark

Der er i tabellen skelnet mellem virkningen i 2008 og så den varige virkning – dvs. når forslagene er fuldt gennemført. Den varige virkning afgør om forslagene samlet er holdbare. Dvs. om beslutningsforslagene kan gennemføres uden at forværre statens samlede finanser på langt sigt. SFs forslag er uholdbare fordi der mangler næsten 17 mia. kr. i finansiering. Det svarer til en forværring på ca. 1 pct. af BNP. Den manglende holdbarhed er særlig problematisk fordi det offentlige underskud vil sætte ind efter 2015, hvor de offentlige udgifter igen skal lånefinansieres (ifølge regeringens 2015-plan og Nationalbankens seneste kvartalsrapport). Det er her konsekvensen af de mindre årgange på arbejdsmarkedet og flere ældre uden for arbejdsmarkedet for alvor slår igennem. Det er derfor at uafhængige økonomer stærkt anbefaler reformer i disse år.

Og SF præsenterer SF ønsker at udvide antallet af offentligt ansatte med 40.000 personer. ingen Ifølge SF vil partiets reformforslag medføre en ekstra tilgang til virkningsfulde arbejdsmarkedet på 44.000 personer. reformer Selv hvis man regner med SFs egne tal, går regnestykket ikke op. Vismændene har påpeget et behov for strukturelle reformer der øger arbejdsstyrken med 50.000 helårspersoner – blot for at de nuværende aktiviteter kan betragtes som holdbare. SFs politik medfører således et reformbehov, der skaffer 90.000 ekstra i arbejde. SFs reformer levrer kun det halve – ifølge partiets egne tal.


Tabel 3 viser SFs tre store reformforslag. Tabel 3. SF forslag til forbedringer af arbejdsmarkedet. Forslag Bemærkninger Ret til fuld tid. Offentlige Beskæftigelsesministeriet arbejdsgivere skal tilbyde alle vurderer at meromkostninger til der ønsker det et fuldtidsjob og forslaget udgør 8 mia. kr., private opmuntres til at gøre det hvoraf 3 mia. kr. vedrører den samme. SF skønner selv, at offentlige sektor (hvis alle gik forslaget øger arbejdsudbuddet fra deltid til fuldtid). I aftalen med 15.000 helårspersoner. om en jobplan den 28.2.2007 mellem R, V,K og DF fik Det Radikale Venstre gennemført, at der skal holdes øje med at kommunerne og andre offentlige arbejdsgivere tilbyder fuldtidsstillinger til medarbejdere på deltid. Udlændinge. Indkomstgrænsen Det Radikale Venstre fik disse for jobkort sænkes fra 450.000 forslag gennemført i aftalen om kr. til 375.000 kr. og en jobplan med VK og DF. administrationen af jobkort og green card smidiggøres. Gradvis tilbagetrækning. 60- og I aftalen om jobplan blev 61-årige der fortsætter på fuld gennemført et skatteforslag som tid skal have beregnet deres skaber incitament til at blive på efterløn efter højeste sats. arbejdsmarkedet efter det fyldte 60. år. SF erkender tilsyneladende ikke det reformbehov, som uafhængige økonomer konstaterer, og som er nødvendig for at den offentlige service kan opretholdes på det nuværende niveau. SFs økonomiske politik er en tikkende bombe under velfærdsstaten.


Bilag 1 Udgifterne i SFs finanslovforslag Forslag, mia. kr. (2008-priser)

1.500 400 890 250

Skøn 2008virkning 1.500 400 2.575 1.300

Skøn varig virkning 6.000 1.700 6.650 2.500

Klassekvotient på max 22 elever Lektiehjælp til alle i folkeskolen

65 225

600 225

1.350 600

Efteruddannelse af lærere Undervisningsmaterialer

100 250

200 250

200 200

-

-

1.800

600-700 mere plejepersonale på sygehusene Folkesundhed

100

200

200

250

250

500

Forskning i sundhed Lavere brugerbetaling for tandbehandling Takstnedsættelser i den kollektive trafik Flere penge til ungdomsuddannelserne Staten køber DRs koncertsal

50 210

50 210

50 700

SFs eget skøn

-

-

2.100

SFs eget skøn.

250

250

500

-

1.200

-

Løft af Kulturministeriets budget Reserve til SF-forslag

200 500

200 500

200 500

Afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse og kontanthjælpsloft Udvikling af Bornholm, Lolland og Langeland Højere u landsbistand Mandsopdækning af unge med risiko for bandekriminalitet. 100 ekstra ansatte i SSP. Deltidsansatte får ret til fuld tid

360

360

540

Reserven er til forslag som SF vil fremsætte i løbet af 2008. SFs eget skøn.

50

50

350

SF afsætter i alt 350 mio. kr. i 2011.

1.500 25

1.500 500

3.400 500

-

1.000

2.000

1.000

1.000

-

1.000

-

4.000 10.285

4.000 16.745

4.000 30.790

Lønpulje Flere ansatte i ældre sektoren Folkeskolen 2 lærerordning i dansk matematik i 1.-3. klasse

og

Gratis og økologisk mad i skolen

Højere efterløn til 60- og 61 årige der er på deltid Annullering af grønthøsterbesparelser Investeringer Udgifter i alt

SF

Bemærkninger

SFs pulje udgør 6 mia. kr. i 2011. SF vil ansætte ekstra 5.000 i sektoren Undervisningsministeriet skønner at ordningen koster 3 mia. kr. årligt. SF vil spare specialundervisningen på ½ mia. kr. SFs eget skøn SF afsætter en pulje på 600 mio. kr. som fordeles til kommunerne Tre dages efteruddannelse til alle lærere SF anvender 1,5 mia.kr. i 2008-2011 og ønsker et varigt løft på 200 mio. kr. SF vil tilbyde gratis mad fra 2010. SF skønner at ordningen koster 1,8 mia. kr.

SF afsætter en pulje på 5 mia. kr. over 10 år til fordeling til kommunerne

SF indregner ikke udgiften til køb af koncertsalen. SF skønner udgiften til købet til 1,2 mia. kr.

SF ønsker bistanden tilbage på 1 % af BNI SF indregner ikke udgifter til forslaget om mandsopdækning. Vi skønner – forsigtigt – 500 mio. kr. til forslaget. Regeringen har skønnet udgifterne til 3 mia. kr. årligt Vores skøn. SF indregner kke udgifterne i sit forslag. SF har ikke indregnet sin modstand imod den tvungne opsparingsordning i 2008. En annullering af ordningen koster 1 mia. kr. Skal anvendes til klima, skoler mm


Bilag 2 Finansieringen i SFs finanslovforslag Forslag, mia. kr. (2008-priser)

Liberalisering af medicinsalg Nedlæggelse af hjemmeværnet Annullering af regeringens skattepakke i 2008

300 200 4.200

Skøn 2008virkning 300 200 -

Selskabsskatten øges til 28 pct. i 2008

3.800

-

1.000

600

-

600

200 200 4.000

200 200 1.000

400 200 4.000

Fjernelse af landbrugets skattelettelser Klimaafgift på fly brændstof Højere afgift på friværdilån Ekstraordinære olieindtægter i 2008 til investeringer (se note)

SF

Skøn varig virkning 300 200 7.500

Bemærkninger

SFs eget skøn SFs eget skøn Forslaget medfører en forhøjelse af skatten i 2008 med tilbagevirkende kraft. Det kan ikke lade sig gøre. Hertil kommer, at skattelettelserne på kort sigt ikke er fuldt finansieret idet indekseringen af energiafgifterne først slår igennem i 2015. Med varig virkning udgør provenuet fra en tilbagerulning maksimalt 7,5 mia. kr. da regeringens skattepakke på 9,5 mia. kr. ikke er fuldt finansieret. Selskabsskatten blev sidste år nedsat fra 28 % til 25 %, men blev modsvaret af andre stramninger i skatten (afskrivningsregler mm). Selskabsskatten kan i 2008 ikke øges med tilbagevirkende kraft. Provenuet fra en forhøjelse vil på sigt falde kraftigt fordi skattebasen vil mindskes pga muligheden for at flytte aktiviteter til andre EU-lande, der konstant nedsætter selskabsskatten.

Regeringen har på FFL08 indregnet højere oliepriser på 88,5 $/tønden og ekstraordinære indtægter i finansåret 2008 er derfor usikre. Skønnet på længere sigt er tilsvarende usikre, men SFs eget skøn lægges til grund i beregningerne.

I alt 13.500 1.900 14.200 Note: SFs skøn over ekstraordinære olieindtægter på 4 mia.kr. svarer til en gennemsnitlig oliepris for hele 2008 på over 100 $/tønde. Selvom olieprisen på det seneste har ligget over 100 $/tønden er det meget usikkert om gennemsnitprisen i hele 2008 vil være 100 $/tønde eller derover. I vinterhalvåret er olieprisen normalt højere. Desuden har den faldende dollarkurs medvirket til stigende oliepriser. OPEC har for nyligt advaret om, at der er rigeligt med olie på markedet og at prisen på olien drives af spekulation. Det er derfor noget usikkert at regne men en gennemsnitpris for hele 2008 på over 100 $/tønde. Et gavmildt skøn vil være ca. 90 $/tønde i gennemsnit for hele finansåret 2008. Det vil medføre en ekstraordinær indtægt på 1 mia.kr. i forhold

http://malepartus.dk/wordpress/wp-content/uploads/sfoekonomiskansvarlighed_28032008  

http://malepartus.dk/wordpress/wp-content/uploads/sfoekonomiskansvarlighed_28032008.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you