Efterskole2016

Page 4

4 | Efterskole2016

Kristeligt Dagblad Lørdag 17. september 2016

Opgør med konfliktkultur i debatten TrygFonden har givet 3,9 millioner kroner i støtte til projektet Frirummet, som efterskolerne, højskolerne og friskolerne i fællesskab står bag. Skolerne uddanne ”debatpiloter”, som styrer mod løsninger og en god tone

WWJeg oplever, at

AF SARA MAARUP THOMSEN thomsen@k.dk

mediernes tilgang ofte er, at jo mere konflikt, desto bedre. Vi vil gerne gå den modsatte vej

5 Hvad er Efterskoleforeningens tanker bag projektet Frirummet? 3 Vi vil gerne skabe en situa­ tion, hvor konflikter er natur­ lige i forhold til det at være menneske, men samtidig og­ så kan løses. Jeg oplever, at mediernes tilgang ofte er, at jo mere konflikt, desto bedre. Vi vil gerne gå den modsatte vej og sige, jo flere konflikter, desto flere løsninger er der brug for. 5 Hvad mangler eller er galt med den danske debatkultur? 3 Hvis man skulle udpege Frirummets modsætning, vil­ le det være Clement Kjers­ gaards tv-debatter. Jeg ople­ ver, at det ikke handler om at finde løsninger, men om at skabe tabere og vindere. Frem for at forskellige inte­ resser i samfundet udmønter sig i konflikter, ønsker vi, at de skal udmønte sig i løsnin­ ger. Det er et opgør med kon­ fliktkulturen i dansk debat.

TROELS BORRING, FORMAND FOR EFTERSKOLEFORENINGEN

0 Ifølge Efterskoleforeningens formand, Troels Borring, skal de frie skoler forsøge at præge den offentlige debat, så den minder mindst muligt om en tv-duel med Clement Kjersgaard. – Foto: Henning Hjort, Efterskoleforeningen.

5 Udgangspunktet for Frirummet er at styrke den demokratiske debat lokalt og nationalt og skabe møder mellem mennesker på tværs af holdninger. Hvordan vil I gøre det?

3 Vi er optagede af to spor. Et er at lære vores unge på fri­ skoler, højskoler og eftersko­ ler nogle færdigheder og en måde at tænke, handle og møde andre på. Et andet spor er at uddanne såkaldte de­

batpiloter, som tager del i de­ batter af forskellig karakter i lokalsamfundet. De skal være katalysatorer, som sikrer, at folk kommer til orde, at de­ batter foregår i en ordentlig tone, berører de temaer, der nu måtte være, og frem for alt er med til at skabe løsninger på konflikter. 5 Hvordan vil I konkret gøre det?

3 Konkret handler det om at tage del i de ting, der sker i lokalsamfundet, ved at gå ind og være formidler og ska­ be rum og gode forudsætnin­ ger for, at en situation løses på den bedst mulige måde. Endnu er vi ikke længere henne, end at vi lige har fået midlerne fra TrygFonden og nu er i gang med at tænke over, hvordan vi skal gribe det an, hvordan vi bedst får integreret den her tankegang i undervisningen, og hvordan undervisningsmaterialet skal se ud. 5 Hvad mener du, at efterskoleeleverne selv kan få ud af projektet? 3 Efterskoleeleverne får nog­ le redskaber til konfliktløs­ ning, til hvordan vi taler med hinanden og bedst kommer videre fra konflikter. Den fær­ dighed vil vi gerne styrke hos de unge. Det gør vi i forvejen på efterskolerne, når vi ud­ danner dem til at være frie, selvstændige samfundsbor­ gere, men Frirummet skal un­ derstøtte det. Noget andet er, at efterskolerne er en del af

lokalsamfundet. At vores ef­ terskoleelever oplever at en­ gagere sig i noget, der rækker ud over egen matrikel, synes jeg, er enormt vigtigt. Det er en måde at skabe møde på mellem efterskoleeleverne og lokalsamfundet. 5 Hvorfor er det vigtigt, at lige netop efterskolerne blander sig i den demokratiske debatkultur? 3 Vi har et overordnet ud­ gangspunkt om livsoplys­ ning, folkeoplysning og de­ mokratisk dannelse. De unge er på efterskole for at blive mennesker, der står godt på begge ben i forhold til både den personlige og faglige dannelse. Derfor er det en helt naturlig del af vores ho­ vedsigte også at beskæftige os med debatkulturen. De unge skal ud og overtage samfundet og være primus motor på mange ting. Og vi håber, at Frirummet kan give dem en forståelse for store og små fællesskaber og sætte dem i stand til at finde fælles løsninger. J

Kom og besøg os på Efterskolernes dag! Stubbekøbing Efterskole er en prøvefri kristen efterskole, der tilbyder undervisning til elever med indlæringsvanskeligheder. Skolen har 55 elever fordelt på 4 klasser. Undervisningen foregår med minimum to lærere i klassen. Er du interesseret i at høre mere om vores tilbud og hvordan vi laver en differentieret indsats med udgangspunkt i den enkeltes elevs behov - så kom forbi på Efterskolernes dag d. 25. september kl. 13-17, Gl. Landevej 27 B i Stubbekøbing. Vi giver gerne en rundvisning og fortæller om vores tilbud. Hvis du ikke har mulighed for det, kan du ringe til os på telefon 5444 1700 og aftale en tid til en rundvisning. Du kan følge os på hjemmesiden: www.stubbekoebingefterskole.dk - eller på Facebook

S�����k���n� E��r�k��� – �� s���i� �k��� ��� s���i�� ��h��