__MAIN_TEXT__

Page 1

Bülten Sayı : 2

Çocuklarda Oyunun Etkisi

Hoş Geldin Ramazan

Uygulayın Genç Kalın

Sakın Duyarsız Kalmayın

Eksikler Gideriliyor

Doğanın Pili Bitmesin

Temizlik İşleri

Merkezi Isıtma Sistemi


Merhabalar Site yönetimi olarak, sizin için buradayız. Sizin daha iyi şartlar altında ve huzur içinde yaşamanız

için çalışıyoruz. Web sitemiz www.kristalsehir.com ve apsiyon mobil uygulaması ile sisteme üye olarak sitemiz ile ilgili duyuruları takip edebilir, hesap hareketlerinizi görebilir ve aidat ödemelerinizi bu noktalardan kolayca yapabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

› Emniyet Birimleri ile Ortak Çalışma

faturası ise site yönetimine fatura edilmekte-

Site sakinlerimizin huzur ve emniyetini sağlamak, gayri ahlaki durumlara fırsat tanımamak için site yönetimi olarak, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışmalar

yapılmıştır.

Bu

çalışmalar

aralıklarla

sürdürülecektir.

dir.

› Site

Yönetimi

Sağlıyor !

Haksız

Menfaat

Site yönetimi olarak, resepsiyon görevlisinden yönetim kuruluna kadar hiçbir personelin aylık maaşından başka, yönetimimizden hiçbir menfaati yoktur. Kuruluşumuzdan bu

› Fahri Trafik Müşavirliği Site genelinde ehliyetsiz araç kullananlara ve hatalı park yapanlara ceza verilmesini kolaylaştırmak için Fahri Trafik Müşavirliği müracaatı yapılmıştır.

yana kadar bu duruma izin verilmemiş, bundan sonra da izin verilmeyecektir.

› İdari Yönetim Fahiş Maaş Alıyor! Sitemizde çalışan yönetim ekibi tamamen

BU SAYIMIZDA BAZI DOĞRU BİLİNEN YAN-

kadrolu olup, tüm aylık ücretleri banka yolu

LIŞLIKLARA DEĞİNMEK İSTİYORUZ...

ve muhasebe evrakları ile kayıt altına alınmaktadır. Yönetim kadrosu, sitemizle

› Aidat Parası İle İnşaat Yapılıyor! Toplanan aidat paraları ile, inşaat firmasının

eşdeğer sitelerde uygulanan maaş politi-

yapması gereken masraflara şu ana kadar hiçbir

kasının yarısı oranında maaş almaktadır. Bu

harcama yapılmamıştır. Oturuma açılan kısımda,

da, yönetim kadrosunda bulunan ekibimizin,

acil bir ihtiyaç tespit edilir ve bu eksiğin inşaat firması tarafından yaptırılması gerektiği görülür ise, firma adına eksik giderilerek, faturası inşaat firmasına kestirilmektedir. Bu konuda özenli şekilde hareket edilmekte, haklarınız gözetilmektedir.

yor! Kristalşehir Site Yönetimi ve İhlas İnşaat şirketi, aynı firmadan (MT Güvenlik) güvenlik hizmeti almaktadır. Şantiye tarafında çalışan personelin faturası İhlas İnşaat’a,

site

yönetiminde

çalışan

den önde tuttuğunun göstergesidir.

› İtibar Etmeyiniz! Değerli sakinlerimiz, yukarıda saydıklarımız, buna benzer iddialar ve isnatlar, delilsiz

› Şantiye Güvenliğinin Parası Aidat İle Ödeni-

3

sitemizin menfaatlerini, şahsi menfaatlerin-

personelin

olarak öne sürülmekte, iftiradan öteye geçememektedir. Hukukta bir kaide vardır: Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bu nedenle birilerinin öne sürdüğü bu karalama kampanyalarına itibar etmeyiniz. Site yönetiminin atılan bu iftiralar karşısında hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.


Kurumsal Yapımız Kristalşehir olarak, misyon ve vizyonumuza uygun şekilde geleceğe yön veren gelişmeleri takip ederek,

kurumsal bir yapı içerisinde hareket ediyoruz. Bu bağlamda hazırlamış olduğumuz kurumsal organizasyon şemamız aşağıda yer almaktadır. Bununla birlikte, her birimin kendine ait görev tanımları da hazırlanmış ve personelimize tebliğ edilmiştir.

Kristalşehir Site Yönetimi Adına İmtiyaz Sahibi Site Yönetimi Baskı Merkezi İhlas Gazetecilik A.Ş Yönetim Merkezi Gökevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No 3/E Esenyurt / İST TEL : 0 (212) 809 11 13

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

Sorumlu Müdür ve Proje Yöneticisi Ekrem Özdemir Grafik Tasarım Cüneyt Gök Ömer Aydın Reklam reklam@kristalsehir.com

Mesai Dışında Acil 0 (544) 809 11 13 Güvenlik 0 (544) 809 11 14 Temizlik Whatsapp 0 (544) 809 11 15 www.kristalsehir.com info@kristalsehir.com

4


Hos Geldin Ramazan Oruç, bütün dinlerde olan bir ibadettir... İhtiyârlık veya şifâ umudu kalmamış, hastalık gibi devamlı mazereti olup da oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere, bir fakîri doyuracak kadar fidye gerekir... olursa,

manizm'de mahallî ayların on birinci

bozulmuş hâlde bulunan Yahûdîlik

(tutamadığı günler sayısınca) diğer

ve on ikinci günlerinde oruç tutmak

ve Hıristiyânlıkta da oruç vardı.

günlerde kaza eder. (İhtiyârlık veya

gelenek hâline gelmiştir. Brahman-

Hattâ bâtıl, bozuk inançlarda da

şifâ umudu kalmamış hastalık gibi

lar, hasta ve yaşlıları dahî oruçtan

oruca benzer ibâdetler görülmekte-

devamlı mazereti olup da) oruç

muâf tutmazlar. Budizm'de oruç

dir. Dünyaya gönderilen ilk insan ve

tutmaya güçleri yetmeyenlere bir

daha önemlidir. Güney Asya'daki

ilk

fakîri doyuracak kadar fidye gere-

Hint dînlerinde oruç sıkı bir terbiye

aleyhisselâmdan beri oruç tutulur-

kir..."

"...Sizden

vâsıtası olarak hâlâ görülmektedir.

du; yani daha önceki ümmetler de

Ramazân ayını idrâk edenler (o aya

Hinduizm'de oruç genellikle nefsi

oruç

Teâlâ,

yetişenler, ayı görenler) onda oruç

tezkiye

Kur'ân-ı kerîm'inde Bakara sûresi-

tutsunlar. Kim o anda hasta veya

günlerinde ve bayramlarda tutulur.

nin 183-185. âyet-i kerîmelerinde,

yolcu olursa, (tutamadığı günler

Oruç

"Ramazân ayı" ve bu ayda yapıla-

sayısınca) başka günlerde kazâ

yememe

cak bir ibâdet olan "Oruç"tan bahis

etsin (oruç tutsun)....." [Bakara,

şeklindedir.

buyuruyor: "Ey îmân edenler! Oruç

185]

uzak-

sâdece kadınlar oruç tutarlar. Mani-

sizden öncekilere (sizden önce

laştırılmış, bozulmuş hâlde bulunan

heizm'de de oruç, perhîz ve riyâze-

gelip geçmiş ümmetlere) yazıldığı

Yahûdîlik ve Hıristiyânlıkta da oruç

tin bulunduğu bilinmektedir. (Eski)

(farz kılındığı) gibi size de, Allah'a

vardı. Hattâ aslı hak bir dîne dayan-

Mısırlılarda orucun genellikle dînî

karşı

mayan, diğer bâtıl, bozuk inançlar-

bayramların

sakınasınız diye farz kılındı." [Baka-

da

ibâdetler

görülmektedir. Romalılar ve (Eski)

ra, 183] "(Size farz kılınan oruç)

görülmektedir. Bu ibâdetler, daha

Yunanlıların da diğer milletler gibi,

sayılı günlerdedir. Sizden her kim

önce o bölgelerde yaşamış Hak

oruca önem verdikleri ve ictimâî

Peygamberlerden kalmış olabilir.

felâketlerden kurtulabilmek için oruç

Bozula bozula bugünkü hâle gelmiş

tuttukları

olma

[Alfabetik

inancı olarak kabul edilen Totem-

olarak zikredecek olursak] Asurlular

izm'de ise perhîz ve riyâzet gibi

ve Babilonya'da oruca büyük önem

fiiller ile tövbe törenleri dînin esâsını

verirlerdi.

teşkîl eder...

Bugün

5

aslından

Peygamber

uzaklaştırılmış,

Hazret-i

tutarlardı.

gelmekten

Allah-ü

Âdem

korunasınız,

hasta

yahut

[Bakara,

Bugün

da

oruca

ihtimâli

yolcu

184]

aslından

benzer

çoktur.

Amerika'da

Azteklerin

oruç tuttukları bilinmektedir. Brah-

için daha

senenin çok,

yani

bazı

bir

Bazı

muayyen besinleri

nevi

perhîz

günlerde

yanında

bilinmektedir.

yer

ise

aldığı

İlkellerin


Hos Geldin Ramazan Oruç Tutarken... Oruç tutarken, dinimizin diğer emirlerine

kalkandır. Oruçlu kimse câhillik edip de

de dikkat edilmelidir. Dikkat edilmezse,

kötü söz söylemesin! Şayet birisi kendisiyle

tutulan orucun sevabı azalır veya yok

itişip-kakışmak isterse, ‘Ben oruçluyum.’

olur. Oruçtan ve diğer bütün dînî emirler-

diye mukabelede bulunsun!”

den maksat; salih bir insan olabilmektir.

3- Gıybet edenle dinleyen, günaha ortak

Oruç tutan kimse, kötülük işlemeye

oldukları için, haram şeyleri dinlemekten

devam

kulağı muhafaza etmelidir.

ediyorsa,

oruçtan

beklenen

faydanın elde edilmesi çok zordur.

4- Gözü, dili, kulağı kötülüklerden koruduğu

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Nice oruç

gibi, diğer uzuvları da haramlardan ve

tutanlar vardır ki, açlık ve susuzluktan

şüphelilerden korumak lâzımdır.

başka birşey elde etmezler.”

5-

Oruçtan beklenen faydaya kavuşabilmek

mahzur yoksa da, iftar vakti tıka basa yiyer-

için:

ek mideye zarar vermek doğru değildir.

1- Gözü, faydasız şeylere, harama

6- İftar vakti; “Acaba tuttuğumuz oruç kabul

bakmaktan; kalbi, meşgul eden ve iyi

edildi mi?” diye düşünüp korkmalı ve

işlerden alıkoyacak hususlardan korum-

orucun kabul olması için Allahü teâlâya

alıdır.

yalvarmalıdır.

2- Dilini yalan, gıybet, koğuculuk gibi

söylemeli, Kur’ân-ı kerîm okumalı ve dinini,

kötü işlerden alıkoymalıdır. Hadîs-i şerîf-

doğru yazılmış ilmihâl kitaplarından öğren-

te buyuruldu ki: “Oruç, bütün kötülüklere

melidir.

Sahurda,

kuvvetli gıdalar

Ramazanda

çok

yemekte

istiğfar

6


İ İ 7


Yeşim’in renkleri Yeşim Demirbaş

!

OYUN OYNARKEN

DİKKAT

ETMENİZ GEREKENLER

8


9


10


1. BLOK NO: 2

1. BLOK NO: 7

MERDANEM BÖREK

BUSE NALBUR

1. BLOK NO: 3

1. BLOK NO: 8

1. BLOK NO: 12

KRİSTAL CİTY EMLAK

IRMAK TERZİ

1. BLOK NO: 9

1. BLOK NO: 13

ŞOK MARKET

WESTERN UNION

1. BLOK NO: 11

1. BLOK NO: 14

0 (212) 809 27 27 1. BLOK NO: 5

1. BLOK NO: 6

0 (212) 801 99 98 11

ÖYQ KUAFÖR 0 (212) 806 41 21


1. BLOK NO: 16

KRİSTAL MARKET

2. BLOK NO: 2

2. BLOK NO: 8

KUTLUHAN KURUYEMİŞ

EMLAKSA GAYRİMENKUL

2. BLOK NO: 3

2. BLOK NO: 9

SPECIAL KASAP

EMEL ECZANESİ

1. BLOK NO: 17

2. BLOK NO: 4

2. BLOK NO: 18

AŞK BÜFE

RANA ECZANESİ

SHOW MARKET

1. BLOK NO: 18

2. BLOK NO: 5

2. BLOK NO: 20

FIRINDAN

NEW LIFE EMLAK

KRİSTAL KEBAP

12


DU YA R L I O L A L I M . .! Lütfen... 1-

Çöplerinizi

kapı

önlerine

koymayınız. Sahanlıklarda bulunan çöp konteyneri içine atınız. 2- Kapı önüne konulan saksı, ayakkabılık, ayakkabı vb. malzemeler rutin temizliğimizi aksatmaktadır. 3- Koridorlara ve merdiven boşluklarına pazar arabası, bisiklet vb. eşyalar koymayınız. 4- Araçlarınızı yol üzerine ve kendinize ait olmayan park yerine bırakmayınız.

Dairenize

ait

park

numarasını beyaz masadan öğreniniz. 5- Teraslar

kullanıma

kapalıdır.

Buralara evcil hayvanlarınızı bırakmayınız. 6- Cam önlerine çamaşır kurutmalığı, saksı vs. koymayınız. 7- Blok girişlerinde giriş kartlarınızı okutunuz. Resepsiyon çalışanlarının kapı açma yetkisi yoktur. 8- Araçlarınızı mutlaka yönetime LÜTFEN YÖNETİME YARDIMCI OLUNUZ. YÖNETİMİN ALDIĞI KARARLAR, HAYATINIZI ZORLAŞTIRMAK İÇİN DEĞİL, AKSİNE SİZİN RAHAT VE HUZURLU BİR ORTAMDA YAŞAMANIZ İÇİNDİR. YANLIŞ OLDUĞUNA İNANDIĞINIZ UYGULAMALARDA BİZİ MUTLAKA UYARINIZ. SAYGILARIMIZLA...

13

kayıt ettiriniz. 9- Blok içlerini ve asansörlerimizi temiz tutalım. 10- Şüphelendiğiniz kişileri site yönetiminin 0(212) 809 11 13 numaralı telefonuna mutlaka bildiriniz.


EKSİKLER GİDERİLİYOR, DÜZENLEMELER SÜRÜYOR... Sitemiz

içerisindeki

yolların kaldırım bordürleri

boyandı. Çarşı otoparkına araç

stoperleri

eklendi.

Gerekli yerlere yaya geçit çizgileri

çizildi.

Autopia

duvarı boyunca kaldırıma park eden araçların önlenmesi

için

delinatörler

çakılarak,

yayalara bırakıldı.

kaldırım

Çarşı mescidimizin duvarları boyan-

mış, halıları ve perdeleri yıkatılmış ve dezenfekte edilmiştir. Mescidimize takılan otantik aplikler ile daha

aydınlık bir ortam olması sağlan-

mıştır. Sitemizin top sahası, basketbol sahası ve voleybol sahası hizmete

açılmış

olup,

en

kısa

sürede zemin çalışması yapılacak-

tır. Sahalarımız 10:00 - 21:00 saatleri arasında açık kalacaktır.

Acil durumlar için tüm personel temel

ekibimize,

yangın

verilmiştir.

eğitimi

14


TEMİZLİK İŞLERİ Tüm temizlik personelimize, daha kaliteli ve hijyenik temizlik hizmeti sağlayabilmek için inovasyon eğitimi verildi. Esenyurt Belediyesi ile kurmuş olduğumuz temaslar sonucunda, çöp alanlarımız ve çöp konteynerlerimiz yıkamaya bağlandı. Rutin temizliği, 26 kişilik temizlik ekibimizle devam ettirmekteyiz.

Rutin Temizlik Planımız

0544 809 11 15 15

Günde iki defa katlardan çöplerin toplanması, Haftada bir defa her bloğun makine ile temizlenmesi, Haftada iki defa her bloğun mob ve paspas ile temizlenmesi, Sitemiz çarşısının her sabah makine ile temizlenmesi, Camcı tarafından her sabah blok giriş kapı camlarının ve asansör aynalarının temizliği, her hafta blokların büyük giriş camlarının silinmesi, Sitemiz içerisindeki caddeler, çocuk parkları, yeşil alanlar ve spor sahalarının temizliği, Site yönetimi ve mescidin iç ve dış temizliğinin yapılması, beyaz masaya ve Whatsapp hattımıza site sakinlerimiz tarafından temizlik ile ilgili gelen şikâyetlere, devam eden işleri aksatmadan mevcut personel ile müdahale edilmesi, blok otoparklarındaki çöp kutularına düzgün atılmayan ve otoparka dökülen çöplerin toplanması ve çevre temizliğinin yapılması, günlük rutin işlerin içinde yer almaktadır. Ayrıca her ay tüm blokların elektrik odaları, yangın merdivenleri, kazan ve hidrafor odaları, sayaç kapakları, yangın dolapları, yangın kapıları, asansör kapakları, teraslar, kilerler ve balkonlar temizlenmektedir.


Lavabodan dökülen 1 litre bitkisel atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletmektedir ve yer altı su kaynaklarına

sızarak, doğal yaşamın dengesini bozmaktadır. Bitkisel atık yağlar atık toplama sisteminde kanalizasyon, kollektör daralma ve tıkanmalara neden olmakta, denizlerde denizanası oluşunu arttırarak çevre kirliliğini hızlandırmaktadır.

Ülkemiz yıllık 1.650.000 ton bitkisel yağ tüketimiyle Avrupa’nın üçüncü bitkisel yapı kullanılan ülkesidir. Buna istinaden her yıl 350.000 ton bitkisel atık yağ, doğaya bırakılmaktadır. Bu miktardaki bitkisel atık yağı toplatarak biodizele dönüştürüp, yıllık 750 milyon USD petrol ithalatını önlemek ve bu şekilde doğayı korumak elimizde... Bu konu ile ilgili Kristalşehir Yönetimi olarak, sosyal sorumluluk kapsamında atık toplama ve geri dönüşüm alanımıza “bitkisel yağ toplama varili” koymuş bulunmaktayız. Bu atık yağları biodizele dönüştürüp, gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakalım. Temiz bir çevre, yaşanılır bir dünya için yaşam mucizesi suyumuzu kirletmeyelim. Bu sebeple, bitkisel atık yağlarınızı lütfen lavabolara dökmeyiniz.

DogANIN pIlI bITMEsINM

!

ATIK PİLLER ÇÖP DEĞİLDİR. HEM TEHLİKELİ HEM DEĞERLİ

BİR ATIKTIR. ONL ARI AYRI TOPLAYIP, RESEPSİYONLARDAKİ P İ L T O P L A M A K U T U L A R INA

17

ATINIZ


Beyaz Masaya 1975

müracaat yapıldı Site yönetimi nezdinde kurulan beyaz masaya, 2018’in ilk dört ayında yapılan 1975 müracaatın 1529’u teknik ekibimiz tarafından çözüme kavuşturulmuştur. Kalan müracaatların büyük kısmının zamana ve maddi imkâna bağlı işler olduğu tespit edilerek, sıraya konmuştur.

KELİME İLANLAR

ÖNEMLİ DUYURU Sizlere en kolay ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi (adres, telefon ve e-posta) lütfen güncelleyiniz. Bu aynı zamanda Kat Mülkiyet Kanunu hükmünce bir mecburiyettir. Acil bir durumda

size

ulaşabileceğimiz

telefon numaranız, mutlaka site yönetimi

kayıtlarında

olmalıdır.

Telefon mesajı ile kısa bildirimlerimiz

reklam@kristalsehir.com

18 Yıllık tecrübeye sahip; bayan fizik öğretmeninden ilkokul, ortaokul matematik ve fen bilgisi dersleri, 9-10-11 ve 12. sınıf fizik dersleri verilir. 0 (505) 803 84 71

5-6-7. sınıf ortaokul öğrencilerine Türkçe derslerinde destek, 8. sınıflarda LGS Türkçe desteği, 9-10-11. sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı ders takviyeleri, 12. sınıflarda ise Türkçe ve Edebiyat derslerinde takviye özel dersler verilir. 0 (542) 244 86 61

için de bu bilgiler çok önemlidir.

Aidat Hesap Numaralarımız Şube kodu: 231 - Hesap No: 3255308-1 IBAN No: TR38 0020 6002 31 2553 0800 01 Şube kodu: 644 - Hesap No: 115102 IBAN No: TR37 0004 6006 4488 8000 1151 02 Şube kodu: 544 - Hesap No: 6296624 IBAN No: TR04 0006 2000 5440 0006 2966 24 18


MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ FAZLA TÜKETİM ŞİKÂYETLERİN NEDENLERİ 1-) Kalorimetrenin çalışma prensibi nasıldır? Yasadaki ismiyle ısı sayacı, (kalorimetre) içinden geçen suyun debisini ölçer ve giren sıcak suyu prop yardımıyla ölçerek daha sonra da peteklerden dönen soğuk suyu ölçer ve fark derecesini Kwh olarak yazar. (Giren su ile dönen su arasındaki fark ne kadar fazla olursa o kadar çok Kwh yazar ve giren su ne kadar az soğur ise o kadar az Kwh yazar). Detaylı bilgi yönetmelikte mevcuttur. 2-) Termostatik vananın çalışma prensibi nasıldır? Termostatik vanalar yasaya uygun olarak ortam ısısını 15 derecenin altına düşmeyecek şekilde, otomatik ayarlayan termostatlı vanalardır. Üzerinde bulunan değerlerle istenilen ortam sıcaklığının altına düştüğünde, üzerinde yer alan değerlerle, peteğe su geçişi sağlayarak arzulanan ortam ısısına geçişi sağlayan vanalardır. 3-) “Termostatik vanamı, odanın birinde 2 konumuna aldığımda, hala sıcak kalırken, diğer odadaki termostatik vanamı 4 derecesine aldığımda ortam ısısı istenilen seviyedeyken, diğer odamda termostatik vanamı 4 konumuna aldığım hâlde peteğim ısınmıyor.” Termostatik vanalar, ortam ısısına duyarlı vanalardır. İstenilen dereceye alındığında 2 konumu 15 ila 18 dereceye, 3 konumu 18 ila 22 dereceye, 4 konumu 22 ila 25 derece, 5 konumu 25 ila 30 ortam derecesine tekabül eder. 4-) “Dairemde termostatik vanam 2 konumunda çok tüketim yapıyor veyahut da aynı cephede aynı metrekarede olmamıza rağmen ben çok tüketim yapıyorum, komşum az tüketim yapıyor. bunun sebebi nedir?” Bunun birden çok sebebi ve etkeni vardır. İsterseniz sıralayalım: a-) Termostatik vana problemleri: termostatik vana bozuk veya ayarsızdır, termostatik vanaya pislik geldiğinden geçen suyu kapatamıyor olabilir, genel anlamda yaşanan sorunlardan biri de; pencere ve kapı kenarlarından gelen soğukla, termostatik vanalar ortam ısısını algılayamadığından devamlı su geçişi sağlar. Bu da yüksek tüketime sebep olur. b-) Isı kayıpları, dairenizde bulunan kapı pencerelerin ayarsız oluşları, ası kaybına ve tüketime sahip olur. c-) Alt ve üst katın boş olması, önemli etkenlerden biridir. Altınızdaki veya üstünüzdeki dairelerin boş olması, ısınmanızı etkileyecek. Bu da tüketime yansıyacaktır. d-) Cereyan yapması genellikle boş dairelerde meydana gelir. Tuvalet, banyo havalandırması ile mutfaktaki menfez arasında oluşan hava akımı, ortam sıcaklığını düşüreceğinden bu da tüketime yansıyacaktır. e-) Cephe farkları: dairelerin, kuzey, güney, doğu ve batı yönlü olmaları tüketimi etkileyen nedenlerdendir. Buna neden olan etken ise güneş ışınlarının giriş açısındır. f-) Havlupanlar diğer peteklere nazaran ısınma katsayısı yüksek olduğundan, daha fazla tüketim sağlarlar. 5-) “Termostatik vanamı ikide mi tutsam, yoksa üçte mi tutsam tasarruf sağlarım? Veya odamın birindeki peteklerimi kapatsam mı? Kısacası nasıl tasarruf sağlayabilirim?” Termostatik vanalar ortam ısısına duyarlı vanalar olduğundan, ısınabildiğiniz konuma getirirseniz, konfor sağlamış olursunuz. Odanın birindeki petekleri kapatmak, tasarruf sağlamaz. Aksine diğer odaları da soğutur. Tasarruf sağlamak için ısı kayıplarını gidermeniz gerekir.

19


6-) “Dairemde oturmadığım zamanlar girişten peteklerimi kapatabilir miyim? Alt komşum tüm petekleri kapatmış. Bunun cezası var mıdır ne yapmamız gerekir?” Yasa gereği asgari 15 derecenin altına düşüremezsiniz, yani tamamen kapatamazsınız. Vanayı kapatan apartman sakinleri için apartman yönetiminin alacağı genel kurul kararı ile manipülasyon veyahut da yönetimin alacağı bir cezai işlem uygulanabili. Yani cezai işlem müeyyidesi tamamen yönetimin elindedir. 7-) “Dairem yüksek tüketim yapıyor. Bunu nasıl düşürebiliriz?” Termostatik vana bozuk veya ayarsızdır, termostatik vanaya pislik geldiğinden geçen suyu kapatamıyor olabilir. Genel anlamı ile yaşanan sorunlardan biri de pencere ve kapı kenarlarından gelen soğukla, termostatik vanalar ortam ısısını algılayamadığından devamlı su geçişi sağlar. Bu da yüksek tüketime sebep olur. Dairenizde bulunan kapı ve pencerelerin ayarsızlıklarından dolayı oluşan ısı kayıpları tüketimi yüksek miktarda etkiler. Alt ve üst katın boş olması, önemli etkenlerden biridir. Altınızdaki veya üstünüzdeki dairelerin boş olması, ısınmanızı etkileyecektir. Bu durum da tüketime yansıyacaktır. Cephe farkları Güney, kuzey, batı ve doğudaki dairelere birbirinden farklı tüketim yapabilir. Sebebi ise, arasındaki güneşlenme ve ısınma farkıdır. Bunun için kazan ayarlarınızın iyi yapılması, ortak mahallerde bulunan boruların izolasyonu, ısı kayıplarının giderilmesi (çatı katı ve bina girişi, garaj girişi gibi yerlerden gelen soğuk havayı kesmek için çift kapı veya hava perdesi kullanılması) gerekir. Yeni binalarda ilk 3 ay veyahut da ilk sene bu tür yüksek tüketimler gelir, sistem oturmaz. Fakat ikinci sene hepsi düzene girmiş olur. 8-) “Manipülasyon nedir? Nasıl hesaplanır? Yüzde kaç manipülasyon uygulamamız gerekir?” Manipülasyon gerçek manada olmamışı olmuş gibi göstermek, yakmamışı yakmış gibi göstermektir. Yani mühendislik hesaplarına bakıldığında %30 manipülasyon demek, 15 dereceye denk gelen ortalama demektir. Hesaplaması da şu şekildedir: Binada ortalama tüketilen enerjinin %30’u alınır ve bu değer, vanaları kapatılan dairelere manipülasyon olarak uygulanır. 9-) “Kalorimetre ve pay ölçer sistemi olmasa ne olur? Bize yarar sağlar mı? Bizim bu sistemi kullanmama hakkımız var mıdır?” Bu sistem, enerji verimliliği kanununun bir yönetmeliğidir. Devlet bu sistemi merkezi ısıtma yapılan binalarda zorunlu kılmıştır. Sebebi ise enerji tasarrufu sağlamaktır. Yani artık doğalgazla birlikte binalarımıza akıllı kombi ve kazanlar takılmakta, bu kazanları da daire sahipleri yukarıdan kıstıklarında, cihazlar da kendini aşağıdan kısabilmekte ve böylelikle yüzde kırklara varan tasarruf sağlamaktadır. Diğer türlü ortak bölünürse, herkes “Nasılsa ortak ödüyorum.” diye sonuna kadar açar ve aynı zamanda camı, pencereyide açarak binaya gelen faturayı %40 civarında arttırır. Böylelikle enerjide dışa bağımlılığımız artmış olur. Bu sistemi, bina sakinlerinden bir kişi dahi istese, bu sistemin kullanılması gerekir. 10-) “Sayaçlarla ilgili sıkıntı olabilir mi? Olursa nasıl yol izlememiz gerekir? Genelde sayaçlarda sıkıntı olmaz. Fakat bazen sayaçlar da arızalanabiliyor. Bunlar da genelde pil bitmesi, pislik gelerek tıkanması gibi sebeplerden dolayı gerçekleşen arızalardır. Bu tür durumlarda arızalı sayaçların yerine servis sayacı takılıp, sayacın tamire gidip gelene kadarki sürede kullandığı tüketimi, daire sahibine yansıtılır. Genelde tüketimi yüksek gelen daire sakinleri, sayaçlarının arızalı olduğunu düşünürler. Bu tür durumlarda servis tarafından sayaçları kontrol edilir, herhangi bir arıza tespit edilmez, müşteri hâlâ düşüncesinde ısrar etmeye devam ederse iki seçenek vardır: Bir; sayaç Ankara’daki fabrikasına test amaçlı gönderilir, detaylı testler yapılır. Testler sonucunda, sayaçta sorun yoksa test bedeli aboneden alınır. İki; Abone hâlâ kabul etmezse sayaç bedelini ödemek kaydıyla yeni sayaç takılır. Not: Bu sistem yeni olduğundan, kimse nasıl kullanılacağını bilmediğinden ötürü, sistemden şikâyetçi olunmaktadır. Ancak kullanıcı hataları giderildiğinde, sistemdeki aksaklıklar giderilecektir. Özellikle yeni dairelerde, ilk zamanlar sorunların fazlalığı sebebi ile insanlar ortak bölme yöntemine gitmek istemekte, ancak ilerleyen zamanlarda bu sistemden ne kadar memnun olduklarını ifade etmektedirler.

Manas Enerji yönetimi A.Ş. 20


Profile for Kristalşehir

Sayı 2  

Sayı 2  

Advertisement