Page 1


team 9; a43

team 9; a33

,

nee, oon ,,one, Have on ve Have one, Ha HHave Have one, eone, aaHa eHave HH onnee, veHave one, one, ve Haavavve H o remore H , omore av o e e HHh n on , re aavahave m n e, have twenty e mo have twenty e Ha ty e en tw twenty more ve o ve ha n o on vh ty , e a re v m e n v e e, have twenty more mo have twenty more e en tw have twenty more e h ve o e h e Have one, ha t a v n a , w eeee‘one tw nnntw ve ty hahvvvaeteeyha Have one, ttw hhavaveetw t w y m en ’ o s ty re m ve ha tw ty or m n mores’ t s’ o y ’ m re en res ’ r o o ‘one mores’ e mo s ty m re e ee m e m Have one, tween‘no n or ‘one mores’ ‘on ‘one mores’ s’ o have twenty more ’ m ‘o re res r o ‘one mores’ e mo e o e e m r Have one, n y t ‘one mores’ ‘on have twenty more m ‘o o n r e ‘o ne ‘‘o ohave neeetwenty m m m ‘o‘onneem‘o ‘o ne o‘one oo‘one m ss’ or em orrre m es’’ mores’ ssor more re ’’’es emore mohave mores’ orren ess’’twenty ‘one ‘one mores’ mores’

g oogget t egteett It’s easy to y o t s a y s e It’s a It’s to get It’s easy to get e ea sy s It t ’ to easy to get t’s Ieasy easy to get IIt’s ItIt’s t t’s eseayaasto ea get ’sasy easy get It’s easy to get It s ’s ge y e e teget s oeot tgge y ’ t to g I g s e e t y d t It’s easy to n g a thousand It’s easy to get d a n t to o a s s y s u t u a thousand a o o e g h t h a ’s d t th a thousand It thousand e ou n sa y nd a t a t th s h a thousand ou a thousand sa osouuund aprescriptions aaaathousand athousand oau ssdianaoandsn hth o t s d s e d n thousand thousand io t t n a n s ip p r s iispapt prescriptions ’rpr ucrcri eersocri th seces pIptres ndsts t aprescriptions prescriptions prescriptions tnitoio pr ion prescriptions p r prescriptions pt s ion c c u s r s p prescriptions ip re e s egsse t r o c g ri p p r o but hard to get ti s t nnn prescriptions o prescriptions hhch oget titget otn rpdrtiid thard but hard to riaha t s o e et a u re t gsge b p a to t o u p bu b i t hard but to get but hard to get d bu b r rd t to ha get u r a rd t u h but hard to get ge gett but hard to c t t b r u d e s one single but hard to get h h g le a but hard to get t but hard to get rd o g a o e to in e r rd s t one single l It’s easy to get g a r d e h g n t n u o i b t p s o d one single esingle r lee get nnesin one single oeon ggl on esingle one o ignale oone single gle sisin e nn one single h one e s in o n one g o e single t s egle one single in a thousand n u s glilele oneb n s prescriptions oneremedie

, one eone, ne, Have on o v Have e Have one, av H a H a HaveHaovne eo,m ree o,m e n Hh avahave t or n e have twenty have twenty e y ty en tw twenty more ve w o e t e ha n vvaeevhttaw ,veen Have one, w n have thwah tw t t n e m e y y e soo’’mrrem ty o m res ‘one omores enty‘one e m or ‘one more m Have one, n ne mores’ m ‘o e ‘o have twenty r o ee more ohave n ‘o n e e n ‘on e m‘‘o m m orreemore o‘one ores’twenty ssmores ’’ s’ ‘one mores’

but hard to get one single

Projecten / Atelier Tipografic 2 Project waarbij ik in samenwerking met 30 Roemeense en 30 Oostenrijkse studenten, in teams werkte aan ontwerp opdrachten voor de Eurpese Unie. De ontwerpen vormden uiteindelijk een tentoonstelling die in Nederland, Oostenrijk en Roemenië getoond werd. Van 28 april t/m 7 mei 2010 gingen we naar Wenen en Boekarest om de tentoonstelling te realiseren. Mijn teamopdracht: European help organisation for drug problems. Aan ons de taak om een huisstijl en een campagne voor dit thema op te zetten. (foto’s opbouw en realisatie tentoonstelling Boekarest)


Aan

tal v rouwen x 10 00

Perspectief

Nim vel dipit ulputatie te consenibh eum veliqui smolor ipit ute tio eugiam vendiam illamco nsectem dolore feuis aliquis del ecte dolummy nisi essi.Ros nibh eriuscil ut eugiam ad magnisit, suscili quipsum nos et, qui tie et, quis estrud doloreril et, core mincincidui eum zzrit in utem accumsan heniatue magnis et, quamconummod do dolorem zzrillam, cor irilla commodigna aut prat del dio dolor sumsan hendit at. Or si.Na feu feu facinci psustrud dit duisi. Lorerat, sed ea conse vel in et, vent ipsummy niam in hendionsecte digniat. Ustion exerat pratet prat, quissequisse magna feugait nos el ero od eugiamc orpero dit illam quat. Unt veratue dolumsandrem zzrit ver augiamc orperaestin etuerat. Ud do odolorem zzrilit, suscilisis el exero del et, conse eum dionsed delit deliquat. Illam, suscipsum in hent alis num vent inci eugue feugiamet aci blamet ad tat. Oborper susto euisim volobore dionummy nosting exeriustrud tie mincincil eui tat. Ut iurerci liquisit luptat. Quate magna faccum eugait niam, quamcore verilis eu faccummy nullutatue tatum eriliquisim aute feugait lorper ad dunt estie faccum exero exerilis nit illa feummod dui tem voluptat. Ommodia metumsandit ad dolorem quis nonullan er aliquamet dolummy nit, quipsum zzrit inibh el irit eraessisim iriliqui blamet, quissi te magnisci eratem zzril dolore faccum vero dolutpa tiniamet landre consendre facilit exerci tatuerat vendre tatue molum dolesse minibh et alit lobore cortis num zzriure diam exero dolor irilis ecte endrer ipit et volorpero od euis do dolortio et autpat, qui blam illandre commy nulla feuisi.

Aantal vrouwen met anorexia flink toegenomen

Procentuele stijging

Nim vel dipit ulputatie te consenibh eum veliqui smolor ipit ute tio eugiam vendiam illamco nsectem dolore feuis aliquis del ecte dolummy nisi essi.Ros nibh eriuscil ut eugiam ad magnisit, suscili quipsum nos et, qui tie et, quis estrud doloreril et, core mincincidui eum zzrit in utem accumsan heniatue magnis et, quamconummod do dolorem zzrillam, cor irilla commodigna aut prat del dio dolor sumsan hendit at. Or si.Na feu feu facinci psustrud dit duisi. Lorerat, sed ea conse vel in et, vent ipsummy niam in hendionsecte digniat. Ustion exerat pratet prat, quissequisse magna feugait nos el ero od eugiamc orpero dit illam quat. Unt veratue dolumsandrem zzrit ver augiamc orperaestin etuerat. Ud do odolorem zzrilit, suscilisis el exero del et, conse eum dionsed delit deliquat. Illam, suscipsum in hent alis num vent inci eugue feugiamet aci blamet ad tat. Oborper susto euisim volobore dionummy nosting exeriustrud tie mincincil eui tat. Ut iurerci liquisit luptat.

Nederlandse kwestie Quate magna faccum eugait niam, quamcore verilis eu faccummy nullutatue tatum eriliquisim aute feugait lorper ad dunt estie faccum exero exerilis nit illa feummod dui tem voluptat. Ommodia metumsandit ad dolorem quis nonullan er aliquamet dolummy nit, quipsum zzrit inibh el irit eraessisim iriliqui blamet, quissi te magnisci eratem zzril dolore faccum vero dolutpa tiniamet landre consendre facilit exerci tatuerat vendre tatue molum dolesse minibh et alit lobore cortis num zzriure diam exero dolor irilis ecte endrer ipit et volorpero od euis do dolortio et autpat, qui blam illandre commy nulla feuisi.

Klimaat conferentie Kopenhagen m贸et uitkomst bieden CO2 uitstoot

Academie werk / infographics Ontwerp voor een serie infographics over maatschappelijke kwesties in de NRC next


PULATIE

Academie werk / beeldmanipulatie

Ontwerp voor een vouwaffiche met als inhoud een congres met bekende sprekers over beeldmanipulatie in de huidige kunst en fotografiewereld. Jorick Hooglandt

Beeldberwerking tast de waarheid aan

Fotograaf

Beeldbewerking is onderdeel van de maatschappij

Januari 2010

Urkan Nikolai Kunsthistoricus

Beeldmanipilatie helpt ons

Joseph Ramos Webdesigner

22 t/m 25

Karel de Leeuw

Fotojournalist

Liegen mag niet

Jurist Waarheidsbevindingen in het photoshop tijdperk

prof. mr. J.A. Hoogeveen

BEELD MANI

Grafisch ontwerper De bewerking van nieuwsfoto’s

Peter Vredeling

Wetenschappelijk congres over digitale beeldbewerking

RAI

Congres centrum

Amsterdam


Academie werk / festival affiche Ontwerp voor een fictief muziekfestival


Academie werk / product ontwerp Verpakkingsontwerp voor een portfolio (in dit geval je eigen portfolio)


Academie werk / fotografie Fotografie reeks voor een nieuwe fictieve tv serie waarbij het de opdracht was een title sequence te maken in de vorm van fotografische stills. Hier een kleine selectie.


# 4

# Passion Intuition

5 16

African Report

22

items:

Timeless Coke addict

#

12 14

#

20 Zekerheden

Column

Articles

Introducing

state of mind

Content

2

uition in design Introspectie Ismodolo boreet, sis eui eliquam zzriuscilisl iurero exerostie exer in utate feuiscidunt nisi.Irit lam, quisi. Sed eum vel ulla con etum diam ilit, sequat. Um autat, sed er ip ero conullan estrud magnism odignim irit adignibh erit lametum nim zzril utat ipit adip et am amcon eugiamconse dolor sumsan vullum dio estion eugait lut vulpute vero coreet, venim velit utating ea feum illa accummy nit praessi bla cor sed tating essequi tis eum dolore te con essi.Uscidunt velis eugue vulput ad euismodolor se dolor sequip eum euis aut lan heniamet wissi.

Academiewerk / magazine Article

magazine.indd 16

6/2/09 2:19:49 PM

16

magazine.indd 17

Seizoen 2009

6/2/09 2:19:50 PM

Toekomst

Bore tie velit la commy nonsed moloreet in hendre mincin volorer ip et vel ullaore modigna consecte consectet volutpat wisismod tat. Rit nibh eum zzrilis elenibh el etue faccum vulput la acin velessenit ut venis eu feu faccum zzriureet veliquis niscipit wis dolore mod dolorer sendrer aut acidunt wis nonulla mconumsan ute vendreros nullaoreet autat enissi. Tionsecte tem erostrud erit ipit wisim nullamet utat. Met et augiat acinit acinci tie molore tio odolortionse vendrem illandrem quis nulla feu feuisisim vulland ipissequi eum atetue dolendit autpat. Obore mod erat alit augiamconsed magnibh er atuero con vullandit utat am, quisi blaore minci eugue modit eleniat. Giamcon sectem zzriustrud moluptatum dolore mod tate digniss endreros dolestisim diamcon vullan vercincil utpat, commy niam irilit,

Em iurem illummo loreetum dolobortis dolor incidunt amconse ndipissed digna commod et nonse ming eu feum in vel ing et in henisit aliquat. Iniatio nsenis adion hendip ea aut ea consed molorem zzriusto dolesed tie etummol ortionsendre tat nostrud enit wisim iure commy nullamc onsectet augait prate tis nit, con ea aliquatin utpat, q uamet dolorer sustio et luptat nibh eui tat, velit iril ent vel ut nim quamcon ullutpatis endre eugiam venim ipis nostie tat irit ut alit ad tat alismol obortis ciduisse dolenim

Trainingsschema’s Rud ex eu feum doluptat, quat, sequipit alisim vel ut vel et, se commoluptat wisit diametue diamconsenim zzrit in wel ut autat, veliquisi tionseq uissim quisse mincing exer sed tincips ustrud min ex ea accum quat, quip ercing eugiam, commy num do doloborpero er sum nulput ex exeros ad et veraesting eu faccum vulla con ea consenim veleniam, con volenim del utpat nos atuer ad eraesequip eugiatetue dolobore magna conumsandion vel dolortie velenit nulla consequat nulla feuisci tio consecte tie magna at adip et eniatie dolor acilis eril ing eu feum iliquat, quipsummy nisl eugait ipis aute te faccum dolore del utat velit alisi. Delessi. Guero odit nim iustrud dolorper susci tat, quis nullan vullut ilis autpat

‘als de competitie eenmaal begonnen is, wil je niet meer terug’ District Oost conullaor alis am, vullam irit alis et wiUt nos at, quate velessequi bla facil iuscipit aliquipit nis nibh etueraessim dipsum iure duip er sequisi bla feuguerillan hendrercipit praestrud tisi.Giam, con esent iustionulla acip ex endrero od modigna feugiat vullan ulluptat. Magna conullandre diatue modio eui tet num nim do odit, si.Dignis nim velit landiat vercidunt utat lorperiurem vel dunt velesto

Features: 100 meter veld 40,3 meter naar de goal 7,32 x 2,44m goal oppervlakte Article

magazine.indd 8

6/2/09 2:19:31 PM

magazine.indd 9

Linie: Positie: Club: team: Regio:

Voorhoede Rechtsbuiten VVH DA1 Oost 8 6/2/09 2:19:32 PM

Ontwerp voor een tijdschrift vernoemd naar jezelf, met onderwerpen, colums en artikelen die je interessant vindt. De fotografie en het beeldmateriaal bestaat alleen uit eigen materiaal.


Academie werk / product ontwerp Ontwerp een cd verpakking of display voor een artiest (naar keuze) en verwerk de muziek in het ontwerp. Artiest: Carlos Santana


Academie werk / afstudeerscriptie Mijn scriptie gaat over de vervlakking van het ontwerp versus de eigenheid van het ontwerp. Waarbij we als ontwerper meer stil staan bij een moment waarop de toeschouwer stil kan staan bij een ontwerp en het niet langs hem heen gaat als het zoveelste beeld dat hij tegenkomt. Dit om als contrast te fungeren voor de massa communicatie maatschappij van nu. Het onderwerp komt voort uit mijn fascinatie voor de ‘vrije’ ontwerper. De ontwerper die vaak intuïtief te werk gaat. In deze scriptie heb ik ontwerpers en kunstenaars gezocht die zich daar mee bezig hielden.


Stage de Ruimte ontwerpers Utrecht / Mijn Kind Online (boven) muursticker ontwerp voor nieuw kantoor pand (links onder) illustraties voor mijn kind online brochures (rechts onder) ontwerp voor nieuwjaarskaart


zondag 9 januari 2011 | 12.30u – 16.30u

UA

AN

9J

RI

u

0 2:3

11

20 u

0 6:3

g jon ! r o d Vo n ou e

Duik in het Zand fotosessie

van hockey.

UitinLeidscheRijn.nl.

Foyer

Rondleiding Brede School Het Zand is jarig! Dit icoon van de wijk won in 2007 de Rietveldprijs. Altijd dit bijzondere gebouw al eens nader willen bekijken? Dan is dit uw kans

Neem een lekkere verse fruitshake om het jaar gezond mee te beginnen en smul van de heerlijke taarten van “Uit de oven” uit Leidsche Rijn.

voor een rondleiding.

De Compaenen

Voor jong en oud Cultuur19 Fotopool De Ultieme Duik in het Zandplaat! Laat je vastleg-

jaren ‘90, met contrabas, gitaar, saxofoon, lichte

gen op de gevoelige plaat in een wel heel verrassende

percussie en meerstemmige zang. Evergreens,

Samba

omgeving. En natuurlijk

sixties, latin, een likje Rock ‘n Roll en lang vergeten

Workshop Manja Eland

neem je het resultaat direct mee naar huis.

Expositie en kinderkunstworkshop Manja Eland

Workshops peuterdans

13.30u - 14.30u en 15.00u - 16.00u

Salsaworkshops

Manja Eland is beeldend kunstenaar. Ze bouwt

Union Salsa • kinderen (6 -12 jaar), 15.30u - 16.00u

haar beelden op de overheadprojector en

volwassenen 16.00u - 16.30u

maakt daar foto’s van. Ze is steeds op zoek naar

Kom lekker swingen bij de peuterdansworkshop van

Maak kennis met de gezellige, tropische

verschillende materialen, en nieuwe grijstinten.

Dreumeland! We gaan lek-

dansritmes van Latijns-Amerika: Salsa! Salsa is

Want rafelige stof, dik en dun papier, zand en

vurig, vol passie, vrolijk en sociaal. Salsa dans je

paneermeel, restjes plastic of een grasspriet

ker veel bewegen en dansen. Zo beelden we de ene

met gevoel en een glimlach. Proef de sfeer van

hebben allemaal hun eigen schaduw en textuur.

Dreumeland - 2-4 jaar

keer een liedje uit (dieren) en bij het andere liedje gebruiken we weer materiaal

Latijns Amerika!

BA M A • S ALSA A NZ L • S NST A D CA KU BIO USI S • IEK M AN UZ D M

DOENJA, Cultuur19 en

thuis.

muziekstijlen variërend van de jaren ‘50 tot de

brengen zij iedereen in hogere sferen.

Lekker snuffelen door het aanbod van

Doe mee met deze speelse en enerverende clinic en leer de eerste beginselen

lijkheid tot het printen van een extra exemplaar voor

Muzikaal optreden De Compaenen

1

Informatiestands

Fadime Hodes van Fletiomare • kinderen (5+)

Je drukt je zelfgetekende sjabloon op doek. Voor de snelle jelles is er de moge-

Ongedwongen akoestische sfeermakers brengen

deuntjes. Met hun enthousiasme en muziek

Hockeyclinic

textielworkshop Gewapend met textiel en naaimachine maken we samen een wandkleed.

13.15u - 14.00u en 14.30u - 15.30u

-1

Expo en kunstige Linda Rosink • Voor jong en oud

Brede School het Zand barst ook het komende jaar bijna uit haar voegen van de creatieve activiteiten! De bewoners laten zich graag aan u zien tijdens Duik in het Zand: van salsa tot Samba Sabor en van Biodanza tot beeldende kunst. En er is meer: want het bijzondere gebouw bestaat vijf jaar, dus dat gaan we vieren. Met muziek van De Compaenen en taartworkshops voor kinderen!

(danslint, instrumentje).

Presentatie en workshop percussie Samba Sabor • voor jong en oud • 14.00u 15.00u Kom luisteren naar de opzwepende trommelslagen van Samba Sabor en…doe mee! “We brengen tropische sferen, de volumeknop gaat op maximum en de heupen gaan los! Ons enthousiasme en interactie met het publiek leiden gegarandeerd tot spontane intermezzo’s.” Voor jong en oud

Taartenworkshops

Biodanza

Kinderen (4-12 jaar) Inès Schaftenaar van Uitdeoven.nl. Zou jij ook wel eens iets van marsepein willen maken? Deze mini-workshop met een cupcake is dan een goede eerste stap! Samen maken we een zeedierencupcake die je natuurlijk mee naar huis mag nemen om lekker op te smikkelen. Jummie!

Voor jong en oud Bij Biodanza doe je geen danspasjes maar laat je je raken door de muziek en met dit gevoel creëer je een dans, jouw dans. Dit zorgt voor een nieuwe verbinding met je lichaam, waardoor je meer zelfvertrouwen en plezier krijgt, meer van het leven kan genieten en volledig in het hier en nu kan zijn.

1110 Duikinhetzand_C19_161210.indd 4

Musicalworkshops Cyrelle Failé van het UCK • Kinderen (4-12 jaar) Een echte doeworkshop voor als je graag toneelspeelt, zingt en beweegt. Ben

Biodanza

jij één en al energie? Dan is dit een echte aanrader!

12/16/10 6:40 PM

1110 Duikinhetzand_C19_161210.indd 5

12/16/10 6:40 PM

pAUwOOgvLINDEr 20, UTrEChT

BREDE SCHOOL HET ZAND www.cultuur19.nl 1110 Duikinhetzand_C19_posterA4_def.indd 1

12/23/10 9:57 AM

Bioscoop Het Zand

KinderTheaterWeek

Elke laatste zondag van de maand om 13.00 uur een film voor alle leeftijden en om 15.30 uur een film voor 6+ • zondag 30 januari

Elke vakantie bij jou in de buurt de leukste theatervoorstellingen met dans, muziek, circus, opera en nog veel meer! • 23-25 februari

• zondag 27 februari • zondag 27 maart • zondag 24 april

• 4-6 mei • 19-21 oktober

• • • •

zondag 29 mei zondag 25 september zondag 30 oktober zondag 27 november

Stage de Ruimte ontwerpers Utrecht / Cultuur19 Kaartverkoop

Locatie

Kaarten à 8 euro zijn verkrijgbaar aan de deur en in de online voorverkoop via

Theaterzaal Brede School Het Zand, Pauwoogvlinder 20 – Leidsche Rijn.

www.cultuur19.nl. Indien u online een kaartje koopt betaalt u 7 euro plus 1 euro servicekosten.

OV: bus 26 richting Veldhuizerweg. Uitstappen bij halte Het Zand. Uitgebreide routebeschrijving op www.cultuur19.nl.

Houd u er rekening mee dat er bij de kassa niet gepind kan worden. Reserveren is niet mogelijk.

FilmFeest wordt georganiseerd door Cultuur19. Cultuur19 programmeert en faciliteert cultuur in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Altijd op de hoogte zijn van het programma? Schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.cultuur19.nl

1104 C19 Filmfeestflyer_DEF.indd 4-5

ontwerp de ruimte ontwerpers.nl

In samenwerking met een collega bij de Ruimte ontwerpers ontwierpen we flyers en posters voor cultuur 19, een organisatie die voor jong en oud culurele activiteiten organiseert.

11/16/10 6:13 PM

Kris Mollink, Portfolio 2011  

Graphic designer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you