Page 1

Krisi Ganeva graphic designer


Êîðïîðàòèâíà èäåíòè÷íîñò “Eatable” taste education


ëîãî

20mm

Øðèôò:

Îôèöèàëíè öâåòîâå:

Gill Sans MT Ext Century Gothic

20mm 70mm

90mm

01 LIGHT GREEN RGB 88/165/11 CMYK 70/11/100/1 WEB #58a50b

02 DARK GREEN 51/91/10 77/40/100/35 #335b0a


À4 ïàïêà, âèçèòêà, áëàíêà è ïëèê


ïëàêàòè


website


Àðò èäåíòè÷íîñò Pino Daeni


ïå÷àòíè ðåêëàìà - ïîêàíà, âåñòíèêàðñêà ðåêëàìà è êàòàëîã


óëè÷íà ðåêëàìà - ïëàêàò, áèëáîðä è óë.áàíåð


âúòðåøíà ðåêëàìà - áèëåòè, èíô. ïàíåë è touchscreen


Îôîðìëåíèå


ñïèñàíèå - êîðèöà è ñòðàíèöè


êíèãà - êîðèöà


Äèçàéí íà îïàêîâêà äèçàéí è ðåêëàìà


äèçàéí - ëîãî, îïàêîâêà è íà÷èí íà óïîòðåáà

DENTALO DENTALO toothpaste only from recycled materials

toothpaste only from recycled materials

Îôèöèàëíè öâåòîâå:

DENTALO

Øðèôò:

bubbleboddy KG Ten Thousand Reasons

toothpaste only from recycled materials

RGB 92/153/13 CMYK 69/19/100/4 WEB #5c990d

Èçäúðïàéòå íàãîðå è äâåòå ñòðàíè

Ñëåä óïîòðåáà å ãîòîâà äà ñå ðåöèêëèðàò

Ïëúçíåòå êàïà÷êà, çà äà îòâîðèòå

Ñòèñíåòå îïàêîâêàòà


ðåêëàìà - ïëàêàòè


Krisi Ganeva graphic designer k_ganeva@abv.bg ganvakrisi@gmail.com GSM: 0896 700 203 Áð. Ãåîðãèåâè÷ ¹15 9000, Âàðíà, Áúëãàðèÿ

Portfolio  
Portfolio  
Advertisement