Page 1

INDIA’S FIRST TELUGU CENTENARY NEWS PAPER SINCE 1902 CMYK

CMYK

Postal Regd.No.L1/H/SD/378/12-14 R.N.I. NO. 3272/1957

KRISHNA PATRIKA Nationalist Telugu Daµly

www.krishnapatrika.com

kÕ«‘·+Á‘·´ dü+Á>±e÷ìøÏ C≤‹ì düe÷j·T‘·Ô |ü]∫q |üÁ‹ø£ m&ç≥sY : |æsê≥¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢

ôV’≤<äsêu≤<é dü+|ü⁄{Ï : 26 dü+∫ø£ : 277

ôV’≤<äsêu≤<é, $»j·Tyê&É, $XÊK|ü≥ï+, ‹s¡T|ü‹, dü÷sê´ù|{, ìC≤e÷u≤<é, nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£Ø+q>∑sY, sê»eT+Á&ç, ø£s¡÷ï\T qT+&ç Á|ü#·T]‘·+

28`10`2013 k˛eTyês¡+ 14G8 ù|J\T s¡÷. 4.00

l l l

#Ûê+|æj·THé>± ì*#˚Hê ø±+Á¬>dt≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T <=s¡ø£&É+ ø£wüºy˚T ndü+‘·Twüߺ˝À¢ ø=+<äs¡T ª<˚X¯+µ #Ó+‘·≈£î n+<äT˝À #˚s¡ìyês¡T yÓ’d”|” >∑÷{ÏøÏ Ä ¬s+&ç+{Ï˝À ÇeT&Éì yês¡T düyÓTÆø£´bÕغ #Ó+‘·≈£î Á‹eTTK b˛{°˝À y˚T˝…e]øÏ ø±+Á¬>dt z≥T N* {Ï&ç|æ Ä~Ûø£´‘·≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<ë düyÓTÆø£´bÕغì d”e÷+Á<ÛäT\T n≈£îÿq #˚s¡TÃ≈£î+{≤sê yÓTT<ä{À¢ düyÓTÆø£´u≤≥ |ü{Ϻq yÓ’d”|”ì Ä<ä]kÕÔsê

l l l l l l l l

n~Ûø±s¡T\‘√ 2

u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫q

nìï$<Ûë\ Ä<äT≈£î+{≤+

dü$÷ø£å

>±j·÷\T 9 ˝À... l qπs+Á<ä yÓ÷&û düuÛ≤düú* e<ä› uÛÑÁ<ä‘· ø£≥Tº~≥º+ l |òüT≥qqT K+&ç+∫q Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé, ;Vü‰sY dæm+ ìrwt

kÕ>∑T‘·THêïsTT. $uÛÑ»q Á|üø£≥q yÓ\Te&çq Hê{Ï qT+∫ >∑{Ϻ>± ø°\ø£ kÕúq+˝À e⁄+&ç ≈£L&Ü düyÓTÆø£´ sêÁwüº+ nedüsêìï H=øÏÿ #ÓãT‘·÷, πø+Á<ä Hêj·Tø£‘·« yÓ’K]ì rÁe+>± ‘·|ü⁄Œã&ÉT‘·Tqï øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶H˚ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ê\+≥÷ d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\T e‹Ô&çì ô|+#·T‘·THêïs¡T. øÏs¡DY e÷Á‘·+ ø=‘·ÔbÕغøÏ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#·&ÜìøÏ ne⁄qq&É+ ˝Ò<äT, ø±<äq&É+ ˝Ò<äT. ‘·q düVü≤»XË’*˝À q$« }s¡T≈£î+≥THêïs¡T. düìïVæ≤‘· esêZ˝À¢ e÷Á‘·+ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T nìyês¡´yÓTÆ‘˚ øÏs¡DY bÕغ ô|{Ϻ rs¡T‘ês¡ì >∑{Ϻ>± Á|ü#ês¡+ q&ÉTk˛Ô+~. -$T>∑‘ê 2 ˝À..

¬s’‘·T\qT

eT+Á‹ >∑+{≤

|üfi¯¢+sêE

πø+Á<äeT+Á‹ øÏ*¢ ø£ècÕsêDÏ

6

˝À...

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27' sêh $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdü÷Ô X¯ìyês¡+ düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+ ∫q »>∑Hé n+<äT˝À #˚dæq Á|üdü+>∑+ô|’ eTTù|Œ≥ <ë&ç yÓTT <ä˝…’+~. á düuÛÑ˝À »>∑Hé ‘·q Á|üdü+>∑+˝À @◊d”d” n~ÛH ˚Á‹ k˛ìj·÷ >±+BÛô|’ #˚dæq $eTs¡Ù\ |ü≥¢ ø±+Á¬>dt, #·+Á<äu≤ãTô|’ #˚dæq $eTs¡Ù\‘√ {°&û|” m<äTs¡T <ë&çøÏ ~–‘˚ {°ÄsYmdt e÷Á‘·+ ø±düÔ ì<ëqyÓTÆq uÛ≤wüqT m+#·T ≈£îqï~. ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·, e÷J eT+Á‹ CÒd” ~yêø£ s¡¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ »>∑Héô|’ #˚dæq $eTs¡Ù\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á m<äTs¡T<ë&ç düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+ |üP]Ô nsTTq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ø=qkÕ–+~. »>∑Hé‘√ ø±+Á¬>dt n~ÛHêj·Tø£‘·«+ ≈£îeTà≈£îÿ nsTT+<äì, e÷´#Y |òæøχ+>¥ #˚düT≈£îqï<äì, n+<äTπø düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+ $»j·Te+ ‘·yÓTÆ+<äì CÒd” Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T ôd’‘·+ »>∑Hé Á|üdü+>∑+ô|’ ì|üð\T #Ó]>±s¡T. »>∑Hé≈£î eT‹ dü]>± ñqï≥Tº ˝Ò<äT...bıqï+... 16 e÷kÕ\ bÕ≥T C…’\T˝À ñqï »>∑Hé e÷qdæø£ dæú‹ dü]>± ñqï≥Tº ˝Ò<äì ø£Ø+q>∑sY m+|” bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY yê´U≤´ì+#ês¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä -$T>∑‘ê 2 ˝À..

6

˝À...

˝À...

l

sêh|ü‹, Á|ü<ÛëìøÏ øÏs¡DY ˝ÒU≤ÁkÕÔ\T... n≥T y˚>∑+>± ø£<äT\T‘·Tqï Jm+y√.... |üì#˚j·Tì ˝≤;sTT+>¥, sêj·Tu≤sê\T d”m+ ˝ÒKqT ¨+ XÊK≈£î |ü+|æq sêh|ü‹...

l

|ü]o\q, $es¡D @ kÕúsTT˝À ñ+{≤j·Tqï #·s¡Ã...

l l l

44 eT+~ ◊|æmdt n~Ûø±s¡T\

ã~©\T

l

11 õ˝≤¢\≈£î ø=‘·Ô md”Œ\T 5

˝À...

nÁø£eT ìsêàD≤\ô|’.....

Á|ü‘˚´ø£ q»sY! l l

uÛ≤Ø ô|Hꩺ 5 ˝À... |ü]àwüHé rdüT≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î edüTÔqï »q+

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY27' sêh $uÛÑ»qô|’ Ç≥T sêh kÕúsTT˝À, n≥T πø+Á<ä kÕúsTT˝À me] |üì yês¡T #·&û #·|üð&ÉT ø±≈£î+&Ü #˚düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. p˝…’ 30q ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° sêh $uÛÑ»q≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï ‘·sê«‘·, Ä ìs¡íj·÷ìï πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷~+∫q ‘·sê«‘· düyÓTÆø£´ yê<ëìï #ê˝≤ ã\+>± eTT+<äT≈£î rdüT≈£îb˛‘·Tqï eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ $uÛÑ»qqT Äù|+<äT≈£î ‘·q e+‘·T Á|üj·T‘êï\T ‘êqT #˚dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. XÊdüqdüuÛÑ≈£î ‘Ó\+>±D _\T¢qT, rsêàHêìï ¬s+&ç+{Ï˙ |ü+|æ+∫ rsê*‡+<˚ nì yê~düTÔqï øÏs¡DY, ‘êC≤>± sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®, Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥≈£î ˝ÒK\T sêj·T≥+ eTs√

dü+#·\HêìøÏ <ë] rdæ+~. ø=‘·Ô sêÁcÕº\qT @sêŒ≥T #˚ùd≥|üð&ÉT >∑‘·+˝À bÕ{Ï+∫q dü+Á|ü<ëj·÷\qT ø=qkÕ–+#ê\ì, XÊdüqdüuÛÑ˝À rsêàHêìøÏ ÄyÓ÷<ä+ \_Û+∫q ‘·sê«‘·H˚ @ ìs¡íj·TyÓTÆHê rdüTø√yê\ì Ä ˝ÒK˝À¢ øÏs¡DY >∑{Ϻ>± ø√sês¡T. Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ø±sê´\j·T+ <ëìô|’ Ç|üŒ{Ï<ëø± düŒ+~+#·ø£b˛sTTHê sêh|ü‹ e÷Á‘·+ Ä ˝ÒKqT πø+Á<ä ¨+ eT+Á‹‘·« XÊK≈£î |ü+|æ+∫ $esê\T n&ç–q≥Tº yês¡Ô\T e#êÃsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ @◊d”d” sêh e´eVü‰sê\ e÷J ÇHé#ê]®, Jy√m+ düuÛÑT´&ÉT >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é ≈£L&Ü eTTK´eT+Á‹øÏ bò˛Hé #˚dæq≥Tº yês¡Ô\T e#êÃsTT. XÊdüqdüuÛÑ˝À rsêàq+ô|’ #·s¡Ã, z{Ï+>¥ »]–‘˚ n~ z&çb˛‘·T+<äì,

-$T>∑‘ê 2 ˝À..

CMYK

CMYK

d”m+ düyÓTÆø£´ ‘·+Á‘·+.... πø+Á<ä+ ª{°µ eT+Á‘·+...

CMYK

CMYK

l

bÕ{≤ï˝À es¡ Tdü ù|\Tfi¯ó¢ 5>∑Ts¡T eTè‹, 66 eT+~øÏ

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü<Ûëq Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 26 : sêÁwüº $uÛÑ»q nìyês¡´yÓTÆ‘˚ d”e÷+Á<Ûä˝À düyÓTÆø£´bÕغ ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë˝ÒÃ~ U≤j·TeTì Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. $uÛÑ»q ‘·|üŒìdü¬s’‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ d”e÷+Á<Ûä˝À <ë<ë|ü⁄ Hêj·Tø£‘·« |üs¡+>± U≤∞ nj˚T´~ U≤j·TeTì ‘˚*b˛e&É+‘√ ø±+Á¬>dt˝À e⁄qï ø=+<äs¡T d”ìj·Ts¡T¢ n+‘ê ø=‘·Ô bÕغ ø√dü+ rÁe+>± Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. 13 õ˝≤¢˝À¢ ã\+>± e⁄qï düyÓTÆø£´ ôd+{ÏyÓT+{ŸqT m˙®y√\T, $<ë´s¡Tú\ n+&É‘√ sê»ø°j·T+>± z≥T s¡÷|ü+˝À eT\TÃø√e⁄#·ÃqH˚ Ä˝À#·q\T d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·˝À¢

l

k˛ìj·÷, #·+Á<äu≤ãTô|’ »>∑Hé yê´K´\T ø±+Á¬>dt, {°&û|”, {°ÄsYmdt m<äTs¡T<ë&ç... CÒd” yÓTT<ä\T >∑+Á&É <ëø± ì|üð\T... ‘·≈£îÿe ‹qì {°&û|”, {°ÄsYmdt

ñÁs¡÷‘·\÷|æq qπs+Á<ä yÓ÷&û... l l l l

bÕ{≤ï >±+BÛ yÓTÆ<ëHé »q dü+Á<ä+ e÷s¡TŒ ;Vü‰sY qT+#˚ sêyê\ì |æ\T|ü⁄ ;CÒ|” #·]Á‘·˝À uÛ≤Ø düuÛÑ... }Vü≤≈£î $T+∫ Vü‰»¬s’q »q+...

l l l l

u≤+ãT\T ù|˝≤sTT... $<äT´‘Y ø√‘· $~Û+#ês¡T... 2 ˝À... ¬s’fi¯ófl s¡<äT› #˚XÊs¡T... nsTTHê nX‚wü Á|üC≤˙ø£+ Vü‰»s¡T...

ÄVü‰s¡ dü+øå√uÛÑ+

‘·|üŒ<ë..?

l

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãs¡T 27: ô|ò’*Hé ‘·TbòÕqT≈£î ø=qkÕ–+|ü⁄>± edüTÔqï esê¸\T <Ûäs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y≈£î Çã“+~ø£s¡+>± e÷sêsTT. sêÁwüº+˝Àì <Ûäs¡à˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº\≈£î sêyê*‡q u§>∑TZ ˇ]kÕ‡˝Àì eTVü‰q~ ø√˝Ÿ|ò”˝Ÿ¶‡ qT+∫ sêyê*‡ ñ+~. ô|ò’*Hé‘√ ˇ]kÕ‡ n‘·˝≤≈£î‘·\+ ø±e&É+, Ä yÓ+≥H˚ e∫Ãq ãT‘·T|üeHê\ Á|üuÛ≤e+‘√ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡e&É+ yÓs¡dæ Á|üC≤Jeq+, eTÚ[ø£ edü‘·T\T ndüúe´düú+>± e÷sêsTT. s√&ÉT¶ e÷sêZ\T, ¬s’\T e÷sêZ\T <Óã“‹HêïsTT. u§>∑TZ >∑qT˝À¢ ˙fi¯ó¢ #˚], u§>∑TZqT yÓ*øÏ rj·T˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. rdæq u§>∑Z+‘ê ‘·&çdæeTT<ä›sTT+~. -$T>∑‘ê 5 ˝À..

l

Á|üø±X¯+, ˇ+>√\T õ˝≤¢˝À¢ H˚&ÉT dæm+ @]j·T˝Ÿ düπs«

l

esê¸\ô|’ eTTK´eT+Á‹ düMTø£å nedüs¡yÓTÆ‘˚ ÄØà kÕj·T+

l

l

CMYK

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãs¡T 27: ø√kÕÔ+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D, sêj·T\ d”eT˝À¢ì nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛ≤Ø qT+∫ n‹ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡TkÕÔj·Tì yê‘êes¡D XÊK ôV≤#·Ã]+∫+~. sê>∑\ 48 >∑+≥ ˝À¢ Áoø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+, $XÊK|ü≥ï+, ñuÛÑj·T>√<ëe]

l l l

õ˝≤¢\T, ø£ècÕí, >∑T+≥÷s¡T, ø£Ø+q>∑sY, es¡+>∑˝Ÿ, KeTà+, q˝§Z+&É, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, s¡+>±¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<é, õ˝≤¢˝À¢ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+<äì yê‘êes¡D XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s¡÷. 1,860 ø√≥¢ qwüº+ yê{Ï*q ≥T¢ $|ü‘·TÔ\ ìyês¡D XÊK n+#·Hê y˚dæ+~. -$T>∑‘ê 3 ˝À..

esê¸\≈£î ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£îb˛sTTq |ü+≥\T.. Ç|üŒ{Ïπø ‘·–Zq kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ e#˚à @&Ü~˝À.. |ü|ü⁄Œ~qTdüT\T, e+≥q÷HÓ\ πs≥T¢ ¬s+&ç+‘·\T 2 ˝À...

CMYK

<∏äs¡à˝Ÿ≈£î eTT|ü⁄Œ l <ä+&ç>± »\$<äT´‘Y

l

yê‘êes¡D XÊK n~Ûø±s¡T\ ôV≤#·Ã]ø£ s¡÷. 1,868 ø√≥¢ qwüº+ 47≈£î #˚]q eTè‘·T\ dü+K´ u≤~Û‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ ô|+∫q Á|üuÛÑT‘·«+

l


2

»&çyêq

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) düuÛÑ˝À eT‹ ÁuÛÑ$T+∫q |æ#√Ã&ç˝≤ |æ∫Ãyê>∑T&ÉT yê>±s¡Hêïs¡T. k˛ìj·÷ yÓ÷#˚‹ ˙fi¯ófl ‘ê–q Hê&ÉT ÄyÓT Ç≥© qT+∫ e∫Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*j·T<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. yÓ’mdt≈£î sê»ø°j·T _Ûø£å ô|{Ϻ+<˚ k˛ìj·÷ nì, yÓ’mdt ≈£î≥T+ã+ ‹H˚ Á|ü‹ yÓT‘·T≈£L k˛ìj·÷ _Ûø£å nHêïs¡T. »>∑Hé≈£î z≥T¢, d”≥T¢ eTTK´eTì, ôV’≤<äsê u≤<é˝À ñqï ÄdüTÔ\qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äTπø düuÛÑ ô|{≤ºs¡ì <äTj·T´ã {≤ºs¡T. C≤rj·T ^‘êìï nee÷ì+∫q »>∑HéqT, yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î \ô|’ πødüT\T ô|{Ϻ n¬sdüTº #˚j·÷\ì bıqï+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä Hê&ÉT e<ä›q˝Ò<˚+?....MôV≤#Y... ‘Ó\+>±D yê<ëìøÏ u≤≥\T y˚dæ+<˚ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ nì, n|üŒ{À¢ n~Ûø±s¡+˝À ñqï #·+Á<äu≤ãTqT #Óø˘ ô|≥º{≤ìøÏ yÓ’mdt ‘Ó\+>±D yê<ä+ rdüT≈£î eùdÔ »>∑Hé m+<äT≈£î n&ÉT¶ø√˝Ò<äì sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT MôV≤#Y nHêïs¡T. nÁ>∑ ≈£î˝≤\ Ä~Û|ü‘·´+ #·÷ù|+<äT≈£î »>∑Hé düuÛÑ ô|{≤ºs¡ì yê´U≤´ì+#ês¡T. »>∑Hé ≈£îÁs¡≈£î+ø£....>∑+Á&É sê»ø°j·÷\˝À »>∑Hé ˇø£ ≈£îÁs¡≈£î+ø£ nì ˆ|òt $|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥ s¡eTD≤¬s&ç¶ eT+&ç|ü&ܶs¡T. k˛ìj·÷qT $eT]Ù+#˚+‘· kÕúsTT »>∑Hé≈£î mø£ÿ&ç<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt‘√ ø£\eqì #Ó|üŒ˝Ò<˚+?...k˛$T¬s&ç¶ düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+ ù|]≥ düuÛÑ »]|æq »>∑Hé @ kÕúsTT˝Àq÷ ø±+Á¬>dtqT $eT]Ù+#·≥+ ø±˙, Ä bÕغ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√qì ø±˙ m+<äT≈£î #Ó|üŒ˝Ò<äì {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Á|ü•ï+#ês¡T. πød”ÄsYqT |ü˝…¢‘·TÔ e÷≥ m+<äTø£q˝Ò<äHêïs¡T. \ø£å ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ nÁø£eT ÄdüTÔ\T dü+bÕ~+∫ C…’\T≈£î yÓ[fl e∫Ãq »>∑Hé #·]Á‘· |ü⁄s¡Twüß&ÉT.... #·+Á<äu≤ãT #·]Á‘· V”≤qT&Ü nì $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. 10 »Hé|ü<∏é Ádæÿ|ü⁄º‘√H˚ düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+ düuÛÑ »]–+<äì eTs√ {°&û|” H˚‘· |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé yê´U≤´ì+#ês¡T. Ä düuÛÑ˝À {°ÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ’ø±bÕ C…+&Ü\T |ü≥Tº≈£îì ≈£Ls¡TÃHêïs¡ì n+≥÷, d”m+‘√ #˚‘·T\T ø£*|æq≥Tº ìqï{Ï düuÛÑ‘√ ‘˚*b˛sTT+<äHêïs¡T. n~Ûø±s¡+ ø√düy˚T...$H√<é z≥T¢, d”≥T¢ dü+bÕ~+#·≥+ ø√düy˚T »>∑Hé düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡ì {°ÄsYmdt H˚‘· $H√<é yê´U≤´ì+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À Ä~Û|ü‘·´+ ø√dü+ #·+Á<äu≤ãT, »>∑Hé, øÏs¡DY b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. sêh+ $&çb˛‘˚ »>∑Hé≈£î 30 d”≥T¢ m˝≤ ekÕÔj·T+≥÷ Äj·Tq≈£î eT‹ ÁuÛÑ$T+∫q≥Tº+ <äì $H√<é m<˚›yê #˚XÊs¡T.

me] |üì yê]~

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) n˝≤+≥|üð&ÉT düuÛÑ n_ÛÁbÕj·÷ìï |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√≈£î+&Ü bÕs¡¢yÓT+≥T eTT+<äT≈£î yÓfi¯fl˝Ò<äqï ã\yÓTÆq n_ÛÁbÕj·T+‘√ øÏs¡DY ñHêïs¡T. n+<äTπø Äj·Tq <ëìô|’ >∑{Ϻ |ü≥Tº<ä\‘√ Á|üj·T‘êï\T kÕ–düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ πø+Á<ä+ qT+∫ rsêà q+ ˝Ò<ë _\T¢ XÊdüqdüuÛÑ≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘·H˚ düuÛÑqT düe÷y˚X¯ |üs¡TkÕÔeTì øÏs¡DY |ü<˚|ü<˚ #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç{°e\ yÓ’ø±bÕ, {°&û|” ãè+<ë\T ‘·qqT ø£*dæ eTT+<äT >±H˚ XÊdüqdüuÛÑqT düe÷y˚X¯|üs¡∫, $uÛÑ»q≈£î e´‹πsø£+ >± rsêàq+ #˚j·÷\ì ø√]q|üð&ÉT Äj·Tq ìs¡›«+<ä«+>± ìsêø£]+#ês¡T. n+‘˚ y˚>∑+>± ª{°µ ø√dü+ πø+Á<ä+... eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt n~ÛHêj·Tø£‘·«+, πø+Á<ä+ sêh $uÛÑ»q $wüj·T+˝À |ü≥÷º $&ÉT|ü⁄\T ˝Ò≈£î+&Ü e´eVü≤ ]düTÔHêïsTT. mes¡T mìï kÕs¡T¢ sêj·Tu≤sê\T q&ç|æHê, ˝≤;sTT+>¥ ìs¡«Væ≤+∫Hê n≥T Á|ü<Ûëì qT+∫ Ç≥T @◊d”d” sêh e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYT dæ+>¥ <ëø± $uÛÑ»qô|’ eTs√ e÷≥ ˝Ò<äì, n~ ‘·|üŒ y˚πs @<Ó’Hê e÷{≤¢&Ü\ì #ÓãT‘·÷ edüTÔHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\˝Àù| Jy√m+ ìy˚~ø£ dæ<ä∆+ ne⁄‘·T+<äì πø+Á<ä ¨+ eT+Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY wæ+&˚ ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·y˚T $düŒwüº+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·TqT eT]+‘· y˚>∑e+‘·+ #˚XÊeTì, sêh Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ $$<Ûä XÊK\ $esê\T ‘Ó|æŒ+#·T≈£îH˚ |üì˝À ñHêïeTì n≥T wæ+&˚ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ &çôd+ãsY ‘=$Tà~ ˝À>± n+fÒ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ »qà~q+ Hê{Ïø£˝≤¢ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T |üP]Ô ø±yê\qï~ n~ÛcÕ˜q+ n;Ûwüº+...á |üì ˇø£yÓ’|ü⁄ kÕ>∑T‘·T+fÒ, wæ+&˚ Á|üø£≥q e∫Ãq ‘·sê«‘·H˚ sêh|ü‹, Á|ü<ÛëìøÏ øÏs¡DY ˝ÒK\T yÓfi≤flsTT. yê{Ï˝À sêh|ü‹ ‘·q≈£î n+~q ˝ÒKqT πø+Á<ä ¨+ eT+Á‹‘·« XÊK≈£î |ü+|æ+#ês¡T. sêh|ü‹ @eT+{≤s¡T?.... øÏs¡DY sêdæq ˝ÒKô|’ πø+Á<ä ¨+ eT+Á‹‘·« XÊK sêh|ü‹ ø±sê´\j·TìøÏ @$T $es¡D ÇdüTÔ+<√ ‘Ó*j·T<äT. Äj·Tq @j˚T n+XÊ\T $esê\T n&ç>±s√ ≈£L&Ü ‘Ó*j·T<äT. nsTT‘˚ Ç{°e˝Ò k˛ìj·÷ >±+BÛ ‘·q‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq H˚|ü<∏ä´+˝À sêh|ü‹ Ç≥T sêh $uÛÑ»q n+XÊìï ≈£L&Ü Á|ükÕÔ$+∫q≥Tº yês¡Ô\T e#êÃsTT. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± ñqï H˚|ü<∏ä´+, |ü]dæú‹ Ç+‘· <ä÷s¡+ e∫Ãq ‘·sê«‘· Çø£ sêh|ü‹ á $wüj·T+˝À CÀø£´+ #˚düT≈£î+{≤sê nH˚~ nqTe÷qy˚T nqï n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT.

n~Ûø±s¡T\‘√ eT+Á‹ >∑+{≤ dü$÷ø£å $XÊK|ü≥ºD+,nø√ºãsY27 : $XÊK õ˝≤¢˝À eT+Á‹ >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ >±Eyêø£ CÀq˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À $$<Ûä $uÛ≤>±\ n~Ûø±s¡T\‘√ dü$÷ø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. es¡<ä\T, düVü‰j·Tø£#·s¡´\ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+#ês¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ≈£îs¡Tk˛Ôqï esê¸\≈£î rÁe qwüº+ yê{Ï*¢+<äì ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. $XÊK q>∑s¡+˝ÀH˚ s¡÷.25 ø√≥¢ qwüº+ yê{Ï*¢+<äì ‘Ó*bÕs¡T. es¡¸+ ø±s¡D+>± s√&ÉT¢, Å&Ó’qT¢ |üP]Ô>± <Ûä«+düeTj·÷´j·THêïs¡T. 15 ÁbÕ+‘ê˝À¢ @sêŒ≥T#˚dæq |ü⁄qsêyêdü πø+Á<ë˝À¢ 7,200eT+~ |ü⁄qsêyêdü+ bı+<äT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. Ç+<äT˝À myÓTà˝Ò´\T yÓ+ø£≥sêeTj·T´, ø£qïu≤ãT, lìyêdüsêe⁄, s¡y˚TXŸ u≤ãT, JMm+d” ø£$TwüqsY dü‘·´Hêsêj·TD, ‘·Vü≤o˝≤›sY Hêπ>X¯«s¡sêe⁄\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, k˛eTyês¡+, 28`10`2013

ªdüyÓTÆø£´µ bÕغ... ªøÏ¢ø˘µ nj˚T´Hê

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) XË’\C≤Hê<∏é, >∑+{≤ lìyêdtsêe⁄, {Ïõ yÓ+ø£fÒXŸ, sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄, \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ e+{Ï d”ìj·TsY H˚‘·\+‘ê Bìô|’ düTBs¡È+>± n+‘·s¡Z‘·+>± ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥Tº>± $ìøÏ&ç. ∫s¡+ J$ì ø£\T|ü⁄≈£îì b˛yê\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± ñ<ä´e÷ìï q&ç|ædü÷Ô... nH˚ø£ nyê+‘·sê\T, ôV≤#·Ã]ø£ \T, n&ɶ+≈£î\T, düyêfi¯flqT n~Û>∑$T+∫ sê»<Ûëì q>∑s¡+˝À düyÓTÆø£´ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#·&É+ dü|òü©ø£è‘·T˝…’q @|” m˙®y√\ n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘u≤ãTqT ‘Ós¡eTT+<äT+∫ bÕغì q&ç|æ+#ê\H˚ Ä˝À#·q\T d”e÷+Á<Ûä H˚‘·˝À¢ ã\+>± e⁄qï≥Tº>± uÀ>∑{≤º. ˇø£y˚fi¯ düyÓTÆø£´ bÕغ n+≥÷ ø=‘·ÔbÕغ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+fÒ <ëì Á|üuÛ≤e+ d”e÷+Á<Ûä˝À m˝≤ e⁄+≥T+~, 13 õ˝≤¢˝À¢ düyÓTÆø£´ Äø±+ ø£åqT e´ø£Ô+ #˚düTÔqï »qeT+‘ê Ä bÕغ yÓ+≥ q&ÉTkÕÔsê, sê»ø°j·T düMTø£s ¡D\T m˝≤ e⁄+{≤sTT, ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ @$T{Ï, Ç|üŒ{Ïπø d”e÷+Á<Ûä |üøå±q ñ<ä´eT+ q&ç|ædüTÔqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’ø±bÕ\ |ü]dæú‹ m˝≤e⁄+ ≥T+~, m˙®y√\ yÓTT>∑TZ kÕeT÷Væ≤ø£+>± düyÓTÆø£´bÕ ØºyÓ’ù| e⁄+≥T+<ë. Ç˝≤+{Ï nH˚ø£ ø√D≤˝À¢ #·s¡Ã\T d”e÷+Á<Ûä sê»ø°j·T |üøå±\ eT<Ûä´, Á|ü»˝À¢ kÕ>∑T‘·THêïsTT. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À Hêj·T≈£î\T <ë<ë|ü⁄>± $T–˝Ò |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. $uÛÑ»q nìyês¡´yÓTÆ‘˚ b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ á |üsê´j·÷ìøÏ nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü <=s¡ø£s¡H˚ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À |ü⁄qsêyêdü+ <=]πø yês¡T Ä bÕغ˝ÀøÏ, n+<äT˝À ÇeT&É˝Òì yês¡T yÓ’ø±bÕ˝ÀøÏ, á ¬s+&ÉT bÕغ˝À¢ bıdü>∑˝Òì yês¡T

düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ˝ÀøÏ yÓfi≤Ô\H˚ n+#·Hê˝§düTÔHêïsTT. øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ düyÓTÆø£´ yê<ëìï ã\+>± $ì|ædü÷Ô, n~ÛcÕºq esêZìøÏ ø=s¡ø£sêì ø=j·T´>± e÷sês¡q&É+ ˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ πød”ÄsY˝≤>± ˝Òø£b˛‘˚ »>∑Hé˝≤>± e÷dt |ü⁄\¢sY ø±<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ øÏs¡DYô|’ e⁄qï H˚|ü<∏ä´+˝À ø=‘·Ô bÕغ uÛÑ$‘·e´+ô|’ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq #·s¡Ã q&ÉTk˛Ô+~. øÏs¡DY ‘·sê«‘· bÕغø√dü+kÕú|üq ø√dü+ Á|üj·T‘·ï+#˚düTÔqï H˚‘·˝À¢ ≈£L&Ü »Hêø£s¡¸ø£yÓTÆ qyês¡T ˝Òs¡ì #Ó|üŒe#·TÃ.düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+‘√{Ï mø£ÿ&√ Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ ñ<√´–>± n+‘·≈£î eTT+<äT m˙®y√\ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ç>± |ü]$T‘·yÓTÆq nXÀø˘u≤ãT ˇø£ÿkÕ]>± d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´eT kÕs¡~∏>± m~–b˛j·÷s¡T. nXÀø˘u≤ãTqT á ø±s¡D+ <äècÕº´ ø=‘·Ô bÕغ˝À ø°\ø£ u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–ùdÔ m˝≤ e⁄+≥T+<äqï Ä˝À#·q\T ≈£L&Ü

Ä es¡Z+˝À kÕ>∑T‘√+~. ñ<√´>∑T\ eT<䛑·T |ü⁄wüÿ\+>± e⁄+&É≥+, <ëìøÏ ‘√&ÉT 20 XÊ‘·+es¡≈£î z≥T u≤´+≈£î ø£*–q Ä kÕe÷õø£ es¡Z+ Á|ü‹ì~Û>± Á|ü»\ eTT+<äT≈£î yÓfi‚Ô Ä s¡ø£+>± ã\+ ‘√&Ée⁄‘·T+<äH˚ n+#·Hê\T edüTÔHêïsTT. ø=‘·Ô bÕغ @sêŒ≥T #˚ùdÔ d”e÷+Á<Ûä ôd+{ÏyÓT+{ŸqT |üP]Ô>± kı+‘·+ #˚düT≈£î+≥T+<ë nqï #·s¡Ã q&ÉTk˛Ô+~. n|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt kÕ+Á|ü<ëj·T z≥T ø=‘·ÔbÕغyÓ’|ü⁄ eTfi¯ófl‘·T+<ë ˝Òø£ »>∑Hé bÕغyÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔ+<ë ˝Òø£ ø±+Á¬>dt bÕغ z≥T ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ N*b˛sTT Á‹eTTK b˛{°˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TdüTÔ+<ë nqï _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. πød”ÄsY ‘·s¡Vü‰˝À »Hêø£s¡¸D>∑\ H˚‘· ˝Òq+<äTq düyÓTÆø£´bÕغ õ˝≤¢≈£î ˇø£{Ï ¬s+&ÉT d”≥¢≈£î $T+∫ kÕ~Û+#·˝Òø£b˛e#·TÃqì n+#·Hê˝§düTÔ+fÒ, á |ü]dæú‹˝À düyÓTÆø£´bÕغ #Ûê+|æj·THé>± ì\TdüTÔ+<äì ø=‘·Ô bÕغì ø±+øÏå+#˚ yês¡T BÛe÷>± #ÓãT‘·THêïs¡T. »>∑Hé≈£î z≥T u≤´+≈£î e⁄qï|üŒ{Ïø°, πøåÁ‘· kÕúsTT˝À πø&ÉsY ˝Òø£b˛e&É+, ø±+Á¬>dt‘√ ø£*dæb˛j·÷s¡H˚ e´‹πsø£ n_ÛÁbÕj·T+ yÓ’ø±bÕô|’ ã\+>± Hê≥T≈£î b˛e&É+‘√ >∑‘· |ü+#êj·Tr mìïø£\ |òü*‘ê˝Ò |ü⁄qsêeè‘·eTe⁄‘êj·TH˚ n+#·Hê\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛˝Ò<äT. ã\yÓTÆq z≥T u≤´+≈£î ø£*–q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ eTTø√ÿD|ü⁄ b˛{°˝À ˝≤uÛÑ+ bı+~, d”e÷+Á<Ûä˝À #Ûê+|æj·THé>± ì*#˚ neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì , düT|ü]bÕ\q, |ü]bÕ\qqT Áø£eT•ø£åD‘√ q&ç|æq nqTuÛÑe+, n&ɶ>√\T |üqT\≈£î <ä÷s¡+>± »yêãT<ëØ ‘·q+‘√ Á|üuÛÑT‘ê«ìï q&ÉT|ü⁄‘ês¡H˚ qeTàø£+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ Á|ü»\ qT+∫ yÓTÆ˝ÒJ ÇdüTÔ+<äì eT]ø=+<äs¡T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T.

ªVüQ+ø±sYµ Á>±+&é dü¬ø‡dt

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û) bÕ{≤ï, nø√ºãsY 27' uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ C≤rj·T Hêj·Tø£‘·«+ Ç{°e* ø±\+˝À ìs¡«Væ≤+∫q n‹ uÛ≤Ø eTVü‰düuÛÑ\ C≤_‘ê˝À >∑T»sê‘Y eTTK´eT+ Á‹, ;CÒ|” Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷&û Ä~yês¡+ bÕ˝§Zqï VüQ+ø±sY eTVü‰düuÛÑ nÁ>∑kÕúq+˝À ì*∫b˛‘·T+ ~. düVü≤»+>±H˚ n<äT“¤‘·yÓTÆq <Ûës¡‘√ Á|üdü+–dü÷Ô »Hêìï Äø£≥Tº≈£îH˚ yÓ÷&û Çø£ÿ&ç #·]Á‘ê‘·àø£ >±+BÛ yÓTÆ<ëHé˝À #˚dæq Á|üdü+>∑+ $ì \ø£å˝≤~ eT+~ ;CÒ|” n_Ûe÷qT\T, ‘·≥düTú\T ≈£L&Ü ‘·qàj·TT\j·÷´s¡T. }Væ≤+∫q <ëìø£qï ˇø£{Ïqïs¡ ¬s≥T¢ n~Ûø£+>± »q+ Vü‰»s¡T ø±e≥+ bÕغ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<∏é dæ+>¥‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\qT ÄX¯Ãsê´ìø°, Äq+<ë ìø° >∑T] #˚dæ+~. á eTVü‰düuÛÑ n<äT“¤‘·yÓTÆq $»j·T+ kÕ~Û+#·≥+‘√ ø£eT\Hê<∏äT\T ñ_“ ‘·_“ã“e⁄‘·THêïs¡T. mH√ï n&ɶ+≈£î\T... á eTVü‰düuÛÑ≈£î mH√ï n&ɶ+≈£î\T m<äTs¡j·÷´sTT. yÓ÷&û düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ ø=~› ùd|ü{Ï eTT+<˚ bÕ{≤ï ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À ˇø£ Hê≥Tu≤+ãT ù|*+~. á ‘·sê«‘· eTVü‰düuÛÑ »]–q >±+BÛ yÓTÆ<ëHé e<ë› yÓ\T|ü˝≤ eTs√ ¬s+&ÉT es¡Tdü ù|\Tfi¯ófl #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. düuÛ≤ ÁbÕ+>∑D+ #·T≥÷º $<äT´‘Y düs¡|òüsêqT s¡<äT› #˚XÊs¡T. düuÛÑ≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î edüTÔqï Á|ü»\‘√ ì+&çq |ü\T ¬s’fi¯flqT s¡<äT› #˚j·T≥yÓ÷, <ë] eT[fl+#·≥yÓ÷ #˚XÊs¡T. Ç+‘· »]–q|üŒ{Ïø° ìsê«Vü≤≈£î\˝À m˝≤+{Ï ìs¡T‘ê‡Vü≤+ ø£ì|æ+#·ø£b˛>± nX‚wü dü+K´˝À Á|üC≤˙ø£+ Vü‰»¬s’ yÓ÷&û Á|üdü+>±ìøÏ CÒCÒ\T |ü*ø±s¡T. Äj·Tq #˚dæq Á|ü‹ yê´K´q÷ Äq+<ä+‘√ ÄkÕ«~+#ês¡T. e÷s¡TŒq≈£î lø±s¡+.... <˚X¯+˝À e´edüú e÷sê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì, n~ ;Vü‰sY qT+#˚ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yê\ì yÓ÷&û |æ\T|ü⁄ Ç∫Ãq|üð&ÉT $X‚wü düŒ+<äq ø£ì|æ+∫+~. á VüQ+ø±sY düuÛÑ ø=‘·Ô #·]Á‘·≈£î Hê+~ |ü\ø±\ì nqï|üð&É÷ n<˚ düŒ+<äq...;Vü‰sY˝À Ä≥$ø£ sêC≤´ìøÏ dü«dæÔ

|ü\ø±\+≥÷ #˚dæq yê´K´≈£î ø£s¡‘êfi¯ <Ûä«qT\T $TqTïeTT{≤ºsTT. Á|üdüTÔ‘· eTTK´eT+Á‹ ìrXŸ ≈£îe÷sY, e÷J eTTK´eT+Á‹ ˝≤\÷Á|ükÕ<é j·÷<äyéô|’ e´+>±´ÁkÕÔ\T dü+~Û+∫q|üð&ÉT düuÛ≤ ÁbÕ+>∑D+ ô|<ä› m‘·TÔq düŒ+~+∫+~. 2014 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À ;CÒ|” Hêj·Tø£‘·«+˝Àì m˙¶j˚T ≈£L≥$Tì πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£î e#˚à ãèVü≤‘·Ôs¡ uÛ≤sêìï uÛÑT»düÿ+<Ûë\ô|’ y˚düT≈£îqï yÓ÷&û ;Vü‰sYqT n+<äT≈£î ø±s¡´πøåÁ‘·+>± #˚düT≈£îqï≥Tº Äj·Tq Á|üdü+>∑+ <Ûä«ì+∫+~. »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TDY, sêyéT eTH√Vü≤sY ˝ÀVæ≤j·÷ dæ<ë∆+‘ê\qT qeTTà‘êqì #Óù|Œ ìrXŸ ≈£îe÷sY ø£|ü≥ Hê≥ø£ dü÷Á‘·<Ûë] nì, n~Ûø±s¡+ ø√dü+ ø±+Á¬>dt‘√ #˚‘·T\T ø£*|æ ˝Àø˘Hêj·Tø˘, ˝ÀVæ≤j·÷ Ä‘·à\T øå√_Û˝Ò¢˝≤ #˚XÊs¡ì yÓ÷&û ñ<˚«>∑+‘√ yê´U≤´ì+ ∫q|üð&ÉT Á|üC≤ düŒ+<äq }Væ≤+#·ì Ø‹˝À ø£ì|æ+∫+ ~. n˝≤π> yês¡dü‘·« sê»ø°j·÷\T e÷qT≈£î+fÒ sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì ôwVü≤C≤<˚ (j·TTesêE) nq≥+ e÷H˚kÕÔqì, ‘êqT Ä e÷≥ n+≥T+fÒ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î ìÁ<ä |ü≥º≥+ ˝Ò<äì yÓ÷&û #·eT‘·ÿ]+∫q|üð&ÉT ôd’‘·+ Á|ü»\T ô|<ä›ô|≥Tºq Vü≤s¡¸<Ûë«Hê\T #˚XÊs¡T. yês¡dü‘·« sê»ø°j·÷\ô|’ nÁkÕÔ\T... yês¡dü‘·« sê»ø°j·÷\‘√ á <˚X¯ Á|üC≤˙ø£+ $dæ–b˛j·÷s¡ì, Á|üC≤kÕ«eT´ e´edüú ã\V”≤q |ü&É{≤ìøÏ yês¡dü‘·« sê»ø°j·÷\T, ≈£î≥T+ã bÕ\q,

≈£î\+, eT‘·+, neø±X¯ yê<ë˝Ò ø±s¡DeTqï|üð&ÉT yÓ÷&û ‘·q nÁkÕÔ\qT ø£∫Ñ·+>± ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+ô|’ >∑T] ô|{≤ºs¡ì düŒwüºyÓTÆ+~. ‘êqT ¬s’fi¯fl˝À {° neTTà‘·÷ á kÕúsTTøÏ m~>±qì, Ä ø±]à≈£î\ dæú‹>∑‘·T\T ¬s’˝Ò« eT+Á‘·T\ø£qï ‘·qπø m≈£îÿe ‘Ó\TdüTqqï|üð&ÉT ôd’‘·+ ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq düŒ+<äq \_Û+∫+~. Ç~ sê´© ø±<äì, <˚X¯ #·]Á‘·qT, ;Vü‰sY #·]Á‘·q÷ e÷πsà Á|üC≤ VüQ+ø± s¡+ nì yÓ÷&û Á|ü»\qT ñ‘ê‡Vü≤ |üs¡#ês¡T. 2004` 09˝À πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ 100 s√E˝À¢ <Ûäs¡\T ‘·–ZkÕÔqì #Ó|æŒ yê>±›q uÛÑ+>∑+ #˚dæ+<äqï|üð&ÉT, ;Vü‰sY˝À j·÷<äe⁄\≈£î ‘êqT n+&É>± ñ+{≤qì Vü‰MT Ç∫Ãq|üð&ÉT, ø±+Á¬>dt qT+∫ $eTTøÏÔ bı+~‘˚H˚ á <˚X¯+ n_Ûeè~∆ kÕ~ÛdüTÔ+<äì yê´U≤´ì+∫q|üð&ÉT, <˚X¯+˝À ù|<ä]ø£+ ø£qTeTs¡T>∑T ø±yê\+fÒ Væ≤+<äTe⁄\T, eTTdæ¢+\T ø£\dæ ø£≥Tº>± ø£èwæ #˚j·÷\qï|üð&ÉT yÓ÷&û e÷≥\≈£î Á|üC≤yêVæ≤ì n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ˙sê»Hê\T |ü*øÏ+~. ì»+>±H˚ #·]Á‘ê‘·àø£+.... ˝≤\÷Á|ükÕ<é j·÷<äyé, ìrXŸ ≈£îe÷sY ˝≤+{Ï ø±ø£\Tr]q jÓ÷<ÛëqjÓ÷<ÛäT\Tqï ;Vü‰sY˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ ìs¡«Væ≤+∫q eTVü‰düuÛÑ }Vü‰r‘·+>± $»j·Te+‘·+ ø±e≥+ 2014˝À ‘·eT $»j·÷eø±XÊ\≈£î düŒwüºyÓTÆq dü+πø‘·+ Ç∫Ã+<äì ;CÒ|” H˚‘·\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

ÄVü‰s¡ dü+øå√uÛÑ+ ‘·|üŒ<ë..? (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27: <˚XÊìøÏ yÓqTïeTTø£>± ù|s¡Tbı+~q ¬s’‘·T nø±\ esê¸\T, ‘·TbòÕHé\ ø±s¡D+>± rÁe dü+øå√uÛÑ+˝ÀøÏ HÓ≥ºã&ܶ&ÉT. <˚X¯yê´|üÔ+>± Á|ü‹@{≤ kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ ‘·–Zb˛‘·T+<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À, Á|üø£è‹ düèwæºdüTÔqï $\j·T+ <Ûë{ÏøÏ e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î |üP]Ô>± qwüº+yê{Ï\T¢‘·T+~. nsTT‘˚ sêÁwüº+˝À |ü]dæ∆‹ _Ûqï+>± ñ+<äH˚ #ÓbÕŒ*. >∑‘· @&Ü~ Ç<˚ düeTj·T+˝À ˙\+ ‘·TbòÕqT‘√ uÛ≤Ø qcÕºìï #·$#·÷$q ¬s’‘·T, á dü+e‘·‡s¡+ ô|ò’*Hé‘√ eT]+‘· qcÕºìï #·$#·÷&Ü*‡e∫Ã+~. Ç~˝≤ñ+fÒ KØ|òt d”»Hé yÓTT<ä\j˚T´Hê{ÏøÏ sêÁwüºyê´|üÔ+>± esê¸uÛ≤e+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√bÕ≥T, »˝≤X¯j·÷ \≈£î Ä•+∫q+‘· kÕ∆sTT˝À ˙s¡T #˚s¡ø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T ø=+‘· Ä+<√fi¯q #Ó+~, kÕ>∑T$d”Ôsêíìï ‘·–Z+#ês¡T. Ç~˝≤ñ+fÒ Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY Äj·T≈£≥Tº øÏ+<ä q˝§Z+&É, KeTà+, ø£ècÕí, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À¢ >∑&É∫q eT÷&˚fi¯ófl>± ˙s¡T ˝Òø£ kÕ>∑T $d”Ôsêíìï u≤>± ‘·–Z+#ês¡T. B+‘√ sêÁwüº+˝À Á|ü<Ûëq+>± m≈£îÿeXÊ‘·+ e] ñ‘·Œ‹Ô#˚düTÔqï ¬s+&√ õ˝≤¢>± ù|s¡Tbı+~q q˝§Z+&É e] ñ‘·Œ‹Ô˝À |üP]Ô>± yÓqTø£ã&ç+<äH˚ #ÓbÕŒ*. nsTT‘˚ á dü+e‘·‡s¡+ düø±\+˝À s¡T‘·T|üeHê\T sêe&É+‘√ dü+‘√wü+ e´ø£Ô+#˚dæq ¬s’‘·T\T m≈£îÿekÕ∆sTT˝À kÕ>∑T $d”Ôs¡í+

#˚|ü{≤ºs¡T. Ç~˝≤ñ+fÒ >∑‘êìøÏ _Ûqï+>± nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£&É|ü õ˝≤¢˝À¢ ≈£î+uÛÑeèwæº ≈£î]dæ uÛÑ÷>∑s¡® »˝≤\T ô|s¡>∑≥+‘√ Ä ¬s+&ÉT õ˝≤¢˝À¢ y˚s¡TX¯q>∑ $d”Ôsêíìï ô|+#ês¡H˚ #ÓbÕŒ*. á H˚|ü<Ûä´+˝À nø√ºãsY ‘=*yês¡+˝À ≈£î]dæq ô|ò’*Hé ‘·TbòÕHé <Óã“≈£î n˙ïs¡ø±\ |ü+≥\≈£î uÛ≤Ø>± qwüº+yê{Ï*¢+~. nsTT‘˚ ô|ò’*Hé Á|üuÛ≤e+ ø=ìï õ˝≤¢\πø ñ+&É≥+‘√ ô|<ä›>± qwüº+yê{Ï\¢˝Ò<äH˚ #ÓbÕŒ*. nsTT‘˚ >∑‘·yês¡+ ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\≈£î sêÁwüº yê´|üÔ+>± n˙ï õ˝≤¢˝À¢ e], y˚s¡TX¯q>∑, #Ós¡≈£î, ≈£Ls¡>±j·T\T, ns¡{Ï,bÕe÷sTT˝Ÿ, |ü‹Ô, $Ts¡|ü, yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥\T |üP]Ô>± <Óã“‹HêïsTT. ø±>± á @&Ü~ KØ|òt˝À e] kÕ>∑T >∑‘·+˝À ø£+fÒ 25XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± qyÓ÷<Ó’+~. á >∑D≤+ø±\πø Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚düTÔqï sêÁwüº e´ekÕj·T XÊK, Ç|ü⁄&ÉT ‘·TbòÕqT

Á|üuÛ≤e+‘√ |ü+≥\T <Óã“‹q&É+‘√, KØ|òt |ü+≥ #˚‹ø£+<˚ |ü]dæ∆‹ ˝Ò<äì ì|ü⁄DT\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À ‘Ó\+>±D˝À kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ u≤>± ô|]–+<äì e´ekÕj·T ‘=\T‘· n+#·Hê y˚dæHê, n\Œ|”&Éq Á<√DÏ ø±s¡D+>± #˚‹ø=∫Ãq |ü+≥ |üP]Ô>± ˙{ÏbÕ˝…’+~. á |ü]dæ∆‘·T\qT >∑eTìùdÔ \ø£å\T ô|≥Tºã&ç ô|{Ϻq ¬s’‘·T rÁe+>± qwüºb˛j·÷&ÉH˚ #ÓbÕŒ*. nsTT‘˚ ‘·TbòÕqT ø±s¡q+>± s¡÷.2y˚\ ø√≥¢ $\Te>∑\ |ü+≥\≈£î qwüº+yê{Ï*¢+<äì sêÁwüº ¬syÓq÷´ XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ Ä~yês¡+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ÄVü‰s¡ dü+øå√uÛÑ+ ‘·|üŒ<ë..? á @&Ü~ eTq sêÁwüº+˝ÀH˚ ø±<äT <˚X¯yê´|üÔ+>± ≈£î]dæq uÛ≤Øesê¸\ ø±s¡D+>± n˙ï sêÁcÕº˝À e´ekÕj·Ts¡+>±ìøÏ rÁe+>± qwüº+yê{Ï*¢+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À j·TT|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± neT\T#˚düTÔqï ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì, ‘·<ë«sê <˚X¯yê´|üÔ+>± ÄVü‰s¡ dü+øå√uÛÑ+ ‘·˝…‘˚Ô neø±X¯+ ñ+<äì ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T ñ*¢ ñ‘·Œ‹Ô >∑D˙j·T+>± ‘·>∑Z&É+‘√bÕ≥T, uÛ≤Øesê¸\≈£î |ü+≥<Óã“‹q&É+‘√ sêqTqï s√E˝À¢ ñ*¢ øÏ˝À s¡÷.100 <ëfÒ neø±X¯+ ñ+<äì e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T düŒwüº+#˚düTÔqïs¡T. eTTK´+>± |ü|ü⁄Œ~qTdüT\T, e+≥q÷HÓ <Ûäs¡\T e#˚à d”»Hé es¡≈£î ¬s+&ç+‘·\ ¬s≥T¢ ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äì e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T.

Hê>±e[øÏ es¡<ä˙s¡T

b˛f…‹Ô+~

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27: $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\ e\¢ Hê>±e[ q~˝ÀøÏ es¡<ä˙s¡T b˛f…‹Ô+ ~. >∑s¡T>∑T$T*¢ eT+&É\+ ‘√≥|ü*¢ u≤´πsJ e<ä› 8 π>≥T¢ m‹Ôy˚dæ es¡<ä˙{Ïì ~>∑Te≈£î Ä~yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø=eTsê&É eT+&É\+˝Àì »+s¡a≤e‹ »˝≤X¯j·T+ qT+∫ mì$T~y˚\ ≈£L´ôd ≈£îÿ\ ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+&É&É+‘√ ˝À‘· ≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+ #˚XÊs¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À.. yês¡+ s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï ≈£î+&Éb˛ ‘· es¡¸+e\¢ õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT \ø£å\ mø£sê˝À¢ |ü+≥ |üP]Ô>± <Óã“‹HêïsTT. ø±>±, 350 #Ós¡Te⁄\T ‘Ó–b˛>±, 1500 Çfi¯ófl <Ûä«+düeT j·÷´sTT. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\˙ï ˙{Ï˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À.. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝Àì ø£eT˝≤|üPsY ô|<ä›#Ós¡Te⁄ ñ<Ûäè‘· Á|üyêVü≤+˝À uÛ≤düÿsY nH˚ e´øÏÔ >∑\¢+‘·j·÷´&ÉT. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ #˚|ü\ y˚≥≈£î yÓ[flq uÛ≤düÿsY ‘·q düVü≤#·s¡T&ç‘√ ø£*dæ s√&ÉT¶ <ëfÒ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+&É>± Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ˙{Ï˝À |ü&çb˛j·÷&ÉT. >∑\¢+‘Ó’q uÛ≤düÿsY ø√dü+ >±*+|ü⁄ #˚|ü{≤ºs¡T. $XÊK˝À.. ‘êfi¯flbÕ˝…+ düMT|ü+˝Àì yÓ+ø£{≤Á~>∑&ɶ #Ós¡Te≈£î ñ<Ûäè‘·+>± es¡<ä˙s¡T sêe&É+‘√ eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, ˝Àø£s¡‘·ï+ nH˚ Ç<ä›s¡T ø=≥Tº≈£îb˛j·÷s¡T. M]ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. q˝§Z+&É˝À.. >∑‘· ◊<äT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸\e\¢ dü÷sê´ù|≥˝À yê>∑T\T e+ø£\T bı+–bıs¡T¢‘·THêïsTT. es¡<ä˙s¡T Ç+&É¢˝ÀøÏ sêe&É+‘√ Á|ü»\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T.

&Ûç©¢øÏ j·÷dæHé, uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27: ~˝ŸdüTUŸq>∑sY »+≥u≤+ãT ù|\Tfi¯fl πødüT˝À ì+~‘·T\qT j·÷dæHé uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ, ndü<äT˝≤¢ nø£ÔsY\qT ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘· eT<Ûä´ mHé◊m n~Ûø±s¡T\T Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ Á|ü‘˚´ø£ $e÷q+˝À ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ q÷´&Ûç©¢øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. u≤+ãT πødüT˝À $#ês¡D ì$T‘·Ô+ ì+~‘·T\qT ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î rdüT≈£îe#êÃs¡T. Ç{°e\ <˚X¯dü]Vü≤<äT›\ e<ä› j·÷dæHé‘√ bÕ≥T eTs=ø£]ì ;Vü‰sY b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. $$<Ûä u≤+ãT ù|\Tfi¯fl˝À uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ê&Éì ì|òü÷ esêZ\T yÓ\¢&ç+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.


3

ôV’≤<äsêu≤<é, k˛eTyês¡+, 28`10`2013

{Ï&ç|æ n+‘·y˚T k˛ìj·÷ \ø£å´+!

‘Ó\T>∑T C≤‹ì HêX¯q+ #˚j·T&É+, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì n+‘·+ #˚j·T&Éy˚T k˛ìj·÷>±+BÛ \ø£å´eTì {Ï&ç|æ n~H˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT yê´U≤´ì+#ês¡T.ø±+Á¬>dt bÕغ øÏ {ÏÄsYmdt,yÓ’.mdt.ÄsY.ø±+Á¬>dt \qT Áu≤+#Y Ä|”düT\T>± e÷sêj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. »>∑Hé ,{ÏÄsYmdt \T $eT]Ù+#·Tø√ø£b˛e&Éy˚T Ç+<äT≈£î ì<äs¡ÙqeTì Äj·Tq nHêïs¡T. k˛ìj·÷ Hêj·Tø£‘·«+˝ÀH˚ ¬s+&ÉT bÕغ\T Á&Üe÷\T Ä&ÉT‘·THêïj·Tì #·+Á<äu≤ãT Äs√|æ+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶$ ñ‘·Ôs¡≈£îe÷s¡T&ç Á|ü>∑˝≤“¤\ì, ©≈£î\ Ms¡T&Éì Äj·Tq <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T.

düyÓTÆø£´ <=+>∑\ X¯+U≤sêe+

ôV’≤<äsêu≤<é ˝≤˝Ÿ ãVü≤<ä÷sY ùdº&çj·T+˝À »]–+~ düyÓTÆø£´ X¯+U≤sê e+ ø±<äì, düyÓTÆø£´ <=+>∑\ X¯+U≤sêe+ nì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ $eT]Ù+ ∫+~. Ä bÕغ myÓTà˝Ò´ <˚$H˚ì ñe÷eTùV≤X¯«s ¡sêe⁄, e÷J myÓTੇ sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é\T e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ yÓ’.mdt.≈£î≥T+ã+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± e÷{≤¢&Üs¡ì yês¡T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. »>∑Hé ‘·q Á|üdü+>∑+˝À ¬ødæÄsY qT ˇø£ÿ e÷≥ ≈£L&Ü nq˝Ò<äì nHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+B Ç+{Ï e<ä› <Ûäsêï #˚j·÷\ì yês¡T yÓ’.mdt.ÄsY.ø±+Á¬>dt ≈£î dü÷∫+#ês¡T.

¬ødæÄsY qT »>∑Hé ˇø£ÿ e÷≥ nq˝Ò<˚+

yÓ’.mdt.ÄsY.ø±+Á¬>dt bÕغ düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe düuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n~H˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ >∑T]+∫ ˇø£ÿ e÷≥ ≈£L&Ü m+<äT≈£î nq˝Ò<äì {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´ ø=‘·Ôø√≥ <äj·÷ø£s¡¬s&ç¶ Á|ü•ï+#ês¡T. »>∑Hé ø±ì, Ä bÕغ H˚‘·\T ˇø£ÿs¡T ø±ì ¬ødæÄsY qT m+<äT≈£î $eT]Ù+#·˝Ò<äì nHêïs¡T.‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ sêe&ÜìøÏ Äj·TH˚ ø±s¡≈£î&Éì, $uÛÑ»q Äj·Tq e˝Ò¢ »]–+<äì n+≥Tqï ‘·s¡TD+˝À @ ne>±Vü≤q ≈£î~] Äj·Tq qT $eT]Ù+#·˝Ò<äì <äj·÷ø£s¡¬s&ç¶ nHêïs¡T.‘Ó\+>±D˝À {ÏÄsYmdt, d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’.mdt.ÄsY.ø±+Á¬>dt <ë«sê \_› bı+<ë\qï~ ø±+Á¬>dt eP´Vü≤+ nì ‘˚\T‘·÷H˚ ñ+~ ø£<ë nì <äj·÷ø£s¡¬s&ç¶ yê´U≤´ì+#ês¡T.ìC≤ìøÏ düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+ düuÛÑ˝À k˛ìj·÷,#·+Á<äu≤ãT,øÏs¡DY \ô|’ $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T ø±ì ¬ødæÄsY,{ÏÄsYmdt \ô|’ ô|<ä›>± $eTs¡Ù\T #˚j·T˝Ò<äT.

øÏs¡DY qT e÷]Ñ˚ me]øÏ |”sƒ¡+?

k»q´+‘√...

»>∑Hé ô|’ {ÏÄsYmdt eT+&çbÕ≥T

»>∑Hé düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+ düuÛÑô|’ {ÏÄsYmdt eT+&ç|ü&ç+~.»>∑Hé nìï nã<ë›\T #ÓbÕŒs¡ì {ÏÄsYmdt d”ìj·TsY H˚‘·, e÷J myéT.|æ $H√<é ≈£îe÷sY yê´U≤´ì+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ˝À n_eè~› Ä–b˛‘·T+<äì Äj·Tq n+≥THêïs¡ì, ‘Ó\+>±D @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· ôV’≤<äsêu≤<é eT]+‘· n_eè~› #Ó+<äT‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ÄdüTÔ\ $\Te\T |ü&çb˛‘êj·Tì n+≥THêïs¡ì, ìC≤ìøÏ ˙˝≤+{Ï <√|æ&û <ës¡T\ e\¢H˚ qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $H√<é $eT]Ù+#ês¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T sêe&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·Tqï~ yÓ’.mdt.≈£î ≥T+ã+ ˝≤+{Ï <√|æ&û<ës¡T\≈£î uÛÑj·T|ü&˚

qì, eTTK´eT+Á‹>± ñ+&ç yêπs <√|æ&û #˚kÕÔs¡ì uÛÑj·T|ü&ç nì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ô|’ {ÏÄsYmdt d”ìj·TsY myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwt sêe⁄ eTs√ ≈£î+uÛÑø√D+ Äs√|üD #˚XÊs¡T.øÏs¡DY

Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· ø=~› dü+e‘·‡sê\T>± C…&ÉãT¢´{Ï nH˚ ˇπø dü+düú <ë«sê Á|ü#ês¡+ Á|üø£≥q\T $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï<äì, á dü+düú≈£î eTTK´eT+Á‹ ‘·eTTà&ÉT dü+‘√wt ¬s&ç¶øÏ dü+ã+<Ûä+ ñ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. á dü+ã+<Ûä+ @$T{À ‘˚˝≤\ì nHêïs¡T. ˇπø Á|ü#ês¡ Á|üø£≥q dü+düú <ë«sê e+<ä\ ø√≥¢ Á|üø£≥q\T m˝≤ $&ÉT<ä\ #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ee+ãs¡T ˇø£{Ï dü+<äs¡“¤+>± q\uÛ…’ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Á|ü#êsêìøÏ Ks¡Tà ô|≥ºuÀ‘·THêïs¡ì ,$&çb˛j˚T sêÅcÕºìøÏ Ç+‘· Ks¡TÃ, ñ‘·‡yê\T nedüs¡e÷ nì Äj·Tq nHêïs¡T.

eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì n~cÕºq+ e÷πsà |üø£å+˝À me]øÏ Ä |”sƒ¡+ <äø£ÿe#·Ãqï #·s¡Ã ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘√+~.nsTT‘˚ ákÕ] ¬s&ç¶ kÕe÷õø£esêZìøÏ #Ó+~q e´øÏÔøÏ |ü<ä$ ø£≥ºu…≥ºsê<äì n~cÕºq+ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ø£<ÛäHê\T edüTÔHêïsTT.á ø±s¡D+>± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ b˛{°˝À ñHêï,Äj·Tq≈£î neø±X¯+ <ä≈£îÿ‘·T+<ë nqï $÷e÷+dü @s¡Œ&ç+~. d”e÷+Á<Ûä qT+∫ ñqï eT+Á‘·T\˝À Äj·TH˚ n‘·´+‘· d”ìj·TsY >± uÛ≤$+#·e#·TÃ. Äj·Tq 1989˝ÀH˚ mHé.{Ï.sêe÷sêe⁄ ø±´_HÓ{Ÿ ˝À eT+Á‹>± ñHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· ø£Hêï \ø°ÎHêsêj·TD d”ìj·TsY ne⁄‘ês¡T.‘·<äT|ü] eTs√ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ d”ìj·TsY >± ñHêïs¡T. M]‘√ bÕ≥T πø+Á<ä eT+Á‹ ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄,|ædædæ n<ä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD,πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$ e+{Ï ù|s¡T¢ ‘Ós¡ô|’øÏ edüTÔHêïsTT. nsTT‘˚ Ä+Á<ä qT+#˚ m+|æø£ #˚kÕÔsê?˝Òø£ ‘Ó\+>±D e´øÏÔøÏ ÇkÕÔsê nqï #·s¡Ã ñ+~. ‘Ó\+>±D H˚‘·\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ Çe«<ä*ùdÔ &ç.lìyêdt, C≤Hê¬s&ç¶, C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶,<ëyÓ÷<äs¡\T πsdüT˝À ñ+{≤s¡T.yÓTT‘·Ô+ $÷<ä e#˚à yês¡+ ø°\ø£ |ü]D≤e÷\T ñ+&Ée#·Ãì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é b˛©düT `$uÛÑ»q ‘·sê«‘· dü+<˚Vü‰\T sêh $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~+∫ ô|<ä› |”≥ eTT&ç>± e÷]q ôV’≤<äsêu≤<é ô|’ πø+Á<ä+ @ $<Ûä+>± ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï<√ ‘Ó*j·T<äT ø±ì,s¡ø£s¡ ø±\ Á|ü#êsê\T e÷Á‘·+ kÕ–b˛‘·THêïsTT.á ˝À>± |ü\T $yê<ë\T ≈£L&Ü edüTÔHêïsTT.‘êC≤>± e∫Ãq ˇø£ ø£<äq+ Á|üø±s¡+ ôV’≤<äsêu≤ <é,ôd’ãsêu≤<é ø£$Twüqπs≥¢qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêh $uÛÑ»q ø£Hêï eTT+<äT>±H˚ ‘·q nBÛq+˝ÀøÏ rdüTø√e#·Ãì n+≥THêïs¡T.n+fÒ sê»<Ûëì q>∑s¡+˝Àì b˛©düT e´edüú πø+Á<ä+ |ü]~Û˝À ñ+&É&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡qïe÷≥.á dü+<äs¡“¤+>± ø=ìï Á|üX¯ï\qT ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ˝ÒeHÓ‘·TÔ‘·THêïs¡T.πø+Á<ä+ |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îqï ‘·sê«‘· πø+Á<ä ¨+ XÊK ø±s¡´<ä]Ù |üs¡´y˚øÏåkÕÔsê?˝Òø£ >∑es¡ïsY ≈£î n|üŒ–kÕÔsê

nqï<ëìô|’ düŒwüº‘· sêyê*‡ ñ+≥T+~.ˇø£ dü\Vü‰ eT+&É*ì ô|{≤º\ì ,n+<äT˝À Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ b˛©düT n~ø±s¡T\≈£î kÕúq+ Çyê«\ì ø=+<äs¡T dü÷∫düTÔHêïs¡T.ø±>± πø+Á<ä+ |ü]~Û˝À ñqï ‘Ó\+>±D >∑es¡ïsY ø£+Á{À\T˝ÀH˚ b˛©düT e´edüú ñ+&Ü\ì ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T dü÷∫düTÔHêïs¡T.ndü\T Ç˝≤+{Ï @sêŒfÒ ‘·>∑<äì

{ÏÄsYmdt H˚‘·\T yê~düTÔHêïs¡T.{ÏÄsYmdt n~H˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ Bì >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$dü÷Ô b˛©düT e´edüú πø+Á<ä+ |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£î+fÒ e#˚à |ü\T dü+<˚Vü‰\qT dü+~Û+#ês¡T.πø+Á<ä+ |ü]~Û˝ÀøÏ yÓ[‘˚ πø+Á<äy˚T M] J‘·uÛÑ‘ê´\T uÛÑ]düTÔ+<ë?yê] b˛dæº+>∑T\T, ìj·÷eTø±\T,ã~©\ |ü]dæú‹ @$T{Ï?á |ü<˚fi¯ó¢ |üP]Ô ñeTà&ç sê»<Ûëì ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D≈£î e÷Á‘·y˚T ôV’≤<äsêu≤<é sê»<Ûëì nj·÷´ø£ ,M]øÏ J‘ê\T,ô|q¸qT¢ mes¡T Çyê«*?Ç˝≤+{Ï nH˚ø£ >∑+<äs¡>√fi≤\T Ç+<äT˝À Ç$T&ç ñHêïj·Tì ¬ødæÄsY nHêïs¡T.yÓTT‘·Ô+ $÷<ä M≥ìï{ÏøÏ πø+Á<ä+ ø±¢]{° Çe«e\dæq nedüs¡+ ñ+~.n<˚ düeTj·T+˝À d”e÷+Á<äT\ s¡ø£åD≈£î>±qT yês¡T e´ø£Ô+ #˚düTÔqï nqTe÷Hê\qT ìeè‹Ô #˚j·Te\dæ ñ+≥T+~.

e÷#ÛY |æøχ+>¥ Äs√|üD\‘√H˚ »>∑Hé $eTs¡Ù\T yÓ’.mdt.ÄsY.ø±+Á¬>dt n<ä´≈£åî&ÉT »>∑Hé ‘·qô|’ edüTÔqï Äs√|üD\qT ì»+ ø±<äì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚+<äTπø m◊dædæ n~H˚Á‹ k˛ìj·÷ >±+BÛì $eT]Ù+#ês¡ì ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ eT˝≤¢~ $wüßí nHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+Bì Ç≥* Á|ükÕÔe‘√ $eT]Ù+#·&É+˝Àì Ä+ ‘·s¡´+ Ç<˚qì nHêïs¡T.ìC≤ìøÏ sêh düyÓTÆø£´‘· >∑T]+∫ yÓ’.mdt.ÄsY.ø±+Á¬>dt bÕغ düã ô|≥º˝Ò<äì, Á|ü»\qT eTuÛÑ´ ô|fÒº+<äT≈£î, z≥T¢ , d”≥¢ ø√düy˚T düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡ì nHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘·eT n~cÕºq+ >∑‘· Hê\T π>fi¯ó¢>± ‘·|ü⁄Œ\T #˚düTÔqï<äì, sêh $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ dü]ø±<äì $wüßí nHêïs¡T. eTTK´ eT+Á‹ düeTs¡∆+>± |üì#˚düTÔHêïs¡ì, yêdüÔe |ü]dæú‹ #Ó|æŒq+‘· e÷Á‘êq e÷s¡TÑês¡ì nqTø√e&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt ≈£î eT<䛋∫Ã+~ u≤ãT ø±<ë! \>∑&ÉbÕ{Ï ø±+Á¬>dt ≈£î >∑T&é u…’ #ÓãT‘êsê ˇø£|üø£ÿ ø±+Á¬>dt ≈£î eT<䛑·T Çdü÷Ô eTs√ |üø£ÿ ‘·eTqT ø±+Á¬>dt ‘√ e÷#Y |òæøχ+>¥ n+{≤sê nì Á|üeTTK q{Ï, yÓ’.mdt.ÄsY. ø±+Á¬>dt H˚‘· s√C≤ Á|ü•ï+#ês¡T. ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ n$XÊ«dü düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt ≈£î eT<䛑·T Ç∫Ã+~ #·+Á<äu≤ãT ø±<ë nì ÄyÓT nHêïs¡T.n|ü⁄Œ&˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>={Ϻ ñ+fÒ á s√E á düeTdü´ ñ+&˚~ ø±<äT ø£<ë nì ÄyÓT

Á|ü•ï+#ês¡T.k˛ìj·÷>±+BH˚ $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~ ø£qTø£ ÄyÓTô|’H˚ $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡ì s√C≤ nHêïs¡T.‘êqT {Ï&ç|æ ˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>± dü+‘·ø£+ #˚j·T˝Ò<äì nHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT düyÓTÆø£´yê<äT\T>± #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï πøX¯yé, ñeT, <ä÷[bÕfi¯¢ qπs+Á<ä e+{Ïyês¡T Ç|üŒ{Ïø° bÕغ ˝À m˝≤ ø=qkÕ>∑‘·THêïs¡ì ÄyÓT Á|ü•ï+#ês¡T.

‘Ó\+>±D≈£î ;Û»+ y˚dæ+~ yÓ’mdtÄπs ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27: ‘Ó\+>±D y˚sêŒ≥T yê<ëìøÏ ;Û»+ y˚dæ+~ k˛ìj·÷>±+ BÛ ø±<äì, yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ nqï dü+>∑‹ì Á>∑Væ≤+#ê\ì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdtÄsY ‘Ó\+>±Dyê<ëìï ‘Ós¡ô|’øÏ rdüT≈£îe∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ n|ü⁄Œ&ÉT m+<äT≈£î n&ÉT¶ø√˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. nÁ>∑≈£î˝≤\ Ä~Û|ü‘ê´ìï #·÷|æ+#˚+<äTπø »>∑Hé ôV’≤<äsêu≤<é˝À düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#ê s¡Hêïs¡T. »>∑Hé düuÛÑ≈£î ¬s’fi¯¢qT πø{≤sTT+∫q $wüj·T+ô|’ πø+Á<äeT+Á‹ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ì $es¡D ø√s¡qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ãdüT‡\≈£î m˝≤ nqTeT‹ Ç#êÃs√ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À Áô|’y˚{Ÿ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ nø£ÿ&ç Á|ü»\ qT+&ç n~Ûø£ &ÉãT‡\T edü÷\T #˚düTÔ+fÒ Äغd” ãdüT‡\qT »>∑Hé düuÛÑ≈£î Çe«&Éy˚T$T≥Hêï s¡T. k˛ìj·÷qT $eT]Ù+∫ »>∑Hé eT]+‘· bÕbÕìï eT÷≥ø£≥Tº≈£î Hêïs¡ì nHêïs¡T. k˛ìj·÷qT $eT]ÙdüTÔ+fÒ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T H√s¡TyÓT<ä|üø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTì $ôV≤#Y nHêïs¡T.

»>∑Hé≈£î e÷qdæø£ dæú‹ u≤>±˝Ò<äî ø£Ø+q>∑sY m+|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27: |ü<äVü‰s¡T HÓ\\T C…’˝À¢ ñqï »>∑Hé≈£î e÷qdæø£ dæú‹ u≤>±˝Ò<äì ø£Ø+q>∑sY m+|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY $eT]Ù+#ês¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »>∑Héô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. eT‹ÁuÛÑ$T+∫q |æ#√Ã&ç˝≤ yê´K´\T #˚düTÔHêïs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. k˛ìj·÷qT Ç{© eTVæ≤fi¯ n+≥Tqï »>∑Hé≈£î Hê&ÉT ÄyÓT yÓ÷#˚‹ ˙fi¯ó¢ ‘ê–q|ü⁄Œ&ÉT Ä $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ≈£î ˝Ò<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. yÓ’mdtÄsYqT eTTK´eT+Á‹>± #˚dæ+~ k˛ìj·÷H˚ nH˚ $wüj·T+ Á|ü»\+<ä]ø° ‘Ó\TdüTqHêïs¡T. »>∑Hé≈£î z≥T¢, d”fÒ¢ eTTK´eTì nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ÄdüTÔ\qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î »>∑Hé MT{Ï+>∑T ô|{Ϻ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø£*dæ ñ+&É˝ÒeTì ‘Ó\+>±D Á|ü»\T #ÓãT‘·THêï.. »>∑Hé e÷Á‘·+ ø£*dæ ñ+&Ü\ì #Ó|üŒ&Éy˚T$T≥ì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. C≤rj·T ^‘êìï nee÷ì+∫q »>∑Hé, yÓ’mdtÄsY bÕغ H˚‘·\ô|’q πødüT\T ô|{Ϻ n¬sdüTº #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

$»j·Tyê&É myéT.|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ ˝Ÿ ‘·«s¡˝À ø±+Á¬>dt ≈£î >∑T&é u…’ #ÓãT‘êsê? ø£ècÕí õ˝≤¢ »>∑Zj·T´ ù|≥ e<ä› ø=+<äs¡T düyÓTÆø£´yê<äT\T Äj·TqqT Á|ü•ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq á $wüj·T+ #Ó|üŒ&É+ $X‚wü+. ˇø£ yês¡+ s√E\˝À ø±sê´#·s¡D yÓ\¢&çkÕÔqì n+≥÷ bÕغì M&ç ñ<ä´eT+˝ÀøÏ ekÕÔqì nq&É+ $X‚wü+.sê»>√bÕ˝Ÿ sê»ø°j·T

Hêj·T≈£î&ç>±H˚ ø±≈£î+&Ü, Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô>± ≈£L&Ü ñHêïs¡T.Äj·Tq <ÛÓ’s¡´+>± ø±+Á¬>dt qT e<ä* ãj·T≥≈£î sê>∑\T>∑T‘êsê nqï~ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆ n+X¯y˚T ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ ø±+Á¬>dt ≈£î <ä‘·Ô|ü⁄Á‘·T&ÉT <=]ø±&É+≥÷ $eTs¡Ù\T #˚dæq \>∑&ÉbÕ{Ï kı+‘· bÕغ ô|&É‘êsê?eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&綑√ ø£*dæ ø=‘·Ô sê»ø°j·T+ #˚j·TuÀ‘·THêïsê?

uÛ≤Ø esê¸\T

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>± eTè‘·T\ dü+K´ 47≈£î #˚]+~. sêÁwüº+˝À 16 õ˝≤¢˝À¢ì 521 eT+&É˝≤˝À¢ 4,190 Á>±e÷\≈£î es¡<ä\ e\¢ qwüº+ »]–+<äì n~Ûø±s¡T\T ìy˚~ø£ s¡÷bı+~+#ês¡T. 21,682 Çfi¯ó¢ <Óã“‹HêïsTT. 225 |ü⁄qsêyêdü •_sê\T @sêŒ≥T #˚dæ, 84,769 eT+~ì düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. 543 yÓ’<ä´•_sê\T @sêŒ≥T #˚dæ 14,297 eT+~øÏ ∫øÏ‘·‡ n+~+#ês¡T. 580 yÓ’<ä´ãè+<ë\˝À 508 eT+~ yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T, 3,311 eT+~ bÕsêyÓT&çø£˝Ÿ dæã“+~ì n+<äTu≤≥T˝À ñ+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’<ä´dü<äTbÕj·÷\qT |üs¡´y˚øÏådüTÔ+~. 8 \ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢ |ü+≥ ˙≥ eTTì–+~. 1,668 |üX¯óe⁄\T eTè‹#Ó+<ësTT. 19 $|òü‘·TÔ ìyês¡D ãè+<ë\T |ü⁄qsêyêdü ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+≥THêïsTT. 1,020 yÓTÆqsY Ç]π>wüHé #Ós¡Te⁄\≈£î >∑+&ÉT¢ |ü&É>±, 4,050 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ÄsYn+&é_ s√&ÉT¢, 1,061 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ |ü+#êj·TrsêCŸ s√&ÉT¢ <Óã“‹HêïsTT. 158 eT+∫˙{Ï {≤´+≈£î\T, 42 düeTÁ>∑ s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\≈£î qwüº+ yê{Ï*¢+~. 5 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ ø±\«\≈£î >∑+&ÉT¢ |ü&ܶsTT. sêÁwüº+˝À ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\T, es¡<ä\ e\¢ qwüºb˛sTTq ≈£î≥T+u≤\qT Ä<äTø√&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ qwüº|ü]Vü‰sêìï ô|+∫+~. es¡<ä |”&ç‘· ≈£î≥T+u≤\≈£î 10 πøJ\ _j·T´+, 2 ©≥s¡¢ øÏs√dæHé, ã≥º\T, e+≥kÕe÷Á– ø=qT>√\T≈£î Ç#˚Ã

Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï 3 y˚\ qT+∫ 5 y˚\≈£î ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. es¡<ä u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\‘√ bÕ≥T ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ‘·s¡*+∫qyê]øÏ, eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î á ô|+|ü⁄ e]ÔdüTÔ+~. k˛eTyês¡+ >∑T+≥÷s¡T, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À¢ eTTK´eT+Á‹ @]j·T˝Ÿ düπs« ìs¡«Væ≤+∫ #˚|ü&ÉT‘·Tqï düVü‰j·T, |ü⁄qsêyêdü #·s¡´\qT düMTøÏåkÕÔs¡T. Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À eT+Á‘·T\T eTV”≤<Ûäs¡¬s&ç¶, ø±düT ø£ècÕí¬s&ç¶, eTVü≤à<é nVü≤à<äT˝≤¢, Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY |æ¬ø eTVü≤+‹, $|òü‘·TÔ\ ìs¡«Vü≤DXÊK ø£$TwüqsY &Üø£ºsY {Ï.sê<Ûä, Ç‘·s¡ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ sêÁwüº+˝À ‘êC≤ es¡<ä |ü]dæú‘·T\ >∑T]+∫ düMTøÏå+#ês¡T. Áoø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY‘√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&çq eTTK´eT+Á‹ õ˝≤¢˝À »]–q qwüº+ $esê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëqø±´<ä]Ù &Üø£ºsY |æ¬ø eTVü≤+‹ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+∫ qcÕº\ $esê\qT ùdø£]+#ês¡T. nedüsêìï ã{Ϻ ÄØà, msTTsYbò˛sY‡ düVü‰j·÷ìï ø√sê\ì eTTK´eT+Á‹ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ˇ&çcÕ, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁcÕº\ qT+∫ mHé&çÄsYm|òt≈£î #Ó+~q n<äq|ü⁄ ãè+<ë\T sêÁcÕºìøÏ edüTÔHêïj·Tì, Ç|üŒ{Ïπø mHé&çÄsYm|òt≈£î #Ó+~q 19 ãè+<ë\T 760 eT+~ dæã“+~‘√ πøåÁ‘·kÕúsTT˝À düVü‰j·T,

eTT쇪b˛˝Ÿ‡µô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27: &çôd+ãs¡T˝À eTTì‡b˛˝Ÿ‡ »]π> neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á HÓ\ 29q »s¡>∑qTqï düe÷y˚X¯+˝À mìïø£\ dü+|òüT+ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì mìïø£\ dü+|òüT+ uÛ≤$düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘=*$&É‘·˝À 149 eTTìdæbÕ*{°\≈£î, 11 ø±s=Œπswüq¢≈£î »s¡>∑qTqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. $T–*q 10 eTTìdæbÕ*{°\T.. @&ÉT q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú\≈£î ¬s+&√ $&É‘·˝À mìïø£\T »s¡>∑qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+fÒ eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\T 2010, ôdô|º+ãsY 29˝À>± »s¡>±*‡q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. sê»ø°j·T nì•Ã‹ e\¢ yêsTT<ë |ü&ÉT‘·÷

e#êÃsTT. ôV’≤ø√s¡Tº $~Û+∫q >∑&ÉTe⁄ Á|üø±s¡yÓTÆ‘˚ á @&Ü~ ôdô|º+ãsY 2e ‘˚B˝À>± »s¡>±*. nsTT‘˚ Ä düeTj·T+˝À $uÛÑ»qô|’ Ä+<√fi¯q\T ø=qkÕ>∑T‘·T+&É&É+‘√ eTs√ Hê\T>∑T HÓ\\ bÕ≥T >∑&ÉTe⁄ Çyê«\ì ôV’≤ø√s¡Tº˝À Á|üuÛÑT‘·«+ n|òæ&É${ŸqT <ëK\T #˚dæ+~. &çôd+ãs¡T HÓ˝≤Ks¡T˝À>± mìïø£\T»s¡bÕ*‡ ñ+~. B+‘√ eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~.

|ü⁄qsêyêdü #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïj·Tì Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. b˛©dt, n–ïe÷|üø£ XÊK, ¬syÓq÷´, e´ekÕj·T ‘·~‘·s¡ XÊK\ dæã“+~ es¡<ä düVü‰j·Tø£ #·s¡´˝À¢ #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì, ˇ&çcÕ˝À uÛ≤Øesê¸\ ø±s¡D+>± e+X¯<Ûës¡, Hê>±e[ q<äT\ ˙{ÏeT≥º+ ô|]–q+<äTq Áoø±≈£îfi¯+≈£î 10 mHé&çÄsYm|òt ãè+<ë\qT ‘·s¡*+#êeTì dæmdt ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e˝Ò e∫Ãq ô|ò’*Hé ‘·TbòÕqT, Á|üdüTÔ‘· uÛ≤Øesê¸\‘√ Áoø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢≈£î rÁe+>± qwüº+ yê{Ï*¢+~. j·T+Á‘ê+>∑+ düVü‰j·T, |ü⁄qsêyêdü #·s¡´\qT j·TT<ä∆ÁbÕ‹|ü~ø£q #˚j·÷\ì, #Ós¡Te⁄\qT |ü{Ïwüº+ #˚j·T&É+, Á‘ê>∑T˙{Ï eqs¡T\ |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\ì dæm+ Ä<˚•+#ês¡T. es¡<ä˝À¢ #·ìb˛sTTq ≈£î≥T+u≤\≈£î mø˘‡Áπ>wæj·÷ |ü+|æD° #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæ, es¡<ä qcÕºìï ‘·«s¡>± n+#·Hê y˚j·÷\ì, yÓ’<ä´+, ÄVü‰s¡+, ‘ê>∑T˙s¡T, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ düs¡|òüsê≈£î Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ rdüTø√yê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T.

|ü\T ¬s’fi¯ó¢ s¡<äT›..ø=ìï <ë] eT[¢+|ü⁄ (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27 : |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ¬s’˝Ò« Á{≤ø˘\T <Óã“‹q&É+ ‘√qT.. |ü{≤º\ô|’øÏ ˙fi¯ó¢ #˚s¡&É+‘√qT |ü\T ¬s’fi¯¢qT ¬s’˝Ò« XÊK s¡<äT› #˚dæ+~. ø=ìï ¬s’fi¯¢ e÷sêZ\qT eT[¢+∫+~. Ä~yês¡+ Ç+ø=ìï ¬s’fi¯ó¢ Ä\dü´+>± q&ÉTdüTÔHêïsTT. sêy˚TX¯«s¡+, ø√D≤sYÿ mø˘‡Áô|dt\T s¡<ä›j·÷´sTT. >∑T+≥÷ s¡T- $XÊK|ü≥ï+ eT<Ûä´ q&ç#˚ dæ+Vü‰Á~ mø˘‡Áô|dtqT $»j·Tyê&Éπø |ü]$T‘·+ #˚XÊs¡T. dæøÏ+Á<ëu≤<é->öVæ≤‹ mø˘‡Áô|dt, eTT+ãsTTuÛÑTeH˚X¯«sY mø˘‡Áô|dt\ qT ø±Jù|≥≈£î <ë] eT[fl+#ês¡T. ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+ qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é yÓfi‚fl X¯ã] mø˘‡Áô|dt ¬s’\T

düeTj·÷ìï 4.30 >∑+≥\≈£î e÷sêÃs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 6.30 >∑+≥\≈£î ãj·T \T<˚sê*‡q >öVü≤‹-u…+>∑fi¯Ss¡T mø˘‡Áô|dt düeTj·÷ìï eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î e÷sêÃs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é-Vü≤Ösê ádtºø√dtº mø˘‡Áô|dt‘√ bÕ≥T dæøÏ+Á<ëu≤<é->öVü≤‹ mø˘‡Áô|dt, eTT+u…’-uÛÑTeH˚X¯«sY mø˘‡Áô|dt\qT ø±Jù|≥ e÷s¡Z+˝À eT[fl+#ês¡T.


4

dü+bÕ<äøj ° T· +

ôV’≤<äsêu≤<é˝À düyÓTÆK´sêh+ ø√dü+ düuÛÑ ô|≥º&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äì ‘Ó\+>±D yê<äT\T n+fÒ <ëìøÏ Á|ü‹>± düyê\T>± rdüT≈£îì mes¡T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ düyÓTÆK´ sêh+ ÇkÕÔs√ yê] düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì #Ó|æŒ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T es¡Tdü>± ≈£î+&Éb˛‘· es¡¸+‘√ es¡<ä\T ;ÛuÛÑ‘·‡+‘√ sêh+ düyÓTÆK´+>± ñ+&Ü\ì ¬s’fi¯fl˝Àq÷, ãdüT‡\˝Àq÷ ø£q|ü&çq Á|ü‹ s¡yêD≤ e´edüú˝Àq÷ nìï s¡ø±\ Á|ü»\qT ôV’≤<äsêu≤<é˝À düe÷y˚X¯|üs¡∫ ‘Ó\+>±D yê<äT\qT ≈£L&Ü e÷{≤¢&ç+|ü#˚dæ sêh+˝À nìï ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç nìï esêZ\ Á|ü»\ qT+∫ düuÛÑ≈£î Vü‰s¡T nj˚T´≥≥T¢>± #·÷dæq »>∑Hé yÓ’.mdt.ÄsY Á|üC≤ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ 20 ¬s’fi¯flqT q&ç|æ &ÉãT“ nH˚~ ñ+&É ≥ + ø±<ä T Á|ü < Û ë q+ Äs¡ T \ø£ å \ eT+~ì Vü ‰ »s¡ T |üs¡Ã>∑\eTì #Ó|æŒ n+‘· eT+~ ø£+fÒ m≈£îÿe eT+~ì #·÷|æq |ò ü T q‘· yÓ ’ . mdt . ÄsY bÕغ π ø <ä ø Ï ÿ +~. m.|æ . mHé . õ.z\ Äk˛wæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\+<äs¡÷ Ç~ sê»ø°j·T düe÷y˚X¯+ ø±<ä+≥÷ 87 s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìøÏ ˇø£ s¡÷|ü⁄qT rdüT≈£îe∫à n~ ˇø£ sê»ø°j·T ñ<ä´eT+>± e÷s¡Ã&É+ <ë«sê n$ πøe\eTT d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ ø±<äT sêh+ yÓTT‘êÔìøÏ ñ<ä´eT+ nì #ê{Ï #Ó|üŒ&Éy˚T ø±<äT. ô|ò’q˝Ÿ>± sêh+ yÓTT‘·Ô+ düyÓTÆK´ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ>± e÷s¡Ã&ÜìøÏ Á|ü‹q #˚sTT+∫q |òüTq‘· yÓ’.mdt.ÄsY dæ.|æ.¬ø ‘·≈£îÿ‘·T+~. »>∑Hé düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫q rs¡T‘ÓqTï\T ñ<ä´eT Hêj·Tø£‘ê«ìπø Hêj·Tø£‘ê«ìï ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~. n+‘˚ø±<äT sêh+˝À »]–q #·]Á‘· n+‘ê |üs√ø£å+>± #Ó|ü⁄‘·÷ »>∑Hé y˚ùd Á|ü‹ Á|üX¯ï Ä˝À#·q\T ø£ * –+#˚ $<Û ä + >± Á|ü X ¯ ï \qT dü + ~Û + #· & É + ˝À sê»ø° j · T Hêj·T≈£î\˝Àì ˇø£ _Ûqï ‘·s¡Vü‰ì dü÷∫+∫+~. n‘·ìøÏ eTT+<äT e÷{≤¢&çq nH˚ø£ eT+~ ñ|üHê´dü≈£î\T »>∑Héì sêÁcÕºìøÏ eTTK´eT+Á‹>± dü ÷ ∫ùdÔ n+<ä T ≈£ î Á|ü » \T dü e Tà‘· + ‘Ó*bÕs¡Tø±˙ nqTe÷q+ ‘Ó\T|ü˝Ò<äT. dü]>±Z >∑+≥ùd|ü⁄ »]–q ñ|ü H ê´dü + ˝À »>∑ H é y˚ d æ q Á|ü X ¯ ï \T yê]ì Ä˝À∫+|ü # ˚ j · T >∑ * –q Á|ü X ¯ ï >± yê{Ï ø Ï ‘êqT #Ó ù |Œ dü e ÷<Û ë Hê\T>± Hêj· T ≈£ î \qT Á|ü • ï+#ês¡ T . eTTK´+>± ‘Ó\T>∑Tyê]˝À #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çì øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶, k˛ìj·÷ >±+BÛì n‘·qT n&ç–q Á|üX¯ï\T yês¡T #Ó|üŒ<ä\TÃ≈£îHêï #Ó | ü Œ ˝Ò ì dü e ÷<Û ë Hê\T Á|ü » \ eTqdü T ‡\ Ä˝À#· q \≈£ î |ü<Tä qTô|{Ï+º ~. @ $<Û+ä >± á sêÁcÕºìï düyTÓ KÆ ´+ø± ñ+#·&ÜìøÏ sê»X‚K¬s&ç¶ #˚dæq Á|üj·T‘·ï+ <ëìøÏ Äj·Tq #˚dæq nH˚ø£ |ü<∏äø±\‘√ M≥ìï+{Ï‘√ Ä Á|üX¯ï\qT $qï yês¡+<ä]øÏ Ä˝À#·q\T ø£*–+#êsTT. eTTK´+>± k˛ìj·÷ >±+BÛì Äj·Tq Á|ü•ï+∫q Á|ü»\T Mπs eTq C≤‹ Hêj·T≈£î\T, Ms¡T eTq C≤‹ uÛÑ$‘·yê´ìï ìs¡ísTT+#˚ ô|<ä›\T, nì nì|æ+|ü#˚dæ+~. k˛ìj·÷ >±+BÛ uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ e∫à sêJyé>±+BÛì $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï|ü&ÉT #˚düT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· ÄyÓT á<˚X¯ bÂs¡Tsê\T ø±˝Ò<äT. ÄyÓT á<˚X¯ bÂs¡Tsê\T ø±e&É+ <ä>∑Z] qT+∫ H˚&ÉT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸì $uÛÑõ+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫q|ü&ÉT 30 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T bÂs¡ dü‘ê«ìï d”«ø£]+∫+~ ÄyÓT Ä˝≤ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À uÛ≤s¡rj·T bÂs¡T\T>± ñ+&É>∑*>±s¡T n<˚ düeTj·T+˝À bÕs¡¢yÓT+≥T˝À

Vô ≤’ <äsêu≤<é, Ä~yês¡+, 27`10`2013 Hê{Ï dü+bÕ<ä≈£î\T : eTT≥÷ï] ø£ècÕísêe⁄

H˚{Ï dü+bÕ<ä≈£î\T : |æsê≥¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢

1902 qT+&ç kÕ«‘·+Á‘·´ dü+Á>±e÷ìøÏ C≤‹ì düe÷j·T‘·Ô |ü]∫q C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£

Vô ≤’ <äsêu≤<é

Ä~yês¡+

27`10`2013

düyÓTÆK´ sêh+ kÕ~Û+#ê\+fÒ eTTô|’Œ bÕs¡¢yÓT+≥T d”≥T¢ ø±yê*, mes¡T Á|ü<Ûëq eT+Á‹>± á<˚XÊìøÏ ñ+&Ü\+fÒ yês¡T eTqøÏ düyÓTÆK´sêh+ Çyê«* ` Ç~ eTqøÏ »>∑Hé Ç∫Ãq \ø£å´+

me¬s’Hê rsêàìï ô|{Ϻ 30 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T bÂs¡dü‘ê«ìï d”«ø£]+∫qyês¡+<äs¡÷ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ qT+∫ yÓ+≥H˚ yÓ[flbıeTàì rsêàq+ ô|&ç‘˚ ÄyÓT m+‘·{Ï ÄÁ>∑Vü≤+ edüTÔ+~. ÄyÓT nqT#·s¡T\T ø£\T¢ ‘ê–q ø√‹˝≤>± e÷{≤¢&É‘ês¡T. n˝≤ _\T¢ ô |{Ï º q yê]ô|’ ÄÁ>∑ V ü ≤ + e´ø£ Ô + #˚ k ÕÔ s ¡ T . n˝≤ 30 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T bÂs¡dü‘·«+˝À ñqïyê]ì yÓ[flbıeTàì _\T¢ô|&ç‘˚ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ã÷s¡TZ\ sêeTø£ècÕísêe⁄ 60 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T Äj·Tq ô|{Ϻq rsêàHêìï nqTdü]+∫, yÓTC≤]{° düuÛÑT´\T Ä rsêàHêìï düeT]ú+∫q ‘·s¡Tyê‘· yê]ì |ü~ dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T e÷Á‘·y˚T ñ+&Ü* nì n+fÒ eTq+ 60 dü+e‘·‡sê\bÕ≥T qT+∫ ñHêïeTT eTq+ m+‘·{Ï ÄÁ>∑V‰ü ìï #·÷|æ+#ê* ÄHê&ÉT ã÷s¡TZ\ sêeTø£ècÕísêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é sêÁcÕºìøÏ eTTK´eT+Á‹>± ñ+&ç yÓTC≤غ düuÛÑT´\ eT<䛑·T‘√ rsêàHêìï ô|&ç‘˚ Ä rsêàHêìï 60 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ñqï ‘· s ¡ T yê‘· ø±<ä ì m˝≤ nq>∑ \ +. n+‘˚ ø±<ä T . ÄHê&É T ôV’≤<äsêu≤<é dü+kÕúq+˝À e÷&ÉbÕ{Ï Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, sê$ Hêsêj·TD¬s&ç¶>±s¡T, »j·Tdü÷s¡´>±s¡T, yÓTT<ä\T>∑T yês¡+‘ê düeT]úùdÔ yê] düeTs¡úq˝À m+‘·{Ï $\TyÓ’q e÷≥\T ñHêïsTT. k˛ìj·÷ >±+BÛ 1972˝À ÄyÓT n‘·Ô>±s¡T Ç+~sê>±+BÛ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #˚dæq Á|üdü+>±ìï ÄyÓT m|ü&Ó’Hê #·~yêsê Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #·]Á‘· k˛ìj·÷>±+BÛ ndü\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïsê <˚X¯+ yÓTT‘·Ô+˝À #·]Á‘·qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚yês¡T eTq≈£î ñHêïsê Ç˝≤ »>∑Hé Á|üX¯ï\ |üs¡+|üs¡ ø=qkÕ–+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT <ä>∑Z]øÏ mHé.õ.z\ Á|ü‹ì<ÛäT\T yÓ[fl ‘êeTT Ç∫Ãq ˝ÒKqT yÓqTø£≈£î rdüTø=qeTì n+fÒ ˇø£kÕ]

rdüT≈£îqï ˝ÒKqT eT∞fl yÓqTø£≈£î rdüTø√qT nì düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T. mHé.õ.ˇ\ Hêj·T≈£î\T H˚&ÉT <˚X¯+˝À Ä+Á<ÛäT\≈£î »]–q nHê´j·÷\qT Á|ü•ï+#ês¡T. <ëìøÏ Äj·Tq düe÷<Ûëq+ #Ó|ü⁄‘·÷ eTÁ<ëdüT˝À ‘Ó\T>∑Tyês¡T m{≤¢ ñHêïs√ Ä+Á<ÛäqT <ë{Ï yÓ[flqyês¡T m˝≤ ñHêïs√ n˝≤π> ôV’≤<äsêu≤<éqT <ë{Ï yÓ[flq Ä+Á<ÛäT\T n˝≤H˚ ñ+{≤s¡ì düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ&ÉT. Çø£ sêh eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ‘·q≈£î ô|<ä›>± ‘Ó*j·T<äì k˛ìj·÷>±+BÛ Ç˝≤+{Ï _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|&É‘êeTqT≈£îqï|ü&ÉT eTÚq+>± ≈£ L s=Ãì Ç|ü  &É T Äj· T q eTTdü * ø£ ˙ ïs¡ T ø±s¡TdüTÔHêïs¡T. eTq≈£î m≈£îÿe>± ‘êeTT k˛ìj·÷ >±+BÛ e÷≥\T $HêïeTì n+≥THêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± yÓ’.mdt.ÄsY bÕغ düuÛÑT´\T ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚XÊs¡T. dü‘ê´Á>∑Vü‰\T #˚XÊs¡T. ∫es¡≈£î sêh eTTK´eT+Á‹ <ä>∑Zs¡≈£î >∑es¡ïs¡T <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[fl á sêC≤´+>∑ e´‹πsø£ <Û√s¡DÏì Ä|ü+&ç nì Á|ü•ï+#ês¡T. nsTTHê yê¬se«s¡÷ Á|ü»\≈£î ì»+ #Ó|üŒ&É+˝Ò<äT. n+‘ê k˛ìj·÷>±+BÛ e÷≥\H˚ #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. Ç~ @$T Á|üC≤kÕ«eT´+ Ç~ @$T uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑+ Msê eTq Hêj·T≈£î\T nì dæ>∑TZy˚düTÔqï~. Msê eTq |ü]bÕ\≈£î\T nì u≤<Ûä y˚düTÔqï~. |ü~ dü+e‘·‡sê\T ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñ+&ç eTq ‘·s¡Tyê‘· ‘·s¡+yês¡T k˛ìj·÷>±+BÛì, #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTì, øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶\ #=ø±ÿ\qT |ü≥Tº≈£îì yê] uÛÑ$wü´‘Y >∑T]+∫ ‘êeTT mø£ÿ&É ñ<√´>±\T #˚j·Te\dæ ñ+≥T+~ nH˚ Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+ ñ+&É<äT. á dæú‹ sêø£eTT+<äT eTq <˚X¯+˝À eTq sêh+ $X¯«$<ë´\j·÷\ yês¡T |ü]ÁX¯eT\yês¡T $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üX¯ï y˚dæ yê] ‘Ó*$‘˚≥\qT >∑T]Ô+∫ ø±´+|üdt ôd\ø£åHé‡

q&ç|æ‘˚ 54 XÊ‘·+ yês¡T eTqyês¡T mìïø£e⁄‘·÷ ñ+&˚yês¡T. á eT<Û ä ´ e∫Ãq |ü ] dæ ú ‘ · T \˝À m+‘√ ‘· ≈ £ î ÿe kÕú s TTøÏ |ü&çb˛sTT+~. n˝≤+{Ïyês¡T @$T ø±yê* yê] uÛÑ$wü´‘·TÔ @$T{Ï H˚&ÉT <˚X¯ #·]Á‘·˝À Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ kÕúq+ 3e kÕúHêìøÏ ñ+fÒ H˚&ÉT eTq <˚X¯+˝À ñqï≥Te+{Ï sêÁcÕº\˝À á sêh+ @s¡Œ&ç n‹ ‘·≈£îÿe kÕúHêìï ø√˝ÀŒsTT+~. n<˚ $<Ûä+>± eTq qB q<ë\T |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· yês¡T Çe«<ä\#·T≈£î+≥÷ yê] nedüsê\T r]q ‘·s¡Tyê‘· eTq≈£î Ä\à{Ϻ &Ü´yéT <ä>∑Zs¡ qT+∫ eTVü‰sêh˝Àì &Ü´yéT\ es¡≈£î Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ neø±X¯+ ô|]–+~. á eTq Hêj· T ≈£ î \T bÕ´π ø J\T ÇkÕÔ e Tì n+≥THêïs¡T. Ä $<Ûä+>± bÕ´πøJ\˝À eTq nedüsê\T rs¡‘êj·÷ nì H˚qT k˛ìj·÷ >±+BÛì #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çì øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &çì¶ mìï bÕ´πøJ\ ô|{Ïùº dÔ H˚&TÉ Á{Ïã÷´q˝Ÿ‡˝Òyê Çe˙ï ñqï ‘·s¡Tyê‘· Ç|ü&ÉT eTq sêÁcÕºìøÏ Çã“+~ ne⁄‘·÷ ñ+fÒ eT<Ûä´˝À Ç+ø=ø£ sêh+ @s¡Œ&ç‘˚ Ä sêh+ eT÷\+>± sêj·T\d”eT≈£î ø±˙ lø±≈£îfi≤ìøÏ eT+∫˙s¡T ø±yê\+fÒ düeTTÁ<ä|ü⁄ ˙s¡T ‘·|üŒ Ç+ø=ø£ Á|üj·T‘·ï+ ˝Ò<äT ø£<ë Çø£ eTq sêh+ J$+#˚ mø£ÿ&ç qT+∫ ø£s¡÷ï\TøÏ ˙s¡T Çe«>∑\s¡T lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº≈£î ˙s¡T ‘˚>∑\s¡T Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY≈£î ˙s¡T m˝≤ ‘ÓkÕÔs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºøÏ ˙s¡T m˝≤ edüTÔ+~. Ç˝≤ ˝…ø£ÿ\T y˚ùdÔ Á|üdüTÔ‘·+ ñqï≥Te+{Ï á Á{Ïã÷´q˝Ÿ‡ø±˙ ø±y˚Ø »˝≤\ô|’ ø£sêí≥≈£î ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ‘·>±<Ûë\T edüTÔ+fÒ eTq Á{Ïã÷´q˝Ÿ‡ø±˙ eTq uÀs¡T\¶ T eTq Á|ü<ëÛ qT\T ø±˙ m˝≤ |ü]cÕÿs¡+ #·÷|ü⁄‘ês¡T. düeTdü´\T rs¡&É+ ø£+fÒ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ »˝≤\ ø√dü+ $$<Ûä sêÁcÕº\T ‘·>±<Ûë |ü&É≥y˚THê Ç˝≤+{Ï Á|üX¯ï\T nH˚ø£+ ø£qTø£ á nq+‘·yÓTÆq ‘·>±<Ûë\ eT<Ûä´ Á|üXÊ+‘·+>± sêh+ ñ +&Ü\+fÒ n_Ûeè~∆ |ü<Ûä+˝À q&Éyê\+fÒ ˇø£{Ï>± ñ+&É≥+ düyÓTÆK´+>± n_Ûeè~∆ì kÕ~Û+#·&É+ eTq≈£î #·]Á‘· #Óù|Œ dü‘·´+. ø£qTø£ Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê k˛ìj·÷>±+BÛ sêh |ü]dæ‹ú ì yês¡T rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï e÷s¡Ãe\dæq nedüs¡+ ñqï~. eTq XÊdüqdüuÛÑ˝À eTq |ü s ¡ + |ü s ¡ Á|ü ø ±s¡ + dü e ÷y˚ X ¯ | ü s ¡ # ê* n~ ø±<ä T nqT≈£î+≥÷ sêh+ yÓTT‘·Ô+˝À sêqTqï mìïø£\˝À |üì#˚<ë›+ Ä mìïø£\˝À 30 bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\qT ¬>\T<ë›+. mes¡T Á|ü<Ûëq eT+Á‹>± ø±yê\qT≈£î+fÒ yês¡T eTqøÏ düyÓTÆø£´sêÁcÕºìï Çe«e\dæ ñ+≥T+~.n+‘· es¡≈£î eTq+ düyÓTÆK´ sêh+ kÕ~Û + #· & É + ø√dü + ø£ * dæ |ü ì #˚ < ë› + . eTq ñ<ä ´ e÷ìï ø=qkÕ–<ë›+. n|ü&ÉT eTq+ eTq \øå±´ìï kÕ~Û+#·>∑\+ nì »>∑Hé ‘·q yÓTT‘·Ô+ ñ|üHê´dü+˝À me]ì >∑T]+∫ ì+<ä y˚j·T≈£î+&Ü yêdüÔe |ü]dæú‘·T\qT #Ó|ü⁄‘·THêïq+≥÷ ‘·qì nqTdü]+#˚ yês¡+<ä]øÏ yê] uÛÑ$wü´‘Y ø£s¡Ôyê´ìï ìs¡ísTT+#ê&ÉT. ø£qTø£ eTTqTà+<äT d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´eT+ eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+>± \øå ± ´ìï #˚ π s es¡ ≈ £ î ø=qkÕ>∑ T ‘· T +~. yê]H˚ Á|ü » \T mqTï≈£î+{≤s¡ì #Ó|üŒ&É+ <ë«sê ‘êqT k˛ìj·÷>±+BÛøÏ nqTdü]+∫ |üì#˚j·T&É+˝Ò<äì dü«‘·+Á‘·´+>± |üì #˚düTÔHêïqì ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´eT|ü⁄ düe÷y˚XÊìï »]bÕ&ÉT. me¬s‘’ ˚ d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´+˝À |üì#˚XÊ&√ yê]øÏ \øå±´ìï ñ|ü<˚•+#ê&ÉT. yêπs #·]Á‘·qT düèwæº+#·>∑\&Éì düŒwüº+ #˚XÊ&ÉT. Ç~ H˚{Ï #·]Á‘·.

áyês¡+ ` MT n<äèwüº+ ø=\qTbÕø£ #·]Á‘· ` XÊdüHê\T 27`10`2013 Ä~yê+ qT+&ç 2`11`2013 X¯ìyês¡+ es¡≈£î

y˚Twü+ : Á>∑Vü≤#ês¡+ nqT≈£L\+ ` eè‹Ô yê´bÕs¡T\≈£î ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+ ‘·\∫q |üqT\T HÓs¡y˚s¡TqT. Äs√>∑´eTT u≤>∑T+&ÉTqT. $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·TqT. ñ <√´>∑T\≈£î ô|’ n~Ûø±s¡T\ Ä<Ûäs¡D ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑ neø±X¯eTTqï~. ô|<ä›\ Äs√>∑´+ u≤>∑T+&ÉTqT. sê»ø°j·T+ ñ ‘ê‡Vü≤+>± e⁄+&ÉTqT. <Ûäq˝≤uÛÑ+ eÁdüÔ ˝≤uÛÑ+, ã+<ÛäT$TÁ‘·T\‘√ ø£ * dæ X¯ ó uÛ Ñ ø ±s¡ ´ eTT\˝À bÕ˝§Z q T≥ ` ≈£ î ≥T+ã+˝À düTKXÊ+‘·T\T+&ÉTqT j·÷Á‘·\T Á|üj·÷D≤\T <Ó’e<äs¡ÙHê\T. eèwüuÛÑ+ : Á>∑Vü≤#ês¡+ nqT≈£L\+. eè‹Ô yê´bÕs¡T\≈£î ˝≤uÛ Ñ < ëj· T ø£ + Á|ü j · T ‘· ï ø±s¡ ´ dæ ~ ∆ . Äs√>∑ ´ + u≤>∑T+&ÉTqT. ã+<ÛäT$TÁ‘·T\T ø£\sTTø£ dü+‘√wü+ ` $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·TqT. ô|<ä›\ Äs√´>∑+ u≤>∑T+&ÉTqT. ñ<√´>∑ T \≈£ î ô|’ n~Û ø ±s¡ T \‘√ Ä<ä s ¡ D u≤>∑ T +&É T qT. ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑ neø±X¯eTTqï~. sê»ø°j·T+ ˝≤uÛÑ<ëj·T+ `<Ûäq˝≤uÛÑ+` <äT'KHêX¯q+ ` ≈£î≥T+ã+˝À X¯óuÛÑø±s¡´ Ä˝À#·q\T ø£*dæe#·TÃqT. Á|üj÷· D≤\T <Óe’ <äsÙ¡ Hê\T e⁄+&ÉTqT. ≈£î≥T+ã+˝À düTKXÊ+‘·T\T e⁄+&ÉTqT. $T<∏ ä T q+ : Á>∑ V ü ≤ #ês¡ + nqT≈£ L \+ ` eè‹Ô yê´bÕs¡T\≈£î ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+. dü+|òüT+˝À >ös¡eeTT ` <Ûäq ˝≤uÛÑ+ ` düTK uÛÀ»q+ ` ÇcÕºs¡ú+ ô|<ä›\ Äs√>∑´+ u≤>∑T+&ÉTqT. sê»ø°j·T+ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+ ` <Ûäq˝≤uÛÑ+ ` j·÷Á‘·\T Á|üj·÷D≤\T <Ó’e<äs¡ÙHê\T+&ÉTqT. ≈£î≥T+ã+˝À düTKXÊ+‘·T\T+&ÉTqT. X¯óuÛÑyêsêÔÁX¯eD+. ø£ s êÿ≥ø£ + : Á>∑ V ü ≤ #ês¡ + nqT≈£ L \+ ` eè‹Ô yê´bÕs¡T\≈£î ˝≤uÛÑ+ Ç‘·s¡T\#˚ >ös¡$+|üã&ÉT≥, <Ûäq˝≤uÛÑ+, düTKuÛÀ»q+, X¯óuÛÑø±s¡´eTT\˝À bÕ˝§ZqT≥. $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·TqT. ñ<√´>∑T\≈£î u≤>∑T+&ÉTqT. sê»ø°j·T+ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+>± e⁄+&ÉTqT. j·÷Á‘·\T Á|üj·÷D≤\T <Ó’e<äs¡ÙHê\T+&ÉTqT. ≈£î≥T+ã+˝À düTKXÊ+‘·T\T+&ÉTqT. áyês¡+ düs¡«Á‘ê $»j·T+>± ñ+&ÉTqT. dæ+Vü≤+ : Á>∑Vü≤#ês¡+ nqT≈£L\+. eè‹Ô yê´bÕs¡T\≈£î ˝≤uÛ Ñ < ëj· T ø£ + ` dü e Tj· T dü ÷ Œ¤ ] Ô > ± |ü q T\T kÕ~Û+#·Tø√>∑\s¡T. ã+<ÛäT$TÁ‘·T\˝À X¯óuÛÑø±s¡´eTT\˝À bÕ˝§ZqT≥, Ád”Ô kÂK´eTT, |ü⁄Á‘· $TÁ‘·, ø£fi≤ø±s¡T\‘√ ÇcÕº>√wæ˜. ñ<√´>∑ T \≈£ î Á|ü y Ó ÷ wü H é ` ã~©\T ñ<√´>∑ T \≈£ î ñ<√´>∑ neø±X¯eTT. $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T nqT≈£L\+ ` ô|<ä›\ Äs√>∑´+ u≤>∑T+&ÉTqT. sê»ø°j·T+ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+ j·÷Á‘·\T ` Á|üj·÷D≤\T <Ó’e<äs¡ÙHê\T ≈£î≥T+ã+˝À düTKXÊ+‘·T\T. ø£q´ : Á>∑Vü≤#ês¡+ Á|ü‹≈£L\+ ` eè‹Ô yê´bÕs¡T\≈£î dü«\Œ˝≤uÛÑ+ ` ô|≥Tºã&ÉT\T ` q÷‘·q yê´bÕs¡eTT\T ø£*dæsêe⁄. <Ûqä qwü+º X¯Á‘·Te⁄\T ô|s¡T>∑T‘ês¡T. eTqdüT‡ ì\ø£&É>± e⁄+&ÉTqT. dü+#ês¡ JeqeTT. nHês√´>∑eTT. #˚j·TT Á|ü j · T ‘êï\T Ä≥+ø£ e TT\T. ñ<√´>∑ T \≈£ î n|ü ì +<ä \ T ` sê»ø°jT· + ` ø±s¡´qwü+º . ≈£î≥T+ã+˝À Ä]úø£ ∫≈£îÿ\T ` dü\Vü‰\T ` sTTwüº<Ó’e ÁbÕs¡úq eT+∫~. ‘·T\ : Á>∑Vü≤#ês¡+ Á|ü‹≈£L\+.` eè‹Ô yê´bÕs¡T\≈£î <Ûäq qwüº+,

ùdïVæ≤‘·T\‘√ yÓ÷düb˛e⁄≥. ø£wüºqwüºeTT\T, Á|üj·T‘·ï ø±s¡ ´ eTT\˙ï yêsTT<ë |ü & É T qT. ÄHês√>∑ ´ eTT, ≈£î≥T+ã+˝À ˇø£] Äs√>∑´+ >∑T]+∫ Ä+<√fi¯q ` ñ<√´>∑T\≈£î Á|üe÷<äeTT\T n|üyê<äT\T. sêJø£j·T ˝≤uÛÑ+ø±<äT. nø±\ uÛÀ»q+ ` j·÷Á‘·\T Á|üj·÷D≤\T #˚j·T&É+ eT+∫~ ø±<äT. sTTwüº<Ó’e ÁbÕs¡úq eT+∫~. eè•Ãø£ + : Á>∑ V ü ≤ #ês¡ + nqT≈£ L \+ ` eè‹Ô yê´bÕs¡T\≈£î ˝≤uÛÑ+ ! Á|üj·T‘·ï ø±s¡´dæ~∆. $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T ø£*dæekÕÔsTT. Äs√>∑´+ u≤>∑T+&ÉTqT. Ád”Ô kÂK´+ ` ø°]Ô eè~∆, ñ<√´>∑T\≈£î Á|üyÓ÷wüqT¢ ã~©\T ` ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑ neø±X¯eTTqï~. ô|<ä›\ Äs√>∑´+ u≤>∑T+&ÉTqT. sê»ø°j·T+ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+ ` <Ûäq˝≤uÛÑ+ j·÷Á‘·\T Á|ü j · ÷ D≤\T <Ó ’ e <ä s ¡ Ù Hê\T ø£ \ TZ q T. ≈£ î ≥T+ã+˝À düTKXÊ+‘·T\T+&ÉTqT. X¯óuÛÑyês¡Ô ÁX¯eDeTT. <ÛäqTdüT‡ : Á>∑Vü≤#ês¡+ nqT≈£L\+ ` eè‹Ô yê´bÕs¡T\≈£î ˝≤uÛ Ñ + . j· T ‘· ï ø±s¡ ´ dæ ~ ∆ , <Û ä q ˝≤uÛ Ñ + , Äs√>∑ ´ + u≤>∑T+&ÉTqT. Ád”Ô kÂø£s¡´+ ` eÁdüÔ˝≤uÛÑ+ ` $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·TqT. ñ<√´>∑T\≈£î ô|’ n~Ûø±s¡T\ Ä<Ûäs¡D \_Û+#·TqT. ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑ neø±X¯eTTqï~. ô|<ä›\ Äs√>∑´+ u≤>∑T+&ÉTqT. sê»ø°j·T+ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+>± e⁄+&ÉTqT. j· ÷ Á‘· \ T Á|ü j · ÷ D≤\T <Ó ’ e <ä s ¡ Ù Hê\T ` ≈£ î ≥T+ã+˝À düTKXÊ+‘·T\T e⁄+&ÉTqT. eTø£s¡+ : Á>∑Vü≤#ês¡+ Á|ü‹≈£L\+ ` eè‹Ô yê´bÕs¡T\≈£î dü«\Œ ˝≤uÛÑ+. nHês√>∑´+ ` k˛<äs¡es¡Z+‘√ $s√<ÛäeTT. yÓ÷düø±s¡T\ e÷≥\T $ì qwüºb˛e⁄qT. ã+<ÛäTe⁄\ e\q Çã“+<äT\T, Á|üj·T‘·ï ø±s¡´eTT\T yêsTT<ë|ü&ÉT≥, ô|<ä›\ Äs√>∑´+ Ä+<√fi¯q ø£*–+#·TqT. sê»ø°j·T+ qwüº<ëj·Tø£+ ` j·÷Á‘·\T Á|üj·÷D≤\T e÷qTø√e&É+ eT+∫~. ≈£î≥T+ã+˝À Ä]úø£ ∫≈£îÿ\T ` ø£\Vü‰\T sTTwüº<Ó’e ÁbÕs¡úq eT+∫~. ≈£î+uÛÑ+ : Á>∑Vü≤#ês¡+ Á|ü‹≈£L\+. eè‹Ô yê´bÕs¡T\≈£î ˝≤uÛÑ+. ø±s¡´dæ~∆. Äs√>∑´+ u≤>∑T+&ÉTqT. ã+<ÛäT $TÁ‘· düe÷>∑eTeTT. $+<äT $H√<ë\˝À bÕ˝§ZqT≥. <Ûäs¡à ø±sê´#·s¡D≤\T. ≈£î≥T+ã+˝À X¯óuÛÑø±s¡´\T+&ÉTqT. sê»ø°j·÷\T ˝≤uÛ Ñ < ëj· T ø£ + ` <Û ä q ˝≤uÛ Ñ + ` j· ÷ Á‘· \ T Á|ü j · ÷ D≤\T <Ó’e<äs¡ÙHê\T ø£\TZqT. ≈£î≥T+ã+˝À düTKXÊ+‘·T\T+&ÉTqT. MTq+ : Á>∑Vü≤#ês¡+ Á|ü‹≈£L\+. eè‹Ô yê´bÕs¡T\≈£î ˝≤uÛÑ+. <Ûäq˝≤uÛÑ+ ! ã+<ÛäT$TÁ‘· düe÷>∑eTeTT X¯óuÛÑ ø±s¡´eTT\˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. ñ<√´>∑T\≈£î ô|’ n~Ûø±s¡T\ Ä<Ûäs¡D ` Á|üjÓ÷wüHé bı+<äT‘ês¡T. ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑ neø±X¯eTTqï~. $yêVü≤ Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·TqT. sê»ø°j·T+ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+ ` j·÷Á‘·\T Á|üj·÷D≤\T <Ó’e<äs¡ÙHê\T ø£\TZqT ` ≈£î≥T+ã+˝À düTKXÊ+‘·T\T ñ+&ÉTqT. X¯óuÛÑyêsêÔÁX¯eD+. <Ó’e»„ kÕs¡«uÛÖeT, &܈ˆ _.@.$. kÕ«$TJ Äj·TTπs«<ä, CÀ´‹wü yêdüTÔ |ü+&ç‘·T\T ôd˝Ÿ : 9397393591.

(>∑‘· dü+∫ø£ ‘·s¡TyêsTT) nH˚ø£ >∑+≥\ bÕ≥T »]–q ôVAsê ôVA] b˛sê≥+˝À sê+¬s&çì¶ s¡C≤ø±s¡T¢ m~]+#·˝øÒ b£ ˛j·÷s¡T. sê+¬s&ç¶ ‘·q $T<Óô› |’ #˚] b˛sê≥+ kÕ–+#ê&ÉT. Ä b˛sê≥+˝À ø=\qTbÕø£ Á>±eT j·TTe≈£î\>∑T #·\¢|ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, |ü>∑&Ü\ dü‘·Ôj·T´\T sê+¬s&ç¶øÏ ‘·TbÕ≈£î\˝À eT+<äT ì+|æ Çdü÷Ô düV‰ü j·T |ü&ܶsT¡ . b˛sê≥+˝À >¬ \Te˝Òì s¡C≤ø±s¡T¢ yÓ÷dü+‘√ >¬ \Tyê\qTø=Hêïs¡T. ø=\qTbÕø£ Hê»s¡*, sê+¬s&ç¶ >∑&ç>√&É≈£î ÄqTø=ì ñqï ∫+‘· #Ó≥TºqT s¡Vü≤dü´+>± møÏÿ $T<Ó›ô|’ qT+&ç b˛sê≥+ #˚düTÔqï sê+¬s&ç¶ì >∑T]#·÷dæ ø±\Ã>± sê+¬s&ç¶ #·ìb˛j·÷&ÉT. y˚T&Éô|’ qTqï Çe¬s’ ¬s+&ÉT eT+~ì s¡»ø±s¡T¢ øÏ+<äøÏ ~+|æ >√&É≈£î es¡Tdü>± ì\u…{≤ºs¡T. ôdºHé>∑Hé‘√ Hê»s¡* yês¡+<ä]ì ø±\Ã&ÉT. yê]˝À ˇø£\qTbÕø£ #·\¢|ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, |ü>∑&Ü\ dü‘·Ôj·T´ eTs¡DÏ+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· sπ DT≈£î+≥ Á>±e÷ìï yÓTT‘·+Ô s¡C≤ø£sT¡ ¢ ø±\u…{≤ºsT¡ . #·ìb˛sTTq s¡C≤ø±s¡¢ X¯yê\qT ˝≤Ø\˝À ø=\qTbÕø£ rdüT≈£îì e∫à ‘·Vü≤o\T ø£#˚] >∑T&ç˝À bÕ‹ ô|{≤ºs¡T. ùdº≥T ø±+Áπ>düT dü‘ê´Á>∑V≤ü eTT ø=\qTbÕø£˝À ùdº≥T ø±+Áπ>düT dü‘ê´Á>∑Vü≤eTT Äs¡T≥¢ Msê¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘ê«q 15, ôdô|+º ãsY 1947q »]–+~. Äs¡T≥¢ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, \ø°åà qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ k˛y˚TX¯«s¡ kÕ«$T s¡<∏ä+ øπ düT˝À n+&ÉsY Á>ö+&é˝À ñ+&˚yês¡T. Á>±eT+˝À j·TTe≈£î\qT n&É$˝ÀìøÏ |æ*|æ+#·Tø=ì sê»ø°j·T düuÛÑ ô|{Ϻ dü‘ê´Á>∑Vü≤+ #˚j·T&ÜìøÏ Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T. dü‘ê´Á>∑Vü≤eTT #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äTs√E sêÁ‹øÏ sêÁ‘˚ k˛y˚TX¯«s¡ kÕ«$T >∑T&ç, nMTHé ø£#Ø˚ <äsêZ <ä>sZ∑ ¡ ø±qT>∑T j·÷<ä–] Á|üuèÑÛ ‘·T\T Á‹es¡í |ü‘êø±ìï ø£{≤ºsT¡ . 15, ôdô|º+ãsY 1947 ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î Äs¡T≥¢ Msê¬s&ç¶ Hêj·T≈£‘ê«q ø±qT>∑T j·÷<ä–], ∫\T≈£Ls¡T qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶, >√fi¯¢ \ø£åàj·T´, $Tsê´\ qs¡Vü≤], ø£eTàø±|ü⁄ sêeTT\T, u…\|¢ ⁄ü ø=+&É sêeT#·+Á<ä+, nqTà\ k˛$T¬s&ç,¶ Ç+ø± |æ≥\º qs¡‡j·T´ (eT]|ü&>¬ç Á>±eT+)\‘√ ≈£L&çq dü‘ê´Á>∑VQü \ »≥Tº ãj·T\T<˚]+~. ªª u≤<Ûä´‘êj·T‘· Á|üuÛÑT‘·«y˚Ts¡Œ&Ü*. ôV’≤Á<ëu≤<äT ªÇ+&çj·THé j·T÷ìj·THéµ˝À ø£\yê*, cÕôV≤ ñ kÕàHé eTTsê›u≤<éµµ nH˚ ìHê<ë\‘√ uÒ+&ÉT y˚Tfi≤\‘√ }πs–+|ü⁄ ãj·T\T<˚s¡T‘·T+fÒ Á|ü»\T ÄdüøÏÔ‘√ #·÷kÕs¡T. Á>∑+<∏ë\j·T+ <ä>∑Zs¡≈£î }πs–+|ü⁄ sê>±H˚ l >√fi¯¢ \ø£åàj·T´ Äs¡T≥¢ Msê¬s&ç¶ Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ }πs–+|ü⁄˝À bÕ˝§Hêï&ÉT. ø±eTTìø£+‘· <ä>∑Z≈£î

sê>±H˚ }πs–+|ü⁄˝À l nqTà\ k˛$T¬s&ç¶ ø£*kÕ&ÉT. dü ‘ ê´Á>∑ V ü ≤ + #˚ d ü T Ô H êïs¡ H ˚ yês¡ Ô ‘Ó * j· T >±H˚ Hê»s¡ * ‘·Vü≤o\T<ës¡T, C≤^s¡T nMTHé ‘·–q b˛©düT ã\>∑+‘√ e∫à ø±XË{ºÏ #·+Á<äjT· ´ Ç+{Ï <ä>sZ∑ ¡ dü‘ê´Á>∑V‰ü \qT #·T≥Tº eTT{≤ºsT¡ . Á|ü»\qT ˝≤Ø\‘√ u…~]+∫ bÕs¡Á<√˝≤s¡T. Ms¡+<ä]ì n¬sdüTº #˚dæ uÛÑTeq–] ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |üsêÃs¡T. »&ç® Ms¡+<ä]øÏ ¬s+&ÉTqïs¡ dü+e‘·‡sê\ C…’\T •ø£å‘√ bÕ≥T 200 s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê $~Û+#ê&ÉT. »]e÷Hê #Ó*¢+#·ø£ b˛‘˚ Ç+ø± 6 HÓ\\ •ø£å n<äq+>± $~Û+#ê&ÉT. ø=\qTbÕø£ s¡C≤ø±s¡¢ ø±´+|ü⁄≈£î C≤^sê›s¡T ‘·TsêuŸ j·T÷sY »+>¥ ‘·V≤ü o\T<ës¡T Hê»s¡* Hêj·T≈£î\T>± ñ+&ç ø=\qTbÕø£, Ç+ø± #·T≥Tº |üø£ÿ Á>±e÷˝À¢ <√|æ&û\T, Vü≤‘·´\T #˚sTT+#ês¡T. ‘·s¡T#·T>± M]ì ø£eT÷´ìdüTº ¬>¬s˝≤¢\T m~]düTÔ+&˚yês¡T. M] <Ís¡®Hê´\T #·÷∫ ø=\qTbÕø£ s¡C≤ø±s¡¢ ø±´+|ü⁄ô|’ <ë&ç #˚j·T&ÜìøÏ ø£eT÷´ìdüTº\T >∑T+&É¢ >∑÷&Ó+˝À Á|üC≤<äfi≤\qT, >¬ ]˝≤¢\qT Äj·T‘·|Ô sü êÃs¡T. ø±ì á yês¡Ô C≤^sê›sT¡ ≈£î, ‘·V≤ü o\T <ës¡T≈£î ‘Ó*dæ n<äq|ü⁄ ã\>±\qT ‘Ó|æŒ+#·Tø=Hêïs¡T. 1947 qe+ãsY 29q <ë&ç »s¡T>∑T‘·T+<äì ø=\qTbÕø£ Á|ü»\T uÛÑj·T|ü&ܶs¡T. s¡C≤ø±s¡¢ n<äq|ü⁄ ã\>±\qT #·÷dæ <ë&çì $s¡$T+#·T≈£îHêïs¡T. e∫Ãq Á|üC≤düeT÷Vü≤eTT s¬ +&ÉT uÛ≤>±\T>± $&çb˛sTT+~. ˇø£ uÛ≤>∑eTT ≈£îÁsês¡+ u§+<äT>∑\yÓ’|ü⁄, ¬s+&Ée uÛ≤>∑eTT @dæ¬s&ç¶ qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ yÓ’|ü⁄ yÓ÷Vü≤]+#·>± n‘·ìøÏ ‘=+{Ï˝À >∑T+&ÉT <ä÷düT≈£îb˛sTT+~. ø=\qTbÕø£ Á>±eT ìyêdæ n>∑T nq+‘·T\ sê|òüTe¬s&ç¶øÏ ‘·TbÕøÏ >∑T+&ÉT ‘=&É˝À <ä÷düT≈£îb˛sTT+~. s¡C≤ø±s¡¢ <Ís¡®Hê´\T $T‹MT]b˛j·÷sTT. ø=\qTbÕø£ eT]j·TT #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ Á>±e÷\ Á|ü»\T ;Û‹‘√ ÁbÕD≤\T ns¡#˚‹˝À ô|≥Tºø=ì Áã‹ø±s¡T. $s¡Te+{Ï >√bÕ\ ø£èwüí, Ä˝Òs¡T ($T>∑‘ê πs|ü{Ï dü+∫ø£˝À)

|ü+#ê+>∑eTT

27`10`2013 Ä~yês¡eTT l$»j·THêeT dü+e‘·‡s¡ <äøÏåD≤j·Tq+ X¯s¡<∏é ãTT‘·Te⁄ no«» e÷dü+ : ã. nwüº$T Ä~yês¡+ ‹~∏: nwüº$T kÕ. 6.18 qø£åÁ‘·+: |ü⁄wü´$T sê. 7.13 es¡®´eTT: es¡®´+ ˝Ò<äT sêVüQø±\+ : kÕ. 4.30 \ 6.00 dü÷s√´<äj·T+ : 6.00 dü÷sê´düÔeTj·T+ : 6.30


5

ôV’≤<äsêu≤<é, k˛eTyês¡+, 28`10`2013

‘·&çdæq u§>∑TZ

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) Ä u§>∑TZqT düs¡|òüsê #˚<ë›eTHêï s√&ÉT¢ #Ó&çb˛j·÷sTT. ¬s’\T e÷sêZ\T <Óã“‹HêïsTT. BìøÏ ø=qkÕ–+|ü⁄>± esê¸\T Ç+ø± |ü&ÉT‘·÷H˚ ñHêïsTT. yÓs¡dæ ˇ]kÕ‡˝Àì eTVü‰qB ø√˝Ÿ|ò”˝Ÿ¶‡˝À u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ô, düs¡|òüsê düú+_+∫b˛sTT+~. sêÁwüº+˝ÀøÏ ãT‘·T|üeHê\ Á|üy˚•+∫+<˚ ‘·&Ée⁄>± uÛ≤Ø esê¸\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. B+‘√ dæ+>∑πsDÏ u§>∑TZ>∑qT˝À¢øÏ u§>∑TZ ‘·&çdæb˛sTT+~. zô|Héø±dtº >∑qT˝À¢øÏ ˙s¡T #˚]+~. >∑qT\˙ï #Ós¡Te⁄˝≤¢ e÷sêsTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä ˙{Ïì yÓ*øÏrj·T˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&Ü*‡edüTÔ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä ˙{Ïì ãj·T≥≈£î rùddæ, s¡Vü≤<ës¡T\T u≤>∑T #˚düT≈£îHêïø£, >∑qT˝À¢øÏ yÓ[¢sêe&ÜìøÏ e÷sêZìï @sêŒ≥T #˚kÕø£ >±˙ ñ‘·Œ‹Ôì ÁbÕs¡+_Û+#·˝Òs¡T. B+‘√ dæ+>∑πsDÏ˝Àq÷ u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ô Ä–b˛sTTqfÒ¢. nsTT‘˚ z yÓ’|ü⁄ ˇ]kÕ‡˝Àì eTVü‰qB ø√˝Ÿ|ò”˝Ÿ¶‡ qT+∫ u§>∑TZ sêø£, n+<äTu≤≥T˝À ñqï dæ+>∑πsDÏ ñ‘·Œ‹Ô |üP]Ô>± ‘·–Zb˛sTT+~. u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ô ø±ø£b˛e&É+, s¡yêD≤ kÂø£sê´\T <Óã“‹q&É+‘√ <Ûäs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ë\≈£î u§>∑TZ n+<ä&É+ ˝Ò<äT. <ä+&ç>± esê¸\T |ü&É&É+‘√ $<äT´‘Y ˝À≥TqT »\$<äT´‘Y‘√ uÛÑØÔ#˚düTÔHêïs¡T. ÁoXË’\+, Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY ]»sê«j·Ts¡¢˝À ˙{ÏeT≥º+ ô|s¡>∑&É+‘√ »\$<äT´‘Y n+<äTu≤≥T˝À ñ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± X¯ìyês¡+ $<äT´‘Y &çe÷+&é, \uÛÑ´‘· 196 $T*j·THé j·T÷ì≥T¢ ñ+~. |”ø˘ düeTj·T+˝À 9,747 yÓT>±yê≥¢ &çe÷+&é ñ+~. Ä~yês¡+ 200 $T*j·THé j·T÷ì≥¢ &çe÷+&é ñ+≥T+<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T. |”ø˘ düeTj·T+˝À 8,746 yÓT>±yê≥¢ &çe÷+&éqT n+#·Hê y˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Ä~yês¡+ n+#·Hê˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« $<äT´‘Y dü+düú\ qT+∫, Ç‘·s¡Á‘ê Áô|’y˚≥T yê] qT+∫ ø=qï $<äT´‘Y m≈£îÿe>± ñ+&É&É+ $X‚wü+. nsTT‘˚ ‘·&çdæq u§>∑TZ‘√ ã\e+‘·+>± <Ûäs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y πø+Á<ë\T q&ç|æ+∫Hê Çã“+<˚qì $<äT´‘Y ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. |ü]ø£sê\T <Óã“‹q&É+, HêD´‘· ‘·–Zb˛e&É+, J$‘·ø±\+ ‘·–Zb˛e&É+ e+{Ï Çã“+<äT\T ekÕÔj·Tì n+≥THêïs¡T. Ç<˚ »]–‘˚ ndü\Tπø eTT|ü⁄Œ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ á düeTj·T+˝À Ä<äTø√&ÜìøÏ <ä+&ç>± »\$<äT´‘Y ñ+&É&É+, ]»sê«j·Ts¡¢˝À ˙{ÏeT{≤º\T ô|s¡>∑&É+ ÄXÊ»qø£+>± e÷]+~. Ç+‘· kÕeTs¡ú´+ ñHêï n~Ûø±s¡T\T ø√‘·\T $~Û+#·&É+ e÷Á‘·+ e÷q&É+ ˝Ò<äT. |ü≥ºD≤˝À¢ ø√‘·\T ø=+‘· ‘·–Z+∫Hê, |ü˝…¢˝À¢ e÷Á‘·+ $»è+_ÛdüTÔHêïs¡T.

nÁø£eT ìsêàD≤\ô|’...

Á|ü‘˚´ø£ q»sY! (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27: sêÁwüº yê´|üÔ+>± eTTì‡bÕ*{°\˝À nqTeT‘·T\T ˝Òì ìsêàD≤\qT, nqTeT‘·T\T ñ\¢+|òæT+∫ ì]àdüTÔqï uÛÑeHê\T, ø£≥º&Ü\ô|’ ø£$Twüqs¡T¢ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºkÕ]+#ês¡T. |ü⁄s¡bÕ*ø£˝À¢ Ç˝≤+{Ï ìsêàD≤\qT uÛ≤Ø m‘·TÔq ‘·–Z+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü⁄s¡bÕ\qXÊK ø£$TwüqsY &Üø£ºsY _.»Hês¡úHé¬s&ç¶ C≤Ø #˚dæq düs¡÷ÿ´\sY eT+∫ |òü*‘·+ ÇdüTÔqï~. Bì‘√ bÕ≥T eTTì‡bÕ*{°\˝À nqTeT‘·T\T ˝Òì ìsêàD≤\≈£î uÛ≤Ø m‘·TÔq ÄdæÔ|üqTï yÓ÷ù|+<äT≈£î Ç{°e\ #·≥º+ rdüTø£sêe&É+‘√ nqTeT‘·T\T ˝Òì ìsêàD≤\T u≤>± ‘·>∑Z>∑\eì |ü⁄s¡bÕ\qXÊK Øõq˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. nqTeT‘·T\T rdüTø=ì ì]à+∫q uÛÑeHê\≈£î neT\T˝À ñqï ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î ÄdæÔ|üqTï eT~+|ü⁄ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, nqTeT‘·T\T ˝Òì yê{ÏøÏ 100XÊ‘·+ n~Ûø£+>± ÄdæÔ|üqTï #Ó*¢+#ê*‡ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Bì‘√ bÕ≥T nqTeT‘·T\T ñ\¢+|òæT+∫ ì]à+∫q uÛÑeHê\≈£î 25XÊ‘·+ qT+∫ 75XÊ‘·+ es¡≈£î ÄdæÔ|üqTï ô|Hꩺ #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. eTTì‡bÕ*{°\ |ü]~Û˝À Çfi¯ó¢, yê´bÕs¡ düeTT<ëj·÷\T ì]à+#˚+<äT≈£î eTT+<ädüTÔ>± eTTì‡bÕ*{°\˝À nqTeT‘·T\T rdüTø√yê\ì, nqTeT‘·T\T Çe«&É+˝À C≤|ü´+ #˚ùdÔ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT\T #˚ùdÔ nqTeT‘·T\T Çe«&É+‘√ bÕ≥T C≤|ü´+ #˚dæq dæã“+~ô|’ #·s¡´\T rdüTø√qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ô|s¡T>∑T‘·Tqï Ä<ëj·T+..... eTTì‡bÕ*{°\˝À nqTeT‘·T\T ˝Òì ìsêàD≤\ô|’ uÛ≤Ø m‘·TÔq ô|Hꩺ\T y˚j·T&É+‘√ sêÁwüº+˝Àì eTTì‡bÕ*{°\ Ä<ëj·T+ uÛ≤Ø>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï~. >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± nÁø£eT ìsêàD≤\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫q {ÖHébÕ¢ì+>¥ dæã“+~ô|’ ≈£L&Ü #·s¡´\T rdüTø√e&É+‘√ eTTì‡bÕ*{°\˝À nÁø£eT ìsêàD≤\T ‘·>∑TZ‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

k˛ìj·÷ Ç≥© <˚X¯düTúsê\ì

n|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó*j·T<ë? (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) dæ~∆ù|≥, nø√ºãsY 27: yÓ’dæ|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤ Hé¬s&ç¶ô|’ Á|üuÛÑT‘·« $|t »>±Z¬s&ç¶ ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ Ç≥© <˚X¯düTÔsê\˙ ô|<ä›ô|<ä› e÷≥\T e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï »>∑Hé≈£î... 2009mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ Ç≥© <˚X¯düTúsê\H˚ $wüj·T+ »>∑Hé≈£î ‘Ó*j·T<ë? ÄyÓT dü+‘·ø£+‘√ ≈£L&çq _bòÕ+ô|’ b˛{° #˚dæq »>∑Hé, ÄyÓT bò˛{À\qT ô|≥Tº≈£îì ¬>*∫q|ü⁄Œ&Ó’Hê k˛ìj·÷>±+BÛ Ç≥© nì ‘Ó*j·T<ë? »>∑Hé ‘·+Á&ç sê»X‚KsY¬s&ç¶ì eTTK´eT+Á‹ì #˚dæ+~ k˛ìj·÷ ø±<ë nHêïs¡T. »>∑Hé ≈£î≥T+ã+ H˚&ÉT Ç+‘·>± ñ+<ä+fÒ n~ k˛ìj·÷ ô|{Ϻq _Ûø£å nì

»>∑Héô|’ »>±Z¬s&ç¶ ô|ò’sY

»>∑Héô|’ »>±Z¬s&ç¶ eT+&ç|ü&ܶs¡T. <˚X¯ Á|ü<ÛëqeT+Á‹>± sêVüA˝Ÿ>±+BÛì #˚ùdes¡≈£î b˛sê&ÉT‘êqqï »>∑Hé Ç|ü⁄Œ&˚yÓ÷ e÷≥e÷s¡Ã&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeT Hêïs¡T. »>∑Hé≈£î ˇø£ e÷≥MT<ä ì\ã&˚≥≥T¢ ˝Òs¡˙ ‘êC≤>± Äj·Tq e÷{≤¢&çq e÷≥\T düŒwüº+ #˚düTÔHêïj·THêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ <äj·Te\¢H˚ »>∑Hé ‘·+Á&ç, ‘êeT+<äs¡eT÷ n_Ûe÷ì+#˚ ~e+>∑‘· sê»X‚KsY¬s&ç¶ ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T á sêÁcÕºìøÏ eTTK´eT+Á‹ nj·÷´s¡H˚ $wüj·÷ìï eT]∫b˛sê<ä Hêïs¡T. »>±Z¬s&ç¶ Ä~yês¡+ Hê&ÉT e÷{≤¢&Üs¡T.

düyÓTÆø£´+ô|’, k˛ìj·÷>±+BÛ >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚ HÓ’‹ø£ ns¡Ω‘· »>∑Hé≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ >∑T]+∫ »>∑Hé H√s¡T n<äT|ü⁄˝À ô|≥Tº≈£îì e÷{≤¢&ç‘˚ u≤>∑T+ ≥T+<äHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T Ä˝À#·q k˛ìj·÷ >±+BÛ #˚dæ+<ë, ˝Ò≈£î+fÒ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T, sêÁwüº+ ˝Àì nìï bÕغ\T &çe÷+&ÉT #˚ùdÔ k˛ìj·÷>±+BÛ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥TqT Á|üø£{Ï+#êsê nH˚ $wüj·÷ìï Á|ü»\T >∑eTì+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D Çe«˝Ò<ä˙ ìqï{Ï es¡≈£î ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\T, Hêj·T≈£î\T k˛ìj·÷qT ÇwüºyÓTT∫Ãq≥T¢>± e÷{≤¢&És¡˙, Ç|ü⁄Œ&˚yÓ÷ d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q Á|ü»\T k˛ìj·÷qT $eT]ÙdüTÔ+&É{≤ìï »>±Z¬s&ç¶ ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T.

44 eT+~ ◊|æmdt n~Ûø±s¡T\ ã~©\T

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãs¡T 27: Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤Ø m‘·TÔq ◊|æmdt n~Ûø±s¡T\qT ã~©#˚dæ+~. |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\≈£î |ü<√qï‘·T\T Çe«>±, |ü\T õ˝≤¢\ md”Œ\qT ã~©#˚dæ+~. yÓTT‘·Ô+ 44 eT+~ n~Ûø±s¡T\qT ã~© #˚dæ+~. 11 õ˝≤¢\≈£î ø=‘·Ô md”Œ\qT ìj·T$T+#ês¡T. B+‘√ bÕ≥T ôV’≤<äsêu≤<é, ôd’ãsêu≤<é |ü]<ÛäT˝À¢ì n~Ûø±s¡T\qT ã~© #˚XÊs¡T. ã~©\ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ©>∑˝Ÿ yÓTÁ{≤\J ø£+Á{À˝sY>± mdt.>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ì, n&çwüq˝Ÿ &çõ (|æn+&ém˝Ÿ)>± mÄsY nqTsê<Ûä, ◊õ|æ (|üs¡‡q˝Ÿ)>± ñy˚Twt wüsê|òtqT ã~© #˚XÊs¡T. $$ Áoìyêdüsêe⁄≈£î |ü<√qï‹ì∫à ◊õ|æ (Ábı≈£î´sYyÓT+{Ÿ n+&é ã&Ó®{Ï+>¥)≈£î ã~© #˚XÊs¡T. õ‘˚+<äsYqT ◊õ|æ ($õ˝…Hé‡ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ)≈£î, <˚y˚+Á<ä dæ+>¥ #ÍVü‰HéqT ôd’ãsêu≤<é C≤sTT+{Ÿ ø£$TwüqsY (˝≤ n+&é Äs¡¶sY)>±, õ.dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄qT &Ó’¬sø£ºsY (mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ) m¬ø’‡CŸ XÊK≈£î ã~© #˚XÊs¡T.

m+.•eÁ|ükÕ<éqT dæmÄsY ôV≤&éø±«s¡ºsY‡ C≤sTT+{Ÿ ø£$TwüqsY>±, yÓ’.>∑+>±<ÛäsYqT &ç◊õ $õ˝…Hé‡ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ>± ã~© #˚XÊs¡T. m.düT+<äsY≈£îe÷sY<ëdt≈£î |ü<√qï‹ì∫à dæ◊&ç &ç◊õ>± ìj·T$T+#ês¡T. Ç.<ëyÓ÷<äsYqT m|æ b˛©dt nø±&ÉMT>± C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>±, {Ï.jÓ÷>±q+<éqT m|æmdt|æ u…{≤*j·THé &ç◊õ>± ìj·T$T+#ês¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ md”Œ>± |æôV≤#Y&ç sêeTø£èwüíqT, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ md”Œ>± m+.s¡y˚Twt, |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ md”Œ>± mdt.Vü≤]ø£èwüí, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ md”Œ>± $.•e≈£îe÷sY, ø£&É|ü md”Œ>± õ$õ nXÀø˘≈£îe÷sY, $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ md”Œ>± ‘·|ò”‡sY Çø±“¤˝Ÿ, Ä~˝≤u≤<é md”Œ>± >∑C≤sêe⁄ uÛÑ÷bÕ˝ŸqT ìj·T$T+#ês¡T. ôd’usêu≤<é˝À &çdæ|æ X¯+cÕu≤<é>± mdt.ôd+~Û˝Ÿ≈£îe÷sY, >∑T+≥÷s¡T ns¡“Hé md”Œ>± >√|”Hê<Ûé C…{Ϻ, es¡+>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ md”Œ>± m˝Ÿ¬ø$ s¡+>±sêe⁄, $XÊK|ü≥ï+ &çdæ|æ (˝≤ n+&é Äs¡¶sY)>± X‚eTTwæ, ôd’ãsêu≤<é˝À eT˝≤ÿõ–] &çdæ|æ>± qeB|tdæ+>¥, ôd’ãsêu≤<é˝À e÷<ë|üPsY

&çdæ|æ>± ø±+‹sêD≤ {≤{≤, u≤˝≤q>∑sY &çdæ|æ>± mÄsY Áoìyêdt, m©“q>∑sY &çdæ|æ>± |æ.$X¯«Á|ükÕ<é, ôV’≤<äsêu≤<é Á{≤|òæø˘ &çdæ|æ>± mdt.XÊ´+düT+<äsY, ôV’≤<äsêu≤<é˝À &çdæ|æ Á¬ø’yéT‡>± õ.bÕ˝ŸsêE, dæøÏ+Á<ëu≤<é ¬s’˝Ò« md”Œ>± düs¡«ÁX‚wüº Á‹bÕ{Ï, md”Œ Ç+≥*C…Hé‡>± &Üø£ºsY $.s¡M+<äsY, Ç+≥*C…Hé‡ ôd≈£L´]{° $+>¥ md”Œ>± ¬ø$ yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, md”Œ Ç+≥*C…Hé‡>± Ĭø s¡$ø£èwüí, Áπ>Vü≤Ö+&é‡ Á>∑÷|t ø£e÷+&ÉsY>± ø±]Ôπøj·T, n+ãsYù|≥ ø£e÷+&Ó+{Ÿ>± |æ.eTTìkÕ«$T, >∑T+‘·ø£˝Ÿ ¬s’˝Ò« md”Œ>± mdt.»Hês¡úHé, mdæ_ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>± dæôV≤#Y.Áoø±+‘Y, {Ï{Ï&ç˝À $õ˝…Hé‡≈£î mdt.#·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ì ã~© #˚XÊs¡T. dæ◊&ç md”Œ>± &Üø£ºsY m+.Hê>∑qï, dæ◊&ç md”Œ>± _$ s¡eTD≈£îe÷sY, $õ˝…Hé‡ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ md”Œ>± dæ.s¡$≈£îe÷sY, ø£s¡÷ï\T md”Œ>± ¬ø.s¡y˚TwtHêj·TT&ÉT, ôV’≤<äsêu≤<é˝À k‘YCÀHé &çdæ|æ>± &Üø£ºsY ø=*¢ s¡|òüTTsê+¬s&ç¶, ìC≤e÷u≤<é md”Œ>± &Üø£ºsY ‘·s¡TDYCÀwæ\qT ìj·T$Tdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~.

sêeTT\eTà e÷≥+fÒ e÷≥ (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) dæ~∆ù|≥, nø√ºãsY 27: $»j·TXÊ+‹ n*j·÷dt sêeTT\eTà. ñqï~ ñqï≥T¢>± eTT≈£îÿdü÷{Ï>± e÷{≤¢&˚ HÓ’»+ ÄyÓT~. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq $wüj·T+˝À ÄyÓT≈£î ñqï ø£$T{ŸyÓT+≥T n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. ÄyÓT @<äsTT‘˚ #ÓãT‘·T+<√ n<˚ #˚düÔ~. @<äsTT‘˚ #˚düTÔ+<√ n<˚ #ÓãT‘·~. n_Ûeè~∆ $wüj·T+˝Àq÷ n+‘˚. Ç+<äT≈£î #·ø£ÿ{Ï ñ<ëVü≤s¡DqT $T≥º|ü*¢ Á>±eT+˝À á HÓ\ 20q |üs¡´{Ï+∫q dü+<äs¡“¤+>± Ç∫Ãq Vü‰MT\ìï+{Ïì yês¡+ s√E\ e´e~Û˝ÀH˚ neT\T˝Àô|{Ϻ+~. {°ÄsYmdt qT+∫ ãVæ≤wüÿ]+∫q ‘·s¡Tyê‘· $»j·TXÊ+‹ yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± {°ÄsYmdt XÊdüqdüuÛ≤ ñ|ü H˚‘· ‘·˙ïs¡T Vü≤Øwtsêe⁄ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï dæ~›ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì s¡+>∑<Ûë+|ü*¢, $T≥º|ü*¢ Á>±e÷˝À¢

|üs¡´{Ï+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± sêeTT\à≈£î |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏq Á|ü»\T ‘·eT Á>±eT+˝À HÓ\ø=ì ñqï |ü\T düeTdü´\qT ÄyÓT <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´, M~Û BbÕ\T, yÓTÆHê]{° ø£eT÷´ì{° uÛÑeq ìsêàD+≈£î ì<ÛäT\qT n&ç>±s¡T. ÄyÓT e÷≥ Ç∫Ãq $<Ûä+>±H˚ á HÓ\ 25q Á>±e÷ìøÏ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ uÀs¡T, yÓ÷{≤s¡T‘√ bÕ≥T yÓTÆHê]{° ø£eT÷´ì{° Vü‰\T ø√dü+ \ø£åqïs¡ s¡÷bÕj·T\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. M~Û BbÕ\qT ≈£L&Ü |ü+|ædüTÔqï≥T¢ $T≥º|ü*¢ düs¡Œ+#·T dæ<ä∆s¡uÀsTTq sê»´\øÏåà Áoìyêdt ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT Á>±e÷ìøÏ n&ç–q |üqT\ ø√dü+ yÓ+≥H˚ ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚dæq+<äT≈£î >±q÷ m+|æ $»j·TXÊ+‹øÏ Áoìyêdt ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± m+|æ ì<ÛäT\ qT+∫ ‘=>∑T≥ eT+&É\+˝Àì

s¡÷.45 ø√≥¢‘√ n<äq|ü⁄ >∑<äT\T >∑T+≥÷s¡T, nø√ºãsY 27 : sêh yê´|üÔ+>± ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ ø=s¡‘· rπsÃ+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.45 ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫+<äì myÓTà˝Ò´ \ø£åàDsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. ÄsYm+mdtm <ë«sê õ˝≤¢˝Àì 150 ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 600 ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ ìsêàD+ »s¡>∑qT+ <äì $e]+#ês¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\≈£î sêÁw”ºj·T e÷<Ûä´$Tø£ •øå±_Ûj·÷Hé <ë«sê ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ ø±qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eT÷&Ée <äX¯˝À á

»|æÔ*+>±¬s&ç¶|ü*¢, yÓ+ø£Á{≤e⁄ù|≥, @{Ï>∑&ɶøÏcÕº|üPsY, ø±qZ˝Ÿ, *+>∑+ù|≥, <äTu≤“ø£ eT+&É\+˝Àì Nø√&ÉT, n#·TÃe÷j·T|ü*¢, #˚sê«|üPsY ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\≈£î ≈£L&Ü uÀs¡T, yÓ÷{≤s¡¢ ø√dü+ ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+ |ü≥¢ ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T ∫*y˚] sê+¬s&ç¶, eT÷]Ô Áoìyêdt¬s&ç¶, ‘=>∑T≥ düs¡Œ+#·T |üã“‹ Áoìyêdt¬s&ç¶, Nø√&ÉT, n#·TÃe÷j·T|ü*¢øÏ #Ó+~q {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ‘Í&É Áoìyêdt, u≤ã÷sêe⁄ m+|æ $»j·TXÊ+‹øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ ìsêàD≤\T »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. f…{Ÿ, &çmd”‡ ø√dü+ \ø£å\ eT+~ m<äTs¡T #·÷düTHêïs¡ì, á düeTdü´qT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢eTì eTHêïs¡T. n+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ kÕqT≈£L \+>± düŒ+~+#ês¡ì, á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø£+|üP´≥sY $<ë´uÛ≤´dü+ ì*∫b˛sTT+<äì, Bìì yÓ+≥H˚ ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ s¡÷.30ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ø√]q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤cÕ |ü+&ç‘·T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·eTì ø√sêeTì, Bìô|’ ‘·«s¡˝À ˇø£ ìs¡íj·T+ yÓ\Te&ÉT‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

ø±+Á¬>dtqT >∑f…ºøÏÿ+#·&ÜìøÏ ªÁo ô|s¡+ã<ä÷sYµ

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) dæ~∆ù|≥, nø√ºãsY 27: sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #ê˝≤ eTTK´+. ø±<äT ø±<äT #ê˝≤ ø°\ø£+. m+<äTø£+fÒ, Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |”sƒ¡+ô|’ ‘·qj·TT&ÉT,ø±+Á¬>dt bÕغ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüA˝ŸqT #·÷&Ü\qï~ ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ ø√]ø£. Bì‘√ e#˚à mìïø£\T ø±+Á¬>dt bÕغ #·]Á‘·˝ÀH˚ Á|ü<Ûëq+, Á|ü‹cÕº‘·àø£+ ≈£L&Ü. Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |”sƒ¡+ô|’ eTT#·Ã≥>± eT÷&√e÷s¡T ø±+Á¬>dt H˚‘·è‘·«+˝Àì j·T÷|”@ düsêÿπs ø±<äT sêVüA˝Ÿ ≈£Ls¡TÃø√yê\H˚ >∑{Ϻ|ü≥Tº<ä\‘√ ñqï ø±+Á¬>dt Ä ~X¯>± nìï Á|üj·T‘êï\q÷ y˚>∑e+‘·+ #˚k˛Ô+~. <äøÏåD≤~ sêÁcÕº˝…’q ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, πøs¡fi¯, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ø£˙dü+ ns¡TyÓ’&Óã“sTT es¡≈£î m+|” kÕúHê\qT m˝≤¬>’Hê ¬>\Tyê\H˚ >∑{Ϻ |ü≥Tº<ä\‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛHêj·Tø£‘·«+ Ç|üŒ{Ïπø ‘·q<Ó’q e÷s¡Tÿ sê»ø°j·÷\≈£î ‘Ós¡˝Ò|æ+~. Bì˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ø±+Á¬>dt n_Ûe÷qT\T ≈£L&Ü ‘·qe+‘·T ñ&ÉT‘ê uÛÑøÏÔ Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. M]˝À ùwø˘ eTVü≤eTà<é n*j·÷dt VüQùd‡Hé ˇø£s¡T. ˇø£|üŒ{Ï <äøÏåD≤~ Á|üeTTK dæ˙ ø£<∏ëHêj·T≈£îsê\T, ˝Ò&ç n$T‘êuŸ, Á|üdüTÔ‘· yÓT<äø˘ m+|” $»j·TXÊ+‹ n*j·÷dt sêeTT\eTà≈£î, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT bÕ˝≤«sTT >√es¡∆Hé¬s&ç¶øÏ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&Ó’q eTVü≤eTà<é <äøÏåD≤~˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|ü»\T n+&É>± ì\ã&˚+<äT≈£î >±q÷ e÷J Á|ü<ÛëqeT+Á‹ sêJyé>±+BÛ Vü≤‘·´≈£î eTT+<äT, yÓqTø£ »]–q |ü]D≤e÷\ìï+{Ï˙ rdüT≈£îì ªÁo ô|s¡+ã<ä÷sYµù|]≥ z dæ˙e÷qT ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغô|’ eTTK´+>± sêJyé>±+BÛ ≈£î≥T+ã+ô|’ ñqï n_Ûe÷q+... m+|” $»j·TXÊ+‹ ÇdüTÔqï Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ sêJyé Vü≤‘·´ H˚|ü<∏ä´+˝À dæ˙e÷qT rj·T&É+ »]–+<ä˙ ∫Á‘· ìsêàD≤ìï #˚|ü{Ϻq eTVü≤eTà<é H˚&çø£ÿ&É ªø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]µ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+ ø√dü+ Ç+~sê>±+BÛ

ã\j·÷´s¡T. ÄyÓT ‘·qj·TT&ÉT, e÷J Á|ü<ÛëqeT+Á‹ sêJyé>±+BÛ ≈£L&Ü y˚T 21,1991q ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì Áoô|s¡+ã<ä÷sY˝À e÷qe u≤+ãT\ #˚‹˝À Vü≤‘·yÓTÆq $wüj·T+ n+<ä]ø° >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. á Vü≤‘·´≈£î dü+ã+~Û+∫ Vü≤‘·´ yÓqTø£ <ë– ñqï ≈£îÁ≥\T, ≈£î‘·+Á‘ê\qT #ê˝≤ <ä>∑Zs¡>± eT\j·÷fi¯+˝À ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. e÷qe u≤+ãT #˚‹˝À Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q sêJyé >±+BÛ Vü≤‘·´ eTT+<äT, yÓqTø£ »]–q ≈£îÁ≥\qT, ≈£î‘·+Á‘ê\qT H˚{Ï ‘·sêìøÏ ø£fi¯¢≈£î>∑{Ϻq≥T¢ #·÷|æ+∫ á <˚X¯+ ø√dü+ Ç+~sê>±+BÛ ≈£î≥T+ã+ #˚dæq ÁbÕD‘ê´>±\qT á ‘·sêìøÏ #·÷ô|{≤º\H˚ @¬ø’ø£ ñ<˚›X¯+‘√ sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+˝À $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ ∫Á‘· ìsê«Vü‰≈£î\T nìï @sêŒ≥¢qT #·ø£#·ø± #˚düTÔHêïs¡T. eTfi¯j·÷\+˝À Á|üeTTK eT\j·÷fi¯ q≥T&ÉT eTeT÷à{Ϻ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT( <äsê´|ü⁄Ô n~Ûø±]>±)>± q{Ï+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T˝À nqTyê~düTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î

‘·>∑Z≥Tº>± ØwüO{Ÿ ≈£L&Ü #˚dæq≥T¢ VüQùd‡Hé #ÓbÕŒs¡T. <˚XÊìï n_Ûeè~∆ |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#·&ÜìøÏ nVü‰]ïX¯\T ø£èwæ #˚dæq sêJyé>±+BÛ e÷qe u≤+ãT #˚‹˝À Vü≤‘·+ ø±e&É+...<ëì yÓqTø£ <ë– ñqï q>∑ï dü‘ê´\qT #ê˝≤ <ä>∑Zs¡>± ñ+&˚ $<Ûä+>± á ∫Á‘êìï ì]à+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. <˚XÊìï Ä<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ ~X¯>± q&ç|æ+∫q e´øÏÔ dü«ØZj·T e÷J Á|ü<Ûëì sêJyé >±+BÛ nHêïs¡T. |ü˝…¢\T ôd’‘·+ |ü≥ºD≤\T>± n_Ûeè~∆ #Ó+<ä&ÜìøÏ eTT+<äT#·÷|ü⁄‘√ mH√ï dü+düÿs¡D\T rdüT≈£îe∫Ãq |òüTq‘· ≈£L&Ü sêJyé>±+BÛ<˚q˙ #Ó|üŒ&É+˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äHêïs¡T. áHê&ÉT eTq+ yê&ÉT‘·Tqï ôd˝Ÿ bò˛qT¢, ø£+|üP´≥s¡T¢ e+{Ï n<ÛäTHê‘·q |ü]C≤„qeT+‘ê sêJyé>±+BÛ #·\Ty˚q˙, uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï Á|ü|ü+#·+˝À nÁ>∑>±$T #Ó+~q <˚XÊ\‘√ BÛ≥T>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ ø£èwæ #˚düTÔqï Áø£eT+˝À sêJyé>±+BÛ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À˝Àì Áo ô|s¡+ã<ä÷sY˝À e÷qeu≤+ãT #˚‹˝À Vü≤‘·+ ø±e&É+ á <˚X¯+ m+‘√ >=|üŒ H˚‘·qT ø√˝ÀŒsTT+<äHêïs¡T. á<˚X¯+ ø√dü+ sêJyé >±+BÛ |ü&çq ‘·|üq n+‘ê Ç+‘ê ø±<äHêïs¡T. sêJyé>±+BÛô|’ ‘·eT≈£îqï n_Ûe÷q+, ‘·eT n_Ûe÷q Hêj·T≈£îsê\T $»j·TXÊ+‹ Áb˛‘ê‡Vü≤+, ÄodüT‡\‘√H˚ ‘êqT á dæ˙e÷qT m+‘√ ø£wüº|ü&ç ì]à+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T mìïø£\ Hê{ÏøÏ <äøÏåD≤~˝Àì Ç‘·s¡ nìï uÛ≤wü˝À¢q÷ $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt n_Ûe÷qT\T yê]yê] @sêŒ≥¢˝À ñHêïs¡T. sêVüA˝Ÿ>±+BÛ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ø±e&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #êy√,πsy√ e+{Ï mìïø£\ y˚fi¯... sêJyé >±+BÛ Vü≤‘·´≈£î eTT+<äT, yÓqTø£ »]–q |ü]D≤e÷\qT Ç‹eè‘·Ô+>± rdüT≈£îì Á|üÁ|ü<∏äeT+>± edüTÔqï dæ˙e÷ ø±e&É+‘√ Bìô|’ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔHÓ\ø=+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ, πøe\+ mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï Áo ô|s¡+ã<ä÷sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ m+‘· es¡≈£î ñ|üjÓ÷>∑jÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<√ #·÷&Ü\+fÒ eT]ø=ìï s√E\T Ä>±*‡+<˚!

‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+>±ìï

Ä<äTø√yê* {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+

Ä~˝≤u≤<é, nø√ºãsY27 : uÛ≤Ø esê¸\ e\¢ qwüºb˛sTTq ‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+>±ìï Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T Ä<äTø√yê\ì {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+>∑+ |ü≥¢ d”e÷+Á<Ûä düsêÿsY düe‹ ‘·*¢ Áù|eT #·÷|ædüTÔqï<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ¬s’‘·T\≈£î uÛÑs√kÕ ø£*Œ+#·&Üìπø es¡<ä eTT+|ü⁄≈£î >∑T¬s’q |ü+≥ bı˝≤\qT |ü]o*düTÔHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø√kÕÔ˝À es¡<ä eTT+|ü⁄≈£î >∑T] ø±ì |ü+≥\≈£î ≈£L&Ü qwüº |ü]Vü‰s¡+ ÇkÕÔeTì d”m+ øÏs¡DY Vü‰$÷\T Çe«&É+ô|’ Äj·Tq rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. uÛ≤Ø esê¸\ e\¢ qwüº+ »]–q ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ø£˙dü+ d”m+ |üs¡´{Ï+#·ø£b˛e&É+<ës¡TDeTHêïs¡T.‘Ó\+> ±Dô|’$eø£å ‘·>∑<äHêïs¡T.yÓ+≥H˚ Çø£ÿ&ç ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√yê\Hêïs¡T.

õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+∫q eT+Á‘·T\T

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 27 ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\‘√ n~Ûø£+>± qwüºb˛sTTq Ä‘·à≈£Ls¡T, q+<ë´\ ÁbÕ+‘ê ˝À¢ Ä~yês¡+Hê&ÉT eT+Á‘·T\T @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, {Ïõ yÓ+ø£fÒXŸ, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, n~Ûø±s¡T\T |üs¡´{Ï+#ês¡T. |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢kÕÔeTì uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. s√&ÉT¢, e+‘Óq\T ‘Ó–b˛sTTq yê{Ïì |ü⁄q]àkÕÔeT Hêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ qwüº|ü]Vü‰sêìï n+<äCÒùd+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïs¡Hêïs¡T. ‘êeTT á ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü+≥ qcÕºìï, ÄdæÔqcÕºìï n+#·Hê y˚dæ ìy˚~ø£qT eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤ÔeTHêïs¡T. M˝…’q+‘· ‘·«s¡˝À qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<˚˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔeTì Ä ÁbÕ+‘· yêdüT\≈£î uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T.

482eT+&É˝≤˝À¢ nbÕs¡qwüº+ : s¡|òüTTMsê

q˝§Z+&É, nø√ºãsY 27: 482 eT+&É˝≤˝À¢ nbÕs¡ qwüº+ dü+uÛÑ$+∫+<äì sêÁwüº ¬syÓq÷´ XÊK eT+Á‹ mHé.s¡|òüTTMsê¬ s&ç¶ nHêïs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø=‘·Ô |ü+≥ y˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ düVü≤ø£]düTÔ+<äHêïs¡T. sê»ø°j·÷ \≈£î nr‘·+>± ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. 1720 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ qwüº+ yê{Ï*¢+<äHêïs¡T. es¡<ä˝À¢ #·ìb˛sTTq yê]øÏ qwüº|ü]Vü≤s¡+ n+~kÕÔ+. >∑‘· $|ü‘·TÔ˝À¢ n+<äì yê]øÏ ‘·«s¡˝À qwüº|ü]Vü≤s¡+ n+<äCÒkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

nqï<ë‘·≈£î n+&É>± ñ+{≤+ : Vü≤Øwt

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27 : ¬s’‘ê+>±ìøÏ {ÏÄsYmdt n+&É>± ñ+≥T+ <äì {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ nHêïs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”m+ øÏs¡DY, ¬syÓq÷´XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê, s¡yêD≤XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD n+<äs¡÷ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~qyêπsqì nHêïs¡T. sêÁwüº ne‘·s¡D y˚&ÉTø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À n&ɶs¡ºsTT CŸyÓT+≥¢≈£î 45 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡Tà ô|≥º&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. n+‘· nedüs¡+ @yÓTT∫Ã+<√ #ÓbÕŒ\ì ø√sês¡T. Á|ü»\ kıeTTàqT Á|ü»\ ø√düy˚T $ìjÓ÷ –+ #ê\ì ø√s¡T‘·THêïeTì nHêïs¡T.


6

ôV’≤<äsêu≤<é, k˛eTyês¡+, 28`10`2013

–]»q Á>±e÷˝À¢ n‹kÕs¡+ |ü+C≤

lyê]øÏ s¡÷.25\ø£å\ n+ãT˝…Hé‡ $sêfi¯+ ‹s¡T|ü‹, nø√ºãs¡T 27: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$TøÏ nb˛˝À ÄdüŒÁ‹ n~ÛH˚‘· #·+Á<ë¬s&ç¶ s¡÷.25\ø£å\ $\Te >∑\ n+ãT˝…Hé‡qT Ä~yês¡+ @&ÉT >∑+≥\≈£î yÓ’uÛÀ‘·‡e+ eT+&É|ü+ e<ä› $sêfi¯+>± Ç#êÃs¡T. yêVü≤q+˝À ù|ôw+≥¢≈£î n‘ê´<ÛäTìø£ edü‘·T\‘√ ≈£L&çq |ü]ø£sê\qT neTsêÃs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. {°{°&û n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ãdü @sêŒ≥¢‘√ bÕ≥T Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq+ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. lyê] <äs¡ÙHês¡›+ s¡+>∑HêsTTø£ eT+&É|ü+˝À |ü+&ç‘·T\T Äos¡«#·Hê\T |ü\Tø£>±.. &ç|üP´{° áy√ ∫qï+>±] s¡eTD, lyê] rs¡ú Á|ükÕ<ë\T, 2014 ø±´˝…+&És¡¢qT |ü+|æD° e#êÃs¡T. yêVü≤Hê\qT ø=+‘· eT+~ q&ç|æ {°{°&û Á{≤Hé‡b˛s¡Tº n~Ûø±] X‚cÕ¬s&ç¶øÏ n|üŒ–+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒáy√ lìyêdüsêE, yÓ’mdt&û <ëyÓ÷<äs¡+, |ü<ëàe‹ ]dæ|ü¸Hé yÓ+ø£≥j·T´, |”ÄsYz s¡$ bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫+‘êyÓ÷Vü≤HéqT n&ÉT¶≈£îqï düyÓTÆø£´yê<äT\T

‹s¡T|ü‹, nø√ºãs¡T 27: ‹s¡T|ü‹ m+|” ∫+‘êyÓ÷Vü≤HéqT Ä~yês¡+ düyÓTÆø£´ yê<äT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. πsDÏ>∑T+≥ $e÷HêÁX¯j·T+ qT+∫ Äj·Tq ‹s¡T|ü‹øÏ edüTÔ+&É>± Äj·TqTï ô|òTsêyé #˚XÊs¡T. ‘·ø£åDy˚T sêJHêe÷ #˚dæ düyÓTÆø£´ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§ZHê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·q #˚‹˝À @MT ˝Ò<äì, n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ y˚Ts¡πø $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T »]–+<äì, ‘êqT Ç|ü⁄Œ&ÉT #˚ùd<˚$T ˝Ò<äì düeT]›+#·Tø√e&É+‘√ düyÓTÆø£´yê<äT\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq yêVü≤Hêìï eTT+<äT≈£î ø£<ä\≈£î+&Ü #˚XÊs¡T. B+‘√ πsDÏ>∑T+≥ b˛©düT\T m+|” yêVü≤Hêìï nø£ÿ&ç qT+&ç |ü+ù|XÊs¡T. düyÓTÆø£´ ìHê<ë\‘√ e+<ä˝≤~ eT+~ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

m˙®y√\ H˚‘·è‘·«+˝À s¡Vü≤<ës¡T\ ~>∑“+<Ûä+ ‹s¡T|ü‹, nø√ºãs¡T 27: sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\+≥÷ m˙®y√\T Ä~yês¡+ C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\ ~>∑“+<Ûä+ #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ 9>∑+≥\ qT+∫ 12>∑+≥\ es¡≈£î πsDÏ>∑T+≥ #ÓHÓ’ï, u…+>∑fi¯Ss¡T #ÓHÓ’ï yÓfi‚¢ e÷sêZ\‘√ bÕ≥T #·+Á<ä–] ôV’≤y˚\ e<ä› ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ m˙®y√ Hêj·T≈£î&ÉT ø£èwüí+sêE H˚‘·è‘·«+˝À s¡Vü≤<ës¡T\ ~>∑“+<Ûäq+ #˚XÊs¡T. y˚˝≤~>± yêVü≤Hê\T s√&ÉT¶ô|’H˚ ì*∫b˛e&É+‘√ Á{≤|òæø˘≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. C…’ düyÓTÆø£´ ìHê<ë\‘√ m˙®y√\T e÷qeVü‰sê\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚˝≤~ eT+~ m˙®y√\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\qT nìï$<Ûë˝≤ Ä<äT≈£î+{≤+ ns¡{Ï ;e÷ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤ πø+Á<äeT+Á‹ øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ

lø±≈£îfi¯+, nø√ºãsY 27: Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\≈£î >∑T¬s’ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT nìï$<Ûë˝≤ Ä<äT≈£î+{≤eTì πø+Á<ä eT+Á‹ øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ nHêïs¡T. qs¡düqïù|≥ eT+&É\+ ø√eT]Ô Á>±eT+ e<ä› ns¡{Ï |ü+≥ qcÕº\qT ÄyÓT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ¬s’‘·T\‘√ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qcÕº\ $esê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ns¡{Ï |ü+≥ qcÕº\≈£î Ç#˚à |ü]Vü‰s¡+ ô|+#ê\ì ¬s’‘·T\T ø√sês¡T. n˝≤π> ns¡{Ï|ü+≥≈£î ;Ûe÷ dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E\ ‘·s¡Tyê‘· ¬s’‘·T\T ‘·qqT ø£\TdüT≈£î+fÒ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç düeTdü´ |ü]wüÿ]kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] |æ.#·+Á<äX‚KsY, ‘·Vü≤d”˝≤›sY m+.$.s¡eTD, m+|”&ûz m+.b˛*Hêj·TT&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü\T ¬s’fi¯ó¢ s¡<äT›.. eT]ø=ìï <ë] eT[¢+|ü⁄

lø±≈£îfi¯+, nø√ºãsY 27: >∑‘· yês¡+ s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸\≈£î |ü\T¬s’fi¯ó¢ s¡<ä›e«>±, eT]ø=ìï+{Ïì <ë] eT[¢+∫q≥T¢ lø±≈£îfi¯+ s√&ÉT¶ ¬s’\T ì\j·T+ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. 18411 uÛÑTeH˚X¯«sY-$XÊK|ü≥ï+ Ç+≥sYdæ{°,18463 uÛÑTeH˚X¯«sYu…+>∑fi¯SsY Á|üXÊ+‹, 17015 $XÊKmø˘‡Áô|dt, 22879 uÛÑTeH˚X¯«sY-‹s¡T|ü‹, 12703 ôV’≤sê-dæøÏ+Á<ëu≤<é |òü\ø˘Hêe÷ mø˘‡Áô|dt ¬s’fi¯ó¢ s¡<ä›j·÷´j·THêïs¡T. eT]ø=ìï Ä\dü´+>± q&ÉTdüTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> 12863 Vü≤Ösêj·TX¯«+‘Y|üPsY, 12839 Vü≤Ösê-#ÓHÓ’ï yÓTsTT˝Ÿ, 16310 bÕ{≤ï-j·Tsêï≈£îfi¯+, 12508 >öVü≤‹- j·Tsêï≈£îfi¯+, 12704 dæøÏ+Á<ë u≤<é-Vü≤Ösê |òü\ø˘Hêe÷, 18048 yêk˛ÿ&ç>±e÷Vü≤Ösê neTsêe‹, 12864 j·TX¯«+‘Y|üPsY-Vü≤Ösê dü÷|üsYbòÕdtº ¬s’fi¯¢qT Ks¡>¥|üPsY, Hê>¥ |üPsY MT<äT>± $»j·Tyê&É≈£î <ë] eT[¢+∫q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. $XÊK|ü≥ï+-|ü˝≤dü, |ü˝≤dü-$XÊK|ü≥ï+ bÕ´dæ+»s¡T¬s’fi¯ó¢ düø±\+˝À q&ç∫q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T $e]+#ês¡T.

28 qT+∫ $õ˝…Hé‡ yês√‘·‡yê\T

lø±≈£îfi¯+, nø√ºãsY 27: õ˝≤¢˝Àì ;mdtmHém˝Ÿ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î eT]+‘· bÕs¡<äs¡Ùø£yÓTÆq, yÓTs¡T¬>’q ùde\qT n+~+#˚ \ø£å´+‘√ áHÓ\ 28 qT+∫ $õ˝…Hé‡ yês√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü+düú »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY ôV≤#Y.dæ.eTVü≤+‹ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äTø√dü+ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ‘·eT |òæsê´<äT\qT düuŸ&ç$»q˝Ÿ Ç+õ˙sY ($õ˝…Hé‡), ;mdtmHém˝Ÿ dü+#ês¡uÛÑeHé, lø±≈£îfi¯+ ∫s¡THêe÷≈£î |ü+|ü⁄ø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 9490104599 q+ãs¡T˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

nø±\ es¡¸+.. nbÕs¡qwüº+ Ä~˝≤u≤<é, nø√ºãsY 27 : õ˝≤¢˝À ≈£îs¡TdüTÔqï nø±\ esê¸\‘√ ¬s’‘ê+>∑+ dü‘·eT‘·eTe⁄‘√+~. ô|]–q e´ekÕj·T+ ô|≥Tºã&ÉT\≈£î‘√&ÉT Á|üø£è‹ |ü>∑ã≥º&É+‘√ ¬s’‘·T\T n|ü⁄Œ\bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± es¡Tdü>± n‹eèwæº, nHêeèw溑√ õ˝≤¢ ¬s’‘·T\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. á KØ|òt˝À yê‘êes¡D+ nqT≈£L*+∫ ‘·eT≈£î nìï s¡ø±\T>± y˚T\T »s¡T>∑T‘√+<äì Ä•+∫q ¬s’‘·T\≈£î n~Ûø£ esê¸\T, es¡<ä\‘√ |ü+≥\T |üP]Ô>± <Óã“‹HêïsTT. Ä>∑düTº ôdô|º+ãs¡T e÷kÕ\˝À ≈£î]dæq esê¸\≈£î dü>±ìøÏô|’>± |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î Ç{°e\ e∫Ãq ô|’©Hé, ã+>±fi≤U≤‘·+˝À n\Œ|”&Éq+

|ü+≥ qwüº+‘√ ¬s’‘·qï ≈£î<˚\T Á|üuÛ≤e+ õ˝≤¢ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+~. >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\‘√ |ü‹Ô |ü+≥ ‘·&çdæb˛>±.. k˛j·÷ |ü+≥≈£î uÛ≤Ø>± qwüº+ yê{Ï*¢+~. es¡TdüT>± qcÕº\T edüTÔ+&É&É+‘√ õ˝≤¢ ¬s’‘·T\T ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‘·T˝À¢ ñHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Ä~˝≤u≤<é, ø±>∑CŸq>∑sY, C…’q<∏é, ÄdæbòÕu≤<é, ìs¡à˝Ÿ, \¬ø‡{Ϻù|≥ ‘·~‘·s¡ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝Àì Á>±e÷\˝À |ü‹Ô, k˛j·÷, e] |ü+≥\T <Óã“‹HêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø dü>∑+ ~>∑Tã&ç ‘·–Zb˛sTT

Ä+<√fi¯q˝À ñqï ¬s’‘·T\≈£î ‘êC≤>± ≈£îdüTÔqï esê¸\ e\¢ e] |ü+≥\T ˙{Ï eTTq>∑>±, Ç‘·s¡ |ü+≥\T |üP]Ô>± <Óã“‹HêïsTT. n~Ûø£ $d”Ôs¡í+˝À |ü‹Ô kÕ>∑e⁄‘·T+&É>±.. k˛j·÷ ¬s+&√ |ü+≥>± kÕ>∑e⁄‘√+~. KØ|òt˝À |üP]Ô>± <Óã“‹qï ¬s’‘·T\T s¡;˝À #˚dæq e] |ü+≥≈£î ≈£L&Ü <Óã“‹q&É+‘√ ¬s’‘ê+>∑+ ø√\Tø√ì |ü]dæú‹˝À ñ+~. õ˝≤¢ ¬s’‘·T\≈£î Á|üø£è‹ XÊ|ü+>± e÷s¡&É+‘√ rdüTø=∫à n|ü⁄Œ\T m˝≤ rsêÃ˝À ns¡ú+ ø±ì |ü]dæú‘·T˝À¢ ñHêïs¡T.á HÓ\ 30 ‘˚B qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï |ü‹Ô ø=qT>√\T≈£î ‘·–q –≥Tºu≤≥ <Ûäs¡ \_ÛùdÔ ‘·|üŒ ø=+‘· y˚Ts¡ ¬s’‘·T\≈£î ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘√+~.

u≤~Û‘·T\≈£î eT+Á‹ u§‘·‡ uÛÑs√kÕ

$»j·Tq>∑s¡+, nø√ºãsY 27 : uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>± |ü+≥\T, ÄdüTÔ\T ø√˝ÀŒsTTq u≤~Û‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤eTì sêÁwüº s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD Vü‰MT Ç#êÃs¡T. uÛÀ>±|ü⁄s¡+, |üPdübÕ{Ïπs>∑ eT+&É˝≤˝À¢ eT+Á‹ u§‘·‡ |üs¡´{Ï+#ês¡T. $XÊK|ü≥ï+ qT+∫ Äj·Tq H˚s¡T>± uÛÀ>±|ü⁄s¡+, |üPdübÕ{Ïπs>∑ eT+&É˝≤˝À¢ì ‘·TbÕHé Á|üuÛ≤$‘· Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+∫ u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. ÄdæÔ qwüº+ $esê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. uÛÀ>±|ü⁄s¡+ eT+&É\+ sêyê&É qT+∫ Js¡Tù|≥ yÓfi‚¢ s¡Vü≤<ë]˝À ø£ècÕíkÕ>∑s¡+ #Ós¡Te⁄ ø£\«s¡Tº ≈£L*b˛sTTq ÁbÕ+‘êìï eT+Á‹ u§‘·‡ |ü]o*+#ês¡T. ‘·ø£åD+ ‘ê‘êÿ*ø£+>± |üqT\qT |ü⁄qs¡T<ä∆]+#ê\ì, es¡¸+ |üP]Ô>± ‘·–Zq ‘·s¡Tyê‘· XÊX¯«‘· ìsêàD+ |üqT\qT #˚|ü{≤º\ì n~Ûø±s¡T\qT eT+Á‹ Ä<˚•+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· esê¸\ ø±s¡D+>± ¬s’‘·T\+‘ê yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥\T y˚düT≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêyê\Hêïs¡T. yÓTTø£ÿC§qï

|ü+≥ô|’ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. sêyê&É md”‡ ø±\˙˝À <Óã“‹qï ◊<äT >∑èVü‰\qT eT+Á‹ u§‘·‡ |ü]o*+∫ Äj·÷ ≈£î≥T+u≤\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. á ø±\˙˝À 1987˝À ì]à+∫q >∑èVü‰\T •~∏˝≤edüú≈£î

#˚s¡T≈£îqï+<äTq 90 XÊX¯«‘· >∑èVü‰\qT eT+ps¡T #˚kÕÔeTì eT+Á‹ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. md”‡ \_∆<ës¡T\≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\T, md”º \_∆<ës¡T\≈£î 1.05 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT eT+ps¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. u…’¬s&ç¶ bÕ˝…+˝À bÕ&Ó’q s√&É¢qT, ˙≥eTTì–q |ü+≥ bı˝≤\qT eT+Á‹ |ü]o*+#ês¡T. yÓTTqï{Ï ô|’©Hé ‘·TbÕHé dü+<äs¡“¤+>± uÛÀ>±|ü⁄s¡+, |üPdübÕ{Ïπs>∑ rs¡ ÁbÕ+‘· eT+&É˝≤˝À¢ eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î eT+ps¡T #˚dæq 64.38 øÏ«+{≤fi¯¢ _j·÷´ìï 6,438 ≈£î≥T+u≤\≈£î |ü~ øÏ˝À\ #=|ü⁄Œq ñ∫‘·+>± n+<äCÒXÊs¡T. |üPdübÕ{Ïπs>∑ eT+&É˝+˝À esê¸\≈£î ‘·&çdæ yÓTT\¬ø‹Ôq yÓTTø£ÿC§qï\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<äCÒùd+<äT≈£î qcÕºìï n+#·Hê y˚j·÷\ì u§‘·‡ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. HÓ*¢eTs¡¢ myÓTà˝Ò´ ã&ÉTø=+&É n|üŒ\Hêj·TT&ÉT, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY XÀuÛÑ, Äj·÷ eT+&É˝≤\ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, n~Ûø±s¡T\T u§‘·‡ yÓ+≥ ñHêïs¡T.

X¯ì, Ä~yêsê˝À¢ lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À¢ ‘·TbÕqT u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫q nq+‘·s¡+ k˛eTyês¡+ õ˝≤¢≈£î sêqTHêïs¡ì Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ìeTàø±j·T\ ∫qïsê»|üŒ ù|s=ÿHêïs¡T. eT+&É* Á|ü‹|üø£å H˚‘· j·TqeT\ sêeTø£èwüßí Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ {°&û|” ãè+<ä+ eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± |üs¡´{Ï+∫+~. |ü+≥ qcÕº\qT n+#·Hê y˚dæ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚dæ+~. Ä~yês¡+ |æsƒê|ü⁄s¡+, ø±øÏHê&É, k˛eTyês¡+ ø√qd”eT ÁbÕ+‘ê\˝À á ãè+<ä+ |üs¡´{Ï+#·qT+~. ‘·TbÕqT

Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\ |üs¡´{Ï+∫ düeTÁ>∑ ìy˚~ø£qT #·+Á<äu≤ãT≈£î n+<äCÒkÕÔeTì j·TqeT\ ù|s=ÿHêïs¡T. esê¸\≈£î düÔ+_Û+∫q sêø£b˛ø£\T ø±øÏHê&É: ‘·÷s¡Œ>√<ëe] õ˝≤¢˝À ◊<äT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸\≈£î õ˝≤¢˝À sêø£b˛ø£\T düÔ+_Û+∫b˛j·÷sTT. @˝Òs¡T, düT<ä›>∑&ɶ, düTu≤“¬s&ç¶ bÕ˝…+ ]»sê«j·Ts¡T¢ <ë<ë|ü⁄>± Á|üe÷<äø£s¡ kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT. ‘·Tì e<ä› ‘ê+&Ée q~ bı+– Á|üeVæ≤+#·&É+‘√ ôV’≤y˚ô|’ sêø£b˛ø£\T düÔ+_Û+∫b˛j·÷sTT. @˝Òs¡T ]»sê«j·TsY Á|üe÷<äø£s¡ kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√e&É+‘√ Ä~yês¡+ ‘·TbÕqT |üs¡´y˚ø£åø£ ãè+<ä+ Ä ÁbÕ+‘êìï dü+<ä]Ù+∫+~. $»j·Tyê&É qT+&ç $XÊK|ü≥ï+≈£î yÓfi‚¢ mì$T~ ¬s’fi¯¢qT s¡<äT› #˚XÊs¡T. ‹s¡TeT\, s¡‘êï#·˝Ÿ, »qàuÛÑ÷$T, $XÊK ìC≤eTTB›Hé *+ø˘ mø˘‡Áô|dtqT s¡<äT› #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\≈£î \ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À e] |ü+≥ ˙≥ eTTì–+~. |æsƒê|ü⁄s¡+ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ñ*¢, |ü‹Ô |ü+≥\≈£î rÁe qwüº+ @s¡Œ&ç+~. esê¸\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻq ‘·sê«‘·>±˙ |ü+≥ qcÕºìï n+#·Hê y˚j·T˝ÒeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷≈£îe÷] Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.

u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫q |üfi¯¢+sêE

ø±øÏHê&É, nø√ºãs¡T 26: õ˝≤¢˝À ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸\≈£î eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\qT πø+Á<ä e÷qeeqs¡T\ XÊK eT+Á‹ |üfi¯¢+sêE dü+<ä]Ù+#ês¡T. >=\¢Áb˛\T, |æsƒê|ü⁄s¡+, ‘·ì ÁbÕ+‘ê˝À¢ dü+<ä]Ù+∫q |üfi¯¢+sêE≈£î düyÓTÆø£´yê<äT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘êqT düyÓTÆø£´yê<ëìπø ø£≥Tºã&ç ñHêïqì, πø+Á<ä+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìøÏ ‘êqT @+ #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïqì #ÓbÕŒs¡T. eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+∫ u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+#·&É+ ‘·q ø£s¡Ôe´+>± uÛ≤$+∫ |üs¡´{ÏdüTÔHêïqì Äj·Tq $e]+#ês¡T. düT<ä›>∑+&É, @˝Òs¡T eTT+|ü⁄ düeTdü´≈£î XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ Ä˝À∫+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. düT<ä›>∑+&É qT+&ç es¡<ä ˙s¡T H˚s¡T>± düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ yÓfi‚¢˝≤ nedüs¡yÓTÆq ø±\«\ ìsêàD≤\≈£î ì<ÛäT\T Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç $&ÉT<ä\ #˚sTTkÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ì<ÛäT\T $&ÉT<ä˝…’q yÓ+≥H˚ ‘·«s¡>± |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+∫ |üP]Ô #˚j·÷\ì õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ Ä<˚•+#ês¡T. eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+∫q {°&û|” ãè+<ä+ >∑‘· yês¡+ s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸\≈£î ˙≥ eTTì–q ÁbÕ+‘ê\qT õ˝≤¢ {°&û|” ãè+<ä+ dü+<ä]Ù+∫+~. {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT

lø±≈£îfi¯+, nø√ºãsY 27: ø=~› s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>± ‘ê>∑T˙s¡T ø£\Twæ‘·eTe«&É+‘√ –]»q Á>±e÷˝À¢ n+≥Tyê´<ÛäT\T Á|üã\T‘·THêï sTT. ø=+&Éyê>∑T\ qT+∫ Á>±$fÒwüHébò˛¢\ <ë«sê e#˚à ˙{Ïì ‘ê>∑&É+ e\¢ d”‘·+ù|≥ eT+&É\+˝Àì eT+&É, Bdüs¡>∑÷&É, Hêsê j·TD>∑÷&É ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ì düTe÷s¡T 15 eT+~øÏ ô|’>± –]»qT\T n‹kÕs¡+ yê´~Û u≤]q|ü&ܶs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï uÀs¡T¢ bÕ&Ée«&É+‘√ –]»qT\T Á>±$fÒwüHébò˛¢ ˙{ÏH˚ yê&ÉT‘·THêïs¡T. esê¸\≈£î nH˚ø£ s¡ø±\ Ä≈£î\T, e´s¡ú |ü<ësêú\T n+<äT˝À ø£\e&É+‘√ ˙s¡T ø£\Twæ‘·yÓTÆ+~. eT÷&ÉT Hê\T>∑T s√E\T>± á Á>±e÷˝À¢ n‹ kÕs¡+ yê´~Û \ø£åD≤\‘√ |ü\Te⁄s¡T u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. s√Es√EøÏ u≤~Û‘·T\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘√+~. d”‘·+ù|≥ md”ŒôV≤#Yy√ m˝Ÿ.sêeTyÓ÷Vü≤Hé Ç|üŒ{Ïπø á Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+∫ yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#ês¡T. u≤~Û‘·T\ dü+K´ ô|s¡>∑T ‘·T+&É≥+‘√ &ç|üP´{° &ûm+ôV≤#Yy√ »+|ü⁄ ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé, ≈£îdæ$T yÓ’<ë´~Ûø±] dü‘·´e+ o, |üs¡´y˚ø£å≈£î\T ‘˚»\ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á>±e÷ ˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ yÓ’<ä´ •_sê\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |üø£ÿ Á>±eT+˝À »]–q X¯óuÛÑ ø±s¡´Áø£ eT+˝À $+<ÛäT uÛÀ»Hê\T #˚dæ e∫Ãq –] »qT\T Ç˝≤ nj·÷´s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

esYÿcÕ|ü⁄q≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+

lø±≈£îfi¯+, nø√ºãsY 27: $X¯«$<ë´\j·T+˝À ˇø£ @&Ü~ Á|ü‘˚´ø£ ;á&û ø√s¡T‡ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À qe+ãs¡T 4 qT+∫ 8 es¡≈£L ìs¡«Væ≤+#˚ esYÿcÕ|ü⁄˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ;á&û #˚dæq $<ë´s¡Tú\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]düTÔHêïeTì e]Ù{° ñ|ü≈£î\|ü‹ Vü≤qTeT+‘·T \»|ü‹sêjYT #ÓbÕŒs¡T. á esYÿcÕ|ü⁄≈£î Ø Vü‰´_*fÒwüHé øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷-q÷´&Ûç©¢ yês¡T Ä]úø£ düVü≤ø±s¡+ n+~düTÔHêïs¡Hêïs¡T. á esYÿcÕ|ü⁄˝À nÁb˛#Y ≥T ø£]≈£î´\+ ($<ë´uÀ<Ûäq˝À ø£]≈£î´\+ \ø£å´ kÕ<Ûäq) nH˚ n+X¯+ô|’ •ø£åD ÇkÕÔeTHêïs¡T. 30 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î e÷Á‘·y˚T neø±X¯+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ˇø£ @&Ü~ Á|ü‘˚´ø£ ;á&û (yÓT+≥©¢ ]{≤sY¶) |üP]Ô #˚dæ.. Á|üdüTÔ‘·+ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ uÀ~ÛdüTÔqï yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+ ÇkÕÔeTHêïs¡T.

Á|ü»\≈£î nkÂø£s¡´+ ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü{≤º* Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.¬ø.eTVü≤+‹ lø±≈£îfi¯+, nø√ºãsY 27: es¡<ä Á|üuÛ≤e ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£s¡´+ ˝Ò≈£î+&Ü nìï #·s¡´\T rdüTø√yê\ì sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.¬ø.eTVü≤+‹ Ä<˚•+ #ês¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. »\eTj·TyÓTÆq Á>±e÷\˝À Á|ü»\≈£î, |ü⁄qsêyêdü πø+Á<ë\˝À ñqï Á|ü»\≈£î HêD´yÓTÆq ÄVü‰sêìï, ˙{Ïì düs¡ |òüsê #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. ˙{Ïdüs ¡|òüsêô|’ m˝≤+{Ï |òæsê´<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. ∫qï|æ\¢\≈£î bÕ\qT düs¡|òüsê #˚j·÷\ì, ‘ê>∑T˙{Ï edü‘·T\qT ø√¢]H˚wüHé #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. eT˝ Ò]j·÷, &Ó+^, f…’bòÕsTT&é, Ç‘·s¡ nHês√>∑´ |ü]dæú‘·T\T Á|üã\≈£î+&Ü nedüs¡yÓTÆq nìï#·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.

n+>±s¡ø£ Á>∑Vü≤ Á|üjÓ÷>±ìøÏ düs¡«+dæ<ä∆+ HÓ\÷¢s¡T, nø√ºãs¡T 27: n+>±s¡ø£ Á|üjÓ÷>±ìøÏ uÛ≤s¡‘· n+‘·]ø£å |ü]XÀ<Ûäq dü+düú s¡+>∑+ dæ<ä∆yÓTÆ+~. á Á|üjÓ÷>±ìøÏ qe+ãs¡T ◊<äe ‘˚Bì Ksês¡T #˚XÊs¡T. n+>±s¡ø£ Á|üjÓ÷>∑+ nH˚ ù|s¡T‘√ |æ\Teã&˚ á ÁbÕC…≈£îºqT |”mdtm©«(d”25) <ë«sê Á|üjÓ÷–+#·&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ïπø uÛ≤s¡‘· n+‘·]ø£å |ü]XÀ<Ûäq dü+düú nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dæ+~. Ä s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ dü]>±Z 5.36 ì$TcÕ\≈£î á ñ|üÁ>∑Vü‰ìï ì+–˝ÀøÏ |ü+|üqTHêïs¡T. n+>±s¡ø£¡ Á>∑Vü≤+˝À Je nH˚«wüD, yê‘êes¡D+, ˙s¡T, >±* düVü≤» eqs¡T\ düeT‘·T\´+ ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\qT n<Ûä´j·Tq+ #˚dæ ‘êC≤ ∫Á‘ê\qT ì+–˝ÀøÏ |ü+|æ+#˚+<äT≈£î á Á|üjÓ÷>∑+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì cÕsYŒ &Ó’¬sø£ºsY Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. á Á|üjÓ÷>±ìøÏ Ç|üŒ{Ïπø s¡÷.150ø√≥T¢ yÓ∫Ã+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø£ø£å´˝ÀøÏ yÓ÷düT≈£îyÓfi‚¢ n+>±s¡ø£ Á>∑Vü‰ìï eTs√ 110ø√≥T¢, Ç‘·s¡ Ks¡TÃ\ øÏ+<ä s¡÷.150ø√≥T¢ yÓTT‘·Ô+ s¡÷.450ø√≥¢‘√ á Á|üjÓ÷>±ìï #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ì+–˝ÀøÏ $»j·Te+‘·+>± <ä÷düT≈£î¬øyÓfi¯¢e#·Ãì uÛ≤$düTÔqï á Á>∑Vü≤+ ãs¡Te⁄ 1330øÏ˝À\T. n+<äT˝À

855 øÏ˝À\ Ç+<ÛäHêìï ì\|ü&É+ <ë«sê Á|üjÓ÷>±ìï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 2014 ôdô|º+ãs¡T˝À á ñ|üÁ>∑Vü≤+ n+>±s¡+ Ï˝ÀøÏ Á|üy˚•düTÔ+<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üjÓ÷>∑+ |üP]Ô>± $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ XÊÁdüÔy˚»„\T nVü≤ÀsêÁ‘·T\T ø£èwæ #˚düTÔ+&É>± ÇÁk˛ #Ó’s¡àHé sê<Ûäø£èwüíDY |ü\Te÷s¡T¢ düMTø£å düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT÷&ÉT ùdºJ\˝À Á|üjÓ÷>∑+ »s¡>∑qT+&É>±.. Hê\Ze <äX¯˝À |”mdtm©« d”25qT+∫ $&çb˛e&ÜìøÏ ñ|üÁ>∑Vü‰ìøÏ 1600 ôdø£+&ÉT¢

(27ì$TcÕ\T) |ü&ÉT‘·T+<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T. Á|üjÓ÷>∑+ »]π> qe+ãs¡T ◊<äTHê{Ï ø£+fÒ ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT BìøÏ øö+{Ÿ&ÍHé ìs¡«Væ≤+#ê\ì XÊÁdüÔE„\T #ÓãT‘·THêïs¡T. 23,500 øÏMT <ä÷s¡+˝À ø£ø£å´˝ÀøÏ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tï á Á|üjÓ÷>∑+ MT<ä Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ kÕs¡T¢ <äèwæº kÕ]+#·>±.. ôd+{ÏyÓT+{Ÿ |üs¡+>± |”mdtm©« ñ|üÁ>∑Vü‰\ <ë«sê nH˚ø£ sê¬ø≥¢qT ø£ø£å´˝ÀøÏ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. eTs√yÓTÆ\T sêsTTì n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î XÊj·TX¯≈£îÔ\ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. ª ÇÁk˛ #·]Á‘·˝À Ç<=ø£

n|üPs¡« |òüT≥º+.. |”mdtm©« ñ|üÁ>∑Vü≤+ <ë«sê nH˚ø£ sê¬ø≥¢qT $»j·Te+‘·+>± Á|üjÓ÷>∑+∫q |òüTq‘· uÛ≤s¡‘· n+‘·]ø£å |ü]XÀ<Ûäq≈£î ñ+~. Ä dü÷Œ¤]Ô‘√H˚ á Á|üjÓ÷>±ìøÏ ≈£L&Ü $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·>∑*π> qeTàø£+µ ñ+~ nì cÕsYŒ dü+#ê\≈£î\T Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>±.. Á|üjÓ÷>∑+ düHêïVü≤ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î ÇÁk˛ #Ó’s¡àHé sê<Ûëø£èwüíHé qe+ãs¡T 2q Çø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡ì Ä esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT.


9

ôV’≤<äsêu≤<é, k˛eTyês¡+, 28`10`2013

ã+>±¢ |òüTs¡¸D˝À¢ Ç<ä›s¡T eTè‹

bÕ{≤ï/q÷´&Ûç©¢, nø√ºãs¡T 27: ;Vü‰sY sê»<Ûëì bÕ{≤ï˝À _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆ qπs+Á<ä yÓ÷&û ˆˆVüQ+ ø±sY sê´©ˆˆ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »s¡>∑{≤ìøÏ ø=~› >∑+≥\ eTT+<äT es¡Tdü u≤+ãT ù|\Tfi¯ó¢ »]>±sTT.¬s’˝Ò« ùdºwüHé e<ä› ¬s+&ÉT ù|\Tfi¯ó¢, düuÛ≤ düú* >±+BÛ yÓTÆ<ëHéøÏ düMTbÕq ˇø£ #√≥, dæìe÷ Vü‰\T e<ä›, yÓTT‘·Ô+ 6 #√≥¢ ù|\Tfi¯ó¢ dü+uÛÑ$+#êsTT.ù|\Tfi¯¢˝À ø£˙dü+ ◊<äT>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T #·ìb˛>±, eTs√ 66 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. >±j·T|ü&ɶ yê]ì düMT|ü ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. Hê≥T u≤+ãT\T ˝≤+{Ï$ ù|* e⁄+{≤j·Tì, n+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq$ ø±eì b˛©düT esêZ\T ÁbÕ<Ûä$Tø£+>± #ÓãT‘·THêïsTT. bò˛¬sHédæø˘ ì|ü⁄DT\T, u≤+ãT\qT |ü]o*+∫, ìØ«s¡´+ #˚ùd ì|ü⁄DT\T nø£ÿ&É≈£î e∫à |ü]o\q yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝Àì 10e HÓ+ãs¡T bÕ¢{ŸbòÕs¡yéT MT<ä >∑\ ô|sTT&é {≤sTT˝…{Ÿ e<ä› yÓTT<ä{Ï ù|\T&ÉT dü+uÛÑ$+∫+<äì b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡T. ù|\Tfi¯ó¢ »]–q #√≥¢ <ä≥ºyÓTÆq bı>∑ n\TeTTø√e&É+‘√ »q+ ;Û‘êeVüQ\j·÷´s¡T. ¬s’˝Ò« bÕ¢{ŸbòÕs¡yéT e<ä›H˚ ù|\≈£î+&Ü $T–*e⁄qï ¬s+&ÉT u≤+ãT\qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì ìØ«s¡´+ #˚kÕs¡T. _C…|æ düuÛ≤ ìsê«Vü≤≈£î\T yÓ÷&û düuÛÑ\≈£î »Hêìï ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚dæq 11 Á|ü‘˚´ø£ ¬s’fi¯ó¢ n|üŒ{Ïπø bÕ{≤ï #˚s¡T≈£îHêïj·Tì ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡ esêZ\T #ÓbÕŒsTT. düuÛÑ »]π> #√≥T ¬s’˝Ò« ùdºwüHé≈£î ¬s+&ÉT øÏ˝À MT≥sY\ <ä÷s¡+˝ÀH˚ e⁄+~.ù|\Tfi¯¢ |òüT≥qô|’ düe÷#êsêìï ‘Ó\bÕ\ì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√]q πø+Á<ä ôVAyéT eT+Á‹‘·« XÊK <äsê´|ü⁄Ô˝À sêÁwüº b˛©düT ã\>±\≈£î düVü‰j·T |ü&˚+<äT≈£î C≤rj·T <äsê´|ü⁄Ô dü+düú (mHé◊@) ãè+<ëìï |ü+∫+∫q≥T¢ ‘Ó*|æ+~. »]–q |òüT≥q\ |ü≥¢ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô, XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, bÕ{≤ï, nø√ºãs¡T 27: _C…|æ‘√ ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚düT≈£îqï ;Vü‰sY eTTK´eT+Á‹, C…&çj·TT H˚‘· ìrwt ≈£îe÷sYô|’ _C…|æ H˚‘· qπs+Á<ä yÓ÷&û Á|ü‘·´+>± |üs√ø£å+>± $eTs¡ÙHêÁkÕÔ\qT dü+~Û+#ês¡T. ìrwt ≈£îe÷sY |ü∫à neø±X¯ yê~ nì, yÓqTïb˛≥T<ës¡T nì Äj·Tq n_Ûe]í+#ês¡T. >∑‘·+˝À »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TD, sêyéT eTH√Vü≤sY ˝ÀVæ≤j·÷ e+{Ï ô|<ä›\H˚ e<ä\T≈£îqï yê&Éì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚kÕs¡T. Ä˝≤+{Ï Á|üeTTKT\H˚ ø±<äqT≈£îqï yês¡T _C…|æì ø±<äqTø√e&É+˝À $∫Á‘·+ @eTTqï<äì Äj·Tq e´+>∑´+>± nHêïs¡T. ìrwt ≈£îe÷sY Á|ü<Ûëì |ü<ä$ì n~Ûwæ˜+#ê\ì ø£\\T >∑+≥THêïs¡ì, n+<äTø√düy˚T ≈£î{Ï\ sê»ø°j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Ä Ç<ä›s¡T eTTK´eT+Á‘·T\ eT<Ûä´ ø√|ü‘êbÕ\T ø=‘˚ÔMT ø±<äT. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± e⁄qïy˚. ;Vü‰Ø\T neø±X¯ yê<äT\T ø±s¡ì, >∑‘·+˝À m+<äs√ sê»ø°j·T Á|üeTTKT\T á sêÁwüº+ qT+∫ e∫Ãq yêπsqì eTs√yÓ’|ü⁄ Á|üX¯+dædü÷Ô, πø+Á<ä+˝À ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T˝À ;Vü‰sY ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê\ì yÓ÷&û |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. C≤rj·T kÕúsTT˝Ò e#˚à e÷s¡TŒ\≈£î ;Vü‰sYj˚T Hê+~ ø±yê\qï Äø±+ø£åqT Äj·Tq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. #·+Á<ä>∑T|üÔ eTÚs¡T´ì sê»˙‹ ‘·q≈£î Ä<äs¡ÙÁbÕj·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. qπs+Á<ä yÓ÷&û ;Vü‰sY˝À |üs¡´{q≈£î sêe&É+ Ç<˚ Á|ü<∏äeT+. ñ<äj·T+ n+‘· >=&Ée »]–Hê ≈£L&Ü 40 ìeTTcÕ\bÕ≥gT yÓ÷&û nqs¡Zfi¯+>± ‘·q ñ|üHê´kÕìï kÕ–+#ês¡T. ø±+Á¬>düT≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê&çq »j·TÁ|üø±wtqT ø±<äqT≈£îqï ìrwt, ˝ÀVæ≤j·÷ •wüß´&Éqì #ÓãT‘·÷ ∫es¡≈£î Äj·TqH˚ yÓqTïb˛≥T bı&ç#ês¡ì yÓ÷&û $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. mes¡T

bÕ{≤ï˝À es¡Tdü ù|\Tfi¯ó¢ 5>∑Ts¡T eTè‹, 66 eT+~øÏ >±j·÷\T qπs+Á<ä yÓ÷&û düuÛ≤düú* e<ä› uÛÑÁ<ä‘· ø£≥Tº~≥º+ |òüT≥qqT K+&ç+∫q Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé, ;Vü‰sY dæm+ ìrwt ñÁ>∑yê<äT˝≤, sê»ø°j·T Á|ü‘·´s¡T∆˝≤ nH˚ ø√D≤˝À¢ mHé◊@, b˛©düT\ <äsê´|ü⁄Ô nedüs¡yÓTÆ‘˚ πø+Á<ä+ düVü‰j·T |ü&ÉT‘·T+<äì ôVAyéTXÊK n~Ûø±s¡ esêZ\T düŒwüº+ #˚kÕsTT. yÓ÷&û düuÛÑ e<ä› >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T¢ e⁄qï|üŒ{Ïø°, á ù|\Tfi¯ó¢ »s¡>∑≥+‘√ eT]ìï ã\>±\qT Ä ÁbÕ+‘êìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ù|\Tfi¯¢ yÓqTø£ ñÁ>∑yê<äT\T e⁄Hêïsê, ˝Òø£ _C…|æ Á|ü<Ûëq nuÛÑ´]∆ bÕ˝§Z+≥Tqï düuÛÑ e<ä› »s¡>∑≥+‘√ sê»ø°j·T Á|ü‘·´s¡T∆˝…e¬s’Hê á |òüT≥q≈£î |ü⁄s¡e÷sTT+#êsê nqï ø√D≤˝À¢ <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. düe÷#ês¡+ ‘Ó*dæ C≤rj·T ôd≈£L´]{° dü+düú (mHé◊@) <äfi≤\T ≈£L&Ü nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. ù|\T&ÉT |òüT≥q\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø=+<äs¡T nqTe÷ì‘·T\qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. bÕ{≤ï es¡Tdü ù|\Tfi¯¢ |òüT≥qqT Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ K+&ç+#ês¡T. u≤~Û‘· ≈£îg+u≤\≈£î Äj·Tq kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. Á|üC≤˙ø£+ Á|üXÊ+‘·+>± e⁄+&Ü\ì, Ä+<√fi¯q\≈£î >∑T]ø±e<ä›ì Äj·Tq ø√sês¡T. eTTK´eT+Á‹ ìrwt ≈£îe÷sY á |òüT≥q |ü≥¢ ~Á>±“¤+‹ì e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. yÓ+≥H˚ ñqï‘ê~Ûø±s¡¢‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]dæú‹ì düMTøÏå+#ês¡T. Äj·Tq q\+<ä õ˝≤¢ sêCŸ–]˝À »]π> ¬s+&ÉT s√E\ C…&çj·TT bÕغ düe÷y˚XÊ\≈£î eTT+π>sY

MT<äT>± yÓfi‚¢+<äT≈£î ãj·T\T<˚s¡T‘·T+&É>± á |òüT≥q »s¡>∑≥+‘√ Ä ø±s¡´Áø£e÷ìï s¡<äT› #˚düT≈£îHêïs¡ì n~Ûø±s¡ esêZ\T #ÓbÕŒsTT. >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û bÕ{≤ï ù|\Tfi¯¢qT <äTs¡<äèwüºø£s¡yÓTÆq |òüT≥q>± u≤<ÛäqT e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T, u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\≈£î Äj·Tq kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. >±j·T|ü&ɶ yês¡T ‘·«s¡>± ø√\T≈£î+{≤s¡qï $XÊ«kÕìï Äj·Tq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À sêÁwüº+˝À Á|üXÊ+‘·yÓTÆq yê‘êes¡D+ ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>±, _C…|æ H˚‘· qπs+Á<ä yÓ÷&û |üs¡´≥qHê&˚ es¡Tdü ù|\Tfi¯ó¢ »s¡>∑≥+ sê»ø°j·T yê<äT\H˚ >±ø£, n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>±ìï ≈£L&Ü ~Á>±“¤+‹øÏ >∑T] #˚dæ+~. ;Vü‰sY˝À ìrwt ≈£îe÷sY Hêj·Tø£‘ê«q >∑\ C…&çj·TT Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝Àe⁄+&É>±, ø=~› e÷kÕ\ ÁøÏ‘·y˚T Ä bÕغ _C…|æ‘√ ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚düT≈£î+~. qπs+Á<ä yÓ÷&ûøÏ ìrwt ≈£îe÷sY≈£î #ê˝≤ø±\+>± sê»ø°j·T+>± |ü&É≥+ ˝Ò<äT. Ç+‘·˝À >∑‘· pHé e÷dü+˝À qπs+Á<ä yÓ÷&ûì _C…|æ n‘·T´qï‘· kÕúHêìøÏ Á|üyÓ÷{Ÿ #˚j·T&É+‘√ Çø£ Ä bÕغ‘√ ‘·eT≈£î |ü&É<äH˚ ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq C…&çj·TT, mHé&ç@ ≈£L≥$T qT+∫ $&çe&ç+~. <ë+‘√ 17 @fi¯¢ yê] yÓTÆÁr ã+<ÛëìøÏ

|üP]Ô>± ‘Ós¡|ü&çq≥¢sTT+~. qπs+Á<ä yÓ÷&û düuÛÑ |ü≥¢ C…&çj·TT e´‹πsø£‘· e´ø£Ô+ #˚dæ+~. qπs+Á<ä yÓ÷&ûì Äù| X¯øÏÔ ìrwt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝Ò<äì Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£îsê\T e÷J eTTK´eT+Á‹ s¡Á;<˚$ Ç{°e\ nHêïs¡T. >∑‘·+˝À _C…|æ d”ìj·TsY H˚‘· m˝Ÿ¬ø n<ë«˙ s¡<∏äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤düTÔqï|üð&ÉT ;Vü‰sY˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|≥º>±H˚ n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ ˝≤\T Á|ükÕ<é n¬sdüTº #˚sTT+#ês¡ì, ìrwt Á|üuÛÑT‘·«+ n˝≤+{Ï kÕVü≤dü+ #˚j·T>∑\T>∑T‘·T+<ë nì ÄyÓT düyê\T $dæsês¡T. Ä düyêfi¯¢ e÷≥ n≥T+∫ ndü\T á ù|\Tfi¯¢ yÓqTø£ me] Vü≤düÔ+ e⁄qï<äqï~ ‘˚\e\dæ e⁄+~.qπs+Á<ä yÓ÷&û, ø±+Á¬>düT j·TTeH˚‘· sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ\ eT<Ûä´ Ç{°e* ø±\+˝À e÷≥\ ‘·÷{≤\T ô|]>±sTT. \j·TT|æ˝Àì eTT»|òüsYq>∑sY ˝À >∑‘· e÷dü+˝À »]–q |òüTs¡¸D\ yÓqTø£ _C…|æøÏ #Ó+~q yê] Á|üy˚Tj·T+ e⁄qï<äqï düe÷#ês¡+ e⁄+&É{≤ìï sêVüQ˝Ÿ |ü<˚|ü<˚ ‘·q Á|üdü+>±˝À¢ Á|ükÕÔ$dü÷Ô $∫äqïø£s¡ X¯≈£îÔ\ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± e⁄+&Ü\ì ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ Á|üdü+>±\T #˚düTÔHêïs¡T. _C…|æ eT‘·‘·‘ê«ìï , $<˚«cÕ\qT ¬s#·Ã>=&ÉT ‘·Tqï<äì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. qπs+Á<ä yÓ÷&û ‘·~‘·s¡ _C…|æ H˚‘·\T n+<äT≈£î ‘·–q $<Ûä+>± düŒ+~dü÷ÔHêïs¡T. j·TTeH˚‘· m+<äT≈£L |üìøÏsê&Éqï+‘· rÁekÕúsTT˝À Ä $eTs¡Ù\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ ◊<äT ñ‘·Ôsê~ sêÁcÕº\≈£î nôd+;¢ mìïø£\T »s¡>∑qT+&É>±, ‘·«s¡˝ÀH˚ »]π> kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Hê{ÏøÏ yê‘êes¡D+ eT]+‘· y˚&Ó≈£îÿ‘·T+<äì |ü]o\≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. yÓ÷&û düuÛÑ\≈£î Ä<äs¡D ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+ ø±+Á¬>düT yês¡T J]í+#·Tø√˝Òø£ b˛‘·T+&É>±, ‘·eTqT $∫äqïø£s¡ X¯øÏÔ>± sêVüQ˝Ÿ ∫Árø£]düTÔ+&É≥+ _C…|æ yê]øÏ s¡T∫+#·&É+ ˝Ò<äT. <ëìe\¢H˚ ñÁ~ø£Ô‘·\T ô|]π>+<äT≈£î <ë]rk˛Ô+~.

ìrwt≈£îe÷sYô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ɶ yÓ÷&û |ü∫à neø±X¯yê~>±, yÓqTïb˛≥T <ës¡T>± $eTs¡Ù, ˝≤\Tô|’Hê |üs√ø£å $düTs¡T¢ l _C…|æì, ;Vü‰Ø\qT yÓ÷dü–+#ês¡ì yê´K´, ø±+Á¬>düT bÕغ‘√ <√ã÷#·T˝≤≥ ˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì m<˚›yê l

ø£å$T+∫Hê ˝Ò≈£îHêï, ˝ÀVæ≤j·÷, C…|æ\ Ä‘·à\T ìrwt <äTX‚Ãwüº\qT ø£å$T+#·uÀeì Äj·Tq rÁedü«s¡+‘√ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø±>± Äj·Tq ìrwt ù|s¡TqT H˚s¡T>± Á|ükÕÔ$+#·≈£î+&ÜH˚ $eTs¡Ù\T ø=qkÕ–+#ês¡T. mHé&ç@≈£î <ä÷s¡yÓTÆq C…&çj·TTqT n~Ûø±s¡+ qT+∫ kÕ>∑q+bÕ\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. &Ûç©¢˝À Á|ü<Ûëì @sêŒ≥T #˚dæq eTTK´eT+Á‘·T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘êqT, ìrwt\T uÛÀ»HêìøÏ |üø£ÿ|üø£ÿq ≈£Ls√Ãyê*‡ e∫Ãq|üð&ÉT ;Vü‰sY dæm+ uÛÀ»q+ #˚j·T≈£î+&Ü ~≈£îÿ\T #·÷dü÷Ô ndüVü≤q+>± >∑&çbÕs¡ì Äj·Tq ‘·eT düe÷y˚XÊìï >∑÷]à >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. <˚ì¬ø’Hê ˇø£ Vü≤<äT› e⁄+≥T+<äì, ¬øyÓTsê\T ˝Òeì Vü‰sTT>± uÛÀ»q+ #˚j·T+&Éì ‘êqT Äj·Tq≈£î dü\Vü‰ ì#êÃqì yÓ÷&û #ÓbÕŒs¡T. Væ≤+<ä÷ eTTdæ¢yéT ◊ø£´‘·qT >∑÷]Ã, ôd≈£î´\]C≤ìï >∑÷]à ø=+<äs¡T ñ|üHê´kÕ\T #˚dü÷Ô »Hêìï ‘·|üð<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡ì, yêdüÔyêìøÏ <ë]Á<ä´ ìs¡÷à\q≈£î >±˙, n_Ûeè~∆øÏ >±˙ #˚dæ+~ X¯Sq´eTì

ÄbòÕZHé˝À 12 eT+~

rÁeyê<äT\T Vü≤‘·+ ø±ãT˝Ÿ, nø√ºãs¡T 27: ÄbòÕZìkÕúHé˝Àì >∑‘· 24 >∑+≥˝À¢ rÁeyê<äT\ >±*+|ü⁄ #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± 12 eT+~ rÁeyê<äT\qT eT≥Tºu…{Ϻq≥T¢ Ä <˚X¯ ¨+ eT+Á‹‘·« XÊK Ä~yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq z Á|üø£≥q˝À yÓ\¢&ç+∫+~. <˚X¯+˝Àì ≈£îHêsY, q+>∑Vü‰sY, ø£+<äVü‰sY, yês¡úø˘ |òüsêVt≤, ôV≤\à+&é, qyéT s√CŸ ÁbÕyÓHé‡\˝À rÁeyê<äT\ ø√dü+ Hê{À dü+ø°s¡í <äfi≤\T, ÄØà, C≤rj·T uÛÑÁ<ä‘· dæã“+~ dü+j·TTø£Ô+>± #˚|ü{Ϻq >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºj·Tì ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ dü+ø°s¡í <äfi≤\≈£î, rÁeyê<äT\≈£î eT<Ûä´ »]–q b˛s¡T˝À 10 eT+~ rÁeyê<äT\T >±j·T|ü&ܶs¡ì ù|s=ÿ+~. eTs√ @&ÉT>∑Ts¡T rÁeyê<äT\qT n¬sdtº #˚dæq≥T¢ #Ó|æŒ+~. rÁeyê<äT\ e<ä› qT+∫ uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+˝À n‘ê´<ÛäTìø£ Äj·TT<Ûë\‘√bÕ≥T eT+<äT>∑T+&ÉT kÕe÷Á–ì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ yÓ\¢&ç+∫+~. Ç{°e\ ø±\+˝À ‘ê*ãqT¢, Ç‘·s¡ rÁeyê<ä dü+düú\T ÄbòÕÈHé˝À ‘·s¡T#·T>± u≤+ãT <ë&ÉT\T, Äj·TT<Ûë\‘√ <ë&ÉT\T #˚j·T&É+ n~Ûø£yÓTÆ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À rÁeyê<äT\qT |ü≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î #˚|ü{Ϻq #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>±H˚ á #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ Ä ¨+ eT+Á‹‘·«XÊK $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À $e]+∫+~.

Äj·Tq ø±+Á¬>düT yê]ô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. düuÛÑ≈£î eTT+<äT es¡Tdü ù|\Tfi¯ó¢ »]–Hê yÓ÷&û Ä $wüj·÷ìï >∑÷]à Á|ükÕÔ$+#·≈£î+&Ü bÕغ yê<äT\+<äs¡÷ πøåeT+>± ‹]– yÓfi≤¢\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. nsTT‘˚ düuÛ≤q+‘·s¡+ ù|\Tfi¯¢ ô|’ Äj·Tq {Ï«≥ºsY˝À ˇø£ Á|üø£≥q #˚kÕs¡T. _C…|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT sê»Hê<∏é dæ+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ç+‘· ô|<ä› ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT Ç{°e* ø±\+˝À #·÷&É˝Ò<äì dü+‘√ªcÕìï e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. sê»´düuÛÑ˝À Á|ü‹|üø£åH˚‘· ns¡TDY C…’{°¢, d”ìj·TsY H˚‘·\T X¯‘·è|òüTïdæHêΩ, düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY yÓ÷&û Á|üuÛÑè‘·T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. es¡Tdü |üs¡´≥q\T #˚düTÔqï yÓ÷&û H˚&çø£ÿ&É >±+BÛ yÓTÆ<ëHé˝À VüA+ø±sY sê´© ù|]≥ »]–q düuÛÑ˝À Á|üdü+–+#ês¡T. düuÛ≤ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ ø=~› eTT+<äT u≤+ãT ù|\Tfi¯ó¢ »]– ø=+‘· >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‹ @s¡Œ&çq|üŒ{Ïø°, yÓTT‘·Ô+ MT<ä düuÛÑ Á|üXÊ+‘·+>±H˚ kÕ–+~. bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T ô|<ä› dü+K´˝ÀH˚ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. e÷J ñ|ü eTTK´eT+Á‹

düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY yÓ÷&û Çø£ÿ&ç ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. neø±X¯yê~ ìrwt ≈£îe÷sY _C…|æì $&ç∫ô|≥º&É+ ;Vü‰sY Á|üC≤˙ø±ìï yÓ÷dü–+#·&Éy˚Tqì qπs+Á<ä yÓ÷&û n_Ûe]í+#ês¡T. ø±+Á¬>düT bÕغ‘√ ìrwt ≈£îe÷sY <√ã÷#·T˝≤≥ ˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ yê´U≤´ì+#ês¡T. mHé&ç@ qT+∫ ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚düT≈£îqï C…&çj·TT‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√yê\ì πø+Á<ä ø±+Á¬>düT Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À _C…|æ H˚‘· á yê´K´\T #˚kÕs¡T. 1999˝À ìrwt Hêj·Tø£‘ê«q >∑\ düeT‘· bÕغ ø£+fÒ ≈£L&Ü ¬s{Ϻ+|ü⁄ dü+K´˝À XÊdüqdüuÛÑT´\ ã\+ e⁄qï|üŒ{Ïø° ≈£L&Ü _C…|æ ‘ê´>∑+ #˚dæ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì e<ä\T≈£îqï<äì, Äj·Tq Hêj·Tø£‘ê«ìï ÄyÓ÷~+∫+<äì qπs+Á<ä yÓ÷&û >∑‘· #·]Á‘· >∑Ts¡TÔ #˚kÕs¡T.ÄsYC…&ç N|òt ˝≤\T Á|ükÕ<é j·÷<äyéqT ≈£L&Ü |üs√ø£å+>± $eT]Ùdü÷Ô, ;Vü‰sY˝À Ä≥$ø£ sêC≤´ìï bÕs¡<√\&ÜìøÏ n|üŒ{À¢ n˝≤ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡ e∫Ã+<äì, ˝Òì|üø£å+˝À düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY yÓ÷&û eTTK´eT+Á‹ nj˚T´ yês¡ì, Ä ≈£îe÷sY ø√dü+ á ≈£îe÷sY |ü<ä$ì ‘ê´>∑+ #˚j·÷*‡ e∫Ã+<äì >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ nHêïs¡T. mHé&ç@ ◊ø£´‘·ø√dü+, C…&çj·TT, _C…|æ\T ø£\dæø£≥Tº>± e⁄+&ç sêÁcÕºìøÏ y˚T\T #˚j·T&É+ ø√dü+ , ;Vü‰sY _C…|æ Hêj·T≈£î\T mìï kÕs¡T¢ ø√]q|üŒ{Ïø° ‘êqT á sêÁcÕºìøÏ <ä÷s¡+>±H˚ e⁄+≥÷ e#êÃqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

uÛ≤s¡´ ø√]ø£ rπsÃ+<äT≈£î..

90 @fi¯¢ eè<äT›&çøÏ ô|[¢ <äTu≤jYT, nø√ºãs¡T 27: ‘=$Tà~ |ü<äT\ eè<ë›|ü´+˝À z e´øÏÔ ô|[¢ #˚düT≈£îHêï&ÉT. #·îb˛sTTq uÛ≤s¡´ ø√]ø£ rπsÃ+<äT ø√dü+ Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ˝Ò ‘·–q e<ÛäTe⁄qT #·÷dæ $yêVü≤+ »]|æ+#ês¡T. á dü+|òüT≥q kÂB nπs_j·÷˝À »]–+~.90 @fi¯¢ |òürdt n˝Ÿ ‘·U≤|ò” uÛ≤s¡´ Ç{°e˝Ò nHês√>∑´+‘√

eTs¡DÏ+∫+~. á <ä+|ü‘·T\≈£î ◊<äT>∑Ts¡T ≈£îe÷¬sÔ\T, @&ÉT>∑Ts¡T ≈£îe÷s¡T\T. ô|[¢ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î yÓTT<ä{À¢ ‘·U≤|” n+^ø£]+#·˝Ò<äT. neTà Ä‘·à XÊ+‹+#ê\+fÒ ô|[¢ #˚düTø√yê*‡+<˚qî |æ\¢\T |ü≥Tº|ü≥º&É+‘√ n+^ø£]+#ê&ÉT. ≈£L‘·Tfi¯ó¢ eT÷&ÉT HÓ\\ bÕ≥T dü+ã+<Ûë\T

ô|s¡÷˝À ªô|òdæºe˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷µ ÁbÕs¡+uÛÑ+ *e÷, nø√ºãs¡T 27: uÛ≤s¡rj·T ø£fi¯\T, dæìe÷\qT $|üØ‘·+>± n_Ûe÷ì+#˚ ˝≤{ÏHé nyÓT]ø£Hé <˚X¯+ ô|s¡÷. nø£ÿ&É Çyê[ºqT+∫ eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T ªô|òdæºe˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷µ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· ñ|ü sêh|ü‹ Vü≤MT<é nHê‡Ø Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ á ñ‘·‡yêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü<ä]Ù+∫q Äs¡T uÛ≤s¡rj·T Hê≥´s¡÷bÕ\‘√ s¡÷bı+~+∫q qè‘·´s¡÷|üø£+ Á|ü»\qT m+‘·>±H√ Äø£≥Tº≈£î+~. ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± |ü\T bÕ‘·, ø=‘·Ô uÛ≤s¡rj·T #·\q ∫Á‘ê\qT Á|ü<ä]Ù+#·qTHêïs¡T. eTs√ <˚X¯+ ≈£L´u≤˝Àq÷ á ñ‘·‡e+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ñ|üsêh|ü‹ ô|s¡÷ qT+∫ ≈£L´u≤ yÓfi≤Ôs¡T.

#·÷dæ ∫es¡≈£î 53 @fi¯¢ $‘·+‘·Te⁄qT ‘·–q CÀ&û>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. e<ÛäTe⁄≈£î X¯ó\ÿ+>± <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#ês¡T. ô|<ä› dü+K´˝À ã+<ÛäT$TÁ‘·T\T Vü‰»¬s’ ‘·U≤|ò” ô|[¢î |òüTq+>± »]|æ+#ês¡T. yÓTT‘êÔîøÏ ôd+#·ØøÏ #˚s¡Te˝À eT∞¢ ô|[¢ø=&ÉTø£j·÷´&ÉT.

uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ, nø£ÔsY\qT &Ûç©¢øÏ ‘·s¡*+∫q mHé◊@ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãs¡T 27: ~˝ŸdüTë¸q>∑sY »+≥ ù|\Tfi¯¢ πødüT˝À ø°\ø£ ì+~‘·T\T j·÷dæHé uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ, ndü<äT˝≤¢ nø£ÔsY\qT mHé◊@ n~Ûø±s¡T\T ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ &Ûç©¢øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. $#ês¡D ì$T‘·Ô+ ø=ìï s√E\ ÁøÏ‘·+ ì+~‘·T*<ä›]˙ mHé◊@ ãè+<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é rdüTø=∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

&ÛÜø±, nø√ºãs¡T 27: ã+>±¢<˚XŸ˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î eTT+<˚ Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Á|ü‹|üøå±\T |æ\T|ü⁄ì∫Ãq 60 >∑+≥\ düyÓTà Væ≤+kÕ‘·àø£+>± e÷s¡&É+‘·√ ø£˙dü+ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T #·ìb˛j·÷s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ sêJHêe÷ #˚dæ ìwüŒø£åbÕ‘·+>± e⁄+&˚ Ä|ü<ä∆s¡à Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À mìïø£\T »]|æ+#ê\ì $|üøå±\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïsTT. Ç<˚ düeTdü´ô|’ >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï Ä+<√fi¯q˝À¢ ø£˙dü+ @&ÉT>∑Ts¡T #·ìb˛j·÷s¡T. |ü\Te⁄s¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. &ÛÜø±≈£î 60 øÏMT\ <ä÷sêq >∑\ Hê>∑sYø£+&Ü nH˚ #√≥ |òüTs¡¸D\T ‘·˝…‘·Ô>± b˛©düT\T Ä+<√fi¯q ø±s¡T\qT #Ó<äs¡>={º&ÜìøÏ uÛ≤wüŒyêj·TTe⁄ >√fi≤\qT Á|üjÓ÷–+#ês¡T. s¡ã“s¡T ãT˝…{Ÿ\T ù|˝≤Ãs¡T. e÷J Á|ü<Ûëì K˝Ò<ë õj·÷ Hêj·Tø£‘ê«q >∑\ Á|ü<Ûëq ìe|üø£åyÓTÆq ã+>±¢<˚XŸ H˚wüq*dtº bÕغ, <ëì nqTã+<Ûä dü+düú\T düyÓTà≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃsTT. $<ë´dü+düú\T, yê´bÕs¡ dü+düú\T #ê˝≤ es¡≈£î eT÷‘·ã&ܶsTT. Á{≤|òæø˘ ≈£L&Ü |ü\T#·HÓ’ b˛sTT+~. düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø±ì|üø£å+˝À düyÓTà eT]+‘· rÁe‘·s¡+ ne⁄‘·T+<äì e÷J Á|ü<Ûëì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï »e÷‘˚ ÇkÕ¢MT bÕغ ≈£L&Ü _mHé|æ düyÓTà≈£î eT<䛑·T |ü*øÏ+~. 1971 Hê{Ï $eTTøÏÔ b˛sê≥+˝À »]–q |òüT≥q\qT j·TT<ä∆ H˚sê\T>± |ü]>∑DÏdü÷Ô ‘·eTyê]øÏ •ø£å\T $~ÛdüTÔ+&É{≤ìï e´‹πsøÏdü÷Ô »e÷‘˚ Ä+<√fi¯q\T #˚k˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\≈£î •ø£å\T |ü&É>±, eT]ø=+‘· eT+~ C…’fi¯¢˝À¢ eT>∑TZ‘·THêïs¡T.

uÛ≤s¡‘Y e÷¬sÿ{Ÿ˝À Á|üy˚XÊìøÏ yê˝Ÿe÷sYº ‘·Vü≤‘·Vü≤

yêwæ+>¥≥Hé/q÷´&Ûç©¢, nø√ºãs¡T 27: u≤s¡‘Y e÷¬sÿ{Ÿ˝À Á|üy˚XÊìøÏ nyÓT]ø£Hé uÛ≤Ø ]f…Æ˝Ÿ dü+düú yê˝Ÿe÷sYº ‘·Vü≤‘·Vü≤ ˝≤&ÉT‘·÷ n+<äT≈£î nedüs¡eTj˚T´ ˝≤;sTT+>¥qT eTTeTàs¡+ #˚k˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø Ä dü+düú n+<äTø√dü+ >∑‘· Á‘Ó’e÷dæø£+˝À 1.5 $T*j·THé &Ü\sY\ es¡≈£î Ks¡Tà #˚dæ+~. ôdH˚{Ÿ, Á|ü‹ì<ÛäT\ düuÛÑ\ düuÛÑT´\T, |ü\T ø°\ø£yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·« XÊK\≈£î #Ó+~q yês¡T, yêDÏ»´ esêZ\ yês¡T Ä ˝≤;sTT+>¥ C≤_‘ê˝À e⁄+{≤s¡T. >∑‘·+˝À ø=+‘· Á|üj·T‘·ï+ #˚dæq yê˝Ÿe÷sYº á eT<Ûä´ Ä ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü«dæú #Ó|æŒ, ‹]– >∑‘· Á‘Ó’e÷dæø£+˝ÀH˚ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Ç|üð&çø£ Ä Á|üÁøÏj·TqT eT] ø=+‘·ø±\+ bÕ≥T ø=qkÕ–+#ê\ì uÛ≤$k˛Ô+~. uÛ≤s¡‘Y e÷¬sÿ{Ÿ˝À Á|üy˚XÊìøÏ M\T>± á HÓ\˝À uÛ≤s¡‹ Á>∑÷|t dü+düú‘√ ne>±Vü≤q ≈£L&Ü #˚düT≈£î+~. eT©º Áu≤+&é ]f…Æ˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\T (m|òt&ç◊) ô|fÒº+<äT≈£î >∑\ ìã+<Ûäq\qT dü&É*+#ê\ì uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√]+~. <˚oj·T+>± $|üøå±\ qT+∫ e´‹πsø£‘· e´ø£ÔyÓTÆq|üŒ{Ïø° ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ m|òt&ç◊ |ü]$T‹ì 51 XÊ‘êìøÏ ô|+∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄ yê˝Ÿe÷sYº ˝≤;sTT+>¥ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ô|’ ì|òü÷ y˚dæ e⁄+∫+~. nyÓT]ø£Hé ìã+<Ûäq\ øÏ+<ä ˝≤;sTT+>¥≈£î #·≥ºã<ä∆‘· e⁄+~. eT÷&ÉT e÷kÕ\ø√kÕ] Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ä $esê\qT ‘Ó*j·T CÒj·÷*‡ e⁄+≥T+~. uÛ≤s¡‘Y˝À n+‘· K∫Ñ·yÓTÆq ìã+<Ûäq\T ˝Òe⁄. nsTTHê ≈£L&Ü $<˚o e÷s¡ø£ Á<äe´ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+|üã&ÉT‘·THêïj·÷ ˝Ò<ë nqï<ëìô|’ <äsê´|ü⁄Ô #˚k˛Ô+~. yê˝Ÿe÷sYº 2008 ˝ÀH˚ nyÓT]ø±˝À Ä Á|üÁøÏj·TqT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düTe÷s¡T 39 ø√≥¢ &Ü\sY\T (s¡÷.242 ø√≥T¢) Ks¡Tà #˚dæ+~.

Çsêø˘ es¡Tdü ù|\Tfi¯¢˝À 42 eT+~ eTè‹

u≤>±›<é, nø√ºãs¡T 27: Çsêø˘ sê»<Ûëì u≤>±›<é q>∑s¡+˝Àq÷, Ä #·T≥Tº |üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ Ä~yês¡+ Hê&ÉT »]–q es¡Tdü ø±s¡T u≤+ãT ù|\Tfi¯¢˝À ø£˙dü+ 42 eT+~ #·ìb˛j·÷s¡T. <ë<ë|ü⁄ 100 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. yês¡+<ä]˙ düMT|ü ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. yêDÏ»´ πø+Á<ë\T, bÕ]ÿ+>¥ düú˝≤\qT {≤¬sZ{Ÿ>± #˚düT≈£îì nø£ÿ&É ø±s¡¢˝À¢ e⁄+∫q u≤+ãT\qT ù|*Ãy˚j·T>± á <ës¡TD+ »]–+~. >∑+≥ ùd|ü⁄ô|’>± ù|\Tfi¯ó¢ $ì|ædü÷ÔH˚ e⁄Hêïj·Tì Á|ü‘·´ø£å kÕ≈£åî\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

nqsê∆\≈£î ø±s¡D+ j·TT|æ@

e÷s¡TŒqT ø√s¡T‘·Tqï Á|ü»\T kÕ>∑q+|ü⁄‘ês¡ì ÄsYmdtmdt $XÊ«dü+ ø=∫Ã, nø√ºãs¡T 27: n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤\T, <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ eTTqï>∑T nìï nqsê∆\≈£î ø±s¡DyÓTÆq j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘ê«ìï e#˚à mìïø£˝À¢ kÕ>∑q+|æ e÷s¡TŒq≈£î y√≥T y˚j·÷\ì ÄsYmdtmdt |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]–q dü+|òtT C≤rj·T ø±s¡´es¡Z düe÷y˚XÊ\ eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düTπswt (uÛÑj·÷´J) CÀwæ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ s¡ø£åD, n+‘·s¡Z‘· uÛÑÁ<ä‘·, Ä]∆ø±_Ûeè~∆ eTTqï>∑T ø°˝ø±+XÊ\≈£î ‘·–q $<ÛëHê\T #˚|ü≥º˝Òì <äTdæú‹˝À |ü&ç ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. bÕ\q˝À ˝À≥T ø=≥ºe∫Ãq≥T¢ ø£ì|ædüTÔqï<äì, ô|≥Tºã&ÉT\ yê‘êes¡D+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. kÕe÷q´ »q+‘√ bÕ≥T bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·« rs¡T |ü≥¢ ndüeTà‹‘√ e⁄Hêïs¡ì, nìï esêZ\ yês¡T e÷s¡TŒqT ø√s¡T‘·THêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ dü+|òtT _C…|æøÏ m{≤¢ ‘√&ÉŒ&É>∑\<äqï Á|üX¯ï≈£î Äj·Tq H˚s¡T>± düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Ò<äT. Á|ü»\ e‹Ô&ç‘√H˚ Á|ü‘ê´e÷ïj·÷ìøÏ e÷s¡Z+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± dü+|òtT≈£î 6 y˚\ XÊK\T e⁄Hêïj·Tì, 15 y˚\ Á>±e÷˝À¢ì ø±s¡´ø£s¡Ô\T mìïø£˝À¢ nìï esêZ\ yês¡T z{Ï+>¥˝À bÕ˝§ZH˚˝≤ Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Çø£ÿ&É yÓTT<ä{ÏkÕ]>± »]–q ø±s¡´es¡Z düe÷y˚XÊ\≈£î 400 eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡ì, dü+|òtT uÛÑ$wü´‘Y ø±s¡´Áø£e÷\qT >∑÷]à $düÔè‘·+>± #·]Ã+#ês¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.


10

ôV’≤<äsêu≤<é, k˛eTyês¡+, 28`10`2013

ÄK] s¡+J˝À ◊<äT |üs¡T>∑T\T #˚dæq dü∫Hé s√Vt≤≥ø˘, nø√ºãsY 27: e÷düºsY u≤¢düºsY dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY Ä~yês¡+ ‘·q ∫e] s¡+J e÷´#Y Ä&Üs¡T. Vü≤sê´Hê‘√ »]–q á e÷´#Y˝À dü∫Hé 5 |üs¡T>∑T\T e÷Á‘·y˚T #˚dæ yÓqT~]>±&ÉT.

Ä+Á<Ûë, ôV’≤<äsêu≤<é »≥¢ eT<Ûä´..

s¡+J e÷´#Y H˚{Ï qT+#˚ (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27: Ä+Á<Ûë, ôV’≤<äsê u≤<é »≥¢ eT<Ûä´ H˚{Ï qT+∫ ñ|üŒ˝Ÿ˝Àì sêJyé>±+BÛ n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ yÓTÆ<ëq+˝À

Hê\T>∑T s√E\ s¡+J e÷´#Y ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. á d”»Hé˝Àì ‘=* e÷´#Y˝À ‘·\|ü&˚+<äT≈£î ¬s+&ÉT »≥T¢ düqï<ä›eTj·÷´sTT. ôV’≤<äsêu≤<é »≥Tº≈£î nø£å‘Y¬s&ç¶, Ä+Á<Ûë»≥Tº≈£î

@J Á|üB|t kÕs¡<∏ä´+ eVæ≤+#·qTHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é »≥Tº : |æ.nø£å‘Y¬s&ç¶, Á|üC≤„HézC≤, {°.düTeTHé, JôV≤#Y $Vü‰], ;.dü+B|t, dü+B|t sê»Hé, nVü≤à<éU≤ÁB, nowt¬s&ç¶, nyÓ÷˝Ÿwæ+&˚, Vü≤;uŸ nVü≤à<é, d”M $T*+<é, m+.s¡$øÏs¡DY, m+@ U≤BsY, Äø±wüã+&Ü], ø√#Y düT˙˝ŸCÀwæ e´eVü≤]kÕÔs¡T. Ä+Á<Ûë »≥Tº: @J Á|üB|t (¬øô|ºHé), Á|üXÊ+‘Y≈£îe÷sY (yÓ’dt`¬øô|ºHé), m+.lsêyéT, ùwø˘u≤cÕ, lø£sY uÛÑs¡‘Y ($¬ø{Ÿø°|üsY), ø±ø±ì Vü≤Øwt, nyÓ÷˝Ÿ eTE+<ësY, düj·T´<é cÕãTB›Hé, X¯+ø£sYsêe⁄, &û.•e≈£îe÷sY, d”ºô|òHé, ;.düTeT+‘Y, m+.düTπswt≈£îe÷sY, |æ.$»jYT≈£îe÷sY.

n+‘·sYõ˝≤¢ dü÷ÿ˝Ÿπ>yéT‡...

HÓ{Ÿu≤˝Ÿ #ê+|t ôV’≤<äsêu≤<é (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27: sêÁwüºkÕúsTT n+‘·sYõ˝≤¢ dü÷ÿ˝Ÿπ>yéT‡ u≤*ø£\ HÓ{Ÿu≤˝Ÿ #ê+|æj·THéwæ|t ôV’≤<äsêu≤<é »≥Tº ¬ø’edü+ #˚düTø=+~. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ düT˝≤ÔHêu≤<é˝À »]–q á {ÀØï u≤*ø£\ ô|ò’q˝Ÿ˝À ôV’≤<äsêu≤<é »≥Tº 7`4 ‘˚&Ü‘√ KeTà+ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ôdMTdt˝À ø£Ø+q>∑sYô|’ 7`5 ‘˚&û‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫ ô|ò’q˝Ÿ #˚s¡Tø√>±, KeTà+ 7`4 ‘˚&Ü‘√ es¡+>∑˝Ÿô|’ $»j·T+ kÕ~Û+∫ ô|ò’q˝Ÿ n+‘·sYõ˝≤¢ dü÷ÿ˝Ÿπ>yéT‡ HÓ{Ÿu≤˝Ÿ #ê+|æj·THé>± Ä$s¡“¤+∫q ôV’≤<äsêu≤<é u≤*ø£\ »≥Tº #˚s¡T≈£î+~. u≤\Ts¡ ô|ò’q˝Ÿ˝À KeTà+ »≥Tº 11`7 ‘˚&Ü‘√ ôV’≤<äsêu≤<éô|’ $»j·T+ es¡+>∑˝Ÿô|’ $»j·T+ kÕ~Û+∫ ô|ò’q˝Ÿ $»j·T+ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì ô|ò’q˝Ÿ kÕ~Û+∫+~. ôV’≤<äsêu≤<é »≥Tº 5`3 ‘˚&Ü‘√ #˚s¡Tø√>±, KeTà+ 6`3 ‘˚&Ü‘√ ø£Ø+q>∑sYô|’ Á|üy˚•+∫+~.

dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY ø°¢Hé uÀ˝Ÿ¶ nsTTq <äèX¯´+

{ÖHébÕ¢ì+>¥ $uÛ≤>∑+ n$˙‹ eTj·T+ (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27: |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\T, eTVü‰q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú\T, q>∑s¡ |ü+#êsTTr˝À¢ì {ÖHébÕ¢ì+>¥ $uÛ≤>∑+ n$˙‹, ÄÁø£e÷\≈£î ì\j·÷\T>± e÷sêsTT. {ÖHébÕ¢ì+>¥ dæã“+~ n+~qø±&çøÏ <ä+&ÉTø=+≥÷ eTTì‡bÕ©º\ Ä<ëj·÷ìøÏ uÛ≤Ø m‘·TÔq >∑+&ç ø=&ÉT‘·Tqï≥T¢ ã\yÓTÆq Äs√|üD\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. Ç+{Ï ìsêàD+ nqTeT‘·T˝À¢ uÛ≤Ø m‘·TÔq n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì |ü≥ºD Á|ü»\T Äs√|ædüÔ$Hêïs¡T. á $uÛ≤>±˝À¢ |üìø√dü+ yÓfi¯óÔqï Á|ü»\qT \+#ê\ ø√dü+ »\>∑˝≤¢ |”≈£îÿ‹+≥THêïs¡T. |ü≥ºD≤˝À¢, bÕ\ø£ dü+düú\˝À Ç+{Ï ìsêàD nqTeT‘·T\ ñ\¢+|òüTq‘√ bÕ≥T ÄÁø£eT ìsêàD≤\≈£î {ÖHébÕ¢ì+>¥ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ n$˙‘˚ ø±s¡DeTqï Äs√|üD\THêïsTT. {ÖHébÕ¢ì+>¥ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ Á|ü‹ |üìøÏ Ç+‘· πs≥T |òæø˘‡ #˚dæ ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ &ÉãT“\T edü÷fi¯ó¢ #˚düÔ$Hêïs¡T. &ÉãT“*e«ì yê] ìsêàD≤\qT n&ÉT>∑&ÉT>∑THê n&ÉT¶|ü&É≥+‘√ bÕ≥T ≈£L*Ãy˚düÔ$Hêïs¡ì Á|ü»\T ø£˙ïfi¯ó¢ ô|&ÉT‘·THêïs¡T. nÁø£e÷s¡®H˚ <Û˚«j·T+>± |üì#˚düÔ$qï dæã“+~ Áø£qTdüqï˝À¢ uÛ≤Ø m‘·TÔq ÄÁø£eT ìsêàD≤\T ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. nÁø£eT ìsêàD≤\qT ìyê]+#˚+<äTπø eTTì‡bÕ©º\˝À Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚dæq {ÖHébÕ¢Hé $uÛ≤>∑+ (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 27: sêh+˝Àì eTTìdæ bÕ*{°\ ÄdüTÔ\T |ü]s¡øÏå+#˚+<äT≈£î |ü⁄s¡bÕ\qXÊK Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºkÕ]+#·uÀ‘·Tqï~. eTTìdæbÕ*{°\≈£î #Ó+~q y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ÄdüÔ$\qT |ü]s¡øÏådü÷ÔH˚ <äTø±D≤\ düeTT<ëj·÷\ ªn<Ó›µqT ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+ <ë«sê πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. |òæÁãe] 5, 2011 Jy√ HÓ+.56 Á|üø±s¡+ sêh+˝Àì eTTìdæbÕ *{°\≈£î #Ó+~q cÕ|æ+>¥ ø±+ô|¢ø˘‡\˝Àì <äTø±D≤\ô|’ HêeTe÷Á‘·+>± edüÔ$qï Ä<ëj·T+ô|’ n~Û ø±s¡T\T d”]j·Tdt>± rdüT≈£î+≥THêïs¡T. sêh yê´|üÔ+>± Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é $TqVü‰ cÕ|æ+>¥ ø±+ô|¢ø˘‡\˝À düTe÷s¡T 4y˚\≈£î ô|’>± <äTø±D≤\THêïsTT. nsTT‘˚ >∑‘· Çs¡yÓ’ nsTT<˚fi¯ó¢>± e÷¬sÿ{Ÿ≈£î nqT>∑TD+>± n<Ó›\T ìs¡ísTT+#·ø£ b˛e≥+, n˝≤π> ‘·≈£îÿe n<Ó›≈£î <äTø±D≤\T rdüTø=ì ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+>± m≈£îÿe n<Ó›≈£î <äTø± D≤\qT Ç‘·s¡T\≈£î n|üŒ–+∫ kıeTTà#˚düT≈£î+≥THêïs¡T. >∑‘·+˝À q˝§Z+&É eTTìdæbÕ*{° |ü]~Û˝À |æ$mHé dæìe÷ Vü‰˝Ÿ ©E $wüj·T+˝À ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü n|üŒ{À¢ eTTìdæ|ü˝Ÿ #ÛÓ’¬sàHé>± ñqï |ü⁄˝…¢+\ yÓ+ø£{ŸHêsêj·TD >ö&é≈£î n|üŒ–+#ês¡+≥÷ ∫\ø£\ >√es¡∆Hé Ç‘·s¡T\T ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚!.. |üPs¡«|ü sê\T |ü]o*+∫q ôV’≤ø√s¡Tº n|üŒ{Ï eTTìdæ|ü˝Ÿ ø£$Twüq sY‘√ bÕ≥T |ü⁄s¡bÕ\ø£XÊK ø±s¡´<ä]Ù |ü⁄cÕŒ¤düTÁãeTD´+,

@dæ; <ë&ÉT˝À¢ ø√≥¢ nÁø£e÷düÔ$\ yÓ\¢&ç l \ø£å\T ≈£îeTà]+∫ ã~©\T l eTTì‡bÕ©º\˝À j·T<Û˚#·Ã>± ÄÁø£eTìsêàD≤\T l |ü⁄s¡bÕ\ø£dü+|òü÷\ Ä<ëj·÷ìøÏ ø√≥¢˝À >∑+&û l ;|”mdt |ü<∏äø£+ dæã“+~øÏ ªø£\Œeèø£å+µ l #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î »+≈£î‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ l

nÁø£e÷s¡®q≈£î ì\j·T+>± e÷πsÃXÊs¡T. >∑‘· @&Ü~ õôV≤#Ym+d” dü]ÿ˝Ÿ Hê\T>∑T˝À |üì#˚düÔ$qï ªeTT˙‡µ (nf…+&ÉsY) Ç+{Ïô|’ md”;<ë&ÉT\T »s¡|ü>± nø£åsê\ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ ÄÁø£e÷düÔ$\T yÓ\T>∑T#·÷XÊsTT. á $uÛ≤>∑+˝À |üì#˚ùd+<äT≈£î \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T yÓ<ä»*¢ ô|ò’s¡M\‘√ ã~©\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T.

ã|”mdt |ü<∏äø£+ (nÁø£eT ìsêàD≤\ ìs¡“¤+<ä Áø£eTãB›ø£s¡D) >∑&ÉTe⁄ eTT–dæq á @&Ü~˝À sêh yê´|üÔ+>± eTs√ ¬s+&ÉT \ø£å\ ÄÁø£eT ìsêàD≤\T yÓ*dæq≥T¢ |ü⁄s¡bÕ\ø£XÊK y˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+. Bì‘√ bÕ≥T _|æmdt |ü<∏äø£+ {ÖHébÕ¢Hé dæã“+~ ªø£\Œeèø£å+>±µµ e÷πsÃXÊs¡qï Äs√|üD\THêïsTT. m˝≤+{Ï uÛÑeq+ ì]à+#·ø£ eTT+<˚ _|æmdt |ü<∏äø±ìøÏ <Ûäs¡U≤düÔ$ #˚sTT+∫, <ä>∑Zs¡T+&ç nÁø£eT ìsêàD≤\≈£î ñdæ>√\TŒ‘·THêïs¡T. á |ü<∏äø£+ á HÓ\ 15‘√ >∑&ÉTe⁄ eTT>∑TdüÔ$Hêï sêh yê´|üÔ+>± ñqï 165 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷˝À‘√ bÕ≥T 19 eTVü‰q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú˝À¢ ìsêàD≤\T ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. ÁeTTì‡bÕ©º\ Ä<ëj·÷ìøÏ uÛ≤Ø m‘·TÔq >∑+&ç ø=&ÉT‘·Tqï {ÖHébÕ¢Hé dæã“+~, n~Ûø±s¡T\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î yÓqTø£&ÉT>∑T

eTTì‡bÕ*{°\˝À...

y˚\+ <ë«sê <äTø±D≤\ πø{≤sTT+|ü⁄ ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åD≈£î #·s¡´\T l ô|ò’\{Ÿ ÁbÕC…≈£îº>± ôV’≤<äsêu≤<é Øõj·THé l

|ü⁄s¡bÕ\qXÊK dü+#ê\≈£î\T Áù|+#·+<äsY≈£î •ø£å $~Ûdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·T&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ z |üø£ÿ, n~Ûø±s¡T\T eTs√ |üø£ÿ d”]j·Tdt>± rdüT≈£îHêïs¡T. !. nsTT‘˚ Ç<˚ πødüTô|’ •ø£å|ü&ɶ n~Ûø±s¡T\T düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î yÓfi¯¢≥+‘√ }s¡≥\_Û+∫+~. á $wüj·÷ìï <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì á @&Ü~ |òæÁãe]˝À eTTìdæbÕ*{°\˝À <äTø±D≤\ n<Ó›, n|üŒ–+#˚+<äT≈£î ìã+<Ûäq\‘√ ≈£L&çq ñ‘·Ôs¡T« C≤Ø#˚dæ+~. á ñ‘·Ôs¡T«\T yÓ\Te&ç ‘=$Tà~ e÷kÕ\T >∑&ÉTdüÔ$Hêï ñ‘·Ôs¡T« neT\T ø√dü+ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äT. nsTT‘˚ >∑‘· »qe] qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é Øõj·THé˝À Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚dæq ñ‘·Ôs¡T«\qT |üø£&É“+B>± neT\T #˚ùd+<äT≈£î Øõj·THé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY dü‘·´Hêsêj·TD ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïs¡T. á ø£düs¡‘·TÔ eT+∫ |òü*‘·+ Çe«&É+‘√ sêh yê´|üÔ+>± nìï eTTì‡bÕ*{°˝À Ç<˚ $<Ûä+>± neT\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. eTT+<äT>±

Øõq˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY &܈ˆ dü‘·´Hêsêj·TD Øõj·THé˝Àì eTTìdæbÕ* {°\˝À ñqï <äTø±D≤\ dü+K´, n<Ó› $esê\‘√ bÕ≥T m|üð&ÉT πø{≤sTT+∫q ‘˚B, e÷¬sÿ{Ÿ˝À n<Ó› $esê\ìï+{Ïì ùdø£]+#ês¡T. Ç+<äT≈£î>±qT Øõj·THé˝Àì eTTìdæ|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡¢≈£î

y˚k˛Ô+~. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ {ÖHébÕ¢Hé˝À |üì#˚düÔ$qï n~Ûø±s¡T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì ô|<ä›\ Vü≤düÔ+ ñ+&É≥y˚Tqqï Äs√|üD\THêïsTT. sêh+˝Àì lø±≈£î\+`5, $»j·Tq>∑s¡+`4, $XÊK|ü≥ï+`2, ‘·÷s¡TŒ >√<ëe]`8, |ü•ÃeT >√<ëe]`7, ÁøÏcÕí`5, >∑T+≥÷s¡T`11, Á|üø±X¯+`4, HÓ\÷¢s¡T`3, ∫‘·÷Ôs¡T`7, nq+‘·|ü⁄s¡+`6, ø£s¡÷ï\T`4, ø£&É|ü`6, es¡+>∑˝Ÿ`1, ø£Ø+q>∑sY`5, KeTà+`7, n~˝≤u≤<é`7, s¡+>±¬s&ç¶`2, q˝§Z+&É`4, yÓT<äø˘`5, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY`4, ìC≤e÷u≤<é˝À 3 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷˝À¢ nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü ìsêàD≤\T ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. Çø£ eTVü‰q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú˝À¢ $»j·Tyê&É, sê»eT+Á&ç, ø±øÏHê&É, Áπ>≥sY $XÊK, >∑T+≥÷s¡T, HÓ\÷¢s¡T, ‹s¡T|ü‹, ø£&É|ü, ø£s¡÷ï˝Ÿ, es¡+>∑˝Ÿ, Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é, @\÷s¡T, nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£Ø+q>∑sY, ìC≤e÷u≤<é. nÁø£eT ìsêàD≤\T, ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+∫q ìsêàD≤\T ø=ø=\¢\T>± ñHêïsTT. ÁeTTì‡bÕ©º\˝À nÁø£eT ìsêàD≤\≈£î {ÖHébÕ¢Hé $uÛ≤>∑+˝À |üì#˚düÔ$qï n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ì u≤<ÛäT´\T>± #˚dæ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ ‘·bÕŒ ÄÁø£e÷s¡®q≈£î n&ÉT¶ø£≥º|ü&É<äqï~ dü‘·´+. á y˚Ts¡≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ÄÁø£e÷s¡Tÿ\ô|’ @y˚Ts¡≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<√ y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚...!

ÁbòÕ¬sà{ŸqT ‘·j·÷s¡T #˚dæ düs¡÷ÿ´\sY C≤Ø #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é Øõj·THé˝À düTe÷s¡T 400ô|’>± <äTø±D≤\T ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. eTTìdæ|ü˝Ÿ ÄdüTÔ\T, Ä<ëj·T+ô|’ mH√ï @fi¯ó¢>± |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e≥+, ÇcÕºqTkÕs¡+>± πø{≤sTT+|ü⁄\T »]–q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ÁbÕ´<∏ä$Tø£ düe÷#êsêìï ≈£L&Ü ùdø£]+#ês¡T. $esê\T n+~q yÓ+≥H˚ ô|ò’˝…{Ÿ ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä Øõj·THé˝Àì nìï eTTìdæbÕ*{°\˝À ˇπø s√E ãVæ≤s¡+>∑ bÕ≥ <ë«sê mes¡T m≈£îÿe bÕ&ç‘˚ yê]øÏ πø{≤sTT+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. Bì‘√ bÕ≥T ãVæ≤s¡+>∑ bÕ≥˝À <äTø±D≤ìï <äøÏÿ+#·T≈£îqï e´øÏÔ ôd≈£L´]{° &çbÕõ{Ÿ ≈£L&Ü #Ó*¢+#ê*‡ ñ+~. ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\T, Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚dæq õy√HÓ+.56, õy√ HÓ+ 535 ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î <äTø±D≤\ n<Ó›qT ãVæ≤s¡+>∑ bÕ≥ <ë«sê πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î ìs¡ísTT+#êeTì Øõq˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ sêh+˝Àì nìï eTTìdæbÕ*{°\˝À ñqï düTe÷s¡T 2y˚\ <äTø±D≤\qT ≈£L&Ü Ç<˚ $<ÛëHêìï neT\T #˚j·÷\ì |ü⁄s¡bÕ\qXÊK ìs¡ísTT+∫+~. á $<Ûëq+ neT\T #˚ùdÔ |ü⁄s¡bÕ\ø£dü+|òü÷\≈£î uÛ≤Ø m‘·TÔq Ä<ëj·T+ düeT≈£Ls¡qT+~. nsTT‘˚ sê»ø°j·T ˇ‹Ô&û\≈£î ‘·˝§–Z ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·ì n~Ûø±s¡T\T düeTdü´\T m<äTs=ÿH˚ |ü]dæú‹ ñ+&É≥+‘√ |üø£&É“+B>± neT\T #˚j·÷\ì |ü⁄s¡bÕ\qXÊK ø£$TwüqsY, dü+#ê\≈£î\T »Hês¡úHé¬s&ç¶ n~Ûø±s¡T\≈£î ôV≤#·Ã]+#·≥+ >∑eTHês¡Ω+.

|òæøχ+>¥ kÕÿ+˝À u§bÕsê!

\+&ÉHé,nø√ºãsY 27: uÛ≤s¡‘· dü+‘·‹øÏ #Ó+~q Ç+>∑¢+&é ÁøϬø≥sY s¡$ u§bÕsêô|’ e÷´#Y |òæøχ+>¥ ˙&É\T ø£eTTà≈£î+≥THêïsTT. ã+>±¢<˚XŸ Á|”$Tj·TsY ©>¥ (;|”m˝Ÿ)˝À yÓ\T>∑T#·÷dæq |òæøχ+>¥ ñ<ä+‘·+ ‘·sê«‘· n‘·ìï ◊d”d” n$˙‹ ìs√<Ûäø£ eT]j·TT uÛÑÁ<ä‘ê j·T÷ì{Ÿ n~Ûø±s¡T\T ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T $#ê]+#ês¡ì düe÷#ês¡+. 12 HÓ\\ u≤´+ø˘ ùdº{ŸyÓT+{Ÿ‘√ bÕ≥T eT÷&˚fi¯¢≈£î dü+ã+~Û+∫q yÓTTu…’˝Ÿ bò˛Hé ø±˝Ÿ‡ &˚{≤qT Çyê«\ì ÁøϬø≥sYqT ø√sês¡T. nsTT‘˚ _J ôw&É÷´˝Ÿ e\¢ u§bÕsê yê{Ïì düø±\+˝À düeT]Œ+#·˝Òø£b˛j·÷&ÉT. ;|”m˝Ÿ˝À ∫≥º>±+>¥ øÏ+>¥‡ ÁbòÕ+#Ó’JøÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+∫q u§bÕsê... Ä ‘·sê«‘· <äøÏåD≤Á|òæø±˝À »]–q z {Ï20 {ÀØï˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î yÓfi≤¢&ÉT. nsTT‘˚ Ç˝≤+{Ï n+XÊ\qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ◊d”d” ìj·Te÷e[ô|’ dü+‘·ø£+ #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ u§bÕsêô|’ eTs√ yês¡+ s√E˝À¢ y˚≥T |ü&˚ neø±XÊ\THêïsTT.

&Ûç©¢ |”sƒ¡+ ø±+Á¬>dt <˚: sêVüQ˝Ÿ

q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 27: &çôd+ãsY 4 ‘˚~q »]π> &Ûç©¢ nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ ‘·<∏ä´+ nì ø±+Á¬>dt bÕغ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. &Ûç©¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì |üP]Ô $XÊ«dü+‘√ ñHêïqT nì sêVüQ˝Ÿ nHêïs¡T. 1998 qT+∫ &Ûç©¢˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ~Û+∫q $»j·÷\qT, n_Ûeè~∆ì sê»<Ûëì˝À »]–q mìïø£\ sê´©˝À sêVüQ˝Ÿ yÓ\¢&ç+#ês¡T. &Ûç©¢˝À n_Ûeè~∆ »s¡T>∑˝Ò<äì #Ó|üŒ&ÜìøÏ Á|ü‹|üøå±\≈£î ≈£L&Ü neø±X¯+ ˝Ò<äT nì nHêïs¡T.j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<∏äø£+ ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· _\T¢‘√bÕ≥T >∑‘· 15 @fi¯¢˝À &Ûç©¢˝À mH√ï n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\qT ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻ+<äì sêVüQ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. &Ûç©¢ n_Ûeè~∆øÏ eTTK´eT+Á‹ w”˝≤ BøÏå‘Y #˚dæq ø£èwæì sêVüQ˝Ÿ ø=ìj·÷&Üs¡T. &Ûç©¢ yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…ø˘º Ç+&√H˚wæj·÷‘√bÕ≥T $<˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü s√˝Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ >± e÷]+~ nì nHêïs¡T.

2014˝À ø±+Á¬>dt, ÄsYmdtmdt\ eT<Ûä´

ªeTVü‰uÛ≤s¡‘· j·TT<ä∆+µ

‹s¡T#·Tsê|ü*¢, nø√ºãsY 27: 2014 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\qT ø±+Á¬>dt, ÄsYmdtmdt\ eT<Ûä´ »]π> ªeTVü‰uÛ≤s¡‘· j·TT<ä∆+µ nì Ä]∆ø£ eT+Á‹ |æ ∫<ä+ãs¡+ yê´U≤´ì+#ês¡T. sê»ø°j·÷\‘√ ÄsYmdtmdt ≈£î Á|ü‘·´ø£å dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£îHêï.. |üs√ø£å+>± ;CÒ|”ì ìj·T+Á‹k˛Ô+<äì.. n+<äTπø ÄsYmdtmdt, ø±+Á¬>dt \ eT<Ûä´ eTVü‰uÛ≤s¡‘· j·TT<ä›+ »s¡T>∑uÀ‘·T+<ä+≥÷ ∫<ä+ãs¡+ nHêï&ÉT. ‹s¡T#·Tsê|ü*¢˝À @sêŒ≥T #˚dæq z ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫<ä+ãs¡+ Á|üdü+–+#ês¡T. eT‘· ÁbÕ‹bÕ~ø£q Á|ü»\qT $&ÉBj·T&ÜìøÏ ÄsYmdtmdt <äTwüº Á|üj·T‘êï\qT ÁbÕs¡+_Û+∫+<äî ∫<ä+ãs¡+ Äs√|æ+#ês¡T. >∑T»sê‘Y ˝À eTTdæ¢+ j·TTe≈£î\qT mHé øö+≥s¡¢ ù|s¡T‘√ ø±*à #·+bÕs¡î.. ‘êqT ¨+eT+Á‹>± |üì#˚dæq ø±\+˝À mHé øö+≥s¡¢qT ˇ|ü⁄Œø√˝Ò<äT nì nHêï&ÉT.

ˇ&çXÊ≈£î πs|ü⁄ πø+Á<ä |ü]o\q ãè+<ä+ uÛÑTeH˚X¯«sY, nø√ºãsY 27: ô|’ë*Hé ‘·TbÕHé ‘êøÏ&ç ‘√ ˇ&çXÊ sêh+ n‘·˝≤≈£î‘· \yÓTÆ+~. Ä ‘·TbÕHé düèwæº+∫q ;uÛÑ‘·‡+ô|’ n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd+ <äT≈£î πø+Á<ä+ ãè+<ä+ k˛eTyês¡+ ˇ&çXÊ sêqT+<äî Ä sêh |ü⁄qsêyêdü Á|ü‘˚´ø£ ø£$TwüqsY Ä~yês¡+ Çø£ÿ&É yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ä ãè+<ëìøÏ πø+Á<ä ¨+ eT+Á‹‘·« XÊK dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù s¡w”à >√jÓT˝Ÿ H˚‘·è‘·«+ eVæ≤kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ä πø+Á<ä ãè+<ä+ ¬s+&ÉT ãè+<ë\T>± $&çb˛‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ô|’*Hé e\¢ rÁe+>± <Óã“‹qï >∑+C≤+, |üPØ, u≤\k˛sY, eTj·T÷sY ã+CŸ õ˝≤¢˝À¢ Ä ãè+<ë\T |üs¡´{ÏkÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Ä ãè+<ë\T á HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î ˇ&çXÊ˝À |üs¡´{ÏkÕÔj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ô|’ *Hé ‘·TbÕHé ‘√ e∫Ãq uÛ≤Ø esê¸\T, á<äTs¡T>±\T\ e\¢ 60 eT+~ eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡T. n˝≤π> M|ü]‘·yÓTÆq ÄdæÔ qwüº+ dü+uÛÑ$+∫+~. <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT \ø£å\ #Ó≥T¢ HÓ\ø=]>±sTT. s√&ÉT¶, s¡yêD≤ e´edüú |üP]Ô>± ∫Hêï_ÛqïyÓTÆ+~. ˇ&çXÊ˝À ô|’ *Hé ‘·TbÕHé e\¢ HÓ\ø=qï qwüº+ô|’ πø+Á<ä ãè+<ä+ n<Ûë´j·Tq+ #˚dæ πø+Á<ëìøÏ ìy˚~ø£ n+<äCÒj·TqT+~.

Printed and Published by K.SATYANARAYANA on behalf of SRI GNANA KRISHNA ENTERPRISES, Printed at M/s. Sri Gnana Publishers. # 3-2-693,Chappal Bazar,Kachiguda, Hyderabad. and published from #.3-4-4, Flat No. 104, Legend Apts., Behind Mahesh Bank,Kachiguda X Roads,Hyderabad-29.Editor: PIRATLA VENKATESWARLU Phone.Editorial:040-24740272,Fax.040-24740272.RNi No.3272/1957,Email:krishnapatrika.gnana@gmail.com


CMYK

CMYK

28`10`2013 k˛eTyês¡+

11

ªeTVæ≤fi≤ |ü⁄s√>∑‹µ...

ªeTVæ≤fi≤ |ü⁄s√>∑‹ nqï~ e÷≥\ es¡πø |ü]$T‘·+ ne⁄‘√+~, Ä#·s¡D˝À Ä•+∫q‘· Á|ü>∑‹ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì dü+düú\T eTVæ≤fi¯\≈£î ñ<√´>±*#˚Ã+<äT≈£L neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£L Á|üj·T‹ïdüTÔHêï... ñ<√´>±˝À¢ ≈£î<äTs¡T ≈£î+≥Tqï yêfi¯¢ dü+K´ ‘·≈£îÿe>±H˚ ñ+{À+~µ nì ‘Ó*|æ+~ z ‘êC≤ n<Ûä´j·Tq+. eTq<˚X¯+˝À Ç|üŒ{Ïø° |ü~ùV≤qT XÊ‘·+ eT+~ eTVæ≤fi¯\T e÷Á‘·y˚T ñ<√´>±˝À¢ ñHêïs¡T. Çø£ d”áy√\T>± |üì#˚düTÔqï yêfi¯¢ XÊ‘·+ πøe\+ 1.8 XÊ‘·y˚T. |üì˙, Ç+{Ï˙ u≤´˝…Hé‡ #˚düTø√˝Òø£ ñ<√´>±\ì e<äT\T≈£î+≥Tqï eTVæ≤fi¯˝Ò m≈£îÿe>± ñHêïs¡ì n<Ûä´j·Tq ø£s¡Ô\T ‘Ó*bÕs¡T.

ˇø£fÒ ø£\sY <äTdüTÔ\T, j·÷¬ø‡düØ\T <Ûä]+#·&É+ #Ó|üŒ˝Òq+‘· uÀsY. n+<äTπø ùw&Ó&é ‘·s¡Vü‰M... u≤≥yéT ˇø£ s¡+>∑÷, {≤|t Ç+ø=ø£ s¡+>∑÷ <Ûä]+#·&É+ n\yê≥T>± e÷]+~. nsTT‘˚ ÇB HÓeTà~>± bÕ‘·ã&ÉT‘√+~. ø±˙ Ç|üð&ÉT ø=‘·Ô Áf…+&ÉT e#˚Ãdæ+~. Ç|üð&É+‘ê $$<Ûä s¡+>∑T\ ø£\uÀ‘·>± s¡÷bı+~q JqT‡ bÕ´+{Ÿ‡ Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚düTÔHêïsTT. s¡+>∑T s¡+>∑T\ JqT‡ bÕ´+≥T\ì @]ø√] m+#·Tø√e&É+ Ç|üð&ÉT $düÔ]k˛Ôqï rs¡T. JHé‡ n+fÒ q\T|ü⁄, ‘Ó\T|ü⁄, ˙\+ s¡+>∑T˝À¢H˚ nH˚ uÛ≤eqøÏ yÓTÁ{À q>∑sê˝À¢ ne÷àsTT\T Ç|üŒ{Ïπø u…’u…’ #Ó|æŒ... |üdüT|ü⁄, |æ+ø˘, yÓTs¡÷Hé, Ĭs+CŸ, ˝Ò‘· Ä≈£î|ü#·Ã s¡+>∑T˝À¢ì yê{ÏøÏ ªJHéµ<ëu≤<é n+≥THêïs¡T. Áu≤+&Ó&é JHé‡ì s¡÷bı+~+#˚ dü+düú\÷ á rs¡TøÏ ‘·>∑Z≥Tº e÷s¡TŒ\T #˚düT≈£î+≥÷ ªø£\sY JH釵øÏ C…’ ø=≥º&É+ yÓTT<ä˝…’+~. ø£\sY|òü⁄˝Ÿ JHé‡ dü+>∑‹ |üø£ÿq ô|&ç‘˚... ndü\T á JHé‡ m|ü⁄Œ&ÉT... m˝≤... ‘·j·÷s¡sTT+<√ n˝≤... n˝≤ z \Tø˘ y˚<ë∆+...

CMYK

CMYK

∫Hêï

JHé‡ #·]Á‘·qT >∑eTìùdÔ... ÅXÊ$T≈£î\ ø√dü+ 18e X¯‘êã›+˝À JHé‡qT ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡≥. ‘=\T‘· bòÕ´ø£ºØ\T, >∑qT\˝À |üì#˚ùd ÁXÊ$T≈£î\ ø√dü+ ñ|üjÓ÷–+#˚yês¡T. Ç|üŒ&É<˚ bòÕ´wüHé>± e÷]+~. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± 513 $T\T¢˝À¢ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ 300 ø√≥¢ $÷≥s¡¢ JHé‡ >∑T&ɶ ñ‘·Œ‘·Ôe⁄‘√+~. Á|ü|ü+#· JHé‡ ñ‘·Œ‘·TÔ\ e÷¬sÿ{Ÿ @&Ü~øÏ y˚\ ø√≥¢˝À ñ+≥T+<äì n+#·Hê...

<äTdüTÔ\T 15 XÊ‘·+, |æ\¢\ <äTdüTÔ\T 10 XÊ‘·+>± ø±>± 75XÊ‘·+ |ü⁄s¡Twüß\$. y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ yê´bÕs¡+ kÕ>∑T‘√+~. $÷ø√ dü+>∑‹ ‘Ó\TkÕ... JHé‡ yê&˚ yê]˝À Á>±$÷DT\ XÊ‘·y˚T n~Ûø£+. 60 XÊ‘·+ Á>±$÷DT\T, 40 XÊ‘·+ |ü≥ºD yêdüT\T á eÅkÕÔ\qT <Ûä]düTÔHêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ á e÷¬sÿ{Ÿ >∑D ˙j·T+>± ô|s¡T>∑T‘√+~. düè»Hê‘·àø£‘· ñqï j·TTe‘·≈£î á s¡+>∑+˝À uÛ≤Ø bÕ]ÁXÊ$Tø£ neø±XÊ \THêïsTT. <˚X¯+ yÓTT‘·Ô+ $÷<ä JHé‡ eÅkÕÔ\qT ‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï |ü]ÁX¯eT˝À¢ m≈£îÿe>± |üì#˚düTÔqï~ eTVæ≤fi¯˝Ò ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. eTq sêh+˝Àq÷ JHé‡ eÅkÕÔ\qT ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ sêj·T<äTs¡Z+ |ü≥ºD+˝À <ë<ë|ü⁄>± 15 y˚\ ¬s&ûy˚T&é

<äTdüTÔ\T ≈£îfÒº ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\T ñHêïsTT. Ç+<äT˝À 4 y˚\ eT+~ eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\T á eè‹Ôô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç Ä<ëj·T+‘√ ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ädüsê>± ì*∫ ã‘·T≈£î ã+&çì ˝≤–düTÔHêïs¡T. Çø£ÿ&É ‘·j·Ts¡j˚T´ JHé‡ bÕ´+≥¢≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀH˚ >±ø£ ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÅcÕº˝À¢ eT+∫ –sêø° ñ+~. &=yÓTdæºø˘ j·T÷ì≥¢˝À JHé‡ bÕ´+≥¢ ‘·j·÷Ø »s¡T>∑T‘√+~. mø˘‡b˛sYº z¬s+≥˝Ÿ j·T÷ì≥¢˝À ‘·j·÷ s¡j˚T´ bÕ´+≥T¢ Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î m>∑TeT‹ ne⁄‘·THêïsTT. ø±ì &=yÓTdæºø˘ j·T÷ì≥¢˝À ‘·j·÷s¡e⁄ ‘·Tqï bÕ´+≥¢qT eTq <˚X¯+˝Àì sêÅcÕº˝À¢ neTàø±\πø |ü]$T‘· eTe⁄‘·THêïsTT. eTT&ç eg+ ñ‘·Œ‹Ô yÓTs¡T>±ZH˚ ñ+~. yêwæ+>¥ bÕ¢+≥¢˝À $$<Ûä s¡ø±\

∫{≤ÿ Çwüº|ü&ç ø=qT≈£îÿqï JHé‡ s¡+>∑T e÷s¡≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ, ns¡ã¬øÿ{Ÿ ˙{Ï˝À Hê\T>∑T fÒãT˝Ÿ dü÷Œq¢ yÓì>∑sY y˚j·÷*. á ˙{Ï˝À <äTdüTÔ*ï ø=~› ùd|ü⁄ Hêqu…{Ϻ Ä ‘·sê«‘· ñ‘·ø±*.

ø£\s¡¢qT bÕ´+≥¢≈£î n<äT›‘·÷ j·TTer j·TTe≈£î\≈£î Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq bÕ´+≥¢qT Çø£ÿ&ç >±¬sà+{Ÿ yê´bÕ s¡T\T n+~düTÔ Hêïs¡T. Ä+Á<Ûä, ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯ Hê&ÉT sêÅcÕº˝À¢ Çø£ÿ&ç JHé‡ bÕ´+≥¢≈£î eT+∫ &çe÷+&é ô|]–+~. u…+>∑fi¯Ss¡T, ‹s¡T|üPs¡T, nVü≤à<ëu≤<äT, ôV’≤<äsêu≤<é, #ÓHÓ’, ãfi≤¢] ‘·~‘·s¡ |ü≥ºD≤\≈£î Çø£ÿ&ç qT+&ç JHé‡ bÕ´+≥¢ $Áø£j·÷ìøÏ |ü+|ü⁄‘·÷ ñ+{≤s¡T. JHé‡ ñ‘·Œ‹Ô Ç˝≤ ñ+fÒ á JHé‡ <Ûä]+#·{≤ìøÏ n&ÉT¶>√&É\ $X‚cÕ\qT #·÷<ë∆+... ñ‘·ÔÁs¡|ü<˚XŸ˝Àì _CÀïsY˝À z y˚TõÅùdº{Ÿ Á|üuÛÑT‘·« kÕÿ\sYwæ|t\T n+<äTø√e&ÜìøÏ e#˚à u≤*ø£\T Ä ø±s¡´Áø£eT+˝À q\T|ü⁄ s¡+>∑T JHé‡ <äTdüTÔ\T <Ûä]+#· sê<äì Ä»„\T C≤Ø#˚dæ+~. |ü\T ìs¡düq\T yÓ\T¢yÓ‘·Ô &É+‘√ y˚TõÅùdº{Ÿ Ä ìã+<ÛäqqT yÓ+≥H˚ yÓq≈£îÿ rdüT≈£î Hêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ >∑‘·+˝À C≤s¡â+&é˝Àì sê+N ˝À s√&É¢ô|’ ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰ b˛düºs¡T¢ yÓ*XÊsTT. C≤s¡â+&é eTTøÏÔ dü+>¥ Ä<Ûä«s¡´+˝À ªne÷àsTT\T, eTVæ≤fi¯\≈£î JHé‡ ìùw~Û+#ê+. me¬s’Hê JHé‡ <Ûä]ùdÔ yê]ô|’ j·÷dæ&é‘√ <ë&ç#˚kÕÔ+µ nì ôV≤#·Ã]dü÷Ô á b˛düºs¡T¢ yÓ*XÊsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ;Vü‰sY≈£î #Ó+~q _Ûyêì˝Àì Ä<äsYÙ eTVæ≤fi≤ ø£fi≤XÊ\˝À JHé‡, {° wüsYº <Ûä]+∫q+<äT≈£î q\T>∑Ts¡T ne÷àsTT\T 100/` s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq »]e÷Hê ø£{≤ºs¡T. düs¡«Á‘ê ìs¡düq\T yÓ\T¢yÓ‹ÔHê ø±˝ÒJ j·÷»e÷q´+ á #·s¡´qT düeT]ú+#·T≈£î+~.

CMYK

CMYK

ô|<ä›... Ä&Ü eT>±... nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü yê&ÉT‘·Tqï <äTdüTÔ\T JHé‡. ∫qï |æ\¢\ qT+∫ eTTdü* ej·TdüT yê] es¡≈£L ñ|üjÓ÷–düTÔqï á JHé‡qT, eTq <˚X¯+˝À Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ <ë<ë|ü⁄ 60 ø√≥¢ $÷≥s¡¢ ø±¢‘YqT 23 $T\T¢\T≈£î ô|’>± ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔHêïsTT. dü>±ìøÏ ô|’>± dü«<˚o e÷¬sÿ{À¢ $ìjÓ÷–dü÷Ô Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î m>∑TeT‹ #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü‹ @{≤ 4.5 ø√≥¢ »‘·\ <äTdüTÔ\T neTTà&Ée⁄ ‘·THêïsTT. $Áø£j·T+ »s¡T>∑T‘·Tqï JHé‡ <äTdüTÔ˝À¢ eTVæ≤fi¯\

Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\...

CMYK

CMYK


12

28`10`2013 k˛eTyês¡+

X¯ì <√cÕ\qT |ü]Vü≤]dü÷Ô...

*+>∑ s¡÷|ü+˝À <äs¡Ùq$T#˚à ªX¯˙X¯«s¡ kÕ«$Tµ

X¯s¡D+

nì ‘·q e<ä›≈£î e#˚à uÛÑ≈£îÔ\qT nuÛÑj·T$T#˚à uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT, sêsêC…’Hê, e÷eT÷\T uÛÑ≈£îÔ&Ó’Hê ≈£L&Ü <√wüeTT \qT ìyê]+#˚yê&ÉT... mes¡T nq>±H˚ n+<ä]ø° >∑Ts¡TÔ≈£î e#˚à ù|s¡T l X¯˙X¯«s¡ kÕ«$T. q\sêEqT |”&ç+∫ n‘·ìï J$‘·+˝À nwüºø£cÕº\qTuÛÑ$+#˚+<äT≈£î ø±s¡D+ nsTTqyê&ÉT... Ä+»H˚j·T kÕ«$Tì ≈£L&Ü |”&ç+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫qyê&ÉT... á X¯˙X¯«s¡T&ÉT. >√<ëe] q~ ˇ&ÉT¶q ñqï mH√ï |ü⁄D´πøåÁ‘ê\˝À eT+<ä|ü*¢ X¯˙X¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·T+ n‹ eTTK´yÓTÆq~. <√wü |ü]Vü‰s¡+ ø±$+∫ esê\ì∫à uÛÑ≈£îÔ\T dü+‘√wü+>± J$+#˚+<äT≈£î eT÷\ø±s¡DyÓTÆq Ä uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ªl eT+<˚X¯«s¡ kÕ«$Tµ. á πøåÁ‘·+˝À Ä kÕ«$T ø=\TesTTq ø£<∏äqT |ü]o*<ë∆+... ¬ø’≥u≤düTs¡T&ç ≈£îe÷s¡T˝…’q nX¯«s¡T∆&ÉT, |æ|üŒ\T&ÉT ndüTs¡>∑TD≤\‘√ uÛÑ÷˝Àø£+˝Àì Á|ü»\qT |”&ç+#˚yês¡T. nX¯«s¡T∆&ÉT nedüs¡yÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT nX¯«s¡ ∆#Ó≥Tº s¡÷|ü+ <ë˝Òà es¡+ e⁄+&çq~. |æ|üŒ\T&ÉT Áu≤Vü≤àD y˚wü+ bı+<ä>∑*π>yê&ÉT. <˚e‘·\T, s¡Twüß\T #˚ùd j·÷>∑eTT\ e<ä›≈£î Ç<ä›s¡÷ yÓfi‚flyês¡T. nø£ÿ&ÉT+&˚ nX¯«s¡∆ #Ó≥Tº˝À ◊ø£´+ nj˚T´yê&ÉT nX¯«s¡T∆&ÉT.

j·÷>∑e÷#·]+#˚ Áu≤Vü≤àDT\˝À ˇø£&ç˝≤ e⁄+&˚yê&ÉT, Áu≤Vü≤àD s¡÷|ü+˝À |æ|üŒ\T&ÉT. XÊ+‘·+>± |ü]düsê\qT >∑eTìdü÷Ô ñ+&˚yê&ÉT. j·÷>∑+ eTT–ùd düeTj·T+˝À |æ|üŒ\T&ÉT ndüs¡T&ç˝≤ e÷πsyê&ÉT. nX¯«s¡∆ #Ó≥Tº˝À e⁄+&˚ nX¯«s¡T∆&ÉT ‘·q ndü\T s¡÷|ü⁄ <ë*à ãj·T≥øÏ e#˚Ãyê&ÉT. Ç<ä›s¡T j·÷>±ìï HêX¯q+ #˚ùdyês¡T. j·÷>±\qT #˚ùd Áu≤Vü≤àDT\q÷ n+‘·yÓTT+~+#˚yês¡T. |æ|üŒ\T&ÉT mH√ï <äTwüº ø±sê´\qT #˚j·T&É+˝À |òüT{Ï≈£î&ÉT. n‘·qT n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT eèwüuÛÑ y˚wü+˝À y˚<ä bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À y˚∫, #·<äTe⁄ø√&ÜìøÏ e#˚à •wüß´\ô|’ <ë&ç#˚dæ kÕ«Vü‰ #˚ùdyê&ÉT. j·÷>∑XÊ\˝Àq÷, bÕsƒ¡XÊ\˝Àq÷ Áu≤Vü≤àD $<ë´s¡T∆\T á ndüTs¡T\≈£î $+<äT uÛÀ»q+>± e÷πsyês¡T. •wüß´\T dü+K´ s√Es√E≈£L ‘·–Zb˛sTT+~. á |ü]dæ∆‹ì #·÷dæ m+‘√ u≤<Ûä|ü&çq <˚e‘·\T, s¡Twüß\T, eTTqT\T, ne÷j·T≈£î˝…’q Áu≤Vü≤àDT\T ˇø£s√Eq q~ ˇ&ÉT¶q ‘·|üdüT‡ #˚düTÔqï kÕ«$Tì #·÷XÊs¡T. Ç<˚ eT+∫ ‘·s¡TD+ nì dü+‘√wü|ü&ܶs¡T. nX¯«s¡T∆&ÉT, |æ|üŒ\T&ÉT #˚düTÔqï <ës¡TD≤\qT X¯ì uÛÑ>∑yêqTìøÏ ‘Ó*|æ m˝≤¬>’Hê yê] Ä≥ ø£{Ϻ+∫, yê]ì n+‘·yÓTT+~+#·eTì y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ X¯˙X¯«s¡T&ÉT ‘·qT Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·|üdüT‡ #˚düTÔHêïq˙, eTT–dæq ‘·sê«‘· Ä sêø£ådüT\qT ø£&É‘˚πsà ø±s¡´Áø£eT+ >∑T]+∫ Ä˝À∫kÕÔqì #ÓbÕŒ&ÉT. <˚e‘·\≈£î, eTTqT\≈£î @+ #˚j·÷˝À ‘√#·˝Ò<äT. nsTT‘˚ ˝Àø£ s¡ø£åDø√dü+ yês¡T X¯˙X¯«s¡T&ç‘√ ªªkÕ«$T! e÷ ‘·b˛X¯øÏÔq+‘·{Ï˙ $÷≈£î düeT]Œ+#·T≈£î+{≤eTT. $÷s¡T m˝≤¬>’Hê Ä ndüTs¡T\qT n+‘·yÓTT+~+#·+&ç nì ÁbÕ]∆+#ês¡T.

<äj·TkÕ>∑s¡T&Ó’q X¯˙X¯«s¡T&ÉT ˝Àø£ düÁqø£åD≤s¡∆+ Ä |üì #˚j·T&ÜìøÏ ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT. eTT\T¢qT eTT\T¢‘√H˚ rj·÷*. eÁC≤ìï eÁ»+‘√H˚ ø√j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï X¯˙X¯«s¡T&ÉT Áu≤Vü≤àD y˚wü+ <Ûä]+#ê&ÉT. n<äèX¯´ s¡÷|ü+˝À e⁄qï nX¯«s¡∆ #Ó≥Tº #·T≥÷º Áu≤Vü≤àD y˚wü+˝À ñqï X¯˙X¯«s¡T&ÉT Á|ü<äøÏåD+ #˚XÊ&ÉT. Äs√>∑´+>±, |ü⁄wæº>± e⁄qï ˇø£ Áu≤Vü≤àDT&ÉT ‘·q e\˝À ∫≈£îÿ≈£î+{≤&Éì m+‘√ dü+‘√wü+‘√ bı+–b˛j·÷&ÉT nX¯«s¡T∆&ÉT. Áu≤Vü≤àD y˚wü+˝À e∫Ã+~ X¯˙X¯«s¡T&Éì ‘Ó©ø£ n‘·ìï $T+π>XÊ&ÉT. X¯øÏÔXÊ* nsTTq X¯˙X¯«s¡T&ÉT nX¯«s¡T∆DÏ ø£&ÉT|ü⁄ N\TÃ≈£îì ãj·T≥øÏ e#êÃ&ÉT. Ä ø£åDy˚T nX¯«s¡T∆&ÉT n+‘·yÓTÆ b˛j·÷&ÉT. Ä ‘·sê«‘· y˚<äbÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À eèwüuÛÑ y˚wü+˝À e⁄qï |æ|üŒ\TDÏí ø£*dæ ‘·qT y˚<ä+ H˚s¡TÃø√e&ÜìøÏ e#êÃqì $qj·T+>± ‘Ó*bÕ&ÉT. Ä •wüß´&ÉT X¯˙X¯«s¡T&Éì ‘Ó*j·Tì |æ|üŒ\T&ÉT Äj·TqqT kÕ«Vü‰ ø±$+#ê&ÉT. n‘·ì X¯Øsêìï N\TÃ≈£îì ãj·T≥|ü&ܶ&ÉT X¯˙X¯«s¡T&ÉT. |æ|üŒ\T&É÷ n+‘·yÓTÆ b˛j·÷&ÉT. <˚e‘·\÷, eTTqT\÷ m+‘√ Äq+<ä|ü&ܶs¡T. nsTT‘˚ nqTs¡\qT n+‘·yÓTT+~+∫q X¯˙X¯«s¡TìøÏ ÁãVü≤à Vü≤‘ê´<√wü+ |ü{Ϻ+~. n<˚#√≥ áX¯«s¡T&çì |üPõ+#·&ÜìøÏ *+>∑ Á|ü‹wüº #˚dæ <√wü |ü]Vü‰s¡+ bı+<ë&ÉT X¯˙X¯«s¡T&ÉT. n+‘˚ø±ø£ ‘·q uÛÑø£Ô»qT\ ø√dü+ ªªme¬s’‘˚ Hê≈£î Á|æj·TyÓTÆq X¯ìyês¡+ s√Eq nX¯«s¡∆ #Ó≥Tº Á|ü<äøÏåD+ #˚dæ H˚qT Á|ü‹wüº #˚dæq á *+>±ìøÏ qTe⁄«\ q÷HÓ‘√ n_Ûùwø£+ #˚dæ |üP»\T #˚kÕÔs√ yê]øÏ X¯ì <√wü+ e⁄+&É<äì ‘·eT ø√]ø£\˙ï HÓs¡y˚s¡T‘êj·Tì ‘Ó*bÕ&ÉT X¯˙X¯«s¡T&ÉT. ÄHê{Ï qT+&ç eT+<ä|ü*¢ πøåÁ‘·+˝À e⁄qï ø=\qT˝À kÕïq+ #˚dæ kÕ«$TøÏ |üP»\T #˚dæq yê] ø√]ø£\˙ï HÓs¡y˚s¡‘êj·Tqï~ q>∑ïdü‘·´+ nq&É+ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. sê»eT+Á&ç qT+&ç neT˝≤|ü⁄s¡+≈£î yÓfi‚fl ãdüT‡˝À eT+<ä|ü*¢ #˚s¡Tø√e#·TÃ. ô|<ä› Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+ uÛÑ≈£îÔ\qT ÄVü‰«ìdüTÔqï≥Tº e⁄+≥T+~. $XÊ\yÓTÆq Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À es¡Tdü>± ◊<äT y˚s¡T y˚s¡T düìï<ÛäT\T ø£ì|ækÕÔsTT. yÓTT<ä{Ï düìï~Û˝À X¯˙X¯«s¡T&ÉT <Ûä«»düÔ+uÛÑ+. Ä ‘·sê«‘· q+~. <ëì m<äT≥ >∑s¡“¤>∑T&ç˝À X¯˙X¯«s¡T&ÉT *+>∑s¡÷|ü+˝À <äs¡Ùq$TkÕÔ&ÉT. X¯˙X¯«s¡T&ÉT Á|ü‹wüº

#˚dæq áX¯«s¡T&ÉT ø±ã{Ϻ Äj·TqqT X¯˙X¯«s¡T&ÉT nì n+{≤s¡T. eT+<ä|ü*¢˝À HÓ\ø=qï+<äTe\¢ eT+<ä|ü*¢ X¯˙X¯«s¡T&ÉT nì, ªl eT+<˚X¯«s¡ kÕ«$Tµ nqï HêeT<Û˚j·T+ kÕs¡∆ø£yÓTÆ+~. kÕ«$Tì <ä]Ù+∫q uÛÑ≈£îÔ\T yÓTÆeTs¡∫b˛sTT |üs¡eX¯yÓTÆb˛‘ês¡T. >∑s¡“¤>∑T&ç ãj·T≥ >√&ÉHêqTø=ì ∫qï ø±\Te˝≤>± ì]à+#ês¡T. n+<äT˝À ∫es¡˝À q÷HÓ y˚ùdÔ n~ kÕ«$T *+>∑+ô|’ n_Ûùwø£+>± |ü&˚˝≤ @sêŒ≥T »]–+~. X¯ìyês¡+ s√E e÷Á‘·+ düTe÷s¡T eT÷&ÉT e+<ä\ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ‹\ ‘Ó’˝≤_Ûùwø£+ »]|ækÕÔs¡T≥. ne÷yêdü´, bÂs¡í$T\ eTT+<äT Á‘·jÓ÷<ä• X¯ìyês¡+ e∫Ãq<ä+fÒ düTe÷s¡T 15 y˚\ qT+&ç Çs¡yÓ’ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ‹\ ‘Ó’˝≤_Ûùwø£+ »]|ækÕÔs¡≥. n_Ûùwø£+ eTT+<äT, n_Ûùwø£+ eTT–dæq ‘·sê«‘· kÕïq+ #˚j·÷\qï |ü<ä∆‹ e⁄qï+<äTe\¢ Äs√E nìï ø=\qT˝À ‘˚s¡T ‹s¡THêfi¯ó¢ »]–q≥Tº »q dü+<√Vü≤+ e⁄+≥T+~. X¯˙X¯«s¡ kÕ«$T düìï~Û ‘·sê«‘· e⁄qï düìï~Û˝À bÕs¡«‹ <˚$ ø=\TyÓ’+~. á $Á>∑Vü‰ìï dü|üÔ s¡Twüß\ |ü‹Áe‘·\T n+<äs¡T ø£*dæ Á|ü‹wüº #˚XÊs¡ì ø£<∏äq+. Ä ‘·sê«‘· ÁãVü≤à Á|ü‹wüº #˚dæq |üs¡y˚TX¯«s¡T&ç düìï~Û. |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT Hê>∑#·Á‘·+ øÏ+<ä ø£e#·+ <Ûä]+∫ #ê˝≤ >∑+;Ûs¡+>± <äs¡Ùq$TkÕÔs¡T. |üø£ÿH˚ e⁄qï bÕs¡«r<˚$ düìï~Û ãj·T≥ >∑D|ü‹. Ä‘·sê«‘· nwüº eTVü‰ düsêŒ\˝À ˇø£¬s’q ø£s√ÿø£≥≈£î&ÉT Á|ü‹wüº #˚dæq Hêπ>X¯«s¡T&ÉT düŒ{Ïø£ Hê>∑#·Á‘·+‘√ düŒ{Ïø£ *+>∑s¡÷|ü+‘√ n<äT“¤‘·+>± <äs¡Ùq$TkÕÔ&ÉT. Ä |üø£ÿq ñqï düìï~Û˝À dü|üÔ s¡Twüß\˝À ˇø£¬s’q >ö‘·eT eTVü≤]¸ Á|ü‹wüº #˚dæq y˚DT>√bÕ\ kÕ«$T $Á>∑Vü≤+ ñ+~. eT+<ä|ü*¢ πøåÁ‘êìøÏ πøåÁ‘·bÕ\≈£î&ç˝≤ y˚DTe⁄ #˚‘·ã÷ì #ê˝≤ n+<ä+>± #ÓøÏÿq kÕ«$T yê] $Á>∑Vü≤+ ø£ì|ædüTÔ+~. Ä $Á>∑Vü≤+ m<äT≥ ñ‘·‡e $Á>∑Vü‰\T ø=\Te⁄B] ñHêïsTT. <√wü ìyêsêD >±$+#˚ ªl eT+<˚X¯«s¡ kÕ«$Tµì <ä]Ù+#·+&ç. X¯ì<√wü |ü]Vü‰s¡ |üP»\T #˚dæ yÓ÷ø£å+ bı+<ä+&ç.

E≥Tº ‘Ó\¢ã&É≥+... ø±s¡D≤\T Åd”Ô |ü⁄]wüß*s¡Te⁄]øÏ n|ü]|üø£«‘· <äX¯˝À E≥Tº ‘Ó\¢ã&É≥+ nH˚~ |”&Éø£\ ˝≤>±H˚ ñ+≥T+~. Ç˝≤ »s¡>∑{≤ìøÏ >∑\ ø±s¡Dy˚T$T{À ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ, n˝≤ »s¡>∑≈£î+&Ü ìs√~Û+#·e#·TÃ. ø±e⁄q n|ü]|üø£« <äX¯˝À E≥Tº ‘Ó\¢ã&É{≤ìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT ‘Ó\TdüT≈£îì... Ç˝≤ »s¡>∑≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#·+&ç. #Ó&ÉT ÄVü‰s¡ n\yê≥T¢ :

b˛wüø±\T düeTè~∆>± ñqï düeT‘·T\´ ÄVü‰s¡+ rdüTø√ø£ b˛e≥+ $÷ Äs√>±´ìøÏ $÷ E≥Tº≈£î ≈£L&Ü Vü‰ì ø£\T>∑T‘·T+~. #Ó&ÉT ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥¢ e\q $÷s¡T nH˚ø£s¡ø±\ yê´<ÛäT\ #˚‘· |”&ç+|ü ã&É‘ês¡T. Bìe\q $÷ X¯Øs¡+, <ä+‘ê\T E≥Tº Á|üuÛ≤$‘·+ ne⁄‘êsTT.

$≥$THé _ 12 Bs¡Èø±\ ˝À|ü+

eTTK´+>± $≥$THé _ 12 ˝À|ü+ n|ü]|üø£« <äX¯˝À E≥Tº ‘Ó\¢ã&É{≤ìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï~. ø±e⁄q $÷ ÄVü‰s¡+˝À ‘·–q+‘· $≥$THé _ 12 ñ+&˚≥T¢>± #·÷düTø√+&ç.

<∏Ó’sêsTT&é Á>∑+~Û

n|ü]|üø£« <äX¯˝À E≥Tº ‘Ó\¢ã&É{≤ìøÏ ˇø£ ø±s¡D+. ª|òüTÀs¡yÓTÆqµ bı>∑ qT+&ç <ä÷s¡+>± ñ+&É+&ç.

ø±\Twü´+

n+<ä]øÏ |üsê´es¡D ø±\Twü´+ #·sêàìøÏ Vü‰ì #˚düTÔ+<äì ‘Ó\TdüT, ø±ì n~ E≥Tº≈£î #ê˝≤ Vü‰ì #˚düTÔ+<äì me]øÏ ‘Ó*j·T<äT. á |üsê´es¡D ø±\Twü´+ $÷ #·sêàìø£Hêï E≥Tº≈£î #˚ùd Vü‰ì m≈£îÿe.

E≥Tº dü+s¡ø£åD ñ‘·Œ‘·TÔ\T

E≥Tº n|ü]|üø£« <äX¯˝À ‘Ó\¢ã&É{≤ìøÏ E≥Tº dü+s¡ø£åD ñ‘·Œ‘·TÔ\qT n~Ûø£+>± ñ|üjÓ÷–+#·≥+ ˇø£ ø±s¡D+. $÷ E≥Tº≈£î ôV’≤Á&√»Hé ô|sê¬ø’‡&é n+fÒ... ñ<ëVü≤s¡D≈£î s¡+>∑T s¡+>∑T\ ø√dü+ E≥Tº ;¢∫+>¥ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT, ø=ìï ø£+&çwüqs¡T¢ ø£*–q ñ‘·Œ‘·TÔ\qT yê&É≥+ eT+∫~ ø±<äT. @<Ó’Hê m≈£îÿe>± yê&É≥+ #Ós¡T|ü⁄ #˚düTÔ+~.

ˇ‹Ô&ç

m\¢|ü⁄Œ&É÷ ˇ‹Ô&çøÏ, Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïsê? Bs¡Èø±*ø£, uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ˇ‹Ô&ç‘√ ≈£L&çq J$‘·+‘√ u≤<Ûä |ü&ÉT‘·THêïsê? Ç≥Te+{Ï J$‘· $<Ûëq+ e\q $÷ E≥Tº Á|üuÛ≤$‘·+ ne⁄‘·Tqï~. n+<äTe\q ˇø£ e÷Á‘· rdüT≈£îì $ÁXÊ+‹>± ñ+&É+&ç.

<∏Ó’sêsTT&é Á>∑+~Û dü]>±Z |üì #˚j·Tø£ b˛e≥+ e\q <∏Ó’sêsTT&é Vü‰s√àHé ñ‘·Œ‹Ô düeTdü´\T @s¡Œ&É≥+ e\q n|ü]|üø£« <äX¯˝À E≥Tº ‘Ó\¢ã&É≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. <∏Ó’sêsTT&é Á>∑+~Û |üì <ä+‘ê\T ‘Ó\¢ã]#˚ ñ‘·Œ‘·TÔ\T #˚j·Tø£b˛e&É+ eTVæ≤fi¯˝À¢ düs¡« kÕ<Ûës¡DyÓTÆq $wüj·T+. á \ø£åD≤\T ø£ì|æùdÔ $÷s¡T <∏Ó’sêsTT&é |üØø£å\T #˚sTT+#·T ø√e≥+ <ä+‘ê\T ‘Ó\¢ã]#˚ ñ‘·Œ‘·TÔ\˝À n~Ûø£+>± ôV’≤Á&√»Hé eT+∫~. dü¬s’q eT+<äT\T ∫øÏ‘·‡ rdüT≈£î+fÒ Bìì n+<äTe\q |æ≥T´≥Ø Á>∑+~Û ≈£L&Ü |üs√ø£å+>± n|ü]|üø£« <äX¯˝À ô|sê¬ø’‡&é ñ+≥T+~. Bìì m≈£îÿe>± yê&É≥+ e\q E≥Tº ìyê]+#·y=#·TÃ. E≥Tº ‘Ó\¢ã&É{≤ìøÏ <√Vü≤<ä |ü&ÉT‘·T+~. ‘Ó\¢ã&ÉT‘·T+~. ôV’≤Á&√»Hé ô|sê¬ø’‡&é $÷ X¯Øs¡+˝À m≈£îÿe>± |æj·T÷wü Á>∑+~Û˝À düeTdü´\T Bs¡Èø±\ n~Ûø£ <Ûä÷eTbÕq+ ñ+&É≥+ e\q, $÷ E≥Tº≈£î s¡+>∑T Ç#˚à m+C…’eT¢ $÷<ä ø=ìïkÕs¡T¢ <∏Ó’sêsTT&é Á>∑+~Û dü]>± |üì#˚j·Tø£ b˛e≥+ eTq+<ä]ø° ‘Ó\TdüT <Ûä÷eTbÕq+ Äs√>±´ìøÏ Vü‰ìø£s¡+ Á|ü‹≈£L\ Á|üuÛ≤yêìï#·÷|ü⁄‘·T+~. ø±e⁄q $÷s¡T @ ñ‘·Œ‹ÔHÓ’Hê ø±s¡D+>± |”j·T÷wü Á>∑+~∏˝À düeTdü´\T @s¡Œ&É‘êsTT. nì, ø±ì $÷ E≥Tº≈£î ≈£L&Ü Vü‰ìø£s¡+. <Ûä÷eTbÕq+, á yê&˚eTT+<äT &Üø£ºsYì dü+Á|ü~+#·+&ç.

|æ\¢\T... @&ÉT|ü⁄

#·+{Ï|æ\¢\ uÛ≤wü @&ÉTù|. nsTT‘˚ |æ\¢\T @&ÉTdüTÔHêïs¡+fÒ, Á|ü<Ûëq+>± Äø£*‘√H˚ nì ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. mìï >∑+≥\≈£î bÕ\T |ü{≤ºs√ >∑Ts¡TÔ+#·T≈£î+fÒ, yê] @&ÉT|ü⁄ $q>±H˚ Äø£˝Òdæ @&ÜÃπsyÓ÷qì dü]#·÷düTø√e#·TÃ. #·+{Ï |æ\¢\øÏ Á|ü‹ ¬s+&ÉT >∑+≥\ø√kÕ] ‘·*¢bÕ\T |ü&ç‘˚ eT+∫~. ◊<äT HÓ\\T <ë{Ïq |æ\¢\T |ü>∑\÷, kÕj·T+Á‘·+... ◊<äT, |ü~ ì$TcÕ\T @&çà Äù|j·T&É+ e÷eT÷˝Ò. n+‘·≈£î$T+∫ m≈£îÿe ùd|ü⁄, >∑Tø£ÿô|{Ϻ @&ÉTdüTÔ+fÒ @eTsTTHê Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïπsyÓ÷ #·÷&Ü*. #·+{Ï |æ\¢\T s√E˝À düTe÷s¡T |ü~ùV≤qT >∑+≥\T |ü&ÉT≈£î+{≤s¡T. Ä ìÁ<ä @e÷Á‘·+ ‘·–ZHê ∫ø±≈£î‘√ @&ÉTkÕÔs¡T. n+<äTπø Ä<äeT]∫ ìÁ<äb˛‘·Tqï|üð&ÉT mes¡÷ m‘·TÔø√e&Üìø°, ˝Ò|ü&Üìø° Á|üj·T‹ï+#·≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. ‘·&ç>± ñ+&É≥+ yê]øÏ <äTs¡<ä˙, ∫ø±≈£î˙ ø£*–düTÔ+~. |üø£ÿ ã≥º*ï m|üŒ{Ïø£|üð&ÉT e÷s¡Tdü÷Ô ñ+&Ü*. X¯ØsêìøÏ >±* dü]>± Ä&Éø£ b˛sTTHê düπs @&ÉT|ü⁄ n+<äT≈£î+{≤s¡T. ø£qTø£ eTØ _>∑T‘·T>± ñ+&˚$ ø±≈£î+&Ü, #˚‘·T˝Ò¢≈£î+&Ü uÛÑTC≤\ es¡πø ñ+&˚ <äTdüTÔ\T y˚j·÷*. #·*ø±\+˝À ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï <äTdüTÔ˝Ò y˚dæ, ô|’q yÓT‘·Ô>± ñ+&˚ ‘·Tyê«\T e+{Ï$ ø£bÕŒ*. |æ\¢\ ø£+{ÏøÏ ‘·*¢ m≈£îÿe ùd|ü⁄ ø£ì|æ+#·ø£ b˛sTTHê, ‘êeTT ˇ+≥]>± ñHêïeTqï uÛ≤eq ø£*–Hê @&ÉT|ü⁄ n+<äT≈£î+{≤s¡T. n+<äTπø yêfi¯ó¢ ˝Ò∫ ñqï|üð&ÉT ‘·*¢‘√ bÕ≥T, $T>∑‘ê ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\÷ ø£ì|ædü÷Ô, Ä&çdü÷Ô ñ+&Ü*.


13

28`10`2013 k˛eTyês¡+

ns√e÷ <∏Ós¡|æ ‘·–Z+∫ eTqdüTì Á|üXÊ+‘·+>± e⁄+&˚˝≤ #˚düTÔ+~. Ä‘·à$XÊ«kÕìï ô|+#·T‘·T+~.

˝≤yÓ+&ÉsY

n‘·´+‘· n~Ûø£+>± yê&ÉTø£˝À e⁄qï á q÷HÓ yê&ç‘˚ ˇ‹Ô&ç |üsêsY. »\TãT, yÓTÆÁ¬>’sTTHé e+{Ï yê{Ïì ‘·–ZdüTÔ+~. kÕïq+ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT ˙fi¯¢˝À ˇø£{Ï ¬s+&ÉT #·Tø£ÿ\T ø£\T|ü⁄≈£î+fÒ ‘êC≤>± e⁄+≥T+~. ~+&ÉT$÷<ä ¬s+&ÉT #·Tø£ÿ\T y˚düT≈£î+fÒ Vü‰sTT>± ìÁ<ä |ü&ÉT‘·T+~. eT+∫ &çjÓ÷&ɬs+{Ÿ, j·÷+{Ïôd|æºø˘ ≈£L&Ü. n+<äTπø düãT“\T, Ç‘·s¡ ˝Àwüq¢˝Àq÷ Bìï m≈£îÿe>± yê&É‘ês¡T.

dü+ô|+>∑ |ü⁄e⁄«

Bì >±&ÛÉyÓTÆq yêdüq eT+∫ X¯è+>±s¡ Áù|]‘·+. ˇ‹Ô&ç #˚‘√Ô rdæq≥T¢>± b˛‘·T+~. E≥Tº ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T˙ ‘·\H=|æŒ˙ ‘·–ZdüTÔ+~.

eTs¡Te+

|üP\

n+<äeT÷ yê{Ï |ü]eTfi¯eT÷ eTqdüT≈£î ñ‘ê‡Vü≤ìï, ñ˝≤¢kÕìï ø£*–+#·&Éy˚T ø±<äT, Ä |üP\ q÷HÓ\T nH˚ø£ e÷qdæø£ düeTdü´\qT ìyê]kÕÔsTT n+≥THêïs¡T ns√e÷ <∏Ós¡|ædüTº\T. ns√e÷ <∏Ós¡|æ˝À m≈£îÿe>± yê&˚ ø=ìïs¡ø±\ q÷HÓ\T, yê{Ï ñ|üjÓ÷>±\qT ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+...

>∑T˝≤; |üP\T

ns√e÷ <∏Ós¡|æ˝ÀH˚ Ç~ n<äT“¤‘·yÓTÆq ‘Ó’\+. düTìï‘· eTqdüTÿ˝…’q Ád”Ô\≈£î Ç~ #ê˝≤ u≤>± |üì#˚düTÔ+~. ˇ‹Ô&ç‘√ u≤≥T #·s¡à düeTdü´\qT ‘·]y˚TdüTÔ+~. ˇ+≥]‘·q+‘√ u≤<Ûä|ü&˚ yê]øÏ eT+∫ eT+<äT.

eT˝…¢ |üP\T

Ç~ eT+∫ yêdüq q÷HÓ. X¯è+>±s¡ Áù|]‘·+. ˇ‹Ô&çì

Ä≈£î\ qT+∫ rùd á q÷HÓ eT+∫ j·÷+{Ïôd|æºø˘. ôV’≤|üsY j·÷øϺyé>± e⁄+&˚ |æ\¢\≈£î kÕïq+˝À ¬s+&ÉT ø£bòÕìï, yÓTÆÁ¬>’sTTq¢qT, »«sêìï ≈£L&Ü ‘·–ZdüTÔ+~. #·Tø£ÿ\T q÷HÓ ø£*|æ‘˚ ø±düÔ dæús¡‘·«+ edüTÔ+~. Bì≈£îqï #·\¢ì >∑TD+ ø±s¡D+>± Ç~ ø£+&Ésê\ H=|ü⁄Œ*ï eT\ã<ä∆ø±ìï b˛>√&ÉT‘·T+~. á q÷HÓì eTs¡›q #˚ùdÔ ìyê]düTÔ+~. ôd&ÜsY e⁄&é ‘·\H=|æŒ, f…q¸Hé <ä÷s¡+>± bÕ]b˛‘êsTT. ˙fi¯fl˝À y˚düT≈£îì Ä$] |ü≥º&É+ e\¢ Ädüúe÷, ôd’qôd’{Ïdt e+{Ï Eìô|s¡dt eØ®ìj·÷ nH˚ #Ó≥Tº ø±+&É+ qT+∫ düeTdü´\˙ï VüQwt ø±øÏ. ‘·j·÷s¡T #˚ùd á q÷HÓ XÊ«düø√X¯, eT÷Á‘·Hêfi¯ ìeTà düeTdü´\qT, #·s¡à düeTdü´\qT ‘·–ZdüTÔ+~. ˇ‹Ô&ç˙ Ç~ eT+∫ j·÷+{Ï &çÁ|üôd+{Ÿ. ˇ‹Ô&çì ìyê]+∫, Ä+<√fi¯q˙ <ä÷s¡+ #˚düTÔ+~. s√CŸ y˚TØ eTqdüT ñ˝≤¢dü+>± e⁄+&˚˝≤ #˚düTÔ+~. @ø±Á>∑‘·qT ô|+#·T‘·T+~. s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#·T‘·T+~. C≤„|üø£ X¯øÏÔì ô|+#·&É+˝À Bìï $T+∫+~ ˝Ò<äT. #·+<äq+ eTqdüTì ñ‘˚Ôõ‘·+ #˚düTÔ+~. cÕ+|üP˝À¢ ø£*|æ yê&ç‘˚ jÓ÷>± #˚ùdyêfi¯fløÏ #ê˝≤ eT+∫~. eTqdüTì E≥Tº ô|s¡T>∑T<ä\ø° ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ*ï Á|üXÊ+‘·+>± ñ+#·T‘·T+~. n\dü≥˙ ‘·–ZdüTÔ+~. ‘·–ZdüTÔ+~.

ÄVü‰ @$Ts¡T∫...! ø±´|æ‡ø£+ ôdŒwü˝Ÿ ø£ÁØ ø±e\dæq |ü<ësêú\T: ø±´|æ‡ø£+: 5 ñ*¢bÕj·T\T: ô|<ä›~ ˇø£{Ï ø±s¡+: {° dü÷ŒHé qTe⁄«\T: 100 Á>±eTT\T |ü∫Ã$T]Ã: 5 ≥e÷{ : 2 Äyê\T : {° dü÷ŒHé yÓT+‘·T\T: ∫{Ϭø&ÉT <Ûäìj·÷\T: 1 {° dü÷ŒHé y˚s¡TXËq>∑ >∑Tfi¯ó¢: 50 Á>±eTT\T ø=ã“] ‘·Ts¡TeTT: ns¡ ø£|ü⁄Œ ø=‹Ô$÷s¡: ø=~›>± ∫+‘·|ü+&ÉT: dü]|ü&Ü ñ|ü⁄Œ: ‘·–q+‘· q÷HÓ: dü]|ü&Ü

Ç$ #·˝≤¢sêø£ $Tø£‡sY˝À y˚dæ ù|dtº #˚düTø√yê*. kº ô|’ bÕHé ô|{Ϻ n+<äT˝À q÷HÓ y˚dæ yÓT+‘·T\T, Äyê\T y˚sTT+#ê*. n$ y˚–q ‘·sê«‘· ñ*¢bÕj·T, |ü∫Ã$T]à y˚dæ y˚sTT+#ê*. ñ*¢bÕj·T\T ø=+#Ó+ ÁuÖHé ø£\sY˝ÀøÏ e#êÃø£ ø±´|æ‡ø£+ eTTø£ÿ\T y˚düTø=ì y˚sTT+#ê*. ø±´|æ‡ø£+ Áô|ò’ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· n+<äT˝À ¬s&û #˚dæ ô|≥Tº≈£îqï y˚s¡TXËq>∑ eTkÕ\ ù|dtºqT y˚dæ ø=~›ùd|ü⁄ y˚sTT+#·T ø=yê*. Ç|ü⁄Œ&ÉT ≥e÷{ eTTø£ÿ\T, ø±s¡+, ñ|ü⁄Œ y˚dæ y˚sTT+#ê*. ø=~›ùd|ü{Ï ‘·sê«‘· Hêqu…{Ϻ ô|≥Tºø=qï ∫+‘·|ü+&ÉT ‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+: s¡dü+ n+<äT˝À y˚dæ, n~ ø=+#Ó+ ∫ø£ÿ>± nj˚T´es¡≈£î e⁄+#ê*. ˇø£ bÕÁ‘·ì rdüT≈£îì kº $÷<ä ô|{Ϻ y˚s¡TXËq>∑\T, qTe⁄«\T, Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‹Ô$Ts¡ y˚dæ ~+#˚j·÷´*... s√{Ï‘√ ø±˙ ¬s’dt‘√ ø±˙ <Ûäìj·÷\T, ø=ã“] y˚dæ y˚sTT+∫ rdæ |üø£ÿq rdæ ô|≥Tºø√yê*. düsY« #˚j·÷*.

J&ç|ü|ü⁄Œ ≥e÷{≤ ø£ÁØ ø±e\dæq$ : ≥e÷{≤\T : ns¡ πøõ J&ç|ü|ü⁄Œ : 150 Á>±eTT\T ø=ã“] : dü]|ü&Ü n\¢+ ù|düTº : 2 dü÷ŒqT¢

j·÷\Tø£\T : 4 <ë*Ãq #Óø£ÿ : ˇø£ #Óø£ÿ \e+>∑+ : 4 >∑s¡+eTkÕ˝≤ :1 dü÷ŒqT $Ts¡|übı&ç :1 dü÷ŒqT |ü+#·<ës¡ : 1 dü÷ŒHé ñ|ü⁄Œ : ‘·–q+‘· Äyê\T : dü]|ü&Ü J\ø£Ás¡ : 1 dü÷ŒqT q÷HÓ : ‘·–q+‘·

‘·j·÷Ø $<Ûëq+:

J&ç|ü|ü⁄ŒqT ø=+#·+ ùd|ü⁄ ˙fi¯fl˝À Hêqô|≥Tºø√yê*. ‘·sê«‘· ≥e÷{≤\T ø£{Ÿ #˚düT≈£îì ø=ìï ù|düTº ø√dü+ ø=ìï ø£ÁØøÏ ô|≥Tºø√yê*. ≥e÷{≤\T $T–*q eTkÕ\ |ü<ësê∆\˙ï ø£*|æ Á¬>’+&é #˚düTø√yê*. düºyé $÷<ä –HÓï ô|{Ϻ ÄsTT˝Ÿ y˚dæ y˚&ÓøÏÿq ‘·sê«‘· J\ø£Ás¡, Äyê\T,yÓj·÷´*. Ç|ü⁄Œ&ÉT Á¬>’+&é #˚dæ ô|≥Tº≈£îqï ù|dtºqT y˚dæ ø=~›>± #·ø£ÿs¡ y˚dæ eT>∑Zìyê«*. ‘·sê«‘· |üø£ÿq ô|≥Tº≈£îqï ≥e÷{≤ eTTø£ÿ\T, J&ç|ü|ü⁄Œ y˚dæ ø=+#·+ùd|ü⁄ Ä– ø±s¡+, >∑s¡+ eTkÕ˝≤ y˚dæ ñ&çø±ø£ ~+#˚j·÷*.

‘êC≤>±... >∑èVü‰\+ø£s¡D

j·T÷ø£*|üºdt

Á|ü‘˚´ø£ dü+<äsꓤ˝À¢ >∑èVü‰\+ø£s¡D n+fÒ eTT+<äT>± >∑Ts=Ô#˚Ã$ |ü⁄e⁄«˝Ò. n$

m≈£îÿe s√E\T ‘êC≤>± ñ+&Ü\+fÒ yê{Ïì yêE˝À ô|fÒºeTT+<äT >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*‡q $wüj·÷\T ø=ìï ñHêïsTT. l |ü⁄e⁄«*ï ø£‹Ô]+#˚+<äT≈£î yê&˚ ø£‘ÓÔs¡ ˝Ò<ë ø£‹Ô |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. ˝Ò<ä+fÒ <ëqTï+∫ e#˚à u≤´ø°º]j·÷ |ü⁄e⁄«\T ‘·«s¡>± yê&çb˛j˚T˝≤ #˚düTÔ+~. ø±&É*ï ≈£L&Ü m˝≤ |ü&ç‘˚ n˝≤ ø±≈£î+&Ü @≥yê\T>± ø£‹Ô]+#ê*. l yêE˝À yê&çq ˙{Ïì @ s√Eø±s√E e÷s¡TdüTÔ+&Ü*. <ë+‘√bÕ≥T Á|ü‹s√p ø±&É*ï ≈£L&Ü ns¡ n+>∑Tfi¯+ y˚Ts¡ ø£‹Ô]dü÷Ô ñ+&É≥+ ≈£L&Ü ‘·|üŒìdüπs. l yêE˝À ¬s+&ÉT fÒãT˝Ÿ dü÷Œq¢ ìeTàs¡dü+, fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT |ü+#·<ës¡, bÕe⁄ #Ó+#ê ;¢#Y y˚j·÷*. ìeTàs¡dü+˝Àì j·÷dæ&é >∑TD≤\T |ü⁄e⁄«\≈£î ˙s¡T #˚πs˝≤ #˚ùdÔ, |ü+#·<ës¡ ‘êC≤>± ñ+&˚˝≤ #˚düTÔ+~.

Ä\÷ ¬s’dt

ø±e\dæq |ü<ësê∆\T:

ã+>±fi≤<äT+|ü\T : ns¡ πøJ ñ*¢bÕj·T\T : 5 n\¢+, yÓ\T¢*¢ ù|dtº : 3 dü÷ŒHé‡ ñ|ü⁄Œ: 2 dü÷ŒHé‡ j·÷\Tø£\T : 5 HÓsTT´: 3 dü÷ŒHé‡ |ü∫à $T]Ã: 5 ø±s¡+: 2 dü÷ŒHé‡ |üdüT|ü⁄ : dü]|ü&Ü ¬s’dt : 2 ø£|ü⁄Œ\T ø±E : 20 Á>±eTT\T <ë*Ãq #Óø£ÿ : 3 $T]j·÷\ bı&ç : ‘·–q+‘· |ü⁄BHê : ø=+#Ó+

|üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*. ‘·sê«‘· düºyé yÓ*–+∫ bÕHé ô|{Ϻ q÷HÓ y˚dæ ø±>±ø£ ñ*¢bÕj·T\T, |ü∫à $T]à y˚dæ ÁuÖHé ø£\sY e#˚Ães¡≈£î Áô|ò’ #˚düTø√yê*. ‘·sê«‘· Ä\÷ eTTø£ÿ\T ≈£L&Ü y˚dæ ø=+#Ó+ y˚>±ø£ ø±s¡+, |üdüT|ü⁄, ñ|ü⁄Œ , n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº y˚dæ dü]|ü&Ü ˙fi¯ófl b˛dæ eT>∑Zìyê«*. á˝À|ü⁄ düºyé $÷<ä –HÓï ô|{Ϻ n+<äT˝À HÓsTT´ y˚dæ ñ*¢bÕj·T\T, n\¢+ ù|dtº, <ë*Ãq #Óø£ÿ, J&ç |ü|ü⁄Œ y˚dæ Áô|ò’ #˚kÕø£ ¬s’dt y˚dæ u≤>± ø£\bÕ*. eTT+<äT>± #˚dæ ô|≥Tº≈£îqï ø£ÁØì ‘·j·÷Ø $<Ûëq+ : ≈£L&Ü Ç+<äT˝À y˚düT≈£îì u≤>± ø£*|æ düºyé Ä|òt #Ój·÷´* . eTT+<äT>± ñ*¢bÕj·T\T, ã+>±fi≤ <äT+|ü\T ø£&ç– ø£{Ÿ #˚dæ ∫e]˝À |ü⁄BHê‘√ n\+ø£]+#·T≈£î+fÒ Ä\÷ ¬s’dt ¬s&û.

≥e÷{≤ |ü˙s¡T ≈£Ls¡ ø±e*‡q$:

eTkÕ˝≤ ø±´uÒJ

ø±e*‡q$: ø±´uÒJ ` ns¡πøJ (düqï>±, bı&Ée⁄>±

‘·s¡>±*), ñ*¢bÕj·T\T ` ¬s+&ÉT (bı&Ée⁄>± ‘·s¡>±*), ãsƒêD°\T ` ns¡ø£|üð (¬s+&ÉT >∑+≥\T Hêqu…{≤º*), |ü∫Ã$T]à ` ¬s+&ÉT, >∑s¡+ eTkÕ˝≤ ` bÕe⁄ #Ó+#ê, |üdüT|ü⁄ ` ∫{Ϭø&ÉT, J\ø£Ás¡, <Ûäìj·÷\ bı&ç ` ns¡#Ó+#ê #=|üðq, ñ|üð ` s¡T∫øÏ dü]|ü&Ü, q÷HÓ ` Hê\T>∑T #Ó+#ê\T, ø±s¡+ ` #Ó+#ê ‘·j·÷Ø: u≤D*˝À q÷HÓ y˚&ç #˚dæ J\ø£Ás¡, ‘·]–q ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T, |ü∫Ã$T]à y˚dæ eT–Z+#ê*. ‘·s¡yê‘· düqï>±, bı&Ée⁄>± ‘·]–q ø±´uÒJ #˚sêÃ*. ø=~›ùd|üj·÷´ø£ <Ûäìj·÷\ bı&ç, >∑s¡+eTkÕ˝≤, |üdüT|ü⁄ #˚]à u≤>± ø£\bÕ*. Ç|üð&ÉT Hêqu…{Ϻq ãsƒêD°\T, ñ|üð y˚dæ >±¢düTqïs¡ ˙fi¯ó¢ b˛dæ eT÷‘·ô|{≤º*. ˙fi¯ó¢ Ç–] b˛sTT, ø±´uÒJ, ãsƒêD°\T |üP]Ô>± ñ&çø±ø£ ~+#˚ùdÔ eTkÕ˝≤ ø±´uÒJ dæ<ä∆+. Ç~ #·bÕr˝À¢øÏ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~.

|ü˙sY` ¬s+&=+<ä\ Á>±eTT\T, q÷HÓ` Hê\T>∑T #Ó+#ê\T, ñ*¢bÕj·T\T` eT÷&ÉT, ñ|üð, ø±s¡+` s¡T∫øÏ ‘·–q+‘·, <Ûäìj·÷\ bı&ç` #Ó+#ê, |üdüT|ü⁄ ` ∫{Ϭø&ÉT, ≥e÷{≤ >∑TE®` bÕe⁄ø£|üð, Áø°yéT` eT÷&ÉT #Ó+#ê\T, ø=‹ÔMTs¡` 4 #Ó+#ê\T ‘·j·÷Ø: #Ó+#ê ˙fi¯¢˝À ø±s¡+, <Ûäìj·÷\ bı&ç, |üdüT|ü⁄ ø£*|æ |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*. ñ*¢bÕj·T\T düqï>± ‘·]– ñ+#·Tø√yê*. Ç|üð&ÉT u≤D*˝À q÷HÓ y˚&ç #˚dæ ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T y˚j·÷*. n$ y˚>±ø£ eTT+<äT>± ˙fi¯¢˝À ø£*|æq eTkÕ˝≤ eTT<ä›qT y˚dæ ø£*j·T ‹bÕŒ*. |ü∫à yêdüq b˛j·÷ø£ ≥e÷{≤ >∑TE®, ñ|üð y˚dæ ø£|üð ˙fi¯ó¢ b˛dæ eT÷‘·ô|{≤º*. |ü~ ì$TcÕ\j·÷´ø£ |ü˙s¡T eTTø£ÿ\T #˚sêÃ*. Áπ>M˝À |ü˙s¡T ñ&çø±ø£ Áø°yéT y˚dæ ô|’q ø=‹ÔMTs¡ #·*¢ ~+#˚j·÷*. á ≈£Ls¡qT s√{°‘√ ‹+fÒ s¡T∫>± ñ+≥T+~.


CMYK

CMYK

14

28`10`2013 k˛eTyês¡+

]ø±sY¶ ÁøÏj˚T{Ÿ #˚dæq n\T¢ ns¡T®Hé n\T¢ ns¡T®HéøÏ j·T÷‘Y˝À ñqï bòÕ˝ÀsTT+>¥ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. <ë+‘√ Äj·Tq @ Ç‘·s¡ ‘Ó\T>∑T V”≤s√ kÕ~Û+#·ì ]ø±sY¶ ì ù|òdt ãTø˘˝À kÕ~Û+#ês¡T. n‘·ìøÏ {Ï«≥ºsY møö+{Ÿ ˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° ‘·q dæ˙, e´øÏÔ>∑‘· düe÷#êsê\ì ù|òdt ãTø˘ <ë«sê bòÕ´H金√ |ü+#·T≈£î+≥÷+{≤s¡T. ‘êC≤>± á ù|òdt ãTø˘ møöÿ+{Ÿ $T*j·THé ˝…’ø˘\T kÕ~Û+∫ ]ø±sY¶ ÁøÏj˚T{Ÿ #˚dæ+~. Çø£ ãìï Á|üdüTÔ‘·+ ªπsdt >∑TÁs¡+µ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ |üqT\˝À _J>± e⁄Hêï&ÉT. á dæìe÷≈£î düTπs+<äsY ¬s&ç¶ <äs¡Ù≈£î&ÉT. X¯è‹Vü‰düHé V”≤s√sTTHé. Á|üdüTÔ‘·+ wüO{Ï+>¥ X¯s¡y˚>∑+>± kÕ>∑T‘·T+~. »qe] 14, 2014q ‘·eT dæìe÷ ]©CŸ #˚j·÷\qT ≈£î+≥THêïeTì ìsêà‘· q\¢eT\T|ü⁄ ãTõ® ‘Ó*j·T#˚kÕs¡T. q\¢eT\T|ü⁄ ãTõ® e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ãìï ¬øØsY ˝À yÓTT<ä{Ï kÕ] |üP]Ô ø±yÓT&û‘√ #˚düTÔqï dæìe÷ Ç~. dü+Áø±+‹øÏ e÷ dæìe÷ uÛ≤Ø m‘·TÔq $&ÉT<ä\ #˚kÕÔ+ ,µµ nHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À n\T¢ ns¡T®Hé u…’ø˘ πsdüsY>± ø£ì|æ+#·qTHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ã˙ï Ä d”Hé‡ ø√dü+ u…’ø˘ πsdt Áf…’ì+>¥ nsTT´q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇø£ÿkÕ] πsdüT >∑TÁs¡+ |ü]¬>≥º&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+<ä+fÒ $»j·T+ kÕ~Û+#˚<ëø± |ü]¬>&ÉT‘·÷H˚ ñ+≥T+~. n≥Te+{Ï y˚>∑+>± |ü]¬>‘˚Ô >∑TÁsêìï #·÷ùdÔ me]¬ø’Hê <ëï møÏÿ n+<ä]ø£Hêï eTT+<äT nqT≈£îqï #√{ÏøÏ #˚sê\ì e⁄+≥T+~. Ç<˚ n+XÊìï <äs¡Ù≈£î&ÉT düTπs+<äsY ¬s&ç¶ ‘·q ∫Á‘·+˝À #·÷|üuÀ‘·THêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ ‘·eTHé dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. e÷≥˝À¢ #Ó|üŒ˝Òì~ #·÷|æ+#ê+ nì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ ø£<∏ä : eø£ÿ‘·+ e+o, dü+^‘·+ : ‘·eTHé, dæìe÷{ÀÁ>∑|ò” : eTH√CŸ |üs¡eTVü≤+dü, m&ç{Ï+>¥ : >ö‘·+ sêE, ìsêà‘·\T : q\¢eT\T|ü⁄ lìyêdt, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄, <äs¡Ùø£‘·«+ : düTπs+<äsY ¬s&ç¶.

eTs√ eT©º kÕºs¡sY dæìe÷...?

n+<ë\ uÛ≤eT nqTwüÿ n_Ûe÷qT \≈£î <äs¡Ù≈£î&ÉT >∑TDX‚KsY ‘Ó\T>∑T dæìe÷ s¡+>∑+˝À ã\+>± bÕ‘·T≈£îb˛sTTq yÓT>±, q+<äeT÷], z –|òtº Çyê«\qT ≈£î+≥THêï&ÉT. n+<äTπø ÄyÓT ãsYÔ&˚ nøÏÿH˚ì, eT+#·T, |òüT≥ºeTH˚ì bòÕ´$T©\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT dü]ø=‘·Ô s√Eq ‘·q dæìe÷ ªs¡TÁ<äeT<˚$µ {°»sYqT ]©CŸ #˚j·T&ÜìøÏ bÕ¢Hé Á|üj·T‘êï\‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. ìqï yÓTTqï{Ï es¡≈£î b˛{° |ü&ç #˚düTÔHêï&É≥. qe+ãsY 7q nqTwüÿ »qà~q+. Ä dü+<äs¡“¤+>± á ‘·eT bòÕ´$T©\ qT+∫ yês¡düT\qT dæ˙ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|æq yÓ’Hêìï {°»s¡Tï #ê˝≤ Á>±+&é>± $&ÉT<ä\ #˚kÕÔ&É≥. uÛ≤Ø e´j·T+‘√ ‘êqT ì]àdüTÔqï Ç|üŒ{Ï es¡≈£î #·÷kÕ+. Á|üdüTÔ‘·+ {≤©e⁄&√¢ dü]ø=‘·Ô Áf…+&ÉT á ∫Á‘êìï ôV’≤˝…’{Ÿ #˚ùd $<Ûä+>± ªs¡TÁ<äeT<˚$µ {°»]ï ø£{Ÿ #˚düTÔHêïs¡ì n+≥THêïs¡T. yÓTT<ä˝…’+~. eT©ºkÕºs¡s¡¢ X¯ø£+ eT∞¢ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Ç|üŒ{Ïπø |ü\T ø±>±, Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>∑T ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì nqï|üPsêí eT©º kÕºs¡sY ∫Á‘ê\T ‘Ós¡¬øøÏÿ $»j·Te+‘·+ nj·÷´sTT. á dü÷º&çjÓ÷˝À »s¡T>∑T‘√+~. Çfi¯j·TsêC≤ BìøÏ dü+^‘êìï H˚|ü<∏ä´+˝À nøÏÿH˚ì, eT+#·T e+oj·TT\T... n+‘ê ˇπø düeT≈£Ls¡TdüTÔHêï&ÉT. ø±ø£rj·T kÕÁe÷C≤´ìï @*q Ms¡Hê] s¡TÁ<äeT<˚$ dæìe÷˝À q{Ïdü÷Ô bòÕ´$T© eT©ºkÕºs¡¢s¡T¢ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. bÕÁ‘·≈£î nqTwüÿ |üsYô|òø˘º>± dü÷{Ÿ nsTT+<äì n+≥THêïs¡T. ne÷àsTT\+fÒ ªeTq+µ ù|s¡T‘√ nøÏÿH˚ì eT÷&ÉT ‘·sê\ V”≤s√\T q{ÏdüTÔqï n+<ë\ sêX¯ó˝Ò ø±<äT, Ms¡HêØ\T ≈£L&Ü. Áù|eT, ø£s¡TD $wüj·T+˝À düTìï‘· dæìe÷ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·T+&É>±... eT+#·T bòÕ´$T© V”≤s√˝…’q eTqdüTÿ˝Ò. ø±˙ X¯Á‘·T dü+Vü‰s¡+ #˚j·÷*‡q|üð&ÉT n|üs¡ ø±∞ ne‘ês¡+ yÓ÷Vü≤Hé u≤ãT, $wüßí, eTH√CŸ\‘√ z uÛ≤Ø ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+~. ‘êC≤>± <ä>∑TZu≤{Ï e+X¯+ qT+∫ ≈£L&Ü z eT©º kÕºs¡sY dæìe÷ yÓTT<ä\T ø±qT+~. <ä>∑TZu≤{Ï e+X¯+ eT©º kÕºs¡sY ∫Á‘·+˝À... sêe÷Hêj·TT&ÉT, yÓ+ø£fÒwt, sêHê, sêe÷Hêj·TT&ÉT ≈£L‘·Ts¡T ø=&ÉT¬ø’q Hê>∑#Ó’‘·q´ á ÁbÕC…ø˘º˝À m‘·TÔ‘ês¡T. s¡TÁ<äeT<˚$ ø£<∏ä ≈£L&Ü n˝≤+{Ï<˚. s¡TÁ<äeT<˚$ ‘Ó>∑Te, <∏Ó’s¡´+, Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\˝À q{ÏkÕÔs¡T. Ç+<äT˝À düTπswt u≤ãT ∫qï Åd”Ô C≤‹πø >∑s¡«ø±s¡D+. ÄyÓT kÕVü≤kÕ\≈£î y˚T+ ‘Ós¡ s¡÷|ü+ ÇdüTÔHêï+ ø=&ÉT≈£î n_Ûsê+ ˇø£ ∫qï bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêï&Éì düe÷#ês¡+. n+≥THêïs¡T >∑TDX‚KsY. ªªsêD° s¡TÁ<äeT~ z n<äT“¤‘·yÓTÆq Á|üj·÷D+. e#˚à j˚T&Ü~ á dæìe÷ |ü{≤º˝…πøÿ neø±X¯+ ñ+~. |üP]Ô Á|ü|ü+#· #·]Á‘·˝À ÄyÓT kÕúq+ |ü~\+. á ‘·sêìøÏ ÄyÓT ø£<∏ä $esê\T ‘·«s¡˝À yÓ\¢&ç ø±qTHêïsTT. ‘Ó*j·÷*. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£L #·]Á‘·qT eÁø°ø£]+#· ≈£î+&Ü ñqï~ ñqï≥Tº>± #·÷|æ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï+. kÕ+πø‹ ø£+>± á dæìe÷ì n‘·T´qï‘· kÕúsTT˝À r]Ã~<äT›‘·THêï+. nqTwüÿ ¬øØsY˝À n‘·T´‘·ÔeT ∫Á‘·+>± ì*∫b˛‘·T+<äH˚ qeTàø£+ ñ+~µµ n+≥THêïs¡T >∑TDX‚KsY.

ãsYÔ&˚øÏ <äs¡Ù≈£î&ç –|òtº

Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄‘√ #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº n+<ë\ uÛ≤eT dæ˙ q{Ï düeT+‘· ø=+‘· ø±\+>± ˇø£ #ê]{° q&ÉT|ü⁄‘√+<äqï dü+>∑‹ eTq+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. ÄyÓT eTVæ≤fi¯\T eT] ∫qï |æ\¢\ ø√dü+ ªÁ|ü‘·÷´wüµ nH˚ ˇø£ #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtºì ÁbÕs¡+_Û+∫+~. ‘êC≤>± á Äs¡ZHÓ’CÒwüHéøÏ Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+∫+~. düeT+‘· dü«j·T+>± á yês¡Ôì ‘Ó*j·T CÒdæ+~. Ç|üŒ{Ïπø düeT+‘· á Äs¡ZHÓ’CÒwüHé ø√dü+ |òü+&é‡ ø£˝…ø˘º #Ój·T´&É+ ø√dü+ bÕ|ü⁄\sY dæ˙ V”≤s√\ ø±dü÷º´yéT‡ì y˚\+ y˚k˛Ô+~. á #ê]{° <ë«sê m+‘√eT+~ ∫qï |æ\¢\qT, eTVæ≤fi¯\qT Ä<äT≈£î+≥THêïs¡T. e÷eTT\T>± düeT+‘· k˛wü˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ u≤>± #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Z+≥T+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·q #ê]{° dü+düúøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ |üs¡+>± >∑T]Ô+|ü⁄ sêe&É+‘√ eTT+<äT eTT+<äT Ç+ø± #·Ts¡T>±Z n˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZH˚ neø±X¯+ ñ+~.

kı+‘· dü+düú˝ÀH˚... ªzyéTµ dæìe÷‘√ z Á|üjÓ÷>∑+ #˚XÊs¡T ø£˝≤´DYsêyéT. Ár&û |ü]C≤„q+‘√ ‘Ós¡¬øøÏÿq Ä ∫Á‘·+ Äj·Tq≈£î dü¬s’q |òü*‘·+ Çe«˝Ò<äT. Äj·Tq ‘·s¡yê‹ dæìe÷ >∑T]+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L m˝≤+{Ï Á|üø£≥q sê˝Ò<äT. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ø£˝≤´DYsêyéT Ä Á|üj·T‘êï˝À¢H˚ ñHêïs¡T. eT∞¢ ‘·q kı+‘· ìsêàD dü+düú m˙ºÄsY ÄsYº‡ |ü‘êø£+ô|’ z dæìe÷ì ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+. m|üŒ{≤¢H˚ z ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î&çøÏ neø±X¯+ Çe«uÀ‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø£<∏ë #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ä <äs¡Ù≈£î&ÉT mes¡H˚~ ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\TdüTÔ+~. ªø£‹Ôµ <äs¡Ù≈£î&ÉT eT*¢ø±s¡T®Hé ≈£L&Ü ø£˝≤´DYsêyéT ø√dü+ z ø£<∏ä sêdüTø=Hêïs¡≥. eT] @ ø£<∏äì m+#·Tø=+{≤s√ #·÷&Ü*.

H˚ &˚ #·÷ &É + &ç CMYK

CMYK


ôV’≤<äsêu≤<é k˛eTyês¡+ 28 nø√ºãsY 2013

ù|J\T 8

W≥sYô|’ ô|s¡T>∑T‘·Tqï Á|üe÷<ë\T |ü≥ºì n~Ûø±s¡T\T l yêVü≤q<ës¡T\ y˚>∑ìj·T+Á‘·D #·s¡´\T X¯Sq´+ l

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãs¡T 27: W≥sY ìsê«Vü≤D ndüÔe´düú+>± ‘·j·÷s¡sTT+~. n+‘·sê®rj·T Á|üe÷D≤\‘√ ì]à+∫q W≥sYô|’ Á|üj·÷D°≈£î\ uÛÑÁ<ä‘·qT >±*øÏ e~˝ÒXÊs¡T. ‘·s¡T#·÷ Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêï yêVü≤q #√<ä≈£î\ y˚>±ìøÏ ø£fiË¢+ y˚ùd+<äT≈£î m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£îqï <ëK˝≤\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. W≥sYô|’ 120 øÏMT y˚>∑+‘√ Á|üj·÷DÏ+#˚+<äT≈£î yÓdüT\Tu≤≥T ø£*Œ+∫q|üŒ{Ïø°, n&ÉT¶, n<äT|ü⁄ ˝Òø£b˛e&É+‘√ yêVü≤q<ës¡T\T X¯è‹$T+∫q y˚>∑+‘√ Á|üj·÷DÏdü÷Ô Á|üe÷<ë\T ø=ì‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. eT]ø=+<äs¡÷ yêVü≤q<ës¡T˝…’‘˚ W≥sYqT @ø£+>± πsdüTÁ{≤ø˘>± e÷πsÃdüTÔHêïs¡T. |ü+<Ó\T y˚düT≈£îì yêVü≤Hê\qT |üs¡T>∑T˝…‹Ôdü÷Ô ‘·eT ÁbÕD≤\ MT<ä≈£î ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. W≥sYô|’ Á|üe÷<ë\T ì‘·´ø£è‘·´yÓTÆHê n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ìj·T+Á‘·D #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ ˝Ò<äT. yêVü≤Hê\ y˚>±ìøÏ ø£fiË¢+ y˚ùd+<äT≈£î d”Œ&é>∑qT¢ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTqï n~Ûø±s¡T\T, Ç+‘·es¡≈£î Ä#·s¡D˝À e÷Á‘·+ neT\T #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T »]–q|üð&˚ d”Œ&é>∑q¢ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+#·&É+ Ä ‘·s¡Tyê‘· eT]∫b˛e&É+ wüsê e÷eT÷\sTT+~. W≥sYô|’ Á|üe÷<ë\qT ìyês¡D≈£î ø£èwæ #˚j·÷*‡q b˛©düT\T ‘·eT ‘·ù|ŒMT ˝Ò<äì, HÓbÕìï ôV≤#Ym+&û@ n~Ûø±s¡T\ô|’øÏ HÓ{Ϻ ‘·|æŒ+#·T≈£î+≥THêïs¡T. W≥sYô|’

qøÏ© b˛©düT\‘√ ‘·kÕà‘Y... C≤Á>∑‘·Ô b˛©düT\eT+≥÷ H˚sê\T l nqTe÷qyÓTTùdÔ |òæsê´<äT #˚j·T+&ç l

(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãs¡T 27: qøÏ©...qøÏ© mø£ÿ&É #·÷dæHê me] H√≥ $Hêï ‘·s¡T#·÷ $ì|æ+#˚ e÷≥ Ç<˚. qøÏ© edüTÔe⁄\T, dü]º|òæ¬ø≥T¢ ˇø£ÿfÒ$T{° ∫esêKs¡≈£î qøÏ© b˛©düT\T ≈£L&Ü q>∑s¡+˝À sê»´y˚T\T‘·THêïs¡T. b˛©düT\eTì #Ó|üð≈£îì H˚sê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê] dü+K´ q>∑s¡, ôd’ãsêu≤<é ø£$Twüqπs≥¢˝À s√E, s√p≈£î ô|]–b˛‘√+~. b˛©düT˝≤ ø£ì|æ+#˚ eTT>∑TZs¡T, q\TZs¡T ø£*dæ »≥Tº ø£{Ϻ n+~qø±&çøÏ <√#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q H˚s¡>±fi‚¢ á ‘·s¡Vü‰ H˚sê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï≥T¢ q>∑s¡, ôd’ãsêu≤<é b˛©düT\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. p;¢Væ≤˝Ÿ‡˝Àì ˇø£ yê´bÕ] e<ä› qT+∫ Ç{°e\ ø=+‘·eT+~ <äT+&É>∑T\T b˛©düT\eTì #Ó|æŒ 50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T rdüT≈£îì ñ&ÜsTT+#ês¡T. nqTe÷qyÓTT∫Ãq dü<äs¡T yê´bÕ] yÓ+≥H˚ b˛©düT\≈£î ùdºwüHé #˚s¡Tø√e&É+‘√ ndü\T $wüj·T+ ãj·T≥|ü&ç+~.

b˛©düTeTì #Ó|æŒ ‘·q ø±sê´\j·T+˝ÀøÏ e∫à k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+#ês¡ì, Ä|ò”dt˝À ñHêï 50 \ø£å\ &ÉãT“ rdüT≈£îì b˛©düTùdºwüHé e∫à Ä<Ûësê\T #·÷|æ+∫ rdüT≈£îyÓfi≤¢\Hêïs¡ì u≤~Û‘·T&ÉT \uÀ~uÀeT+≥÷ ‘·q>√&ÉT yÓfi¯¢uÀdüT≈£îHêï&ÉT. m©“q>∑sY b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝Àì Hê>√\T˝À »]–q »+≥ Vü≤‘·´πødüT˝Àq÷ ì+~‘·T\T yÓTT<ä≥ ‘·eTì ‘êeTT b˛©düT\T>± #Ó|üðø√e&É+‘√, ô|’ n+‘·düTú≈£î yÓfi¯óÔqï yê]ì mes¡T n&ÉT¶ø√˝Ò<äì nbÕsYºyÓT+{ŸyêdüT\T ù|s=ÿHêïs¡T. b˛©düT\eTì #Ó|üð≈£îì >∑‘·+˝À ∫qï, ∫‘·ø£ H˚sê\≈£î bÕ\Œ&˚kÕúsTT qT+∫ H˚s¡>±[¢|üð&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T #√Ø\≈£î, Vü≤‘·´\≈£î |ü<∏äø£ s¡#·q\T #˚düTÔHêïs¡T. yêVü≤q<ës¡T\qT Ä≥ø±sTT+∫ e+<ä, ¬s+&ÉT e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T »ãs¡›d”Ô>± edü÷\T #˚j·T&É+ qT+∫ yÓTT<ä\T≈£îì ã&Ü yê´bÕs¡T\qT \ø£å´+>± #˚düT≈£îì \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T <ä+&ÉT≈£îH˚+<äT dü÷&√ b˛©düT\T eP´Vü‰s¡#·q #˚düTÔqï≥T¢ Ç{°e\ »]–q H˚sê\qT |ü]o*ùdÔ

- $T>∑‘ê 2 ˝À..

Á|üj·÷D°≈£î\ uÛÑÁ<ä‘êqT |üs¡´y˚øÏå+#ê*‡q b˛©düT\T ìsê«Vü≤D˝Àì ˝ÀbÕ\qT m‹Ô #·÷|ü&É+ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã˙j·T+X¯+>± e÷]+~. W≥sYô|’ Á|üj·÷DÏ+#˚ Á|üj·÷D°≈£î\T Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q yê]øÏ düø±\+ yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·T+ n+~+#˚+<äT≈£î m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£îqï <ëK˝≤\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. Ä<ÛäTHê‘·q Vü≤+>∑T\‘√ q>∑s¡+ #·T≥÷º ì]àk˛Ôqï W≥sY ìsêàD+ <ë<ë|ü⁄ |üP]Ôø±edüTÔHêï Ç+‘·es¡≈£î Á|üj·÷D°≈£î\ uÛÑÁ<ä‘êô|’ <äèwæºkÕ]+#·ø£b˛e&É+ô|’ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. yêVü≤q<ës¡T\ qT+∫ {À˝Ÿ edü÷\Tô|’qTHêï ÁX¯<ä∆, uÛÑÁ<ä‘ê#·s¡´\T #˚|ü≥º&É+˝À ˝Òø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTì q>∑s¡yêdüT\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. W≥sY ìsêàD+ ‘·s¡Tyê‘· Á|üe÷<ë\ dü+K´ ¬s{Ϻ+|üj·÷´+<äì b˛©düT\ >∑D≤+ø±˝Ò #ÓãT‘·THêïj·Tì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. >∑‘·+˝À C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\s¡ø£ÔyÓ÷&ç‘˚, Á|üdüTÔ‘·+ W≥sY Á|üe÷<ë\≈£î HÓ\e⁄>± e÷]+<ä+≥THêïs¡T. W≥sYô|’ Á|üj·÷DÏ+#˚ yêVü≤Hê\ y˚>±ìï ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î ôV≤#Ym+&û@ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+, b˛©düT\ |üs¡´y˚ø£åD ø=s¡e&É&É+‘√ $T‹MT]q y˚>∑+‘√ Á|üj·÷DÏdü÷Ô ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î $cÕ<Ûëìï $T–\TdüTÔHêïs¡+≥THêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T W≥sYô|’ y˚>∑ ìj·T+Á‘·D #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+‘√ bÕ≥T, X¯è‹$T+∫q y˚>∑+‘√ Á|üj·÷DÏ+#˚ yê]øÏ uÛ≤Ø »]e÷Hê\ $~Û+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. m|üŒ{Ïø£|üð&É÷ b˛©düT\ |üs¡´y˚ø£åD‘√H˚ Á|üe÷<ë\T Ä]ø£≥ºe#·TÃq+≥THêïs¡T. W≥sYô|’ Á|üj·÷DeT+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ j·TeT|ü⁄]øÏ <ë]˝≤ e÷]+<äì, á |ü]dæú‹ Ä]ø£{≤º\ì q>∑s¡yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

3700 >∑èVü‰\T |ü+|”DÏøÏ dæ<ä∆+ Áπ>≥sY ø£$TwüqsY k˛y˚Twt ≈£îe÷sY yÓ\¢&ç ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãs¡T 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) : eT˝≤¢|üPsY, ñ|üŒ˝Ÿ <˚y˚+Á<äq>∑sY˝À ì]àk˛Ôqï >∑èVü‰düeTT<ëj·÷˝À¢ ns¡TΩ˝…’q \_∆<ës¡T\≈£î Çfi¯ó¢ |ü+|”DÏøÏ dæ<ä∆+>± ñHêïj·Tì Áπ>≥sY ø£$TwüqsY k˛y˚Twt ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ ádtºCÀHé |ü]~Û˝Àì eT˝≤¢|üPsY, ñ|üŒ˝Ÿ <˚y˚+Á<äq>∑sY˝À Äj·Tq |üs¡´{Ï+#ês¡T. kÕúìø£+>± ã\V”≤qesêZ\ Á|ü»\ø√dü+ ì]àdüTÔqï >∑èVü≤ düeTT<ëj·T |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. dü‘·«s¡y˚T ìsêàD |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£$TwüqsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ \_∆<ës¡T\≈£î n+<äCÒùd+<äT≈£î 3700 >∑èVü‰\T dæ<ä∆+>± ñqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. \_∆<ës¡T\ m+|æø£ >∑T]+∫ ø£˝…ø£ºsY‘√ #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T. ‘=\T‘· ø±ÁbÕ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì eT˝≤¢|üPsY˝À ì]àdüTÔqï >∑èVü‰düeTT<ëj·÷ìï Áπ>≥sY ø£$TwüqsY |ü]o*+#ês¡T. ìsêàD |üqT˝À¢ C≤|ü´yÓT+<äT≈£î »s¡T>∑T‘√+<äì mdtá (Vü≤Öõ+>¥)qT

- $T>∑‘ê 2 ˝À..


2

28`10`2013 k˛eTyês¡+

ì+~‘·T\qT ãVæ≤s¡+>∑+>± ñ] rj·÷* cÕu≤<é, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : sêÁwüº sê»<Ûëì q>∑s¡+˝À kÕ|òtºy˚sY ñ<√´–ìì øÏ&Üï|t#˚dæ n‘ê´#êsêìøÏ bÕ\Œ&ɶ <äT+&É>∑T\qT ãVæ≤s¡+>∑+>± ñ]rj·÷\ì õ˝≤¢ _CÒyÓ’j·T+ ø±s¡´<ä]Ù sêeTT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\ô|’ ì‘·´+ #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï n‘ê´#êsê\qT n]ø£≥º&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\eTsTT+<äHêïs¡T. ìs¡“¤j·T #·{≤ºìï ‘Ó∫ÃHê <ëqøÏ $düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ ø£*Œ+∫q ne>±Vü≤q ô|+bı+~+#·ø£b˛e&É+ e˝Ò¢ Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\T #√≥T#˚düT≈£î+≥THêïj·THêïs¡T. sêÁwüº b˛©düT e´edüú ã\V”≤q+>± ñ+<äqï $wüj·÷ìï nuÛÑj·T dü+|òüT≥q s¡TEe⁄ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À øÏs¡DY, lXË’\+, qπs+<äsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

ì+&Üs¡ ‘·&çdæ qfÒº≥ eTT+∫

cÕu≤<é, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : |ü‹Ô... ˇø£ÿ|üð&ÉT ¬s’‘·T≈£î ø£\\ |ü+≥... nqTø√≈£î+&Ü ≈£î]dæq es¡¸+‘√ Ç|üð&É~ ¬s’‘·T ø£+{Ï˝À ø£˙ï{Ï }≥... #˚‹ø£+<ä≈£î+&ÜH˚ ø=+|üeTT+∫ yêq ˙{Ïì ‘·&çdæ cÕu≤<é eT+&É\ ¬s’‘·T\qT njÓ÷eTj·T+˝À, >∑+<äs¡>√fi¯+˝À HÓfÒºdæq |ü‹Ô uÛÑj·T+ yÓqTï˝À eDT≈£î>± e÷]+~. n|üð\T #˚dæ, ‹|üŒ\T |ü&ç ø£+{ÏøÏ ¬s|üŒ˝≤ ø±bÕ&ÉT≈£î+≥Tqï |ü‹Ôì nø±\ es¡¸+ $T+π>dæ dü«+‘· bı\+˝ÀH˚ ¬s’‘·TqT nHê<Ûä>± $T–*Ã+~. ‘˚s¡T≈£îH˚˝Àù| n+‘ê nsTTb˛sTT+~. Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T |ü+≥\ô|’ ≈£î]dæq es¡¸+ $cÕ<ëìï $T–˝ÒùdÔ πs‘·TqT Ä<äTø=yê*‡q uÛ≤<ä´‘·qT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ rdüTø√yê*. |ü+≥qwüº+ $esê\qT ùdø£]+∫ n~Ûø±s¡T\T qwüº|ü]Vü‰s¡+ #˚*¢+#ê\ì ¬s’‘·T\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

29q sêÁwüº kÕúsTT ø±˝ÒCŸ π>yéT‡ »≥¢ m+|æø£ ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û): qe+ãsY HÓ\˝À n+&ÉsY`19 sêÁwüº kÕúsTT ø±˝ÒCŸ π>yéT‡, HÓ{Ÿu≤˝Ÿ, u≤ôdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ, |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ b˛{°\T »s¡T>∑qTHêïsTT. Ç+<äT≈£î>±qT õ˝≤¢ »≥¢qT á HÓ\ 29q m+|æø£#˚j·TqTqï≥T¢ dü÷ÿ˝Ÿ π>yéT‡ ô|ò&ÉπswüHé Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù m+.>∑+>±<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 29q u≤\u≤*ø£\≈£î HÓ{Ÿu≤˝Ÿ m+|æø£\T <Ûäsêàs¡+˝Àì @|æÄsYmdt&Éã÷¢´ Á>ö+&é˝À, u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ m+|æø£\T &çmdt@ yÓTÆ<ëq+˝À , |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ m+|æø£\T dæmdt◊ Á>ö+&é˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ ñ+{≤j·THêïs¡T.

29q $ÄsYz\ düe÷y˚X¯+

ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 27(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û): Á>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 29e ‘˚B eT+>∑fi¯yês¡+ s√E &ç$»Hé kÕúsTT düe÷y˚X¯+ kÕúìø£ ¬syÓq÷´ dü+|òüT+ uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤kÕÔeTì &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø√XÊ~Ûø±] eTùV≤wt, yÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ôV≤#Y.düT<Ûëø£sY bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

õ˝≤¢≈£î Áf…Æ˙ ◊@mdt\T sêø£

ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 27(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û): ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝Àì |ü\T Á>±e÷\qT ◊@mdt •ø£åD bı+~q $$<Ûä sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q 28 eT+~ n~Ûø±s¡T\T •ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± e#˚à HÓ\ 4e ‘˚Bq õ˝≤¢≈£î sêqTHêïs¡T. Á>±eTkÕúsTT˝À Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ neT\T, Á|üC≤ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø√e&É+ ø√dü+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï |ü\T Á>±e÷\qT m+|æø£ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. õ˝≤¢˝Àì yÓ\Zq÷sY, yÓ÷‘Ó, Hêπ>|üPsY, m\¢+ù|≥, eCÒ®|ü*¢, ∫qï<ä&çZ, VüQHê‡q>∑sY Á>±e÷˝À¢ Áf…Æ˙ ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T |üs¡´{Ï+∫ Äs¡T s√E\bÕ≥T Äj·÷ Á>±e÷˝À¢H˚ ñ+&ÉqTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

‘Ó\+>±D _\T¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º* ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û) : ôV’≤<äsêu≤<é‘√ ≈£L&çq |ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï yÓ+≥H˚ Á|üø£{Ï+#·&ÜìøÏ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ Á|ü‘˚´ø£+>± düe÷y˚X¯|üsêÃ\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Ç|üŒø±j·T\ düT<äs¡ÙHé, sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ø°]Ô düT<äs¡ÙHé\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ q>∑s¡+˝Àì e÷<Ûäe kÕàs¡ø£ ùdyê dü$T‹˝Àì Ä|üdt ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T. ñ<√´>∑T\≈£î &ç.m Á|üø£{Ï+#·&É+ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô 49 XÊ‘·+ eT<Ûä´+‘·s¡ uÛÑè‹ì BbÕe[˝À|ü⁄ Á|üø£{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. qe+ãsY 8e ‘˚Bq Ä|üdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ôV’≤<äsêu≤<é Ç+~sê bÕsYÿ <ä>∑Zs¡ »]π> <ÛäsêïqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì, ñbÕ<Ûë´j·TT\ ô|+&ç+>¥ düeTdü´\ ø=s¡≈£î b˛sê&Ü\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ bÕ≥T msTT&Ó&é ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ≈£L&Ü Äs√>∑´ ø±s¡T¶\T e]Ô+|ü #˚dü÷Ô yÓ+≥H˚ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. s¡÷.398y˚‘·q+‘√ |üì #˚dæq ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î H√wüq˝Ÿ Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢ eT+ps¡T #˚j·÷\ì, |æÇ{Ï, |ü+&ç‘·T\ b˛düTº\qT yÓ+≥H˚ n|tÁπ>&é #˚j·÷\Hêïs¡T. ns¡∆y˚‘·q ôd\e⁄\qT q>∑<äT>± e÷s¡TÃø=qT≥≈£î ñ‘·Ôs¡T«\T Çyê«\Hêïs¡T. $$<Ûä

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT ‘·Tqï Ä|üdt Á|ü‹ì<ÛäT\T . ø±s¡D≤\‘√ U≤∞>± ñqï ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ uÛÑØÔ #˚j·÷\Hêïs¡T. <˚X¯ yê´|üÔ+>± »]π> $y˚ø±q+<ä 150e »j·T+‹ ñ‘·‡yê\˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ÄHé&É÷´{° kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y ˝≤+{Ï uÖ‹ø£ eqs¡T\T ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ’.sê|òüTy˚+<ÛäsYsêe⁄, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T kÕsTTÁ|ükÕ<é, ø√XÊ~Ûø±] sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, ø±s¡´<äs¡TÙ\T \øÏåàqs¡‡j·T´, düT<äs¡ÙHé>ö&é, Äq+<éÁ|üø±XŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑èVü‰\T... yÓ’mdt»>∑Hé, Äj·Tq ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T 3700 (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) d”e÷+Á<Ûä≈£î Á<√Vü≤+ #˚düTÔHêïs¡T ø£$TwüqsY Á|ü•ï+#ês¡T. dæyÓT+{Ÿ - me÷àØŒmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<äø£èwüí e÷~>∑

ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 27(ø£ècÕí|üÁ‹ø£ Á|ü‹ì~Û): yÓ’mdtÄsY bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Äj·Tq ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T d”e÷+Á<Ûä≈£î Á<√Vü≤+ #˚düTÔHêïs¡ì, d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ uÛ≤y√<˚«>±\qT ns¡ú+ #˚düT≈£îì d”e÷+Á<Ûä≈£î eTTK´eT+Á‹ ø±yê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ yÓ’mdt »>∑Hé düyÓTÆø£´ »|ü+ #˚düTÔHêï&Éì , »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ rs¡Tô|’ me÷àØŒmdt sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<äø£èwüí e÷~>∑ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq ø±e÷¬s&ç¶ eTTì‡|ü˝Ÿ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôV’≤<äsêu≤<é m˝Ÿ_ ùdº&çj·T+˝À X¯+U≤sêe+ düuÛÑ ø√dü+ e+<ä\ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. m˝Ÿ_ ùdº&çj·T+ ¬øbÕdæ{° 40y˚\T ñHêï >±˙ m≈£îÿe n<äq+>± |ü~ùV≤qT ¬s’fi¯¢˝À, 1600 ãdüT‡\˝À &ÉãT“\ <ë«sê d”e÷+Á<Ûä qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‘·s¡*+#ês¡ì , á düuÛÑ yÓqTø£ ø±+Á¬>dt Vü≤düÔ+ ñ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À d”m+ øÏs¡DY≈£î Á|üC≤ã\+ ˝Ò<äì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ ‘Ó\Tdüì, n+<äTπø d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’mdtÄsYdæ|æ s¡÷|ü+˝À z≥T¢ bı+<ä&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ s¡Vü≤dü´ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïs¡ì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À »>∑Hé C…’\T≈£î yÓfi¯¢&ÉT n+fÒ yÓ’mdtÄsYdæ|æ ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚j·T&É+ ø√düy˚T »>∑Hé C…’\T qT+∫ ãj·T≥≈£î ‘Ó#êÃs¡ì, d”e÷+Á<Ûä˝À Á|ü»\ sê>∑<˚«cÕ\qT ÄkÕsê>± #˚düT≈£îì d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î düyÓTÆø£´yê<äeTì #Ó|ü⁄Œ≈£îì z≥T¢ <ä+&ÉT≈£îì sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ì #˚j·÷\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ »>∑HéqT ãj·T≥≈£î ‘Ó#êÃs¡Hêïs¡T. k˛ìj·÷ ÄodüT‡\‘√H˚ »>∑Hé düyÓTÆø£´X¯+U≤sêe+ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt »>∑HéqT Ä&çdüTÔ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $&çb˛‘˚ 10 n+XÊ\˝À d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T qwüºb˛‘ês¡ì nHêïs¡ì, Ä n+XÊ\≈£î d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î »>∑H˚ »yêãT #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

qøÏ© b˛©düT\‘√...

dü÷&√ b˛©düT\ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&É+&û.. q>∑s¡ ø£$TwüqsY

düŒwüºeTe⁄‘√+~. b˛©düT\+fÒ Á|ü»\≈£î+&˚ uÛÑj·÷H˚ï kıeTTà #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î H˚s¡>±fi¯ó¢ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. b˛©düT\eTì #Ó_‘˚ kÕ<Ûë s¡D+>± mes¡÷ ≈£L&Ü ô|<ä›>± Á|ü‹|òüT{Ï+#˚ neø±X¯+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ H˚s¡>±fi¯ó¢ ‘·eTì, ‘êeTT eTT+<˚ b˛©düT\T>± |ü]#·j·T+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· ‘êeTT e∫Ãq |üì ‘ê|ò”>± eTT–+#·T ≈£îì ãj·T≥|ü&ÉT‘·THêïs¡T. n+‘ê nsTTb˛j·÷ø£ yÓ÷düb˛j·÷eTì u≤~Û‘·T\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚ ˝Àù| yês¡ø£ÿ&ç qT+∫ ñ&ÜsTTdüTÔHêïs¡T.

dü÷&√ b˛©düT\ |ü≥º Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì q>∑s¡ b˛©düT ø£$TwüqsY nqTsê>¥X¯s¡à ôV≤#·Ã]+#ês¡T. j·T÷ìbòÕyéT ˝Ò≈£î+&Ü me¬s’Hê e∫à b˛©düT\eTì #Ó_‘˚ ◊&û ø±s¡T¶\T n&ÉT>±\Hêïs¡T. nqTe÷q+ eùdÔ yÓ+≥H˚ dü+ã+~Û‘· b˛©düT\≈£î, 100 HÓ+ãsY≈£î bò˛Hé #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. dü÷&√ b˛©düT\ Ä≥ ø£{Ϻ+#˚+<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì nqTsê>¥X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝À ‹wüº y˚dæq dü÷&√ b˛©düT eTTsƒê\qT |ü≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î q>∑s¡ d”d”mdt b˛©düT\T Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ë\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+bÕs¡T.

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT)

düs¡|òüsê˝À C≤|ü´+ e\¢ ìsêàD |üqT\T eT+<ä–+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT˝≤¢|üPsY˝À yÓTT‘·Ô+ 32 u≤¢ø˘˝À¢ 512 Çfi¯¢qT ì]àdüTÔ+&É>±, 16 u≤¢ø˘\ ìsêàD+ ì*∫b˛sTT+~. ìsêàD |üqT\T ì*∫b˛sTTq u≤¢ø˘\qT yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·÷\ì ø£$TwüqsY mdtá (Vü≤Öõ+>¥)qT Ä<˚•+#ês¡T. ìsêàD |üqT\‘√ bÕ≥T eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ñ|üŒ˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì <˚y˚+Á<äq>∑sY˝À ìsêàD+˝À ñHêï >∑èVü‰düeTT<ëj·÷ìï ø£$TwüqsY ‘·ìF #˚XÊs¡T. ‘=$Tà~ u≤¢ø˘˝À¢ 144 Çfi¯¢qT ì]àdüTÔqï≥Tº mdtá ø£$TwüqsY≈£î $e]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sêe÷+‘ê|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY |üs¡y˚TX¯«sY¬s&ç¶ ø£$TwüqsY ø£*dæ ìsêàD+ |üPs¡ÔsTTq Çfi¯¢qT \_∆<ës¡T\≈£î n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T. JôV≤#Ym+d” <ë«sêH˚ Çfi¯¢qT πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. ¬s$q÷´XÊK <ë«sê nsTT‘˚ Çfi¯¢ πø{≤sTT+|ü⁄˝À rÁe C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘√+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêqïs¡T. <˚y˚+Á<äq>∑sY ù|òCŸ`1, ù|òCŸ`2 ø±\˙yêdüT\qT ø£\TdüT≈£îì yê] düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. q˝≤¢ ø£HÓø£åHé kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì ù|òCŸ`2 ø±\˙ Á|ü»\T ø£$TwüqsY ø√s¡>±, yÓTÁ{À yê≥sY esYÿ‡ m+&û‘√ #·]Ã+∫, düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MTì#êÃs¡T. ø£$TwüqsY‘√ bÕ≥T Á|üD≤[ø£ $uÛ≤>∑+ n<äq|ü⁄ ø£$TwüsY, ádtºCÀHé CÀq˝Ÿ ø£$TwüqsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


3

28`10`2013 k˛eTyês¡+

es¡¸+ ‘Ó∫Ãq qwüº+ 1,727 ø√≥T¢

521 eT+&É˝≤\˝À ‘·TbòÕHé ;uÛÑ‘·‡+ l 8 \ø£å\ mø£sê\˝À |ü+≥ qwüº+ l 42 eT+~ eTè‹` 22 y˚\ Çfi¯ó¢ <Ûä«+dü+ l ôV≤ø±ºsY≈£î 10 y˚\ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+|ü⁄ l Á|üuÛÑT‘·«+ nìï $<Ûë˝≤ Ä<äT≈£î+≥T+~ l ¬s$q÷´ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ l

$Tsê´\>∑÷&É, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : >∑‘· ◊<äT s√E\T>± ≈£î]dæq esê¸\≈£î sêh+ n‘·˝≤≈£î‘·\yÓTÆ+<äì, es¡¸+ ø±s¡D+>± sêh+˝À 1,727 ø√≥¢ qwüº+ yê{Ï*¢+<äì ¬s$q÷´ XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ õ˝≤¢˝Àì <˚es¡ø=+&É, $Tsê´\>∑÷&É ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À |üs¡´{Ï+∫ <Óã“‹qï |ü+≥ bı˝≤\qT |ü]o*+∫ ¬s’‘·T\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $Tsê´\>∑÷&É˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 16 õ˝≤¢\˝Àì 521 eT+&É˝≤\˝À esê¸\≈£î Á|ü»\T rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡ì nHêïs¡T. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\˝Àì 85 y˚\ eT+~ì |ü⁄qsêyêdü πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡*+#êeTì, yês¡+<ä]˙ kÕ<Ûës¡D |ü]dæ∆‹ e#˚à es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äT≈£î+≥T+<äì nHêïs¡T. M]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\T ø£*ŒdüTÔ+<äì nHêïs¡T. esê¸\ ø±s¡D+>± sêh+˝À 22 y˚\ Çfi¯ó¢ bÕøÏåø£+>±, |üP]Ô>± <Ûä«+düeTj·÷´j·Tì nHêïs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T 8 \ø£å\ mø£sê\˝À |ü+≥ <Óã“‹qï<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝Àì e´ekÕj·T XÊK, ñ<ë´qeq, ¬s$q÷´ XÊK\T ãè+<ë\T>± @s¡Œ&ç Á>±e÷\˝À qcÕºìï n+#·Hê y˚kÕÔs¡ì nHêïs¡T. sêh+˝À yÓTT‘·Ô+ 37 eT+~ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ <ÛäèMø£]+∫+<äì , ◊<äT>∑Ts¡T >∑\¢+‘·j·÷´s¡ì nHêïs¡T. eTè‹ #Ó+~q yê]øÏ \øå± 50 y˚\ s¡÷bÕj·T\T sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+<äì, 18 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT ø£+fÒ m≈£îÿe ñqï yê]øÏ n<äq+>± 50 y˚\T #Ó*¢düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |ü+≥ qcÕºìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äCÒùd |ü]Vü‰sêìï kÕ>∑T #˚düTÔqï ¬s’‘·Tπø n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü sêh+˝À 1,700 |üX¯óe⁄\T #·ìb˛j·÷j·Tì, M{ÏøÏ ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+

$˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï s¡|òüTTMsê¬s&ç¶. |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢düTÔ+<äHêïs¡T. Á>±e÷\˝À »]–q qcÕºìï me¬s’Hê |òæsê´<äT #˚ùdÔ ‘·Vü≤o˝≤∆sY yê] ù|s¡¢qT qwüº |ü]Vü‰s¡ C≤_‘ê˝À #˚s¡TkÕÔs¡Hêïs¡T. |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î ôV≤ø±ºs¡T≈£î 10 y˚\ s¡÷bÕj·T\T, Çfi¯ó¢ ≈£L*b˛sTTq u≤~Û‘·T\≈£î s¡÷.3 qT+∫ s¡÷.30 y˚\ es¡≈£î #Ó*¢kÕÔeTì, n+‘˚ ø±≈£î+&Ü 22 y˚\ Çfi¯ó¢ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ìsêàD+ #˚|ü{Ϻ yê]øÏ n+<äCÒdüTÔ+<äHêïs¡T. á qwüº|ü]Vü‰sê\ô|’ Äj·÷ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î |üP]Ô n~Ûø±s¡+ Ç#êÃeTHêïs¡T. es¡<ä˝À e´ekÕj·T yÓ÷{≤s¡T¢ ø=≥Tºø£b˛j·÷j·Tì ¬s’‘·T\T $qï$+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. M]øÏ ≈£L&Ü qwüº|ü]Vü‰s¡+ Äj·÷ ø£˝…ø£ºs¡¢ <ë«sê n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. sêh+˝À esê¸\ ø±s¡D+>± <Óã“‹qï ÁbÕ+‘ê\qT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ @]j·T˝Ÿ düπs« <ë«sê |ü]o*kÕÔs¡ì nHêïs¡T. ô|ò’*Hé ‘·TbòÕHé s¡÷.125 ø√≥T¢ nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ≈£î]dæq esê¸\ ø±s¡D+>± s¡÷.1,727 ø√≥¢ qwüº+ e∫Ã+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘·≈£î eTT+<äT esê¸\ e\¢ <Óã“‹qï |ü+≥\ ¬s’‘·T\≈£î s¡÷.1600 ø√≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæ+<äì #ÓbÕŒs¡T. á qwüº|ü]Vü‰sê\qT H˚s¡T>± u≤~Û‘· ¬s’‘·T\≈£î n+<˚ $<Ûä+>± u≤´+≈£î\ <ë«sê ÄHé˝…’Hé˝À #Ó*¢+|ü⁄\T »s¡T>∑T‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À qwüºb˛sTTq Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ Á|üuÛÑT‘·«+ nìï $<Ûë˝≤ Ä<äT≈£î+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À sêh |ü+#êj·Tr sêCŸ XÊU≤ eT+Á‹ ≈£î+<ä÷s¡T C≤Hê¬s&ç¶, õ˝≤¢ Ç+#ÛêØ® eT+Á‹ düTì‘ê \øå±à¬s&ç¶, q\¢>=+&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY ¬s&ç¶, &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T ‘·÷&ç <˚y˚+<äsY ¬s&ç¶, e÷J XÊdüqdüuÛÑT´\T ‹|üŒq $»j·Tdæ+Vü‰¬s&ç¶, |ü≥ºD ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T ‹s¡Tq>∑s¡T uÛ≤s¡Zyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêh+˝À eTT>∑TZs¡T eT÷s¡Tâ\ ø£<∏ä q&ÉTk˛Ô+~ X¯e+ |üø£ÿq ô|≥Tºø=ì dü+‘·ø±\T ùdø£]+∫q #·]Á‘· »>∑Hé~ d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D dü+|ü<ä <√|æ&ûøÏ >∑T¬s’+~ q\¢>=+&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY ¬s&ç¶ $Tsê´\>∑÷&É, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]): sêh+˝À eTT>∑TZs¡T eT÷s¡Tâ\ ø£<∏ä q&ÉTk˛Ô+<äì, M] eT÷\+>± d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T qwüºb˛‘·THêïs¡ì q\¢>=+&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY ¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ç‘˚ d”e÷+Á<Ûä m&Ü]>± e÷s¡T‘·T+<äì d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT Ä ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T ‘·|ü⁄ŒÁ<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. $uÛÑ»q »]–‘˚ d”e÷+Á<Ûä˝À $$<Ûä XÊK\T, Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ\‘√ n_Ûeè~› »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À 9 @fi¯ó¢ sêÁcÕºìï bÕ*+∫q #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT, ¬s+&˚fi¯ó¢>± n~Ûø±s¡+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï w”˝Ÿ¶ ø£esY eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶, n~Ûø±s¡+ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&˚ »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶\T eT÷s¡Tâ\T>± e´eVü≤]dü÷Ô Á|ü»\qT ‘·|ü⁄ŒÁ<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ì‘·´+ á eTT>∑TZs¡÷ k˛ìj·÷ >±+BÛì <äTyÓTà‹Ô b˛j·T&É+ ‘·|üŒ yê]øÏ Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\ dü+πøåeT+ |ü≥º&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. qeT Hê´j·T+ nH˚ »>∑Hé n~Ûø±s¡+ ø√dü+ ‘·+Á&ç X¯e+ |üø£ÿq ñ+&É>±H˚ dü+‘·ø±\T

$˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï m+|” >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY ¬s&ç¶. ùdø£]+∫q |òüTq‘· n‘·ìπø <äøÏÿ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. sêC≤´+>∑ |üs¡+>± sêh $uÛÑ»q »s¡>∑˝Ò<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY sêh|ü‹øÏ ˝ÒK |ü+|ü&É+ Äj·Tq ~>∑C≤s¡T&ÉT ‘·HêìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. >∑‘· 60 @fi¯¢ qT+∫ sêÁcÕºìï d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î˝Ò bÕ*düTÔHêïs¡ì, Ç+ø± yê] eTeTø±s¡+ #ê\ø£ sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\ì ø√s¡&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø ‘Ó\+>±DqT nìï $<Ûë˝≤ <√|æ&çøÏ >∑T] #˚XÊs¡ì, q~ »˝≤\T, ôdCŸ\ ù|]≥ <√#·T≈£îHêïs¡ì, Çø£ @+ $T–*+<äì nHêïs¡T.

B|ü+ >±´dt |ü+|æD° VüQpsYq>∑sY, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝ÒK]): eTVæ≤fi¯\≈£î nìï s¡+>±\˝À düe÷q ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ø£*Œ+∫q+<äTq eTVæ≤fi¯\T kÕe÷õø£+>± #ÓÌ‘·q´ e+‘·T\T ø±yê\ì ã÷s¡T>∑&ɶ düs¡Œ+#Y sê~Ûø±.<˚XŸeTTUŸ nHêïs¡T.Ä~yês¡+ eT+&É\+˝Àì ã÷s¡T>∑&ɶ Á>±eT+˝À B|ü+ |ü<Ûäø£+ ÁøÏ+<ä eT+p¬sÌq >±´dt ø£qø£¸q¢qT ÄyÓT \_∆<ës¡T\≈£î |ü+|æD° #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤¢ø˘ ø±+Áπ>dt n<ä´≈£î¸\T ns¡TDY≈£îe÷sY. <˚XŸeTTUŸ |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù eTTø£ÿbÕ{Ï.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ sê>∑+.*+>∑j·T´ e÷Væ≤fi≤ \_∆<ës¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

130 mø£sê\ |ü+≥ qwüº+

VüQpsYq>∑sY, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝ÒK]): yês¡+ s√E\ es¡¸+ VüQpsYq>∑sY eT+&É\+˝À uÛ≤Ø qcÕºH˚ï $T–*Ã+~.Ç{°e\ ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸ìøÏ »]–q qcÕºìï n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚XÊs¡T.$esê\qT |ü]o*ùdÔ eT+&É\+˝À 120mø£sê\ e] |ü+≥, 10mø£sê\|ü‹Ô |ü+≥ bÕ&ÉsTT+~.6 Ç+&ÉT¢ |üP]Ô>± 29 Ç+&ÉT¢ bÕøϸø£+>± <Óã“‹HêïsTT. yÓTT‘·Ô+ 35 Ç+&ÉT¢ ≈£L*b˛sTTHêj·Tì kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝Ÿ<ësY ø=\T¢ <ëyÓ÷<äsYsêe⁄ $˝ÒKs¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T.uÛ≤Ø es¡¸+ e\¢ qwüº b˛sTTq u≤~Û‘·T\qT yÓ+≥H˚ Ä<äTø√yê\ì |ü\T Á|üC≤dü+|òü÷\T &çe÷+&é #˚kÕsTT.

es¡¸ u≤~Û‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤+ ` eT+Á‘·T\T C≤Hê, s¡|òüTTMsê

$Tsê´\>∑÷&É, nø√ºãsY 27(ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]): Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\≈£î |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äT≈£î+≥T+<äì sêh |ü+#êj·Tr sêCŸ XÊU≤ eT+Á‹ ≈£î+<ä÷s¡T C≤Hê¬s&ç¶, sêh ¬s$q÷´ XÊU≤ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶\T nHêïs¡T. &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì Á‹|ü⁄sês¡+ eT+&É\+ ô|<ä›<˚e⁄\|ü*¢ ]»sê«j·TsY≈£î >∑+&ç |ü&ç 3500 mø£sê\ e], 4,200 mø£sê\ |ü‹Ô |ü+≥ <Óã“‹q>±, Ä~yês¡+ eT+Á‘·T\T Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À |üs¡´{Ï+∫ u≤~Û‘· ¬s’‘·T\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î ôV≤ø±ºsY≈£î 10 y˚\ s¡÷bÕj·T\ qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~kÕÔeTì nHêïs¡T. #Ós¡Te⁄≈£î >∑+&ç |ü&ç Á>±eT+˝ÀøÏ ˙s¡T sêe&É+‘√ Çfi¯ó¢ H˚\eT≥ºeTj·÷´j·Tì , yê]øÏ ◊@yÓ’ |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä Çfi¯ó¢ eT+ps¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. ô|<ä›<˚e⁄\|ü*¢ #Ós¡Te⁄≈£î >∑+&ç |ü&çq Á|ü<˚X¯+˝À ◊_, ÄsY&ÉãT¢´mdt n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ ‘·«]‘·>∑‹q >∑+&ç |üP&˚Ã+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. es¡<ä ‘êøÏ&çøÏ ø=≥Tºø£b˛sTTq Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢ |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D #˚dæ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚sTTkÕÔeTHêïs¡T. eT+Á‘·T\ yÓ+≥ q\¢>=+&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY ¬s&ç¶, e÷J myÓTà˝Ò´\T >∑T+&ÓuÀsTTq sê+eT÷]Ô j·÷<äyé, ‹|üŒq $»j·Tdæ+Vü‰¬s&ç¶, CÒdæ Vü≤]»eVü≤sY˝≤˝Ÿ, Äضy√ lìyêdt ¬s&ç¶, mHémdt|” mdtÇ yÓ+ø£Á{≤yé, &ûÇ eTT‘·´+,‘·Vü≤o˝≤∆sY s¡$X¯+ø£sY, m+|æ&çy√ lsêeTø£e#·+ s¡y˚Twt, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé sêeT*+>∑j·T´ j·÷<äyé, uÛ≤düÿsY sêe⁄, ãVüQq÷‘·\ qπs+<äsY, eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTs¡¢ #·+Á<ë¬s&ç¶, u≤¢ø˘ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T sê+#·+Á<äj·T´, e÷]Ô uÛ≤s¡‹ ¬s&ç¶,


4

28`10`2013 k˛eTyês¡+

Ä<äs¡Ùe+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+>± e÷s¡Ã&ÜìøÏ ø£èwæ

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZìï Ä<äs¡Ùe+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+>± e÷s¡Ã&ÜìøÏ X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ#˚kÕÔqì XÊdüqdüuÛÑT´\T ≈£LqlXË’\+>ö&é nHêïs¡T. Ä~yês¡+ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì Ä<äs¡Ùq>∑sY˝À s¡÷.62.15\ø£å\‘√ |ü\T n_Ûeè~Û› |üqT\qT ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄‘√ ø£\dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ä<äs¡Ùq>∑sY˝À s¡÷.50\ø£å\‘√ dæ◊ eT+Jsêô|’|ü⁄˝…’qT¢, uÀs¡T |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± XÊdüqdüuÛÑT´\T ≈£Lq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÁbÕ+‘ê\≈£î, bÕغ\≈£î nr‘·+>± |üì#˚ùd Hêj·T≈£î\H˚ qeTà\Hêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY˝Àì nìï &ç$»Hé\˝À ø={≤¢~ s¡÷bÕsTT\T yÓ∫Ã+∫ n_Ûeè~∆ |üqT\T #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø.»j·Tsê+, X¯+ø£s¡j·T´, Hê+#ês¡eTà, Á|üø±wt¬s&ç¶, s¡$, yÓ+ø£fÒwtj·÷<äeVüt≤, kÕ+ãj·T´, Ms¡j·T´, ø£ècÕísêe⁄, sê+#·+Á<äsêe⁄, \øå±à¬s&ç¶, *+>∑+, »j·T|üÁ<ä, Ç+~s¡, ˝≤eD´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü<äsY ñ‘·‡yê\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç

J&çyÓT≥¢, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ »>∑~Z]>∑T≥º˝Àì ;s¡|üŒ Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À ìs¡«Væ≤+#·uÀj˚T dü<äsY ñ‘·‡yê\˝À uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä›m‘·TÔq bÕ˝§Zìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì j·÷<äe dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T X‚KsYj·÷<äyé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ädüsê|ü+&ÉT>∑ ‘·s¡Tyê‘· ìs¡«Væ≤+#˚ dü<äsY ñ‘·‡e+ uÛÑøÏÔÁX¯<ä›\‘√ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡Hêïs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T e+<ä˝≤~>± bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ádü+<äs¡“¤+>± ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄXÀø˘j·÷<äyé, ô|+≥j·T´j·÷<äyé, eT˝Ò¢wtj·÷<äyé, lìyêdtj·÷<äyé— j·÷<ä–], sêEj·÷<äyé, áX¯«sYj·÷<äyé, ≈£îe÷sYj·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ.C….yÓ’.m+. H˚‘·\ düe÷y˚X¯+

‘êsêïø£, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : ‘êsêïø£ &ç$»Hé _.C….yÓ’.m+. H˚‘·\T düe÷y˚X¯+ ˝≤˝≤ù|{Ÿ, XÊ+‹q>∑sY˝À »]–+~. á ø±s¡´Åø£eT+˝À _C…yÓ’m+. &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T øö•ø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ Å|ü{Ïwüº‘·≈£î Å|ü‹ ˇø£ÿ ø±s¡´ø£s¡Ô ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√]Hês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À eTTK´ n‹<∏äT\T>± ‘êsêïø£ _C…|æ &ç$»Hé Åô|dæ&Ó+{Ÿ yÓ+ø£fÒXŸ >ö&é, ùdº{Ÿ mdt.dæ. yÓ÷sêà n<Ûäq|ü⁄ ø±s¡´<ä]Ù yÓ’.düTu≤“sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À _C…yÓ’m+ dæ{Ï n<Ûäq|ü⁄ ø±s¡´<ä]Ù ÅXÊeDY, n»jYT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T s¡ø±Ôìï <ëq+ #˚j·÷* - j·TTe»q ø±+Áπ>dt Hêj·T≈£î\T s¡$≈£îe÷sY j·÷<äyé X‚]*+>∑+|ü*¢, nø√ºãs¡T 27 ( ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eT s¡ø±Ôìï <ëq+ #˚dæ Ä|ü<ä˝À ñqïyê]ì, ÁbÕD≤bÕj·T dæú‹˝À ñqïyê]ì ø±bÕ&Ü*‡q u≤<ä´‘· n+<ä]ô|’ ñ+<äì j·TTe»q ø±+Áπ>dt sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+. s¡$≈£îe÷sY j·÷<äyé ù|s√ÿHêïs¡T. Ä+~yês¡+ eTd”<éã+&É˝À n+uÒ<äÿsY j·T÷‘Y nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡ø£Ô<ëq •_Ûs¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ s¡$≈£îe÷sY j·÷<äyé eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝£Zì •_Ûsêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äs√>∑´e+‘·T˝…’qj·TTe≈£î\T Á|ü‹ @&ÉT ‘·eT s¡ø±Ôìï <ëq+ #˚j·Te#·Ãì, s¡ø±Ôìï <ëq+#˚ùdÔ yê] Äs√>∑´+‘√bÕ≥T Ç‘·s¡T\ Äs√>±´\qT ≈£L&Ü ø±bÕ&çqyês¡e⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. eTTK´+>± j·TTe‘· eTT+<äT≈£îsêyê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T#˚j·÷*‡q nedüs¡+ ≈£L&Ü #ê˝≤ ñ+<äì, Ä|ü<ä˝À ñqïyê]øÏ dü¬s’qdüeTj·T+˝À s¡ø£Ô+ n+<äø£ eTè‘·T´yê‘·|ü&˚yê] dü+K´ #ê˝≤ ô|]–b˛‘·T+<äì nHêïs¡T.

ø±s¡´Áø£eT+˝À #·˝≤ eT+~ j·TTe≈£î\T dü«#·Ã+<ä+>± eTT+<äT≈£îe∫à ‘·eT s¡ø±Ô˙ï <ëq+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± nn+uÒ<äÿsY j·T÷‘Y nk˛dæj˚TwüHé düVüQ´\qT s¡$≈£îe÷sYj·÷<äyé n_Ûq+~+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ø±+Áπ>dt n<Ûä´≈£åî\T ø=&ç#Ós¡¢ {Ï. ø£èwüí, Hêj·T≈£î\T >∑|òüPsY, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T dü+Je ¬s&ç¶, l˙yêdt, ø±]Ôø˘>ö&é,sê|òüTy˚+<äsY, »Hês¡∆Hé,≈£îe÷sY j·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˝Àø˘dü‘êÔ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÂs¡ùdyê πø+Á<ä+ X‚]*+>∑+|ü*¢, nø√ºãs¡T 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) X‚]*+>∑+ |ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì >∑∫ÃuÖ* &ç$»Hé˝Àì m+◊J ø±\˙˝À ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÂs¡ùdyê πø+Á<ëìï @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ á πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ˝Àø˘dü‘êÔ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T ø£{≤] l˙yêdt eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§ZZì bÂs¡ùde πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á πø+Á<ä+ <ë«sê Á|ü»\T ‘·eT nedüsê\qT rs¡Ãe#·Ãì nHêïs¡T. z≥s¡T qyÓ÷<äT,eTs¡D, »qD <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\T, Ä<Ûëj·T, ≈£î\ |üÁ‘ê\T e+{Ï Á|üC≤ nedüsê\T á πø+Á<ä+ <ë«sê bı+<äe#·Ãì nHêïs¡T. πø+Á<ä+ Á|ü‹s√E ñ<äj·T+ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î |üì#˚düTÔ+<äì

ìjÓ÷»es¡Z+ Á|ü»\T ‘·eT ùdyê πø+Á<ëìï ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. ‘·eT πø+Á<ä+ Á|ü»\≈£î ùde\+~+#˚+<äT≈£î m|ü⁄Œ&ÉT dæ<ä›>± ñ+≥T+<äì, ‘·eT ùde\qT Á|ü»\ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥+ñ<äì, ‘·eT πø+Á<ëìï ñ|üjÓ÷–+#·T ø√yê\ì ù|s√ÿHêïs¡T. πø+Á<ä+ @sêŒ≥T≈£î düVü≤ø£]+∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì Äj·Tq n_Ûq+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ m+.◊õ ø±\˙˝À |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ @sêŒ≥T #˚dæq ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ C…+&Ü\qT yÓ\>∑ l˙yêdt Ä$wüÿ]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T s¡+>±sêe⁄, edüTeT≈£îe÷sY, düT<Ûëø£sY,dü÷sê´sêe⁄, sêCÒX¯«s¡sêe⁄, #·+Á<ä, ñe÷eTùV≤XŸ, sêeTsêE,Hê>∑sêE, düTπs+<äsY, s¡y˚TXŸ, y˚DT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£©Ôø£\T¢‘√ ø√˝ÀŒ‘·Tqï ÁbÕD≤\T J&çyÓT≥¢, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~˝§ ø£è‹ÔeT ø£*Ôø£\T¢ e÷|òæj·T<Ó CÀs¡T. sê»øÏj·T Hêj·T≈£î\ n+&É <ä+&É\‘=HÓ ¬s∫Ãbı‘·Tqï ø£è‹ÔeT ø£*Ôø£\T¢ ‘·j·÷s¡÷<ës¡T\T. &Ó’C§bÕ+‘√HÓ ø£*Ôø£\Tq÷ $#·Ã\$&ç>± ‘·j·÷s¡T#ÓdüTÔqï |ü{Ï+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T.á ø£è‹ÔeT ø£*Ôø£\T¢ ‘·j·÷s¡T<ës¡T\T ø√≥¢≈£î |ü&É>∑˝…‘·TÔ‘˚ $wü|üP]‘·yÓTÆ ø£*Ôø£\T¢ ‘ê–q neTj·÷ø£ ìs¡Tù|<ä\T e÷Á‘·+ |æ≥º˝≤¢ sê*b˛‘·THêïs¡T.á ø£*Ô yê´bÕs¡+ eT÷&ÉT|ü⁄e⁄«\T Äs¡Tø±j·T\T>∑ kÕ>∑T‘·T+~ ø£qT¬ø nedüs¡yÓTÆq yês¡+<ä]øÏ HÓ\dü] |ü<䛋˝À eTT&ÉT|ü⁄\T n+~düTÔHêïs¡ì Á|üC≤s√|üq\T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eTTì‡bÕ˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~˝§ì »>∑~Z]>∑T≥º ∫+‘·˝Ÿ cÕ|üPsYq>∑sY >±+~q>∑sY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘·\˝À¢ ø£*Ôø£\T¢ <ä+<ä CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·T+~ ¬ø√+<äs¡T HÓ‘·\T n~ø±s¡T\≈£î eTeTT\T¢ n+<äCÒdüTÔ á yê«bÕs¡ìï eTT&ÉT |üP|üP«\ Äs¡T ø±j·T\T>± ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T.ÁX¯eTqT qeTTàø=ìï Jeq+ kÕ–düTÔqï ù|<ä Á|ü»\T yê] n\dü≥qT Ädüs¡>∑ rdüTø=ìï &Ó’CÀbÕ+‘√ ‘·j·÷¬s’q ø£*Ôø£\T¢ ‘=bÕ≥T qøÏ* Áu≤+&ç $dæÿ kÕsêsTT\ s¡T∫ #·÷|æ+∫ eT‘·TÔ≈£î u≤ìdü\qT #˚dæ u≤s¡´ |æ\¢\ìï eT]Ãbıj˚T\ #˚düTÔqï á nqTeT‘·T\T ˝…ì ø£*Ôø£\T¢ eT<ä´+ u≤{Ïfi¯¢ <ä÷KD≤\ô|’ #·s¡´\T

rdüTø=e\dæq mø˘ôd’CŸ n~Ûø±s¡T\T HêeTe÷Á‘·|ü⁄ k˛<ä\qT #˚|ü&ÉT‘·T ‘·eT #˚‹yê≥ìï #·÷|æ+#·Tø=ì C≤s¡T≈£î+≥THêïs¡ìï eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\T Äs√|ædüTÔHêïsTT.ã&ÉT>∑T Je⁄&ÉT ÁX¯eT‘= #ÓeT≥ ‘êø£≥Tºô|{Ϻ ‹düT≈£îedüTÔqï k˛eTTàqT ø£*Ôø£\T¢ ‘·j·÷s¡T j·T»e÷qT\T <ë]˝ÀHÓ dækÕ\‘√ øÏkÕ<√|æ&ç #˚dæ yÓTÆø£+‘=|ü+|æ eT*¢s¡eTà+≥Tº u≤sTT u≤sTT #Ó|æŒ ¬>+fÒdüTÔqï ø£\T¢<ä÷KD≤\T. dæ ôV≤#Y &ç dæ._ dæ.eT‘·TÔ eT+<äT\T ø£\T¢˝§ y˚dæ Á|ü»\ J$‘ê\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥THêïs¡T nsTT‘Ó áø£*Ô ø£\T¢ ùd$+∫qï Á|ü»\T mø£ÿ&É|ü&ç‘Ó nø£ÿ&É |ü&çb˛sTT ÄHês√>∑´\bÕ˝…’ ÁbÕD≤\T ø√˝ŸŒ‘·Tqï |ü{Ϻ+#·Tø=ì b˛©dt n~Ûø±s¡T\T Ç<ä+‘· b˛©düT\T ≈£L&É #·÷düTÔH˚ ñqï ø£*Ôø£\T¢ j·T»e÷qT\ô|’ @˝≤+{Ï #·s¡´\T ‹düTø√≈£î+&É neTj·÷ø£ Á|ü»\qT u…~]düTÔ ø£\T¢ <äTø±D\ j·T»e÷qT\¬ø e‘·ÔdüT |ü\ø£&É+ >∑eTqs¡Ω+.


28`10`2013 k˛eTyês¡+

es¡¸ ;ÛuÛÑ‘ê‡ìøÏ s¡÷.20 ø√≥¢ s√&ÉT¢ <Ûä«+dü+ - m©“q>∑sY myÓTà˝Ò´ <˚$¬s&ç¶ düTBÛsY¬s&ç¶...

m©“q>∑sY, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : Ç{°e\ Hê\T>∑T s√E\T>± ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\T, eTTdüT≈£î m©“q>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À <ë<ë|ü⁄ s¡÷.20 ø√≥¢ô|’>± s√&ÉT¢ <Ûä«+dü+ nj·÷´j·Tì m©“q>∑sY XÊdüq düuÛÑT´\T <˚$¬s&ç¶ düTBÛsY¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. Ä~yês¡+ m©“q>∑sY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì eTq÷‡sêu≤<é &ç$»Hé˝À s¡÷.40 \ø£å\‘√ q÷‘·q+>± ì]àdüTÔqï dædæ s√&ÉT¶ |üqT\≈£î Äj·Tq kÕ∆ìø£ ø±s=Œπs≥sY ø=|ü⁄Œ\ \‘·q]‡+Vü≤à¬s&綑√ ø£*dæ X¯+≈£îkÕ∆|üq\T #˚XÊs¡T. s¡÷.19,80 \ø£å\‘√ kÕsTTdü|üÔ–] ø±\˙˝À dædæ s√&ÉT¶, s¡÷.5\ø£å\T dædæ s√&ÉT¶ eTq÷‡sêu≤<é, s¡÷.15\ø£å\‘√ dædæ s√&ÉT¶ |üqT\T lsêyéTq>∑sY ø±\˙˝À ì]à+#·qTqï |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕ∆|ü\T #˚yês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTq÷‡sêu≤<é˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ düTBÛsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À bÕ&Ó’b˛sTTq s√&É¢qT yÓ+≥H˚ eTs¡eTà‘·T\T #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. m©“q>∑sY˝À ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê˝À¢ esê¸ìøÏ eTTì–q ÁbÕ+‘ê˝À¢ õôV≤#Ym+dæ dæã“+~‘√ |üP]Ô>± düVü‰j·T #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Çø£ eTT+<äT eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢øÏ es¡¸+ ˙s¡T ø±≈£î+&Ü ‘·–q Á|üD≤[ø£\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eTq÷‡sêu≤<é˝À Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]øÏ ˇø£ |üø£ÿ 220 ¬ø$ uÛÑ÷>∑s¡“¤ ˝…’qT¢ q&ÉTdüTÔHêïj·Tì, eTs√ |üø£ÿq uÛ≤Ø eT+∫˙{Ï ô|’|t˝…’q¢ |üqT\T q&ÉTdüTÔHêïj·Tì, ˇπø kÕ] ¬s+&ÉT Á|ü<ÛëqyÓTÆq

CÀHé yês¡Ô\T

ù|<ä\ ô|ìï~Û ªdüTBÛsY¬s&綵 Áπ>≥sY ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù lìyêdtj·÷<äyé lsêyéTq>∑sY ø±\˙˝À dædæ s√&ÉT¶ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕ∆q #˚düTÔqï m©“q>∑sY myÓTà˝Ò´ <˚$¬s&ç¶ düTBÛsY¬s&ç¶, ø±s=Œπs≥sY ø=|ü⁄Œ\ \‘·q]‡+Vü≤¬s&ç¶... |üqT\T »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ Á{≤|òæø˘≈£î Çã“+<äT\T edüTÔHêïj·Tì, n+<äTπø z˝Ÿ¶$˝ÒCŸ˝À |üqT\T ‘·«]‘·>∑‹q #˚|ü{≤º\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J øöì‡\sY ø=|ü⁄Œ\ $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶, |ü≥ºD ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T ‘·TeTà\ j·÷<ä–]¬s&ç¶, e÷J n<Ûä´≈£åî\T »øÏÿ&ç Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, m©“q>∑sY {ÏmHé {Ïj·T÷dæ n<Ûä´≈£åî\T ø=|ü⁄Œ\ q]‡+Vü≤¬s&ç¶, Áπ>≥sY ø±+Á¬>dt ø£$T{° Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT˝…¢\ lìyêdtj·÷<äyé, &ç$»Hé ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T >∑DÒwtj·÷<äyé, yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T >∑≥Tº CÀà‹q]‡+Vü≤sêe⁄, @]j·÷ ø£$T{° düuÛÑT´\T ãT&ɶ dü‘·´Hêsêj·TD, ef…º|ü⁄ j·÷<äj·T´, d”ìj·Tø˘ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T eTùV≤XŸ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~Ûø±s¡T\ düeTq«j·T˝À|ü+ Á&Ó’H˚J\ XÊ|ü+...! - n~Ûø±s¡T\ô|’ eT+&ç|ü&ɶ ø±s=Œπs≥sY ªdüTπsKµ

m©“q>∑ s Y / nø√º ã sY 2 7(ø£ è cÕí | ü Á ‹ø£ , $˝Ò ø £ ] ):»\eT+&É * , XÊìfÒwüHé\‘√ bÕ≥T>± $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\ düeTq«j·T ˝ÀbÕ+‘√ ÄsY.¬ø.|ü⁄s¡+ &ç$»Hé˝Àì m˙ºÄsYq>∑sY≈£î Á&Ó’H˚J\ XÊ|ü+>± e÷]+<äì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Çø£ÿ&ç Á&Ó’H˚J e´edü∆qT u≤>∑T #˚j·÷\ì ÄsY.¬ø.|ü⁄s¡+ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY <˚|ü düTπsKuÛ≤düÿsY¬s&ç¶ õôV≤#Ym+dæ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±s=Œπs≥sY düTπsK Ä~yês¡+ &ç$»Hé˝Àì m˙ºÄsYq>∑sY, düs√Jìq>∑sY, »qÁ|æj·T ‘·~‘·s¡ ø±\˙\˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. kÕ∆ì≈£î\qT ø£\TdüT≈£îì yê] düeTdü´\qT |ü]o*+#ês¡T. Ç{°e\ ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\≈£î m˙ºÄsYq>∑sY ô|òCŸ`1˝À ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+ãyÓTÆq j·TXÀ<Ûä, j·÷<äj·T´\≈£î #Ó+~q Ç≥T¢ ≈£L* b˛sTT+~. <ë+‘√ düTπsK nø£ÿ&çøÏ yÓ[¢ yê] ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]¸+∫, Ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.10 y˚\ Ä]∆ø£ düVü≤ø±s¡+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düTπsK e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m˙ºÄsYq>∑sY˝À Á&Ó’H˚J düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ #˚j·÷\ì kÕ∆ìø£ XÊdüq düuÛÑT´sê\T e÷J ôVA+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, õôV≤#Ym+dæ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ <äèwæøÏ e+<ä\ |üsê´\T rdü≈£î b˛sTTq |òü*‘·+ ˝Ò<äHêïs¡T. m˙ºÄsYq>∑sY yêdüT\T Á|ü»\T ø±sê...? n+≥T nyÓT eT+&ç |ü&ܶs¡T. á ˝≤+{Ï Á&Ó’H˚J\T bıs¡T¢ ‘·T+fÒ n~Ûø±s¡T\T ìyêkÕ\T ñ+{≤sê...? n+≥T n~Ûø±s¡T\ rs¡Tô|’ düTπsK

ªùd|ò”º Å&Ó’$+>¥µô|’ ne>±Vü≤q U…’s¡‘êu≤<é, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : ìkÕ‡Hé ùd|ò”º Å&Ó’$+>¥ bò˛s¡+ (mHémdt&ûm|òt) ø±s¡¢˝À uÛÑÁ<ä‘ê kÕ+πø‹ø£ \_›ì, s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻ+~. ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> á ø±s¡´Áø£e÷ìï HÓ¬ø¢dt s√&ÉT¶˝Àì ◊e÷´ø˘‡ ~∏j˚T≥sY Äes¡D˝À ìkÕ‡Hé yÓ÷{≤sY Ç+&çj·÷ Åô|’y˚≥T *$Tf…&é d”áz, n<Ûä´≈£åî\T ¬øì∫s√ jÓ÷eTTsê ÁbÕs¡_Û+#ês¡T. dæeTT´˝Ò≥sY |ü]ø£s¡+ <ë«sê e´øÏÔ yêVü≤Hêìï ì»+>±H˚

mýÙ_ q>·sY

5

m˙ºÄsY˝À |üs¡´{Ï+∫ Á|ü»\ düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£î+≥Tqï ÄsY.¬ø.|ü⁄s¡+ ø±s=Œπs≥sY <˚|ü düTπsK uÛ≤düÿsY¬s&ç¶.. <Ûä«»yÓT‘·Ôs¡T. sê»ø°j·÷\T |üø£ÿq u…{Ϻ ø£˙dü+ e÷qe‘ê <äèø£Œ<∏ä+‘√HÓ’Hê Á&Ó’H˚J Ç‘·sêÁ‘· düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT düTπsK &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ‘êeT≈£î @$<Ûä+>± |üqT\T #˚sTT+#·Tø√yê˝À uÛ≤>± ‘Ó\TdüHêïs¡T. |üø£å+ s√E˝À¢ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ #˚j·÷\ì ˝Òì |üø£å+˝À y˚˝≤~Û eT+~ Á|ü»\‘√ düã+~Û‘· ø±sê´\j·÷\T eTT≥º&çkÕÔeTì düTπsK ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bıHêï\ q]‡+Vü≤, yÓ’¬ø¬s&ç¶, s¡|ò”, C≤„H˚X¯«sY, düT<äs¡ÙHé, ≈£îe÷sY, ñù|+<äsY, $»j·T, düTyês¡ÔeTà,\øÏåà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. q&ÉT|ü⁄‘·Tqï≥T¢ nqTuÛÑ÷‹ ø£\T>∑T‘·T+~. Ä düeTj·T+˝À yêVü≤q #√<äq˝À bıs¡bÕ≥T¢, uÛÑÁ<ä‘ê|üs¡+>± düeTdü´\T e#˚Ã˝≤ ñ+fÒ z |ü]ø£s¡+ ‘·q dü+uÛ≤wüD≤\ <ë«sê Ä bıs¡bÕ≥TqT #√<ä≈£î&çøÏ dü÷∫düTÔ+~. ≈£L&Éfi¯¢˝À yÓfi≤¢*‡q e÷sêZìï ≈£L&Ü #ÓãT‘·T+~. Ä˝≤π> ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+fÒ ø±s¡T |ü©ºø={ϺHê Á|üe÷<äy˚TMT ñ+&É<äì d”≥Tu…\Tº ô|≥Tº≈£îì ¬øì∫s√ jÓ÷eTTsê ø±s¡T˝À ≈£Ls√Ã>± <ëìì |ü©º ø={Ϻ+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT Äj·Tq d”≥T u…\Tº ÁbÕeTTU≤´ìï, msTTsY u≤´>∑T\ ÄeX¯´ø£‘·qT $e]+#ês¡T.

m©“q>∑sY, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ ÄXÊCÀà‹ m©“q>∑sY XÊdüq düuÛÑT´\T <˚$¬s&ç¶ düTBÛsY¬s&ç¶ nì Áπ>≥sY ø±+Á¬>dt ø£$T{° Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT˝…¢\ lìyêdtj·÷<äyé nHêïs¡T. myÓTà˝Ò´ düTBÛsY¬s&ç¶ m©“q>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eTTK´eT+Á‹ düVü‰j·T ì~Û qT+∫ s¡÷.70 ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚sTTùdÔ n+<äT˝À 90 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î ù|<ä\T, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\T, yÓTÆHêغ˝Ò ñHêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ù|<ä\ nuÛÑT´qï‹, yê] n_Ûeè~∆øÏ düTBÛs¡qï X¯øÏÔ e+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ùde\T n+~düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Äs√>±´\T uÀ˝Òø£, ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüT|üÁ‘·T\˝À yÓ’<ä´ #˚sTT+#·Tø√˝Òì yê]ì <˚e⁄ì˝≤ düTBÛsY¬s&ç¶ ø±bÕ&ç H˚&ÉT e+<ä˝≤ eT+~øÏ ÁbÕD_Ûø£åô|{Ϻq Á|ü‘·´ø£å <˚e⁄&ÉT düTBÛs¡qï nì eT˝Ò¢\ nHêïs¡T. m©“q>∑sY≈£î düTBÛsY¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´ ø±e&É+ m©“q>∑sY yêdüT\ n<äèwüºeTì lìyêdtj·÷<äyé ø=ìj·÷&Üs¡T.

eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T>± düs¡dü«‹ m©“q>∑sY, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : ø£s¡àHé|òü÷{Ÿ &ç$»Hé eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T>± u…’sêeT˝Ÿ>∑÷&É≈£î #Ó+~q |üãT“ düs¡dü«‹ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T ≈£îe÷] dü<ë\øÏåà ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. n{Ϻ |üÁ‘êìï m©“q>∑sY myÓTà˝Ò´ <˚$¬s&ç¶ düTBÛsY¬s&ç¶ #˚‘·\ MT<äT>± düs¡dü«‹ n+<äT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\T ÁøÏj·÷o\ sê»ø°j·÷˝À¢ eTT+<äT+&Ü\ì, #·≥º düuÛÑ˝À¢ dü>∑uÛ≤>∑+ ñqï Hê&˚ <˚XÊ_Ûeè~› »s¡>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. düs¡dü«‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»Hé˝Àì eTVæ≤fi¯\qT bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\qT #Ó’‘·q´|ü]∫ bÕغ |ü{Ïwüº‘·≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s√Œπs≥sY _∫H˚|ü*¢ düTuÛ≤wæDÏ, m©“q>∑sY eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T eTTq>±\ neTè‘ê¬s&ç¶,|ü<äà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>±´dt es¡ÿs¡¢≈£î Çmdt◊, |æm|òt ø£*Œ+#ê* j·T÷ìj·THé n<Ûä´≈£åî\T mHé.lìyêdt>ö&é &çe÷+&é

m©“q>∑sY, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : ‘Ó\+>±D ≈£îøÏ+>¥ >±´dt es¡ÿs¡¢≈£î Çmdt◊, |æm|òt e+{Ï kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì ‘Ó\+>±D ≈£îøÏ+>¥ >±´dt &Ó*e] es¡ÿsY‡ Áf…&é j·T÷ìj·THé sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T qøϬsø£+{Ï lìyêdt>ö&é sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ m©“q>∑sY »]–q j·T÷ìj·THé dü«s¡düuÛÑ´ düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’Hês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ne\+_ÛdüTÔqï ø±]àø£ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ eT÷\+>± ø±]à≈£î\T y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑Ts¡Te⁄‘·THêïj·Tì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nìï ø±]àø£ #·{≤º\qT ø£∫ÛÑ·+>± neT\T #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Hê#ês¡+˝À >±´dt &Ó*e] es¡ÿs¡¢ô|’ <ë&çì Äj·Tq rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. ø±]à≈£î\T ◊K´+>± ñ+fÒ @˝≤+{Ï <ë&ÉT\T »s¡T>∑eì, »]–Hê rÁe+>± Á|ü‹|òüT{Ï+∫ ‘·–q ãT~› #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. >±´dt es¡ÿs¡¢≈£î ‘êqT m|ü⁄Œ&ÉT n+&É>± ñ+{≤qHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T lø±+‘Y, l<ÛäsY, qMHé, ∫qï, ø£èwüí, »>∑Hé, #êØ, eTùV≤XŸ, lìyêkÕ#ê], X¯+ø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

28`10`2013 k˛eTyês¡+

eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY >ö&É >∑s¡®q düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç õ˝≤¢ yês¡Ô\T

MTs¡T ø£ècÕí |üÁ‹ø£˝À Á|üø£≥q\T Çe«<ä\T#·T≈£î+fÒ dü+Á|ü~+#·+&ç

õ. u≤\es¡∆Hé ôd˝Ÿ - 9949 888222, 9581 468777. Email : balukpmbnr@gmail.com

e´øÏÔ‘·« $ø±dü dü<ädüT‡ $»j·Te+‘·+ <˚es¡ø£Á<ä, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì lìyêdü >±¬s¶Hé˝À Ä~yês¡+ e´øÏÔ‘·« $ø±dü dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü<ädüT‡˝À eø£Ô e+J|ü⁄s¡+ lHê<∏ä#êØ bÕ˝§Zì e∫Ãq u≤\u≤*ø£\≈£î $<ë´ $ø±dü+ô|’ mH√ï dü÷≈£îÔ\T $ì|æ+#ês¡T. ãT~›, eTqdüT‡ô|’ düTBÛs¡È+>± ñ|üq´dæ+#ês¡T. ãT~› e\¢ eTìwæ V”≤s√ ne⁄‘ê&Éì eTqdüT‡ e\¢ e´øÏÔ Js√ ne⁄‘ê&Éì Äj·Tq eø±ÿì+#ê&ÉT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø£ècÕí¬s&ç¶, ».#·+Á<äj·T´, Ä+»H˚j·TT\T, ≈£Ls¡>±j·T\ Ç.Äq+<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nìï Á>±e÷\ qT+∫ Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T e∫Ãq á dü<ädüT‡ $»j·Te+‘·+ nsTT+~.

¬s’‘·T\≈£î qwüº |ü]Vü‰s¡+ n+~+#ê*

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY nø√ºãsY 27(ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) ‘Ó\+>±D >ö&É >∑s¡®q @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ eTTK´ n‹~∏>± ‘Ó\+>±D sêh >ö&É dü+|òüT+ CÒ@dæ n<Ûä´≈£åî\T lìyêdt>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·ø£åDy˚T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À eT÷dæ ñqï ø£\T¢<äTU≤D≤\qT ‘Ó]#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷\ì, ‘Ó\+>±D sêh+˝À eT<ä´bÕq+ ìùw~›+∫ {≤´+≈£î ã+&éô|’ düsê›sYbÕ|üqï >ö&é $Á>∑Vü≤+ @sêŒ≥T #˚dæ ‘·ø£åDy˚T >ö&É ≈£î\düTú\qT Ä<äTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. e#˚à HÓ\˝À ôV’≤Á<ëu≤<é˝À »]π> ‘Ó\+>±D >ö&É düeTs¡uÛÒ] düuÛÑ≈£î uÛ≤Ø>± >ö&É ≈£î\düTú\T #˚s¡Tø√yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <˚•H˚ì ∫qïeT\¢j·T´>ö&é sêh #Ó’¬sàHé, n+u≤{Ï yÓ+ø£qï{Ö&é ‘Ó\+>±D CÒ@dæ sêh ø£˙«qsY, u≤>∑qï>ö&é, sêeTHé>ö&é, sêCÒX¯«sY>ö&é, cÕ<éq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z >ö&É n<ä´≈£åî\T nXÀø˘>ö&é, >ö&é dü+|òüT+ sêh ôdÁø£≥Ø ôV≤#Y.eÁ»+ >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D >ö&É düs¡Œ+#·T\≈£î |òüTq+>± düHêàq+

õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì düT<äs¡ÙHé>±¬s¶Hé˝À @sêŒ≥T #˚dæq ‘Ó\+>±D >ö&É düs¡Œ+#·T\≈£î ‘Ó\+>±D sêh n<Ûä´≈£åî\T eTTUÒwt>ö&é, {°CÒ@dæ n<ä´≈£åî\T lìyêdt>ö&é\T q÷‘·q düs¡Œ+#·T\qT |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. bÕغ\ø£r‘·+>± >ö&É k˛<äs¡T\+<äs¡T ø£*dæ e∫à düHêàq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï+<äT≈£î yês¡T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ø√d”Z, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) |ü+≥ #˚‹ø£+<˚ <äX¯˝À eTTdüTs¡T esê¸\≈£î |ü+ ≥\T qwüº b˛sTTq ¬s’‘·T\qT >∑T]Ô+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ qwüº |ü]Vü‰s¡+ yÓ+≥H˚ n+~+#ê\ì _CÒ|æ Hêj·T≈£î\T lìyêdt>ö&é &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+&É\+˝À esê¸\≈£î <Óã“‹qï ø£+~, e] |ü+≥\qT |ü]o*+#ês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n‘·´~Ûø£+>± ø£+~ |ü+≥ qeTTà≈£îqï ¬s’‘·T\T |üP‘· sê* rÁe+>± qwüº b˛j·÷s¡ì Äj·Tq ø=ìj·÷&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ M]øÏ qwüº |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê*

$T&ç®˝Ÿ, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<ä´≈£åî\T ãø£ÿì q]‡eTT\T ‘·TbòÕHé e\¢ qwüº b˛sTTq ¬s’‘·T\qT, u≤~Û‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ Ä<äTø√yê\ì {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<ä´≈£åî\T ãø£ÿì q]‡eTT\T nHêïs¡T. Ä~yês¡+ $T&ç®˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì {Ï&ç|æ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·&çdæq <ëHê´ìï yÓTT\¬ø‹Ôq |ü‹Ôì Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ ¬s’‘·T\≈£î eT<䛑·T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Çfi¯ó¢ ≈£L*b˛sTTq u≤~Û‘·T\qT ø=‘·Ô Çfi¯ó¢ ø£{Ϻ+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J m+|æ|æ dü‘·´Hêsêj·TD, Hêj·T≈£î\T dü‘·´+>∑TbÕÔ, bÕ&Éj·T´, $»jYT≈£îe÷sY, Ä#êØ, |òüØ<é, uÛ≤düÿsY, Á|üuÛÑT, s¡$, lqT, ìs¡+»Hé, s¡V”≤+, n+õ¬s&綑√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ɶ Áù|eT »+≥

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY Á¬ø’+, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì uÀj·T|ü*¢ ô|ò’¢esY ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q lø±+‘Y, Á|æj·÷+ø£\T <˚es¡ø£Á<ä <ä>∑Zs¡˝À ñqï Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À 4e dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·Tqï Ms¡T >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± Áù|$T+#·T ≈£î+≥THêïs¡T. Áù|eT $yêVü‰ìøÏ ô|<ä›\T ˇ|üðø√ø£ b˛e&É+ e\¢ u≤˝Ÿq>∑sY <ä>∑Zs¡ ¬s’\T øÏ+<ä |ü&ç Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T.

#˚|ü\ y˚≥≈£î yÓ[¢ e´øÏÔ eTè‹

ô|uÒ“sY, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) eT+&É\+˝Àì Hê>∑sê\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ô|+≥j·T´ (50) nH˚ e´øÏÔ X¯óÁø£yês¡+ l s¡+>∑Hêj·Tø£ ]»sê«j·TTe⁄˝ÀøÏ #˚|ü\ y˚≥≈£î yÓ[¢ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ]»sê«j·TTe⁄˝À |ü&ç Ä~yês¡+ n‘·ì X¯e+ \_Û+∫q≥T¢ ô|uÒ“sY môd’‡ eT<ÛäTdüT<ÛäHé ‘Ó*bÕs¡T. b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ eTè‘·<˚Vü‰ìï eq|ü]Ô @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

lìyêdt>ö&éqT XÊ\Tyê‘√ düHêàìdüTÔqï >ö&É Hêj·T≈£î\T. Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø=ÿ Á>±e÷ìøÏ 5 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì |ü+|æDÏ #˚dæ n+<äT˝À á‘· #Ó≥¢ ô|+|üø±ìøÏ ø£èwæ #˚dæ >ö&É ≈£î\düTú\qT Ä<äTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À q÷‘·q >ö&É düs¡Œ+#·T\T lìyêdt>ö&éqT XÊ\Tyê‘√ düHêàì+#ês¡T. n~∏‘·T\T>± sêh ø±+Á¬>dt >ö&É dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T \ø£åàDY>ö&é, {Ï&ç|æ sêh >ö&É dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T sêeTHé>ö&é, u§ã“* s¡y˚Twt>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

132 πø$ $<äT´‘Y ñ|ü πø+Á<ëìï dü+<ä]Ù+∫q myÓTà˝Ò´ ≈£L©q Çfi¯¢qT |ü]o*düTÔqï me÷às√«

Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫q n~Ûø±s¡T\T Vü≤Hê«&É, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À uÛ≤Ø esê¸\≈£î qwüº b˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ ¬s+&ÉT s√E\T>± me÷às√« |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T. Ä~yês¡+ s√E Vü≤Hê«&É, ô|<ä›<äs¡Œ*¢ Á>±e÷\˝À uÛ≤Ø esê¸\≈£î ≈£L© b˛sTTq Çfi¯¢qT #·÷dæ Á|ü»\qT |üs¡eT]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± me÷às√« Á|ü»\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|<ä›<äs¡Œ*¢ #Ós¡Te⁄qT >∑eTDÏ+∫ ˙s¡T #ê˝≤ ñdüTs¡T‘·T+<äì BìøÏ ø=+#Ó+ eTs¡eTà‘·TÔ #˚ùdÔ |ü]b˛‘·T+<äHêïs¡T. >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± ≈£î]düq esê¸\≈£î ≈£L© b˛sTTq Ç+&É¢≈£î Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± n+<ë*‡q düVü‰j·÷ìï n+~kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. n˝≤π> Ç+&ÉT¢ eT+ps¡T nsTTq yê]‘√ì πswüHé ø±s¡T¶\T, u≤´+≈£î nøö+{Ÿ‡ q+ãs¡T¢ rdüTø√ì ≈£L© b˛e&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñqï Ç+&É¢qT ˇø£ *wüߺ ø£esY #˚dæ Çyê«\ì MÄsYz\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

ejÓ÷eè<äT›\≈£î $<ë´s¡Tú\ #˚j·T÷‘· cÕ<éq>∑sY, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) ùde #˚j·÷\H˚ ‘·\+|ü⁄‘√ ∫Hêï] $<ë´s¡Tú\T Á>∑÷|ü⁄>± @s¡Œ&ç yê] e<ä›qTqï bÕ¬ø{Ÿ eT˙ì ˇø£ #√≥ #˚]Ã Ä &ÉãT“\‘√ _j·T´+ ø=qT>√\T #˚dæ ejÓ÷eè<äT›\≈£î |ü+|æD° #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ |ü≥ºD+˝Àì dü‘·´kÕsTT ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À @&Ée ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T ‘·eT bÕ´¬ø{Ÿ eT˙‘√ 25 øÏ˝À\ _j·T´+qT |ü≥ºD+˝Àì qy√<äj·T ùdyê dü+düú ejÓ÷eè<äT›\ ÄÁX¯eT+˝À ñ+≥Tqï eè<äT›\≈£î |ü+|æD° #˚dæ yê] W<äsê´ìï #ê≥T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± qy√<äj·T ùdyê

Ä‘·à≈£LsY, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) Ä‘·à≈£LsY eT+&É\+˝Àì neTs¡∫+‘· Á>±eT+ 132 πø$ $<äT´‘Y ñ|ü πø+Á<ä+ |üqT\T e÷]à 2014 Hê{ÏøÏ |üP]Ô #˚j·÷\ì myÓTà˝Ò´ <äj·÷ø£sY¬s&ç¶ Á{≤Hé‡ø√ mdtá q]‡+>¥uÛ≤qTqT Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ myÓTà˝Ò´ Á{≤Hé‡ø√ dæã“+~‘√ ø£*dæ 132 πø$ |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2009˝À X¯+KT kÕú|üq »]–q Ä]úø£ nqTeT‘·T\T 2011˝À e∫Ãq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. nqï|üPs¡í ø£HéÁdüºø£åHé yês¡T düø±\+˝À |üqT\T #˚j·Tø£ b˛e&É+‘√ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì ¬>‘ÓÔ<ës¡T&ÉT Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. 38 ≥es¡¢ ìsêàD |üqT˝À¢ ¬s’‘·T\ düVü≤ø±s¡+‘√ ø=s¡e&çq ø±s¡D+>± nqT≈£îqï Á|üø±s¡+ ≥es¡¢ |üqT\T »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. ìjÓ÷»eø£s¡Z+˝À &çôd+ãsY Hê{ÏøÏ eTdüTÔ|üPsY, ‹|üŒ&É+|ü*¢, eT+‘·Hé>√&é, ø£èwüí 3311πø$ ñ|ü πø+Á<ä |üqT\T |üP]Ô ne⁄‘êj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. Ä $<äT´‘Y ñ|ü πø+Á<ë\≈£î 55yÓT>± yê≥¢ $<äT´‘Y $\Te #˚düT≈£îH˚ kÕeTs¡ú´+ nedüs¡eTHêïs¡T. n+<äTπø neTs¡∫+‘· 132 πøM ñ|ü πø+Á<ä |üqT\T |üP]Ô ø±yê\Hêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ Á{≤Hé‡ø√ ÇÇ sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<é, @áá\T ‘Ó’\j·T´, m˝≤¢¬s&ç¶, @á eT÷u≤dæ‘Y, ‘·Vü≤o˝≤›sY sêCÒ+<äsY>ö&é, düs¡Œ+#·T yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T eTH√Vü≤sYsêE, bòÕj·÷CŸ , >√|æ, nÁãVü≤+, q]‡eTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. dü+düú ìs¡«Vü≤≈£î\T s¡+>± ¬s&ç¶ $<ë´s¡Tú\qT n_Ûq+ ~+#ês¡T. ‘√{Ï $<ë´ s¡Tú\T ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï ùdyê >∑TD≤\qT n\es¡T #·Tø=ì dü«#·Ã+<ä ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À e÷J ñbÕ<Ûë´j·TTsê\T eT+<ëøÏì, $<ë´s¡Tú\T m+.&ç. s¡Vü≤e÷Hé, kÕsTT #·s¡DY, kÕsTTlø£sY, es¡Á|ükÕ<é, eT<ÛäTdüT<äHé, ñù|+Á<ä, πøX¯yé, <äeTj·T+‹, Á|üdüqï, uÛ≤eq, ìøÏ‘· bÕ˝§ZHêïs¡T.


7

28`10`2013 k˛eTyês¡+

|ü+≥ qwüº |ü]Vü≤s¡+ #Ó*¢+#ê* - {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ãø£ÿì q]‡+\T

πøX¯+ù|≥, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) >∑‘· yês¡+ s√E\ qT+∫ m&É‘Ó]|ü ˝Ò≈£î+&Ü ≈£îs¡TdüTÔqï u≤Ø esê¸\≈£î e], yÓTTø£ÿC§qï, |ü‹Ô |ü+≥\T |üP]Ô>± <Óã“ ‹Hêïj·Tì Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥ qwüº|ü]Vü≤s¡+ #Ó*¢+#ê\ì {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ãø£ÿì q]‡+\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ eT+&É\+˝Àì b˛e÷˝Ÿ|ü*¢, ø=+&ܬs&ç¶|ü*¢, ø±≈£îq÷s¡T, u§<äTq+|ü*¢ Á>±e÷\˝À Äj·Tq |üs¡´{Ï+#ês¡T. ‘·TbÕHé ‘êøÏ&çøÏ <Óã“‹qï |ü+≥\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À ≈£î]dæq esê¸\≈£î qwüºb˛sTTq |ü+≥ $esê\qT ùdø£]+∫ yê]øÏ ‘·>∑T$<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·«]‘·>∑‹q qwüº|ü]Vü≤s¡+ n+~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. yêq\ e\¢ |ü\T Á>±e÷\˝À #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\≈£î >∑+&ÉT¢ |ü&ܶj·Tì Äj·Tq ù|s√ÿHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T j·TT<ä›ÁbÕ~|ü‹ø£q >∑+&É¢qT|üP]à uÛÑ÷>∑s¡“»˝≤\qT s¡øÏå+#ê\ì nHêïs¡T. Á>±e÷\˝Àì Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T |ü+≥ qwüº $esê\qT n~Ûø±s¡T\≈£î $e]+∫ ¬s’‘·T\≈£î düVü‰j·T+ n+~+#˚$<Ûä+>± düVü‰j·T|ü&Ü\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ düs¡Œ+#Y\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T n˝≤«\ Á>±eT düs¡Œ+#Y \+ø±\

H˚&ÉT yÓ’<ä´ •_s¡+... ø£\«≈£î]Ô, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) |ü≥ºD πø+Á<ä+˝À H˚&ÉT sê+¬s&ç¶ ø£+{Ï yÓ’<ä´ •_s¡+ \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ &Ü bÕwü ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì eTT+<äT C≤Á>∑‘·>± Á‘ê>∑T˙{Ïì y˚&ç #˚dæ #·˝≤¢]q ‘·sê«‘· Á˙{Ïì ‘ê>±\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

C…’Á‘· j·÷Á‘· düuÛÑ≈£î ‘·s¡*s¡+&ç

qwüºb˛sTTq |ü+≥\qT |ü]o*düTÔqï {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ãø£ÿì q]‡+\T. $CÒ+<äsY¬s&ç¶, düs¡Œ+#Y\T õ.n+õ¬s&ç¶, m.e÷<Ûä$, e÷J yÓ’dt m+|æ|æ q]‡+\Tj·÷<äyé, e÷J m+|”{Ïdæ ø£ècÕí¬s&ç¶, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T _.uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, \ø£åàj·T´, eT+&É\ {Ï&ç|æ md”‡ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T _.<äX¯s¡<∏ä+, sê+#·+Á<äj·T´‘√bÕ≥T Äj·÷ Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<Ûäs¡÷sY nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí |üÁ‹ø£ $˝Òø£]) áHÓ\ 29q >∑<ë«\˝Àì k˛eTHêÁ~ ùdº&çj·T+˝À »]π> ‘Ó\+>±D C…’Á‘·j·÷Á‘· düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T&ÜìøÏ nìï esêZ\ Á|ü»\T n~ø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì eT\›ø£˝Ÿ eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T sêeT#·+Á<ä¬s&ç¶, Á|üVü‰¢<äsêe⁄, e÷DÏø£´¬s&ç¶, $Áø£+dæ+Vü‰¬s&ç¶, d”‘êsê$T¬s&ç¶, #·+Á<äX‚K¬s ¬s&ç¶, |üfÒ˝Ÿ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, sê+#·+Á<ë¬s&ç¶, sêC≤¬s&ç¶, dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, eTTs¡∞<ÛäsY ¬s&ç¶ \T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á düuÛÑ≈£î ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T , m+|æ\T, myÓTà˝Ò´\T, e÷õ myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T, @◊dædæ, |ædædæ, &çdædæ Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

sê»qï ùde˝À...bÕ˝≤«sTT, #·Tø£ÿ

ìrwt ≈£îe÷sY yÓ+≥H˚ sêJHêe÷ #˚j·÷* y˚eTT\yê&É, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : ;Vü‰sY sêÁwüº+˝Àì bÕ≥ï |ü≥ºq+˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ Ä<ä«s¡´+˝À ‘·\ô|{Ϻq düuÛÑ˝À ñÁ>∑yê<äT\T u≤+ãT\T ù|\Ã&É+ »]–+<äì B+‘√ 6eT+~ ÁbÕD≤\T ø£˝ÀŒj·÷s¡ì BìøÏ ìs¡düq>± Ä sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ ìrwt ≈£îe÷sY yÓ+≥H˚ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì nœ\ uÛ≤s¡‘·rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y y˚eTT\yê&É XÊK &çe÷+&é #˚dæ+~. á dü+|òüT≥q≈£î ìs¡düq>± Ä~yês¡+ y˚eTT\yê&É ˝Àì ‘Ó\+>±D #Íø˘ e<ä› ìrwt ≈£îe÷sY ~wæºu§eTàqT <ä>∑∆+ #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À m_$|æ u≤>¥ ø£˙«qsY eT+&É sêCÒ+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ≥ï˝Àì _C…|æ düuÛÑ≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+‘√ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·&É+ »]–+<äì, B+‘√ düuÛÑ˝À ñÁ>∑yê<äT\T u≤+ãT\T ù|\Ã&É+ »]–+<äì B+‘√ Äs¡T>∑Ts¡T ÁbÕD≤\T ø√\Œe&É+ »]–+<äì BìøÏ dæm+ |üP]Ô dæm+ ~wæº u§eTàqT <äVü≤q+ #˚düTÔqï m_$|æ Hêj·T≈£î\T u≤<ä´‘· eVæ≤+∫ yÓ+≥H˚ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì#√ m_$|æ Ä<ä«s¡´+˝À <˚X¯yê´|üÔ Ä+<√fi¯q\T Hêj·T≈£î\T, |ü⁄bÕŒ\ yÓ÷Vü≤Hé, ø£q|ü]Ô sêCÒXŸ, >∑+>±#ê], lø±+‘Y, #˚|ü&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À m_$|æ eT<äHé, JeHé, Á|üXÊ+‘Y ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ<ë´j·TT\ düe÷y˚X¯+ ø=&çe÷´\, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Ä~yês¡+ eT+&É\ $<ë´~Ûø±] Hê>∑sêE Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± $<ë´s¡Tú\ MT<ä Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ eVæ≤+#ê\ì $<ë´s¡Tú\qT r]Ã~<ë›\ì ñbÕ<Ûë´j·TT˝Òs¡ì eT+&É\ $<ë´~Ûø±] Hê>∑sêE ‘Ó*bÕs¡T.

MÄsYm\ y˚‘·q+ ô|+#·+&ç

»–‘ê´\, nø√ºãsY 27 ( ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : Á>±eT ¬syÓq÷´ düVü≤j·T≈£î\ y˚‘·Hêìï s¡÷.15 y˚\≈£î ô|+#ê\ì ¬syÓq÷´ XÊU≤ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶øÏ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒdæq≥T¢ ‘Ó\+>±D ¬syÓq÷´ ñ<√´>∑T\ &ç$»Hé n<ä´≈£åî&ÉT Vü≤] ÄXÀø˘≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT πø+Á<ä dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+Á‹ì ø£*dæ MÄsY@\qT |üP]Ô ø±\|ü⁄ ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì Äs√>∑´ ø±s¡T¶\ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì ø√]q≥T¢ >ös¡e y˚‘·q+ ô|+#˚+<äT≈£î eT+Á‹ Vü≤MT Ç∫Ãq≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eT+Á‹ì ø£*dæq ãè+<ä+˝À &ç$»Hé H˚‘·\T j·T+&ç eπø˝Ÿ ,sê»j·T´, >∑+>±sê+, bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚eTT\yê&É, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : düTÁ|üdæ<ä› |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq lsê»sêCÒX¯«s¡ kÕ«$Tyê]ì sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T bÕ˝≤«sTT >√es¡∆Hé ¬s&ç¶, #·Tø£ÿ sêeTj·T´\T Ä~yês¡+ <ä]Ù+#·Tø=ì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T yê]øÏ Ä\j·T+˝À kÕ«$T yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Ä\j·T áy√ ø£ècÕíJsêe⁄ XÊ\Tyê‘√ dü‘·ÿ]+∫, kÕ«$Tyê] ∫Á‘·|ü{≤ìï, Á|ükÕ<ë\qT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø£≥÷ÿ] lìyêdt, qsê\ b˛XË{Ϻ Ä\j·T dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄHé˝…’Hé˝À kÕÿ\sY wæ|t\T

ø£Ø+q>∑sY, Äø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : 18 dü+ˆˆ˝À|ü⁄ |æ\¢\≈£î yÓT‘Ó _+<äT (ø±≥s¡ø˘º) Ä|üπswüqT¢ Vü≤sYº Vü≤Hé¶ |òüsY ~ Vü≤ìø±|tº j·TTmdtm yê] Ä]úø£ düVü≤j·T+‘√ ø£Ø+q>∑sY \j·THé‡ø£¢uŸ ñ<ës¡ ø£+{Ï ÄdüT|üÁ‹˝À 31 nø√ºãsY es¡≈£î ñ∫‘·+>± #˚kÕÔs¡ì \j·THé‡ ø£¢uŸ H˚Á‘· yÓ’<ä´XÊ\ Á≥dtº uÀsY¶ düuÛÑT´\T Ç+»˙sY ø√\ nHêï¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

»–‘ê´\ : Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘=$Tà~, |ü<√‘·s¡>∑‹ #·~y˚ ;d” $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T Çø£qT+∫ ÄHé˝…’Hé˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Jy√m+mdt HÓ+.22 <ë«sê u≤C≤>± ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+<äì ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Vü≤] ÄXÀø˘≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. ns¡TΩ˝…’q Á|ü‹ $<ë´]ú yÓuŸôd’{Ÿ˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì $<ë´]ú ù|s¡T ∫s¡THêe÷ ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\ $esê\T Ä<ësY *+πøõ˝À u≤´+ø˘ nøö+{Ÿ HÓ+ãsY‘√ bÕ≥T MTùde C≤Ø #˚dæq ≈£î\ Ä<Ûëj·T <äèe|üÁ‘ê\ bò˛{À kÕÿHé #˚dæ n|òt˝À&é #˚j·÷\ì n|òt˝À&é #˚dæq <äs¡U≤düTÔqT &ÍHé˝À&é #˚düTø=ì dü+ã+~‘· bÕsƒ¡XÊ\ ôV≤&ée÷düºsY≈£î n+<äCÒj·÷\ì ñ|üø±s¡y˚‘·q+ øÏ+<ä @&Ü~øÏ s¡÷ 1000 #Ó*¢kÕÔs¡ì ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ù|s=ÿqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

y˚eTT\yê&É, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : y˚eTT\yê&É |ü≥ºD+˝Àì X¯+ø£s¡eT+sƒ¡+˝À »>∑<ëq+<ä kÕ«$T Á≥düTº Ä<ä«s¡´+˝À >∑‘· 3s√E\T>± yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘·Tqï y˚<ä $<ä«Hé eTVü‰düuÛÑ\T Ä~yês¡+ |üPsêíVüQ‹‘√ eTT–XÊsTT. ádü+<äs¡“¤+>± >√|üP», >∑Ts¡Te+<äq+ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.nq+‘·s¡+ lX¯+ø£s¡eT+sƒ¡+˝À kÕeTy˚<ä ns¡Ã≈£î\ y˚<ä eT+Á‘√#·Ãs¡D\ eT<ä´ |üPsêíVüQ‹ ø±s¡´Áø£eT+ ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± »]–+~.

yÓ\Z≥÷sY, nø√ºãsY 27 ( ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : eT+&É\+˝Àì øÏcÕHésêe⁄ù|≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q $»jYT ( 25) |ü~ùV≤qT s√E\ ÁøÏ‘·+ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT Á‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ø£Ø+q>∑sY˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. $»jYT ¬s+&√ ô|[fl #˚düTø=ì $&Ü≈£î\T ÄsTTHêsTT. á H˚|ü<Ûä´+˝À eTqkÕúbÕìøÏ >∑T¬s’ $»jYT ôdô|º+ãsY 26q |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+#ê&ÉT. ø±>± 27q ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ÄdüŒÁ‹˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.

18dü+ˆˆ ˝À|ü⁄ |æ\¢\≈£î yÓ÷‘Ó _+<äT Ä|üπswüqT¢ ñ∫‘·+

|üPsêíVüQ‹‘√ eTT–dæq y˚<ä$<ä«Hé eTVü‰ düuÛÑ\T

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ e´øÏÔ eTè‹


8

28`10`2013 k˛eTyês¡+

Hê>√\T˝À ;Ûs¡|üŒkÕ«$T ø£fi≤´D√‘·‡e+

Vü‰C≤s¡T ø±qTqï ª<˚X¯+µ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ø£fi≤´D√‘·‡yêìøÏ uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢...ªjÓT¬>Z eT˝Ò¢X¯+µ

m©“q>∑sY, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : m©“q>∑sY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì Hê>√˝Ÿ ;Ûs¡|üŒ>∑&ɶ˝À ø=\Te⁄ r]q l kÕ«$T yês¡T¢, ;Ûs¡|üŒíkÕ«$T yê] <˚ekÕ∆q+˝À 28‘˚B k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ 16 ì$TcÕ\≈£î lll ø±eTsê‹<˚$, ;Ûs¡|üŒ kÕ«$T yês¡¢ ø£fi≤´D√‘·‡e+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Á|üeTTK ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ≈£îs¡TeT dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T, Ä\j·T ø£$T{° #Ó’s¡àHé jÓT¬>Z eT˝Ò¢X¯+≈£îs¡TeT ‘Ó*bÕs¡T. kÕ«$T yês¡¢ ø£fi≤´D√‘·‡yêìøÏ düø£\ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. 28q kÕ«$T yê] ø£fi≤´D√‘·‡e+ ‘·sê«‘· eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉTqïs¡≈£î ã* ø±s¡´Áø£eT+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 29q lll ø±eTsê‹<˚$, eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ m\¢eTà |üs¡X¯ósêeTTì X¯]j·÷ø£>ös¡eTà ;Ûs¡|üŒ kÕ«$T yê] Ä\j·T+, y˚wü<ës¡D‘√ ˇ>∑TZø£<∏ä, 30 ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ leTVü‰+ø±∞, Ä\j·T ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T ;s¡|üŒ ø±eTsê‹, uÀ>∑qï y˚wü<ës¡D‘√ ˇ>∑TZø£<∏ä, Hê>∑yÓ[¢`Vü‰s¡‹, jÓT¬>Z eT˝Ò¢X¯+... 31 >∑Ts¡Tyês¡+ >√s¡¢≈£î #·\¢Á‘ê|ü⁄, ‘=≈£îÿ&ÉT yÓTÆ\\‘√ ø±s¡´Áø£eT+ dü+|üPs¡í+ ne⁄‘·T+<äì eT˝Ò¢X¯+ #ÓbÕŒs¡T. Vü‰C≤s¡T ne⁄‘·Tqï≥T¢ eT˝Ò¢X¯+ ‘Ó*bÕs¡T. kÕ«$T yês¡¢ ª#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTµ sêø£... ø£fi≤´D√‘·‡yêìøÏ sêÁwüº ≈£îs¡TeT dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, Á|ü‹ì<ÛäT\T, lll ø±eTsê‹<˚$, ;Ûs¡|üŒ kÕ«$T yês¡¢ ø£fi≤´D√‘·‡yêìøÏ Ç‘·s¡ bÕغ\ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰C≤s¡T ne⁄‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq k˛eTyês¡+ Hê>√˝Ÿ ;s¡|üŒ >∑&ɶ l;Ûs¡|üŒ kÕ«$T Ä\j·T+˝À »]π> ù|s=ÿHêïs¡T. kÕ«$Tyês¡¢ ø£fi≤´D√‘·‡e+ ‹\øÏ+#·&ÜìøÏ y˚˝≤~Û>± kÕ«$T yês¡¢ ø£fi≤´D√‘·‡yêìøÏ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘·, e÷J uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡* edüTÔqï≥T¢, uÛÑ≈£îÔ\≈£î nìï kÂø£sê´\T @sêŒ≥T eTTK´eT+Á‹ l Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT eTTK´ n‹~Û>± #˚XÊeTì eT˝Ò¢X¯+ ‘Ó*bÕs¡T.

ø±+Áπ>dt bÕغ‘√H˚ n_Ûeè~∆kÕ<Ûä´+ ` myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹ j·÷<äyé ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]) : ø±+Á¬>dt bÕغ‘√H˚ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´eTì X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹ j·÷<äyé nHêïs¡T. Ä~yês¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ $y˚ø±q+<ëq>∑sY &ç$»Hé ÄdtãkÕºsY Væ≤˝Ÿ‡ ø±\˙˝À eT<ÛäT eTT~sêCŸ, qπswt\ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’ø±bÕ j·TTe≈£î\T ø±+Áπ>dt bÕغ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îqï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕ∆ìø£ myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹ j·÷<äyé eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ ø±+Á¬>dt bÕغ ø£+&ÉTyê\‘√ bÕغ˝§øÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T . á dü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ #˚düTÔqï n_Ûeè~∆ m Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î kÕ<Ûä´|ü&É<äì Á|ü»\ |üøå±q ì\ã&ç yê] düeTdü´\qT rs¡Ã>∑\ dü‘êÔ ø±+Á¬>dt bÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì nHêïs¡T. j·TTe≈£î\≈£î bÕغ ô|<ä› |”sƒ¡ y˚dü÷Ô yê] ùde\qT bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T˝À d”e÷+Á<ÛäT\ ˇ‹Ô\¢qT ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T #˚dæ ‘Ó\+>±D≤ yê<ëìøÏ, ìHê<ëìøÏ C…’ø={Ϻq ø±+Á¬>dt bÕغì Á|ü»\T mqï{ÏøÏ eTs¡TeuÀs¡ì sêuÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ bÕغì n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{°‘√ ¬>*|æ+#·&É+ U≤j·T eTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+ ˝À kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T >={ϺeTTø£ÿ\ ô|<ä› u≤düÿsYsêe⁄, MsêkÕ«$T, uÛ≤wæbÕø£ j·÷<ä–], @ø±+‘Y>ö&é, kÕsTTsêCŸ, sê|òüTy˚Á<ä, u≤ãTsêe⁄, $πswt, n»jYT,düTπsK ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·≥ºdüuÛÑ˝À¢ |ü<äàXÊ©\T ô|s¡>±* <ädüsê y˚Tfi≤˝À m+|æ Äq+<éuÛ≤düÿsY

Ä~yês¡+ ñ|üŒ˝Ÿ dü«s¡÷|tq>∑sY˝Àì ~e« ~X¯ nHê<Ûä X¯s¡D≤\j·T+˝À u§eTà>√ì #Ó’‘·q´>ö&é |ü⁄{Ϻq s√E »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. nHê<Ûä |æ\¢\≈£î nedüs¡yÓTÆq edüTÔe⁄\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

‘Ó\+>±D |üsê´es¡D dü$T‹ eT]j·TT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ø±\Twü´ ìj·T+Á‘·D eT+&É* k»q´+‘√ |üsê´es¡D BbÕe[ >√&É |üÁ‹ø£ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.

e∫Ã+<äì nsTTHê ≈£L&Ü, m©“q>∑sY˝À eTπs<äHê bÕغ ‘·eT eqdü∆*|ü⁄s¡+, nø√ºãsY 27 (ø£ècÕí|üÁ‹ø£ $˝Òø£]): eTq X¯øÏÔì, Hêj·T≈£î&ÉT ø£≥ø£+ q]‡+>¥sêe⁄≈£î {Ϭø{Ÿ ¬ø{≤sTTkÕÔ ‘·q‘√ bÕ≥T eTq˝À ñqï kÕe÷õø£, Ä]›ø£ s¡+>±\qT #Ó’‘·q´ |üs¡T#·Tø=ì |ü<äàXÊ* ≈£î+ ã+<ÛäTe⁄\+‘ê n+&É>± ñ+&ç ¬>*|æ+#·T≈£î+{≤s¡ì |ü<äàXÊ©\T sê»ø°j·T+>± m<ä>±*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì s¡|òüTTsêyéTH˚‘· ù|s=ÿHêïs¡T. sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T sêb˛\T Äq+<éuÛ≤düÿsY nHêïs¡T. eqdüú*|ü⁄s¡+ Vü≤]Deqdüú* @ø√ ≥÷]»+˝À »]–q |ü<äàXÊ* <ädüsê y˚Tfi≤ eTôVA‘·‡yêìøÏ m+|æ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ kÕe÷õø£, Ä]›ø£ H˚|ü<ë´\ eT÷\+>± |ü<äàXÊ©\T ã\V”≤qesêZ\T>± ñHêïs¡Hêïs¡T. sêÁcÕº\ Vü≤<äT›\T @s¡Œ&˚ Hê{ÏøÏ eTq ã+<ÛäT‘ê«\T ã\+>± ø±yê\Hêïs¡T. 2014 <ädüsê y˚Tfi≤˝À |ü<äàXÊ* Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T m≈£îÿe>± m+&Ü\ì ÄXÊu≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <ädüsê y˚Tfi≤ eTôVA‘·‡e ø£˙«qsY ø£≥ø£+ |ü<äàXÊ* <ädüsê düy˚Tàfi¯q+˝À Á|üdü+–düTÔqï sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T sêb˛\T Äq+<éuÛ≤düÿsY. q]‡+>¥sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 5 õ˝≤¢\ qT+∫ |ü<äàXÊ©\T á y˚Tfi≤≈£î ‘·s¡* e#êÃs¡Hêïs¡T. m©“q>∑sY˝À á y˚Tfi≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D |ü<äàXÊ* dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T |ü<äàXÊ©\T n~Ûø£ dü+K´˝À ñHêïs¡ì, m©“q>∑sY˝À @ bÕغ nsTTHê >√•ø£ j·÷<ä–], Áπ>≥sY n<Ûä´≈£åî\Tø£+<äø£≥¢ kÕ«$T dü+|òüT+ _dæ\≈£î{Ϭø{Ÿ Çyê«\qT≈£î+fÒ n~ |ü<äàXÊ©\πø Çyê«\ì Äj·Tq Hêj·T≈£î\T õ. sêeT÷à]Ô, ‘·&Éø£ j·÷<ä–], eT#·Ã düT<Ûëø£sY, C…˝≤¢ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. m©“q>∑sY dü]ÿ˝Ÿ |ü<äàXÊ* dü+πøåeT dü+|òüT+ e÷s¡ÿ+&˚j·TT\T ã÷s¡T>∑T ‘·T\d”<ëdt, mÁs¡e÷<ä yÓ+ø£qï, sêb˛\T n<Ûä´≈£åî\T u§eTà s¡|òüTTsêyéTH˚‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕe÷õø£+>±, Ä]›ø£, düT<Ûëø£sY, >√* Á|üMHé, s¡eTD, s¡$‘˚», |ü<äàÁo nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· >∑»+ sê»ø°j·T s¡+>±˝À¢ |ü<äàXÊ©\T #Ó’‘·q´+ ø±yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê n+»j·T´, ñe÷ Áoìyêdt, #Ós¡T|ü*¢ es¡í©\, sê$sê\ dü+<Ûë´sêDÏ, ñ+<äHêïs¡T. ãVüQ»q düe÷CŸ bÕغ qT+∫ ‘·q≈£î neø±X¯+ ø£≥ø£+ ìy˚~‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ÔHêïs¡T.

MTs¡T ø£ècÕí |üÁ‹ø£˝À m&ÉT´πøwüq˝Ÿ ôdŒwü˝Ÿ n&É«sYf…ÆCŸyÓT+{Ÿ, $yêVü≤, »qà~q, |ü<äM $s¡eTD X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T, yê´bÕs¡, ñ<√´>∑ Á|üø£≥q\T, ãVæ≤s¡+>∑ Á|üø£≥q\T yÓTT<ä\T>∑T nìï s¡ø±\ Á|üø£≥q\T Çe«<ä\T#·T≈£î+fÒ dü+Á|ü~+#·+&ç.

õ. s¡$‘˚» ôd˝Ÿ : 9963359475 eTVü≤eTà<é s¡|ò” : 9030287503 eT<ÛäT : 9963466567

04024740272, 040 32992990 mail : advtkpdaily@gmail.com

28 10 2013 epaper kp  

KP