Page 1

zimné vydanie 2015

KCnews

KCNEWS Časopis Kresťanského centra

Z Mirovho pera “Počul to jeden zo spolustolujúcich a povedal mu: Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. On mu na to porozprával toto: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným: Poďte, už je všetko pripravené. No naraz sa všetci začali vyhovárať. Prvý mu povedal: Kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma! Druhý povedal: Kúpil som päť párov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma! Ďalší zas povedal: Oženil som sa, preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi: Vyjdi rýchlo na cesty a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých! Sluha povedal: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto. Nato pán povedal sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady! Koho stretneš, donúť ho vojsť, aby sa naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.” (Lk 14,15-24) Každý má rád špeciálne momenty. Sú to chvíle, keď je jeho hodnota potvrdená a jeho vnútro povzbudené. Sme rôzne povahy a väčšina z nás nerada púta pozornosť na seba, ale iste každému padne dobre, keď sa na chvíľu stane špeciálnou osobnosťou. Predstav si vysnívanú vlastnú oslavu okrúhlych narodenín. Si tam s tými, ktorí ťa majú radi, s ktorými rád tráviš čas a ktorí ťa považujú za blízkeho človeka. Máš pocit, že na moment sa svet prestane točiť okolo problémov a točí sa okolo teba. Všetci ti žehnajú, prajú ti dobro a komunikujú lásku a hodnotu. Zažil som niekoľko takých osláv a bolo to až nepríjemne famózne, kruto nádherné. Naozaj nezvyk.
 Ježiš tu hovorí fascinujúci príbeh o jednej obrovskej oslave. Písmo o nej hovorí i na iných miestach (Mt 8:11.12 Mt 25:1-13 Mt 26:29 Lk 13:29 Zj 19:7-9). Tento text je však výnimočný, pretože zahŕňa viac uhlov

pohľadu. Pozrite sa so mnou na niekoľko dôležitých faktov. 1. Banket. Je tu príbeh o vyvrcholení dejín, kedy príbeh spasenia bude kulminovať. Tento banket zahŕňa spasených zo všetkých národov a bude sústredený okolo Baránka. Bude to svadobná večera Krista, ženícha a cirkvi, nevesty. Pri príležitosti, keď o tom Ježiš hovoril, jeden z prítomných správne poznamenal, že ten, kto tam bude, je blahoslavený. To znamená šťastný. V tej chvíli nebude lepšie miesto vo vesmíre ako práve


1


KCnews

zimné vydanie 2015

na svadobnej hostine, mega oslave Božieho Baránka. Mojim osobným porozumením je, že táto udalosť bude nasledovať po vychvátení cirkvi počas veľkého súženia, a že po nej sa Pán so svojimi svätými zjaví v sláve, aby porazil šelmu z knihy Zjavenia. Priatelia, žiadna megapárty, žiaden medializovaný ples, absolútne žiaden mejdan sa k tejto udalosti nedá prirovnať. Je to hostina snov, príležitosť, pri ktorej by si nemal chýbať! Tvoja večnosť závisí od účasti na tejto hostine.
 
 2. Pozvánky. Tento banket je na pozvánku. Usporiadateľ síce pozval mnohých, ale vstup nie je paušálny, automatický. Nedá sa jednoducho prísť a dostať sa tam. Svadba Baránkova a v konečnom dôsledku aj večnosť v Božej prítomnosti je miesto, na ktoré Pán pozýva všetkých, veď to je jeho vôľa! Ale nie každý sa kvalifikuje. Vstup je prísne kontrolovaný. Z iných miest Písma rozumieme, že nevestou Kristovou, a teda súčasťou cirkvi, sa človek stáva znovuzrodením. Len spasení, znovuzrodení, tí, čo Krista osobne vierou a pokáním prijali, môžu byť účastníkmi banketu. Pozvánka na banket je pozvánkou k večnému životu. Keď je niekto pozvaný prijať Krista, prijať spasenie, je pozvaný na banket. Predpokladám, že ty si na pozvánku zareagoval, že si Krista prijal, znovuzrodil si sa, odpustil ti hriechy a stal si sa Božím dieťaťom. Si pozvaný!
 
 3. Výhovorky. Najväčším paradoxom banketu je fakt, že hlavní pozvaní hostia pozvanie odmietli. Priatelia, sú pozvania, ktoré sa proste neodmietajú. A toto pozvanie je úplne prvoradé, má najväčšiu prioritu a najvyššiu urgenciu. Výhovorky určite neboli pozvaniu adekvátne. Boli to výhovorky, ktoré sa hodia ako reakcia na pozvanie na návštevu k priateľom, ale nie na najväčšiu udalosť všetkých čias. Prvý sa vyhovoril na prácu, druhý na svoje záujmy, tretí na rodinu. Sú to presne tie isté výhovorky, s akými sa stretávame dnes. Je však najväčším životným omylom, ak ktosi takúto výhovorku použije na svoju večnosť. Neviem, či si pozvaní uvedomovali vážnosť situácie. Neviem, či im to potom došlo. Ale je mi jasné, že mali v živote veci, ktoré im úplne zmenili optiku, takže nevideli správne, čo je v odmietnutí pozvania v stávke. Je to možné, že človek dokáže vymeniť neobyčajné pozvanie za obyčajné veci? 4. Naliehavosť. Usporiadateľ hostinu nezrušil len preto, že privilegovaní vrátili pozvánku. Nasledovali dve ďalšie vlny pozývania. V prvej vlne boli chudobní, mrzáci, slepí a chromí z ciest a ulíc mesta. V druhej vlne bola úplná spodina - ktokoľvek z poľných ciest a spomedzi plotov. Pointa bola, že ak Židia, Ježišovi vlastní, pozvanie odmietajú, pozornosť sa obracia k samaritánom a pohanom. Dom musí byť plný! Pán nalieha: Donúť ich vojsť! Kým trvá pozvanie, kým je čas milosti, kým je ešte miesto, je cítiť túto urgenciu. Boh nalieha, urguje, usvedčuje, zabremeňuje, znepokojuje, znekľudňuje - to všetko preto, aby čo najväčšie množstvo ľudí zasadlo za stôl. Jeho vôľou je, aby spasení boli všetci a nalieha, aby na pozvanie skutočne reagovali. Cítiš jeho tlkot srdca? Počuješ jeho naliehanie?
 
 5. Sluhovia. Zaujímavé miesto v príbehu zohrávajú sluhovia pána. Sú v ňom kľúčovými hráčmi. Je to sluha, ktorý sprostredkováva pánovo pozvanie. On ide pozvaným oznámiť, že banket je nachystaný. On ide na cesty a do ulíc, ide na poľné cesty a k ohradám. On vyhľadáva potenciálnych večerajúcich na plese. Ak by on zlyhal, dom by skutočne ostal prázdny. Priatelia, toto je naše miesto. Nás Pán urobil jeho veľvyslancami. Nás poveril zvestovať evanjelium, “dobrú správu”. 2


zimné vydanie 2015

KCnews

Nám odovzdal úlohu kázať po celom svete. Ak my svoju úlohu nesplníme, miesta skutočne ostanú neobsadené. Chceme si to zobrať na triko? Za daných okolností neexistuje dôležitejšie poverenie, prioritnejšia úloha, ako sprostredkovávať pozvanie na banket. Boh s tebou ráta. Čakatelia na pozvanie s tebou rátajú. A v konečnom dôsledku im to naozaj dlžíš, pretože aj tebe v jeden deň dal niekto pozvanie - inak by si tu dnes nebol! Tento rok má byť o Pozvaniach. Boh nachystá nadprirodzené momenty, kedy dá do našej cesty pripravených ľudí. My buďme pripravení tiež. On uvoľní svoju moc a dotkne sa ich. Nemusíme byť evanjelisti. Nepotrebuješ na to školu. Stačí pozvať.

Tvoja najväčšia sila je v Pozvánke.

Pastor Miro Tóth

Aktuálna séria kázní v Kresťanskom centre na január - apríl 2015!

Keď som bol malý, dostával som otázku, čím chcem byť raz, keď vyrastiem. Mal som niekoľko klasických odpovedí, vrátane pokračovania našej rodinnej línie, a teda byť kazateľom. Síce som to pred kamarátmi zahmlieval, ale vnútri som vedel, že keď vyrastiem, ním budem. Priateľu, keď Boh na teba položí ruku, neuhýbaj! Problém v takýchto otázkach však býva, že na to, aby sme sa mohli stať tými, kým sme chceli byť, keď vyrastieme, potrebujeme vyrásť. To je zjavenie, čo? :) Ak máme naplniť svoje poslanie, potrebujeme dozrieť. Našou motiváciou v raste a v dozrievaní je to, že budeme môcť robiť veci, ktoré teraz robiť nemôžeme. Rast sa nedá preskočiť ani urýchliť.
 
 Tento princíp platí aj pre nás ako spoločenstvo. Ak máme naplniť svoj zámer, potrebujeme vyrásť. Musíme prísť k zrelosti, inak to nejde. Sú prípady, kedy Božích služobníkov Boží plán zastihne nepripravených, a to je tragické. Našim sloganom v Kresťanskom centre je “budujeme d.o.m.” - teda vytvárame zázemie, kde sa chceme d.otknúť neba, kde v.eríme v osobné vzťahy a kde máme m.isijnú vášeň. To sú veľké veci! Pavol v Efezským 4 hovorí, že v apoštolskom prostredí máme dospieť do zrelosti a plnosti a nebyť hádzaní zo strany na stranu a zmietaní rôznymi učeniami, manipuláciou či zvodom (Ef 4,11-16). Našim mandátom je byť apoštolským domom, ktorý má pevné základy a ďalekosiahle poslanie. Dnes sme v bode, kedy sa potrebujeme zbudovať, aby sme mohli ďalej expandovať. 3


KCnews

Svedectvo, ktoré trvá dodnes Monika Nižňanská-Hederváriová

zimné vydanie 2015

Life story

Na konci roku 2012 som ešte pracovala ako manažérka v jednom detskom obchode a vôbec som netušila aké zmeny ma v nasledujúcom období čakajú..
 
    Na túto pracovnú pozíciu som sa dostala vďaka jednej pani, ktorej sa moja práca v inom obchode natoľko páčila, že mi dala výhodnú ponuku. Dala som jej dve podmienky, ktoré keď budú dodržané, prácu vezmem: Po prvé, chcela som mať každú nedeľu voľno, a po druhé prísľub, že tento obchod zostane v Nitre čo najdlhšie. Otvorene som novej majiteľke povedala, že moja prvá podmienka voľna sa týka môjho presvedčenia, pretože sa každú nedeľu chodím modliť a  je to pre mňa životne dôležité.
 Moja nová šéfka mi prekvapujúco stanovila pracovnú dobu podľa mojich požiadaviek, čo je v obchodných domoch zriedkavé a ubezpečila ma aj o  dobrých podmienkach v  jej obchode. Po tomto rozhovore som podpísala zmluvu a začala  u nej pracovať. 
 Pani majiteľka pri každej možnej príležitosti navštívila Nitru a vďaka tomu, že sme sa vždy bavili veľmi priamo a otvorene, tak sme sa mohli príjemne porozprávať aj o Bohu.
 Bolo pre mňa cťou svedčiť o našom dobrom a láskavom nebeskom Ockovi a drahom Pánovi Ježišovi. Vždy ma potom potešilo, keď mi  majiteľka zavolala a poďakovala mi za rozhovor, ktorý jej priniesol pokoj. Vedela som, že Pán pracuje na jej srdci. Žiaľ, čím priateľskejšie boli naše rozhovory, tým väčší bol tlak na financie v obchode.
 Z môjho pohľadu obchod prosperoval, no z pohľadu šéfovcov omnoho menej ako očakávali. Začali sme sa s  kolegyňami (hľadajúcimi Boha)  modliť a tržby sa pohli ešte viac,  no  stále  to nebolo dosť na pokrytie ich všetkých  výdavkov. Pani majiteľka sa chopila šance, ktorú jej ponúkla jej priateľka  a začala pracovať s  kozmetikou. Od toho dňa sa všetky rozhovory obmedzili len na túto firmu a jej úspechy v kozmetike a životospráve. Bola taká nadšená touto firmou, že nás neustále s kolegyňami volala do spolupráce. Slovo NIE nepovažovala za jasné a keď ju mali odmeňovať za úspech v predaji týchto výrobkov, tak ma pozvala na toto podujatie. Súhlasila som iba preto, lebo som jej chcela osobne zablahoželať  k jej postupu na vyššiu pozíciu. Bola som veľmi vďačná Bohu, že mi dal aj  touto cestou vidieť do pozadia tejto spoločnosti.
 Tak ako my tlieskame nášmu pánovi Ježišovi Kristovi, oni tlieskajú organizácii a jej úspechom. Tak ako my vydávame svedectvá na slávu Boha, oni svedčia o tom ako im výživový doplnok zachránil život. Nebránia sa verejne vyhlasovať, že na najhlavnejších pozíciách sedia populárne veštice zo šoubiznisu a verejne im ďakujú za splnene veštby..proste  svet. Po tomto zážitku som zreteľne a jasne vedela a oznámila som to aj  mojej nadriadenej, že nech sú tie výrobky akokoľvek kvalitné, ja nechcem a odmietam mať niečo spoločné s týmto biznisom.
 Vysvetlila som jej nebezpečenstvo veštenia z pohľadu Boha a síce mi za to veľmi ďakovala,  vzápätí objednávala jednu jej kamošku priamo na veštenie. Bolo mi z toho smutno. Odvtedy bolo v práci veľmi zaujímavo. Namiesto sústredenia sa na chod obchodu som musela zrazu stále dokazovať, že som naozaj vykonala všetku svoju prácu, že maily odišli, na nič som nezabudla a neurobila som žiadnu chybu. Nakoniec som mala prepustiť jednu zo štyroch kolegýň, ale keďže všetky boli rovnako usilovné a mne sa nepáčili takéto neseriózne  a čudné pracovné praktiky, navrhla som, že kľudne môžu prepustiť mňa. Žiaľ o tom nechceli majitelia ani počuť. Navrhovali mi pracovnú pozíciu, kde by som mala nevyhovujúce podmienky a pracovala aj v nedele. 4


KCnews

zimné vydanie 2015

Jasné, že som nesúhlasila. Bolo to dosť vyčerpávajúce obdobie, kde som sa musela neustále obhajovať a z úst majiteľa si vypočula aj pár posmeškov na adresu mojej viery. Nešlo mu do hlavy ako môžem kvôli Bohu, len aby som sa mohla ísť v nedeľu pomodliť, odmietať jeho tak "skvelú ponuku". Veď oni mi chcú len dobre, kde si v dnešnej dobe nájdem prácu? Oni ma nechcú prepustiť, lebo sú "dobrí" a ja som ako v stredoveku, keď verím, že sa Boh o mňa a moju dcéru postará...

Dosť ťažké obdobie, do ktorého vošla ďalšia nepríjemná situácia. Zistili mi veľmi vysoký tlak a vypísali ma na určité obdobie s príkazom oddychu a vychádzok. Vôbec nič mi nebolo a ani ma nebolelo. Nerozumela som tomu vysokému tlaku, ani mojej precitlivenosti, ale asi bolo dobré na ten čas zostať doma. Vďaka tomu som mohla viac navštevovať spoločné modlitebné skupinky, za čo som doteraz Bohu veľmi vďačná. Som mu vďačná okrem iného aj za to, že mi odkryl úprimné srdcia mnohých sestier a bratov a že ich spoločné modlitby boli nadprirodzene vypočuté. Ďakujem milí súrodenci! Počas PNky som si dokola prehrávala v hlave scenáre, či som všetko dobre urobila a v noci som sa budila a obhajovala som sa proti všetkým obvineniam a klamstvám majiteľov. Nerozumela som tomu, prečo chcú za každú cenu nájsť na mne nejakú chybu, ale prepustiť ma odmietajú. Tak veľmi som potrebovala modlitby a Boží pokoj. Nevadilo mi, že sa mi vysmievajú kvôli Pánovi. (1Pt 4,14-16) Ja som jednoducho chcela odísť a  oni ma proste nechceli prepustiť..kľačala som, plakala, modlila sa a  prosila Boha o  nadprirodzený pokoj a  vyslobodenie z  tejto situácie, keď sa zrazu začali dávať veci do pohybu... Asi v polovici januára 2013 sa naša suseda nečakane ráno vrátila z Nemecka domov, pretože potrebovala zmeniť pracovnú agentúru. Ponúkla som sa jej, že pôjdem s  ňou. Na moje prekvapenie agentúru viedol jeden môj známy (pastor). Veľmi som sa potešila, lebo jeho aj jeho manželku poznám ako veľmi serióznych a  Boha milujúcich ľudí. Porozprávala som im moju momentálnu situáciu a  tiež som ich poprosila o modlitby. V  ten istý deň sme mali aj skupinku, na ktorú som sa veľmi tešila a  vďaka Bohu na ktorej konečne vyšlo najavo, že je za tým všetkým nepokojom veštecký duch. Pamätám sa ako sa naši pastori Miro aj Marián a  súrodenci spolu pomodlili, ducha vyhnali a  poprosili nášho drahého Pána Ježiša Krista o požehnanie.


KCnews

zimné vydanie 2015

Taká som vďačná nášmu drahému Oteckovi! Je naozaj dobré mať súrodencov, s ktorými sa môžete spolu pomodliť v mene Pána Ježiša Krista k nebeskému Oteckovi a očakávať vo viere Boží zázrak. Nielen že sa mi od toho dňa vrátil Boží pokoj, prestala som sa obhajovať, prišlo riešenie celého problému a úplne sa mi zmenil život. Hneď na druhý deň ráno po tej modlitbe mi volali z agentúry, že majú pre mňa prácu opatrovateľky a od ďalšieho mesiaca môžem hneď nastúpiť. Všetky okolnosti okolo vybavovania boli zázračné. Do práce som napísala rozviazanie pracovnej zmluvy dohodou. Ani si neviete predstaviť akú radosť som mala z toho, že aj napriek vysmievaniu a vyhrážaniu majiteľa, že si v tejto dobe nenájdem prácu, Boh sa o mňa a moju dcéru postaral kozmickou rýchlosťou! Predchádzajúci šéfovia nakoniec s  problémami, ale predsa súhlasili s  rozviazaním pracovnej zmluvy dohodou, bolo však potrebné opraviť tam nedostatky a chyby z ich strany a dodatočne podpísať. Ja som odcestovala do novej práce a tešila sa na nové veci. Vďaka môjmu Nebeskému Ockovi, Pánovi Ježišovi a Duchu Svätému, že vkročili so mnou do rodiny, kde som mala pracovať. Babičku, ktorú opatrujem až doteraz a ktorá nepozná ani vlastné deti, hneď ako ma zbadala po prvý krát, povedala že ona ma pozná už dávno. Stali sa z nás dobre kamarátky a celá jej rodina sa teší, že je opäť po niekoľkých rokoch šťastná.. No ja som bola i  napriek tomu v  prvé dni opäť veľmi nepokojná..predchádzajúci šéfovci ma doslova obťažovali výhražnými mailami.. Nechápala som. Pane, to sa nikdy neskončí? Viedla som dlhé rozhovory so svojim Pánom, až mi to celé svitlo. Vedela, som, že môj Pán to musel dopustiť..ale čo tým sledoval? Veď odpúšťať ma naučil už dávno...a nemala som s  tým problém, aj keď stupňujúcimi sa nezhodami som ďakovala, že som tak ďaleko, lebo by som za seba neručila..ale poslušnosť ma naučila, že je dobre odpustiť čo najskôr a o ostatné v srdci sa už Pán postará... Takže, Pane, čo odo mňa očakávaš, bola moja ďalšia otázka.. Myslela som si, že Pán so mnou sranduje a  nemyslí to vážne :), keď mi ukázal verš napísaný v Matúšovi 5:44 Ale ja vám hovorím:  Milujte  svojich  nepriateľov;  dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú,… PRETOŽE JEDNA VEC JE ODPUSTIŤ A NEHNEVAŤ SA, ALE MILOVAŤ ICH??? Čože? Veď pred chvíľou som bola rada, že som im už dvakrát dokázala odpustiť. Pomyslela som si, že toto asi nedokážem.. V tom momente som ich na pár sekúnd videla horieť v pekle..premohol ma taký žiaľ, že som sa z celého srdca začala za týchto manželov, mojich ex nadriadených modliť, plakať a kričať, že je mi úplne jedno čo mi urobili, ja len prosím Pána, aby sa nad nimi zľutoval a  dal im milosť na spasenie, aby aj oni zakúsili jeho dobrotu a lásku.. Výsledok tejto modlitby? Na ich nepekné maily som prestala reagovať a vedela som, že môj Pán má všetko pevne vo svojich rukách a nemusím sa ničoho obávať..

6


zimné vydanie 2015

KCnews

Keď som po mesiaci prišla na Slovensko, vo firme ma už čakala výpoveď, ale jasné, že ani jeden z majiteľov, ktorí sa tak veľmi túžili osobne stretnúť, sa neukázali. Podpísala som čiastočne opravenú, nevýhodnú výpoveď. Po roku som zistila, že zrušili prevádzku a  ich obchod už neexistuje. Mohli ma oklamať, aj okradnúť, ale môj Pán to mal po celý čas pevne v rukách a dokonca mi to viacnásobne vynahradil. V Nemecku sa nám zmenila dochádzka a tak som za jeden odpracovaný mesiac mohla zostať dva mesiace doma a ešte mi dali aj jednu mesačnú výplatu iba tak zadarmo. ☺ Viete akého máme úžasného Pána? Pre týchto ľudí som pracovala, ako keby pre samotného Pána Ježiša, sfalšovali moju zmluvu a tým pádom aj výpoveď, nevyplatili mi posledné odpracované dni podľa dohody, zosmiešňovali ma, ohovárali, zobrali mi niekoľko dní z môjho života, čo som sa musela nimi zaoberať, ale môj BOH MA NAUČIL ICH MILOVAŤ! ☺ A ako bonus mi dal vedieť, že je to na obidvoch stranách v poriadku. Pri ročnom daňovom priznaní som musela túto majiteľku mailom poprosiť o číslo na účtovníčku. Naša konverzácia sa končila asi tak, že ona dúfa, že som v  poriadku, darí sa mi a  želá mi všetko dobré a  bude rada, keď sa niekedy v  Bratislave stretneme na káve, na ktorú ma pozýva. Nech sa stane Božia vôľa. Máme toho najlepšieho učiteľa, akého by sme len mohli mať!☺

Radujte sa v Pánovi vždycky, a zase len poviem: Radujte sa! (Fil 4:4)

Gateway College Študenti majú za sebou prvý semester biblickej školy. Okrem vyučovania a mentorských stretnutí sa zúčastnili aj rôznej praktickej služby. Chodili spolu s  dánskym tímom po školách a  v  rámci evanjelizácie Vikingská invázia prinášali posolstvo o  skutočnom priateľstve na školy a  mali tiež možnosť precvičiť si angličtinu. Svoje schopnosti a nové poznatky využívajú na Unplugged mládeži v  Nitre a  v  Metro klube pre deti v  Hlohovci. V  rámci mentoringových stretnutí ale aj v  rámci bežných denných vzťahov dostávajú nové výzvy a impulzy k napredovaniu. Ako hodnotia čas strávený na Gateway a čo sa naučili?

..odpovede študentov na strane 8 7


zimné vydanie 2015

KCnews

Bibbie (19r, Nové Zámky) Naučila som sa chváliť Boha v každej okolnosti, poslúžilo mi to najmä v lámaní svojho charakteru a k slobode v službe ľuďom okolo mňa.

Majka (25r, Lovčica) Gateway mi doteraz priniesol najkrajší semester môjho študentského života, kedy hlbšie poznávam Božiu podstatu a zároveň prežívam budovanie môjho osobného charakteru.

Jaro (24r, Brodské) Na Gateway mi Boh dal možnosť odbornejšie poznať teológiu, históriu cirkvi, najviac ale možnosť byť mu bližšie ako inokedy a spoľahnúť sa na neho že sa postará o všetky moje potreby..

Miška (23r, Myjava) Na Gateway mi Pán Boh dal väčšiu slobodu pri chválach. Na Gateway sa učím čeliť výzvam, z ktorých mám obavy (spievať pred ľuďmi, kázať, prekladať..)

Matej (22r, Trnava) Gateway mi dáva väčší prehľad Biblie, učí ma ako mám správne chápať Bibliu a viacej sa pri tom otvárať Bohu. Keď niečomu nerozumiem, môžem sa pýtať. Gateway je pre mňa skvelá škola!

V lentom semestri začína Worshipová škola! Cieľom kurzu je pomôcť ľuďom, ktorí sú zapojení v uctievaní porásť duchovne, akademicky a prakticky. Okrem iného sa počas tohto kurzu dozvieš o zmysle uctievaia, o úlohe uctievačov a o tom ako viesť chvály. Budeš vyzývaný k zlepšeniu svojho duchovného chodenia s Krisom prostredníctvom stíšení, skupinových diskusií a osobnej reflexie. Budeš tiež vyzývaný k zdokonaleniu sa hudobne prostredníctvom špecializovaných seminárov venovaných hudobnej teórii, sluchovému školeniu, písaní piesní a pod. Všetky lekcie budú vedené ľuďmi s bohatými osobnými a odbornými znalosťami vo svojom odbore, napr. Iveta Viskupová, Peter Lacho, Viliam Šándor, Peter Stolárik a ďalší. Kurzy budú prebiehať raz za mesiac v sobotu v MediaHause v Nitre. Prihlasovací poplatok je 10 eur, mesačný poplatok 7,50 eur. Kurz bude trvať 4 mesiace. Je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú nájdete spolu s ďalšími informáciami na web stránke www.gatewaycollege.sk

8


zimné vydanie 2015

KCnews

Z

l o k a l í t

Kresťanské centrum Nitra Mozaika, kde máš aj ty svoje miesto! KC Mozaika je priestor a čas, kde si každý môže nájsť svoje miesto a to je našou veľkou túžbou. Od septembra sme rozbehli dve skupinky, ktoré voláme malé „Mozaiky“ – pre rodiny a  mladých pracujúcich. V ďalšom období by sme chceli rozbehnúť ďalšie a začleniť ďalších ľudí do malých Mozaiok. Každý piatok sa na Unlocku stretávajú teenageri vo veku 12 až 19 rokov, každý utorok máme mládež Unplugged pre študentov. V utorky sa tiež ako cirkev stretávame a modlíme za jednotlivé služby, potreby a vymodlievame požehnanie do rôznych oblastí. Po skončení nedeľných bohoslužieb je otvorená miestnosť Mozaika café, priestor pre priateľstvá a  rozhovory. Okrem toho v  našich priestoroch funguje aj biblická škola Gateway College. Každému odporúčame využiť túto možnosť a  zapísať sa na denné či externé štúdium, alebo na otvorené kurzy. Raz za mesiac organizujeme bedminton pre domácich zboru a  ich priateľov, kde je vytvorený príjemný a  bezpečný priestor pre kontakt s  neveriacimi ľuďmi. Vytvárame platformu dobrovoľníkov, ktorí slúžia nielen v rámci generačných a špecifických služieb, ale i v praktickej službe ako je produkcia nedeľných stretnutí. Veríme, že každý, kto príde do nášho zboru, môže nájsť svoje miesto, zakoreniť sa, zdravo rásť a  rozvíjať dary a  talenty, ktoré mu Boh dal. Chceme vidieť tak kvantitatívny ako kvalitatívny rast v  Mozaike, chceme spolu napredovať v  tom, čo robíme a  robiť to plní Ducha Svätého a  na Božiu slávu. Túžime vidieť, ako spolu s  rastom jednotlivcov v  ich osobných životoch a  službe, rastieme aj my ako spoločenstvo a  prinášame ovocie a  úrodu. Veríme, že môžeme zasiahnuť Nitru a  priniesť požehnanie do mesta! Začali sme niektoré skvelé veci a  veríme, že Boh nás bude usmerňovať do ďalšieho obdobia a dávať nám múdrosť ako ich ďalej rozvíjať. SME V TOM SPOLU MOZAIKA! V tomto období sme mali krst a požehnávanie bábätka. Tešíme sa z nových životov a žehnáme vám zdravý rast, napredovanie a priazeň u ľudí a u Boha.

9


KCnews

zimné vydanie 2015

Kresťanské centrum Šaľa Je začiatok nového roka a ako vždy sme plní očakávaní čo tento nový rok prinesie pre Božie kráľovstvo v Šali. Počas toho ako pozeráme vpred do nového roka, sme tiež vďační za všetko čo Boh robil minulý rok. Tu je pár vecí, ktoré sa stali za posledných pár mesiacov. V októbri sme mali to privilégium pokrstiť jedného z našich nových členov Martina Dolnáka. Tak veľmi sa chcel dať pokrstiť, že bol ochotný urobiť to v miestnej rieke v OKTÓBRI. Bolo to nádherné pokrstiť niekoho v rieke, prvý krát tu u nás v Šali, a skoro sa podarilo, že pastor Mark bol pokrstený druhý krát, lebo neodhadol prúd rieky a skĺzol do nej. V novembri prišli do Šale evanjelizovať študenti z biblickej školy z Mariageru v Dánsku. Tento rok sme sa rozhodli urobiť špeciálny program pre siroty s ktorými pracuje charitatívna organizácia Minibodka. Milan Daniel, ktorý je vedúci Minibodky bol ohromený z programu a z toho ako dánsky tím prejavoval veľký záujem o deti, hrali a rozprávali sa s nimi. Niekoľko z detí reagovalo na výzvu prijať Ježiša Krista, čo bolo úžasné. Milan Daniel bol taký spokojný s programom, že sa nás opýtal, či by sme mohli zorganizovať ďalší program počas Vianoc, keď tam deti budú na 2-týždňovom “kempe”. Bol to skvelý večer, hrali sme šialené hry s deťmi a dávali im darčeky, tak isto ako sme sa uistili, že každé dieťa bude vedieť, že je milované Bohom. Je nám jasné, že Boh nám otvoril jedinečné dvere pre spoluprácu s Minibodkou, uschopnil nás zasiahnuť túto milú skupinu ľudí. Sme nadšení z posunu tohto priateľstva a spolupráce na nasledujúci rok. Súčasťou posledných stretnutí za pár mesiacov bolo pre nás ako pastorov najväčším požehnaním štedrosť a láska našich ľudí. Robili sme viacej zbierok na podporu rôznych ľudí a skupín v núdzi a vždy naši ľudia dávali TAK štedro, išli až nad naše očakávania. Napriek tomu, že my sme len malý zbor, bolo krásne vidieť akí sme veľkí darcovia. Sme naozaj vďační Bohu za skupinu veriacich v Šali, oni sú skvelí, máme privilégium slúžiť im a slúžiť s nimi. A tak očakávame spolu pre ďalší skvelý rok služby rozkvet Božieho kráľovstva v Šali. DO TOHO!

Kresťanské centrum Zlaté Moravce Jeseň 2014 v KC ZM priniesla nielen návrat bohoslužieb späť dovnútra (počas leta sme mávali bohoslužby vonku), ale aj nové stretnutia. Keďže sme sa chceli zamerať na budovanie osobných vzťahov, tak sme okrem dvoch skupiniek začali aj pravidelné stretnutia mužov a stretnutia žien. Tie sú určené pre ľudí zo zboru, ale stále sme nechali priestor pre neformálne stretnutie aj pre ľudí „zvonku“ raz za mesiac pri filme. Je to ešte len pár mesiacov, ale už vieme, že to bol správny krok. Z mimoriadnych akcií stoja za zmienku dve - návšteva z Anglicka a “Operácia Vianočné dieťa”.

10


KCnews

zimné vydanie 2015

V septembri k nám prišli styria mladí hudobníci z anglického zboru Wellspring Church a strávili u nás dva dni ako lektori na bilingválnej Obchodnej akadémii, jeden večer si zadžemovali s miestnymi hudobníkmi, druhý sa stretli na pokec a pár hier so študentmi a ich pobyt vyvrcholil skvelým evanjelizačným koncertom s ich osobnými svedectvami. Účasť bola skvelá, prišli najmä študenti. Počas Vianoc sme sa zapojili do akcie „Operácia vianočné dieťa“. Aj tento rok sme objednali vianočné darčeky cez Samaritan’s Purse. Už tradične sme boli v Re-edukačnom centre pre dievčatá (tzv. Polepšovňa), kde radosť spôsobili nielen darčeky zvonka, ale aj niekoľko balíčkov od našich ľudí z Kresťanského centra. Hlavný program s vystúpením detí KC ZM a koncertom ESCAPE, kapely z Partizánskeho, bola príjemná príležitosť ako priniesť posolstvo Božej lásky nielen slovom, ale aj formou darčekov. Za zmienku stojí aj “vianočná” bohoslužba v našej obľúbenej forme – spoločne za stolmi pri dobrom jedle, konkrétne kapustnicou. Ale to sa písmenkami nedá opísať ;) Takže v Zlatých Moravciach sme rok ukončili úspešne a do tohto roku všetkým želáme len to NAJ v plnosti Božieho požehnania.

Kresťanské centrum Nové Zámky Komunitné centrum Kompas zázrak ktorý otvára dvere Kráčam Pribinovou ulicou pri starom trhovisku...cez čierny kovaný plot mi letmo preletí pohľad na budovu v rekonštrukcii. Ja si túto budovu pamätám ako miesto, kde sa schádzali pionieri s iskričkami a neskôr aj skauti. Patrím k tým mladším ročníkom, no história tejto budovy určite siaha oveľa ďalej. 11


KCnews

zimné vydanie 2015

O niekoľko mesiacov na to stojím v budove na prvom poschodí. Veľkorysosť chodbového priestoru ma prenáša v čase o niekoľko desiatok rokov späť. Z tohto balkóna kedysi rečnil tatko Masaryk, postavili ho iba kvôli jeho prejavu. Informáciu mi dáva Milan Presburger, pastor Apoštolskej cirkvi. Milan je zároveň zriaďovateľom Komunitného centra Kompas. Kompas ako nástroj na určenie správneho smeru svoju symboliku odráža v samotnom názve Komunitného centra. Kompas je zariadenie určené na zisťovanie smeru. Kompas ukazuje smer a my sa orientujeme s cieľom nájsť východiskový bod pre náš posun vpred. Každý z nás sa dostáva do situácií, kde sa snažíme zorientovať a nájsť smerovanie pre ďalší krok na našej životnej ceste. KC Kompas je tu pre každého. Radi vám pomôžeme a staneme sa jedným z článkov, ktorý vás bude sprevádzať a pomôže vám zorientovať sa na vašej ceste. Neskôr sa stávam aj ja súčasťou tohto komunitného centra. Od 1. januára 2015 začínam pracovať ako odborný pracovník komunitného centra. Spolu so mnou tu pracujú ďalší šiesti ľudia. Riadiaca odborná pracovníčka, dvaja odborní pracovníci a traja pracovníci komunitného centra. Pracovné pozície vznikli vďaka spolupráci Apoštolskej cirkvi v Nových Zámkoch a zástupkyni sociálneho oddelenia mesta Nové Zámky pani Denisy Félixovej. Finančne bol projekt podporený Implementačnou agentúrou pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI). Komunitné centrum bolo finančne podporené do konca októbra 2015 s predpokladom predĺženia trvania projektu na ďalšie roky. Komunitné centrum Kompas Podľa všeobecnej definície sa za komunitné centrum považuje miesto, alebo zariadenie, ktoré poskytuje aktivity s cieľom vzdelávania, pestovania záujmových činností, občianskej svojpomoci alebo riešenia určitých problémov. Komu by malo komunitné centrum slúžiť? KC bude otvorené pre každého kto ho chce navštíviť. V roku 2015 sa však budeme prioritne zameriavať na matky s deťmi, deti počas plnenia povinnej školskej docházky vo veku od 10 do 13 rokov a mládež a mladých dospelých vo veku 16 až 25 rokov. Priestory KC ponúkajú vyžitie pre rôzne klubové a záujmové činnosti. Dva dni v týždni je otvorený kaviarenský priestor Kompas Caffé, ktorý ponúka príjemné prostredie pre diskusiu s mladými ľuďmi. Piatkové tematické večery s názvom Kompas Live ponúkajú bezpečný priestor pre diskutérov a diskutérky pod vedením skúseného lektora. Sociálna výdajňa „Sova“ V Nitre, v Žiline, v Ružomberku, v Bratislave ale aj v iných mestách na Slovensku fungujú cez Potravinovú banku Slovenska sociálne výdajne. Predpokladaný termín spustenia sociálnej výdajne v Nových Zámkoch v Komunitnom centre Kompas je začiatok marca 2015. Sociálna výdajňa bude poskytovať bezplatnú pomoc pre sociálne núdznych a odkázaných obyvateľov mesta Nové Zámky. Účelom výdajne bude doplnkovou formou pomôcť tým obyvateľom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii. V sociálnej výdajni budeme neskôr poskytovať aj základné hygienické potreby a ošatenie. Okrem sociálnej výdajne poskytnú ľuďom pracovníci KC základné sociálne poradenstvo, budú nápomocní pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. Komunitné centrum Kompas je otvorené pre verejnosť od pondelka do piatka. Svoje dvere KC Kompas otvára aj pre tých, ktorí pomoc nepotrebujú, no radi by niečím pre ostatných ľudí prispeli. Vítame akúkoľvek dobrovoľnícku výpomoc a tešíme sa na stretnutie s Vami. (Martin Slobodník, Milan Presburger) Kontakt: Komunitné centrum Kompas, Pribinova 3, NZ, Mgr. Judita Presburgerová 0908 484 990 12


zimné vydanie 2015

KCnews

Inšpirácia

Báseň

Ty si svetlo v čiernej tme, dvíhaš ma, keď som na dne láskou sa ma dotýkaš, nádej vo mne prebúdzaš vystieraš ku mne dlane, ja môžem sa chytiť za ne jemne ma zo zeme dvíhaš, nežne sa na mňa dívaš v náručí si ma privinieš, temnotu slovom zaženieš stratené sily obnovíš, pevne ma na nohy postavíš na novú cestu so mnou vykročíš so sľubom, že ma nikdy neopustíš (Ivet Kršková)

Téma tohto roka v Kresťanskom centre je POZVANIE: Moc nadprirodzených stretnutí. Túžime vidieť, ako sa cirkev mobilizuje k svojmu poslaniu šíriť dobrú správu. Tu je niekoľko inšpiratívnych slov k tejto téme od rôznych viac i menej známych ľudí. Nech Boh mení naše srdcia a napĺňa ich vášňou a súcitom. Nech cirkev povstane a v moci Ducha Svätého plní svoje poslanie! Čím je duša pre telo, nech sú kresťania pre svet! John Chrysostom

Bože chráň, aby som cestoval s niekým štvrť hodinu bez toho, aby som im hovoril o Kristovi. George Whitefield

Mám jednu vášeň: Je ňou On, len On sám. Svet je pole a pole je svet; a tak táto krajina bude mojim domovom, kde môžem byť najlepšie použitý pre priťahovanie duší ku Kristovi.

História misie je históriou zodpovedaných modlitieb. Samuel Zwemer

Ak pozmeňuješ alebo zahmlievaš biblický obraz Boha, aby si pritiahol neobrátených, nepritiahneš ich k Bohu, pritiahneš ich k ilúzii. Toto nie je evanjelizácia, to je podvod. John Piper

Hovoríme o Druhom Príchode; polovica sveta nikdy nepočula ani o tom prvom. Oswald J. Smith

N. L. Zinzendorf

Bohu záleží na stratených ľuďoch, a tak na nich musí záležať aj nám. Keith Wright

Mohol by námorník nečinne sedieť, keby počul plač topiaceho? Mohol by doktor pohodlne sedieť a nechať jeho pacientov umierať? Mohol by hasič nečinne sedieť a nechať ľudí zhorieť bez toho aby im podal pomocnú ruku? Môžeš pokojne sedieť na Sione zatiaľ čo svet okolo teba je zatratený? Leonard Ravenhill

Nemali by sme sa pýtať: „Čo sa to deje so svetom?", pretože táto diagnóza už bola stanovená. Radšej by sme sa mali pýtať: „Čo sa stalo so soľou a svetlom?" John R. W. Stott

Nech nás Boh chráni od pohodlného žitia, zatiaľ čo sa hriešnici ponárajú do pekla! Charles Spurgeon

13


KCnews

Duch Kristov je duch misie. Čím bližšie sa k nemu dostaneme, tým intenzívnejšími misionármi sa stávame.

zimné vydanie 2015

Kristus zomrel za všetkých ľudí, nielen za tých, ktorých poznáš a máš rád. Anonym

Henry Martyn

Videl som príliš veľa kresťanov, ktorí sú veľmi ochotní cestovať cez polku sveta, aby týždeň robili dobrovoľníkov v sirotinci, ale ktorí sa nedokážu prinútiť k osobnému risku hovoriť o Ježišovi so svojim spolupracovníkom, ktorý sedí deň čo deň v kancelárii hneď vedľa nich. Lee Strobel

Mal som privilégium kázať evanjelium na každom kontinente skoro vo všetkých krajinách sveta. A zistil som, že keď prezentujem jednoduchý odkaz evanjelia Ježiša Krista, s autoritou, citujúc zo samotného Božieho Slova On berie tento odkaz a prináša ho nadprirodzene do ľudského srdca. Billy Graham

Kde je vášeň pre Boha slabá, nadšenie pre misiu bude slabé. John Piper

Skutočné kázanie evanjelia vždy mení srdce. Buď ho prebudí, alebo zatvrdí. Chan Kilgore

Evanjelizácia nie je umenie obchodovať. Nie je to naliehanie na ľudí, nie je to ich tlačenie, nútenie, ohromovanie, podriaďovanie si ich. Evanjelizácia je hovorenie odkazu. Evanjelizácia je hlásenie dobrých správ.  Richard C. Halverson

Najlepšie obhájime Pánovu slávu tým, že najskôr budeme hovoriť S NÍM o neveriacich ľuďoch, ako by sme začali hovoriť O ŇOM s neveriacimi ľuďmi. Sinclair B. Ferguson

Mali by sme sa viac starať o zasahovanie stratených ako o rozmaznávanie zachránených. David McGee

Veľké Povolanie nie je možnosť, ktorú máme zvažovať, je to príkaz, ktorý máme poslúchnuť. Hudson Taylor

Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho.. Rimanom 1:16

Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch.. Matúš 28:19

14


zimné vydanie 2015

KCnews

KCnews

je časopis Kresťanského centra, ktorý vychádza štvrťročne. Poslaním KCnews je informovať o  dianí v  našich
 zboroch, vyučovať a povzbudzovať. Ak máte svedectvá alebo nápady, s ktorými by ste sa chceli podeliť, napíšte nám!
 krestanskecentrummozaika@gmail.com

Infoblok

13.-14.február 2015

Turbulencia 15.február 2015

Inspirio spoločné bohoslužby v Nových Zámkoch

Info a registrácia: turbulencia.krestanskecentrum.sk

Dôležité dátumy: 8. - 9. máj 2015 Konferencia pre ženy Fiesta, Nitra Špeciálny hosť: Ester Krišková

18. – 24. máj 2015 Evanjelizácia Supernatural Hostia: Jonathan Conrathe s tímom z UK a manželia Hensonovci s tímom z biblickej školy z USA

26. - 28. jún 2015 Víkendovka Kresťanského centra v Radave

Informácie o Kresťanskom centre, aktivitách, akciách a prístup k podcastom a kontaktom nájdete na

www.krestanskecentrum.sk

15

KCnews_zimné vydanie 2015  

Časopis Kresťanského centra www.krestanskecentrum.sk

KCnews_zimné vydanie 2015  

Časopis Kresťanského centra www.krestanskecentrum.sk

Advertisement