Page 1

MALI

Marcus Pfister

LUNIN VRAN

Zalo`ba KRES


Slikanica Zalo`be KRES Besedilo in ilustracije: Š2010 Marcus Pfister Naslov izvirnika: Der kleine Mondrabe Koprodukcija z zalo`bo Michael Neugebauer Publishing Ltd. Hong Kong Za izdajo v sloven{~ini: Š2014 Zalo`ba KRES d.o.o., Ljubljana, Slovenija Prevod: Ina Bo{ Lektura: Katarina Pevnik ISBN 978-961-250-096-2 COBISS.SI-ID 253187072 Manufactured in China Natisnjeno v 1000 izvodih Vse pravice pridr`ane. Celotne knjige, tudi nobenega njenega dela, ni dovoljeno ponatisniti, razmno`evati ali raz{irjati s kakr{nimikoli sredstvi, mehanskimi, elektronskimi, fotokopiranjem, zvokovnim snemanjem, dramatizacijo ali kako druga~e, brez predhodnega pisnega dovoljenja zalo`nika.

Zalo`ba KRES d.o.o., Dunajska cesta 158, SI-1000 Ljubljana, 01 5302060, info@zalozba-kres.si, www.e-kres.si


Marcus Pfister

MALI

LUNIN VRAN

Zalo`ba KRES


Trije stari vrani so zdolgo~aseno ~epeli na veji. ÈTu se nikoli ni~ ne zgodi,Ç je zakrakal prvi. ÈJa, tu se nikoli ni~ ne zgodi,Ç je zastokal drugi. ÈTo ne dr`i,Ç je odkimal tretji. ÈSpomnita se na malega vrana s srebrnimi krili.Ç ÈS srebrnimi krili? Tak se je prikazal le v tvojih sanjah,Ç sta se mu zare`ala prijatelja. È@e prav, `e prav, kar spomnita se cele zgodbe.Ç In stari vran je za~el pripovedovati.


Vsi mladi~ki v na{i vranji jati so se `e izvalili. Le v zadnjem gnezdu je le`alo {e eno jajce. Potem je tudi to jajce po~ilo in iz njega je pokukalo drobceno bitjece z velikim, na ste`aj odprtim kljun~kom.


Mali vran~ek je bil res izjemno majhen in starej{i vrani so se, da bi se ga znebili, kar naprej nor~evali iz njega. Ăˆ^e ho~e{ biti na{, mora{ najprej poleteti na Luno!Ç so ga dra`ili. Bo mal~ek zmogel, kar ni uspelo {e nikomur?

22,66 EUR

Zalo`ba KRES

Mali lunin vran  

Mali vranček je bil res izjemno majhen in starejši vrani so se, da bi se ga znebili, kar naprej norčevali iz njega. »Če hočeš biti naš, mo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you