__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SAMMANFATTNING AV PROJEKT

”Omställning för kärnkraftens­ underleverantörer”


PRODUKTION KrePart, www.krepart.se TRYCK Grafiskt tryck, 2020/11

2


INNEHÅLL

Innehåll Viktigt projekt 4–5 Stärkt konkurrenskraft 6–7 Tidslinje 8–9 Attraktiva program 10–11 Nyttigt smörgåsbord 12–13 Ökat nätverkande 14–15 Relationsbyggande 16–17 Unikt stöd till företagen 18–19 Fokus på två områden 20–21 Viktig framgångsresa 22–23 Framtidstro & innovationsförmåga 24–25 Framtidsprogrammets stora final 26–27 Röster om framtidsprogrammet 28 Röster om företagsindividuell ledarskapscoach 29 Mitt i näringslivet 30–31 Resultat av programmet 32–33 Samarbetspartners under hela projekttiden 34–35

3


INTRO

Viktigt projekt

B

eslutet om nedläggning av två r­eaktorer vid Oskarshamns Kärnkraftsgrupp i ­Simpevarp skakade om och lamslog till viss del näringslivet i Oskarshamns kommun. Under många år hade både många tjänsteoch industriföretag byggt sin verksamhet om och kring den stora elleverantören. Och ­plötsligt förvandlades trygghet till otrygghet. FÖR ATT motverka de negativa f­öljderna

av nedläggningen startades projektet ­”Omställning för kärnkraftens under­ leverantörer” 2017 och som avslutades i ­september 2020. P ­ rojektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklings­fonden, ­Region Kalmar län och Oskarshamns ­kommun. Även de närliggande kommunerna Borgholm, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Västervik har varit med och delfinansierat. Näringslivskontoret inom Oskarshamns kommun initierade projektet och har agerat projektägare och beställare.

4


Anna-Karin Swärd (projekt­ledare), ­Capiro AB, Peder Ivarsson, Påskallaviks Snickeri och Malin Wigren, vd WRS.

5


6


MIXADE PROGRAM

Stärkt konkurrenskraft

P

rojektets målsättning var att höja kunskapsnivån och få igång affärsutvecklings- och innovationsarbetet för marknads-, produktoch tjänsteutveckling i små- och medelstora företag i Oskarshamnsområdet med omnejd. Ambitionen var också att verka för företagens integration av hållbarhetsfrågor med fokus på miljö- och jämställhetsperspektiv samt att stimulera till nätverkande och samarbeten mellan företagen på olika plan. DEN RÖDA tråden genom hela projektet har

varit att stärka företagens konkurrenskraft. Något, som med facit i hand, blev verklighet.

”Vi är övertygade om att projektet har ­bidragit med inspiration och kunskap så att delar av näringslivet står bättre rustade för framtiden i och med de aktiviteter som har erbjudits företagen i syfte att stärka deras ­konkurrenskraft ” säger projektledaren ­Anna-Karin Swärd, Capiro AB. HON BETONAR också att det är de lite större

insatserna i form av mixade program med allt från föredrag till workshops med nätverkande och samarbeten i kombination med individuell coaching som skapade störst mervärde för de deltagande företagen.

7


TIDSLINJE

Projektet i korthet

8

2017 • Företagsbesök • Information om och stöd till ­ansökningar av offentliga medel för affärsutveckling • Ledarskapsdag • Kickstart Digitalisering

2018

•K  ickstart Dig ­fortsätter • Näringslivsd • Affärsekonom • Digital markn • Affärsjuridik, • GDPR • Försäljning • F öretagsindiv ­affärsutveckl


8

gitalisering

dag mi (Bonanza) nadsföring , avtal

viduell ling

TIDSLINJE

2019 • F öretagsindividuell ­affärsutveckling fortsätter • Företagsbesök • Hållbar och cirkulär ekonomi – en värld full av affärsmöjligheter • Satsa på ditt hållbara företag

2020

• F öretagsindividuell ­affärs­utveckling fortsätter • Framtidsprogrammet • Mitt i näringslivet Kalmar län •H  andledning i PDCA för att hantera utmaningen att ­driva företag under och efter ­coronapandemin • F öretagsindividuell ­ledarskapscoaching • Hållbar verksamhetsstyrning • Bli Digital, workshop 9


FLERA OLIKA BRANSCHER

Attraktiva program

F

rån början var det tänkt att projektet ­”Omställning för kärnkraftens under­ leverantörer” endast skulle vända sig till de företag projektrubriken talar om. Det blev bättre än så. Flera små- och medelstora företag från en rad olika branscher slöt upp över tid. Handel, restauranger, hotell, verkstadsoch tjänsteföretag har fått möjlighet att ta del av projektets erbjudande. Något som bland annat innebar att nätverk både stärktes och u ­ tvecklades. SAMMANTAGET HAR inte

­ indre än 124 företag deltagit m i en eller flera olika aktiviteter inom ­projekt­ets ramar. Av dessa deltog 54 i någon större aktivitet eller ­fördjupad insats, så kallade

i­nsatser av försumbart stöd. Det handlade om allt från individuell coaching inom affärs­ utveckling, ledarskap och stärkt innovationsförmåga men också om Kickstart Digitalisering. Inte mindre än 44 företag fick en initial översyn av sina affärsutvecklingsbehov och stöd för ansökan av externa projektmedel. Sex företagsrepresentanter tog del av företagsindividuell ledarskapscoaching under Q3 2020, medan nio lockades av Jörgen Hedströms affärsutvecklingsstöd under hösten 2018 – hösten 2020. Sju företag deltog i det sex ­månader långa Framtidsprogrammet, ”Öka din innovationsförmåga och framtidssäkra ditt företag” och detta mitt under brinnande coronakris.

Jörgen Hedström Affärsutvecklare

10


Malin Wigren, vd WRS

11


12


ÖKAD nmnknknk INSIKT

Nyttigt smörgåsbord

E

tt smörgåsbord bestående av många läckra detaljer som sammantaget bör ha gett deltagande företag ökad insikt och kunskap och därmed en stärkt konkurr­ enskraft och möjlighet till en mer behaglig resa in i framtiden. En bra beskrivning av projektet ”Omställning för kärnkraftens ­underleverantörer”, som startade 2017 och avslutades i september 2020. Projektet, som för deltagande företag har varit helt kostnadsfritt, har erbjudit företagen oerhört mycket. Här är ett axplock: • Många företagsbesök. • Kickstart Digitalisering. Syftet var att öka företagens insikt, ge inspiration till och få deltagarna att förstå värdet av digitalisering. • Företagsindividuellt affärsutvecklingsstöd. • Ett flertal olika seminarier som alla hade målsättningen att öka intresset för affärs­ ekonomi, marknadsföring, försäljning, digitala kanaler, affärsjuridik, avtal, GDPR, hållbarhet och inte minst innovationsförmåga. • Nätverksträffar som hade ambitionen att öka nätverkandet mellan företagen. • Halvdagsseminarier, workshops och ­fokusmöten för hållbart företagande.

• T io live-sända näringslivsluncher,”Mitt i Näringslivet Kalmar län”, från Badholmen i Oskarshamn med intressanta gäster. Innovation i värsta coranatid låg bakom de populära sändningar. • Öka din innovationsförmåga och framtidssäkra ditt företag eller om ni heller vill ”Framtidsprogrammet”. Under programpunkten genomfördes en rad workshops i kombination med individuell coaching. Sammantaget ledde aktiviteterna till att ­företagen fick lära sig metodik och arbetssätt för att stärka sin innovationsförmåga och därmed framtidssäkra företagen. • Företagsindividuell ledarskapscoaching. Syftet var att stärka både ledarskap och medarbetarskap ute på företagen, när företagen skulle komma igång igen efter coronaresitriktionernas hemestrar under augusti och september. • I samarbete med Telia genomfördes ”Bli Digital”, en aktivitet för att stärka företagens digitaliserade arbetssätt.

13


SAMVERKAN

Ökat nätverkande

E

fter en något trevande start accelererade projektet, fler och fler företag tog chansen att delta i de olika aktiviteterna som projektet arrangerade. Finalen 2020 blev kanske inte som tänkt. Coronaviruset lamslog mycket men inte projektet. Snarare stärktes det i och med att projektledningen tvingades till innovativa upplägg på grund av covid-19. Ett mervärde blev exempelvis att tio näringslivsluncher med intressanta gäster sändes från Badholmen i Oskarshamn. Gemensamt för de live-sända luncherna blev att både företagare, kommunala tjänstemän, politiker och ledande personer från andra organisationer i länet spred framtidstro.

14

AMBITIONEN MED projektet var att ­stärka

f­öretagens konkurrenskraft. Något som ­infriades på flera olika plan.

•Ö  kat nätverkande mellan företagen blev verklighet. En extra bonus var att nätverken blev bredare i och med att deltagande företag inte bara kunde relateras till kärnkraften utan i stort sett många fler branscher. • Utveckling av nya produkter. • Utveckling av nya marknader. •Samverkan kring produkt- och marknads­ utveckling med andra företag. • Integrering av miljö- och jämställdhets­ värden i företagen. • Ökad förståelse för framtidsutveckling med hjälp av offentliga medel. • Ökad framtidstro som i sin förlängning kan leda till både nyanställningar och bättre lönsamhet.


15


16


FÖRETAGSBESÖK

Relations­byggande

I

maj 2017 sjösattes projektet ”Omställning för kärnkraftens underleverantörer”. Till en början handlade det mycket om företags­ besök i relationsbyggande syfte. Det vill säga att lyssna och läsa in företagen och deras behov. Initialt ägnades mycket tid åt att få företagen att söka medel från offentliga källor som delfinansiering i företagens framtids­ satsningar. LEDARSKAPSDAGEN UNDER temat

”­ Ledarskap i förändring, förnyelse och ­digitalisering för industri, handel och ­samhälle”, som ­arrangerades i samarbete med Linnéuniversitetet blev uppskattad. Och visst gick informationen om digitaliseringens möjligheter genom upplägget ­”Kickstart ­Digitalisering” hem hos deltagarna. I ­december inleddes uppföljande workshops inom ”Kickstart Digitalisering” i kombination med coaching. Aktiviteten fortsatte sedan under 2018.

Mikael Ekström Digitaliseringsexpert 17


KOMPETENSUTVECKLING

Unikt stöd till företagen

U

nder uppstartsskedet av projektet identifierades företagens kompetens­ utvecklingsbehov. Och just kompetens­ utvecklingsbehovet speglade på ett bra sätt aktiviteterna under 2018.

ATT INTE följa GDPR kan få ödesdigra

MYCKET ENERGI lades på fyra områden. När

EN NÄRINGSLIVSDAG under temat ”Hållbar

det gäller affärsekonomi fick deltagarna lära sig hur processerna kan effektiviseras. Något som sänker kostnader och istället medger resurser för att utveckla bolaget och dess produkter. Under ett seminarium behandlades affärsjuridik, främst med inriktning på avtal. Två aktiviteter i digital marknadsföring genomfördes. Hur viktigt sociala medier är och vilka nätverk som finns att tillgå, var två punkter på programmet.

18

konsek­venser för ett företag. ­Deltagarna uppskattade naturligtvis att under en ­seminariedag få veta vad som är rätt och fel inom det aktuella området. framtid” arrangerades. Senare under hösten 2018 erbjöds företagen en unik möjlighet i sitt vidareutvecklingsarbete. En affärs­utvecklare upphandlades i syfte att kostnadsfritt ge individuellt och anpassat stöd till företagen. Strategier, tillvägagångssätt för att hitta nya intressanta produkter, tjänster och marknader var några områden som företagen fick stöd inom, ända fram till att projektet avslutades i september 2020.


19


20


MÅNGA WORKSHOPS

Fokus på två områden företag” som inleddes med en omvärlds­ bevakning i närområdet av de globala målen med fokus på miljö- och jämställdsperspektiv. Därefter fick deltagarna arbeta i tvär­funktionella grupper med sina hållbarhetsutmaningar och handlingsplaner i work­ shopformat. Foto: Annacarin Isaksson

I

början av 2019 tillsattes en extern ­projektledare, Anna-Karin Swärd, Capiro AB, och i samband med det utvärderades de gångna projektåren. För att få större utväxling på programmen och för att uppnå projektets alla mål bestämdes att fokusera på ”Hållbart företagande” och ”Affärsutveckling med inriktning på innovation”. Mixen till framgång bestod i workshops, seminarier och individuell coaching. För att utöka nätverk­ andet och innovationssamarbetet för produkt-, tjänste- och marknadsutveckling skapades också vissa specialprogram. I SEPTEMBER arrangerades ”Hållbar

och cirkulär ekonomi – en värld full av affärsmöjligheter”, en eftermiddag ­komponerad av en inledande minimässa och efterföljande föreläsningar. Tobias Jansson, expert på den cirkulära ekonomin, trollband deltagarna. En rad goda exempel present­ erades på företag som aktivt arbetar med produkter/tjänster inom cirkulär och hållbar ekonomi och deltagarna fick en genomgång av de globala målen. Mycket inspirerande var omdömet bland deltagarna. En halvdag i december ägnades åt ”Satsa på ditt hållbara

Tobias Jansson expert på den cirkulära ekonomin

21


NYTTOPOTENTIAL

Viktig framgångsresa

T

rots stor coronaproblematik blev projekt­ ets sista år en riktig framgångsresa. I mars drogs programmet ”Öka din innovationsförmåga och framtidssäkra ditt företag”, även kallat ”Framtidsprogrammet”, igång. Under året bjöds företagen också på en rad olika aktiviteter av hög kvalitet med stor nytto­ potential. I slutet av september var det final i Folkets park. Där levererade de deltagande sju företagen framtidspitchar, som i samtliga fall innehöll stora portioner av framtidstro. EFTER SOMMAREN var det också fokus

på företagsindividuell ledarskapscoaching. Projektet upphandlade en ledarskapscoach, som arbetade individuellt med de sex företagen som anmält sig. Det specialkomponer­ ade kickstartspaketet inför hösten stärkte på ett förnämligt sätt företagens ledarskap och ­medarbetarskap.

22

SEMINARIET OM hållbar verksamhetsstyrning

blev också uppskattat. En viktig punkt var att hållbarhet kan skapa både nytta och ökad lönsamhet för det enskilda företaget. Digitalis­ eringens möjligheter presenterades dessutom vid en avslutande aktivitet. Specialkomponer­ ade coronarelaterade aktiviteter levererades också. VIA TIO webbaserade direktsändningar

stärktes både kommuner och företag. När nöden är som störst är hjälpen som närmast. En workshop för besöksnäringen, som var/ är hårt ansatt av coronaviruset, gav hopp och skapade en och annan innovativ lösning.


23


Kristina Swenningsson Crearum AB

24

Kristina Sjรถgren LarKris AB


TRÄFFSÄKRA PITCHAR

Framtidstro & innovationsförmåga

F

ramtidstron är stor liksom innovationsförmågan. Det framkom vid finalen för ”Öka din innovationsförmåga och framtidssäkra ditt företag”, även kallat ”Framtidsprogrammet”, som arrangerades i Folkets park i slutet av september. Sju företag deltog i programmet: AB Pod, Etec Teknik­utbildning, Eterni, Jail­break ­Oskarshamn. Ditt livs coachning, MX Kommunikation och Sjöfartshotellet ­Oskarshamn. Under resans gång har företagen deltagit i fem workshops under ledning av Kristina ­Swenningsson från Crearum och dessutom fått värdefull individuell coaching av Kristina ­Sjögren från LarKris mellan workshoptillfällena. VID DEN avslutande träffen fick företagen

vardera tio minuter på sig att berätta hur de ska möta framtiden. Sammanfattning: Innovationsförmågan är stor hos de deltagande Oskarshamnsföretagen. YLVA ALEXANDERSSON, vd på Etec i

­ skarshamn, är en av dem som har deltagit i O workshops och fått coachning under året. Hon vittnar om att programmet har gett en värdefull struktur åt det egna utvecklingsarbetet. ”Som entreprenör är det lätt att springa iväg

och avfyra en massa olika idéer samtidigt. Men i programmet utmanades vi att rensa hjärnan och fundera på vad som egentligen är knäckfrågan. Detta tillsammans med möjligheten att bolla med varandra på mötena har varit väldigt värdefullt”, konstaterade Ylva Alexandersson, som under avslutningsdagen redovisade konkreta planer för hur Etec ska utvecklas som en hållbar och smart skola. ETT FÖRETAG som tar hållbarhet på stort

­ llvar är AB POD i Kristdala. Vd Mikael a Svensson beskriver programmet som en ögonöppnare för vad företaget redan gör bra och vad som kan utvecklas i framtiden. ­”Programmet har gett oss kontakter och ingångar till värdefulla nätverk samtidigt som det har hjälpt oss att ta hand om idéer och banat väg för nya.” SAMMANTAGET ÄR projektledaren

­ nna-Karin Swärd både stolt och imponerad A över vad gruppen har åstadkommit under det gångna halvåret. ”Vi har sett exempel där företagen har nyutvecklat tjänster till­ sammans. Nätverkandet i gruppen har varit helt ­fantastiskt.”

25


Framtidsprogrammets stora final hรถsten 2020

26


27


MÅNGA LOVORD

Röster om Framtidsprogrammet ”Det har gett oss nya affärsoch intäktsmöjligheter.”

”Processtänket gav mig ett stort värde för att få ett helhetskoncept. Det vi har gjort här och bollandet mellan oss i företagen har gett väldigt bra input.”

”Individuella coachningen har varit väldigt givande och har varit till stor hjälp. Paketeringen och struktur är de stora delarna och att få fokus­ områden och tänka på behoven hos de olika målgrupperna. Nyttan med att träffas på WS föder nya idéer! Helt klart jättepositivt!”

28

”Vi hade organisationen som knäckfråga, men i och med ­corona tog vi fram nya produkter istället. ”

”Vi har gått från panik till lugn och projektet har gett stöd.”

”Vi hade inget företag när vi ­startade, men nu har vi ett ­erbjudande till olika målgrupper och en referenskund.”

”Projektet och coachningen har ­varit väldigt bra och gett lite ­positivt tryck på mig själv.”


MÅNGA LOVORD

Röster om företagsindividuell ledarskapscoach ”Ökad självkänsla att leda i förändring”

”Avstämningar med mig själv, där jag nu ser på ett annat sätt att jag har olika roller i mitt företag ­(ägare, styrelse, VD)”

”Stärkt med verktyg och nycklar”

”Förmånen att belysa det jag redan visste, men har nu fått nya verktyg”

”Verktyg och metoder att hantera i mitt ledarskap”

”Leda sig själv – stanna upp och reflektera”

Ann-Sofie Lindh AllCaN Consulting AB 29


DIGITAL INNOVATION

Mitt i näringslivet

U

nder inledningen av projektet genomfördes ett inspirationsevent vad gäller digitala arbetssätt. Hur viktig digitaliser­ ingen är framkom under våren/hösten 2020. Med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter, innovativa tankebanor och välvilliga ­projektfinansiärer kunde ”Mitt i ­närings­­livet ­Kalmar län” sjösättas under våren – en bred digital satsning med tio webbaserade ­sändningar. MELLAN APRIL och september sändes

tio program. Samtliga från Badholmen

30

i ­Oskarshamn. I sändningarna mötte ­spännande entreprenörer näringslivsrepresentanter från länets tolv kommuner. Fyra av programmen gick under temat ”Stärkt konkurrenskraft”. Effekten blev ökad kännedom om och ett ökat nätverkande mellan de olika ­kommunerna, men också kommunernas ­näringsliv fick ett ­ansikte och en ­identitet. MINST 150–250 ­personer följde varje

s­ ändning, något som innebar att drygt 2 000 tog chansen att få en uppdatering av hela länets näringsliv.


Henrik Ekholm

Johanna Wihl

Nicholas Murigu Jessica Bergsjö

Anna-Karin Swärd

31


Ulrika Wirstam, vd Sjรถfartshotellet och Marika Karlstad, vd Jailbreak.

32


HÅLLBARA TANKAR

Resultat av programmet ”Nya tjänster och frukosterbjud­ anden som riktar sig till gästhamnens gäster (husbilar och båtar) och nya erbjudanden och samarbeten med företag.”

”Breddad verksamhet resulterade i ett nystartat företag med ­fokus på digital kommunikation för flerfamiljshus som har ­resulterat i flera nya kunder.”

ULRIKA WIRSTAM

FREDRIK LJUNG

”Nytt portabelt äventyr och musik-quiz som erbjuds ­online samt nya samarbeten med hotell för att nå ut till fler. Har resulterat i minskat personberoende och ökad omsättning. Nya tjänster är under utveckling.” MARIKA KARLSTAD escape ga

me

Sjöfartshotellet os

ka

”Fokus på miljö och hållbarhet har resulterat i nya möjligheter inom miljöteknik. Har även ­identifierat möjlighet att åter­ använda företagets restprodukter för tillverkning av helt nya ­produkter som skulle kunna ­bilda en ny verksamhetsgren.”

”Har identifierat tilläggstjänster till kunderna som ett komplement till sin kärnverksamhet.” NICLAS OLSSON

r sh

amn

”Fokus på en visuellt hållbar och klimatsmart skola där elever lär sig att analysera och effektivisera förbrukning av energi och el.” YLVA ALEXANDERSSON

MIKAEL SVENSSON

”Har fokuserat på att bredda en verksamhetsgren och har tagit fram ett koncept inom livscoachning för arbetsgivare, vilket resulterat i tre olika typer av ”raketpaketerbjudanden” vid sidan av individuell coaching, vilket har resulterat i en ny kund.” MARKUS KALIN

33


KOMPETENSUTVECKLING

Samarbetspartners under hela p Hösten 2017 – våren 2018 Kickstart Digitalisering (workshops och individuellt stöd), Mikael Ekström, Tieto Evry

Mars 2018 Affärsekonomi ger klirr i k­ assan (seminarium), ­Bonanza

Mars 2019 – december 2020 Projektledare för hela projektet Anna-Karin Swärd, Capiro AB

September 2019 Hållbar och cirkulär – en värld full av affärsmöjligheter

Mars–september 2020 Framtidsprogrammet ”Öka din innovationsförmåga och framtidssäkra ditt företag” (program för ökad innovationskraft, workshopserie och individuell coaching), Workshopledare Kristina Swenningsson, Crearum AB, coach Kristina Sjögren, LarKris AB

34

April 2018 Digital marknadsföring (workshopserie) Chrille ­Petersson, Wilson ­Creative AB. Affärsjuridik, avtal (seminarium), RosholmDell Advokatbyrå

Nätverkande och föreläsningar: Medfinansiär var projektet Cirkulära Kronob Moderator: Jessica Bergsjö, Firman AB Föreläsare: Tobias Jansson, Circular Ec Christel Liljegren, Energikontor Sydost och Pia Karlsson, Oskarshamns Hälsa och Liv Aina May, Gunnar Andersson, Compfence, Jonas Petersson, Handelsbanken, Ragn Ömangruppen

Utställare: Additivt Teknikcenter (3D-printing), Aina May (sängkläder återvunnet m återvunnet composit), Glenn Mattsing (delar av Skansens utställning ”Snart sitter vi IUC/LNU (digital checklista för hållbar produktion), LNU (kunskapsplattformen Entre Oskarshamns kommun (energispar, miljöredovisning, REKO-ringen, miljöfordon), Pr

April–september 2020 Mitt i näringslivet Kalmar län (coronaspecial, tio direktsända näringslivsluncher). Jessica Bergsjö, Firman AB Henrik Ekholm, Scenteknik

Juni 2020 Handledning i PDCA för SME-företag för att hantera utmaningen att driva företag under och efter coronapandemin (coronaspecial, workshop), Peter Kammensjö Mentor


KOMPETENSUTVECKLING

projekttiden Maj 2018 GDPR (seminarium) Christoffer Lewinowitz, Företagarna

berg och Kalmar län. conomy.se, Glenn Mattsing, Sculpture, v. Företagspanel: Frida Stierna, nar Åhgren, Inzile och Ulf Dahlquist,

November 2018 Försäljning (workshopserie) Jonas Gallneby, Finnveden Säljkraft

Hösten 2018 – hösten 2020 Företagsindividuell affärs­ utveckling (individuellt stöd), Jörgen Hedström, Högtryck Calmar

Hösten 2019 – hösten 2020 Kommunikations­byrå, ­information Mikael ­Petersson, KrePart AB

December 2019 Satsa på ditt hållbara företag (workshop) Christel Liljegren, Enrgikontor Sydost Jessica Bergsjö, Firman AB

September 2020 Bli Digital (workshop), Telia Sverige AB i samarbete med Fortnox, Google och ­Microsoft. Hållbar verksamhetsstyrning med Carolina Enquist och Torbjörn Enquist, TEQ Engineering AB

September 2020 Final Framtidsprogrammet i Folkets park i Oskarshamn. Sju deltagande företag gav framtidspitchar.

material), Compfence (utemöbler m m i i sjön”), Inzile (eldrivna arbetsfordon), eprenörskap och social förändring), rojekt BiogasBoozt och Ömangruppen

Augusti–september 2020 Företagsindividuell ledarskapscoaching (individuell coaching), Ann-Sofie Lindh, AllCaN Consulting AB

35


xxxxxxx

Anna Karin Swärd, projektledare för ”Omställning för ­kärnkraftens underleverantörer” (Underleverantörsprojektet)

Projektet ”Omställning för kärnkraftens underleverantörer” har finansierats av Europeiska Regionala ­ tvecklingsfonden, Region Kalmar län och Oskarshamns kommun, med mindre medfinansiering från de U närliggande kommunerna Borgholm, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Västervik. Projektet har s­ yftat till att höja kunskapsnivån och få igång affärsutvecklings- och innovationsarbetet för marknads-, p ­ rodukt- och tjänste­utveckling. Det har också verkat för företagens integration av hållbarhetsfrågor med fokus på miljö- och j­ämställdhetsperspektiv och öka n ­ ätverkandet i dessa frågor bland små och medelstora företag i ­Oskarshamnsområdet med omnejd. Detta för att stärka konkurrenskraften i det näringsliv som har varit starkt knutet till kärnkraftsindustrin.

36

Profile for KrePart

Omställning för kärnkraftens underleverantörer  

Omställning för kärnkraftens underleverantörer  

Profile for krepartab