Page 1


Izdavač Osnovna škola Viktora Cara Emina 9. rujna 4, 51415 Lovran Za izdavača Iva Erceg Urednica Đurđa Badanjak Suradnici Sandra Salopek Nastja Srok Lektura Krešimir Vogrinc Slike na vanjskom ovitku Anka Potočnjak Dizajn i grafička priprema Krešimir Vogrinc Tisak ITG, Zagreb Naklada 100 kom. Financijska potpora Općina Mošćenička Draga Osnovna škola Viktora Cara Emina Lovran Upravni odjel za društvene djelatnosti Primorsko-goranske županije


!"#$%&'(' ")$#*%+ ,(-.),/$


Prema zapisima iz školske spomenice koje je 20. svibnja 1947. napisala Anka Potočnjak, tadašnja ravnateljica škole:

!"


U Istri tijekom austrijske vlasti nije bilo puno hrvatskih škola. Hrvatske osnovne škole postojale su samo u gradićima i gradovima gdje ih je osnovalo i uzdržavalo Društvo Ćirila i Metoda. U ovom kraju postojala je samo osnovna škola u Mošćenicama u koju su dolazila djeca iz udaljenih mjesta. Siromašniji učenici nisu bili u mogućnosti pohađati školu te je tada bilo dosta nepismenih. Godine 1908. u Mošćeničkoj Dragi se u zgradi Općine otvorila hrvatska osnovna škola. Tu se nalazila i preša za ulje – toš. Kasnije je ta zgrada postala kuća Ivana Velčića. Prva učiteljica u toj školi bila je Sofija Sufić, nakon nje Jelica Božić te učitelj Nikola Zec. 5#'.$

0'1 -", #$%23$4$

!#


Školska godina 1948./49. Upisano je 66 obveznika koji su uredno pohađali školu. Na početku školske godine pioniri su u jednoj učionici uredili „Crveni kutić” u koji su smjestili zbirku raznog sjemenja, kukaca, ruda, morskih puževa, ručnih radova i sl. Tu je također uređena i pionirska čitaonica. Primali su časopise „Pioniri”, „Zdrav pomladak” i „Poletarac”. Inače, školska knjižnica brojila je 82 knjige dječje književnosti i 101 knjigu nastavne literature. Ispred škole uredili su cvijetnjak. U jesen su u Sv. Petru posadili 150 sadnica crnog bora. Sudjelovali su u obnovi sela Potoki, te su tijekom dvije godine za obnovu sela odnijeli 136 crijepova i 9 dasaka. Svaka tri mjeseca školu je posjećivala zubna ambulanta. U proljeće su djeca cijepljena protiv tuberkuloze. U svibnju je održana književna večer čakavske lirike. Svoje radove su čitali književnici Žic-Klačić, Gervais i Brgić. Školska godina 1949./50. Tijekom ljetnih praznika u školi su u tri smjene ljetovala djeca iz cijelog Kotara Rijeka, njih oko četiristo. U školu je premještena učiteljica Ljubica Prijezor iz Žbandaja, Kotar Poreč, a dosadašnja učiteljica Potočnjak premještena je u Lovran. Školska godina 1950./51. U dva odjela upisana su 64 učenika. Jednom tjedno održavao se produženi tečaj s djecom koja nisu nastavila školovanje u Lovranu.

>?%,%E?%3$F3-<*%1#?%4'<?%>AG>?HGI?

!&


Tijekom godine bilo je nekoliko značajnih događaja u mjestu: • puštena je u promet nova cesta Mošćenička Draga – Brseč, • otvoren je novi hotel na trgu, • započeta je izgradnja nogometnog igrališta, • osnovano je Društvo „Naša djeca”. Za vrijeme školskih praznika uspostavljena je veza s Društvom „Naša djeca” Zagreb pa su zagrebačka djeca ljetovala u Mošćeničkoj Dragi i bila smještena u školi. Zajedno s Dražanima dočekali su Tita i Nehrua na putovanju za Brijune, a zajedno su uživali i na kupanju. 2' -#%6,($%,%N-O3+$% "$%;+(+%F$%M3,)+"-

23+1(8' PN$1$%<)-/$Q% ,F%R$43-S$ "$%.)-('8$")+ +%0?%23$4,

")


VJ#3/$8$")-%<38$% F$%1#'.+

Školska godina 1957./58. Proslava 40. obljetnice postojanja škole i proširenja u osmogodišnju školu.

"$


Školska godina 1958./59. Raspored odjeljenja i razreda s brojem učenika: RAZRED

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

ODJELJENJE

18 1 12 2 3 4 5 6 6

BR. UČENIKA

14 20 30 39 12 14 159

UČITELJ

Ana Peršić Divna Rendić Greta Bajčić-Petračić Božo Peršić (upravitelj) Vera Kanjuo

Na mjesto tajnika škole došao je Anton Papp koji je pridonio rješavanju mnogih poteškoća administrativne naravi. Prvi „mali maturanti” novoosnovane osmogodišnje škole: Vanda Superina, Đana Detan, Zorka Sandalj, Marija Hrelja, Ana Salković, Ivanka Valentin, Marica Valentin, Milena Krnetić, Boža Škalamera, Ervino Rubinić, Milan Sandalj, Viktor Škalamera, Ivo Dešković, Vinko Franković. &38,%P=$.,%=$(+3$"(,Q 'J='4'<,1")-%1#'.-* 1#?%4'<?%>AGC?HGA?

P0$.,%=$(+3$"(,Q%"$ ,F.-(+%+%&'J(')",* 1#?%4'<?%>AGA?HTD?

("


Dolazi do reformi u školstvu te se uvode učenički dosjei, sociometrijska mjerenja, testovi znanja. Uvodi se i nekoliko slobodnih aktivnosti kao što su pjevački zbor, šahovska sekcija, tehnička grupa, grupa crtača, streljačka družina. S učenicima putnicima radilo se dodatno. Uspjeh na kraju godine bio je zadovoljavajući: samo 11 učenika išlo je na produžnu nastavu, a 2 učenika upućena su na ponavljanje razreda. Od značajnih događaja u mjestu i okolici najvažniji je elektrifikacija sela i zaselaka od Svete Jelene do Kalca.

W(3-.)$ #$%<3+9,"$*%:; ,"J#-%!%J#+.(+3"-%;,'",3J#-%,43-*%:;$(,)$*%1#?%4'<?%>AGA?HTD?

5$O'8J#$%J-#/,)$%X:; ,"J#-%!%J#+.(+3"-%;,'",3J#-%,43-*%:;$(,)$Y*%1#?%4'<?%>AGA?HTD?

((


Školska godina 2006./2007. Školsku godinu smo započeli sa 76 učenika u 6 odjela u Mošćeničkoj Dragi, 4 učenika u Brseču i 7 u Mošćenicama. Nastavljen je trend opadanja broja učenika. Izrađen je projekt „Životna zajednica primorske listopadne šume”. Projektna nastava ostvarena je s učenicima od 1. do 8. razreda u Mošćeničkoj Dragi, kao i s čenicima u PŠ Brseč i Mošćenice. Učenici 7. razreda bili su uključeni u međunarodni projekt koji se provodio u suradnji s Parkom prirode „Učka” pod nazivom „Vode krškog područja potoka Trebišća”. Učenik Valerio Franković na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika osvojio je 4. mjesto pod vodstvom profesorice Maje Barković. Na županijskom natjecanju iz matematike nastupili su Marko Rubinić (4. razred) pod vodstvom Tatjane Debeljak te Erick Stojšić i Valerio Franković (7. razred) pod vodstvom Božidara Turina. Izdana je čakavska zbirka učeničkih radova „Moja lepa čakavska beseda”. Zbirka je plod šestogodišnjeg rada pod vodstvom profesorice Ingrid Baljak.

!"!#$% & '"(%)$'*% & +(!,!"#"$#%"&'()"!"&$*+,-& .&/+$ -#0 *+%&!)"(0& 0'()" -#"&%-&12134&(+!0#-4 #"56"7"&5-&+!)8"7","&#"& 6",0%"#5*+/&%-'0*.&!+& 129:4&(+!0#-4 6"!"&%-&;+#+7+&+67+)-#"& *"+&$*+,"&#"&<)7"65*+/& %-'0*.4

12:=4&(+!0#-&;+56","&%-& +5/+(+!0$#%"&$*+,"4

12=>4&(+!0#-&;)0;+%-#"&

%-&/"60 #+%&$*+,0&70*6+)"& ?")"&-/0#"&.&,+7)"#.&.& 0%-/&5-&5"56"7.&0&!"#"5& #","'04

$'


Školska godina 2007./2008. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja proveo je u cijeloj Hrvatskoj vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća učenika 4. i 8. razreda. Cilj je bio utvrditi razinu stečenih znanja, vještina i kompetencija učenika iz pojedinih predmeta, te njihove sposobnosti za samostalno rješavanje problema razmišljanjem i samostalnim učenjem. Za učenike 4. razreda ispitivanje je provedeno 2. i 3. travnja 2008. iz hrvatskog jezika, matematike, prirode i društva te stranog jezika. Učenici 8. razreda testirani su 6. i 8. svibnja 2008. iz hrvatskog jezika, biologije, kemije, fizike, povijesti, geografije i stranog jezika. Učiteljica Ingrid Baljak prvi puta je vodila videoradionicu na kojoj su napravljene dvije reportaže: „Učkarski sajam” te „Za uspomenu i dugo sjećanje” kojom je zabilježen boravak daruvarskih učenika u našoj školi. Na poziv HRT-a troje je učenika iz Mošćeničke Drage sudjelovalo u razmjeni s učenicima iz Daruvara s ciljem što boljeg upoznavanja sličnosti i različitosti tih krajeva. Školska godina 2008./2009. Članovi videoradionice sudjelovali su na reviji video i filmskog stvaralaštva u Čakovcu te videouratkom učestvovali na „Malom DOKartu” u Bjelovaru i osvojili 1. mjesto. Na početku školske godine upisano je 58 učenika u PŠ Mošćenička Draga, 5 u Brseč i 7 u Mošćenice.

$(


*$


**


*"


"&


! "#!$%! $#%&'(

100 godina škole u Mošćeničkoj Dragi  

School memoir / monografija područne škole Mošćenička Draga || Cover & layout / ovitak i prijelom: Krešimir Vogrinc

100 godina škole u Mošćeničkoj Dragi  

School memoir / monografija područne škole Mošćenička Draga || Cover & layout / ovitak i prijelom: Krešimir Vogrinc

Advertisement