Page 1

Ă…rsrapport


Innfordringsbransjen

1

Inkasso

3

Fakturaservice

4

Parkeringsservice

5

Bransjefokus

7

Nasjonalt og regionalt fokus

8

Styrets beretning

10

Resultatregnskap 2012

16

Balanse 31. desember

17

Kontantstrømoppstilling

19

Noter til ĂĽrsregnskapet 2012

20

Revisors beretning

28

Betalingsforholdene 2012

30


INNFORDRINGSBRANSJENS ROLLE I SAMFUNNET - Oljen som holder næringslivets hjul i gang

Dagens samfunn og næringsliv er i stadig økende grad blitt avhengig av kreditt. I 2012 stod den samlede innenlandske kredittomsetningen for svimlende ti tusen milliarder kroner. Det kan vel derfor trygt konkluderes med at kreditt er en av driverne, om ikke selve motoren, i dagens samfunnsøkonomi. Før salg - kredittrutiner

Imidlertid er det en risiko knyttet til det å yte kreditt. Kreditt er jo egentlig ikke noe annet enn at varen eller tjenesten blir levert før betalingen. Risikoen ligger derfor i at betalingen ikke alltid kommer i tide eller også noen ganger uteblir helt. Dette blir en utfordring for så vel kredittgiver som kredittmottager.

• Vi hjelper til med å etablere gode rutiner som bidrar til å forebygge mislighold, lang kredittid og høye utestående fordringer.

Under salg - fakturaadministrasjon •

For det første er selger avhengig av å få betalt for sine varer og tjenester slik at han selv kan betjene sine egne forpliktelser. Uten penger til varekjøp, husleie, strøm, lønninger osv. blir han selv avhengig av kreditt i form av kostbar kassakreditt o.l. I ytterste konsekvens betyr dette at han ikke kan drive lønnsomt og ikke kan opprettholde driften, med de følger dette vil ha i forhold til tap av arbeidsplasser, reduserte skatteinntekter til staten og økte trygdeutgifter.

Vi tar hånd om faktureringen, reskontrooppfølging og overføring til inkasso. Dette fører til at man kan bruke mindre ressurser på betalingsoppfølgingen, effektiviserer prosessen, reduserer kredittiden og antallet misligholdte fakturaer.

Etter forfall - purring og inkasso •

For det andre er det viktig at kundens forbruksgjeld ikke akkumuleres slik at man blir satt i en problematisk gjeldssituasjon. Det kan gjøre det vanskelig å gjøre opp for seg og komme tilbake som en verdifull kunde.

Når først betalingen uteblir tar vi hånd om kravet og bruker vår kompetanse, våre verktøy og virkemidler som lover og regler gir rom for. Vårt mål er å tilbakeføre kapitalen samtidig som vi beholder en god kunderelasjon.

Vi mener at vi utgjør en viktig samfunnsrolle i vår moderne hverdag. I 2012 hentet Kredinor inn ca. 4,5 milliarder kroner på vegne av våre oppdragsgivere.

Vår oppgave som innfordringsselskap er å sørge for at begge disse perspektivene blir hensyntatt. Vi er på mange måter oljen som holder næringslivets hjul i gang. Vi sørger ganske enkelt for at tiden mellom salgstidspunktet og betaling blir så kort som mulig. De verktøy og virkemidler vi benytter oss av er til enhver tid avhengig av hvor i verdikjeden vi befinner oss. Grovt sett kan man beskrive verdikjeden i tre stadier:

Det er et tall vi i Kredinor er stolte av!

1


2


INKASSO

- Det handler om å finne løsninger

Når en betaling først uteblir og misligholdet er et faktum, handler det mye om å etablere en god dialog for å finne løsninger som setter skyldneren i stand til å betale sitt utestående. Selvfølgelig dreier det seg om lover og regler, men det er ikke det i seg selv som skaper løsningene. I Kredinor tror vi at det er den skriftlige og muntlige dialogen med skyldner som skaper løsning. De aller fleste mennesker har et ønske om å gjøre opp for seg. Uansett har alle krav på å bli behandlet med respekt noe som også er en grunnleggende betingelse for å få til den gode dialogen.

Med dette som utgangspunkt, vil det si at de aller fleste av dem vi møter som skyldnere også er potensielt gode fremtidige kunder. Den opplevelsen skyldnere får under behandlingen hos oss, vil ofte være utslagsgivende for hvordan de oppfatter vår oppdragsgiver. Kredinor er veldig bevisst på hvilket ansvar vi har i forhold til kundelojalitet og omdømme på vegne av våre oppdragsgivere.

Av alle saker Kredinor behandler i dag er det kun 4-6 % som går hele veien til rettslige skritt. Det er derfor rimelig å anta at det i 94 % av sakene ikke dreier seg om varig dårlig betalingsevne, men heller ofte forbigående likviditetsproblematikk. Andre årsaker som dårlige betalingsrutiner, tidsklemme, eller at folk er misfornøyd med varen eller tjenesten er også noe vi ofte møter. Felles for alle er at løsningen ligger i en god dialog.

Vi måler derfor ikke våre resultater kun i løsningsgrad og tilbakeført kapital alene, men også i kundetilfredshet og våre oppdragsgiveres omdømme.

33


FAKTURASERVICE

- Reduserer kredittiden og frigjør kapital

Tid er en av innfordringsprosessens aller viktigste suksessfaktorer. Bedriftens rutiner og oppfølging av faktureringen blir derfor veldig viktig og påvirker ofte direkte bedriftens totale økonomi og likviditet. Kredinor Fakturaservice er en tjeneste som tar hånd om fakturaprosessen på vegne av bedriften. I tillegg til effekter som lavere kredittid og færre misligholdte krav, kommer ressursbesparelsen som ligger i at vi gjør jobben. Stordriftsfordeler og gode prosesser gjør det mulig for oss å drive dette mer kostnadseffektivt enn bedriftene selv klarer. Bedriftene kan fokusere på det de er gode på og bruke sine ressurser på sin egen kjernevirksomhet.

4


PARKERINGSSERVICE

- Tar hånd om parkeringskrav fra A til Å

Kredinor har en egen enhet som har spesialkompetanse på krav som skriver seg fra parkeringsforhold. Vi har utviklet systemer som gjør det mulig å sende krav direkte fra parkeringsvaktens håndterminal og dermed kutter ned på tiden og ressurser til oppfølging av bøter og kontrollavgifter. Parkeringsservice sender ut faktura, tar reskontrooppfølgingen og sørger for purring og evt. overføring til inkasso. Underveis i prosessen vil våre saksbehandlere, med solid kompetanse på parkering, også ta hånd om klagebehandlingen. I sum gir Parkeringsservice en ressurseffektiv og trygg behandling av ileggelser som gir oppdragsgiver redusert kredittid og derav lavere krav til arbeidskapital, lavere kostnader og økt lønnsomhet.

5


“Lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have twenty-four hour days.” - Zig Ziglar

6


BRANSJEFOKUS - Bransjetilpassede løsninger

Kredinor har over tid tilegnet seg kunnskap og utviklet løsninger som er tilpasset de ulike bransjer selskapet betjener. Hver oppdragsgiver og hver bransje har behov for tilpasninger i betalingsoppfølgingen av sine kunder. Kredinor har over tid utviklet integrasjoner, systemløsninger og optimaliserte prosesser for å sikre effektiv og sikker saksbehandling innenfor produktområdene inkasso, fakturaservice og parkeringstjenester.

styringsinformasjon og rapportering. Kredinor er ansvarlig for å sikre at systemløsninger og automatiserte prosesser tilknyttet betalingsoppfølging er i samsvar med IKT-forskriftene, Personopplysningsloven og andre lovpålagte forskrifter.

For Bank/Finans og Energi har Kredinor egne bransjeløsninger som sikrer at innfordringsprosessen er skreddersydd i henhold til våre oppdragsgiveres behov. Hvert produktområde har dedikerte løsninger som er integrert med oppdragsgivers IT- løsninger for rask og sikker betalingsoppfølging. Kredinor har i tillegg etablert et datavarehus som samordner informasjon for

7


NASJONALT OG REGIONALT FOKUS

- Fordelene til en sentralisert organisasjon, med nærheten til en lokal leverandør

Kredinor har sterk og strategisk fokus på å befeste og forsterke posisjonen som et av Norges største og beste selskap innenfor innfordringsrelatert virksomhet. Vår størrelse, sammen med våre geografiske lokasjoner – blant annet i samtlige storbyregioner i Norge, gjør oss i stand til å fokusere nasjonalt samtidig som at vi kan være en ledende aktør lokalt.

markedsledende teknologiske løsninger. Vi har også en stor fordel gjennom å kunne benchmarke mellom våre kontorer, for å lære av hverandre og skape ”best practice” til nytte for våre oppdragsgivere. Vår størrelse tilsier i tillegg en stor grad av fleksibilitet og skalerbarhet, noe som igjen gavner oppdragsgivere med sesongvariasjoner, vekstambisjoner etc.

Vi vil i årene som kommer satse offensivt på å ta ytterligere markedsandeler i alle landets storbyregioner. Utover hovedkontoret i Oslo så har vi kontorer i storbyregionene Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. Ut ifra disse sentrale stedene vil vi aktivt jobbe for å være den foretrukne leverandøren i regionen, både for selskap med et nasjonalt nedslagsfelt samt for de som ønsker en kompetent og seriøs aktør med tilstedeværelse i «sin» region.

Våre lokasjoner per 01.01.13 er: • Oslo (hovedkontor) • Tromsø • Trondheim • Bergen • Kristiansand (Sopran AS) • Sandefjord (Sopran AS) • Kristiansund • Fredrikstad • Skien • Hamar

Vi vet at det å ha nærhet til sin leverandør er viktig for mange norske bedrifter, og derfor kan vi i Kredinor, gjennom vår satsning både nasjonalt og regionalt, ha et tilbud tilpasset de fleste bedrifters ønsker og behov. Det er mange fordeler vi på vegne av våre oppdragsgivere kan høste med vår desentraliserte organisasjon. I tillegg til geografisk nærhet til oppdragsgiver og dermed forståelse og innsikt i lokale forhold, så har vi med vår størrelse tilgang på det ypperste av teknologi og fagkompetanse innenfor alt knyttet til innfordrings- og kredittrelaterte temaer. Dette skal komme alle våre oppdragsgivere til gode, uavhengig av hvilket Kredinorkontor man betjenes av. I mange tilfeller har våre kontorer sin opprinnelse i lokale selskap med en lang og stolt historie, og alle representerer lang erfaring og tung og solid fagkompetanse, i tillegg til

8


STYRETS BER SAMVIRKEFORETAKETS VIRKSOMHET OG PRODUKTOMRÅDER Kredinor SA ble etablert 9. januar 1905 som Kreditorforeningen i Christiania, og styret legger herved frem beretning nr. 108. Kredinor SA ble i oktober 2012 omdannet fra forening til samvirkeforetak. Dette medfører ikke endring i foretakets struktur som medlems- og interesseorganisasjon. Kredinor SA tilbyr sine produkter og tjenester til næringslivet og har fokusert spesielt på bransjene Energi, Bank/Finans samt Handel generelt og er en av de største aktørene i Norge i markedet innen inkasso, fakturaadministrasjon og parkeringsinnfordring. Innfordringsvirksomheten er kjernevirksomhet og den bærende økonomiske aktivitet i bedriften, og står for vel 90 % av inntektene. Bedriftens størrelse og faglige tyngde gjør foretaket til en sentral aktør i bransjen overfor myndigheter og media. Bedriften har representanter i ledende roller i Norske Inkassobyråers Forening og er det eneste norske inkassoforetaket i den europeiske samarbeidsorganisasjonen, European Collectors Association. Kjernevirksomhet for Kredinor SA er inkasso- og betalingstjenester og verdikjeden omfatter bistand til alle fordringsadministrative rutiner. Kredinor SA er landsdekkende i sin økonomiske virksomhet og har i tillegg til hovedkontoret i Oslo, 9 kontorer over hele landet, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Arbeidet ved avdelingskontorene drives i egen regi og dels i samarbeid med lokale foreninger. Fakturaservice og Parkeringsservice er viktige produkt- og satsningsområder for Kredinor SA. I Fakturaservice tilbyr Kredinor SA utsendelse og administrasjon av

ordringene også før forfall med oppfølging og avstemming av reskontro og kundens bankkonto. I Parkeringsservice tilbys oppfølging av ileggelser for parkeringsselskapene, herunder klagebehandling og innfordring. Kredinor SA besørger også på vegne av våre oppdragsgivere innhenting av verdigjenstander som f.eks biler og kredittkort i forbindelse med mislighold. Juridisk bistand og kursvirksomhet til Kredinor SAs medlemsbedrifter er viktige elementer i foretakets tjenesteområder. Kredinor SAs juridiske virksomhet drives under navnet Advokatfellesskapet Bratsberg, og herfra ytes kompetent og profesjonell juridisk bistand både ovenfor Samvirkets medlemsbedrifter og for den interne virksomheten. Kredinor SA mottok 1 089 973 inkassooppdrag i 2012, en økning på 2,8 % fra 2011. Totalt innfordret Kredinor SA i 2012 ca. 4,5 milliarder kroner på vegne av våre medlemsbedrifter. Sommeren 2012 kjøpte Kredinor SA Sopran AS. Kjøpet styrker konsernets representasjon på Sørlandet og i Vestfold, hvor selskapet har kontorer. Sopran har også sin kjernekompetanse knyttet til innfordring og fakturaservicetjenester og beriker konsernets totale tilbud til oppdragsgiverne. Totalt mottok konsernet 1 157 587 inkassooppdrag i 2012 og innfordret totalt 4,6 milliarder kroner.

RAMMEBETINGELSER Økt konkurranse i markedet har de senere år ført til lavere marginer innenfor Kredinor SAs kjernevirksomhet. Endringer i rammebetingelsene (lovpålagt lavere salærbeløp) pr. 1. januar 2010, har årlig redusert inntektene i 10

størrelsesorden 120 - 135 mill kroner for Kredinor SA. Kredinor SA har gjennom vekstfokus innenfor kjernevirksomheten lykkes med å kompensere for de endrede rammebetingelsene, og vil fortsette å møte dette offensivt gjennom tiltak som har fokus på å styrke kjernevirksomheten ytterligere, slik at våre oppdragsgiveres krav og forventninger til løsningsgrader og tilbakeført kapital innfris. Konsernet vil ha et kontinuerlig fokus på å effektivisere og strømlinjeforme verdikjeden, samt forbedre og optimalisere prosesser. Gjennom mer effektiv drift og god kostnadsstyring skal Kredinor SA oppnå vekst i markedsandeler og økt lønnsomhet. Kredittveksten for husholdningene lå i årene 2000 – 2008 på over 10 %. I 2012 er veksten på vel 6 %, dette er samme vekstnivå som i 2011. Finanskrisen i Europa har ikke preget norske husholdninger nevneverdig gjennom 2012. Innstramming fra myndighetene og banker vedrørende låneopptak, vil bidra til å holde kredittveksten på et forsiktig nivå. Ved utgangen av 2012 var det registrert 94 inkassoforetak i Norge, en reduksjon på foretak i løpet av året. Bransjestatistikken viser kun en liten økning i antall nye inkassosaker på 3,4 % mot 3,2 % i 2011. Kredinor SA har hatt en vekst i antall saker på 2,8 % og har ved det en markedsandel på 18,5 %, en liten nedgang i forhold til fjoråret. Konsernet har en markedsandel på 19,7 % når det gjelder mottatte saker. Kredinor SA har et godt og nært samarbeid med både Finanstilsynet og Datatilsynet. Inkassoklagenemnda, som er et lovbestemt samarbeid mellom Norske Inkassobyråers Forening og Forbrukerrådet, behandler klager på inkassobyråenes saksbehandling. Ser man


ETNING bort fra saker som Inkassoklagenemnda har avvist, har 9 saker vært behandlet av Inkassoklagenemnda hvor Kredinor SA har vært innklaget i 2012. Av disse har Nemnda gitt klager medhold i 1 sak. 3 saker er foreløpig ikke behandlet. I tillegg har Compliance Officer i Kredinor SA gitt skyldner medhold i 8 direkte klager slik at samlet har 9 klager blitt tatt til følge i 2012 mot 11 saker i 2011. I mars 2013 trer EU Parlamentets Rådsdirektiv 2011/7, om kampen mot forsinket betaling, i kraft. Direktivet gjelder kun handelstransaksjoner mellom næringsdrivende og mellom næringsdrivende og offentlige institusjoner og selskaper. Hovedinnholdet i de nye reglene er at det vil bli ansett som et urimelig avtalevilkår å avtale lengre kredittid enn 60 dager mellom næringsdrivende og 30 dager mellom næringsdrivende og offentlige institusjoner. I tillegg innføres et nytt forsinkelsesgebyr på 40 euro som kan avkreves av skyldner, uten varsel, hvis betaling ikke foretas innen avtalt forfallsdag. Forsinkelsesgebyret konsumeres av purregebyret eventuelt inkassosalæret hvis fordringshaver i tillegg krever dette. Det er flere forhold ved de nye reglene som ikke er avklart foreløpig, herunder blant annet spørsmål om mva. beregning, slik at systemtilpasninger ikke vil være ferdig før en god stund etter ikrafttredelse.

INTERNE PROSESSER Våren 2012 gjorde Kredinor SA en rekke viktige veivalg. Foretaket avsluttet videre utvikling av flere nye produkter, tjenester og ITløsninger. I den sammenheng avviklet selskapet en rekke eksterne konsulenter samt arbeidsforhold som var knyttet til dette, og ytterligere planlagte ansettelser ble stoppet. Re-

sultatet i 2012 er belastet med alle kostnader knyttet til denne endringen. Videre IT-utvikling er knyttet til prioriterte nye produkter og tjenester som kundene etterspør i markedet, samt intern effektivisering. Kredinor SA fikk i 2012 ny administrerende direktør. Terje N. Wibe startet i Kredinor SA 3. september. I dag har Kredinor SA følgende fokus: 1. STYRKE KJERNEVIRKSOMHETEN 2. MARKEDSORIENTERE ORGANISAS JONEN 3. TILBY NYE TJENESTER OG PRODUK TER SOM ETTERSPØRRES AV MARKEDET Konsernet har fullt fokus på kjernevirksomheten og effektiv intern drift, og å styrke foretakenes evne til å møte den stadig mer krevende konkurransesituasjonen. Konsernet skal tilby de produktene markedet etterspør til høy kvalitet og konkurransedyktige priser. Økt fokus på produksjon og kjernevirksomhet medfører at organisasjonen tidlig i 2013 settes med færre ledere, og stabsfunksjoner. Kredinor SA skal befeste og forsterke posisjonen som et av Norges største og beste selskap innenfor innfordringsrelatert virksomhet. Konsernets størrelse, og geografiske lokasjoner, blant annet i samtlige storbyregioner i Norge, gjør Kredinor SA i stand til å fokusere nasjonalt samtidig som bedriften er en ledende aktør lokalt. Kredinor SA konsern vil i årene som kommer satse offensivt på å ta ytterligere 11

markedsandeler nasjonalt og i alle landets storbyregioner. I tillegg så vil vi befeste vår sterke posisjon innenfor bransjene Energi, Bank/Finans og Handel. Fra 1. kvartal 2013 er organisasjonen endret for å understøtte dette.

RESULTAT For konsernet er driftsinntektene 421,7 mnok, en økning på 5 %. Resultatet i Sopran AS er konsolidert inn med virkning fra 1. juli 2012, og eksklusiv Sopran er økningen i driftsinntekter for Konsernet 2 %. Driftskostnadene for Kredinor SA isolert har økt med 12 %, og må sees i sammenheng med kostnader knyttet til endringer. Det er gjennomført nedskrivninger av IT-systemer på vel 18 mnok i 2012. Før av- og nedskrivninger er kostnadsøkningen 5 % og skriver seg hovedsakelig fra avviklingskostnader og økte lønnskostnader. Som følge av både pressede marginer og disse ekstraordinære kostnadene knyttet til restruktureringen, er regnskapet for Kredinor SA gjort opp med et Årsresultat etter skatt på – 15,9 mnok som belaster egenkapitalen i foretaket. For konsernet er Årsresultatet etter skatt – 17,9 mnok. Konsernresultatet fremkommer som en sum av resultatene i Kredinor SA og datterselskaper i konsernet, eliminert for intern handel og konsernbidrag. I tillegg er resultatet belastet med goodwillavskrivninger i forbindelse med oppkjøp av Sopran AS pr. 1.7 2012 på 3,5 mnok. På tross av synkende resultater seneste år, har Kredinor SAkonsernet hatt en robust og solid økonomi til å kunne ivareta foretakenes vekststrategi. Likviditetsbeholdningen i konsernet er 164 mill pr. 31.12 2012 mot 177 mnok 31.12 2011. Den største utbetalingen i løpet av året har vært til kjøp av Sopran


og var på 73 mnok. Egenkapitalandelen i Kredinor SA er 73 %. For Konsernet er egenkapitalandelen 66 % pr. 31.12 2012. Videreutvikling av Konsernets likviditetssituasjon vil også skje sammen med eksterne finansinstitusjoner. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at vilkåret for denne forutsetningen er til stede. Styret er ikke fornøyd med resultatutviklingen for 2012. Den iverksatte restruktureringen som er initiert, er påkrevet for at Konsernet igjen skal oppnå positive resultater.

MEDLEMMER Ved årsskiftet hadde Kredinor SA 2103 medlemmer. Herunder hadde de to samarbeidende kreditorforeningene, Kredinor Møre og Kredinor Narvik/Harstad, henholdsvis 176 og 3 medlemmer. Medlemskap i Kredinor SA har en rekke fordeler. Alle får tilbud om juridisk bistand via web-løsning samt et internasjonalt innfordringsnettverk. I tillegg mottar medlemmene oppdatert faglig informasjon både via kurs og seminarvirksomhet.

PERSONAL- OG ARBEIDSFORHOLD Antall årsverk i Kredinor SA 31.12 2012 utgjorde 299 mot 296 årsverk i 2011. For Sopran er antall årsverk 31.12 2012 24 mot 22 i 2011. Kredinor Finans AS har ingen ansatte og kjøper administrative tjenester fra Kredinor SA. Bedriften har hatt flere årsverk i arbeid i løpet av 2012 og totalt er det utført 323 årsverk i 2012 i Kredinor SA. Av antall ansatte, utgjør kvinneandelen 61 %. Blant kvinner utgjør deltid 11 % av utførte timeverk, blant menn utgjør deltid 6 %. Det er overvekt av kvinner blant saksbehandlere. I ledergruppen utgjør kvinneandelen 56 %.

Etter omdanning til SA er kvinneandelen i styret etablert med 38 %. Lønnsmessig er det ingen forskjeller mellom kvinner og menn i de enkelte stillingskategorier. Kredinor SA sitt hovedkontor flyttet i 2012 til Rådhusgata 27 etter mer enn 67 års drift i Prinsensgate 2. Nye lyse lokaler med nytt interiør sentralt i Oslo er godt mottatt blant medarbeiderne. Kredinor SA måler friskhetsgrad i organisasjonen. Måling for hele året viser friskhetsgrad på 93,7 % for 2012 mot 93,8 % i 2011. Kredinor SA har som mål å øke friskhetsgraden til 95 %. Bedriften har fokus på oppfølging av sykmeldte, og det jobbes kontinuerlig med tiltak og informasjonsarbeid i forhold til sykefraværsoppfølging. Samarbeidet mellom ledelse og ansatte og ansatterepresentanter fungerer godt, både i det daglige arbeid og gjennom Tillitsmannsutvalget og i AMU. De ansatte deltar i styret med tre representanter. Organisasjonsutviklingsprosjektet som er etablert i forbindelse med forbedringsarbeidet vil resultere i en reduksjon i antall medarbeidere på 34 årsverk. Prosessen for nedbemanning er gjennomført i tett samarbeid med de tillitsvalgte. Bedriften er opptatt av å bistå overtallige raskt over i nytt arbeid, så samtlige berørte medarbeidere er tilbudt et karriereutviklingsprogram. Det blir utbetalt etterlønn etter fremforhandlede kriterier avhengig av alder. Ny organisasjon skal være ferdig implementert 30. mars 2013. Styret takker medarbeiderne for en vel gjennomført jobb i 2012.

MILJØ OG RISIKO Det fysiske miljøet er godt og foretakene i konsernet forurenser ikke det ytre miljø. En12

ergiforbruket er basert på elektrisk kraft. All virksomhet er i leide lokaler. IT-utstyr som avvikles, leveres til destruksjonsselskap. De nye lokalene i Oslo er energi- og miljøvennlige da det er etablert styringsverktøy for energiforbruk og alt søppel kildesorteres. Virksomheten arbeider målrettet og planmessig for å fremme Diskrimineringslovens formål. Aktivitetene er knyttet til åpne rekrutteringsprosesser samt lønns- og arbeidsvilkår. Det gis utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering og diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk eller religion og livssyn. Kredinor SA gjennomfører omfattende risiko- og compliancevurdering hvert kvartal. Compliance Officer har etablert systematikk hvor alle avdelinger er engasjert i arbeidet med risikoidentifisering og beskrivelse av tiltak som skal igangsettes for å lukke eventuell risiko. Konsernet er ikke finansielt eksponert for risiko utover rentenivået for bankinnskudd.

UTSIKTENE FOR 2013 Det norske inkassomarkedet de tre siste årene har vært nesten uten vekst. Nominelt viser Finanstilsynets tall en økning, men økningen skyldes utelukkende økning av antallet saker oversendt for purreinkasso og denne trenden synes å fortsette. I tråd med dette tror styret at gode og effektive systemløsninger på det utenrettslige stadium vil være avgjørende for fordringshavers resultat. Derfor vil Kredinor SA fortsatt satse på å tilby disse tjenestene til oppdragsgiverne selv om Kredinor SAs økonomiske fortjeneste hovedsakelig ligger på stadiet etter at betalingsoppfordring er sendt.


For de fleste oppdragsgivere vil kvalitet være avgjørende for å verne om bedriftens integritet og omdømme. Dette er også hovedfokus for Kredinor SA i all saksbehandling. De organisatoriske endringer som er gjennomført er blant annet gjort for å understøtte dette fokus. Også 2013 vil stå i endringens tegn internt for Kredinor SA. Ny organisasjon med effektive og velfungerende arbeidsprosesser skal sikre kvaliteten i saksbehandling med derav følgende økt kundetilfredshet. Offensiv markedsbearbeiding skal bidra til vekst i markedsandeler og resultatforbedring. Det er i løpet av høsten etablert budsjetter og styringssystemer for oppfølging i alle avdelinger. Ansvarliggjøringen og tydeliggjøringen av lederrollen i den sammenheng, blir viktig suksessfaktor for Kredinor SA fremover. Konsekvensen av nye regler knyttet til EU direktiv 2011/7 om betaling av forsinkelsesgebyr er uklare i starten av 2013. Økt bruk av egeninkasso i forhold til næringsdrivende skyldnere, vil kunne synes mer attraktivt for næringslivet med mulighet for høyere gebyrer på det utenrettslige stadiet. Kredinor SA er imidlertid av den oppfatning at kostnadene ved egeninkasso fremdeles vil være høyere enn å utsette innfordringsprosessen til en tredjepart. Stort fokus på kvaliteten i innfordringsprosessen vil være avgjørende for avtaleforholdet med fordringshaver og styret er av den oppfatning at det fokus Kredinor SA i dag har på selve kjernevirksomheten vil gi nødvendig fleksibilitet for å oppnå ønsket resultat for begge parter. Det gjenstår i tillegg å se hvor mange bedrifter som vil benytte retten til å kreve forsinkelsesgebyr av sine kunder.

Med virkning fra 1. februar 2013 overdro Kredinor SA sin IT-drift virksomhet til EVRY, via en virksomhetsoverdragelse på 6 årsverk. Kredinor SA oppnår med avtalen økt økonomisk forutsigbarhet og bedret stabilitet samt tilgang på oppdatert og tilgjengelig kompetanse som sikrer konsernets IT-tjenester. Styret anser at Kredinor SA, med de viktige og omfattende grep som er tatt og vil tas fremover av den nye ledelsen, er godt etablert for vekst og for en videreføring av en solid posisjon i bransjen. Selskapet har gode forutsetninger for et positivt resultat i 2013 og styret er optimistisk for selskapets framtidsutsikter for årene som kommer.

13


Bodil Sandvik Styremedlem (Ikke tilstede da bildet ble tatt)

Tore Snekkestad Styremedlem

Heidi Hagen Stensrud Styremedlem

Terje Nysether Wibe Administrerende direktør

Sverre Kristian Gjessing Styreleder


Børre Sigurd Bratsberg Styremedlem

Hanne M.B Rischmann Styremedlem

Daniel Storli Styremedlem

John Glærum-Gaupseth Styremedlem

Odd Sørensen Nestleder


RESULTATREGNSKAP Morselskapet

2012

Konsernet

2011

Note

2012

2011

Driftsinntekter 360 538 235

359 200 651

Inkassotjenester

1

375 238 107

359 583 653

39 848 203

35 163 318

Øvrige tjenester

1

46 491 825

41 738 950

400 386 438

394 363 970

Sum driftsinntekter

421 729 933

401 322 602

Driftskostnader

Varekostnader

215 598 674

197 253 472

Lønnskostnader m.m.

143 198 624

145 233 116

66 798 833

38 617 763

697 902

463 117

426 294 034

381 567 468

652 063

706 016

11

225 040 900

201 187 901

Andre adm. og salgskostnader

3

148 957 906

143 972 845

Avskrivning på driftsmidler og imm. eiendeler

3

70 357 175

38 881 277

Tap på krav

2

697 902

302 896

Sum driftskostnader

445 705 946

385 050 935

-25 907 595

12 796 502

Driftsresultat

-23 976 013

16 271 667

Finansinntekter og -kostnader

3 455 888

6 218 220

Annen renteinntekt

3 800 981

5 549 679

130 250

Avkastning på premiefond

2 000 000

Inntekt på investering i datterselskap

Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler

475 724

53 760

29 442

Annen finanskostnad

976 160

145 540

5 532 378

6 188 778

Resultat av finansposter

2 349 096

5 404 138

-20 375 217

18 985 280

Resultat før skatt

-21 626 917

21 675 805

-4 500 037

6 705 106

Skattekostnad

9

-3 737 116

11 750 608

-15 875 180

12 280 175

ÅRETS RESULTAT

-17 889 801

9 925 198

Overføringer -15 875 180

12 280 175

Avsatt til annen egenkapital

7

16

-17 889 801

9 925 198


BALANSE 31. DESEMBER Morselskapet

2012

Konsernet

2011

Note

2012

2011

ANLEGGSMIDLER

Immatrielle eiendeler

5 052 960

0

12 009 892

15 009 892

Utsatt skattefordel

9

2 089 628

0

Goodwill

3

70 063 864

15 009 892

17 062 852

15 009 892

SUM IMMATRIELLE EIENDELER

72 153 492

15 009 892

Varige driftsmidler

6 148 158

6 299 922

Tomter, bygninger o.a fast eiendom

3

6 148 158

6 299 922

87 279 138

109 506 591

System, EDB-utstyr, inventar, biler m.v.

3

87 665 865

109 834 994

93 427 296

115 806 513

Sum varige driftsmidler

93 814 023

116 134 916

Finansielle driftsmidler

7 549 342

6 364 287

Netto pensjonsmidler

10

7 426 974

45 471 400

Lån til foretak i samme konsern

12

121 080 881

50 541 001

Investeringer i datterselskap

4

136 057 197

102 376 688

Sum finansielle driftsmidler

3 266 004

3 266 004

6 364 288

6 364 288

246 547 345

233 193 094

SUM ANLEGGSMIDLER

169 233 519

137 529 097

OMLØPSMIDLER

Fordringer

55 904 291

52 878 260

Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter Utlegg

6

60 622 543

52 878 260

31 544

62 516

2

1 550 641

62 516

14 133 144

15 536 493

Kundefordringer

2,16

24 014 503

24 765 219

8 594 065

4 634 897

Andre fordringer

2,15

64 021 054

66 482 208

78 663 043

73 112 167

150 208 741

144 188 203

SUM FORDRINGER

117 880 215

146 006 668

Bankinnskudd og kontanter

5,8

164 763 443

177 455 292

196 543 258

219 118 835

SUM OMLØPSMIDLER

314 972 183

321 703 754

443 090 603

452 311 929

SUM EIENDELER

17

484 205 702

459 212 850


BALANSE 31. DESEMBER Morselskapet

2012

Konsernet 2011

Note

2012

2011

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital 337 765 043

325 485 751

Kapitalkonto

7

337 765 043

325 485 751

-15 875 180

12 279 293

Årets resultat

7

-17 463 902

12 705 191

321 889 863

337 765 925

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

320 301 141

338 190 942

321 889 863

337 765 925

SUM EGENKAPITAL

320 301 141

338 190 942

GJELD

Avsetning for forpliktelser

17 219

Utsatt skatt

9

3 429 993

Kortsiktig gjeld 36 499 138

31 635 101

Mottatt, ikke opptjente inkassoinntekter

5

36 529 346

31 635 101

26 554 457

20 108 555

Leverandørgjeld

1 950 356

6 309 812

17 804 658 37 462 048

28 208 858

20 770 986

9

3 083 469

8 241 825

17 915 836

Skyldige offentlige avgifter

19 207 747

18 420 386

37 629 937

Annen kortsiktig gjeld

39 443 385

38 523 617

Betalbar skatt

13

Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld til datterselskap

930 083

930 083

121 200 740

114 528 785

37 431 756

12

SUM KORTSIKTIG GJELD

163 904 562

117 591 916

121 200 740

114 546 004

SUM GJELD

163 904 562

121 021 909

443 090 603

452 311 929

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

484 205 702

459 212 850

Oslo, 30. april 2013

Sverre Kristian Gjessing Styreleder

Bodil Sandvik Styremedlem

John Glærup-Gaupseth Styremedlem

Hanne M. B. Rischmann

Terje Nysether Wibe

Styremedlem

Adm. direktør

Odd Sørensen Nestleder

Tore Snekkestad Styremedlem

Heidi Hagen Stensrud Styremedlem

Børre Sigurd Bratsberg

18

Styremedlem


KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskapet

2012

Konsernet

2011

2012

2011

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

-20 375

18 985

Resultat før skattekostnad

-6 310

-9 796

63 799

1 403

-21 626

21 676

Periodens betalte skatt

-8 242

-9 923

38 618

Ordinære avskrivninger

63 774

38 885

-8 141

Endring kundefordringer, periodiserte inntekter

751

-24 193

6 446

-7 818

Endring leverandørgjeld, periodiserte kostnader

7 438

-7 197

-1 185

-1 287

Forskjell kostnadsført pensjon - betalte premier o.l.

3 098

-1 287

Endring i andre tidsavgrensningsposter

19 558

11 543

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

64 751

29 504

4 892

3 825

48 670

34 386

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

969

619

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

969

619

-42 389

-40 702

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-42 423

-40 925

-73 421

-22 013

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler

-114 841

-62 096

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-73 421

-22 013

-114 875

-62 319

0

0

Opptak av lån

38 044

-10 588

Utbetaling av lån til datterselskap

38 044

-10 588

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

37 432

0

0

0

37 432

0

-12 692

-32 815

-28 127

-38 298

Netto endring i kontanter og kontantekv.

146 007

184 305

Beholdning av kontanter og kontantevk. 1.1.

177 455

210 270

117 880

146 007

Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12

19

164 763

177 455


NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2012 Rammebetingelser

fordringene. Fordringer som overføres til langtidsovervåkning bokføres som

Morselskapets virksomhet er inkassovirksomhet i henhold til Lov om

realiserte tap. Innbetalinger inngått på tidligere avskrevne fordringer blir bok-

inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven),

ført på denne posten i resultatregnskapet.

og låneadministrasjon i henhold til lov om finansieringsvirksomhet kap. 4, jfr. Kredittilsynets rundskriv 17/91 og 26/91.

Anleggsmidler

Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi

I tillegg drives finansieringsvirksomhet i henhold til lov om finansierings-

virksomhet, Lov av 1988-06-10 gjennom datterselskapet Kredinor Finans AS.

når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler avskrives lineært over 5 år. Det er tatt hensyn til utsatt skatt for forskjeller i regnskaps-

Regnskapsprinsipper

messig og skattemessig avskrivningsgrunnlag oppstått tidligere år, jfr. note 2.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, Forskrift om årsregnskap m.m for inkassovirksomhet og Finanstilsynets forskrifter for

Pensjonsmidler/Pensjonsforpliktelser

årsregnskap i finansieringsselskaper. Det er utarbeidet etter norske regns-

Det er foretatt implementering av pensjonsforpliktelsene i henhold til norsk

kapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

standard (NRS). Så vel forsikrede som ikke forsikrede ordninger (AFP) er tatt med i vurderingen.

Omløpsmidler Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kontantstrømoppstilling

Kjøpte porteføljer nedskrives markedsverdi hvis resterende anleggsverdi er

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter NRS og indirekte modell.

lavere enn markedsverdi. Konsolideringsprinsippet Inntektsføring

Datterselskapene Kredinor Finans AS, Emendo Kapital AS, Sopran AS, Heffer-

Inntektsføring av salærer, provisjoner mv skjer ved fordeling av innbetalinger

mehl AS, Sikringsservice AS, Mooov AS og NetPark Systems AS inngår i kon-

på sak. Størrelsen på disse avhenger av beløpets størrelse og løsningstid.

sernet. Eliminering av mellomværende og transaksjoner mellom selskapene er

foretatt i konsernregnskapet. Noteopplysningene er felles for selskapsregn-

Inntekter av finansieringsvirksomheten opptjenes ved finansiering av

fordringer og periodiseres etter hvert som renteinntekter påløper.

skapet og konsernregnskapet.

Inkassosaker i arbeid/forskuddsbetalte inntekter

Systemutvikling

Inkassosaker i arbeid er beregnet i henhold til Forskrift om årsregnskap

Selskapet aktiverer utvikling av IT systemer. Det skilles mellom utvikling av

m.m. for inkassovirksomhet, fastsatt av Finans- og tolldepartementet

nye systemer og tilpasninger av eksisterende systemer. Sistnevnte kostnads-

28.05.99. Beregningen er foretatt ut fra direkte produksjonskostnader for

føres direkte. Kun kostnader til eksterne anskaffelser/konsulenter er gjenstand

saker under arbeid pr. 31.12.12 justert for 50% fullføringsgrad og erfarings-

for aktivering.

messig løsningsgrad. Note 1 Driftsinntekter Klientmidler

Mor Konsern

I henhold til ovennevnte forskrift er klientmidler og klientansvar for inkasso-

Inkassoinntekter

360 538 235

375 238 107

virksomheten og for advokatvirksomheten ikke medtatt i balansen. For

Andre inntekter

39 848 203

46 491 825

låneadministrasjon gjelder andre regler, her er klientmidler og klientansvar

Sum

400 386 438

421 729 932

tatt med i balansen. Note 2 Kundefordringer, utlegg, tap på utlån Verdsettelse av utlån, prinsipper for verdsettelse av tapsutsatte

I morselskapet er bedriftsøkonomisk avsetning for tap på fordringer foretatt

og misligholdte lån

med 10 % av utestående beløp.

Utlån balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Dersom det

foreligger objektive bevis på at utlån har vært gjenstand for verdifall beregnes

0,5 % av brutto utlån.

det nedskrivning. Selskapet foretar en gruppevis objektiv vurdering av

20

I Kredinor Finans AS er det foretatt en generell avsetning til tap tilsvarende


Note 3 Varige driftsmidler og Imateriell eiendeler

Mor

Fritidseiendom

Anskaffelseskost pr. 1.1.12

Mor

Inventar EDB og systemer

7 159 064

212 744 222

+ Tilgang - Avgang i året til kostpris

Biler Inventar

EDB og systemer

7 159 064

216 074 308

42 388 616

42 422 616

969 000

Anskaffelseskost pr. 31.12.12

7 159 064

254 163 838

- samlet av- og nedskrivn. pr. 31.12.

1 010 906

Bokført verdi 31.12.12

6 148 158 151 764

Årets ordinære av- og nedskrivninger

Konsern Konsern

Biler Fritidseiendom

969 000

7 159 064

257 527 924

166 884 703

1 010 906

169 861 732

87 279 138

6 148 158

87 665 865

63 647 069

151 764

63 686 411

2 %

20-33 %

Avskrivningssatser i % Anskaffelseskost pr. 1.1.12

2 %

20-33 %

Mor Konsern Goodwill

Goodwill

15 264 297

15 264 297

+ Tilgang (ved kjøp av Sopran)

63 385 000

- Avgang i året til kostpris Anskaffelseskost pr. 31.12.12 - samlet av- og nedskrivning pr. 31.12. Bokført verdi 31.12.12 Årets ordinære av- og nedskrivninger Avskrivningssatser i %

15 264 297

78 649 297

3 254 405

8 585 405

12 009 892

70 063 864

3 000 000

6 519 000

20 %

10-20 %

Ervervet goodwill har oppstått i forbindelse med kjøp av Emendo Kapital AS i 2011 og Sopran AS i 2012. Anskaffelseskost var kr 22.013.000 for Emendo Kapital AS og 73.421.000 for Sopran AS. Egenkapital i Emendo Kapital AS var pr anskaffelsestidspunkt 30.11.2011 kr 6.748.703. For Sopran AS var egenkapitalen på anskaffelsestidspunktet 30.6.2012 kr 18.811.000. Goodwill vedrørende kjøp av Sopran AS er vurdert å ha en levetid på 10 år. Begrunnelsen for dette er at kundeavtaler mv er vurdert å gi verdi for selskapet i minimum 10 år.

Mor Konsern

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler: Husleien i 2012 utgjorde kr.

18 205 665

19 898 081

Note 4 Aksjer i datterselskaper Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden. Firma

Anskaff. tidspunkt

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

30.11.11

Sandefjord

100 %

100 %

Sopran AS

2.7.12

Kristiansand

100 %

100 %

Emendo Kapital AS

2.6.03

Oslo

100 %

100 %

NetPark Systems AS

6.12.02

Oslo

100 %

100 %

Kredinor Finans AS

17.6.03

Oslo

100 %

100 %

Heffermehl AS

15.6.04

Oslo

100 %

100 %

1.1.07

Oslo

100 %

100 %

Emerald AS

Sikringsservice AS

21


Firma

Egenkapital

Årets resultat

Avgitt

Egenkapital

1.1.12

Konsernbidrag

31.12.2012

185 355

17 997 712

Emerald AS

17 812 357

Sopran AS

16 728 338

Emendo Kapital AS

4 168 507

99 441

-5 033 398

15 863 447

-

99 441

NetPark Systems AS

-2 773 956

20 327

-2 753 629

Kredinor Finans AS

45 845 416

1 026 587

46 872 003

Heffermehl AS

522 382

-

522 382

Sikringsservice AS

308 260

-

308 260

78 542 238

5 400 776

78 909 616

Sum

Note 5 Klientmidler Klientmidler og tilhørende klientansvar for inkassovirksomheten er ikke medtatt i balansen. Dette utgjør kr 39.656.144.

Innbetalinger blir bokført pr. bankens bokføringsdato, men er først disponible for avregning ved melding fra bank. Klientansvaret for inkassovirksomheten er

sum av uavregnede innbetalinger på kr 21.630.611, avregnede innbetalinger klar for utbetaling på kr 17.196.785 og forskudd fra oppdragsgivere på kr. 828.749.

Klientmidler og tilhørende klientansvar for advokatvirksomheten er ihh til advokatforskriften § 3a-3 presentert netto i balansen som bankinnskudd.

Innestående bank utgjør kr 2.922.186 og tilhørende klientansvar utgjør kr 667.100 per 31.12.12. Per 31.12.11 utgjorde innestående på bank kr 4.727.421 og tilhørende klientansvar utgjorde kr 1.209.475. Note 6 Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter representerer rene produksjonskostnader og forventede gebyrinntekter for saker under arbeid pr. 31.12.12, justert for fullføringsgrad, som er beregnet til 50%, og erfaringsmessig løsningsgrad. Se for øvrig under Regnskapsprinsipper.

Mottatte, ikke opptjente inkassoinntekter representerer innkasserte salærer på de samme sakene. Prinsippet baserer seg på forskrifter nevnt under

regnskapsprinsipper, som igjen bygger på en betraktning av inkassosaker som langsiktige tilvirkningskontrakter. Note 7 Egenkapital

Mor

Konsern

Egenkapital 01.01.12

337 765 043

338 190 942

Årets resultat

-15 875 180

-17 889 801

Andre endringer ført direkte mot egenkapital Egenkapital 31.12.12

321 889 863

320 301 141

Note 8 Bundne midler Bedriftens bundne midler utgjør:

2012 2011

Skattetrekkskonto

7 243 039

6 879 833

Sum

7 243 039

6 879 833

22


Note 9 Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt), endring i netto utsatt skatt og skatt av formue. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Morselskapet: Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar selskapsskatt

1 079 740

Formuesskatt (0,3% av kr 290.215.233)

870 616

Brutto endring utsatt skatt i balansen

-5 052 960

Skatt på mottatt konsernbidrag, ført direkte i balansen

-1 397 433

Årets totale skattekostnad

-4 500 037

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad

-20 375 217

Permanente forskjeller

1 194 314

Inntektsført konsernbidrag

-2 000 000

Mottatt konsernbidrag

6 990 831

Endring midlertidige forskjeller

18 046 284

Grunnlag betalbar skatt

3 856 214

Betalbar skatt årets resultat 28%

1 079 740

Spesifikasjon utsatt skatt: Midlertidige forskjeller

2012

2011

Endring

Driftsmidler

-18 232 383

2 334 955

-20 567 339

Fordringer

-5 559 758

-5 701 072

141 314

Andre regnskapsmessige forskjeller

-1 741 992

-2 935 782

1 193 790

Fremførbart underskudd

0

0

0

Pensjonsmidler/forpliktelse

7 549 342

6 363 393

1 185 949

Sum midlertidige forskjeller

-17 984 791

61 493

-18 046 284

Sum endringer i midlertidige forskjeller

-17 984 791

61 493

-18 046 283

Utsatt skatt/ utsatt skattefordel 28 %

-5 035 741

17 219

-5 052 960

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

2012

2011

Betalbar skatt på årets resultat

1 079 740

5 301 310

Formuesskatt (0,3% av kr 290.215.233)

870 616

1 009 134

Sum betalbar skatt

1 950 356

6 310 444

Andre forskjeller

KONSERN

23


Konsern 2012 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar selskapsskatt

2 212 853

Betalbar formuesskatt Kredinor

870 616

Brutto endring utsatt skatt/skattefordel i balansen

-2 089 628

Årets totale skattekostnad

-3 737 116

Midlertidige forskjeller

2012

Driftsmidler

-17 858 111

2 270 053

Fordringer

-4 045 096

-5 701 072

Andre regnskapsmessige forskjeller

6 952 404

9 317 218

Pensjonsmidler/forpliktelse

7 549 342

6 363 393

Sum midlertidige forskjeller

-7 401 461

12 249 592

Andre forskjeller

0

0

Sum endringer i midlertidige forskjeller

-7 401 461

12 249 592

Utsatt skatt/utsatt skattefordel 28 %

-2 089 628

3 429 993

2011

Skattefordel knyttet til datterselskaper er ikke oppført i balansen. Note 10 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 323 personer i morselskapet. O rdningene omfatter en lukket ytelsespensjonsordning og en

innskuddspensjonsordning. I tillegg er selskapet omfattet av finansnæringens AFP-ordning.

Beregningene er foretatt av aktuar og er basert på foreliggende norsk regnskapsstandard. Årlig pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnad, og består

av endring i forpliktelse og pensjonsmidler, samt betalte premier på kollektiv pensjon. Sikret avtale

Konsern 2012

Mor 2012

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

2 355 955

1 581 955

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

1 807 221

1 119 221

Periodisert arbeidsgiveravg

425 664

425 664

Administrasjonskostnad

301 263

301 263

Avkastning på pensjonsmidler

-2 228 684

-1 885 684

Medlemsinnskudd

-67 000

-

Pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift

2 594 419

1 542 419

Resultatført planendring

0

0

Resultatført estimatavvik

2 168 166

2 168 166

Netto pensjonskostnad

4 762 585

3 710 584

Konsern Faktisk

Mor Faktisk

Kredinor

31.12.2012

Mor Estimat

31.12.2012 31.12.2013

Påløpte pensj.forpliktelser

-56 205 929

-39 730 929

-41 572 147

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

62 375 359

48 814 359

52 548 600

Beregnede pensjonsforpliktelser før AGA

6 169 430

9 083 430

10 976 453

24


Peridisert AGA Ikke resultatførte estimatendringer og avvik

4 447 477

18 477

18 477

Netto pensjonsmidler

9 101 907

9 101 907

10 994 930

Netto pensjonsforpliktelser gammel AFP-ordning

-1 167 668

-1 167 668

Pensjonsmidler Netpark AS

-384 896

-384 896

Mindreverdi vedr. kjøp av Sopran

-5 798 000

Netto pensjonsmidler i balansen

3 266 004

7 549 342

Økonomiske forutsetninger:

2012

2011

Avkastning på pensjonsmidler

4,00 %

4,10 %

Diskonteringsrente

3,90 %

2,60 %

Forventet lønnsregulering

3,50 %

3,50 %

Forventet G-regulering

3,25 %

3,25 %

Årlig reg. av pensjoner under utbetaling

0,20 %

0,10 %

Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg.faktor

14,10 %

14,10 %

Anvendt uttaksprosent AFP

100,00 %

100,00 %

Frivillig avgang/turnover

0,00 %

2,00 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 11 Lønnskostnader Lønnskostnader (beløp i 1000 kr.)

2012

2011

Lønninger

167 013

155 241

Arbeidsgiveravgift

24 945

22 100

Pensjonskostnader

11 545

11 185

Inntektsføring gammel AFP-ordning

0

0

Andre ytelser

12 096

8 728

Sum mor

215 599

197 253

Antall årsverk pr 31.12

299

296

Lønnskostnader (beløp i 1000 kr.)

2012

2011

Lønninger

174 036

157 378

Arbeidsgiveravgift

26 011

22 564

Pensjonskostnader

12 662

11 185

Inntektsføring av gammel AFP-ordning

0

0

Andre ytelser

12 332

10 061

Sum konsern

225 041

201 188

Antall årsverk pr 31.12

323

305

Ytelser til ledende pers.

Tidligere daglig leder

Ny daglig leder

Styret

3 252 993

700 000

1 050 000

178 006

57 694

-

Lønn Andre ytelser

Daglig leder har en bonusordning med en ramme på kr 500.000 pr kalenderår.

25

Selskapet har i løpet av året skiftet daglig leder.


Revisor

Operasjonell risiko

Godtgjørelsen til revisor fordeles på følgende måte:

Beløp eks mva

Lovpålagt revisjon

368 000

Operasjnell risiko forebygges og reguleres gjennom å dokumenter interne prosesser. Disse følges opp gjennom ved jevnlig risikogjennomgang.

Andre attestasjonstjenester

3 750

IT-revisjon

180 250

Note 16 Kapitaldekning vedrørende finansieringsvirksomheten

Andre tjenester utenfor revisjonen

272 489

Kapitaldekningen per 31.12.12 er beregnet på følgende måte:

Kostnadsført godtgjørelse til revisor for 2012

824 489

Kredinor Finans AS

2012

2011

Kjernekapital: Note 12 Mellomværende med selskaper i samme konsern

Fordringer

Innbetalt aksjekapital

43 000 000

43 000 000

Gjeld

Overkursfond

1 031 000

1 031 000

-

Annen egenkapital

2 841 003

1 814 416

46 872 003

45 845 416

Emerald AS

-

Netpark Systems AS

-

90 366

-

522 381

Heffermehl AS Kredinor Finans AS

436 143

Sopran AS

6 990 831

Tilleggskapital utover kjernekapital

-

-

-

Sum ansvarlig kapital

46 872 003

45 845 416

-

Emendo Kapital AS

-

99 441

Sikringsservice AS

-

308 260

Kjernekapital

Kapitaldekning 31.12.2012

Det er avgitt konsernbidrag fra datterselskapet Sopran AS til Kredinor SA

Netto ansvarlig kapital

på kr 6 990 831.

46 872 003

Kapitaldekningen er beregnet på følgende måte:

Note 13 Annen kortsiktig gjeld

Beregnings-

I posten annen kortsiktig gjeld inngår følgende (beløp i 1000 kr.)

grunnlag Risikofaktor

Mor Konsern

Massemarked

55 500 000

75 %

3 330 000

7 115 000

100 %

569 200

1 342 000

15,00 %

201 300

Sum beregningsgrunnlag 63 957 000

-

4 100 500

Skyldige feriepenger inkl AGA

21 564

22 632

Forfalte engasjementer

Diverse avsetninger påløpte kostnader

15 881

16 794

Beregningsgrunnlag

Sum kortsiktig gjeld

37 445

39 426

operasjonell risiko

Note 14 Sikkerhetsstillelser /ansvar

Kredinor har sikkerhetsstillelse som utgjør 1/40 av klientansvaret, jfr. forskrift

Kapitaldekning

til inkassoloven §3-2 til §3-4. Note 15 Finansiell risiko vedrørende finansieringsvirksomheten Kreditt og markedsrisiko Med kredittrisiko menes risiko for at kunden ikke kan overholde sin forpliktelse til å betale på forfall. Selskapet vurderer risikoen for tap i nåværende factoringportefølje som liten. Dette skyldes iverksatte kredittvurderingsrutiner i forbindelse med løpend engasjementer, motregnngsadgang ved manglende betaling samt god spedning på fordringene.

Kjøpte porteføljer nedskrives til markedsverdi hvis resterende anleggs-

verdi er lavere enn markedsverdi. Maksimal kredittrisiko er lik brutto utlån på til sammen 54 mnok. Renterisiko All utlåning og innlåning skjer til variabel rente. Utlånsvriksomheten er finansiert gjennom finansinstitusjon. Renter på så vel innlån som utlån er basert på NIBOR med beregning fra dag til dag. Likvidistetsoverskudd vil ligge i bank med samme forrentning som innlånsrente. Det er ingen renterisiko. 26

Kapitalkrav

91,45 %


27


REVISORS BERETNING Tel: 23 11 91 00 Fax: 23 11 91 01 www.bdo.no

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo

Til Generalforsamlingen i Kredinor SA

REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Kredinor SA som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap som viser et underskudd på kr 15 875 180 og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, oppstilling over totalresultat som viser et underskudd på kr 17 889 801 og kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for selskapsregnskapet og i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for konsernregnskapet, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon om selskapsregnskapet og vår konklusjon om konsernregnskapet.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA

28


Konklusjon om selskapsregnskapet Etter vår mening er morselskapets årsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Kredinor SA per 31. desember 2012 og av selskapets resultater og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Konklusjon om konsernregnskapet Etter vår mening er konsernregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Kredinor SA per 31. desember 2012 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 14. mars 2013 BDO AS

Øyvind Hjemgård Statsautorisert revisor

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

29


BETALINGSFORHOLDENE I 2012 7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

Konkurs • 12,4 % færre konkurser i 2012. Nedgangen synes å fortsette • I 2012 ble det åpnet 3814 konkurser i Norge, det laveste tallet siden 2008. • 13884 arbeidsplasser gikk tapt. • Konkursbedriftene hadde en omsetningsverdi på 26,3 mrd. kr. • Det er konkursnedgang i alle fylker unntatt Nord Trøndelag og Finnmark. Størst er nedgangen i Hedmark selv om nedgangen nominelt er størst i Akershus.

• • • • •

7 av 10 konkurser var foretakskonkurser, mens 3 av 10 konkurser var konkurser i enkeltpersonforetak og personlige konkurser. Blant foretakskonkursene var 1/3 av konkursene innen varehandelen, mens for enkeltpersonforetakene var 1/3 av konkursene innen bygg og anleggsvirksomhet. 75% av de bedriftene som gikk konkurs hadde færre enn 5 ansatte på konkurstidspunktet. 55 % av bedriftene hadde mindre enne 1 mill kr i omsetning, kun 13 % hadde mer enn 6 mill kr i omsetning. Konkurs inntrer hyppigst få år etter oppstart. 55 % går konkurs før 5 driftsår, 90 % går konkurs før 10 driftsår.

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

Gjeldsordninger • Svak nedgang, - 5 %, i antall gjeldsordninger

30

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

500

0

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

0


300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

0

2

1

50,000

BU ITU

Utlegg • Økt bruk av tvang ifb. med inkasso. • Antall begjærte utleggsforretninger økte med 7 % i 2012. • 258 565 utleggsforretninger ble begjært i 2012. • 33 % av forretningene avsluttes med «intet til utlegg»

Lønnstrekk er den viktigste dekningsmåten der det ikke lar seg gjøre å komme til en omforent betalingsordning. 39 % av utleggsforretningene endte med lønnstrekk hos skyldner, mens det gis utlegg i bolig i 19 % av forretningene og i 6 % gis pant i motorvogn.

Utlegg tatt i

2012 2011 2010 2009 2008

Intet til utlegg

97 502 33 %

33 %

86 748 32 %

85 291 32 %

78 696 33 %

65 941 36 %

Lønn

73 294 25 %

-

67 364 25 %

62 294 24 %

57 297 24 %

46 259 25 %

Trygd

39 425 14 %

39 %

35 837 13 %

34 206 13 %

28 165 12 %

18 851 10 %

Eiendom

46 662 16 %

-

45 366 17 %

45 285 17 %

40 950 17 %

29 160 16 %

Borettslag

9 476

19 %

10 355 4 %

10 896 4 %

9 126

5 233

Motorvogn

18 565 6 %

-

18 451 7 %

18 760 7 %

17 936 8 %

13 105 7 %

Bankinnskudd

5 322

2 %

-

4 674

2 %

4 121

2 %

2 843

1 %

1 737

1%

VPS

387

0,1 %

-

432

0,2 %

526

0,2 %

363

0,2 %

272

0,1 %

Annet

370

0,1 %

-

491

0,2 %

510

0,2 %

493

0,2 %

518

0,3 %

Statens landbruksforvaltning

580

0,2 %

-

698

0,3 %

467

0,2 %

368

0,2 %

306

0,2 %

NIS/NOR

201

0,1 %

-

242

0,1 %

207

0,1 %

157

0,1 %

60

0,0 %

Aksjer/Verdipapirer

157

0,1 %

-

147

0,1 %

149

0,1 %

102

0,0 %

29

0,2 %

Småbåt

39

0,1 %

-

75

0,0 %

65

0,0 %

61

0,0 %

29

0,0 %

SUM

291 980

91 %

270 880

3 %

31

262 777

4 %

236 557

181 560

3%


35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

0

1986

1985

5,000

Fast eiendom Løsøre

Tvangsfullbyrdelse Færre tvangssalg. Det ble begjært 15789 eiendommer tvangssolgt i 2012, mens 9464 løsøregjenstander, i hovedsak biler, ble enten begjært tvangssolgt eller tilbakelevert.

• 2,2 % nedgang i tvangssalg fast eiendom • 7,5 % nedgang i tvangssalg av løsøregjenstander • 4,4 % nedgang i tilbakelevering til salgspanthaver. • Mellom 60 –70 % av begjæringene blir betalt før realisasjonen gjennomføres.

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

Fravikelse • Svak nedgang i antall fravikelser (utkastelser), - 3 %. • Det ble begjært 10559 fravikelser i 2012 – kun 25 % ble gjennomført.

32

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Avholdte fravikelser

1992

Begjærte fravikelser

1991

0

1990

200


350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

Forlikslager

1985

0

Fraværsdommer

Forliksklager • En svak nedgang i antall forliksklager. • Svært få forliksklager som ikke løses går videre i rettssystemet. • 112381 forliksklager ble behandlet ved landets forliksråd i 2012, en nedgang på 4 %. • 75584 klager, 68 %, ble avgjort ved fraværsdom, dvs at skyldner ikke møtte eller innga tilsvar.

• •

33

Forliksrådet avsa dom i ca 10 % av klagene, mens man oppnådde å få til et forlik i 3,7 % av sakene. Kun i 3,8 % av sakene ble saken innstilt i forliksrådet med den følge at partene selv må bringe saken inn for tingretten hvis saken skal forfølges videre.


7 mill

30

6 mill

25

20

5 mill

15 4 mill 10 3 mill 5 2 mill

0

1 mill

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2000

1999

1998

Inkassobransjen benyttet 413.808 rettslige skritt ifm. innfordringen i 2012. Dette vil si at det benyttes rettslige skritt for å løse 10 % av inkassosakene – dette tallet har vært stabilt de siste årene.

1997

1996

I 1 av 10 saker benyttes rettslige skritt ifm. innfordringen. 9 av 10 saker løses i dialog med skyldner.

1995

1994

I aldergruppen 18-25 år utgjør kvinnelige skyldnere 42 %. Fra 25 år og oppover er 1/3 av skyldnerne kvinner og 2/3 menn.

1993

• •

1992

Inkassoutviklingen • Svært liten økning i antall inkassosaker • Finanstilsynets statistikk viser en økning på 3,2 % totalt sett • Antall saker på purrestadiet øker med 8 % • Antall saker til inkasso øker med 1,2 % • Samlet hovedstol til inkasso er gått ned fra 39,2 mrd. kr til 38,9 mrd. kr. • Gjennomsnittlig hovedstol til inkasso er kr. 10.900.

1991

2002

-10

2001

0

-5

Antall .% +/-

En analyse av Kredinors mottatte inkassosaker i 2012 viser: • 7 % av skyldnerne er mellom 18-25 år – en økning på 2 % fra 2011. • 50% av skyldnerne er i aldersgruppen 30-50 år. • 17 % av skyldnerne er over 60 år. År

2008 2009 2010 2011 2012

Antall mottatte saker

4 416 326

5 224 917

5 502 702

5 691 301

5 885 000

Ant. avsluttede purresaker

1 200 000

1 485 000

1 781 184

1 799 023

1 943 000

Antall saker til inkasso

3 2 16 326

3 739 917

3 721 518

3 892 278

3 942 000 Kilde: Finanstilsynet

År

2011

2012

+/- 11/12

Tvangssalg løsøre + tilbakelevert salgspant

10 103

9 464

-6 32

Tvangssalg fast eiendom

16 146

15 789

-2,21

Utlegg

241 501

258 565

7,07

Forliksklage

117 351

112 381

-4,24

10 904

10 558

-3,16

3 403

3 236

-4,91

4 355 403 763

3 814 413 808

-12,42 2,49

Fravikelse Gjeldsordning Konkurs SUM Rettslige skritt

34


Antall betalingsanmerkninger i % av antall inkassosaker År

2008 2009 2010 2011 2012

Antall purreinkassosaker

1 200 000

1 485 000

1 781 184

1 799 023

1 943 000

Antall mottatte saker

4 416 326

5 224 917

5 502 702

5 691 301

5 885 000

Antall saker BO

3 216 326

3 739 917

3 721 518

3 892 278

3 851 000

320 000

417 510

405 646

451 695

499 460

9,95

11,16

10,90

11,60

Ant. bet. anmerkninger inkasso/år Bet. anm. i % av BO saker

12,97 Kilde: Soliditet

Betalingsanmerkninger Svak økning i antall betalingsanmerkninger fra inkassosaker. Fortsatt kun 13 % av inkassosakene blir en betalingsanmerkning grunnet Datatilsynets regulering.

Overføring til utleggsregisteret i Brønnøysund økte med 107 000 saker i 2012. Fremdeles er det grunn til å tro at for få saker blir overført fra særnamsmennene.

Informasjonsbeholdningen hos Soliditets ved utgangen av 2012 viste Antall registrerte betalingsanmerkninger registrert i løpet av 2012 økte en økning på 125 000 betalingsanmerkninger som igjen gjenspeiler med 23 %. Hovedårsaken til økningen skyldes at flere av særnamsøkt rapportering fra utleggsregisteret i Brønnøysund og ikke en gemennene har kommet i gang med registrering i utleggsregisteret i nerell svekkelse av betalingsmoralen. Brønnøysund. Antall betalingsanmerkninger 2012 Innrapportert

Privat Næring Til sammen

Inkasso

304 502

194 958

499 460

Løsøre

40 983

9 321

50 304

Eiendom

57 041

1 926

58 967

9 320

63

9 383

Namsmannen

396 769

13 259

410 028

808 615

219 527

1 028 142

Borett

Kilde: Soliditet

Nyregistreringer i utleggsregisteret i Brønnøysund År

ITU Lønnstrekk Sum

2009

77 209

187 259

266 477

2010

83 995

187 503

273 508

2011

89 803

195 243

287 057

2012

131 330

260 777

394 119

Informasjonsbeholdning desember 2012 - Soliditet Innrapportet fra Foretak Person Inkasso

129 212

Løsøre

4 554

527 753 58 930

Eiendom

2 139

102 776

Borett 71 13 889 Namsmannen

10 956

412 951

SUM

146 932

1 116 299

Antall objekter med anmerkninger pr. objekt

4,11

4,48

35


36


Kredinor Oslo

Kredinor Skien

Kredinor Bergen

Kredinor Trondheim

Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo Tlf. 22 00 91 00 Fax 22 42 23 71 marked@kredinor.no

Postboks 280 Sentrum 3701 Skien Tlf. 35 58 71 11 Fax 35 58 71 10 skien@kredinor.no

Postboks 1874 Nordnes 5817 Bergen Tlf. 55 11 41 20 Fax 55 11 41 39 bergen@kredinor.no

Jonsvannsveien 82 7051 Trondheim Tlf. 73 95 28 00 Fax 73 95 28 01 trondheim@kredinor.no

Kredinor Fredrikstad

Kredinor Hamar

Kredinor Kristiansund

Kredinor Tromsø

Postboks 918 1670 Kråkerøy Tlf. 69 35 46 00 Fax 69 35 46 01 fredrikstad@kredinor.no

Postboks 129 2301 Hamar Tlf. 62 54 14 30 Fax 62 52 88 39 hamar@kredinor.no

Industrivn. 7 6517 Kristiansund N Tlf. 71 57 04 70 Fax 71 57 04 80 kristiansund@kredinor.no

Postboks 1201 9262 Tromsø Tlf. 77 66 11 22 Fax 77 66 11 23 tromso@kredinor.no

Sopran Kristiansand

Sopran Sandefjord

Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon: 810 12 230 Faks: 38 60 70 05

Postboks 314 3201 Sandefjord Telefon: 33 42 16 66 Faks: 33 42 16 67

37


Kredinor Pb 782 Sentrum, 0106 Oslo

marked@kredinor.no | www.kredinor.no

Ă…rsrapport 2012

d e s i g n : r e a c t o r r e t a i l . c o m - t r y k k : B j e r c h Tr y k k e r i A S

Kredinors årsberetning for 2012  

Årsberetning med informasjon og regnskap for hele konsernet.

Advertisement