Page 2

�Innovation distinguishes Innledning

1

Innovasjon man har bruk for

2

Samle, sette sammen og bruke informasjon

4

Nye kilder til inspirasjon

7

Hva har skjedd

9

Fra informasjon til kundebehandling 10 Styrets beretning 12 Resultatregnskap 2010 16 Balanse 31. desember 17 Kontantstrømoppstilling 19 Noter til ürsregnskapet 2010 20 Revisors beretning 25 Betalingsforholdene i 2010 26

Årsberetning 2010  

Kredinors årsberettning for 2010

Advertisement