Page 1


ZDRAVSTVENO VASPITAWE za prvi razred osnovne {kole tre}e izdawe autori

Jelena Ili} An|elka Ru`i}

ilustrovao

Du{an Pavli}

recenzenti

Prof. dr Gorica Sbutega-Milo{evi}, Medicinski fakultet u Beogradu Vesna Joci}, profesor fizi~ke kulture, O[ „Mladost” na Novom Beogradu

lektor likovni urednik

Violeta Babi} Jelena Reqi}

izdava~

Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

urednik

Slavica Markovi}

za izdava~a tira` {tampa ISBN

Mr Qiqana Marinkovi}

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

5.000

37.016:3/5(075.2)(076)

Publikum

ILI], Jelena Zdravstveno vaspitawe : radna sveska uz uxbenik Svet oko nas : za prvi razred osnovne {kole / [ autori Jelena Ili}, An|elka Ru`i} ; ilustrovao Du{an Pavli} ] . – 3. izd. – Beograd : Kreativni centar , 2008 (Beograd : Publikum) . – 31 str. : ilustr. ; 22 x 23 cm

978-86-7781-434-2

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. – Tira` 5.000. ISBN 978-86-7781-434-2 1. Gl. stv. nasl. 2. Ru`i}, An|elka COBISS.SR-ID 148054028

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ove radne sveske u okviru uxbeni~kog kompleta za Svet oko nas u prvom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00011/2007-06.


Zdravstveno vaspitawe radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole


VODI^ OVO SAM JA Moja porodica i ja 3 Rastem 4 [ta sve mogu, {ta sve umem 5 Moje novo dru{tvo 6 BRINEM O ZDRAVQU Moje zdravqe 7 Dom zdravqa 8–9 Ko se sve brine o meni 10 Opasnosti 11 Ko se pravilno obukao 12 HIGIJENA ^isto}a je pola zdravqa 13 Kako se peru zubi 14–15 Moja soba 16 Moja u~ionica 17

zadatak

crtamo i bojimo

pi{emo

razgovaramo

re{avamo ZDRAVA HRANA Raznovrsna hrana 18 Zdrava hrana 19 Idemo u prodavnicu 20–21 Moj jelovnik za jedan dan 22 Zajedno za stolom 23 Velika trka za zdravqe 24–25

igramo se

zadatak za roditeqe IGRAM SE I RASTEM Jedan moj dan 26 Uredi svoj prostor za u~ewe 27 Volim da se igram 28–29 Ve`be za dobro jutro 30 Zdrava diploma 31


M

OVO

OJA PORODICA I JA

JA

SAM

Va`no je da se ~lanovi porodice vole i da brinu jedni o drugima.

Nacrtaj sebe i svoju porodicu. 3


RASTEM

SAM O OV A J

MARKO

Po~eo sam da puzim Iza{ao sam iz porodili{ta

Izrastao mi je prvi zub

{kola

Po{ao sam u vrti}

Postao sam pred{kolac

Po{ao sam u {kolu

Pogledaj slike i ispri~aj kako se Marko mewao od ro|ewa do polaska u {kolu. [ta je sve nau~io? Zamoli nekoga iz porodice da ovde opi{e jedan va`an doga|aj iz tvog ranog detiwstva (prvi osmeh, prvu re~, prvi zub i dr.).

4


[ TA SVE MOGU, [TA SVE UMEM

OVO O VO O O VO SAM VO SSAM SAM J AM JJAA JAA

Vawa je napunio 3 meseca, Sawa ide u vrti}, a Mi{a je po{ao u {kolu. Pove`i linijama Vawu, Sawu i Mi{u sa stvarima koje im pripadaju. Objasni {ta svako od wih ume da uradi.

5


SAM O OV A J

M OJE NOVO DRU[TVO Aa

Posmatraj u~ionicu i |ake u woj. Ispri~aj kako se oni dru`e i {ta sve u~e u {koli. Objasni za{to je va`no imati dobrog druga ili drugaricu. 6


MOJE ZDRAVQE

BRI O Z NEM DRA VQU

Pogledaj slike i ispri~aj {ta dete radi kada je zdravo, a {ta kada je bolesno. [ta ti sve radi{ kada si zdrav? [ta radi{ kada si bolestan?

I ti mo`e{ ne{to da u~ini{ za svoje zdravqe. Potrudi se: da pere{ ruke vodom i sapunom da pere{ zube posle jela da se obu~e{ i obuje{ prema vremenskim prilikama da jede{ zdravu hranu i pije{ dosta te~nosti da dovoqno vremena provodi{ u prirodi i da se odmara{ 7


Здравствено васпитање за први разред  

Kористе се уз уџбеник "Свет око нас за први разред". Већина наставних јединица надовезује се на теме које се обрађују у оквиру овог предмета...

Здравствено васпитање за први разред  

Kористе се уз уџбеник "Свет око нас за први разред". Већина наставних јединица надовезује се на теме које се обрађују у оквиру овог предмета...