Page 1


ZDRAVSTVENO VASPITAWE za drugi razred osnovne {kole drugo izdawe autori

Jelena Ili} An|elka Ru`i}

ilustrovao

Leonid Pilipovi}

recenzenti

Prof. dr Gorica Sbutega-Milo{evi}, Medicinski fakultet u Beogradu Vesna Joci}, profesor fizi~ke kulture, O[ „Mladost” na Novom Beogradu

lektor likovni urednik

Violeta Babi} Jelena Reqi}

izdava~

Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

urednik

Slavica Markovi}

za izdava~a tira`

Mr Qiqana Marinkovi}

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

5.000 37.016:3/5(075.2)(076)

{tampa ISBN

Publikum 978-86-7781-424-3

ILI], Jelena Zdravstveno vaspitawe : radna sveska uz uxbenik Svet oko nas : za drugi razred osnovne {kole / [autori Jelena Ili}, An|elka Ru`i} ; ilustrovao Leonid Pilipovi}] . – 2. izd. – Beograd : Kreativni centar , 2008 (Beograd : Publikum) . – 31 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm Podatak o autorima preuzeti iz kolofona. – Tira` 5.000 . ISBN 978-86-7781-424-3 1. Ru`i}, An|elka [autori] COBISS.SR-ID 148061196

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ove radne sveske u okviru uxbeni~kog kompleta za Svet oko nas u drugom razredu osnovne {kole re{ewem broj 6-00-00105/2006-06.


Zdravstveno vaspitawe radna sveska uz uybenik Svet oko nas za drugi razred osnovne {kole


RASTEM Ovako ja izgledam 3 Ovo sam ja 4 Moja porodica 5 Kada ja budem roditeq... 6 Dragi roditeqi 7 MOJE TELO Moje telo 8–9 Moji zubi 10 Zdravi zubi 11 Put hrane 12 MOJE ZDRAVQE Zdrav `ivot 13 U opasnosti sam 14 [ta {kodi zdravqu 15 Upozorewe 16

VODI^ zadatak

crtamo i bojimo

pi{emo

razgovaramo ^ISTO]A JE POLA ZDRAVQA Li~na higijena 17 Molimo vas, skupite otpatke! 18 Moj dogovor s prirodom 19 Popni se uz {argarepu 20 –21 MOJ KUVAR Moja omiqena hrana 22 Spisak za kupovinu 23 Zdrav doru~ak 24 Va{ predlog za zdrav obrok 25 VE@BAM I RASTEM Zamor 26 Mala anketa 27 Ura, ura, fiskultura! 28–29 [kolski raspust 30 Ve`be u klupi 31

re{avamo

istra`ujemo

igramo se

smisli i napi{i

zadatak za roditeqe


O

RAS

TEM

VAKO JA IZGLEDAM

Nacrtaj sebe ili zalepi svoju fotografiju.

Napi{i kako izgleda{.

3


M

TE S A R

OVO SAM JA

Dopuni slede}e re~enice. Otkrij drugima ne{to o sebi, kako bi te boqe upoznali i razumeli.

Moj hobi je Moj omiqeni sport je Kada porastem, `elim da budem Omiqeni predmet u {koli mi je zato {to Potrebna mi je pomo} kada radim doma}i zadatak iz zato {to Mogu da pomognem nekome kada se radi doma}i zadatak iz zato {to Mislim da je moja dobra osobina Mislim da je moja lo{a osobina

4


M

RAS

OJA PORODICA

TEM

Porodicu ~ine roditeqi, wihova deca i bliski srodnici koji sa wima `ive. Za porodicu je va`no da se svi dobro sla`u i da poma`u jedni drugima.

Pogledaj slike i ispri~aj kako se sla`u ~lanovi ove porodice.

Kada smo zajedno, dobro se zabavqamo. Kada zajedno radimo, br`e obavimo svaki posao.

Zajedno se radujemo svakom uspehu.

Brat me u~i da igram ko{arku.

Napi{i kako ~lanovi tvoje porodice poma`u jedni drugima.

5


M

TE S A R

KADA JA BUDEM RODITEQ... Veoma je va`no da ~lanovi porodice brinu jedni o drugima.

Ispri~aj za{to je va`no da roditeqi brinu o svojoj deci. Kako tvoji roditeqi brinu o tebi? Kako ti brine{ o svojim roditeqima?

Zamisli kako }e izgledati kada ti bude{ roditeq. Dopuni slede}e re~enice.

Sa svojim detetom uvek }u

Svom detetu nikada ne}u re}i

Svoje dete nikada ne}u grditi zbog

Svoje dete }u uvek pohvaliti kada

Ukoliko ima{ problema u porodici zbog kojih ti je te{ko, mo`e{ da se obrati{ {kolskom psihologu za savet i pomo}.

6


D

RAS

TEM

RAGI RODITEQI

Sigurno smatrate da su neka interesovawa va{eg deteta posebno zanimqiva i va`na. Molim vas da ih ovde opi{ete, kako bismo o wima mogli da razgovaramo na ~asu. Hvala

potpis u~iteqa

potpis roditeqa

Opi{ite sposobnosti, interesovawa i dosada{wa dostignu}a svog deteta – nagrade, diplome i sl. Imajte na umu to da }e se ono {to napi{ete ~itati pred svim u~enicima.

7


Здравствено васпитање за други разред  

Kористе се уз уџбеник "Свет око нас за други разред". Већина наставних јединица надовезује се на теме које се обрађују у оквиру овог предмет...

Здравствено васпитање за други разред  

Kористе се уз уџбеник "Свет око нас за други разред". Већина наставних јединица надовезује се на теме које се обрађују у оквиру овог предмет...