Page 1

ZÁBAVNÁ

MATEMATIKA


ZÁBAVNÁ MATEMATIKA pre štvrtý ročník základnej školy druhé vydanie autori: preložil:

Aleksandra Stefanovićová, Dr. Simeon Marinković, Slavica Markovićová Dr. Zoroslav Spevák

lektorovala:

Katarína Melichová

korigovala:

Marína Šimák Speváková

ilustrovala:

Neda Dokićová

recenzenti:

Doc. Dr. Arif Zolić, Matematická fakulta v Belehrade Vesna Rikalová, učiteľka triednej výučby na ZŠ Ruđera Boškovića v Belehrade

redaktorka:

Svjetlana Petrovićová

grafická úprava: príprava do tlače: obálka: vydavateľ:

za vydavateľa: vytlačil: Náklad copyright ISBN

Dušan Pavlić Dragica Dinčićová Ivan Pejkić Kreatívne centrum Gradištanska 8 Belehrad Tel./ fax: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Mgr. Ljiljana Marinkovićová Publikum 1.000 © Kreаtivni centar, 2011

CIP – Kaталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд STEFANOVIĆ, Aleksandra (1968) Zábavná matematika : pre štvrtý ročník základnej školy / [autori Aleksandra Stefanovićova, Simeon Marinković, Slavica Markovićova ; ilustroval Neda Dokićova ; preložil Zoroslav Spevák]. 2. izd. - Belehrad : Kreativne centrum, 2011 (Beograd : Publikum). - 127 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kreativna škola) Nasl. izvornika: Забавна математика. Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. Tiraž 1.000. ISBN 978-86-7781-561-5 1. Marinković, Simeon (1941) [autor] 2. Marković, Slavica (1967) [autor] COBISS.SR-ID 182385676

978-86-7781-561-5

Minister osvety Republiky Srbsko schválil vydanie a použitie tejto učebnice v rámci učebnicového kompletu pre matematiku vo štvrtom ročníku základnej školy výmerom číslo 650-02-00168/2008-06 zo dňa 25.06.2008.

128


Zábavná matematika pre štvrtý ročník základnej školy


ČO SME SA NAUČILI V TREŤOM ROČNÍKU 1. Do každého radu napíš názov geometrického útvaru alebo telesa, znázorneného na obrázku. M

2. Rovnými čiarami radom pospájaj stovky prvej tisícky. 100

1 000

200 400

2

900 300

500

3. Keď presunieš jednu zápalku, dostaneš správnu rovnicu.

700

800 600


4. Ak správne vyriešiš tieto príklady a vyfarbíš písmená v kľúči, dostaneš odpoveď na otázku: Ktorý to otec rodí deti, a nie mama? 746 + 154

824 – 112

956 – 768

345 + 286

294 – 175

488 – 299

400 – 298

259 + 368

555 – 466

516 –77

439

422

V

631

O

513

712

626

627

S

189

K

119

219

423

U

900

K

800

E

89

O

87

H

796

788

188

202

102

M B

288 46 377 52 + 33

N

T

Í

A Ý

D

R P

K

5. Kto sa skrýva na tomto obrázku? 124 216

850

111

521 566 700

550

930

860

21

95

948

534

800

215 · 4 =

372 : 3 =

316 · 3 =

864 : 4 =

89 · 6 =

475 : 5 =

160 · 5 =

888 : 8 =

283 · 2 =

210 : 10 =

121 3


6. Vypočítaj a vyfarbi zodpovedajúce políčka. (156 + 259) : 5 = =

152

972 : 4 + 88 =

330

=

331

156

775 – 169 · 3 = =

330 585 80

841 – x = 256

256

x=

83

x · 5 = 780 x=

58 268

7.

Ak správne vyriešiš úlohy a vnesieš písmená z kľúča, dostaneš slovo. a) Automobil jazdí rýchlosťou 100 km na hodinu. Koľko prejde za 15 minút? VÝPOČET:

VYRIEŠENIE:

b) Spomedzi 186 oviec v čriede 1 sú čierne, ostatné sú biele. Vypočítaj, koľko je v čriede bielych oviec? 6 VÝPOČET:

VYRIEŠENIE:

c) Súčet dvoch čísel je 30. Ak prvé číslo zväčšíme trikrát, súčet bude 48. Ktoré sú to čísla? VÝPOČET:

4

Prvé číslo je:

155

255

19

21

25

18

9

R

D

M

H

B

O

E

Druhé číslo je:


8. Označ správnu odpoveď znakom

, ako je začaté.

polopriamka uzavretá krivá čiara úsečka lomená čiara otvorená krivá čiara uzavretá lomená čiara 9. Vyfarbi dočervena všetky úsečky, ktoré sú súbežné s úsečkou AB, a domodra úsečky, ktoré sú kolmé na AB.

10. • Koľko je úsečiek na obrázku? Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. D a) 4 A

E

b) 6 C

c) 8 d) 10

B A

B

• Napíš všetky úsečky, ktoré sú kolmé na úsečku AC.

11. Zisť, koľko je ktorých útvarov na tomto obrázku. Dostaneš slovo.

6 12 3

4

5

1

M

R

D

O

E

S

5


12. Vyrieš úlohy a vpíš písmená z kľúča. Ak vyriešiš správne, dostaneš odpoveď na otázku: Čo je najbelšie na svete? Výpočet:

A

...................................................

1. Z bodu A narysuj štvorec, ktorého obvod je 12 cm. Vypočítaj dĺžku jeho strany a.

................................................... ...................................................

a=

P

cm

Výpočet:

...................................................

2. Z bodu P narysuj rovnostranný trojuholník, ktorého obvod O = 12 cm. Vypočítaj jeho stranu a.

................................................... ...................................................

a=

cm

Výpočet: ...................................................

3. Z bodu M narysuj obdĺžnik, ktorého dĺžka a = 3 cm 5 mm a obvod O = 12 cm. Vypočítaj jeho šírku b.

................................................... ...................................................

................................................... ...................................................

M

...................................................

b=

6

2 cm

4 cm

R

E

2 cm 5 mm 3 cm 5 mm

Ň

S

3 cm

D

cm

mm


13. Jednotky dĺžky vyfarbi červenou farbou, jednotky hmotnosti (váhy) žltou a tie na meranie objemu tekutín modrou farbou. cl

g

mm hl

km

cm

................................................

........................................................................................

4

5

6

Š 7

P

S

N

1

2

3

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

.......................................................

.......................................................

Kedy sa začína jeseň?

.........................

dl

.........................

l

.........................

dl

1 hl

.......................................................

Ktorý je to deň v týždni? .......................................................

17. Vyplň tabuľku tak, ako je začaté. 2 dm 6 cm

100 cm 450 mm

dl

Ktorý je to deň v týždni?

16. Doplň po 1 m. 3 dm

.........................

2l

Kedy sa začína školský rok?

S E P T EMB E R S

15. Vyjadri zodpovedajúcimi jednotkami miery.

.....................................................................................

Najmladšia je

U

kg

dm

t

14. Anička sa narodila 15. septembra 1996. roku, Marka 15. IX. 1997 a Soňa 16. 9. 1996. roku.

P

l

m

h

min.

Doplň nasledujúcu vetu: Neofarbené zostali jednotky na meranie

Najstaršia je

dl

70 cm 8 mm

1 kg

1 kg 2

1 kg 10

1 kg 5

1 kg 4

1 000 g ........... g ........... g ........... g ........... g 7


18. Rozlúšť krížovku.

VODOROVNE

A è

2 m 15 cm – 12 dm =

C è

1 km – 452 m =

Ď è

1 hl – 25 l =

F è

Tretina súdka je 82 l.

cm

180 min. =

Števko? dana

h

G ê 342 l + 258 l =

K ê Maja je vysoká 1 m 18 cm, Anna 1 m 28 cm a Števko 1 m 52 cm. Koľko sú vysokí spolu?

8

L ê Paľko usporil 146 dinárov a Vladko 3-krát

km

viac. Koľko Vladko usporil?

dinara

Ľ ê

Aký je rozdiel?

M ê Auto jazdí 180 km na hodinu. Za aký čas

Mirka skočila do diaľky 2 m 18 cm. cm.

Ktoré číslo, keď ho vynásobíš číslom 8, dáva 496? Je to číslo

è

h

Menšenec je 512 a menšiteľ 8-krát menší.

Je to

S

hl

cm

Ň è Autobus jazdí 86 km na hodinu. Koľko prešiel

R è

m

CH ê 45 min + 2 h 15 min. =

väčší. Aký je súčet?

P è

x=

E ê 1 km – 455 m =

730 dní = nepriestupné roky. 1 Ľ è 9 zo 4 hl 5 l = l M è Jeden sčítanec je 124, druhý je trikrát

è

x=

Č ê Koľko je 1 z 287? 7 D ê 1 000 – x = 118 x = Ď ê 127 · x = 889

L è

O

kg

C ê 155 : x = 31

dl

za 30 min?

cm

3-krát viac. Koľko zemiakov vybral

l

Koľko je podiel? 1 l – 1 dl =

A ê 3 dm + 62 cm =

B ê Vlasto vybral 183 kg zemiakov. Števko vybral

m

l. Plný súdok je H è 1 priestupného roka je 2 I è Delenec je 400, deliteľ 100. J è

ZVISLE

1t – 436 kg =

kg

221 · 1 · 2 = prejde 18 km?

N ê x : 2 = 207 x = 1 Ň ê 9 zo 414 je O ê x · 7 = 182 x = P ê Sedmina z 35 je

min.


A

B

F

C G

Č

D

H

J

K M

Ď CH

L N

O

E I

Ľ Ň

P

R

S

19. Ak správne vyriešiš úlohy, dozvieš sa, aká je matematika. vyriešenie

• Súčin čísel 302 a 3 zmenši 6-krát.

písmená

Výpočet: ................................................................................................................................................................

• Od čísla, ktoré na mieste stoviek, desiatok a jednotiek má číslicu 8, odčítaj polovicu nasledovníka čísla 527.

Výpočet:................................................................................................................................................................

• Podiel čísel 196 a najmenšieho párneho čísla zväčši o súčin tých istých čísel. Výpočet: ................................................................................................................................................................

KA

BAV

ŠA

RA

DI

1

624

491

490

660

151

195 9


PRIRODZENÉ ČÍSLA Čísla prvej tisícky 1.

Vyplň tabuľku. 369 724

3S6D9J

3 . 100 + 6 . 10 + 9 . 1

tristošesťdesiatdeväť

4S9D6J 5 . 100 + 8 . 10 + 2 . 1 deväťstotridsaťjeden 648 8S3J päťstopäťdesiat 2.

Vpíš čísla, ktoré chýbajú. 463,

3. Vpíš čísla, ktoré chýbajú, počítajúc po 10.

, 465

998,

400

999, 598

, 350, , 500,

10

350

608 501

691 250 240

, 679, 5.

4. Napíš číslo, ktoré je o 100 väčšie.

Vypozoruj pravidlo a doplň rady. a)

326

328

b)

525

520

c)

485

488

d)

909

808

900


6.

Zoraď čísla 562, 526, 652, 56, 265, 256 podľa veľkosti, od najmenšieho po najväčšie.

7. Vpíš zodpovedajúce čísla, ako je začaté. 713

710

720

730

8. a) Napíš číslo, ktoré je znázornené na obrázku.

S

D

J

740

750

760

770

b) Znázorni na obrázku dané čísla.

S

D

J

S

456 9.

Napíš všetky trojciferné čísla, ktoré sa dajú zapísať číslicami 2, 4 a 7 tak, že každú číslicu použiješ iba raz. ......................., ......................., ......................., ......................., ......................., .......................

D

J

638

10. Napíš všetky trojciferné čísla, ktoré sa dajú zapísať iba pomocou číslic 3 a 8. ......................., ......................., ......................., ......................., ......................., .......................

11


Čísla do desaťtisíc

Písanie, čítanie a porovnávanie tisícok 1.

Vpíš do prázdnych obdĺžničkov zodpovedajúce čísla. 1 000

2.

3 000

8000

10 000

a) Napíš slovami číslo o 1 000 väčšie ako:

b) Napíš slovami číslo o 1 000 menšie ako:

5 000 ..............................................................................................

3 000 ................................................................................................

7 000 ..............................................................................................

6 000 ................................................................................................

9 000 ..............................................................................................

8 000 ................................................................................................

Vpíš tisícky, ktoré chýbajú.

3.

Do krúžku vpíš zodpovedajúce znamienko (<, > alebo = ).

a) 7 000, ................., 9 000

8 000

7 000

6S

6T

b) ................., 4 000, .................

5 000

5T

1T

10 000

c) ................., ................., 6 000

4T

d) 8 000, ................., .................

2 . 1 000

4.

Ďurko

Jar ko

5 000 din.

a) Ktoré dieťa má najviac peňazí?

1 000 din. ................................... Ktoré

7 . 100

3 000

900

200

7S 9 000

Paľko

500 din. dieťa má najmenej peňazí? ...................................

b) Kto má viac dinárov: Paľko, či Jarko? .................................................................................................................... c) Kto má menej ako 3 000 dinárov? .......................................................................................................................................... d) Rollery stoja 1 500 dinárov. Kto si ich môže kúpiť za svoje peniaze? .............................................................. 12

Soňa

2 000 din.


Písanie, čítanie a porovnávanie štvorciferných čísel 1.

A

B

4 672 din.

C

3 926 din.

D

6 039 din.

E

1 708 din.

2 564 din.

• V ktorej kasičke je najmenej peňazí? ................................... • V ktorej kasičke je najviac peňazí? ................................... • V ktorých kasičkách je viac ako 3 500 dinárov? ................................... • Pridaj do každej kasičky 100 dinárov. A ..................................., B ..................................., C ..................................., D ..................................., E ................................... • Vezmi 10 dinárov z každej kasičky. A ..................................., B ..................................., C ..................................., D ..................................., E ................................... • Napíš slovami, koľko je peňazí v každej kasičke. A ......................................................................................................................................................................................................... B ......................................................................................................................................................................................................... C ......................................................................................................................................................................................................... D ......................................................................................................................................................................................................... E ......................................................................................................................................................................................................... 2.

Do prázdnych políčok napíš zodpovedajúce čísla. 4 000

200

60

3

6 000

700

80

0

4 263

7 000

100

40

9 5 016

8 925

3T

8S

0D

7J 13


ISBN 978-86-7781-561-5

9 788677

815615

www.kreativnicentar.rs

Zabavna matematika 4 slovački  
Zabavna matematika 4 slovački