Page 1


ZABAVNA MATEMATIKA za ~etvrti razred osnovne {kole ~etvrto izdawe autori

Aleksandra Stefanovi}, dr Simeon Marinkovi}, Slavica Markovi}

ilustrovala

Neda Doki}

ilustrovacija na korici

Ivan Pejki}

recenzenti

urednik lektor likovni urednik priprema za {tampu

doc. dr Arif Zoli}, Matemati~ki fakultet u Beogradu Vesna Rikalo, nastavnik razredne nastave O[ „Ru|er Bo{kovi}“ u Beogradu Svjetlana Petrovi} mr Aleksandra Markovi} Du{an Pavli}

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

Dragica Din~i} 37.016:51(075.2)

izdava~

Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

za izdava~a {tampa tira` copyright

STEFANOVI], Aleksandra Zabavna matematika : za ~etvrti razred osnovne {kole / [autori Aleksandra Stefanovi}, Simeon Marinkovi}, Slavica Markovi} ; ilustrovala Neda Doki}]. ‡ 4. izd. ‡ Beograd : Kreativni centar, 2009 (Beograd : Publikum). ‡ 127 str. : ilustr. ; 22 × 24 cm. – (Kreativna {kola)

mr Qiqana Marinkovi}

Podatak o autorima preuzet iz kolofona. ‡ Tira` 10.000.

Publikum

ISBN 978-86-7781-470-0 1. Marinkovi}, Simeon, 1941 [autor] 2. Markovi}, Slavica, 1967 [autor]

10.000

COBISS.SR-ID 156689676

Ÿ Kreativni centar, 2009

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za matematiku u ~etvrtom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00155/2008-06.

128


ZABAVNA MATEMATIKA za ~etvrti razred osnovne {kole


[TA SMO NAU^ILI U TRE]EM RAZREDU 1. U svakom redu napi{i naziv geometrijske figure ili tela datog na slici. M

2. Pravim linijama spoj redom stotine prve hiqade.

100

1 000

200 400

300 500

2

900 700

800

600

3. Premesti jedno palidrvce i dobi}e{ ta~nu jednakost.


4. Ako ta~no re{i{ ove zadatke i oboji{ slova u kqu~u, dobi}e{ odgovor na pitawe: Koji tata ra|a decu, a mama ne ra|a?

746 + 154

824 – 112

956 – 768

345 + 286

294 – 175

488 – 299

400 – 298

259 + 368

555 – 466

516 –77

288 46 377 52 + 33

439

422

631

513

712

M

V

O

A

R

626

627

189

119

219

B

S

K

I

P

423

900

800

89

87

U

K

E

O

N

796

788

188

202

102

W

T

I

D

C

5. Ko se krije na ovoj slici?

124 216

850

372 : 3 =

316 · 3 =

864 : 4 =

89 · 6 =

475 : 5 =

160 · 5 =

888 : 8 =

283 · 2 =

210 : 10 =

550

930

860

215 · 4 =

111

521

95

948 566 700

21 534

800

121 3


6. Izra~unaj i oboj odgovaraju}a poqa. (156 + 259) : 5 = =

152

972 : 4 + 88 =

330

=

331

156

775 – 169 · 3 = =

330

841 – h = 256

585 256 80

h=

83

h · 5 = 780 h=

58 268

7.

Ako ta~no re{i{ zadatke i unese{ slova iz kqu~a, dobi}e{ re~. a) Automobil ide brzinom od 100 km na ~as. Koliko }e pre}i za 15 minuta? RA^UN:

RE[EWE:

b) Od 186 ovaca u stadu 1 su crne, a ostale su bele. Izra~unaj koliko u stadu ima belih ovaca. 6 RA^UN:

RE[EWE:

v) Zbir dva broja je 30. Ako prvi uve}amo tri puta, zbir }e biti 48. Koji su to brojevi? RA^UN:

Prvi broj je:

155 255 R 4

E

19

21

25

18

9

M

O

B

K

D

Drugi broj je:


8. Ozna~i ta~an odgovor znakom

, kao {to je zapo~eto.

poluprava zatvorena kriva linija du` izlomqena linija otvorena kriva linija zatvorena izlomqena linija 9. Oboj crvenom bojom sve du`i koje su paralelne sa du`i AV, a plavom bojom du`i koje su normalne na AV.

10. • Koliko je du`i na slici? Zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora. D a) 4 A

E

b) 6 C

v) 8 g) 10

A

V

B • Napi{i sve du`i koje su normalne na du` AS. .............................................................................

11. Utvrdi koliko kojih figura ima na ovoj slici. Dobi}e{ re~.

6 12 3

4

5

1

M

R

D

O

E

S

5


12. Re{i zadatke i upi{i slova iz kqu~a. Ako ta~no re{i{, dobi}e{ odgovor na pitawe: [ta je najbeqe na svetu? Ra~un: A

................................................... ...................................................

1. Iz ta~ke A nacrtaj kvadrat ~iji je obim 12 cm. Izra~unaj du`inu wegove stranice a.

...................................................

a=

P

cm

Ra~un:

2. Iz ta~ke P nacrtaj jednakostrani~ni trougao ~iji je obim O = 12 cm. Izra~unaj wegovu stranicu a.

................................................... ................................................... ...................................................

a=

cm

Ra~un: ...................................................

3. Iz ta~ke M nacrtaj pravougaonik ~ija je du`ina a = 3 cm 5 mm i obim O = 12 cm. Izra~unaj wegovu {irinu b.

................................................... ...................................................

................................................... ...................................................

M

...................................................

b=

6

2 cm

4 cm

R

A

2 cm 5 mm 3 cm 5 mm

N

S

3 cm

D

cm

mm


13. Jedinice za merewe du`ine oboj crvenom bojom, jedinice za merewe mase `utom, a one za merewe zapremine te~nosti plavom bojom. g

mm

cm

cl

km

hl

h

dl

m

t

min.

l

kg

dm

Dopuni slede}u re~enicu. Ostale su neobojene jedinice za merewe ................................................ 14. Ankica je ro|ena 15. septembra 1996. godine, Marija 15. IX 1997. godine, a Sowa 16. 9. 1996. godine.

15. Izrazi u odgovaraju}im jedinicama mere.

Najstarija je ..................................................................................... Najmla|a je ........................................................................................ Kog datuma po~iwe SEPTEMBAR {kolska godina? P U S ^ P S N

.........................

dl

.........................

cl

2l

.......................................................

4

5

6

7

1

2

3

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Koji je to dan u nedeqi? .......................................................

.........................

l

.........................

dl

1 hl

Kog datuma po~iwe jesen? .......................................................

Koji je to dan u nedeqi? .......................................................

16. Dopuni do 1 m. 3 dm

17. Popuni tabelu kao {to je zapo~eto. 2 dm 6 cm

100 cm 450 mm

70 cm 8 mm

1 kg

1 kg 2

1 000 g

...........

1 kg 10 g

...........

1 kg 5 g

...........

1 kg 4 g

...........

g

7


18. Re{i ukr{tenicu. VODORAVNO: A è

2 m 15 cm – 12 dm =

V è

1 km – 452 m =

\ è

1 hl – 25 l =

@ è

Tre}ina bureta je 82 l.

I è

Puno bure je l. 1 prestupne godine je dana 2 Deqenik je 400, delilac 100.

V ê 155 : x = 31 x= G ê Kolika je 1 od 287? 7 D ê 1 000 – x = 118 x =

Koliki je koli~nik?

\ ê 127 · x = 889

L è

1 l – 1 dl =

dl

E ê 1 km – 455 m =

Q è

180 min. =

h

Z ê 342 l + 258 l =

M è

730 dana = proste godine 1 od 4 hl 5 l = l 9 Jedan sabirak je 124, drugi je

K è

N è W è

cm m

l

P è Autobus ide 86 km na ~as.

R è S è

B ê Marko je izvadio 183 kg krompira.

x= m hl

J ê 45 min + 2 h 15 min. = a Luka 1 m 52 cm. Koliko su ukupno visoki?

Umawenik je 512, a umawilac 8 puta

W ê 221 · 1 · 2 =

mawi. Kolika je razlika?

O ê Auto ide 180 km na ~as.

cm.

Koji broj, kada ga pomno`i{ sa 8, 1t – 436 kg =

kg

cm

N ê Zoran je u{tedeo 146 dinara,

Koliko je Marko u{tedeo?

Mira je sko~ila udaq 2 m 18 cm.

h

Q ê Maja je visoka 1 m 18 cm, Ana 1 m 28 cm,

30 min.?

km

kg

krompira izvadio Luka?

a Marko 3 puta vi{e.

daje 496? To je broj ] è

cm

Koliko je pre{ao za

To je T è

A ê 3 dm + 62 cm =

Luka je izvadio 3 puta vi{e. Koliko je

tri puta ve}i. Koliki je zbir?

8

USPRAVNO:

Za koliko }e pre}i 18 km? P ê x : 2 = 207 x = R ê 1 od 414 je 9 S ê x · 7 = 182 x = ] ê Sedmina od 35 je

dinara

min.


A

B

@

V

Z

G

D

\

I

L

Q

J

M

O

W

R

E

K

N

P

S

T

]

19. Ako ta~no re{i{ zadatke, sazna}e{ kakva je matematika. re{ewe

• Proizvod brojeva 302 i 3 smawi 6 puta.

slovo

Ra~un: ................................................................................................................................................................

• Od broja koji na mestu stotina, desetica i jedinica ima cifru 8 oduzmi polovinu sledbenika broja 527. Ra~un: ................................................................................................................................................................

• Koli~nik brojeva 196 i najmaweg parnog broja uve}aj za proizvod istih brojeva. Ra~un: ................................................................................................................................................................

KA

BAV

[A

NA

RA

ZA

DI

1

624

491

490

660

151

195 9


Zabavna matematika 4 - radni udžbenik  
Zabavna matematika 4 - radni udžbenik