Page 1

Zรกbavnรก matematika


ZÁBAVNÁ MATEMATIKA pre tret� ročn�k základnej školy druhé vydanie

Autori Dr. Simeon Marinković Dejan Begović Ilustroval Miroljub Milutinović Brada Recenzenti prof. Dr. Milana Egerićová, Učite�ská fakulta v Jagodine Vesna Rikalová, pofesorka triednej výučby, ZŠ Jovana Popovića, Belehrad Zo srbčiny preložil prof. Dr. Zoroslav Spevák Lektoroval: prof. Dr. Michal Týr Graficky upravil Dušan Pavlić Vydavate� Kreat�vne centrum Gradištanská 8 Belehrad Tel./fax: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu

Redaktorka An�elka Ružićová Za vydavate�a Mr. Ljiljana Marinkovićová Vytlačil Publikum Naklad 1.000 copyright © Kreativni centar, 2008

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51(075.2) MARINKOVIĆ, Simeon Zabavná matematika : pre tretí ročník základnej školy / [autor Simeon Marinković , Dejan Begović ; ilustroval Miroljub Milutinović Brada ; preložil Zoroslav Spevák]. - 2. vyd. - Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). - 81 str. : ilustr. ; 22 × 24 cm Prevod dela: Забавна математика. - Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tiraž 1.000. ISBN 978-86-7781-448-9 1. Begović, Dejan [аутор] COBISS.SR-ID 147707404

Minister osvety a športu Republiky Srbsko schválil vydanie a používanie tejto učebnice v treťom ročníku základnej školy výmerom číslo 650-02-00011/2007-06.


ZÁBAVNÁ MATEMATIKA pre tret� ročn�k základnej školy


Čo sme sa naučili v druhom ročn�ku 1.

2.

Vypoč�taj a výsledky vp�š do štvorčekov. Do krúžkov vp�š zodpovedajúce p�smená. Dostaneš odkaz.

 49 + 7 =  52 – 7 =  92 + 5 =  33 – 8 = 

 38 + 4 =  61 + 8 =  79 – 7 =  78 – 9 =  39 + 9 =  63 + 9 =  35 + 7 =  64 – 8 =  63 + 6 =  41 – 4 =  73 + 9 = 

62 + 4 =

 31 + 6 =  71 – 2 =  34 – 6 =  29 + 8 =

45

37

69

25

28

42

66

72

56

82

97

48

L

D

E

N

O

R

M

T

I

Y

A

J

42

19

35

17

81

2

65

39

80

49

9 6

55 20

3.

11

20

27

75

79

38

55

69

12 10

35 16

Vypoč�taj.

 26 + 46 = 15 + 25 = 33 + 49 = 17 + 34 =

Vypoč�taj.

 33 – 14 = 82 – 37 = 46 – 37 = 56 – 21 =

Zakrúžkuj najväčšie č�slo v rade. 71

4

50

20

3

5.

Zakrúžkuj najmenšie č�slo v rade.

Vypozoruj pravidlá v radoch a vp�š č�sla, ktoré chýbajú. 10

66 + 6 =

64 – 8 =

4.

Sčitovanie a odčitovanie do 100

25 4


7.

Poč�taj smerom, ktorý ukazujú š�pky.

49

–7

– 55 + 1 2

+9

– 34 18

44

+ 13

+ 39

+

+ 18

– 33

2 –16 –

+ 30

Vypoč�taj a výsledky vp�š do štvorčekov. Na liste prečiarkni výsledok, ktorý nie je na kvete.

73

–2

6.

– 44 + 17 –3

+ 29

+ 11

57

– 21

– 17

8.

Rieš úlohy a na pravej strane vp�š zodpovedajúce p�smená.

 52 – 8 =  – 12 = 36 16 + 24 + = 58 6 + 36 + = 72 75 – 54 + 6 = 44 + 33 – 11 = 43 + 7 =

S O H K R I I

29

18

90

91 51

27

62

48

39

85

30

24

66

50

18

44

3


9.

10. Vypoč�taj.

Vypoč�taj a zakrúžkuj p�smeno pod správnym riešen�m. Nasleduje odmena! Marka preplávala 65 m a Ivan o 18 m menej. Ko�ko 45 47 39 preplával Ivan? .................................................................................

Riešenie:

 Na lúke sa páslo 78 kusov dobytka, z toho 23 oviec, 19 kôz a ostatné boli kravy. Ko�ko kráv bolo na lúke? .................................................................................

Riešenie:

 V jednej debne je 19 kg jabék a v druhej 17 kg. Vo vreci je 39 kg jabĺk. Ko�ko je to spolu jabĺk? .................................................................................

Riešenie:

M

B

E

Riešenie:

 Žiaci 3.a zozbierali 52 kg starého papiera a žiaci 3.b o 7 kg menej. Ko�ko starého papiera zozbierali obe triedy spolu? .................................................................................

Riešenie:

12. Vyplň tabu�ku. + 27

4

19

V

33 +48

C

11. Vypoč�taj.

A

 Vladko ušetril 47 dinárov a Maja 35 dinárov. Kúpili si čokoládu, ktorá stoj� 55 dinárov a ostatné peniaze vložili do pokladničky. Ko�ko peňaz� je v 27 25 29 pokladničke? .................................................................................

18 +55

N

71 81 75 L

29 +32

T

36 42 48 R

45 +24

G

49 –11

51 –22

73 –54

91 –78

Z

91 94 97 I

P

O

13. Vyplň tabu�ku. 8

36

52

28

– 14

51

69

22

80

72


Druhy čiar. Úsečka 1.

2.

Narysuj priamu čiaru, ktorá prechádza bodmi A a B.

3.

Pomocou prav�tka narysuj lomenú čiaru, ktorá prechádza bodmi P a R.

Narysuj krivú čiaru, ktorá prechádza bodmi M a N. N

B

P R

A

4.

5.

Odhadom porovnaj dané úsečky a vp�š znak >, < alebo = . A

O D

B

G

 PO GD AB PO GD PO LM LM AB

Prav�tkom vymeraj úsečky dané v úlohe č. 4 a vp�š presné dĺžky. AB = ..........................

AB

M

P L

6.

M

GD = .......................... LM = .......................... PO = ..........................

Vypozoruj všetky úsečky na obrázkoch a vp�š ich do prázdnych pol�čok. D

C

AB

M

N

MN

O

A

B

P

R

5


Rovnice 1.

Ak je x + 17 = 58

3.

2.

vtedy je x=

Spoj čiarami rovnicu so zodpovedajúcim riešen�m. x = 66

25 + x = 49

x=

72 + x = 91

x=

x + 44 = 73

x=

x + 29 = 82

x=

x = 28

51 + x = 70

x=

x = 48

x = 71

72 – x = 24

5.

43

x–a

88 35

a

21

16

x – 33 = 38

x = 81

Vyplň tabu�ku. x

47 – x = 19

74

26

Rieš rovnice. 21 + 18 + x = 52 ............................................................................. .....................................................

25 39

x – 19 = 62

19

x=34 + x + 29 = 85 ............................................................................. .....................................................

4.

Vyplň tabu�ku.

x=51 + x – 31 = 42 .............................................................................

x

39 28

a x+a

13

72

55

26 33

41

81

.....................................................x – 17 + 33 = 66

66

............................................................................. .....................................................

6

x=

x=
Násobenie a delenie 1.

Vyplň prázdne pol�čka. Na obrázku pospájaj radom č�sla, ktoré si dostal/a.

 8 · = 72 7 · = 49 · 4 = 16 9·4= · 7 = 42 5 · = 25 5·4= 3·7= 9·3=

 27 : = 9 :4=8 :8=7 100 : 10 = 18 : = 9 :9=9 :4=6 :6=3 :9=7

6·9=

2.

64 : 8 =

27 12 5 20 21 6 8

36 13 7 11 9

4

3

32 50

56 10 30

54

Ktoré č�slo je:

2 63 18

40 81

24

3.

Vyplň tabu�ku.

·

 4�krát menšie od 36?

3

4

8

6

9

4

.....................................................................................................

 3�krát menšie od 15?

7

.....................................................................................................

9

 o 5 menšie od 50? .....................................................................................................

 5�krát menšie od súčtu č�sel 28 a 32? .....................................................................................................

 9�krát menšie od rozdielu č�sel 99 a 18? .....................................................................................................

4.

Vyplň prázdne pol�čka.

 70 : = 10 48 : = 8 64 : 8 = 32 : 4 =

=9 : 6 = 6 45 : 5 = : 4 = 7 81 :

7


Meranie času 1.

Prečiarkni nemožné dátumy. 29. februára 1997.

31. mája 2000.

štvrtok

13. XIII 2001.

31. 7. 2001.

sobota

31. júna 2002.

30. novembra 2003.

pondelok

31. VIII 2004.

31. 9. 1999.

Ak je dnes

3.

2.

Rozmysli si a odpovedz.

o tri dni bude

pred dvoma dňami bol/a

4.

Vypoč�taj, v akom čase a ktorým porad�m pretekári prišli do cie�a.

Vypoč�taj. 2 h – 50 min. =

mená

Mirko

Pa�ko

Samko

Ďurko

Marek

štart

10.05

10.40

10.39

10.54

10.36

cie�

10.50

11.28

11.08

11.31

11.12

výsledok miesto

..............................................

min.

= .................. h

min.

.................

8 h + 120 min. = ....................................................

h

= .......................................... min. 1 h 25min. + 3 h 35 min. = ........................................................

8

..............................................

min.

= .................. h

min.

.................


Zlomky 1.

Pod každý útvar nap�š v podobe zlomku a p�somne, ktorá čas� jedného celého je vyfarbená modrou farbou.

2.

Vyfarbi poháre tak, aby sa zdalo, že je džúsom naplnená:

3.

 Polovica jedného roka je ............................................ mesiacov.

 štvrtina

 polovica

Vp�š slová, ktoré chýbajú v nasledujúcich vetách.

 Štvrtina jednej hodiny je ........................................... minút. Jeden rok je ............................. desa�ročia. Tridsa� sekúnd je ............................. minúty. Dvadsa�pä� rokov je ..................................... storočia.

4.

Vyznač rôznymi farbami vzdialenosti, ktoré činia desatinu, štvrtinu a polovicu úsečky AB.

0

1

1 10 1 4 1 2

A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

B 20

9


Stovky prvej tis�cky 1.

Vp�š chýbajúce stovky. 900 400

100

700

1000

300

2.

3.

Zora� stovky pod�a ve�kosti. začni od najmenšej 100

 začni od najväčšej

Vp�š predchádzajúcu a nasledujúcu stovku. 400

300

500 600

400 800

300

600

800

200

700

900 4.

900 500 700

200 400

tristo

900

200

700

Nap�š č�slicami dané č�slo.

400 100

devä�sto pä�sto tis�c

10


Stovky a desiatky prvej tis�cky 1.

2.

Do vyfarbených pol�čok vp�š chýbajúce č�sla. 10

Nap�š č�sla znázornené gu�ôčkami.

70

110

s

d

j

s

d

j

s

d

j

s

d

j

400

3.

Vp�š do štvorčekov zodpovedajúci znak: <, > alebo = .

630

850 1000

4.

500

4s 2d

420

1s 7d

190

850

790

690

760

3s 4d

340

300

280

5s 4d

4s 9 d

6s 6d

590

Pokračuj v započatých radoch. 100

200

20 160 435 5.

490

600 140

40

430

190 475

440

Vp�š chýbajúce č�sla. predchádzajúca desiatka č�slo

210

970

90

620

300

440

110

740

800

990

nasledujúca desiatka

11


Trojciferné č�sla. Porovnávanie trojciferných č�sel 1.

2.

Vp�š č�sla znázornené gu�ôčkami.

Pomocou č�slic (cifier) 6, 3 a 8 nap�š všetky trojciferné č�sla väčšie od 500. Použi všetky tri č�slice. .................., .................., .................., ...................

3. s

d

s

j

d

j

s

d

j

s

d

Pomocou č�slic 1, 4 a 7 nap�š všetky trojciferné č�sla väčšie od 500. Použi všetky tri č�slice.

j

........................................................................... 4.

Na �avom obrázku vyfarbi pol�čka, vyznačené č�slami menš�mi od 421. Na pravom obrázku vyfarbi pol�čka s č�slami, ktoré sú väčšie od 421. Dostaneš obrázky dvoch hudobných nástrojov. 450 1000 1 9 29 10

396

Dané č�sla zora� od najväčšieho po najmenšie. 118

225

12

19

2 51 76

0

218

8

10

00

421<

82 8

56

525

95

422

64 2

42 0 92

730 49

412

5.

37

40 9

85

7

914

21

31

645 274

860

409

156

5

7

< 421

551

814

472

902

609

340

753

112

901

619


R�mske č�slice 1.

Nap�š zodpovedajúce č�sla r�mskymi č�slicami. Vyfarbi pol�čka vyznačené tými č�slami a odha�, ktorý predmet sa skrýva na obrázku.

XXX = .................

100

CCC = ......................

410

XL = .....................

50

920

LXX = ..................

DC = .........................

80

XC = .................... CL = .....................

70 150 60

3.

CDX = ......................

300

Vypoč�taj a vp�š výsledky arabskými č�slicami. Vyfarbi pol�čka s výsledkami a odha�, ktoré zviera sa skrýva na obrázku. 15

17

90 30

600 900

7

CMXX = .................. CM = .........................

500

Presuň len jednu zápalku, ako v prvom pr�klade, tak aby si dostal/a správne rovnice.

13

9

16

18

DCCL = ...................

40 750

2.

2

8 6

10

5

1 11

12

14

IX + VIII = ...................... VII + V = ...................... XV – IX =

.....................

XII – VII = ...................... IX + IX = ..................... III + V = ......................... VI + III = ......................... V + VI = ......................... XIII – VI = ......................... XX – V = ........................ 13


Zabavna matematika 3 slovački jezik  
Zabavna matematika 3 slovački jezik